EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0189

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním používání Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

/* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */

52014PC0189

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním používání Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov /* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.           SOUVISLOSTI NÁVRHU

Rada zmocnila Evropskou komisi, aby jménem Evropské unie sjednala prodloužení protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov. V závěru těchto jednání byl dne 19. prosince 2013 parafován návrh nového protokolu. Nový protokol se vztahuje na období čtyř let ode dne počátku prozatímního používání, který je stanoven v článku 14 – tedy ode dne podpisu tohoto nového protokolu.

Hlavním cílem protokolu k dohodě je zajistit rybolovná práva pro plavidla Evropské unie ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova v mezích dostupného přebytku a při dodržení nejlepších dostupných vědeckých stanovisek a doporučení vydaných Mezinárodní komisí na ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Komise při tom vycházela mimo jiné z výsledků hodnocení ex post provedeného externími odborníky u předchozího protokolu.

Cílem je také posílit spolupráci mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov za účelem podpory politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, a to v zájmu obou stran.

Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích:

–          28 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí,

–          6 plavidel lovících u hladiny na dlouhé lovné šňůry.

Komise proto navrhuje, aby Rada schválila podpis a prozatímní používání tohoto nového protokolu.

2.           VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Konzultace se zúčastněnými subjekty proběhly v rámci vyhodnocení protokolu na období 2011–2014. Odborníci z členských států byli rovněž konzultováni na technických zasedáních. Z těchto konzultací vyplývá zájem zachovat protokol o rybolovu s Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov.

3.           PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Tento postup se zahajuje souběžně s postupy týkajícími se rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje podpis a prozatímní používání samotného protokolu, jakož i souběžně s postupy týkajícími se nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv mezi členské státy EU.

4.           ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Roční finanční příspěvek ve výši 710 000 EUR pro první tři roky a 675 000 EUR čtvrtý rok vychází z: a) referenční tonáže 7 000 tun odpovídající částce za přístup do rybolovné oblasti ve výši 385 000 EUR po dobu tří let a poté 350 000 EUR čtvrtý rok a b) podpory pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov ve výši 325 000 EUR. Tato podpora odpovídá cílům vnitrostátní politiky v oblasti rybolovu, a zejména potřebám Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov, pokud jde o podporu drobného rybolovu a boj proti nezákonnému rybolovu.

2014/0114 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním používání Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této Smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Dne 23. července 2007 přijala Rada nařízení (ES) č. 894/2007[1] o uzavření Dohody mezi Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropským společenstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda“).

(2)       Dne 12. července 2011 přijala Rada rozhodnutí 2011/420/EU[2]o uzavření Protokolu[3], kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov. Tento protokol se vztahuje na období tří let a jeho platnost končí dne 12. května 2014.

(3)       Unie sjednala s republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov nový protokol na období čtyř let, jenž plavidlům Evropské unie uděluje rybolovná práva ve vodách, které v oblasti rybolovu spadají pod svrchovanost nebo podléhají jurisdikci Demokratické republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov.

(4)       Aby byla zajištěna kontinuita rybolovných činností plavidel Evropské unie, nový protokol se má prozatímně používat do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření. Prozatímní používání začne platit dnem podpisu, avšak nikoli před skončením platnosti předchozího protokolu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem Unie se schvaluje s výhradou jeho uzavření.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Generální sekretariát Rady zřídí nástroje udělující plnou moc k podepsání protokolu s výhradou jeho uzavření, pro osobu nebo osoby určené vyjednavačem protokolu.

Článek 3

Protokol je v souladu s článkem 14 protokolu prozatímně používán ode dne svého podpisu a nejdříve ode dne 13. května 2014 do dokončení postupů nezbytných pro jeho uzavření.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

                                                                       Za Radu

                                                                       předseda

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.           RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

              1.1.    Název návrhu/podnětu

              1.2.    Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB

              1.3.    Povaha návrhu/podnětu

              1.4.    Cíle

              1.5.    Odůvodnění návrhu/podnětu

              1.6.    Doba trvání akce a finanční dopad

              1.7.    Předpokládaný způsob řízení

2.           SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

              2.1.    Pravidla pro sledování a podávání zpráv

              2.2.    Systém řízení a kontroly

              2.3.    Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

              3.1.    Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

              3.2.    Odhadovaný dopad na výdaje

              3.2.1. Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

              3.2.2. Odhadovaný dopad na operační prostředky

              3.2.3. Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

              3.2.4. Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

              3.2.5. Příspěvky třetích stran

              3.3.    Odhadovaný dopad na příjmy

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

1.           RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.        Název návrhu/podnětu

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

1.2.        Příslušné oblasti politik podle členění ABM/ABB[4]

11. – Námořní záležitosti a rybolov

11.03 – Povinné příspěvky regionálním organizacím pro řízení rybolovu a jiným mezinárodním organizacím a na dohody o udržitelném rybolovu

1.3.        Povaha návrhu/podnětu

¨Návrh/podnět se týká nové akce

¨Návrh/podnět se týká nové akce následující po pilotním projektu / přípravné akci[5]

X Návrh/podnět se týká prodloužení stávající akce

¨Návrh/podnět se týká akce přesměrované na jinou akci

1.4.        Cíle

1.4.1.     Víceleté strategické cíle Komise sledované návrhem/podnětem

Sjednání a uzavření dohod o rybolovu se třetími zeměmi je v souladu s obecným cílem zachovat přístup rybářského loďstva Evropské unie do rybolovných oblastí ve výlučných ekonomických zónách třetích zemí a rozvíjet s těmito zeměmi partnerské vztahy ve snaze posílit udržitelné využívání rybolovných zdrojů mimo vody EU.

Dohody o partnerství v odvětví rybolovu zajišťují rovněž soudržnost mezi zásadami, jimiž se řídí společná rybářská politika, a závazky obsaženými v ostatních evropských politikách (udržitelné využívání zdrojů třetích zemí, boj s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným (NNN) rybolovem, integrace partnerských zemí do celosvětové ekonomiky, jakož i lepší politická a finanční správa rybolovu).

1.4.2.     Specifické cíle a příslušné aktivity ABM/ABB

Specifický cíl č. 1

Přispívat k udržitelnému rybolovu ve vodách mimo Unii, udržovat evropskou přítomnost v zámořských lovištích a chránit zájmy evropského odvětví rybolovu a spotřebitelů sjednáváním a uzavíráním dohod o partnerství v odvětví rybolovu s pobřežními státy v souladu s ostatními evropskými politikami.

Příslušné aktivity ABM/ABB

Námořní záležitosti a rybolov, stanovení správního rámce pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí (oficiální rozvojová pomoc) (rozpočtová položka 11.0301)

1.4.3.     Očekávané výsledky a dopady

Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce / cílové skupiny.

Uzavření protokolu přispívá k zachování rybolovných práv pro evropská plavidla v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Protokol rovněž přispívá k lepšímu řízení a zachování mořských zdrojů díky finanční podpoře (odvětvové podpoře) pro provádění programů přijatých na vnitrostátní úrovni partnerskou zemí, a zejména v oblasti kontroly nezákonného rybolovu a boje proti němu.

1.4.4.     Ukazatele výsledků a dopadů

Upřesněte ukazatele, podle kterých je možno uskutečňování návrhu/podnětu sledovat.

Míra využití rybolovných práv (procentní podíl využitých oprávnění k rybolovu vzhledem k objemu dostupnému na základě protokolu);

shromažďování a analýza údajů o úlovcích a obchodní hodnotě dohody;

přínos pro zaměstnanost a přidanou hodnotu v EU a pro stabilizaci trhu EU (v souhrnu s ostatními dohodami o partnerství v odvětví rybolovu);

počet technických zasedání a zasedání smíšených výborů.

1.5.        Odůvodnění návrhu/podnětu

1.5.1.     Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

Platnost protokolu na období 2011–2014 uplyne dne 13. května 2014. Stanoví se, že nový protokol se použije prozatímně ode dne podpisu a nejdříve ode dne 13. května 2014. Aby bylo možné zajistit kontinuitu rybolovu, souběžně s tímto postupem byl zahájen postup pro to, aby Rada přijala rozhodnutí o podpisu a o prozatímním používání protokolu.

Nový protokol pomůže vytvořit rámec pro rybolovnou činnost evropského loďstva v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova a umožní evropským majitelům plavidel žádat o licence k rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova. Kromě toho se novým protokolem posílí spolupráce mezi EU a republikou Svatého Tomáše a Princova ostrova v zájmu podpory rozvoje politiky udržitelného rybolovu. Protokol stanoví zejména satelitní sledování rybářských plavidel (VMS) a předávání údajů o úlovcích elektronickou cestou. Byla posílena odvětvová podpora s cílem pomoci Demokratické republice Svatý Tomáš a Princův ostrov při plnění její vnitrostátní strategie v oblasti rybolovu včetně boje proti rybolovu NNN.

1.5.2.     Přidaná hodnota ze zapojení EU

Pokud by EU prostřednictvím tohoto nového protokolu nezasáhla, byl by ponechán prostor pro soukromé dohody, které by nezaručily udržitelný rybolov. Evropská unie rovněž doufá, že díky tomuto protokolu bude Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov nadále s EU účinně spolupracovat, zejména v oblasti boje proti nezákonnému rybolovu.

1.5.3.     Závěry vyvozené z podobných zkušeností v minulosti

Na základě analýzy úlovků v rámci předchozího protokolu se strany rozhodly ponechat tutéž referenční tonáž. Posílila se odvětvová podpora, přičemž byly vzaty v úvahu priority vnitrostátní strategie v oblasti rybolovu, jakož i potřeby, pokud jde o posílení kapacit správních orgánů republiky Svatý Tomáš a Princův ostrov odpovědných za rybolov.

1.5.4.     Soulad a možná synergie s dalšími vhodnými nástroji

Prostředky vyplácené na základě dohod o partnerství v odvětví rybolovu představují v rozpočtech partnerských třetích zemí zuživatelné příjmy. Podmínkou uzavření a provádění těchto dohod je nicméně to, aby byla část uvedených prostředků použita k provádění činností v rámci odvětvové politiky příslušné země. Tyto finanční prostředky jsou slučitelné s jinými zdroji financování pocházejícími od jiných mezinárodních poskytovatelů finančních prostředků a určenými pro realizaci projektů a/nebo programů prováděných v odvětví rybolovu na vnitrostátní úrovni.

1.6.        Doba trvání akce a finanční dopad

X Časově omezený návrh/podnět

– X  Návrh/podnět s čtyřletou platností ode dne podpisu protokolu a nejdříve ode dne 13. května 2014

– X  Finanční dopad od roku 2014 do roku 2017

¨Časově neomezený návrh/podnět

– Provádění s obdobím rozběhu od RRRR do RRRR,

– poté plné fungování.

