Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0910

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program Komise na rok 2015 Nový začátek

/* COM/2014/0910 final */

In force

52014DC0910

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program Komise na rok 2015 Nový začátek /* COM/2014/0910 final */


ÚVOD

Současná Komise byla ve svém úřadu schválena se závazkem, že bude pracovat na jiných věcech a jinak. Občané od EU očekávají, že pokročí při řešení velkých ekonomických a sociálních problémů, jako je vysoká nezaměstnanost, pomalý růst, vysoká míra veřejného dluhu, investiční mezera a malá konkurenceschopnost na globálním trhu. Přejí si také, aby se EU méně vměšovala v případech, kdy členské státy mají lepší možnosti správně reagovat na vnitrostátní a regionální úrovni. Rovněž očekávají, že EU bude transparentnější a snáze kontrolovatelná v tom, co dělá a jak to dělá.

Komise je odhodlána být hnací silou těchto změn a spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou na jejich uskutečnění. Proto se v souladu s deseti prioritami politických směrů předsedy Jeana-Clauda Junckera[1] zaměříme na „významné věci“, jako jsou zaměstnanost a růst. Nebudeme předkládat návrhy, které k těmto prioritám nepřispívají. Navíc se uchýlíme k politické nekontinuitě[2] a vezmeme zpět projednávané návrhy, které neodpovídají našim cílům nebo jdou do ztracena, protože chceme, aby se všechny orgány soustředily na dosažení toho, na čem skutečně záleží.

To je náš politický úkol a na tomto základě chceme vyjít ze svého sídla v Bruselu a oslovit celou EU, abychom obnovili a znovu si získali důvěru občanů EU. Občané nás budou posuzovat podle práce a výsledků – podle zlepšení, která díky tomu pocítí ve svém vlastním životě. V prvním měsíci našeho funkčního období jsme předložili významný balíček opatření pro zaměstnanost, růst a investice[3] s novým investičním plánem k mobilizaci více než 315 miliard EUR dodatečných investic do strategických oblastí v nadcházejících třech letech. Jsme odhodláni pokračovat tak, jak jsme začali.

Návrhy, které oznamujeme v tomto pracovním programu, jsou zvoleny proto, že věříme, že mohou mít pozitivní účinek na zaměstnanost, růst a investice a příští rok přinést občanům konkrétní přínosy. To, k čemu se v tomto pracovním programu zavazujeme, uskutečníme v roce 2015. Ve svých pracovních programech na budoucí léta navrhneme další opatření ke splnění deseti priorit – na některých z nich začneme pracovat v roce 2015.

Současné dění v EU a názor občanů na ni však ve velké míře vychází ze stávajících programů a právních předpisů. Občanů se bezprostředně dotýkají stávající pravidla, a proto Komise stanoví jako politickou prioritu snížení regulační zátěže při současném zachování vysoké úrovně sociální ochrany, ochrany zdraví a životního prostředí a výběru pro spotřebitele. Pravidla přepracujeme, abychom si byli jisti, že přispívají k programu zaměstnanosti a růstu a nevytvářejí zbytečnou byrokracii a administrativní zátěž, ale současně zajišťují přínosy, které občané očekávají. Přezkoumáme a zlepšíme pravidla, která jsou zastaralá nebo v rozporu s našimi prioritami. Odstraníme zbytečnou byrokracii. Budeme aktivně pracovat na zajištění řádného uplatňování, provádění a vynucování těch pravidel, která mají smysl a slouží našim cílům, aby občanům skutečně prospěla. Kromě toho budeme k podpoře zaměstnanosti a růstu využívat i ostatní nástroje, které máme k dispozici, zejména rozpočet EU, který je především nástrojem pro inteligentní investice v členských státech a regionech.

Tento program je programem změn, který vyvstal z nutnosti nastartovat v EU znovu růst, abychom mohli evropský sociální model a zdravé životní prostředí zachovat i do budoucna.

