Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XG0121(01)

Patnáctá výroční zpráva podle čl. 8 odst. 2 společného postoje Rady 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu

OJ C 18, 21.1.2014, p. 1–514 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2014   

CS EN

Úřední věstník Evropské unie

C 18/1


PATNÁCTÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ČL. 8 ODST. 2 SPOLEČNÉHO POSTOJE RADY 2008/944/SZBP, KTERÝM SE STANOVÍ SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO KONTROLU VÝVOZU VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ A VOJENSKÉHO MATERIÁLU

2014/C 18/01

ÚVOD

Tato zpráva se týká činností Evropské unie a jejích členských států v rámci provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP (1) v letech 2012 a 2013. Pokud jde o údaje o vývozu konvenčních zbraní, zpráva pojednává o kalendářním roce 2012.

V letech 2012 a 2013 EU a její členské státy pokračovaly v provádění společného postoje 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu, jímž byl v roce 2008 nahrazen Kodex chování EU pro vývoz zbraní, který byl v platnosti od června roku 1998.

Článek 15 společného postoje stanoví, že společný postoj bude přezkoumán po třech letech od jeho přijetí. Rada, které byla nápomocna Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní (COARM), na tomto základě důkladně posoudila ustanovení a provádění společného postoje. V závěrech Rady pro zahraniční věci ze dne 19. listopadu 2012 se uvádí, že předběžné výsledky tohoto posouzení potvrdily, že je znění společného postoje vhodné pro účely další podpory sbližování politik členských států v oblasti vývozu zbraní. Přezkum určil řadu oblastí, v nichž je třeba dalšího zlepšení, pokud jde o konkrétní provádění společného postoje, a na těchto oblastech se nyní pracuje.

S kritérii a zásadami společného postoje 2008/944/SZBP se oficiálně ztotožňují tyto třetí země: Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Island, Kanada a Norsko. V roce 2012 byl zaveden zvláštní systém výměny informací mezi EU a třetími zeměmi, které se ztotožňují se společným postojem.

V rámci rozhodnutí Rady 2009/1012/SZBP (2) a rozhodnutí Rady 2012/711/SZBP (3) na podporu činností Unie za účelem prosazování kontroly vývozu zbraní a zásad a kritérií společného postoje 2008/944/SZBP ve třetích zemích byly v letech 2012 a 2013 ve vybraných třetích zemích prosazovány účinné vnitrostátní režimy kontroly vývozu zbraní.

EU a její členské státy i nadále zastávaly vedoucí úlohu v procesu vedoucím k uzavření smlouvy o obchodu se zbraněmi v tom smyslu, že se důkladně připravily na konference OSN věnované této smlouvě, které se konaly v červenci roku 2012 a březnu roku 2013, a aktivně se jich účastnily. V rámci rozhodnutí Rady 2010/336/SZBP (4) a rozhodnutí Rady 2013/43/SZBP (5) o činnostech EU na podporu smlouvy o obchodu se zbraněmi byla ve třetích zemích prováděna informační činnost na podporu uvedené smlouvy.

EU v souladu s podporou, kterou od počátku poskytovala smlouvě o obchodu se zbraněmi, nyní hodlá prosazovat její brzký vstup v platnost. Všechny členské státy EU tuto smlouvu již podepsaly a v současné době probíhá ratifikace, která závisí na příslušných vnitrostátních procesních požadavcích.

I.   PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉHO POSTOJE RADY 2008/944/SZBP

1.   Provádění společného postoje 2008/944/SZBP ve vnitrostátních právních nebo správních předpisech

Společný postoj se odvíjí od Kodexu chování EU o vývozu zbraní, jejž nahradil v prosinci roku 2008. Zahrnuje kromě jiného rozšířené kontroly zprostředkování obchodu, operací týkajících se převozu a nehmotných přenosů technologií, jakož i posílené postupy, které mají podpořit sbližování vývozních politik členských států.

Členské státy provádějí ustanovení společného postoje v rámci svých vnitrostátních systémů kontroly vývozu a musí zajistit, aby jejich právní či správní předpisy byly v souladu se společným postojem. Stav vnitrostátního provádění společného postoje v rámci režimů kontroly vývozu zbraní členských států je uveden v tabulce C obsažené v příloze.

2.   Uživatelská příručka

Uživatelská příručka je základním nástrojem, který shrnuje dohodnuté pokyny pro provádění operativních ustanovení společného postoje 2008/944/SZBP a výklad jeho kritérií. Odkazuje se na ni v článku 13 společného postoje.

Byla vypracována Pracovní skupinou Rady pro vývoz konvenčních zbraní a je aktualizována podle potřeby. Je určena zejména úředníkům udělujícím vývozní licence, a tudíž by měla podstatným a pragmatickým způsobem přispět ke sbližování politik a postupů členských států v oblasti kontroly vývozu. Příručka je veřejným dokumentem dostupným na internetových stránkách Evropské služby pro vnější činnost (6).

Uživatelská příručka obsahuje oddíly týkající se mimo jiného těchto otázek:

a)   Oznámení o zamítnutí a konzultace

Nadále se každodenně podávají oznámení o zamítnutí a probíhají dvoustranné konzultace prostřednictvím elektronického systému EU COREU. Informace jsou rozesílány včas, přičemž je zajištěna transparentnost politik členských států v oblasti vývozu zbraní vůči konkrétním zemím konečného určení a konečným uživatelům.

Oznámená zamítnutí, stejně jako výsledky dvoustranných konzultací jsou zahrnuty v ústřední elektronické databázi EU věnované zamítnutím. Databáze je spravována Evropskou službou pro vnější činnost a představuje dynamický systém odrážející politiky členských států v oblasti kontroly vývozu zbraní. Počet zamítnutí oznámených v roce 2012 podle cílové země a podle kategorie vojenského seznamu je uveden v řádku d) tabulky A.I (v příloze této zprávy); počet konzultací, které poskytly a obdržely jednotlivé členské státy, lze nalézt v tabulce B.I a počet konzultací podle cílové země lze nalézt v tabulce B.II.

b)   Osvědčené postupy pro výklad kritérií

Osvědčené postupy pro výklad kritérií společného postoje 2008/944/SZBP vypracovala Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní na základě vnitrostátních osvědčených postupů a s ohledem na příspěvky dalších příslušných zúčastněných stran.