1.7.        Předpokládaný způsob řízení[6]

Od rozpočtu na rok 2014

X Přímé řízení Komisí

– X prostřednictvím jejích útvarů, včetně jejích zaměstnanců v delegacích Unie;

– ¨prostřednictvím výkonných agentur;

¨ Sdílené řízení s členskými státy

¨ Nepřímé řízení, při kterém jsou úkoly souvisejícími s plněním rozpočtu pověřeny:

– ¨ třetí země nebo subjekty určené těmito zeměmi,

– ¨ mezinárodní organizace a jejich agentury (upřesněte);

– ¨ EIB a Evropský investiční fond;

– ¨ subjekty uvedené v článcích 208 a 209 finančního nařízení;

– ¨ veřejnoprávní subjekty;

– ¨ soukromoprávní subjekty pověřené výkonem veřejné služby v rozsahu, v jakém poskytují dostatečné finanční záruky;

– ¨ soukromoprávní subjekty členského státu pověřené uskutečňováním partnerství soukromého a veřejného sektoru a poskytující dostatečné finanční záruky;

– ¨ osoby pověřené prováděním zvláštních činností v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle hlavy V Smlouvy o EU a určené v příslušném základním právním aktu.

– Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.

Poznámky

2.           SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1.        Pravidla pro sledování a podávání zpráv

Upřesněte četnost a podmínky.

Komise (GŘ MARE ve spolupráci s atašé pro rybolov v Gabonu a s delegací Evropské unie v Libreville) zajistí pravidelné sledování provádění protokolu, zejména pokud jde o uplatňování rybolovných práv ze strany hospodářských subjektů a o údaje o úlovcích.

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu dále stanoví nejméně jedno zasedání smíšeného výboru ročně, na němž Komise a Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov vyhodnotí provádění dohody a jejího protokolu a v případě potřeby upraví program a popřípadě i finanční příspěvek.

2.2.        Systém řízení a kontroly

2.2.1.     Zjištěná rizika

Provádění protokolu o rybolovu s sebou přináší určitá rizika, zejména pokud jde o částky určené na financování politiky v odvětví rybolovu (nedostatečné přidělení).

2.2.2.     Informace o zavedeném systému vnitřní kontroly

Počítá se s trvalým dialogem o plánování a provádění odvětvové politiky. Mezi tyto metody kontroly patří rovněž společná analýza výsledků uvedená v článku 3.

Protokol dále obsahuje konkrétní ustanovení umožňující za určitých podmínek a okolností jeho pozastavení.

2.2.3.     Odhad nákladů a přínosů kontrol a posouzení očekávané míry rizika výskytu chyb

2.3.        Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

Upřesněte stávající či předpokládaná preventivní a ochranná opatření.

Komise se zavazuje, že nastolí s Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov trvalý politický dialog a spolupráci s cílem zlepšit správu dohody a posílit příspěvek EU k udržitelnému řízení zdrojů. Na všechny platby provedené Komisí v rámci dohody o partnerství v odvětví rybolovu se vždy vztahují běžná rozpočtová a finanční pravidla a postupy Komise. Díky tomu je zejména možné plně identifikovat bankovní účty třetích států, na které jsou převáděny částky finančního příspěvku. V čl. 2 odst. 8 předmětného protokolu se stanoví, že celkový finanční příspěvek musí být vyplacen na účet státní pokladny vedený u Centrální banky Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.           ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1.        Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové položky

· Stávající rozpočtové položky

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce || Rozpočtová položka || Druh výdaje || Příspěvek

číslo [název………………………...……………] || RP/NRP ([7]) || zemí ESVO[8] || kandidátských zemí[9] || třetích zemí || ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

2 || 11.03 01 Stanovení správního rámce pro rybolovné činnosti prováděné rybářskými plavidly Unie ve vodách třetích zemí (oficiální rozvojová pomoc) || RP || NE || NE || ANO || NE

· Nové rozpočtové položky, jejichž vytvoření se požaduje (nepoužije se)

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových položek.

Okruh víceletého finančního rámce || Rozpočtová položka || Druh výdaje || Příspěvek

číslo [název………………………...……………] || RP/NRP || zemí ESVO || kandidátských zemí || třetích zemí || ve smyslu čl. 21 odst. 2 písm. b) finančního nařízení

|| [XX.YY.YY.YY] || || ANO/NE || ANO/NE || ANO/NE || ANO/NE

3.2.        Odhadovaný dopad na výdaje

3.2.1.     Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Okruh víceletého finančního rámce || Číslo 2 || Udržitelný růst: přírodní zdroje

GŘ MARE || || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

Ÿ Operační prostředky || || || || || || || ||

Číslo rozpočtové položky 11.0301 || Závazky || (1) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Platby || (2) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Číslo rozpočtové položky || Závazky || (1a) || || || || || || || ||

Platby || (2 a) || || || || || || || ||

Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy[10] || || || || || || || ||

Číslo rozpočtové položky 11 010401 || || (3) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

CELKEM prostředky pro GŘ MARE || Závazky || =1+1a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Platby || =2+2a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Ÿ Operační prostředky CELKEM || Závazky || (4) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Platby || (5) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Ÿ Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy CELKEM || (6) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

CELKEM prostředky z OKRUHU 2 víceletého finančního rámce || Závazky || =4+6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Platby || =5+6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Má-li návrh/podnět dopad na více okruhů: NEPOUŽIJE SE.

Ÿ Operační prostředky CELKEM || Závazky || (4) || || || || || || || ||

Platby || (5) || || || || || || || ||

Ÿ Prostředky správní povahy financované z rámce na zvláštní programy CELKEM || (6) || || || || || || || ||

CELKEM prostředky z OKRUHU 1 až 4 víceletého finančního rámce (referenční částka) || Závazky || =4+6 || || || || || || || ||

Platby || =5+6 || || || || || || || ||

Okruh víceletého finančního rámce || 5 || Správní výdaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

|| || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

GŘ MARE ||

ŸLidské zdroje || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

ŸOstatní správní výdaje || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

GŘ MARE CELKEM || Prostředky || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

CELKEM prostředky z OKRUHU 5 víceletého finančního rámce || (Závazky celkem = platby celkem) || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

|| || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

CELKEM prostředky z OKRUHU 1 až 5 víceletého finančního rámce || Závazky || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

Platby || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

3.2.2.     Odhadovaný dopad na operační prostředky

– ¨Návrh/podnět nevyžaduje využití operačních prostředků

– x   Návrh/podnět vyžaduje využití operačních prostředků, jak je vysvětleno dále:

Prostředky na závazky v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Uveďte cíle a výstupy ò || || || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

VÝSTUPY

Druh[11] || Průměrné náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Počet || Náklady || Celkový počet || Náklady celkem

SPECIFICKÝ CÍL č. 1[12]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Licence pro plavidla || t/rok || 55/50[13] || || 0,385 || || 0,385 || || 0,385 || || 0,350 || || || || || || || ||

– Odvětvová podpora || roční || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || || || || || || || ||

  || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Mezisoučet za specifický cíl č. 1 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

SPECIFICKÝ CÍL č. 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Výstup || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Mezisoučet za specifický cíl č. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

NÁKLADY CELKEM || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

3.2.3.     Odhadovaný dopad na prostředky správní povahy

3.2.3.1.  Shrnutí

– ¨ Návrh/podnět nevyžaduje využití prostředků správní povahy.

– x   Návrh/podnět vyžaduje využití prostředků správní povahy, jak je vysvětleno dále:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

|| Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || CELKEM

OKRUH 5 víceletého finančního rámce || || || || || || || ||

Lidské zdroje || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ostatní správní výdaje || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

Mezisoučet za OKRUH 5 víceletého finančního rámce || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

mimo OKRUH 5[14] víceletého finančního rámce || || || || || || || ||

Lidské zdroje || 0,062 || 0,062 || 0,062 || 0,062 || || || || 0,248

Ostatní výdaje správní povahy || 0,012 || 0,012 || 0,012 || 0,072 || || || || 0,108

Mezisoučet mimo OKRUH 5 víceletého finančního rámce || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

CELKEM || 0,193 || 0,193 || 0,193 || 0,253 || || || || 0,832

Potřeby v oblasti prostředků správní povahy budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce nebo byly přerozděleny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem stávající na rozpočtová omezení.

3.2.3.2.  Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů

– ¨ Návrh/podnět nevyžaduje využití lidských zdrojů

– x   Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:

Odhad vyjádřete v přepočtu na plné pracovní úvazky

|| || Rok 2014 || Rok 2015 || Rok 2016 || Rok 2017

|| Ÿ Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných zaměstnanců) ||

|| 11 01 01 01 (v ústředí a v zastoupeních Komise) || 0,95 || 0,95 || 0,95 || 0,95

|| XX 01 01 02 (při delegacích) || || || ||

|| XX 01 05 01 (v nepřímém výzkumu) || || || ||

|| 10 01 05 01 (v přímém výzkumu) || || || ||

Ÿ Externí zaměstnanci (v přepočtu na plné pracovní úvazky: FTE)[15] ||

|| XX 01 02 01 (SZ, VNO, ZAP z celkového rámce) || || || ||

|| XX 01 02 02 (SZ, MZ, VNO, ZAP a MOD při delegacích) || || || ||

|| 11 01 04 01 [16] || – v ústředí || || || ||

|| – při delegacích || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5

|| XX 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP v nepřímém výzkumu) || || || ||

|| 10 01 05 02 (SZ, VNO, ZAP v přímém výzkumu) || || || ||

|| Jiné rozpočtové položky (upřesněte) || || || ||

|| CELKEM || || || ||

XX je oblast politiky nebo dotčená hlava rozpočtu.

Potřeby v oblasti lidských zdrojů budou pokryty ze zdrojů GŘ, které jsou již vyčleněny na řízení akce nebo byly vnitřně přeobsazeny v rámci GŘ, a případně doplněny z dodatečného přídělu, který lze řídícímu GŘ poskytnout v rámci ročního přidělování a s ohledem na stávající rozpočtová omezení.

Popis úkolů:

Úředníci a dočasní zaměstnanci || Správní a rozpočtové provedení dohody (licence, sledování úlovků, platby, odvětvová podpora), příprava a účast na smíšených výborech a jednáních o nadcházejícím protokolu, příprava a sestavování legislativních aktů, korespondence, technická a vědecká podpora. Referent + finanční asistent + sekretariát + vedoucí oddělení (nebo zástupce) + vědecká a technická podpora a sběr údajů o licencích a úlovcích: 0,95 FTE, z toho 0,75 ve výši 13 2000 EUR/ročně a 0,2 ve výši 70 000 EUR/ročně.

Externí zaměstnanci || Sledování provádění dohody a výkon odvětvové podpory. Odhad: 0,5 FTE ve výši 12 500 EUR/rok.

3.2.4.     Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

– x   Návrh/podnět je v souladu se stávajícím víceletým finančním rámcem.

– ¨ Návrh/podnět si vyžádá úpravu příslušného okruhu víceletého finančního rámce.

Upřesněte požadovanou úpravu, příslušné rozpočtové položky a odpovídající částky.