Program rovněž vyzývá ke změně pracovních metod Evropského parlamentu a Rady. Společně s nimi chceme stanovit nejvyšší priority pro všechny tři orgány a urychlit proces rozhodování o těchto prioritách, aby občané rychle pocítili pozitivní dopady našich návrhů. Navážeme užší partnerství s členskými státy, vnitrostátními parlamenty, regiony a obcemi, abychom zajistili lepší provádění stávajících politik a vyšší účinnost kroků na místní úrovni – od používání strukturálních a investičních fondů po politiku v oblasti životního prostředí, od jednotného trhu až po práva spotřebitelů.

Abychom obnovili důvěru, je třeba, aby změny byly viditelné[4] a měly rychlý dopad. Tímto pracovním programem – a jeho uskutečněním v roce 2015 – chceme dokázat, že tentokrát se věci mají jinak.

***

Tento pracovní program stanoví cílené akce na rok 2015. Nerozvádí podrobně, co bude Komise dělat v dalších čtyřech letech svého mandátu, přestože začnou přípravné práce v oblastech, jako je přezkum víceletého finančního rámce v polovině období. Příloha I uvádí nové iniciativy, na které bude Komise v roce 2015 soustředit své úsilí, uspořádané podle hlavních priorit politických směrů.

Při přípravě tohoto pracovního programu Komise přezkoumala všechny návrhy, u kterých se v současné době čeká na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady[5]. Uplatňování zásady politické nekontinuity vnímáme jako důležitou součást naší politické odpovědnosti: je třeba vyčistit stůl, aby bylo možné investovat čas a energii do návrhů, které budou mít největší dopad na zaměstnanost a růst a mají dobrou šanci na přijetí v blízké budoucnosti.

Návrhy jsme rozdělili na takové, které chceme zachovat a dovést až k přijetí, na návrhy, které hodláme pozměnit, aby byly v souladu s našimi deseti prioritami, a na návrhy, které navrhujeme vzít zpět. Komise nadále pevně stojí za cíli mnoha návrhů, které navrhuje vzít zpět. Ale návrhy nemají smysl, pokud jen leží odloženy na jednacím stole, pokud je předběhnou události nebo pokud se v průběhu projednávání rozmělní natolik, že již nemohou dosáhnout svého původního účelu. V některých případech Komise navrhuje vzít návrhy zpět, aby je následně nahradila ambicióznějšími návrhy nebo je lépe sladila se svými deseti prioritami. V jiných případech došlo od doby, kdy byl původní návrh Komise předložen, k posunu ve společnosti. Příloha II uvádí návrhy, které mají být vzaty zpět (nebo změněny). Předtím však Komise vyčká na stanoviska Evropského parlamentu a Rady k těmto návrhům.

Pracovní program rovněž odráží závazek Komise zlepšovat právní úpravu. Ten je jádrem Programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů, který se snaží omezovat byrokracii a odstraňovat regulační zátěž. Akce v rámci tohoto programu – legislativní změny, kontroly účelnosti a hodnocení – jsou jedním ze základních prvků práce Komise a jsou uvedeny v příloze III. Začneme pracovat na zjednodušování právní úpravy, například společné zemědělské politiky. Práce se zaměří také na hladké zavedení nedávné reformy finančních služeb, společné rybářské politiky a nových pravidel pro evropské strukturální a investiční fondy na období 2014–2020. To zahrnuje koordinaci na všech úrovních a zapojení všech zúčastněných stran – vytváření sítí a sdílení zkušeností a osvědčených postupů v různých oblastech politiky.

Aby byli občané a podniky lépe informováni, kdy vstoupí právní předpisy EU v platnost, uvádí pracovní program Komise v příloze IV právní předpisy, které začnou být použitelné v roce 2015.

***

1. Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice

Komise sleduje novou hospodářskou politiku a opírá ji o tři hlavní prvky – posílení investic, uskutečňování strukturálních reforem a fiskální odpovědnost. Komise v úzkém partnerství s Evropskou investiční bankou navrhla důležitý investiční plán[6], který dodá nový impulz zaměstnanosti, růstu a investicím v Evropě. Dodatečné finanční prostředky na nové investice budou mobilizovány prostřednictvím nového Evropského fondu pro strategické investice; vytvořením důvěryhodného seznamu projektů a rozšířením a usnadněním přístupu k technické pomoci se zajistí, aby se tyto prostředky dostaly do reálné ekonomiky.

