EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0620

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

/* COM/2014/0620 final */

52014PC0620

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) /* COM/2014/0620 final */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

SOUVISLOSTI NÁVRHU

1.           Pravidla pro poskytování finančních prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[1] (dále jen „nařízení EFG“).

2.           Řecké orgány podaly žádost EGF/2014/009 EL/Sprider Stores o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Sprider Stores S.A. v Řecku.

3.           Po posouzení této žádosti dospěla Komise v souladu se všemi příslušnými ustanoveními nařízení EFG k závěru, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG jsou splněny.

SHRNUTÍ ŽÁDOSTI

Žádost o prostředky z EFG || EGF/2014/009 EL/Sprider Stores

Členský stát || Řecko

Dotčený region / dotčené regiony (úroveň NUTS 2), které jsou především dotčeny || Κεντρική Μακεδονία (Střední Makedonie) (EL12) Aττική (Attika) (EL30)

Datum podání žádosti || 6. června 2014

Datum ověřeného doručení žádosti || 13. června 2014

Datum žádosti o poskytnutí dodatečných informací || 20. června 2014

Lhůta pro poskytnutí dodatečných informací || 1. srpna 2014

Lhůta pro vyhotovení posouzení || 24. října 2014

Kritéria pro pomoc || Čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení EFG

Prvotní podnik || Sprider Stores S.A.

Odvětví ekonomických činností (oddíl NACE Revize 2)[2] || Oddíl 47 („Maloobchod, kromě s motorovými vozidly“)

Počet dceřiných společností, dodavatelů a výrobců, kteří jsou odběrateli dotčeného podniku || 0

Referenční období (čtyři měsíce) || 17. listopadu 2013 – 17. března 2014

Počet pracovníků propuštěných nebo počet činností ukončených v průběhu referenčního období (a) || 703

Počet pracovníků propuštěných nebo počet činností ukončených před referenčním obdobím nebo po něm (b): || 58

Celkový počet propuštěných pracovníků (a + b): || 761

Celkový odhadovaný počet cílových příjemců pomoci || 761

Počet cílových mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. „NEET“) || 550

Rozpočet na individualizované služby (v EUR) || 11 941 500

Rozpočet na provádění EFG[3] (v EUR) || 210 000

Celkový rozpočet (v EUR) || 12 151 500

Příspěvek z EFG (60 %) (v EUR) || 7 290 900

POSOUZENÍ ŽÁDOSTI

Postup

4.           Řecké orgány podaly žádost EGF/2014/009 EL/Sprider Stores dne 6. června 2014, to znamená do dvanácti týdnů ode dne, kdy byla splněna kritéria pro pomoc stanovená v odstavcích 6 až 8 níže. Komise potvrdila přijetí žádosti do dvou týdnů ode dne jejího podání, a to dne 13. června 2014. Dne 20. června 2014 Komise požádala řecké orgány o poskytnutí dodatečných informací. Tyto dodatečné informace byly poskytnuty do šesti týdnů ode dne uvedeného požadavku. Lhůta dvanácti týdnů od obdržení úplné žádosti, během níž má Komise dokončit své posouzení, zda žádost vyhovuje podmínkám pro poskytnutí finančního příspěvku, uplyne dne 24. října 2014.

Způsobilost žádosti

Dotčené podniky a příjemci pomoci

5.           Žádost se týká 761 pracovníků propuštěných společností Sprider Stores S.A., která působila v hospodářském odvětví řazeném v rámci NACE Revize 2 do oddílu 47 („Maloobchod, kromě s motorovými vozidly“). Prodejny se nacházely převážně v regionech úrovně NUTS[4] 2, a to ve Střední Makedonii (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) a Attice (Aττική) (EL30).

Kritéria pro pomoc

6.           Řecké orgány podaly žádost podle kritéria pro pomoc stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení EFG, které vyžaduje, aby během čtyřměsíčního referenčního období dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, počtu nejméně 500 v jednom podniku v členském státě, včetně propuštěných pracovníků a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli.

7.           Čtyřměsíční referenční období je období od 17. listopadu 2013 do 17. března 2014.

8.           Žádost se týká 703 pracovníků propuštěných[5] během čtyřměsíčního referenčního období ve společnosti Sprider Stores.

Stanovení počtu propuštěných pracovníků a případů ukončení činnosti

9.           Počet všech propuštěných pracovníků byl vypočítán na základě dne skutečného skončení pracovního poměru nebo uplynutí sjednané doby jeho trvání.