– ¨ Návrh/podnět vyžaduje použití nástroje pružnosti nebo změnu víceletého finančního rámce[17].

Upřesněte potřebu, příslušné okruhy a rozpočtové položky a odpovídající částky.

3.2.5.     Příspěvky třetích stran

– Návrh/podnět nepočítá se spolufinancováním od třetích stran.

– Návrh/podnět počítá se spolufinancováním podle následujícího odhadu:

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

|| Rok N || Rok N+1 || Rok N+2 || Rok N+3 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6) || Celkem

Upřesněte spolufinancující subjekt || || || || || || || ||

Spolufinancované prostředky CELKEM || || || || || || || ||

3.3.        Odhadovaný dopad na příjmy

– x   Návrh/podnět nemá žádný finanční dopad na příjmy.

– ¨ Návrh/podnět má tento finanční dopad:

¨ dopad na vlastní zdroje

¨ dopad na různé příjmy

v milionech EUR (zaokrouhleno na tři desetinná místa)

Příjmová rozpočtová položka: || Prostředky dostupné v běžném rozpočtovém roce || Dopad návrhu/podnětu[18]

Rok N || Rok N+1 || Rok N+2 || Rok N+3 || Vložit počet let podle trvání finančního dopadu (viz bod 1.6)

Článek …………. || || || || || || || ||

U účelově vázaných různých příjmů upřesněte dotčené výdajové rozpočtové položky.

Upřesněte způsob výpočtu dopadu na příjmy.

[1]               Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 35.

[2]               Úř. věst. L 188, 19.7.2011, s. 1.

[3]               Úř. věst. L 136, 24.5.2011, s. 5.

[4]               ABM: řízení podle činností (activity-based management) – ABB: sestavování rozpočtu podle činností (activity-based budgeting).

[5]               Uvedené v čl. 54 odst. 2 písm. a) nebo b) finančního nařízení.

[6]               Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

[7]               RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky.

[8]               ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.

[9]               Kandidátské země a případně potenciální kandidátské země západního Balkánu.

[10]             Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.

[11]             Výstupy se rozumí produkty a služby, které mají být dodány (např. počet financovaných studentských výměn, počet vybudovaných kilometrů silnic atd.).

[12]             Popsaný v bodě 1.4.2. „Specifické cíle…“.

[13]             Cena za tunu referenční tonáže 7 000 tun každý rok: 55 EUR první tři roky a 50 EUR poslední rok

[14]             Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programů a/nebo akcí EU (bývalé položky „BA“), nepřímý výzkum, přímý výzkum.

[15]             SZ = smluvní zaměstnanec; MZ = místní zaměstnanec; VNO = vyslaný národní odborník; ZAP = zaměstnanec agentury práce; MOD = mladý odborník při delegaci.

[16]             Dílčí strop na externí zaměstnance financované z operačních prostředků (bývalé položky „BA“).

[17]             Viz body 19 a 24 interinstitucionální dohody na období 2007–2013.

[18]             Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (cla, dávky z cukru), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po odečtení 25% nákladů na výběr.

Příloha I PROTOKOL, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov

Článek 1 Doba použitelnosti a rybolovná práva

1. Od prvního dne prozatímního používání protokolu na období čtyř let jsou rybolovná práva udělená plavidlům Evropské unie podle článku 5 dohody o partnerství v odvětví rybolovu stanovena tak, aby umožnila lov vysoce stěhovavých druhů (uvedených v příloze 1 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982), kromě druhů chráněných nebo zakázaných Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

2. Rybolovná práva se udílejí:

a)      28 plavidlům lovícím tuňáky vlečnou sítí;

b)      6 plavidlům pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru.

3. Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 5, 6, 7 a 8 tohoto protokolu.

4. Podle článku 6 dohody mohou rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu Evropské unie provozovat rybolovné činnosti ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova pouze v případě, že mají povolení k rybolovu (licenci k rybolovu) vydanou v rámci tohoto protokolu.

Článek 2 Finanční příspěvek – platební postupy

1. Finanční příspěvek podle článku 7 dohody o partnerství v odvětví rybolovu je na období uvedené v článku 1 stanoven na 2 805 000 EUR.

2. Finanční příspěvek zahrnuje:

a)      roční částku za přístup do výlučné hospodářské zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova 385 000 EUR během prvních třech let a poté 350 000 EUR čtvrtý rok, což odpovídá referenční tonáži 7 000 tun ročně a

b)      zvláštní částku 325 000 EUR ročně během čtyř let na podporu provádění odvětvové politiky rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3. Odstavec 1 se použije s výhradou ustanovení článků 3, 4, 5, 7 a 8 tohoto protokolu a článků 12 a 13 dohody o partnerství v odvětví rybolovu.

4. Finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 zaplatí Evropská unie ve výši 710 000 EUR ročně během prvních třech let a ve výši 675 000 EUR za čtvrtý rok, což celkově odpovídá ročním částkám uvedeným v odst. 2 písm. a) a b).

5. Pokud celkové množství úlovků plavidel Evropské unie ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova přesáhne roční referenční tonáž uvedenou v odstavci 2, zvýší se celková částka ročního finančního příspěvku za každou tunu ulovenou navíc první tři roky o 55 EUR a čtvrtý rok o 50 EUR. Celková roční částka vyplacená Evropskou unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v odst. 2 písm. a). Pokud množství ulovená plavidly Evropské unie přesáhnou množství odpovídající dvojnásobku celkové roční částky, je splatná částka za množství přesahující uvedené omezení vyplacena v následujícím roce.

6. Platba proběhne v prvním roce nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne počátku prozatímního provádění protokolu a v následujících letech nejpozději k výročnímu datu tohoto protokolu.

7. Přidělení finančního příspěvku uvedeného v odst. 2 písm. a) spadá do výlučné pravomoci orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

8. Finanční příspěvek uvedený v odstavci 2 tohoto článku je vyplacen na účet státní pokladny vedený u Centrální banky Svatého Tomáše a Princova ostrova a finanční příspěvek uvedený v odst. 2 písm. b) tohoto článku, který je určen na odvětvovou podporu, je předán ředitelství pro rybolov. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova sdělují každoročně Evropské komisi bankovní údaje týkající se uvedeného konta.

Článek 3 Podpora udržitelného a odpovědného rybolovu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova

1. Strany se v rámci smíšeného výboru zřízeného článkem 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu dohodnou nejpozději tři (3) měsíce po vstupu tohoto protokolu v platnost na víceletém odvětvovém programu a na podmínkách jeho používání, přičemž jde zejména o:

a)      roční a víceleté obecné zásady, podle nichž se použije finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. b);

b)      roční a víceleté cíle, které je třeba uskutečnit, aby bylo možné včas dosáhnout zavedení udržitelného a odpovědného rybolovu s ohledem na priority vyjádřené ve vnitrostátní rybolovné politice Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo v jiných politikách, které souvisejí se zavedením odpovědného a udržitelného rybolovu nebo na něj mají dopad, zejména v oblasti podpory drobného rybolovu, dohledu, kontroly a boje proti nezákonnému, nehlášenému nebo neregulovanému rybolovu (INN).

c)      kritéria a postupy, které se mají použít, aby bylo možné provést roční hodnocení dosažených výsledků.

2. Každá změna navržená ve víceletém odvětvovém programu musí být schválena stranami v rámci smíšeného výboru.

3. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova mohou každoročně rozhodnout o přidělení doplňkové částky k části finančního příspěvku uvedeného v čl. 2 odst. 2 písm. b) za účelem provádění víceletého programu. Toto přidělení musí být oznámeno Evropské unii nejpozději dva (2) měsíce před výročním datem tohoto protokolu.

4. Obě strany každoročně hodnotí výsledky provádění víceletého odvětvového programu. Pokud z tohoto hodnocení vyplyne, že plnění cílů financovaných přímo částí finančního příspěvku podle čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu není uspokojivé, vyhrazuje si Evropská komise právo přezkoumat tuto částku finančního příspěvku s cílem přizpůsobit částku přidělenou pro provádění programu tak, aby odpovídala výsledkům.

Článek 4 Vědecká spolupráce v oblasti odpovědného rybolovu

1. Obě strany se zavazují, že budou podporovat odpovědný rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova založený na zásadě zákazu diskriminace mezi různými loďstvy, která v těchto vodách působí.

2. Během období, na které se vztahuje tento protokol, se Evropská unie a Svatý Tomáš a Princův ostrov zavazují spolupracovat při sledování stavu rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3. Obě strany se zavazují, že budou na úrovni regionu střední Afriky podporovat spolupráci v oblasti odpovědného rybolovu. Obě strany se zavazují dodržovat všechna doporučení a usnesení Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT).

4. V souladu s článkem 4 dohody o partnerství v odvětví rybolovu se strany na základě doporučení a usnesení přijatých v rámci ICCAT a na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek poradí v rámci smíšeného výboru podle článku 9 dohody o partnerství v odvětví rybolovu s cílem přijmout opatření vedoucí k udržitelnému řízení rybolovných zdrojů, kterých se týká tento protokol a které mají vliv na činnost plavidel Evropské unie.

Článek 5 Přezkum rybolovných práv a technických opatření společnou dohodou

1. Rybolovná práva uvedená v článku 1 lze přezkoumat na základě společné dohody, pokud se v doporučeních a usneseních, která přijala ICCAT, potvrdí, že tento přezkum zaručuje udržitelné řízení rybolovných zdrojů uvedených v tomto protokolu. V takovém případě je finanční příspěvek podle čl. 2 odst. 2 písm. a) úměrně a dočasně revidován. Celková výše roční finančního příspěvku vyplacená Evropskou unií však nesmí přesáhnout dvojnásobek částky uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a).

2. Smíšený výbor může v případě nutnosti přezkoumat a společnou dohodou přijmout ustanovení týkající se podmínek rybolovu a prováděcí pravidla tohoto protokolu a jeho příloh.

Článek 6 Nová rybolovná práva

1. V případě rybolovu, na nějž se nevztahuje tento protokol, orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova mohou vyzvat Evropskou unii, aby zvážila možnost tohoto rybolovu na základě výsledků vědeckého rybolovu s ohledem na nejlepší vědecká stanoviska, která schválili vědečtí odborníci obou stran.

2. Podle těchto výsledků a pokud Evropská unie vyjádří zájem o tento rybolov, se strany před případným udělením povolení orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova poradí v rámci smíšeného výboru. V případě potřeby se strany dohodnou na podmínkách pro tato nová rybolovná práva a, je-li to nutné, změní tento protokol a jeho přílohu.