Jejich účelem je dosáhnout větší soudržnosti při uplatňování kritérií společného postoje v jednotlivých členských státech. Tohoto cíle je dosahováno mimo jiné určením faktorů, které je třeba zvážit při posuzování žádostí o vývozní licence. Osvědčené postupy jsou učeny úředníkům vydávajícím vývozní licence a jiným úředníkům na příslušných ministerstvech a v příslušných státních úřadech. K rozhodovacímu procesu přispívá odbornost těchto úředníků v otázkách týkajících se regionální, právní (např. právní předpisy v oblasti lidských práv, mezinárodní právo veřejné), technické, rozvojové, jakož i bezpečnostní a vojenské problematiky.

3.   Přezkum společného postoje 2008/944/SZBP

Článek 15 společného postoje stanoví, že společný postoj bude přezkoumán po třech letech od jeho přijetí. V roce 2012 Pracovní skupina Rady EU pro vývoz konvenčních zbraní (COARM) na tomto základě důkladně posoudila ustanovení společného postoje. Zapojení příslušných zúčastněných stran, jako je Evropský parlament a občanská společnost, bylo zajištěno prostřednictvím obvyklých zasedání. Z tohoto posouzení souvisejícího s přezkumem vyplynulo, že společný postoj a nástroje v něm stanovené i nadále řádně slouží účelům, které Rada stanovila v roce 2008, a poskytují pevný základ pro koordinaci politik členských států v oblasti vývozu zbraní.

Zároveň bylo zjištěno, že v provádění společného postoje lze dosáhnout dalšího pokroku v zájmu co největší podpory sbližování politik členských států v oblasti vývozu zbraní. Za tímto účelem vyvíjí Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní činnosti, jejichž cílem je zlepšit provádění společného postoje. V oblastech, jako je informační obsah a nový podpůrný systém v oblasti informačních technologií pro oznámení o zamítnutí a mechanismus konzultací, je plánována důkladná revize. Rovněž se připravují cílené aktualizace příslušných oddílů uživatelské příručky.

4.   Informační činnosti

V článku 11 společného postoje se členské státy vyzývají, aby vynakládaly „maximální úsilí, aby podnítily další státy vyvážející vojenské technologie nebo vojenský materiál k uplatňování kritérií tohoto společného postoje“. V průběhu roku 2012 a v dosavadní části roku 2013 pokračovaly koordinované informační činnosti členských států a Evropské unie (viz tabulka D uvedená v příloze).

Rozhodnutím 2009/1012/SZBP, jehož platnost skončila na konci března roku 2012, byly přiděleny finanční prostředky na pět regionálních informačních seminářů a čtyři výměny zaměstnanců se třetími zeměmi úzce přidruženými k EU. Technickým provedením uvedeného rozhodnutí byl pověřen německý Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (BAFA). Před skončením platnosti rozhodnutí 2009/1012/SZBP umožnilo, aby byla v lednu roku 2012 v České republice uspořádána studijní návštěva úředníků z Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Černé Hory.

Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní poté zevrubně posoudila své informační činnosti zaměřené na kontrolu vývozu zbraní a financované na základě rozhodnutí 2009/1012/SZBP s cílem zjistit jejich silné a slabé stránky a zohlednit je při navrhování budoucích informačních činností v této oblasti. Všechny zúčastněné strany měly příležitost přispět k tomuto posouzení, jehož výsledkem bylo nové rozhodnutí Rady 2012/711/SZBP ze dne 19. listopadu 2012, které financuje další cyklus informačních činností zaměřených na země v blízkém sousedství EU. Rozhodnutí 2012/711/SZBP přidělilo k tomuto účelu 1,86 milionu EUR a dále rozvíjí a rozšiřuje rozsah a počet činností, jako jsou pracovní semináře individuální pomoci, které jsou přizpůsobené zvláštním potřebám jednotlivých přijímacích zemí.

5.   Zasedání v rámci politického dialogu

V roce 2012 a 2013 se konala pololetní zasedání v rámci politického dialogu o otázkách kontroly vývozu zbraní s Norskem, Kanadou, Ukrajinou, Spojenými státy a Ruskou federací a v roce 2012 poprvé se Srbskem.

Tyto politické dialogy poskytly fórum pro plodné diskuze o otázkách vzájemného zájmu, jako jsou politiky vývozu do konkrétních cílových zemí, otázky dodržování a kontroly a proces vedoucí ke smlouvě o obchodu se zbraněmi.

6.   Aktualizace Společného vojenského seznamu Evropské unie

Společný vojenský seznam Evropské unie má status závazku v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Je uveden jako rozsah produktů pro obranné účely v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (7).

Dne 11. března 2013 přijala Rada aktualizované znění tohoto seznamu, jenž zohledňuje změny seznamu střeliva v rámci Wassenaarského ujednání, jak byly dohodnuty na plenárním zasedání Wassenaarského ujednání konaném v roce 2012. Aktualizované znění společného vojenského seznamu Evropské unie bylo následně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie C 90 ze dne 27. března 2013, s. 1.

7.   Zprostředkování obchodu se zbraněmi

Rada se dohodla, že požadavky týkající se sdílení informací stanovené ve společném postoji 2003/468/SZBP ze dne 23. června 2003 o kontrole zprostředkování obchodu se zbraněmi (8) by se měly provádět prostřednictvím mechanismu stanoveného ve společném postoji 2008/944/SZBP. V souladu s článkem 5 společného postoje 2003/468/SZBP zavedly členské státy zvláštní ujednání pro výměnu informací o udělených a zamítnutých zprostředkovatelských licencích. Dále členské státy, které po zprostředkovatelích požadují písemné zmocnění k tomu, aby mohli jednat jako zprostředkovatelé, nebo které zavedly rejstřík zprostředkovatelů obchodu se zbraněmi, zavedly v souladu s články 4 a 5 společného postoje 2003/468/SZBP zvláštní ustanovení pro výměnu příslušných informací o registrovaných zprostředkovatelích. Informace o zprostředkovatelských licencích, které byly členskými státy EU uděleny nebo zamítnuty, jsou uvedeny v příloze v tabulce A.III.