Způsobilí příjemci pomoci

10.         Kromě již zmíněných pracovníků patří ke způsobilým příjemcům pomoci také 58 pracovníků, kteří byli propuštěni před začátkem čtyřměsíčního referenčního období. Tito pracovníci byli propuštěni po všeobecném oznámení plánovaného propouštění dne 30. září 2013. Lze prokázat jednoznačnou příčinnou souvislost s touto událostí (podnik vyhlásil úpadek), jež vedla k propouštění během referenčního období.

11.         Celkový počet způsobilých příjemců pomoci je tedy 761.

Přímá souvislost mezi propouštěním a hospodářskou krizí, která je předmětem nařízení (ES) č. 546/2009

12.         Řecko odůvodňuje vztah mezi propouštěním na jedné straně a celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, která je předmětem nařízení (ES) č. 546/2009, na straně druhé tím, že se řecké hospodářství nachází již šestý rok po sobě (2008–2013) v hluboké recesi. Podle řeckého statistického úřadu ELSTAT klesl řecký HDP od roku 2008 o 25,7 procentních bodů, veřejná spotřeba o 21 procentních bodů a soukromá spotřeba o 32,3 procentních bodů, zatímco nezaměstnanost vzrostla o 20,6 procentních bodů.

13.         Pokles HDP navíc zvýšil rozdíl mezi řeckým HDP na obyvatele a HDP na obyvatele v EU, čímž byl anulován pokrok, kterého Řecko dosáhlo v období 1995–2007 v oblasti hospodářské konvergence.

14.         Kvůli splácení zahraničního dluhu přijala navíc řecká vláda v roce 2008 nepopulární opatření, jako je zvýšení daňových příjmů, zefektivnění veřejných výdajů a snížení platů státních zaměstnanců. Ve snaze zvýšit konkurenceschopnost řeckého hospodářství došlo také ke snížení mezd v soukromém sektoru. Od roku 2008 byly uzavřeny tisíce podniků, které ukončily svou činnost a propustily své zaměstnance, a tisíce osob samostatně výdělečně činných přestaly vykonávat činnost, což přispělo k prudkému nárůstu nezaměstnanosti. Snížení příjmů se bezprostředně odrazilo v poklesu spotřeby.

15.         V roce 2009 kopíroval pokles spotřeby domácností v Řecku stejný negativní vývoj jako v EU-27. V roce 2010 a 2011 došlo na úrovni EU-27 k oživení spotřeby domácností, po kterém následoval pokles v roce 2012. V Řecku se spotřeba domácností snižovala od počátku finanční a hospodářské krize a údaje se každým rokem zhoršovaly.

Spotřeba domácností (změna v % ve srovnání s předchozím rokem)

|| 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || 2012

EU-27 || 0,44 || -1,67 || 1,04 || 0,26 || -0,74

Řecko || 4,67 || -1,91 || -6,39 || -7,91 || -9,07

16.         Podle zprávy statistického úřadu ELSTAT o příjmech domácností a životních podmínkách žilo v roce 2012 pod hranicí chudoby 23 % Řeků[6].

17.         Do dnešního dne byly v odvětví maloobchodu podány další tři žádosti o prostředky z EFG[7], rovněž z důvodů celosvětové finanční a hospodářské krize.

Události vedoucí k propouštění a ukončení činnosti

18.         Hlavní události, které vedly k propouštění, byly podle řeckých orgánů zejména dvě: 1) snížení dostupného příjmu domácností, a to kvůli zvýšení daňové zátěže, snížení mezd (jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru) a růstu nezaměstnanosti, což vedlo k výraznému poklesu kupní síly; 2) dramatické omezení půjček podnikům a jednotlivcům kvůli nedostatku peněžních prostředků v řeckých bankách. Podle Bank of Greece vykazovala roční míra růstu u půjček poskytovaných domácnostem a podnikům (kromě finančních) od roku 2010 negativní hodnoty, a to kvůli nedostatku peněžních prostředků v řeckých bankách.