Kromě nového fondu bude více podporováno využívání inovativních finančních nástrojů (například úvěrů a záruk namísto grantů), aby se zvýšil dopad evropských strukturálních a investičních fondů na období 2014–2020; cílem je využívání těchto nástrojů v novém programovém období alespoň zdvojnásobit.

Další opatření se zaměří na zlepšení podnikatelského prostředí, odstranění regulačních i jiných překážek pro investice a další posílení jednotného trhu. Komise předloží několik návrhů, jejichž účelem je tento přístup rychle provést, a bude se dále zabývat použitelnými pravidly pro státní podporu.

Díky tomu, že všechny dohody o partnerství pro evropské strukturální a investiční fondy na období 2014–2020 jsou nyní schváleny a dokončují se zbývající operační programy, měly by investice v roce 2015 začít plnit cíle strategie Evropa 2020[7], pokud jde o inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. V několika členských státech se hlavním zdrojem veřejných investic stala nová politika soudržnosti, která je pevně zakotvena v evropském semestru a procesu správy ekonomických záležitostí.

V pozdější fázi mandátu Komise se snaha o maximalizaci dopadu rozpočtu EU pro zaměstnanost, růst a investice a obnovené povědomí o nutnosti zlepšit způsob vynakládání veřejných financí promítnou do úvah při přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období a do příprav balíčku víceletého finančního rámce na období po roce 2020.

Komise přezkoumá strategii EU v oblasti obchodní a investiční politiky, přičemž bude věnovat zvláštní pozornost jejímu přínosu pro zaměstnanost a růst. Konsolidace obchodních a investičních vazeb EU s novými středisky růstu ve světě není jen životně důležitá pro zaměstnanost, růst a vyšší produktivitu v EU, ale má též důležité dopady na naši politiku sousedství a rozvojovou politiku i na účast EU v mezinárodních finančních institucích.

Členské státy čelí obtížnému problému, jak zapojit více lidí do pracovního procesu a zajistit, aby pracovníci měli dovednosti, které potřebují k profesnímu růstu a k přizpůsobení se pracovním místům budoucnosti. Komise předloží balíček opatření na podporu tohoto úsilí, aby podpořila integraci na trhu práce a získávání dovedností.

Významný dopad na zaměstnanost, růst a inovace mohou mít kvalitně vypracované právní předpisy EU a jejich účinné provádění. Environmentální průmyslová odvětví a ekologické inovace v současné době představují třetinu celosvětového trhu s ekologickými technologiemi, jehož hodnota činí bilion EUR a do roku 2020 by se měla zdvojnásobit. Tuto tendenci posílí revidovaný návrh týkající se oběhového hospodářství, který tak přispěje k zelenému růstu. V této oblasti je důležité, abychom se dohodli na společných, dostatečně ambiciózních cílech, které chceme splnit, ale přitom méně předepisovali členským státům, jakými prostředky mají těchto výsledků dosáhnout, díky čemuž se zjednoduší cesta od návrhů ke konkrétním praktickým krokům.

Evropská unie má dobře rozvinutý regulační rámec. Zaměříme-li se znovu na jeho provádění a na hledání součinností mezi stávajícími právními předpisy, můžeme rychle dosáhnout přínosů a vytvořit nové příležitosti pro zaměstnanost a růst. Vedle přepracovávání stávající legislativy tak, aby splňovala svůj účel, bude Komise společně s členskými státy usilovat také o to, aby se maximálně využil růstový potenciál stávajícího souboru právních předpisů EU. Bude to hlavní prioritou v mnoha oblastech naší práce – jako příklad můžeme uvést zemědělství, rybolov, cla, finanční služby a jednotný trh.

2. Propojený jednotný digitální trh

Jednotný digitální trh je jedním z hlavních klíčů k nové dynamice v celé evropské ekonomice a podporuje zaměstnanost, růst, inovace a sociální pokrok. Digitalizují se všechny oblasti hospodářství a společnosti. Má-li Evropa hájit zájmy svých občanů a podniků, musí stát v čele této digitální revoluce. Překážky digitalizace jsou překážkami zaměstnanosti, prosperity a pokroku.