Podrobné informace o vnitrostátním provádění společného postoje o zprostředkovatelské činnosti a informace o aktuálním stavu jeho provádění členskými státy, které tento společný postoj zatím plně neuplatňují, jsou uvedeny v příloze v tabulce C.

8.   Dialog s Evropským parlamentem a nevládními organizacemi

Obvykle jednou ročně probíhá s Evropským parlamentem dialog o otázkách kontroly vývozu zbraní, přičemž od zřízení Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) na něm vystupuje s příspěvkem předseda Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní. V roce 2012 se toto jednání uskutečnilo dne 5. prosince 2012. ESVČ rovněž pravidelně jednala o smlouvě o obchodu se zbraněmi s poslanci Evropského parlamentu a odpověděla na značné množství parlamentních otázek týkajících se problematiky vývozu zbraní.

V souladu s dřívější praxí se v letech 2012 a 2013 v půlročních intervalech konala zasedání Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní s nevládními organizacemi.

II.   SMLOUVA O OBCHODU SE ZBRANĚMI (ATT)

1.   Zapojení do zasedání přípravného výboru

Dosažení právně závazné a důrazné smlouvy o obchodu se zbraněmi bylo v minulých letech jednou z hlavních priorit Evropské unie v oblasti zahraniční politiky.

V průběhu celého období let 2012 a 2013 Evropská unie a její členské státy úzce podporovaly proces vedoucí ke smlouvě o obchodu se zbraněmi pod záštitou OSN a účastnily se jej. V rámci příprav na poslední zasedání přípravného výboru smlouvy o obchodu se zbraněmi, které se konalo v únoru roku 2012, a na dvě diplomatické konference konané v červenci roku 2012 a březnu roku 2013 se pravidelně scházela podskupina příslušných členů Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní a Pracovní skupiny pro globální odzbrojení a kontrolu zbraní, která byla speciálně zaměřená na problematiku smlouvy o obchodu se zbraněmi, aby si vyměňovala názory a koordinovala postoje, a tím umožnila EU být i nadále velmi aktivním a viditelným účastníkem procesu vedoucího ke smlouvě o obchodu se zbraněmi.

EU a její členské státy rovněž pořádaly na základě koordinovaných postojů EU rozsáhlé konzultace se třetími zeměmi, a zejména s hlavními zeměmi vyrábějícími zbraně, jakož i s předsedy obou konferencí OSN – nejprve velvyslancem Robertem Garciou Moritànem a poté velvyslancem Peterem Woolcottem.

EU a její členské státy vyjádřily politování, že na konferenci konané v červenci roku 2012 nebylo možné dosáhnout dohody ohledně konečného znění smlouvy, a následně se aktivně zapojily do dalších jednání v rámci procesu a aktivně se podílely na jeho úspěšném uzavření; proces jednání byl završen závěrečnou konferencí OSN v březnu roku 2013 a odhlasováním rezoluce Rady bezpečnosti OSN 67/234 B naprostou většinou hlasů dne 2. dubna 2013. Dne 3. června 2013 byla smlouva otevřena všem státům k podpisu a do července roku 2013 ji podepsalo všech 28 členských států EU. Nyní v jednotlivých státech probíhá ratifikace, která závisí na příslušných vnitrostátních procesních požadavcích.

EU jako taková nemůže být stranou Smlouvy o obchodu se zbraněmi, neboť tato smlouva není otevřena k podpisu či přistoupení organizacím regionální integrace, ale pouze státům. Pokud jde o záležitosti spadající do výlučné pravomoci EU, rozhodnutím Rady 2013/269/SZBP (9) byly členské státy následně zmocněny k podpisu smlouvy v zájmu Evropské unie. Rada bude moci své rozhodnutí o zmocnění k ratifikaci formálně přijmout, jakmile obdrží souhlas Evropského parlamentu.

EU v souladu s podporou, kterou od počátku smlouvě o obchodu se zbraněmi poskytovala, nyní zaměřila pozornost na prosazování brzkého vstupu této smlouvy v platnost a na její plné provádění a za tímto účelem vyvíjí nástroj speciálně zaměřený na činnosti EU na podporu provádění této smlouvy ve třetích zemích.

2.   Informační činnosti v rámci rozhodnutí 2010/336/SZBP se dne 14. června 2010 a rozhodnutí 2013/43/SZBP ze dne 22. ledna 2013 o činnostech EU na podporu smlouvy o obchodu se zbraněmi

Od roku 2009 je EU obzvláště aktivní v prosazování procesu vedoucího ke smlouvě o obchodu se zbraněmi vůči třetím zemím zejména za účelem zvýšení účasti v procesu OSN a zlepšení porozumění jednotlivým prvkům budoucí smlouvy ze strany všech členských států OSN.

V průběhu roku 2012 a v dosavadní části roku 2013 byly činnosti EU na podporu smlouvy o obchodu se zbraněmi financovány na základě rozhodnutí 2010/336/SZBP a 2013/43/SZBP. V rámci rozhodnutí Rady z roku 2010 se konaly informační semináře pro země východní a jižní Afriky (únor 2012, Nairobi, Keňa), pro země Blízkého východu (březen 2012, Bejrút, Libanon) a pro evropské a kavkazské země (duben 2012, Bělehrad, Srbsko). Při konferenci o smlouvě o obchodu se zbraněmi konané v červenci roku 2012 byla rovněž uspořádána doprovodná akce.

Činnosti financované podle rozhodnutí 2013/43/SZBP byly spojeny se dvěma semináři, z nichž první se uskutečnil na přelomu února a března roku 2013 před konferencí o smlouvě o obchodu se zbraněmi, která se konala v březnu roku 2013, a druhý v červnu roku 2013. První seminář umožnil setkání příslušných zúčastněných stran v rámci příprav závěrečné konference OSN o smlouvě o obchodu se zbraněmi a výměnu názorů před formální konferencí OSN. Druhý seminář se zaměřil na výzvy vyplývající z provádění této smlouvy a věnoval zvláštní pozornost poznatkům získaným při realizaci stávajících programů poskytování pomoci při kontrole vývozu zbraní a potřebám přijímacích zemí.