19.         Společnost Sprider Stores byla založena v roce 1971. V roce 1999 zakoupila skupina Hajioannou 80 % společnosti, a tak byla zahájena její expanze, která vyvrcholila, když se společnost stala největším nadnárodním řetězcem v Řecku, který se specializuje na kvalitní módní oděvy, jak hrdě uvádějí její internetové stránky[8]. V roce 2000 byla na podporu přítomnosti skupiny na Balkáně vytvořena dceřiná společnost Sprider Bulgaria. O sedm let později, v roce 2007, společnost expandovala do jihovýchodní Evropy, kde otevřela pět prodejen v Rumunsku, jednu v Lemesos (Kypr) a další prodejnu v Sofii (Bulharsko). V dalším roce společnost Sprider Stores otevřela 21 nových prodejen v Řecku (deset v Aténách a Soluni a jedenáct v dalších místech země) a šestnáct v zahraničí, v Rumunsku, Bulharsku, na Kypru, v Polsku a Srbsku. V roce 2009 společnost disponovala sítí 114 prodejen oděvů, zaměstnávala 1 500 zaměstnanců a vykazovala obrat 150 milionů EUR.

20.         V důsledku snížení kupní síly řeckých domácností z důvodu oslabování řeckého hospodářství od začátku finanční a hospodářské krize prudce klesla poptávka po jiných výrobcích, než jsou základní potraviny, a v souvislosti s tím začal klesat obrat společnosti.

Obrat společnosti Sprider Stores (2009 – 2013) v milionech EUR

2009 || 2010 || 2011 || 2012 || 2013[9]

150,01 || 138,03 || 112,15 || 77,70 || 22,36

21.         Dalším důsledkem recese řeckého hospodářství byl nedostatek peněžních prostředků. Tento problém se společnost Sprider Stores pokusila vyřešit žádostí o finanční pomoc u bank, která však nebyla poskytnuta. Podle informací v tisku se jedná o hlavní argument, který společnost uvedla, když oznámila ukončení činnosti[10].

22.         Snížení obratu kvůli poklesu spotřeby ve spojení se zpřísněním při poskytování úvěrů vedlo k tomu, že společnost Sprider Stores nebyla schopna nalézt řešení, vyhlásila úpadek a následně propouštěla zaměstnance.

Očekávaný dopad propouštění na místní, regionální a národní hospodářství a zaměstnanost

23.         Vzhledem k tomu, že společnost Sprider Stores byla zastoupena ve všech regionech Řecka, je propouštěním jejích zaměstnanců zasažena celá země. Řecké orgány tvrdí, že propouštění ve společnosti Sprider Stores ještě zvýší nezaměstnanost, která je již tak vysoká kvůli hospodářské a finanční krizi a údajně způsobuje mimořádně nestabilní situaci. Řecko vykazuje ze všech členských států nejvyšší míru nezaměstnanosti.

Míra nezaměstnanosti

Zdroj: Eurostat[11]

24.         Nejvíce zaměstnanců (64 %) bylo propuštěno v regionech Attika a Střední Makedonie. Ve čtvrtém čtvrtletí přesáhla míra nezaměstnanosti v obou oblastech národní průměr (27,5 %). V regionu Attika dosáhla 28,2 % a v regionu Střední Makedonie 30,3 %[12]. V regionech Attika a Střední Makedonie k tomu existuje ve srovnání s vysokým počtem uchazečů o zaměstnání nedostatek nabídek pracovních míst. Počet nezaměstnaných, kteří zůstali bez zaměstnání po více než dvanáct měsíců, tak přesahuje 70 %. Mimořádně dramatická je situace mladých uchazečů o zaměstnání ve Střední Makedonii, u nichž míra nezaměstnanosti dosahuje 60,4 %.

25.         Podíl regionu Attika na řeckém HDP činí 43 %, a proto má uzavírání podniků, které zde sídlí, dopad na celé řecké hospodářství.

Cíloví příjemci pomoci a navržené akce

Cíloví příjemci pomoci

26.         Odhaduje se, že opatření se bude účastnit 761 cílových zaměstnanců. Rozdělení těchto pracovníků podle pohlaví, státního občanství a věkových skupin je následující:

Kategorie || Počet cílových příjemců pomoci

Pohlaví: || Muži: || 112 || (14,7 %)

|| Ženy: || 649 || (85,3 %)

Státní občanství: || Občané EU: || 761 || (100,00 %)

|| Občané zemí, které nejsou členy EU || 0 || (0,00 %)

Věková skupina: || 15–24 let: || 37 || (4,9 %)

|| 25–29 let: || 171 || (22,5 %)

|| 30–54 let: || 549 || (72,1 %)

|| 55–64 let: || 4 || (0,5 %)

|| Nad 64 let: || 0 || (0,00 %)

27.         Řecké orgány navíc poskytnou individualizované služby spolufinancované z EFG až 550 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“) a kteří v den podání žádosti nedosáhli věku 30 let, vzhledem k tomu, že k 682 případům propouštění ve smyslu článku 7 došlo v regionech na úrovni NUTS 2 Střední Makedonie (EL12) a Attika (EL30), jež jsou způsobilé na základě Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí[13].