Komise připravuje strategii k určení hlavních problémů, jež je třeba vyřešit, abychom mohli vytvořit jednotný digitální trh, který bude bezpečný, důvěryhodný a dynamický. Strategie se zaměří na šest prvků: vytváření důvěry, odstraňování omezení, zajištění přístupu a konektivity, budování digitální ekonomiky, prosazování informační společnosti a investování do výzkumu a inovací světové úrovně v oblasti informačních a komunikačních technologií.

V roce 2015 si Komise v rámci strategie pro jednotný digitální trh stanoví za cíl dokončení probíhajících interinstitucionálních jednání o návrzích, jako jsou reforma jednotné ochrany údajů v Evropě a nařízení o propojeném kontinentu. Rovněž navrhne nové legislativní i nelegislativní iniciativy, aby jednotný digitální trh dosáhl takové úrovně ambicí, jaká je potřebná k řešení současných výzev. V této souvislosti Komise zejména doplní regulační telekomunikační prostředí, zmodernizuje právní předpisy EU o autorském právu a audiovizuálních mediálních službách, zjednoduší pravidla ochrany spotřebitelů při nákupech on-line a digitálními prostředky, usnadní elektronický obchod, posílí kybernetickou bezpečnost a podpoří rozšíření digitalizace do mnoha oblastí politiky.

 

3. Unie musí být odolnější v energetické oblasti a mít progresivní politiku v oblasti změny klimatu

Spolehlivá a cenově dostupná energie je pro všechny prvořadou prioritou. Komise přijme strategický rámec pro energetickou unii, který stanoví klíčové kroky, jež je třeba učinit k zajištění bezpečnosti dodávek energie, snížení závislosti na dovozech ze třetích zemí, prohloubení integrace vnitrostátních trhů s energií a zlepšení účasti spotřebitelů, zvýšení energetické účinnosti[8], dekarbonizaci energetického mixu a podpoře výzkumu a inovací v oblasti energetiky.

EU rovněž stojí v čele celosvětového boje proti globálnímu oteplování. V rámci příprav na konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) v Paříži na konci roku 2015 stanoví Komise vizi a očekávání EU a začne předkládat legislativní návrhy na provedení klimaticko-energetického balíčku pro období do roku 2030.

Bude pokračovat úsilí o zlepšování regulačního rámce pro propojené, bezpečné a zabezpečené dopravní služby se sníženými emisemi skleníkových plynů.

4. Lepší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna

Jednotný trh je jedním z nejlepších aktiv Evropy; jeho potenciál je třeba více využívat ke zlepšení konkurenceschopnosti Evropy na celosvětovém trhu a vytváření pracovních míst. Komise předloží strategii pro vnitřní trh, v níž stanoví nové přístupy, jak tento potenciál využít.

Vnitřní trh je rovněž základem silného postavení evropského průmyslu a výrobní kapacity, které je třeba dále posilovat. Důležitými oblastmi činnosti budou podpora investic do infrastruktury a do malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací, zlepšování právního prostředí a pomoc podnikům při inovacích, například s podporou programu Horizont 2020. Velkým výzvám čelí letectví. Komise posoudí způsoby, jak zlepšit podmínky v tomto odvětví tím, že posílí jeho konkurenceschopnost.

Komise je připravena pomoci členským státům snížit nezaměstnanost prostřednictvím strukturálních reforem a podporou opatření v oblasti tvorby pracovních míst a uplatnitelnosti na trhu práce. Hledá způsoby, jak investovat do znalostí a dovedností, přičemž zvláštní pozornost věnuje nejzranitelnějším skupinám, jako jsou mladí nezaměstnaní lidé a dlouhodobě nezaměstnaní. Bude důležité podporovat mobilitu pracovní síly, zejména v případech dlouhodobě volných pracovních míst a nesouladu mezi nabízenými a požadovanými pracovními dovednostmi, a to i přes hranice, a zároveň podporovat úlohu vnitrostátních orgánů v boji proti zneužívání systému nebo podvodům.