III.   PRIORITNÍ HLAVNÍ SMĚRY PRACOVNÍ SKUPINY PRO VÝVOZ KONVENČNÍCH ZBRANÍ PRO BLÍZKOU BUDOUCNOST

Přijetím právně závazného společného postoje 2008/944/SZBP byly určeny základní prvky společného přístupu členských států ke kontrole vývozu konvenčních zbraní. Přestože přijetí společného postoje znamená pokrok, je třeba nadále vyvíjet úsilí, zejména pokud jde o provádění společného postoje, jak vyplynulo z jeho přezkumu. S ohledem na závěry Rady ze dne 19. listopadu 2012 se nyní na úrovni Pracovní skupiny pro vývoz konvenčních zbraní usiluje o zlepšení související s prováděním společného postoje, jichž má být dosaženo zejména formou změn uživatelské příručky.

Prioritními hlavními směry pro blízkou budoucnost jsou:

1.

pokračovat ve výměně příslušných informací o politikách vývozu zbraní do konkrétních míst určení probíhající mezi členskými státy;

2.

finalizovat zlepšení související s prováděním společného postoje 2008/944/SZBP, která vyplynula z přezkumu a jsou v souladu se Smlouvou o obchodu se zbraněmi;

3.

podle potřeby aktualizovat uživatelskou příručku a Společný vojenský seznam EU, aby zejména zohledňovaly zlepšení dosažená na základě přezkumu;

4.

zajistit, aby členské státy, které tak dosud neučinily, přijaly patřičné vnitrostátní právní či správní předpisy za účelem plného provádění:

společného postoje 2003/468/SZBP o kontrole zprostředkování obchodu se zbraněmi,

společného postoje 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu;

5.

podporovat brzký vstup Smlouvy o obchodu se zbraněmi v platnost a její provádění v plném rozsahu, zejména prostřednictvím programu EU určeného třetím zemím a speciálně zaměřeného na podporu provádění této smlouvy;

6.

zajistit, aby Pracovní skupina pro vývoz konvenčních zbraní vyvíjela přínosné informační činnosti v rámci rozhodnutí Rady 2012/711/SZBP;

7.

dále rozvíjet výměny informací a osvědčených postupů se třetími zeměmi, jež se ztotožnily se společným postojem 2008/944/SZBP;

8.

pokračovat v dialogu s Evropským parlamentem a dále rozvíjet vztahy s občanskou společností a průmyslem;

9.

zajistit včasnou finalizaci a zveřejnění 16. výroční zprávy EU o vývozu zbraní.


(1)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99.

(2)  Úř. věst. L 348, 29.12.2009, s. 16.

(3)  Úř. věst. L 321, 20.11.2012, s. 62.

(4)  Úř. věst. L 152, 18.6.2010, s. 14.

(5)  Úř. věst. L 20, 23.1.2013, s. 53.

(6)  http://www.eeas.europa.eu/non-proliferation-and-disarmament/arms-export-control/index_cs.htm

(7)  Úř. věst. L 146, 10.6.2009, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 79.

(9)  Úř. věst. L 155, 7.6.2013, s. 9.


ANNEX

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2012

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2012

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2012

C.

INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT

D.

TABLE OF EU OUTREACH ACTIVITIES (JANUARY 2012 TO OCTOBER 2013)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List  (1) categories

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML6

Ground vehicles and components

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials

ML8

‘Energetic materials’, and related substances

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned aerial vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use

ML11

Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List

TABLE A.I

Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (2).

Total EU licence refusals to each destination, region and worldwide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML (3)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information (4):

With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c)), it is important to note that Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level, except for destinations where all the EU Member States that exported to the destination in question can report under row c).

With regard to the use of global and general licences notably applied to intraEU transfers pursuant to Directive 2009/43/EC, it is important to note that the actual value of arms transfers and exports under global and general licences is generally reported by EU Member States. This is however dependant on the Member States' ability to report on actual values (row c)) as described above and to possible additional national specificities as explained in footnote no 3.

It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes is available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes),Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba),Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands),United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine)

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, South Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLDWIDE

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2012

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in Euros, (c) = value of arms exports in Euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

ALBANIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 6

ML 8

ML 10

ML 11

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

700

 

 

 

 

 

 

700

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

 

30 426

 

 

 

30 426

c

 

 

 

30 040

 

 

 

30 040

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

25 000

 

 

 

 

 

 

25 000

c

36 456

 

 

 

 

 

 

36 456

France

a

 

2

1

 

3

1

1

8

b

 

324 000

1 000 000

 

152 182 499

290 000

400 000

154 196 499

c

 

 

 

 

 

 

 

18 561 543

TOTAL PER ML category

a

2

2

1

1

3

1

1

11

b

25 700

324 000

1 000 000

30 426

152 182 499

290 000

400 000

154 252 625

c

36 456

 

 

30 040

 

 

 

18 628 039

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Belgium

a

 

 

 

3

1

 

 

 

 

b

 

 

 

17 702

229 999

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

1

1

5

 

1

 

 

 

b

41 115

1 322 717

31 554 055

8 466 955

 

2 022 280

 

 

 

c

41 115

1 322 717

25 463 345

15 127 043

466 064

2 060 195

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

1

5

 

 

 

b

 

 

 

 

 

3 273 631

 

 

 

c

 

 

 

 

 

9 719 968

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

 

5

 

 

b

 

 

 

 

454 079

 

412 600

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

1

3

6

 

1

1

b

 

 

 

423 784

259 800

271 785 674

 

11 275

136 336

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

1

1

 

 

b

 

 

 

 

 

3 456 000

248 695

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

34 000 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

102 596

 

 

 

Poland

a

 

 

 

1

 

8

 

 

 

b

 

 

 

2 475

 

5 427 041

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

2 568 318

 

 

 

c

 

 

 

 

 

519 334

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

57 372 666

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

 

1

2

 

 

 

 

b

866 316

 

 

