EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Doporučení pro nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (ECB/2014/13) (předložené Evropskou centrální bankou)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 188/1


Doporučení pro nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

(ECB/2014/13)

(předložené Evropskou centrální bankou)

(2014/C 188/01)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

I.   ÚVOD

Dne 23. listopadu 1998 přijala Rada Evropské unie nařízení Rady (ES) č. 2533/98 (1). V souladu s čl. 107 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství ECB již v minulosti předložila Radě doporučení ECB/1998/10 (2). ECB poté rovněž předložila doporučení ECB/2008/9 (3), které předcházelo přijetí nařízení Rady (ES) č. 951/2009 (4). Je proto vhodné řídit se stejným postupem, který je v současné době zakotven v čl. 129 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, a do nařízení (ES) č. 2533/98 zakotvit navrhované změny.

II.   KOMENTÁŘ K ČLÁNKŮM

Použití statistických informací pro výkon funkcí dohledu

S cílem minimalizovat zpravodajskou zátěž a zajistit, aby údaje bylo třeba shromáždit pouze jednou, jsou národní centrální banky v současné době podle čl. 8 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 2533/98 oprávněny důvěrné statistické informace používat pro výkon svých funkcí v oblasti dohledu. Mělo by být stanoveno, že ECB, jíž byly svěřeny zvláštní funkce v oblasti obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi nařízením Rady (EU) č. 1024/2013 (5), může obdobně jako národní centrální banky, jimž byly svěřeny zvláštní funkce v oblasti obezřetnostního dohledu, pro výkon těchto funkcí používat důvěrné statistické informace.

Současně by mělo být vyjasněno, že k předávání důvěrných statistických informací mezi členy ESCB a jinými orgány členských států a Unie, které jsou odpovědné za a) dohled nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturami a b) stabilitu finančního systému, a Evropským mechanismem stability může docházet za účelem podpory příslušných úkolů. Mezi orgány se mohou mimo jiné řadit příslušné orgány, které jsou odpovědné za dohled a makroobezřetnostní dohled, evropské orgány dohledu (6), Evropská rada pro systémová rizika, jakož i orgány příslušné k řešení krizí úvěrových institucí.

Doporučení pro

„NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5.4 tohoto statutu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Komise,

v souladu s postupem stanoveným v čl. 129 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 41 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 (7) je klíčovým prvkem právního rámce, o nějž se Evropská centrální banka (ECB) s pomocí národních centrálních bank opírá při plnění úkolů v oblasti shromažďování statistických informací. ECB z tohoto nařízení důsledně vychází za účelem provádění a sledování koordinovaného shromažďování statistických informací nezbytných k plnění úkolů Evropského systému centrálních bank (ESCB), včetně úkolu přispívat k řádnému provádění opatření, jež přijímají příslušné orgány v oblasti obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému ve smyslu čl. 127 odst. 5 Smlouvy.

(2)

Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (8) ECB svěřuje zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi a ke stabilitě finančního systému v Unii a v jednotlivých členských státech.

(3)

S cílem snížit zpravodajské zatížení zpravodajských jednotek a umožnit řádný výkon dohledu nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturami, jenž byl svěřen všem příslušným orgánům, jakož i řádné plnění úkolů, které byly svěřeny orgánů odpovědným za ochranu stability finančního systému, je nezbytné změnit nařízení (ES) č. 2533/98 tak, aby umožňovalo přenos a použití statistických informací, které shromažďuje ESCB, mezi členy ESCB a příslušnými orgány. Mezi tyto orgány by se měly řadit příslušné orgány, které jsou odpovědné za dohled nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturami a za makroobezřetnostní dohled, evropské orgány dohledu (9), Evropská rada pro systémová rizika, jakož i orgány příslušné k řešení krizí úvěrových institucí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Konkrétní změny

Článek 8 nařízení (ES) č. 2533/98 se mění takto:

1)

V odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje následujícím zněním a doplňuje se nové písmeno e), které zní:

‚d)

pokud jde o ECB a národní centrální banky, příslušné informace jsou použity v oblasti obezřetnostního dohledu;

e)

pokud jde o národní centrální banky, příslušné informace jsou v souladu s článkem 14.4 statutu použity pro výkon jiných funkcí než těch, jež jsou uvedeny ve statutu.‘

2)

V odstavci 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

‚a)

v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě nebo úkolů v oblasti obezřetnostního dohledu, které byly svěřeny členům ESCB, nebo‘.

3)

Doplňuje se nový odstavec 4a, který zní:

‚4a

ESCB může důvěrné statistické informace předávat orgánům nebo institucím členských států a Unie, které jsou odpovědné za dohled nad finančními institucemi, trhy a infrastrukturami nebo za stabilitu finančního systému v souladu s unijními nebo vnitrostátními právními předpisy, jakož i Evropskému mechanismu stability v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění jejich příslušných úkolů. Jakékoli další předání musí být výslovně schváleno členem ESCB, který důvěrné statistické informace shromáždil.‘

Článek 2

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem [datum].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.“

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. března 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8).

(2)  Doporučení ECB/1998/10 pro nařízení Rady (ES) o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. C 246, 6.8.1998, s. 12).

(3)  Doporučení ECB/2008/9 pro nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. C 251, 3.10.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 951/2009 ze dne 9. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 269, 14.10.2009, s. 1).

(5)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(6)  Evropskými orgány dohledu jsou Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8).

(8)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(9)  Evropskými orgány dohledu jsou Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.


Top