Významnou oblastí činnosti Komise zůstává dokončení a provedení rozsáhlé reformy finančního regulačního rámce v reakci na finanční krizi, včetně zavedení nových pravidel v oblasti bankovního dohledu a řešení krizí bank. Regulační rámec bude dále posílen návrhem týkajícím se řízení a řešení krizí systémově významných nebankovních subjektů. Komise v rámci přípravných prací přezkoumá, jak může jednotný trh v oblasti retailových finančních služeb poskytnout větší výhody spotřebitelům.

Komise vypracuje akční plán na vytvoření unie kapitálových trhů s cílem prozkoumat možnosti, jak snížit fragmentaci na finančních trzích, diverzifikovat finanční zdroje pro celou ekonomiku, zlepšit přístup malých a středních podniků k financování a posílit přeshraniční toky kapitálu na jednotném trhu tak, aby byl kapitál co nejproduktivněji využit. V krátkodobém horizontu navrhne rámec pro vysoce kvalitní sekuritizaci v Evropě, který zlepší standardizované úvěrové informace pro malé a střední podniky, zváží, jak v EU rozšířit úspěšné režimy soukromých nabídek, a přezkoumá směrnici o prospektu, aby se snížila administrativní zátěž malých a středních podniků.

5. Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie

Je třeba dále posílit architekturu hospodářské a měnové unie, aby si euro udrželo důvěru občanů, nadále přestálo otřesy na trzích a vytvořilo podmínky pro udržitelnou zaměstnanost a růst. Komise v návaznosti na přezkum pravidel správy ekonomických záležitostí a opatření pro zjednodušení a zefektivnění procesu evropského semestru nadále pracuje na prohlubování hospodářské a měnové unie a vypracovává návrhy dalších kroků směrem ke sdružené svrchovanosti v oblasti správy ekonomických záležitostí. Toto úsilí bude doprovázeno opatřeními na oživení sociálního dialogu na všech úrovních.

Komise uznává pravomoc členských států, pokud jde o jejich daňové systémy, zintenzivní však úsilí v boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům a vyslyší volání společnosti po spravedlivých podmínkách a daňové transparentnosti. Vypracuje akční plán, který naváže na výsledky práce na úrovni organizace OECD a skupiny G20 v oblasti oslabování daňové základny a přesouvání zisku a bude zahrnovat opatření na úrovni EU, jimiž se zahájí přechod k systému, v němž budou zisky daněny v té zemi, v níž byly vytvořeny, a to i v digitální ekonomice; k tomu je rovněž třeba dosáhnout dohody na společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. V této souvislosti Komise také urychleně předloží návrh týkající se automatické výměny informací mezi daňovými orgány o přeshraničních daňových rozhodnutích. Kromě toho bude Komise úzce spolupracovat s ostatními orgány s cílem podpořit přijetí daně z finančních transakcí a posílených pravidel proti praní peněz. Pokračuje i práce v oblasti daně z přidané hodnoty, včetně opatření k vyrovnání daňových rozdílů.

6. Přiměřená a vyvážená dohoda o volném obchodu s USA

Obchod významně přispívá k zaměstnanosti a růstu. Vedle dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) se Spojenými státy americkými se Komise aktivně účastní řady bilaterálních jednání a zasazuje se o výrazný mnohostranný závazek vůči Světové obchodní organizaci (WTO). Komise již učinila kroky ke zvýšení transparentnosti jednání o TTIP[9] a nadále usiluje o dosažení přiměřené a vyvážené dohody při zachování evropských norem v oblasti zdraví, sociálních věcí, životního prostředí a ochrany osobních údajů a kulturní rozmanitosti Evropy.

7. Oblast spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře

Občané očekávají od EU spravedlnost, ochranu, spravedlivé podmínky, právní stát a pevný postoj v boji proti všem formám diskriminace. Komise bude usilovat o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech s ohledem na očekávané pokyny Soudního dvora. Nadále bude zostřovat boj proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu a zlepšovat justiční spolupráci ve prospěch občanů v celé EU, jakož i chránit rozpočet EU před podvody, mimo jiné podporou vytvoření nezávislého úřadu evropského veřejného žalobce.

Evropská komise klade velký důraz na rovnost příležitostí osob se zdravotním postižením a plné dodržování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. To zahrnuje přístupnost fyzického prostředí, dopravy, informačních a komunikačních technologií a systémů a dalších zařízení či služeb.