808

62 150

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

4

1

1

11

9

23

6

1

1

b

907 431

1 322 717

31 554 055

8 911 724

58 378 694

322 532 944

661 295

11 275

136 336

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALGERIA

 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247 701

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

515 867

 

 

 

 

 

 

43 922 989

c

 

 

 

35 572

 

 

22 162

 

 

 

44 538 213

Czech Republic

a

5

1

 

 

 

 

 

1

1

 

14

b

3 278 663

 

 

 

 

 

 

14 219

 

 

6 566 513

c

8 309 358

 

 

 

 

 

 

14 151

 

 

18 043 477

France

a

3

5

5

 

23

 

 

 

 

15

57

b

218 307

1 534 453

199 675

 

18 456 382

 

 

 

 

1 674 633

22 950 128

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 829 363

Germany

a

2

2

 

 

 

2

 

 

 

2

20

b

350 635

51 196

 

 

 

4 084

 

 

 

13 697 956

286 720 740

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Italy

a

1

1

1

 

1

 

 

 

 

 

262 857 947

b

242 583 216

12 594 987

795 000

 

3 180 048

 

 

 

 

 

155 558 497

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

90 040

 

 

 

 

 

 

 

 

90 040

c

 

63 050

 

 

 

 

 

 

 

 

63 050

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 000

34 075 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 596

Poland

a

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

b

14 086 157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 515 673

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 568 318

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

519 334

Spain

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 372 666

c

 

 

 

 

 

 

19 214 871

 

 

 

19 214 871

United Kingdom

a

 

4

1

 

3

 

 

 

 

1

15

b

 

89 232

14 033

 

786 819

 

 

 

 

31

1 819 389

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

25

14

7

2

27

2

 

1

1

19

155

b

260 516 978

14 359 908

1 008 708

515 867

22 423 249

4 084

 

14 219

 

15 447 620

738 707 102

d

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

e

 

 

 

 

 

 

 

2(1); 7(1)

 

 

2(1); 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 6

TOTAL per destination

Belgium

a

1

3

 

4

b

1 400

18 595

 

19 995

c

 

 

 

 

Germany

a

27

5

1

33

b

102 738

85 529

25 000

213 267

c

 

 

 

 

Portugal

a

1

 

 

1

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

Spain

a

8

4

 

12

b

22 590

12 355

 

34 945

c

18 219

 

 

18 219

Sweden

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

15 210

 

15 210

TOTAL PER ML category

a

37

12

1

50

b

126 728

116 479

25 000

268 207

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 3

ML 4

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 15

Estonia

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

10 800

 

 

c

 

 

 

 

 

10 800

 

 

France

a

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

391 621

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

 

2

 

 

 

 

b

5 553

 

 

1 385 000

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

2 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

38

1

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

97 125

 

 

c

 

 

 

 

 

30 612

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

714 738

 

 

 

 

c

 

 

 

714 738

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

1

2

1

 

b

 

 

 

 

27 908

51 591

31 075

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

39

1

3

3

1

6

1

1

b

5 553

 

391 621

2 099 738

27 908

159 516

31 075

2 000

d

 

 

 

 

1

 

 

 

e

 

 

 

 

1(1)

 

 

 


ANGOLA

 

 

ML 22

TOTAL per destination

Estonia

a

 

1

b

 

10 800

c

 

10 800

France

a

 

3

b

 

391 621

c

 

84 048

Germany

a

 

3

b

 

1 390 553

c

 

 

Greece

a

 

1

b

 

2 000

c

 

 

Portugal

a

 

41

b

 

97 125

c

 

30 612

Slovakia

a

 

1

b

 

714 738

c

 

714 738

Spain

a

 

1

b

 

 

c

 

 

United Kingdom

a

1

5

b

249

110 823

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

56

b

249

2 717 660

d

 

1

e

 

1(1)


ANTIGUA AND BARBUDA

 

 

ML 3

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

b

13 504

13 504

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

13 504

13 504

d

 

 

e

 

 


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

7

 

1

 

 

1

 

 

 

b

1 152 300

 

5 994

 

 

64 290

 

 

 

c

583 717

 

5 994

 

 

64 290

 

 

 

Belgium

a

3

 

1

 

 

 

 

 

 

b

541 923

 

120 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

 

 

 

 

 

b

 

 

 

697 200

 

 

 

 

 

c

 

 

253 530

584 705

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

6 092

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

1

 

 

 

 

19

b

 

 

 

2 500

 

 

 

 

1 869 546

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

8

 

 

1

2

1

7

7

4

b

56 902

 

 

214 800

3 245

35 960

1 016

635 645

16 308

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

70 000

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

1

1

 

 

1

 

 

 

1

b

0

34 171

 

 

27 719

 

 

 

103 155

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

3

 

 

 

 

b

 

 

 

 

86 666

 

 

 

 

c

 

 

 

 

187 735

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

53 181

Spain

a

18

 

1

1

 

 

 

 

1

b

27 971

 

2 250

1 932 960

 

 

 

 

 

c

22 171

 

2 250

1 932 960

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

66 842

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

18

 

3

 

 

 

 

 

2

b

284 707

 

97 240

 

 

 

 

 

7 207

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

56

1

7

6

6

2

7

7

27

b

2 133 803

34 171

292 326

2 847 460

117 630

100 250

1 016

635 645

1 996 216

d

 

 

 

 

1

 

 

2

5

e

 

 

 

 

1(1)

 

 

1(1); 5(1)

1 (5)


ARGENTINA

 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

1 222 584

c

 

 

 

 

 

654 001

Belgium

a

 

 

 

1

 

5

b

 

 

 

291 536

 

953 459

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

697 200

c

 

 

 

 

 

838 235

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

1

b

 

 

103 642

 

 

103 642

c

 

 

96 317

 

 

96 317

Finland

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

6 092

France

a

2

 

 

3

6

31

b

975 621

 

 

293 520

756 129

3 897 316

c

 

 

 

 

 

5 124 866

Germany

a

1

 

 

 

1

32

b

85 160

 

 

 

360 000

1 409 036

c

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

70 000

c

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

165 045

c

 

 

 

 

 

129 650

Netherlands

a

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

86 666

c

 

 

 

 

 

187 735

Romania

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

53 181

Spain

a

 