Článek 7 Pozastavení a revize platby finančního příspěvku

1. Finanční příspěvek uvedený v čl. 2 odst. 2 písm. a) a b) lze zrevidovat nebo pozastavit, pokud nastane jedna nebo více těchto okolností:

a)      provozování rybolovných činností ve výlučné hospodářské zóně Svatého Tomáše a Princova ostrova zabraňují neobvyklé okolnosti podle definice v čl. 2 písm. h) dohody o partnerství v odvětví rybolovu;

b)      v důsledku podstatných změn v definici a provádění politiky v oblasti rybolovu, jež vedly k uzavření tohoto protokolu, jedna z obou stran požaduje revizi jeho ustanovení s cílem případné změny těchto ustanovení;

c)      pokud Evropská unie zjistí, že dochází k porušování podstatných a základních prvků lidských práv stanovených článkem 9 dohody z Cotonou a postupem podle článků 8 a 96 uvedené dohody.

2. Evropská unie si vyhrazuje právo částečně nebo úplně pozastavit platbu zvláštního finančního příspěvku stanoveného v čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto protokolu:

a)      pokud podle hodnocení smíšeného výboru nejsou dosažené výsledky v souladu s plánem;

b)      v případě neprovedení tohoto finančního příspěvku.

3. Vyplácení tohoto finančního příspěvku se obnoví po poradě a dohodě obou stran, jakmile dojde ke znovunastolení situace předcházející událostem uvedeným v odstavci 1 a/nebo pokud to odůvodňují výsledky finančního provádění uvedené v odstavci 2. Zvláštní finanční příspěvek stanovený v čl. 2 odst. 2 písm. b) nicméně nemůže být vyplacen po uplynutí období šesti (6) měsíců od skončení platnosti tohoto protokolu.

Článek 8 Pozastavení provádění protokolu

1. Používání tohoto protokolu lze pozastavit z iniciativy jedné z obou stran, pokud nastane jedna nebo více z těchto okolností:

a)      provozování rybolovných činností ve výlučné hospodářské zóně Svatého Tomáše a Princova ostrova zabraňují neobvyklé okolnosti podle definice v čl. 2 písm. h) dohody o partnerství v odvětví rybolovu;

b)      v důsledku podstatných změn v definici a provádění politiky v oblasti rybolovu, jež vedly k uzavření tohoto protokolu, jedna z obou stran požaduje revizi jeho ustanovení s cílem případné změny těchto ustanovení;

c)      pokud jedna ze stran zjistí, že dochází k porušování podstatných a základních prvků lidských práv stanovených článkem 9 dohody z Cotonou a postupem podle článků 8 a 96 uvedené dohody;

d)      Evropská unie nezaplatila finanční příspěvek stanovený v čl. 2 odst. 2 písm. a) z jiných důvodů, než které jsou stanoveny v článku 8 tohoto protokolu;

e)      mezi oběma stranami dojde k neshodě o používání nebo výkladu tohoto protokolu.

2. Provádění protokolu může být z iniciativy jedné ze stran pozastaveno, pokud neshodu mezi stranami nebylo možné vyřešit v rámci konzultací ve smíšeném výboru.

3. Pozastavení používání protokolu je podmíněno písemným oznámením stany, která o něj usiluje, o jejím úmyslu nejméně tři (3) měsíce přede dnem, ke kterému by toto pozastavení nabylo účinnosti.

4. V případě pozastavení pokračují strany v konzultacích s cílem najít smírčí řešení svého sporu. Pokud je takového řešení dosaženo, pokračuje se v používání protokolu a částka finančního příspěvku se úměrně a dočasně sníží podle doby, během které bylo používání protokolu pozastaveno.

Článek 9 Použitelné vnitrostátní právní předpisy

1. Rybolovné činnosti plavidel Evropské unie, která provádějí rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, se řídí právními předpisy používanými na Svatém Tomáši a Princově ostrově, pokud dohoda o partnerství v odvětví rybolovu a tento protokol s přílohou a dodatky nestanoví jinak.

2. Orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova informují Evropskou komisi o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají odvětví rybolovu.

3. Evropská komise informuje orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova o každé změně nebo o každém novém právním předpise, jež se týkají rybolovných činností zámořského loďstva Evropské unie.

Článek 10 Elektronická výměna údajů

4. Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropská unie se zavazují, že v co nejkratší době zavedou počítačové systémy nezbytné pro elektronickou výměnu veškerých informací a dokumentů souvisejících s prováděním dohody.

5. Elektronická forma dokumentu bude v každém ohledu považována za rovnocennou papírové verzi.

6. Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropská unie si neprodleně oznámí každou poruchu počítačového systému. Informace a dokumenty související s prováděním dohody budou v tom případě automaticky nahrazeny svou papírovou verzí.

Článek 11 Důvěrnost údajů

1. Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropská unie se zavazují k tomu, že všechny osobní údaje týkající se evropských plavidel a jejich rybolovné činnosti, jež budou získány v rámci dohody, budou vždy zpracovány striktně v souladu se zásadami důvěrnosti a ochrany údajů.

2. Obě strany dbají na to, aby se veřejnosti zpřístupnily jen souhrnné údaje týkající se rybolovných činností ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova v souladu s ustanoveními komise ICCAT v této oblasti. Údaje, které je možné považovat za důvěrné, musí příslušné orgány používat výlučně k provádění dohody a pro účely řízení rybolovu, kontroly a dozoru.

Článek 12 Období platnosti

Tento protokol a jeho příloha jsou použitelné během období čtyř let ode dne počátku prozatímního používání v souladu s články 14 a 15, ledaže dojde k vypovězení podle článku 13.

Článek 13 Vypovězení

1. V případě vypovězení tohoto protokolu dotyčná strana písemně oznámí druhé straně svůj úmysl vypovědět protokol nejméně šest (6) měsíců přede dnem, kdy má vypovězení nabýt účinku.

2. Odesláním oznámení podle předchozího odstavce se zahajují konzultace mezi stranami.

Článek 14 Prozatímní používání

Tento protokol se použije prozatímně ode dne jeho podpisu a nejdříve ode dne 13. května 2014.

Článek 15 Vstup v platnost

Tento protokol a jeho příloha vstupují v platnost dnem, ke kterému si strany vzájemně oznámí dokončení postupů nezbytných k tomuto účelu.

PŘÍLOHA PROTOKOLU

PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ RYBOLOVU PLAVIDLY EVROPSKÉ UNIE V RYBOLOVNÉ OBLASTI SVATÉHO TOMÁŠE A PRINCOVA OSTROVA

Kapitola I – Formální náležitosti žádosti o povolení k rybolovu a vydávání povolení k rybolovu

Oddíl 1 Povolení k rybolovu

Předběžné podmínky k získání povolení k rybolovu

1. Pouze způsobilá plavidla mohou získat povolení k rybolovu (licenci k rybolovu) v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova.

2. Aby bylo plavidlo způsobilé, nesmí pro majitele plavidla, velitele a samotné plavidlo platit zákaz rybolovných činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Plavidla musejí být v řádném poměru ke správním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova v tom smyslu, že musejí být splněny všechny předcházející povinnosti vyplývající z jejich rybolovných činností na Svatém Tomáši a Princově ostrově podle dohod o rybolovu uzavřených s Evropskou unií. Kromě toho musí dodržovat ustanovení nařízení č. 1006/2008[1] o povoleních k rybolovu.

3. Každé plavidlo Evropské unie, které žádá o povolení k rybolovu, musí být zastupováno zástupcem s bydlištěm na Svatém Tomáši a Princově ostrově. V žádosti o povolení k rybolovu může být uvedeno jméno a adresa tohoto zástupce.

Žádost o povolení k rybolovu

4. Příslušné orgány Evropské unie předloží elektronickou cestou Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova s kopií pro Delegaci Evropské unie v Gabonu žádost pro každé plavidlo, které si přeje lovit podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu, nejméně patnáct (15) pracovních dní přede dnem začátku požadované doby platnosti. Originály budou zaslány přímo příslušnými orgány Evropské unie orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova s kopií pro Delegaci Evropské unie v Gabonu.

5. Žádosti se podávají na ministerstvu pro rybolov na formuláři, jehož vzor je uveden v dodatku 1.

6. Ke každé žádosti o povolení k rybolovu se přikládají tyto doklady:

– důkaz o zaplacení paušální zálohy na dobu platnosti povolení,

– současná barevná fotografie plavidla, která byla pořízena z bočního pohledu.

7. Platba poplatku se provádí na účet, který uvedou orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova, v souladu s čl. 2 odst. 8 protokolu.

8. Poplatky zahrnují všechny vnitrostátní a místní poplatky kromě přístavních poplatků a nákladů na služby.

Vydávání povolení k rybolovu

9. Povolení k rybolovu pro všechna plavidla vydává majitelům plavidel nebo jejich zástupcům Ministerstvo pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova prostřednictvím Delegace Evropské unie v Gabonu, a to ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne přijetí všech dokladů podle výše uvedeného bodu 6. Aby se nezpozdila možnost lovit v dané oblasti, jedna kopie povolení k rybolovu je současně zaslána majitelům plavidel elektronicky. Tuto kopii lze využít po dobu nejvýše 60 dnů po dni vydání licence.  Během této doby se kopie považuje za rovnocennou originálu. 

10. Každé povolení k rybolovu se vydává pro konkrétní plavidlo a je nepřenosné.

11. Na žádost Evropské unie a v případě prokázané vyšší moci je však povolení k rybolovu plavidla nahrazeno novým povolením k rybolovu vydaným pro jiné plavidlo stejné kategorie jako plavidlo, které má být nahrazeno, aniž by byl splatný nový poplatek. V tomto případě bude při výpočtu úrovně úlovků pro stanovení případné dodatečné platby zohledněno množství všech úlovků obou plavidel.

12. Majitel plavidla, které má být nahrazeno, nebo jeho zástupce vrátí zrušené povolení k rybolovu Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova prostřednictvím Delegace Evropské unie v Gabonu.

13. Dnem nabytí účinku nového povolení k rybolovu je den, kdy majitel plavidla vrátí zrušené povolení k rybolovu Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova. O převodu povolení k rybolovu je uvědomena Delegace Evropské unie v Gabonu.

14. Aniž jsou dotčena ustanovení bodu 9 tohoto oddílu, povolení k rybolovu musí být stále na palubě plavidla.

Oddíl 2 Podmínky povolení k rybolovu – poplatky a zálohy

1.           Povolení k rybolovu jsou platná jeden rok.

2.           Poplatek pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru v eurech za tunu úlovků z rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova se stanoví následovně:

55 EUR první a druhý rok používání protokolu,

60 EUR třetí rok používání protokolu,

70 EUR čtvrtý rok používání protokolu.

3.           Povolení k rybolovu se vydávají poté, co jsou příslušným vnitrostátním orgánům zaplaceny tyto paušální poplatky:

–        v případě plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí:

–           6 930 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 126 tun ročně za první a druhý rok používání protokolu,

–           6 960 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 116 tun ročně za třetí rok používání protokolu,

–           7 000 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 100 tun ročně za čtvrtý rok používání protokolu.

–       V případě plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru:

–           2 310 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 42 tun ročně za první a druhý rok používání protokolu,

–           2 310 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 38,5 tuny ročně za třetí rok používání protokolu,

–           2 310 EUR za plavidlo, což odpovídá poplatkům za 33 tun ročně za čtvrtý rok používání protokolu.