Komise je odhodlána prosazovat rovnost žen a mužů a umožnit většímu počtu žen účast na trhu práce. Pokud jde o návrh z roku 2008 týkající se mateřské dovolené, nepodaří-li se odblokovat jednání, Komise jej do šesti měsíců vezme zpět. Měl by se tak uvolnit prostor pro nový přístup, v rámci kterého bude tato otázka posouzena v širších souvislostech, s uvážením reality dnešní společnosti a při zohlednění pokroku v této oblasti na úrovni členských států.

Komise předloží Evropský program pro bezpečnost, který se bude zabývat hrozbami pro vnitřní bezpečnost EU, jako jsou přeshraniční trestná činnost, počítačová kriminalita, terorismus, zahraniční bojovníci a radikalizace, aby EU mohla lépe chránit své občany, ale přitom zůstat otevřená světu.

8. Na cestě k nové migrační politice

Pokud jde o zvládání rostoucího tlaku na vnějších hranicích, Komise pracuje na vytvoření evropského programu pro migraci, který zajistí rovnováhu mezi spravedlivějším a zodpovědným přístupem k legální migraci, aby se EU na jedné straně stala atraktivní destinací pro talentované a kvalifikované lidi, a na druhé straně měla k dispozici přísná opatření proti nelegální migraci, obchodování s lidmi a pašování. Lepším řízením migrace se rozumí lepší propojení migrační politiky s vnější politikou, posilování vnitřní i vnější spolupráce, ochrana osob v nouzi při dodržování zásad odpovědnosti a solidarity a předcházení tragickým událostem, k jakým například opakovaně dochází ve Středomoří.

9. Silnější celosvětový aktér

Vzhledem k nedávným událostem se dostaly do popředí geopolitické problémy, zejména na východních a jižních hranicích EU. Evropská unie potřebuje efektivní společnou zahraniční politiku s lepšími mechanismy, jak předjímat události a urychleně určit společnou reakci na společné problémy, a společné akce k využití příležitostí, z kterých můžeme plně těžit jen společně. Evropa musí spolupracovat v otázkách bezpečnosti a obrany a rozvíjet strategická partnerství. K prosazení politických cílů EU na celosvětové scéně bude nezbytné soudržně a společně využívat všechny nástroje, které má Unie k dispozici, včetně společné zahraniční a bezpečnostní politiky a systematického promítání vnitřních politik do vnější politiky.

Pro Komisi bude prioritou podporovat stabilitu na hranicích Evropy. Klíč k dosažení tohoto cíle spočívá v podpoře sousedních zemí při provádění demokratických a hospodářských reforem, v dodržování zásad právního státu, posílení správy ekonomických záležitostí a konkurenceschopnosti, rozvíjení institucionálních kapacit a dobře fungující veřejné správy a ve zvýšení prosperity. Komise přezkoumá evropskou politiku sousedství a předloží návrhy pro budoucnost. Jak je uvedeno v politických směrech, budou pokračovat probíhající jednání o rozšíření. Je nutné zachovat evropskou perspektivu zejména pro země západního Balkánu, nicméně k dalšímu rozšíření během příštích pěti let nedojde.

EU má silnou tradici, pokud jde o mezinárodní spolupráci a poskytování rozvojové pomoci a podpory mnoha částem světa. K tomu patří prosazování lidských práv, řešení nerovností a obhajování rovnosti žen a mužů při všech našich vnějších akcích. Nicméně naše rozvojová politika musí být také průběžně přizpůsobována vyvíjejícím se potřebám partnerských zemí, abychom co nejlépe dostáli svým závazkům. Rok 2015 bude Evropským rokem rozvoje, proto bude Komise i nadále pracovat na plnění cílů udržitelného rozvoje na období po roce 2015 a zahájí úvahy o svých budoucích vztazích s rozvojovými zeměmi (po skončení platnosti dohody z Cotonou). Rovněž se účastníme boje proti viru Ebola. Nadále budeme maximalizovat dopad naší humanitární pomoci a zlepšovat svou schopnost reagovat na krize.