 

 

1

 

22

b

 

 

 

591 128

 

2 554 309

c

 

 

 

544 263

 

2 501 644

Sweden

a

 

1

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

66 842

c

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

23

b

 

 

 

 

 

389 154

c

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

1

5

7

136

b

1 060 781

 

103 642

1 176 184

1 116 129

11 615 253

d

 

 

 

 

1

9

e

 

 

 

 

1(1); 5(1)

1(8); 5(2)


ARMENIA

 

 

TOTAL per destination

TOTAL PER ML category

a

 

b

 

c

 

d

 

e

 

Total number of denials include 3 denials under category ML 1 based on criteria 1, 4 and 7


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

Austria

a

33

3

 

1

2

8

 

 

b

1 708 979

33 750

 

983 664

185 112

69 672 829

 

 

c

623 962

10 816

 

983 664

185 112

51 272 829

 

 

Belgium

a

13

3

 

1

 

2

 

 

b

19 591 295

18 621

 

5 000

 

117 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

110 000

 

 

c

 

 

 

 

 

105 000

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

15 511

 

 

c

 

 

 

44 300

 

 

 

 

Denmark

a

1

 

 

5

1

 

 

 

b

 

 

 

962 307

14 023

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

2

 

2

 

 

 

7

 

b

28 655

 

1 074 000

 

 

 

18 258

 

c

4 828

 

1 419 897

 

 

 

2 477

 

France

a

3

7

 

8

4

1

 

 

b

60 618

187 637

 

13 294 542

46 501 467

99 623

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

287

 

20

3

3

30

2

11

b

2 328 546

 

2 327 969

432 187

85 004

4 458 605

187

2 776

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

2

 

 

 

7

 

 

 

b

2 200

 

 

 

2 605 996

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

2

4

 

3

 

5

 

 

b

456

57 260

 

3 869 464

 

2 354 914

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

 

1

 

 

 

 

b

275

 

 

2 372 670

 

 

 

 

c

275

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

2

 

 

b

 

 

 

 

 

15 482

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

5

 

 

 

 

 

 

 

b

3 906

 

 

 

 

 

 

 

c

4 015

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

298 460

 

 

c

 

 

 

 

 

171 236

 

 

Spain

a

1

 

 

1

 

 

 

 

b

10 000

 

 

330 000

 

 

 

 

c

9 675

 

 

330 000

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

4

 

1

 

 

 

b

 

 

45 351 867

 

49 258 596

 

 

 

c

 

286 578

658 910

117 865

38 123 026

 

 

 

United Kingdom

a

69

3

4

9

3

12

19

1

b

2 997 578

36 992

5 407

680 052

72 780

7 569 828

148 955

219

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

419

20

30

32

21

63

28

12

b

26 732 508

334 260

48 759 243

22 929 886

98 722 978

84 712 252

167 400

2 995

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

51 146

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

7 375

 

c

 

 

 

 

 

 

6 833

 

Czech Republic

a

 

 

2

 

1

1

 

 

b

 

 

1 095

 

 

 

 

 

c

 

 

1 082

 

 

 

 

 

Denmark

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

68 753

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

17 800

 

 

 

 

 

France

a

23

57

8

2

 

23

 

2

b

44 323 035

689 476 916

5 109 635

3 468 286

 

55 918 546

 

4 139 236

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

43

17

36

 

4

3

12

3

b

2 648 945

579 241

3 223 515

 

996 010

155 089

1 466 103

19 655

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

1

 

 

b

 

 

 

 

 

1 784

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

13

3

 

 

2

1

 

 

b

1 266 676

429 750

 

 

1 133 000

2 538 614

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

1

 

 

 

 

 

 

b

4 400 000

534

 

 

 

 

 

 

c

999 369

534

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

201 545 162

 

 

 

 

 

 

 

c

503 425 707

 

1 039 043

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

1

1

2

 

 

 

b

 

 

558 216

 

771 011

 

 

 

c

 

 

221 568

 

771 011

5 906

 

 

United Kingdom

a

10

28

9

2

 

2

 

3

b

47 908

4 696 107

165 975

1 132

 

19 888

 

34 853 931

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

94

109

56

6

9

31

13

8

b

254 231 726

695 233 694

9 058 436

3 538 171

2 900 021

58 633 921

1 473 478

39 012 822

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRALIA

 

 

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

47

b

 

 

 

72 584 334

c

 

 

 

53 076 383

Belgium

a

 

 

 

21

b

 

 

 

19 783 062

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

3

b

 

 

 

117 375

c

 

 

 

111 833

Czech Republic

a

 

 

 

5

b

 

 

 

16 606

c

 

 

 

45 382

Denmark

a

 

2

1

11

b

 

148 639

144 616

1 338 338

c

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

11

b

 

 

 

1 120 913

c

 

 

 

1 445 002

France

a

 

1

32

171

b

 

732 817

3 051 474

866 363 833

c

 

 

 

150 584 599

Germany

a

9

4

10

497

b

103 324

270 200

509 292

19 606 648

c

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

1

b

 

 

 

1 784

c

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

9

b

 

 

 

2 608 196

c

 

 

 

 

Italy

a

2

1

 

36

b

49 509 058

548 000

 

61 707 192

c

 

 

 

26 509 964

Netherlands

a

 

 

2

6

b

 

 

45 001

6 818 480

c

 

 

45 000

1 045 178

Poland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

15 482

c

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

5

b

 

 

 

3 906

c

 

 

 

4 015

Slovenia

a

 

 

 

 

b

 

 

 

298 460

c

 

 

 

171 236

Spain

a

 

2

1

10

b

 

1 344 194

240 000

203 469 356

c

 

698 981

237 567

505 740 973

Sweden

a

 

 

 

9

b

 

 

558 222

96 497 912

c

222 785

 

61 582

40 469 231

United Kingdom

a

 

6

4

184

b

 

35 334

8 080

51 340 166

c

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

11

16

50

1 028

b

49 612 382

3 079 184

4 556 685

1 403 692 043

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

Belgium

a

8

 

 

 

 

 

 

4

b

441 106

 

 

 

 

 

 

264 377

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

65 411

 

 