4.           Konečné vyúčtování poplatků splatných za rok „n“ stanoví Evropská komise nejpozději šedesát (60) dnů po výročním datu protokolu v roce n+1 na základě prohlášení o úlovcích vypracovaných každým majitelem plavidla a potvrzených vědeckými institucemi, které v členských státech odpovídají za ověřování údajů o úlovcích, jako např. IRD (Institut de Recherche pour le Développement – Výzkumný ústav pro rozvoj), IEO (Instituto Español de Oceanografia – Španělský oceánografický institut), IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Portugalský institut pro moře a meteorologii), a to prostřednictvím Delegace Evropské unie v Gabonu.

5.           Vyúčtování je zároveň sděleno Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova a majitelům plavidel.

6.           Všechny případné dodatečné platby (za množství ulovená nad tonáže uvedené v bodě 4 tohoto oddílu) provedou majitelé plavidel příslušným vnitrostátním orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova nejpozději tři (3) měsíce po výročním datu protokolu v roce n+1 na účet uvedený v bodě 7 oddílu 1 této kapitoly na základě částky za tunu uvedené v bodě 2 tohoto oddílu (55, 60 nebo 70 EUR podle roku).

7.           Pokud je však částka konečného vyúčtování nižší než zaplacená záloha uvedená v bodě 3 tohoto oddílu, zbytková částka není majiteli plavidla vrácena.

Kapitola II – Rybolovné oblasti

1.           Pokud jde o plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova budou moci provozovat rybolovné činnosti ve vodách, které jsou dále než 12 námořních mil od základních linií.

2.           Souřadnice výlučné hospodářské zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova jsou souřadnice, které byly oznámeny orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova Organizaci spojených národů dne 7. května 1998[2].

3.           Veškeré rybolovné činnosti v oblasti určené pro společné využívání mezi Svatým Tomášem a Princovým ostrovem a Nigérií, která je vymezena souřadnicemi uvedenými v dodatku 3, jsou bez výjimky zakázány.

Kapitola III – SLEDOVÁNÍ A DOHLED

Oddíl 1 Režim pro záznamy o úlovcích

1.           Velitelé všech plavidel provozujících rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova musí sdělit své úlovky Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, aby se umožnila kontrola ulovených množství, která jsou schválena příslušnými vědeckými institucemi postupem podle kapitoly I oddílu 2 bodu 4 této přílohy. Způsoby sdělování úlovků jsou tyto:

1.1     Plavidlo Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova musí vyplnit prohlášení o úlovcích, jehož vzor je uveden v dodatku 2 a který ve všech ohledech odpovídá informacím uvedeným v lodním deníku. Kopie tohoto prohlášení se zasílá nejlépe elektronicky každý týden a při vyplutí z rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova Středisku pro sledování rybolovu Svatého Tomáše a Princova ostrova okamžiku.

1.2     Velitelé plavidel zasílají kopie lodního deníku Ministerstvu pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova, jakož i vědeckým institucím uvedeným v kapitole I oddílu 2 bodu 4, nejpozději do 14 dnů od konce vykládky z daného výjezdu.

2.           Velitel do prohlášení o úlovcích každý den zapisuje množství jednotlivých druhů, označených třímístným písmenným kódem podle FAO, ulovené a uchovávané na palubě, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo eventuálně počtem kusů. U každého hlavního druhu velitel rovněž uvede nulové úlovky. Velitel do prohlášení o úlovcích každý den zapíše rovněž množství každého druhu, jež bylo vhozeno zpátky do moře, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo eventuálně počtem kusů.

3.           Prohlášení o úlovcích se vyplňují čitelně a podepisuje je velitel plavidla.

4.           Pokud by ustanovení této kapitoly nebyla dodržena, vláda Svatého Tomáše a Princova ostrova může dotyčnému plavidlu pozastavit povolení k rybolovu do té doby, dokud nesplní náležitosti, a uloží majiteli plavidla pokutu stanovenou předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově. Evropská komise a členský stát vlajky jsou o tom okamžitě informovány.

5.           Obě strany se společně zavazují k přechodu na elektronický systém prohlášení o úlovcích na základě technických specifikací definovaných v dodatku 5. Strany se dohodly, že společně definují podmínky tohoto přechodu s cílem provozuschopnosti systému k 1. červenci 2015.

Oddíl 2 Hlášení úlovků: vplutí do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova a vyplutí z nich

1.           Plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova oznamují příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova svůj záměr vplout do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo z nich vyplout nejméně šest (6) hodin předem.

2.           Při oznámení o vplutí do výlučné hospodářské zóny Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo vyplutí z ní musí plavidla současně rovněž sdělit svou polohu a úlovky, které se již nacházejí na palubě, označené třímístným písmenným kódem podle FAO, ulovené a uchovávané na palubě, vyjádřené v kilogramech živé hmotnosti nebo eventuálně počtem kusů, aniž jsou dotčena ustanovení oddílu 2. Tato sdělení musí být provedena elektronickou poštou nebo faxem na adresy, které sdělí orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.           Plavidlo, které bylo přistiženo při rybolovu, aniž by informovalo příslušný orgán Svatého Tomáše a Princova ostrova, se považuje za plavidlo bez povolení k rybolovu a ponese následky v souladu s vnitrostátním právem.

4.           Elektronická adresa, čísla faxu a telefonu, jakož i údaje o rozhlasové frekvenci se připojí k povolení k rybolovu.

Oddíl 3 Překládka a vykládka

1.           Všechna plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, která provádějí překládku úlovků ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí tuto operaci provést v rejdě přístavů Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Majitelé plavidel nebo jejich zástupci, kteří chtějí provést vykládku nebo překládku, musí oznámit příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova nejméně 24 hodin předem tyto údaje:

názvy rybářských plavidel, která mají překládku nebo vykládku provést,

název nákladního přepravce,

tonáž podle druhů, které budou překládány nebo vykládány,

den překládky nebo vykládky,

místo určení překládaných nebo vykládaných úlovků.

2.           Překládka je povolena pouze v těchto oblastech: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.           Překládka nebo vykládka se považuje za vyplutí z vod Svatého Tomáše a Princova ostrova. Plavidla musí předat příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova prohlášení o úlovcích a oznámit svůj úmysl buď pokračovat v rybolovu, nebo opustit vody Svatého Tomáše a Princova ostrova.

4.           Všechny operace překládky nebo vykládky úlovků, které nejsou ve výše uvedených bodech uvedeny, jsou ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zakázány. Na každou osobu jednající proti tomuto ustanovení se vztahují sankce stanovené právními předpisy platnými na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

Oddíl 4 Systém satelitního sledování plavidel (VMS)

1.         Hlášení polohy plavidel – systém VMS

Pokud se plavidla Evropské unie, jež jsou držiteli licence, nacházejí v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí být vybavena systémem satelitního sledování plavidel (Vessel Monitoring System − VMS), který zajišťuje každou hodinu automatické a stálé hlášení polohy do kontrolního střediska rybolovu (střediska pro sledování lovišť – SSL) jejich státu vlajky.

Každé hlášení polohy musí obsahovat:

a) označení plavidla;

b) naposledy určenou zeměpisnou polohu plavidla (zeměpisnou délku a šířku) se zaměřovací odchylkou nižší než 100 metrů při stupni přesnosti 99 %;

c) datum a čas, kdy byla tato poloha zaznamenána;

d) rychlost a kurz plavidla.

Každé hlášení musí být podáno ve formátu, který se nachází v dodatku 4 k této příloze.

První poloha zaznamenaná po vplutí do rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova se označí kódem „ENT“. Všechny následné polohy se označí kódem „POS“, s výjimkou první polohy zaznamenané po vyplutí z rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova, jež se označí kódem „EXI“.

SSL státu vlajky zajišťuje automatické zpracování a popřípadě elektronické předávání hlášení polohy. Hlášení polohy musí být zaznamenána bezpečným způsobem a uchovávána po dobu tří let.

2.         Přenos údajů plavidlem v případě poruchy systému VMS

Velitel musí průběžně kontrolovat, že systém VMS na jeho plavidle je stále plně funkční a že hlášení polohy jsou správně předávána SSL státu vlajky.

V případě poruchy musí být systém VMS plavidla opraven nebo vyměněn ve lhůtě deseti dnů. Po této lhůtě nebude plavidlu rybolov v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova povolen.

Plavidla, která loví v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova s vadným systémem VMS, musejí předávat svá hlášení polohy e-mailem, rádiem nebo faxem středisku SSL státu vlajky alespoň každé čtyři hodiny a poskytovat všechny povinné informace.

3.         Zabezpečené předávání hlášení polohy orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova

SSL státu vlajky předává automaticky hlášení polohy dotyčných plavidel středisku SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova. SSL státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova si vymění své kontaktní e-mailové adresy a o jakýchkoli jejich změnách se neprodleně informují.

Předávání hlášení polohy mezi SSL státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova se provádí elektronicky zabezpečeným komunikačním systémem.

SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova informuje ihned SSL státu vlajky a Evropské unie o každém přerušení přijímání pravidelného hlášení polohy plavidla, které má licenci, třebaže dotyčné plavidlo neoznámilo své vyplutí z oblasti.

4.         Nefunkčnost komunikačního systému

Svatý Tomáš a Princův ostrov zajistí kompatibilitu svého elektronického zařízení se zařízením střediska SSL státu vlajky a neprodleně informuje Evropskou unii o každé nefunkčnosti při předávání a přijímání hlášení polohy pro účely jejího technického řešení v co nejkratší lhůtě.

Velitel se považuje za odpovědného za každou prokázanou manipulaci se systémem VMS plavidla, která má za cíl narušit jeho funkčnost nebo falšovat hlášení polohy. Každé protiprávní jednání podléhá sankcím, které jsou stanoveny platnými právními předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova.

5.         Změna četnosti hlášení polohy

Na základě písemně doložených důkazů prokazujících protiprávní jednání může Svatý Tomáš a Princův ostrov požádat SSL státu vlajky, přičemž zároveň zašle také kopii Evropské unii, aby zkrátilo interval zasílání hlášení polohy plavidla na interval třiceti minut v dané době určené k vyšetřování. Tyto důkazy musí být neprodleně předány orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova středisku SSL státu vlajky a Evropské unii. SSL státu vlajky zašle neprodleně orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova hlášení polohy podle nové četnosti.

Jakmile je stanovené období šetření ukončeno, Svatý Tomáš a Princův ostrov o tom ihned informuje SSL státu vlajky a Evropskou unii; následně je informuje o případném dalším postupu po tomto šetření.