28.         Celkový odhadovaný počet cílových příjemců pomoci, u nichž se očekává, že se budou účastnit opatření, včetně NEET, je tedy 1 311.

Způsobilost navržených akcí

29.         Individualizované služby, které mají být poskytnuty propuštěným zaměstnancům a NEET, jsou uvedeny níže.

– Profesní poradenství: Toto asistenční opatření bude nabídnuto všem účastníkům a zahrnuje tyto etapy:

1 Informování mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní a ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET). Na rozdíl od 761 cílových pracovníků (bývalí pracovníci společnosti Sprider Stores), je skupinu cílových NEET ještě nutno vymezit. Mezi dalšími kritérii pro výběr cílových NEET použijí řecké orgány kritéria řeckého prováděcího plánu záruky pro mladé lidi (např. ohrožení mladých lidí vyloučením, výše příjmu domácnosti, úroveň vzdělání, trvání nezaměstnanosti atd.), a rovněž vyjádření zájmu. Za tímto účelem hodlají zahájit informační kampaň zaměřenou výhradně na NEET.

2 Přijetí a registrace. Jedná se o první opatření, které bude poskytnuto všem účastníkům (pracovníkům a NEET) a které zahrnuje informace o dostupných službách, programech odborné přípravy a požadavcích v rámci programů odborné přípravy a zvyšování kvalifikace.

3 Vyhodnocení dovedností, osobní a profesní profil. Tato etapa má pomoci pracovníkům a NEET vymezit jejich dovednosti a příležitosti, které odpovídají jejich zájmům, a vypracovat realistický plán profesní dráhy. Posouzení dovedností zahrnuje intenzivní a individualizované poradenství, které je pojato jako cesta skládající se z různých etap, během nichž pracovník a poradce pracují vždy na jedné otázce (např. příležitosti, zájmy, analýza motivace a očekávání, překážky atd.). Po tomto posouzení bude sestaven osobní a profesní profil, ve kterém bude uvedeno shrnutí dovedností účastníka, jeho individuální projekt a akční plán.

4 Pomoc při hledání zaměstnání a profesní poradenství. To zahrnuje: 1) školení v průřezových záležitostech, jako je rozvíjení sociálních dovedností, přizpůsobování novým situacím a rozhodování; 2) pomoc při hledání zaměstnání zahrnující informace o dostupných pracovních místech, aktivní hledání pracovních příležitostí na místní a regionální úrovni, techniky vyhledávání zaměstnání a školení zaměřené na vyhotovení životopisu, průvodního dopisu a přípravu na přijímací pohovor; 3) profesní poradenství: poradci budou propuštěným pracovníkům poskytovat poradenství pro volbu povolání a budou je směrovat ke konkrétním pracovním nabídkám.

5 Poradenství na cestě k zaměstnání. Poradci budou rovněž doprovázet pracovníky a NEET během jejich odborné přípravy a plnění individuálních plánů k opětovnému zařazení do pracovního procesu. Účastníkům, kteří mají zájem podnikat, bude poskytnuta globální pomoc a poradenství na podporu podnikání v rámci tohoto opatření profesního poradenství.

6 Monitorování. Zahrnuje sledování účastníků po dobu šesti měsíců od konce provádění opatření.

– Odborná příprava, rekvalifikace a odborné vzdělávání: Toto opatření spočívá v poskytování kurzů odborné přípravy pracovníkům a NEET, které odpovídají jejich potřebám určeným během etapy profesního poradenství, a to v oblastech a odvětvích s dobrými vyhlídkami, které odpovídají zjištěným potřebám na trhu práce. Kurzy odborné přípravy mohou být doplněny o stáže.

– Příspěvek na zahájení podnikání: Pracovníci nebo NEET, kteří založí vlastní podniky, obdrží příspěvek na pokrytí nákladů spojených se založením podniku ve výši maximálně 15 000 EUR. Jedním z největších problémů podnikatelů v Řecku při zahajování podnikání je přístup k financování. Banky odmítají většinu žádostí o půjčku kvůli nedostatku peněžních prostředků. Toto opatření má za cíl podpořit podnikání prostřednictvím uvedené finanční pomoci.