 

 

 

 

 

c

70 511

750

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

 

2

 

 

 

1

 

b

 

 

16 861

 

 

 

9 637

 

c

945 260

 

26 671

 

1 443 290

44 662 378

107 025

 

Denmark

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

990 000

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

180 594

 

 

 

 

 

 

 

c

181 466

 

10 043

 

 

 

600

 

France

a

 

 

1

1

1

3

1

 

b

 

 

62 465

61 152

900

3 592 634

18 929

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

6

30

8

4

168

 

 

b

2 575

37 390

996 913

32 418

9 738

14 376 368

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

5

 

5

8

 

1

 

 

b

469 912

 

2 328 590

3 260 080

 

16 595

 

 

c

5 538

 

436 632

298 362

 

101 511

 

 

Italy

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

3 205 054

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

11 600

 

 

 

 

 

 

 

c

11 600

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

6

 

 

 

 

1

 

 

b

17 600

 

 

 

 

3 576

 

 

c

1 750

 

 

 

 

3 576

 

 

Poland

a

3

1

 

 

 

 

 

 

b

36 502

900

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

56

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

3

 

 

 

 

 

 

 

b

72 318

 

 

 

 

 

 

 

c

60 077

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

8

 

 

 

1

 

 

b

 

99 662

 

 

 

3 030

 

 

c

 

111 403

 

 

 

 

 

 

Spain

a

6

 

4

 

 

13

 

 

b

1 122 571

 

388 537

 

 

15 916 536

 

 

c

35 370

 

273 483

 

 

3 103 181

 

 

Sweden

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

3 710

 

 

 

 

 

c

 

13 736

459 977

4 671

 

 

 

11 272

United Kingdom

a

27

 

 

 

1

4

4

 

b

835 769

 

 

 

34 282

78 916

23 399

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

125

15

43

17

8

191

6

4

b

3 255 958

137 952

3 797 076

3 353 650

4 239 974

33 987 655

51 965

264 377

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 9

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

1

2

 

2

 

 

b

 

 

 

11 043

 

778 547

 

 

c

 

 

687 052

31 893

 

212 789

 

963 121

Denmark

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

4 395

 

 

 

 

c

 

 

 

4 395

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

5

1

 

 

4

 

 

b

 

206 274

1 194 879

 

 

365 216

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

4

15

19

 

3

8

2

23

b

67 005

686 419

5 138 278

 

54 057

31 535

84 777

460 400

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

500 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

7

3

 

 

 

 

 

b

 

59 766 027

92 111

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

182 260

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

 

 

 

b

 

 

 

16 600

 

 

 

 

c

 

 

 

16 600

 

 

 

 

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

3

 

 

 

 

 

 

b

 

2 068 789

 

 

 

 

 

 

c

 

55 768

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

1

1

 

 

 

b

 

 

 

 

36 713

 

 

 

c

 

62 591

 

378 892

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

4

4

 

 

2

 

 

b

 

65 721

81 122

 

 

198 358

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

5

34

28

6

4

16

3

23

b

567 005

62 793 230

6 506 390

32 038

90 770

1 373 656

267 037

460 400

d

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

 


AUSTRIA

 

 

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

12

b

 

 

 

705 483

c

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

b

 

 

 

65 411

c

 

 

 

71 261

Czech Republic

a

 

 

 

10

b

 

 

 

816 088

c

 

 

 

49 079 479

Denmark

a

 

 

 

2

b

 

 

 

990 000

c

 

 

 

 

Estonia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

4 395

c

 

 

 

4 395

Finland

a

 

 

 

2

b

 

 

 

180 594

c

 

 

 

192 109

France

a

 

 

1

18

b

 

 

10 647

5 513 096

c

 

 

 

932 380

Germany

a

43

2

18

357

b

332 144

500 001

2 257 188

25 067 206

c

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

 

20

b

 

 

 

6 575 177

c

 

 

 

842 043

Italy

a

 

1

 

12

b

 

88 786

 

63 151 979

c

 

 

 

31 917 831

Malta

a

 

 

 

2

b

 

 

 

11 600

c

 

 

 

11 600

Netherlands

a

 

 

 

8

b

 

 

 

203 436

c

 

 

 

5 326

Poland

a

 

 

 

4

b

 

 

 

37 402

c

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

56

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

3

b

 

 

 

72 318

c

 

 

 

60 077

Slovakia

a

 

 

 

1

b

 

 

 

16 600

c

 

 

 

16 600

Slovenia

a

 

 

 

9

b

 

 

 

102 692

c

 

 

 

111 403

Spain

a

 

 

 

26

b

 

 

 

19 496 433

c

 

 

 

3 467 802

Sweden

a

 

 

 

3

b

 

 

 

40 423

c

 

 

 

931 139

United Kingdom

a

 

 

 

46

b

 

 

 

1 317 567

c

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

43

3

19

593

b

332 144

588 787

2 267 835

124 367 900

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 6

ML 7

ML 8

ML 11

Bulgaria

a

 

 

2

 

1

 

1

 

b

 

 

10 219 970

 

2 586 938

 

281 900

 

c

 

 

 

 

1 080 540

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

1

 

1

 

 

b

 

 

 

66 261

 

1 351 740

 

 

c

 

 

 

24 102

 

1 303 119

 

 

Estonia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

3 583 900

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

3

1

1

 

 

 

 

1

b

450 933

144 491

66 601

 

 

 

 

19 375

c

92 565

36 123

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

1

3

1

1

1

1

2

b

450 933

144 491

10 286 571

66 261

2 586 938

1 351 740

281 900

3 603 275

d

1

 

 

1

 

1

 

1

e

2(1); 3 (1)

 

 

1(1)

 

1(1); 5(1)

 

1(1); 4(1)


AZERBAIJAN

 

 

ML 14

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Bulgaria

a

 

 

 

4

b

 

 

 

13 088 808

c

 

 

 

1 080 540

Czech Republic

a

 

1

 

3

b

 

724

 

1 418 725

c

 

724

 

1 327 945

Estonia

a

1

 

 

1

b

2 470

 

 

2 470

c

2 470

 

 

2 470

Finland

a

 

 

 

1

b

 