Kapitola IV – Najímání námořníků

1.           Majitelé plavidel lovících tuňáky a plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru zaměstnávají státní příslušníky ze zemí AKT za těchto podmínek a omezení:

–       pokud jde o loďstvo plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov tuňáků v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo případně ze země AKT,

–       pokud jde o loďstvo plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, nejméně 20 % námořníků najatých během rybářského hospodářského roku pro lov v rybolovné oblasti třetí země bude původem ze Svatého Tomáše a Princova ostrova nebo případně ze země AKT.

2.           Majitelé plavidel se budou snažit najímat další námořníky původem ze Svatého Tomáše a Princova ostrova.

3.           Majitelé si námořníky, které najmou pro svá plavidla, vybírají svobodně ze seznamu způsobilých a kvalifikovaných námořníků, jenž je k dispozici u zprostředkovatelů na Svatém Tomáši a Princově ostrově.

4.           Majitel plavidla nebo jeho zástupce sdělí příslušnému orgánu Svatého Tomáše a Princova ostrova jména námořníků, kteří byli najati na dotčené plavidlo, s poznámkou o přidělení jejich funkce v rámci posádky.

5.           Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci se plně vztahuje na námořníky najaté na rybářská plavidla Evropské unie. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání pracovníků, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

6.           Pracovní smlouvy námořníků ze Svatého Tomáše a Princova ostrova a ze zemí AKT, jejichž kopie se předá ministerstvu práce, ministerstvu pro rybolov a signatářům těchto smluv, se sepisují mezi zástupcem (zástupci) majitelů plavidel a námořníky a/nebo jejich odbory či jejich zástupci. Tyto smlouvy námořníkům zajistí výhody režimu sociálního zabezpečení, který se na ně vztahuje v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně životního, zdravotního a úrazového pojištění.

7.           Plat námořníků hradí majitelé plavidel. Stanoví se na základě společné dohody mezi majiteli plavidel nebo jejich zástupci a námořníky a/nebo jejich odbory či jejich zástupci. Platové podmínky námořníků však nesmí být horší než podmínky pro posádky z jejich příslušných zemí a v žádném případě horší, než stanoví normy MOP.

8.           Každý námořník najatý plavidly Evropské unie se den před navrhovaným datem nalodění dostaví k veliteli určeného plavidla. Pokud se námořník v den a hodině stanovené k nalodění nedostaví, je majitel plavidla automaticky zproštěn závazku tohoto námořníka najmout.

Kapitola V – Pozorovatelé

1.           Plavidla Evropské unie provozující rybolov podle tohoto protokolu ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova naloďují pozorovatele určené Ministerstvem pro rybolov Svatého Tomáše a Princova ostrova za těchto podmínek:

1.1     Na žádost příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova nalodí plavidla Evropské unie pozorovatele jmenovaného uvedenými orgány, jehož úkolem je ověřovat úlovky ulovené ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova.

1.2     Příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova sestaví seznam plavidel určených k nalodění pozorovatele, jakož i seznam pozorovatelů určených k přijetí na palubu. Tyto seznamy se aktualizují. Evropské komisi jsou předávány po jejich sestavení a poté z důvodu jejich případné aktualizace každé (3) tři měsíce.

1.3     Při vydání povolení k rybolovu nebo nejpozději 15 dní před stanoveným datem nalodění pozorovatele sdělí příslušné orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova nejlépe elektronickou poštou Delegaci Evropské unie v Gabonu a dotčeným majitelům plavidel jméno pozorovatele, který je určen k nalodění na palubu plavidla.

2.           Pozorovatel je na palubě přítomen po dobu jedné plavby. Avšak na výslovnou žádost příslušných orgánů Svatého Tomáše a Princova ostrova může být toto nalodění v závislosti na průměrné délce plaveb stanovených pro určité plavidlo rozloženo do několika plaveb. Příslušný orgán předloží tuto žádost při sdělení jména pozorovatele určeného k nalodění na dotčené plavidlo.

3.           Podmínky nalodění pozorovatele jsou stanoveny společnou dohodou mezi majitelem plavidla nebo jeho zástupcem a příslušným orgánem.

4.           Nalodění a vylodění pozorovatele probíhá v přístavu zvoleném majitelem plavidla. Nalodění se provede na začátku první plavby v rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova po oznámení seznamu určených plavidel.

5.           Dotčení majitelé plavidel sdělí do dvou týdnů a s desetidenním předběžným oznámením data a přístavy subregionů, které byly stanoveny k nalodění a vylodění pozorovatelů.

6.           V případě, že je pozorovatel naloděn v zemi mimo Svatý Tomáš a Princův ostrov, nese náklady na přepravu pozorovatele majitel plavidla. Pokud plavidlo, které má na palubě pozorovatele, opustí rybolovnou oblast Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí být na náklady majitele plavidla přijata veškerá opatření k zajištění co možná nejrychlejšího návratu pozorovatele.

7.           Pokud pozorovatel není přítomen na dohodnutém místě a v danou dobu, a to do dvanácti následujících hodin, je majitel plavidla automaticky zproštěn povinnosti vzít tohoto pozorovatele na palubu.

8.           S pozorovatelem se na palubě jedná jako s lodním důstojníkem. Když plavidlo působí ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, pozorovatel vykonává tyto funkce:

8.1     sleduje rybolovné činnosti plavidel;

8.2     ověřuje polohu plavidel provádějících rybolovné operace;

8.3     sestaví seznam používaných rybolovných zařízení;

8.4     ověřuje údaje o úlovcích v rybolovných vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova zaznamenané v lodním deníku;

8.5     ověřuje procenta vedlejších úlovků a provádí odhad objemu prodávaných druhů ryb vráceného do moře;

8.6     veškerými vhodnými prostředky sděluje příslušnému orgánu údaje o rybolovu, včetně objemu hlavního a vedlejšího úlovku na palubě.

9.           Velitel plavidla přijme veškerá opatření vyplývající z jeho odpovědnosti, aby pozorovateli byla během plnění úkolů zaručena fyzická bezpečnost a nebyla mu způsobena morální újma.

10          Pozorovateli je k plnění úkolů poskytnuta veškerá nezbytná pomoc. Velitel mu umožní přístup ke komunikačním zařízením nezbytným k plnění jeho úkolů, k dokladům přímo souvisejícím s rybolovnými činnostmi plavidla, které zejména zahrnují lodní deník a navigační knihy, a také do částí plavidla, které jsou nezbytné k usnadnění plnění jeho úkolů.

11.         Při pobytu na palubě pozorovatel:

11.1   podnikne všechny kroky vhodné k tomu, aby podmínky jeho nalodění a jeho přítomnost na palubě plavidla nerušily nebo neomezovaly rybolovné činnosti;

11.2   bere ohled na materiál a zařízení na palubě a na důvěrnost všech dokumentů dotyčného plavidla.

12.         Na konci pozorování a před opuštěním plavidla sestaví pozorovatel zprávu o činnosti, kterou předá příslušným orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova, a kopii zašle Evropské komisi. Podepíše ji za přítomnosti velitele plavidla, který do ní může doplnit nebo nechat doplnit veškeré připomínky, které považuje za vhodné, a tyto doplní svým podpisem. Při vylodění pozorovatele je jedna kopie zprávy předána veliteli.

13.         Majitel plavidla zajistí na své náklady ubytování a stravu pozorovatelů za stejných podmínek, jaké mají lodní důstojníci, a to v závislosti na praktických možnostech plavidla.

14.         Plat a příspěvky na sociální zabezpečení pozorovatele platí Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov.

Kapitola VI – Kontrola a inspekce

1.           Evropská rybářská plavidla musí dodržovat opatření a doporučení přijatá komisí ICCAT, pokud se jedná o rybolovná zařízení, jejich technické specifikace a všechna ostatní technická opatření použitelná při rybolovných činnostech a na úlovky.

2.           Inspekční postupy:

Inspekci na moři, v přístavu nebo rejdě v rámci rybolovné oblasti Svatého Tomáše a Princova ostrova u plavidel Evropské unie, která jsou držiteli licence, provedou plavidla a inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova, přičemž musí být jasně rozpoznatelné, že jsou pověření kontrolou rybolovu

Než vstoupí inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova na palubu, informují plavidlo Evropské unie o svém rozhodnutí provést inspekci. Inspekci provedou maximálně dva inspektoři, kteří musí prokázat svou totožnost a kvalifikaci inspektora, než inspekci provedou.

Inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova zůstanou na palubě plavidla Evropské unie pouze po dobu nezbytnou k provedení úkolů spojených s inspekcí. Provedou inspekci tak, aby minimalizovali dopad na plavidlo, jeho rybolovnou činnost a náklad.

Svatý Tomáš a Princův ostrov může povolit Evropské unii, aby se zúčastnila inspekce na moři jako pozorovatel.

Velitel plavidla Evropské unie usnadní inspektorům ze Svatého Tomáše a Princova ostrova vstup na palubu a práci.

Na konci každé inspekce sepíšou inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova inspekční zprávu. Velitel plavidla Evropské unie má právo připojit do této inspekční zprávy své připomínky. Inspekční zprávu podepisuje inspektor, který ji vyhotovuje, a velitel plavidla Evropské unie.

Tím, že velitel podepíše inspekční zprávu, není dotčeno právo obhajoby majitele plavidla během řízení spojeného s protiprávním jednáním. Jestliže odmítne dokument podepsat, musí písemně uvést své důvody, k nimž inspektor dopíše slova „odmítnutí podpisu“. Inspektoři ze Svatého Tomáše a Princova ostrova vydají před opuštěním plavidla Evropské unie jednu kopii inspekční zprávy jeho veliteli. Svatý Tomáš a Princův ostrov zašle jednu kopii inspekční zprávy Evropské unii do sedmi dnů po inspekci.

KAPITOLA VII – PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ

1. Postup v případě protiprávního jednání:

Každé protiprávní jednání, jehož se dopustilo plavidlo EU, které je držitelem licence podle ustanovení této přílohy, musí být uvedeno v inspekční zprávě. Tato zpráva je předána Evropské unii a státu vlajky do 24 hodin.

Tím, že velitel podepíše inspekční zprávu, není dotčeno právo obhajoby majitele plavidla během řízení spojeného s protiprávním jednáním. Velitel plavidla během průběhu a procesu inspekce spolupracuje.

2. Zadržení plavidla – Informační schůzka:

Pokud to platné právní předpisy Svatého Tomáše a Princova ostrova u daného protiprávního jednání stanoví, může být každé protiprávně jednající plavidlo Evropské unie přinuceno pozastavit svou rybolovnou činnost, a pokud je plavidlo na moři, vrátit se do přístavu Svatého Tomáše a Princova ostrova.

Svatý Tomáš a Princův ostrov oznámí Evropské unii ve lhůtě nejvýše 24 hodin každé zadržení plavidla Evropské unie, které je držitelem licence. K tomuto oznámení připojí důkazy o daném protiprávním jednání.