– Příspěvek při hledání zaměstnání a příspěvek na odbornou přípravu: Na pokrytí výdajů spojených s účastí na opatřeních profesního poradenství budou příjemci dostávat částku 50 EUR za den účasti. U účasti na odborné přípravě dosáhne příspěvek částky 6 EUR za hodinu.

– Příspěvek na mobilitu: Pracovníci nebo NEET, kteří přijmou zaměstnání vyžadující změnu bydliště, obdrží na pokrytí nutných výdajů paušální příspěvek ve výši 2 000 EUR.

30.         Navržené akce, jež jsou zde popsány, představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých akcí stanovených v článku 7 nařízení EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

31.         Řecké orgány předložily požadované informace o akcích, které jsou povinné pro dotčený podnik na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv. Potvrdily, že finanční příspěvek z EFG nebude takové akce nahrazovat.

Odhadovaný rozpočet

32.         Celkové odhadované náklady činí 12 151 500 EUR a zahrnují výdaje na individualizované služby ve výši 11 941 500 EUR a výdaje na přípravné, řídicí, informační, propagační, kontrolní a vykazovací činnosti ve výši 210 000 EUR.

33.         Celkový požadovaný finanční příspěvek z EFG činí 7 290 900 EUR (60 % celkových nákladů).

Akce || Odhadovaný počet účastníků || Odhadované náklady na účastníka (v EUR) (*) || Celkové odhadované náklady (v EUR) (**)

Individualizované služby (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. a) a c) nařízení EFG)

Profesní poradenství || 1 311 || 1 250 || 1 638 750

Odborná příprava, rekvalifikace a odborné vzdělávání || 1 311 || 2 658 || 3 484 000

Příspěvek na zahájení podnikání || 200 || 15 000 || 3 000 000

Mezisoučet a): || – || 8 122 750

(68,02 %)

Příspěvky a pobídky (akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení EFG)

Příspěvek při hledání zaměstnání || 1 311 || 1 250 || 1 638 750

Příspěvek na odbornou přípravu || 1 100 || 1 800 || 1 980 000

Příspěvky na mobilitu || 100 || 2 000 || 200 000

Mezisoučet b): || – || 3 818 750

(31,98 %)

Akce podle čl. 7 odst. 4 nařízení o EFG

1. Přípravné činnosti || – || 40 000

2. Řízení || – || 40 000

3. Informování a propagace || – || 100 000

4. Kontrola a výkaznictví || – || 30 000

Mezisoučet c): || – || 210 000

(1,73 %)

Celkové náklady (a + b + c): || – || 12 151 500

Příspěvek z EFG (60 % celkových nákladů) || – || 7 290 900

(*) Odhadované náklady na pracovníka zaokrouhleny, aby nebyla uvedena desetinná místa. Toto zaokrouhlení však nemá vliv na celkové náklady každého opatření, které jsou stejné jako v žádosti předložené Řeckem.

(**) Celkové částky se z důvodu zaokrouhlení neshodují.

34.         Náklady na akce uvedené v tabulce výše jakožto akce podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení EFG nepřesahují 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb. Řecké orgány potvrdily, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na hledání zaměstnání nebo odborné přípravě.

35.         Řecké orgány potvrdily, že náklady na investice na samostatně výdělečnou činnost, zakládání podniků a převzetí podniků zaměstnanci nepřekročí částku 15 000 EUR na příjemce.

Období způsobilosti výdajů

36.         Řecké orgány začaly poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům pomoci dne 1. září 2014. Výdaje na akce uvedené v bodě 29 jsou proto způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 1. září 2014 do 1. září 2016.

37.         Řeckým orgánům začaly vznikat administrativní výdaje spojené s prováděním EFG dne 15. července 2014. Výdaje na činnosti v oblastech přípravy, řízení, informování, propagace, kontroly a výkaznictví jsou proto způsobilé pro finanční příspěvek z EFG od 15. července 2014 do 1. března 2017.

Doplňkovost s akcemi financovanými z vnitrostátních fondů nebo fondů Unie

38.         Zdrojem vnitrostátního předfinancování nebo spolufinancování je program veřejných investic ministerstva pro rozvoj.

39.         Řecké orgány potvrdily popsaná opatření, která obdrží finanční příspěvek z EFG, neobdrží zároveň finanční příspěvek z jiných finančních nástrojů Unie.