 

 

3 583 900

c

 

 

 

 

Poland

a

 

 

1

1

b

 

 

153 045

153 045

c

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

6

b

 

 

 

681 400

c

 

 

 

128 688

TOTAL PER ML category

a

1

1

1

16

b

2 470

724

153 045

18 928 348

d

 

 

 

7

e

 

 

 

1(5); 2(1); 3(1); 4(2); 5(1)

Total number of denials include:

1 denial under category ML 5 based on criterion 1,

1 denial under category ML 10 based on criterion 1,

1 denial under category ML 16 based on criterion 4


BAHAMAS

 

 

ML 10

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

b

1 243 000

1 243 000

c

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

1 243 000

1 243 000

d

 

 

e

 

 


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 9

Austria

a

6

 

 

 

 

 

 

 

b

41 594

 

 

 

 

 

 

 

c

41 594

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

2

 

 

 

 

 

b

 

 

10 018 005

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

5

 

 

 

 

 

 

 

b

5 057 551

 

 

 

 

 

 

 

c

229 405

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

9 568

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

1

 

1

 

b

 

 

 

 

209 464

 

251 357

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

 

1

 

 

1

 

1

b

120 000

 

408

 

 

600

 

3 626 193

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

5

 

 

 

 

 

 

b

 

278 223

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

155

 

 

 

 

 

c

 

 

155

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

229 494

 

 

 

c

 

 

 

 

228 603

 

 

 

Spain

a

 

1

2

5

 

 

 

 

b

 

346 222

19 766 625

21 145 345

 

 

 

 

c

 

 

 

21 145 345

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

2

 

 

 

b

 

 

 

 

6 528 199

 

 

 

c

 

 

 

 

4 153 755

 

 

 

United Kingdom

a

8

 

1

1

1

 

1

 

b

5 249 198

 

4 226

7 334

17 085

 

30 603

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

20

6

7

6

5

1

3

1

b

10 468 343

624 445

29 789 419

21 152 679

6 984 242

600

291 528

3 626 193

d

5

5

 

2

2

6

2

 

e

2(4); 3(3); 4(1)

2(4); 3(2)

 

2(2); 3(2)

2(3); 3(2)

2(5); 3(7); 6(1)

2(2); 3(2)

 


BAHRAIN

 

 

ML 10

ML 11

ML 15

ML 17

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

41 594

c

 

 

 

 

 

 

41 594

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

10 018 005

c

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

5 057 551

c

 

 

 

 

 

 

229 405

Finland

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

9 568

c

 

 

 

 

 

 

 

France

a

3

2

6

 

 

4

17

b

35 409

890 223

3 381 584

 

 

379 862

5 147 900

c

 

 

 

 

 

 

76 732 081

Germany

a

1

 

 

 

1

 

6

b

504 640

 

 

 

75 120

 

4 326 961

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

278 223

c

 

 

 

 

 

 

434 958

Latvia

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

155

c

 

 

 

 

 

 

155

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

229 494

c

 

 

 

 

 

 

228 603

Spain

a

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

41 258 192

c

 

 

 

 

 

 

21 145 345

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

6 528 199

c

 

 

 

 

 

419 890

4 573 645

United Kingdom

a

10

3

 

1

1

1

28

b

136 439

271 078

 

1

2 743

1

5 718 708

c

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

14

5

6

1

2

5

82

b

676 488

1 161 301

3 381 584

1

77 863

379 863

78 614 550

d

 

 

1

 

 

 

27

e

 

 

2(1); 3(1)

 

 

 

2(21); 3(19); 4(1); 6(1)


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 8

ML 9

Austria

a

9

 

 

 

 

 

 

 

b

24 150

 

 

 

 

 

 

 

c

14 000

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

1

 

3

 

 

b

 

 

 

380 889

 

351 180

 

 

c

 

 

 

380 889

 

293 980

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

2

 

 

b

2 386

 

 

 

 

210 196

 

 

c

 

 

 

192 452

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

1

3

 

 

 

1

1

b

 

8 570

17 980

 

 

 

108

321 960

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

1

 

 

 

 

 

b

 

 

0

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

287 372

 

 

 

c

 

 

 

 

232 978

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

9 725

 

 

 

 

 

 

 

c

 

85 386

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

184 370

 

 

 

 

United Kingdom

a

1

 

2

 

 

4

 

 

b

37 404

 

29 832

 

 

697 519

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

12

1

6

1

1

9

1

1

b

73 665

8 570

47 812

380 889

287 372

1 258 895

108

321 960

d

1

 

1

 

 

2

 

 

e

7(1)

 

2(1)

 

 

2(1); 3(1)

 

 


BANGLADESH

 

 

ML 10

ML 11

ML 14

ML 15

ML 16

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

9

b

 

 

 

 

 

 

24 150

c

 

 

 

 

 

 

14 000

Bulgaria

a

 

 

 

 

1

 

5

b

 

 

 

 

1 477

 

733 546

c

 

 

 

 

1 477

 

676 346

Czech Republic

a

9

1

 

 

 

 

13

b

295 546

 

 

 

 

 

508 128

c

1 108 834

 

 

 

 

 

1 301 286

Finland

a

 

1

 

 

 

 

1

b

 

122 670

 

 

 

 

122 670

c

 

122 670

 

 

 

 

122 670

France

a

 

4

 

2

 

1

7

b

 

547 550

 

1 077 625

 

5 825

1 631 000

c

 

 

 

 

 

 

420 900

Germany

a

1

 

 

 

 

 

7

b

12 720

 

 

 

 

 

361 338

c

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

1

 

 

 

 

2

b

 

835 040

 

 

 

 

835 040

c

 

 

 

 

 

 

0

Lithuania

a

1

 

 

 

 

 

1

b

176 142

 

 

 

 

 

176 142

c

176 142

44 753

 

 

 

 

220 895

Malta

a

2

 

 

 

 

 

2

b

594 798

 

 

 

 

 

594 798

c

594 798

 

 

 

 

 

594 798

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

287 372

c

 

 

 

 

 

 

232 978

Poland

a

3

 

 

 

 

 

3

b

24 172

 

 

 

 

 

24 172

c