Předtím než bude přijato jakékoli opatření vůči plavidlu, veliteli, posádce nebo nákladu, s výjimkou opatření určených k zajištění důkazů, uspořádá Gabon na žádost EU informační schůzku ve lhůtě jednoho pracovního dne po oznámení o zadržení plavidla, aby byly objasněny skutečnosti, které vedly k zadržení plavidla, a podrobně popsány eventuální následné události. Této informační schůzky se může zúčastnit zástupce státu vlajky plavidla.

3. Sankce za protiprávní jednání – Smírné narovnání:

Sankce za zjištěné protiprávní jednání stanoví Svatý Tomáš a Princův ostrov podle platných vnitrostátních právních předpisů.

Pokud náprava protiprávního jednání zahrnuje soudní řízení, pak před jeho zahájením a pokud protiprávní jednání není trestným činem, je mezi republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov a Evropskou unií zahájeno smírné narovnání, aby byl určen druh a výše sankce. Tohoto smírného narovnání se mohou zúčastnit zástupci státu vlajky plavidla a Evropské unie. Smírné narovnání se ukončí nejpozději 3 dny po oznámení o zadržení plavidla.

4. Soudní řízení − Bankovní záruka:

Jestliže věc nelze vyřešit smírným narovnáním a protiprávní jednání je řešeno před příslušným soudním orgánem, majitel plavidla, které se dopustilo protiprávního jednání, složí bankovní záruku u banky určené republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jejíž částka stanovená republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov pokryje náklady spojené se zadržením plavidla, odhadnutou výši pokuty a eventuální vyrovnání. Bankovní záruku nelze vrátit před ukončením soudního řízení.

Bankovní záruka je uvolněna a vrácena majiteli plavidla ihned po vynesení rozsudku:

a) celá, pokud není rozhodnuto o žádné sankci;

b) až do výše zbývajícího zůstatku, pokud sankce vede k pokutě nižší, než je částka bankovní záruky.

Svatý Tomáš a Princův ostrov informuje Evropskou unii o výsledcích soudního řízení ve lhůtě 7 dnů po vynesení rozsudku.

5. Propuštění plavidla a posádky:

Plavidlo a jeho posádka jsou oprávněny opustit přístav po vypořádání sankce ze smírného narovnání nebo po složení bankovní záruky.

Dodatky

1 – Žádost o povolení k rybolovu

2 – Vzor prohlášení o úlovcích

3 – Zeměpisné souřadnice oblasti, kde je rybolov zakázán

4 – Formát hlášení polohy VMS

5 – Pokyny pro zavedení elektronického systému předávání údajů týkajících se rybolovných činností (systém ERS)

Dodatek 1

DOHODA O RYBOLOVU SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV – EVROPSKÁ UNIE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K RYBOLOVU

I – ŽADATEL

1.     Jméno/název majitele plavidla: ............................................................................................................................

2.     Adresa majitele plavidla: ........................................................................................................................

2.     Název sdružení nebo jméno/název zástupce majitele plavidla: .....................................................................

3.     Adresa sdružení nebo zástupce majitele plavidla: ................................................................

4.     Telefon:...................................................     Fax: ................................... E-mail: ……………

5.     Jméno velitele: ......................................... Státní příslušnost: ................. E-mail: …………………………

II – PLAVIDLO A JEHO IDENTIFIKACE

1.     Název plavidla: ...............................................................................................................................................

2.     Státní příslušnost vlajky :.......................................................................................................................

3.     Externí registrační číslo: …………....................................................................................

4.     Rejstříkový přístav: …………………. MMSI: ………….……Číslo IMO:…….…….…

5.     Datum, kdy plavidlo přešlo pod stávající vlajku: ........../........./.............. Případná předchozí vlajka: ………...

6.     Rok a místo postavení: ....../......./.......... v…………........ Rádiová volací značka: ..............................

7.     Frekvence rádiového volání: ………….............. Číslo satelitního telefonu: ……………..…………...……

8.     Materiál trupu plavidla:  ocel ¨    dřevo ¨  polyester ¨          jiný ¨ …………………………….

III – TECHNICKÉ VLASTNOSTI PLAVIDLA A VYBAVENÍ

1.     Celková délka: : ..................................................        Šířka: .......................................

2.     Hrubá prostornost (vyjádřená v hrubých tunách): ..................................     Čistá prostornost: ……………….……………

3.     Výkon hlavního motoru v kW: .......................Značka: .................................            Typ: ….....................

4.     Typ plavidla: ¨ plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí ¨ plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru  5. Rybolovná zařízení: ...................................... ……………

6.     Oblasti rybolovu: ………………………………………           Cílové druhy: ……………………………….

7.     Přístav určený pro vykládku: ………………………………….………………………

8.     Celkový počet členů posádky na palubě: ..........................................................................................................

9.     Způsob konzervace na palubě:            čerstvé ¨      chlazení ¨           smíšený ¨          mražení ¨

10.   Mrazící kapacita za 24 hodin (v tunách): .................Objem skladovacích prostor: ...............      Počet: .....

11.        Transpondér VMS:

            Výrobce: …………………… Model: ………………….  Sériové číslo: …………………

            Verze softwaru: ...........................................................  Satelitní operátor: ………………..

Já, níže podepsaný, potvrzuji, že informace poskytnuté v této žádosti jsou pravdivé a byly poskytnuty v dobré víře.

           

V ............................................... dne ......................................

Podpis žadatele ...................................................................

Dodatek 2

VZOR PROHLÁŠENÍ O ÚLOVCÍCH ||

|| || Dlouhá lovná šňůra Živá návnada Košelkový nevod Vlečná síť Ostatní ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Název plavidla: ……………………………………………………………………. || Hrubá prostornost:         …………………………………………………............................. || VYPLUTÍ plavidla: NÁVRAT plavidla: || Měsíc || Den || Rok || Přístav || || ||

Stát vlajky:   ……………………………………………………………………........................... || Objem – (TM): ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Registrační číslo:          ………………………………………………………………................................... || Velitel: ……………………………………………………….... || || || ||

Majitel: ………………………………………………………….......................... || Počet členů posádky:       ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adresa: ………………………………………………………………………….... || Datum vypracování hlášení: ………………………………………………...... || || ||

|| (Hlášení sestavil):         ………………………………………………................................. || Počet dní na moři: || || Počet dní rybolovu: Počet provedených výlovů: || || Plavba č.: || ||

||

||

|| ||

Datum || Sektor || Teplota povrchové vody (ºC) || Intenzita rybolovu Počet použitých háčků || Capturas (Úlovky) || Isco usado na pesca (Použitá návnada) ||

Měsíc || Den || Zeměpisná šířka S/J || Zeměpisná délka V/Z || Tuňák obecný nebo modroploutvý Thunnus thynnus nebo maccoyi || Tuňák žlutoploutvý Thunnus albacares || (Tuňák velkooký) Thunnus obesus || (Tuňák křídlatý) Thunnus alalunga || (Mečoun obecný) Xiphias gladius || (Marlín pruhovaný) (Marlín bělavý) Tetraptunus audax nebo albidus || (Marlín temný) Makaira indica || (Plachetník atlantský nebo širokoploutvý) Istiophorus albicane nebo platypterus || Tuňák pruhovaný Katsuwonus pelamis || (Různé úlovky) || Celkem za den (hmotnost pouze v kg) || Rohoretka || Oliheň || Živá návnada || (Ostatní) ||

|| || || || || || Počet || Hmotnost kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || Počet || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

MNOŽSTVÍ VYKLÁDKY (V KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Poznámky || || || || ||

1 – Použijte jeden list pro každý měsíc a jeden řádek pro každý den. || || 2 – „Den“ znamená den umístění dlouhé lovné šňůry. || 4 – Poslední řádek (množství vykládky) se vyplňuje až na konci plavby. Je třeba zaznamenat skutečnou hmotnost v době vykládky. || ||

|| || 3 – Sektor rybolovu udává polohu plavidla. Zaokrouhlete minuty a zaznamenejte stupeň zeměpisné šířky a délky. Udejte S/J a V/Z. || || 5 – Veškeré zde uvedené informace jsou přísně důvěrné. || || ||

Dodatek 3

Zeměpisné souřadnice oblasti, kde je rybolov zakázán

Zeměpisná šířka || || Zeměpisná délka ||

Stupně || Minuty || Sekundy || || Stupně || || Minuty || Sekundy

03 || 02 || 22 || s. š. || || 07 || 07 || 31 || v. d. ||

02 || 50 || 00 || s. š. || || 07 || 25 || 52 || v. d. ||

02 || 42 || 38 || s. š. || || 07 || 36 || 25 || v. d. ||

02 || 20 || 59 || s. š. || || 06 || 52 || 45 || v. d. ||

01 || 40 || 12 || s. š. || || 05 || 57 || 54 || v. d. ||

01 || 09 || 17 || s. š. || || 04 || 51 || 38 || v. d. ||

01 || 13 || 15 || s. š. || || 04 || 41 || 27 || v. d. ||

01 || 21 || 29 || s. š. || || 04 || 24 || 14 || v. d. ||

01 || 31 || 39 || s. š. || || 04 || 06 || 55 || v. d. ||

01 || 42 || 50 || s. š. || || 03 || 50 || 23 || v. d. ||

01 || 55 || 18 || s. š. || || 03 || 34 || 33 || v. d. ||

01 || 58 || 53 || s. š. || || 03 || 53 || 40 || v. d. ||

02 || 02 || 59 || s. š. || || 04 || 15 || 11 || v. d. ||

02 || 05 || 10 || s. š. || || 04 || 24 || 56 || v. d. ||

02 || 10 || 44 || s. š. || || 04 || 47 || 58 || v. d. ||

02 || 15 || 53 || s. š. || || 05 || 06 || 03 || v. d. ||

02 || 19 || 30 || s. š. || || 05 || 17 || 11 || v. d. ||

02 || 22 || 49 || s. š. || || 05 || 26 || 57 || v. d. ||

02 || 26 || 21 || s. š. || || 05 || 36 || 20 || v. d. ||

02 || 30 || 08 || s. š. || || 05 || 45 || 22 || v. d. ||

02 || 33 || 37 || s. š. || || 05 || 52 || 58 || v. d. ||

02 || 36 || 38 || s. š. || || 05 || 59 || 00 || v. d. ||

02 || 45 || 18 || s. š. || || 06 || 15 || 57 || v. d. ||

02 || 50 || 18 || s. š. || || 06 || 26 || 41 || v. d. ||

02 || 51 || 29 || s. š. || || 06 || 29 || 27 || v. d. ||

02 || 52 || 23 || s. š. || || 06 || 31 || 46 || v. d. ||

02 || 54 || 46 || s. š. || || 06 || 38 || 07 || v. d. ||

03 || 00 || 24 || s. š. || || 06 || 56 || 58 || v. d. ||

03 || 01 || 19 || s. š. || || 07 || 01 || 07 || v. d. ||

03 || 01 || 27 || s. š. || || 07 || 01 || 46 || v. d. ||

03 || 01 || 44 || s. š. || || 07 || 03 || 07 || v. d. ||

03 || 02 || 22 || s. š. || || 07 || 07 || 31 || v. d. ||

|| || || || || || || ||

Dodatek 4

FORMÁT HLÁŠENÍ POLOHY VMS

Údaj || Kód || Povinný/nepovinný || Obsah

Začátek záznamu || SR || O || Systémový údaj označující začátek záznamu

Příjemce || AD || O || Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země příjemce (ISO-3166)