Postupy pro konzultaci s cílovými příjemci pomoci nebo jejich zástupci, se sociálními partnery a s místními a regionálními orgány

40.         Řecké orgány uvedly, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací se zástupci cílových příjemců podpory a svazem soukromých zaměstnanců v Řecku. V květnu 2014 byl návrh žádosti projednán na dvou setkáních se sociálními partnery, kteří byli konzultováni ohledně řady otázek spojených s obsahem integrovaného balíčku opatření.

Řídicí a kontrolní systémy

41.         Žádost obsahuje popis řídicích a kontrolních systémů, který specifikuje povinnosti dotčených orgánů. Řecko oznámilo Komisi, že finanční příspěvek bude řízen a kontrolován stejnými orgány, které v Řecku řídí a kontrolují financování z Evropského sociálního fondu (ESF). Orgán pro koordinaci a monitorování opatření ESF (EYSEKT) bude jednat jako řídicí orgán, EDEL (Výbor pro daňové kontroly) jako kontrolní orgán a zvláštní platební orgán jako certifikační orgán.

Závazky přijaté dotčeným členským státem

42.         Řecké orgány poskytly všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů:

– budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění;

– byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění;

– navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

– navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

– finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Rozpočtový návrh

43.         EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[14].

44.         Po posouzení žádosti s ohledem na podmínky stanovené v čl. 13 odst. 1 nařízení EFG a při zohlednění počtu cílových příjemců pomoci, navržených akcí a odhadovaných nákladů navrhuje Komise uvolnit z EFG částku 6 096 000 EUR, která představuje 60 % celkových nákladů na navržené akce, aby se v souvislosti s dotčenou žádostí poskytl finanční příspěvek.

45.         Navrhované rozhodnutí uvolnit prostředky z EFG učiní společně Evropský parlament a Rada ve smyslu bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[15].

Související akty

46.         Současně s tímto návrhem rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na převod prostředků ve výši 7 290 900 EUR do příslušné rozpočtové položky.

47.         Současně s přijetím tohoto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG přijme Komise rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku, a to prostřednictvím prováděcího aktu, který vstoupí v platnost dnem, kdy Evropský parlament a Rada přijmou navržené rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG.

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006[16], a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[17], a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009[18], nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)       EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013.

(3)       Řecko podalo dne 6. června 2014 žádost o uvolnění prostředků z fondu EFG v souvislosti s propouštěním[19] ve společnosti Sprider Stores S. A. v Řecku a svou žádost doplnilo v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013 o další informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)       V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Řecko rozhodlo poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“).

(5)       V souvislosti s uvedenou žádostí Řecka by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7 290 900 EUR,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2014 se z EFG uvolňuje částka ve výši 7 290 900 EUR v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                  Za Radu

předseda                                                        předseda

[1]               Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

[2]               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

[3]               V souladu s čl. 7 čtvrtým pododstavcem nařízení (EU) č. 1309/2013.

[4]               Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).

[5]               Ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení EFG.

[6]               V Řecku je hranice chudoby stanovena na 5 708 EUR ročně na osobu (u jednotlivců) a na 11 986 EUR u domácností tvořených dvěma dospělými osobami a dvěma dětmi do věku 14 let.

[7]               EGF/2010/016 ES Aragón retail. KOM(2010) 615.

                EGF/2011/004 EL ALDI Hellas. KOM(2011) 580.

                EGF/2014/013 EL Odyssefs Fokas. Komise v současnosti posuzuje.

[8]               http://www.spriderstores.ro/values/

[9]               Prvních devět měsíců roku.

[10]             Po 32 letech ukončil oděvní maloobchod Sprider Stores svou činnost. „Tato situace je důsledkem přetrvávající politiky bank a jejich neochoty pokračovat v poskytování finančních prostředků,“ uvedla společnost. Zdroj: www.ekathimerini.com

[11]             Code tsdec450

[12]             Zdroj: ELSTAT. Q4 2013 Labour Force Survey (Šetření pracovních sil za 4. čtvrtletí 2013).

[13]             Všechny řecké regiony na úrovni NUTS 2, kromě Jónských ostrovů (Ιόνια Νησιά), jsou způsobilé na základě Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Z celkového počtu případů propouštění došlo k 21 na Jónských ostrovech, 13 na Korfu a 8 na ostrově Zakynthos.

[14]             Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

[15]             Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[16]             Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

[17]             Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

[18]             Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.

[19]             Ve smyslu čl.3 písm. a) nařízení o EFG.

Top