Odesílatel || FR || O || Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země odesílatele (ISO-3166)

Stát vlajky || FS || O || Detail hlášení – 3-alfa ISO kód země státu vlajky (ISO-3166)

Druh hlášení || TM || O || Detail hlášení – Druh hlášení (ENT, POS, EXI)

Rádiová volací značka (IRCS) || RC || O || Údaj o plavidle – Mezinárodní rádiová volací značka plavidla (IRCS)

Interní referenční číslo strany dohody || IR || F || Údaj o plavidle – Jedinečné číslo strany dohody ve tvaru 3-alfa ISO kódu (ISO-3166) následované číslem

Externí registrační číslo || XR || O || Údaj o plavidle – číslo plavidla uvedené na jeho boku (ISO 8859.1)

Zeměpisná šířka || LT || O || Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů S/J SS.sss (WGS84)

Zeměpisná délka || LG || O || Údaj o poloze plavidla – poloha ve stupních a desetinách stupňů V/Z SS.sss (WGS84)

Kurz || CO || O || Kurz plavidla na 360°stupnici

Rychlost || SP || O || Rychlost plavidla v desítkách uzlů

Datum || DA || O || Údaj o poloze plavidla – datum záznamu polohy v UTC (RRRRMMDD)

Čas || TI || O || Údaj o poloze plavidla – čas záznamu polohy v UTC (HHMM)

Konec záznamu || ER || O || Systémový údaj označující konec záznamu

Přenos údajů má tuto strukturu:

Použité znaky musí odpovídat normě ISO 8859.1.

Dvojité lomítko (//) a kód „SR“ označují začátek hlášení.

Každý údaj je identifikován prostřednictvím svého kódu a je od ostatních datových prvků oddělen dvojitým lomítkem (//).

Jednoduché lomítko (/) odděluje kód pole od údaje.

Kód „ER“ následovaný dvojitým lomítkem (//) označuje konec zprávy.

Nepovinné údaje musí být umístěny mezi začátkem a koncem zprávy.

Dodatek 5

Pokyny pro zavedení elektronického systému předávání údajů týkajících se rybolovných činností (systém ERS)

Všeobecná ustanovení

1) Každé rybářské plavidlo EU, které provádí rybolovnou činnost ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, musí být vybaveno elektronickým systémem (dále jen „systém ERS“), který je schopen zaznamenávat a předávat údaje týkající se rybolovné činnosti plavidla (dále jen „údaje ERS“).

2) Plavidlo EU, které není vybaveno systémem ERS nebo jehož systém ERS není funkční, není oprávněno k vstupu do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova za účelem realizace rybolovu.

3) Údaje ERS se přenášejí v souladu s postupy státu vlajky plavidla, to znamená, že jsou v první řadě zasílány středisku sledování lovišť (dále jen „SSL“) státu vlajky, které zabezpečí jejich automatickou dostupnost SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova.

4) Stát vlajky a Svatý Tomáš a Princův ostrov zajistí, aby jejich SSL bylo vybaveno počítačovým zařízením a mělo k dispozici nezbytný software pro automatický přenos údajů ERS ve formátu XML, který je k dispozici na adrese [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], a pro elektronické uchovávání údajů ERS ve formě čitelné pro počítače po dobu nejméně tří let.   

5) Každá změna či aktualizace formátu musí být označena a datována a být funkční (6) šest měsíců po začátku jejího používání.

6) Při přenosu údajů ERS je nutno využívat prostředků elektronické komunikace, které jménem EU spravuje Evropská komise a které jsou označovány jako DEH (Data Exchange Highway).

7) Stát vlajky a Svatý Tomáš a Princův ostrov určí každý osobu odpovědnou za ERS, která bude působit jako kontaktní osoba.

a) Osoby odpovědné za ERS jsou jmenovány na minimální období (6) šesti měsíců.

b) SSL státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova si vzájemně sdělí před tím, než dodavatel zavede ERS, údaje (jméno, adresu, telefonní a faxová čísla, email) osoby zodpovědné za ERS.

c) Veškeré změny údajů osob odpovědných za ERS se sdělují bezodkladně.

Vypracování a přenos údajů ERS

8) Každé rybářské plavidlo EU musí:

a) denně oznamovat údaje ERS za každý den strávený ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova;

b) pro každou rybolovnou činnost zaznamenat množství každého uloveného druhu na palubě jakožto cílového druhu nebo jako vedlejšího úlovku nebo puštěného úlovku;

c) u druhů uvedených v povolení k rybolovu vydaném orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova musí být uvedeny i nulové úlovky;

d) každý druh musí být označen třímístným písmenným kódem podle FAO;

e) množství je vyjádřeno v kilogramech živé hmotnosti nebo popřípadě v počtech kusů;

f) zaznamenat do údajů ERS pro každý druh údaje o překládaných nebo vykládaných množstvích;

g) zaznamenat do údajů ERS při každém vplutí do vod Svatého Tomáše a Princova ostrova (hlášení COE) a vyplutí z nich (hlášení COX) specifické hlášení obsahující v případě každého druhu identifikovaného v povolení k rybolovu vydaném orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova množství uchovávaná na palubě při každém přechodu;

h) předávat denně údaje ERS elektronickou cestou středisku SSL státu vlajky do 23:59 UTC, ve formátu uvedeném výše v bodu 3.

9) Za správnost zaznamenaných a předaných údajů ERS odpovídá velitel plavidla.

10) SSL státu vlajky předává automaticky a ihned údaje ERS středisku SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova.

11) SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova potvrdí přijetí údajů ERS zpětnou zprávou a zpracovává veškeré údaje ERS důvěrným způsobem.

Porucha systému ERS na palubě plavidla a/nebo přenosu údajů ERS mezi plavidlem a SSL státu vlajky

12) Stát vlajky bezodkladně informuje velitele a/nebo majitele či zástupce majitele plavidla plavícího se pod jeho vlajkou o veškerých technických poruchách systému ERS na palubě plavidla nebo o nefunkčnosti předávání údajů ERS mezi plavidlem a střediskem SSL státu vlajky.

13) Stát vlajky informuje republiku Svatý Tomáš a Princův ostrov o zjištěné poruše a o opravných opatřeních, která byla přijata.

14) V případě technického selhání systému ERS na palubě plavidla velitel a/nebo majitel zajistí, aby byl systém ERS buď opraven, nebo vyměněn, a to nejpozději do deseti dnů. Pokud plavidlo uskuteční zastávku v přístavu během této 10denní lhůty, bude plavidlo moci opět vykonávat rybolovné činnosti ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova, až když bude jeho systém ERS bezchybně fungovat, kromě případů, když k tomu Svatý Tomáš a Princův ostrov vydá povolení.

15) Rybářské plavidlo může opustit přístav po zjištěné technické poruše svého systému ERS teprve tehdy, až:

a) je jeho systém ERS znovu funkční ke spokojenosti státu vlajky a Svatého Tomáše a Princova ostrova, nebo

b) k tomu obdrží povolení od státu vlajky. V takovém případě stát vlajky informuje orgány Svatého Tomáše a Princova ostrova o svém rozhodnutí před odplutím plavidla.

16) Každé plavidlo EU, které provádí rybolov ve vodách Svatého Tomáše a Princova ostrova s nefungujícím systémem ERS, předává každý den do 23:59 UTC veškeré údaje ERS středisku SSL státu vlajky jakoukoli jinou dostupnou elektronickou cestou, přístupnou SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova.

17) Údaje ERS, které nebyly orgánům Svatého Tomáše a Princova ostrova zpřístupněny prostřednictvím systému ERS z důvodu poruchy systému, odevzdá středisko SSL státu vlajky středisku SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova jinou elektronickou formou, na které se vzájemně dohodnou. Toto alternativní předání bude pokládáno za prioritní, přičemž se zohlední, že lhůty pro předání, které se uplatňují za normálních okolností, nelze dodržet.

18) Pokud SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova nedostane údaje ERS od plavidla během tří po sobě následujících dnů, může Svatý Tomáš a Princův ostrov plavidlu přikázat, aby se okamžitě dostavilo do jím určeného přístavu za účelem šetření.

Porucha střediska SSL – Nepřijetí údajů ERS střediskem SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova

19) Pokud některé ze středisek SSL nedostane údaje ERS, jeho osoba odpovědná za ERS o tom bezodkladně informuje osobu odpovědnou za ERS druhého střediska SSL, a pokud je to nutné, spolupracuje na vyřešení problému.

20) Středisko SSL státu vlajky a SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova se před zprovozněním systému ERS dohodnou na alternativních způsobech elektronické komunikace, které budou muset použít na přenos údajů ERS v případě poruchy středisek SSL, a bezodkladně se informují o jakékoli změně.

21) Pokud středisko SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova oznámí, že nedostalo údaje ERS, středisko SSL státu vlajky identifikuje příčiny problému a přijme vhodná opatření na jeho vyřešení. SSL státu vlajky informuje SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova a EU o výsledcích a přijatých nápravných opatřeních do 24 hodin od okamžiku, kdy byla zjištěna nefunkčnost.

22) Pokud je na vyřešení problému potřebných víc než 24 hodin, středisko SSL státu vlajky bezodkladně odevzdá středisku SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova chybějící údaje ERS s použitím alternativních elektronických médií uvedených v bodě 17.

23) Svatý Tomáš a Princův ostrov informuje své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla EU za plavidla porušující předpisy z důvodu neodevzdání údajů ERS střediskem SSL Svatého Tomáše a Princova ostrova vyplývajícího z poruchy jednoho ze středisek SSL.

Údržba střediska SSL

24) Plánované údržby střediska SSL (program údržby), které by mohly ovlivnit přenos údajů ERS, se musí oznámit druhému středisku SSL nejméně 72 hodin dopředu a pokud je to možné, uvede se datum a doba trvání údržby. V případě neplánované údržby se tyto údaje oznámí druhému středisku SSL ihned, jakmile je to možné.

25) Během údržby je možné předání údajů ERS odložit do doby, než bude systém ERS znovu funkční. Dotčené údaje ERS budou předány ihned po ukončení údržby.

26) Pokud trvá údržba déle než 24 hodin, odevzdají se údaje druhému středisku SSL s použitím alternativních elektronických médií uvedených v bodě 17.

27) Svatý Tomáš a Princův ostrov informuje své příslušné kontrolní útvary, aby nepovažovaly plavidla EU za plavidla porušující předpisy z důvodu neodevzdání údajů ERS vyplývajícího z provádění údržby střediska SSL.

[1]               Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.

[2]               http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Top