10. Unie demokratické změny

Občané očekávají zlepšení činnosti EU i způsobu, jak pracuje. O práci Komise chceme co nejotevřeněji informovat a s ostatními orgány budeme spolupracovat na tom, aby činnosti EU byly srozumitelnější a lépe kontrolovatelné. Komise zavedla nová pravidla k zajištění plné transparentnosti kontaktů mezi komisaři a organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými[10] a předloží návrhy interinstitucionální dohody o povinném rejstříku transparentnosti, aby všechny evropské orgány otevřeně poskytovaly informace o tom, kdo ovlivňuje rozhodovací proces.

Jak bylo oznámeno v politických směrech, Komise přezkoumá rozhodovací proces pro schvalování geneticky modifikovaných organismů (GMO), aby tak reagovala na obavy občanů a členských států týkající se současné právní povinnosti Komise povolit schválení geneticky modifikovaných organismů, i když se proti návrhu staví zřejmá většina členských států.

Komise vylepší své nástroje na zlepšování právní úpravy, zejména svá hodnocení, posouzení dopadů a veřejné konzultace, a určí další soubor nových činností v kontextu svého Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů. Chceme-li na úrovni EU nabídnout efektivnější legislativní proces, musí se zlepšováním právní úpravy zabývat všechny orgány. Komise proto předloží návrh nové interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů. Abychom dosáhli výsledků, pokud jde o priority v oblasti zaměstnanosti, růstu a investic, musí všechny tři orgány lépe spolupracovat na splnění svých úkolů. Komise spolupracuje s Evropským parlamentem a Radou na zlepšení společného plánování, které by podpořilo sdílenou odpovědnost za priority, aby se co nejefektivněji dosáhlo pokroku, pokud jde o program EU, ale přitom byly respektovány úlohy jednotlivých orgánů a výsadní práva vyplývajících ze Smluv.

***

Po přijetí pracovního programu na rok 2015 chce Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou vytvořit seznam prioritních návrhů, u nichž se orgány zaváží urychleně dosáhnout pokroku a zajistit rychlé konečné přijetí; seznam by zahrnoval zejména návrhy přímo spojené s prováděním investiční iniciativy. Společně můžeme zajistit, že tentokrát se věci budou mít jinak.

[1] Nový začátek pro Evropu: Moje agenda pro zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratickou změnu – Politické směry pro příští Evropskou komisi (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_cs.pdf).

[2] Viz bod 39 druhý pododstavec Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí: „Komise na začátku funkčního období nového sboru přezkoumá všechny neschválené návrhy, které buď politicky potvrdí, nebo vezme zpět, přičemž řádně zohlední názory Parlamentu.“

[3] COM(2014) 903.

[4] Jako symbol nového začátku, který nová Komise a tento pracovní program znamenají, se Komise ve své komunikaci v roce 2015 zaměří na deset priorit politických směrů. Viz bod 2.4 sdělení SEC(2013) 486 ze dne 23. září 2013 o korporátní komunikaci v souladu s víceletým finančním rámcem na období 2014–2020.

[5] Celkem se projednává 452 návrhů předchozích Komisí.

[6] COM(2014) 903.

[7] KOM(2010) 2020 v konečném znění.

[8] Komise přezkoumává směrnici o energetických štítcích (2010/30/EU) a prověří, zda je třeba poupravit současné mechanismy, aby její cíle mohly být dosaženy mírnějšími prostředky.

[9] C(2014) 9052.

[10] C(2014) 9051.

Příloha I: Nové iniciativy

Č. || Název || Druh iniciativy[1] || Popis oblasti působnosti a cílů

Nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice

1. || Investiční plán pro Evropu: navazující legislativní kroky || Legislativní || Navazující opatření zahrnují zřízení Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), posilování spolupráce s vnitrostátními bankami poskytujícími podporu a zlepšení přístupu malých a středních podniků k financím.

2. || Podpora integrace a uplatnitelnosti na trhu práce || Legislativní/nelegislativní || Balíček opatření, který členským státům pomůže zapojit zejména dlouhodobě nezaměstnané a mladší lidi do pracovního procesu a rozvíjet kvalifikovanou pracovní sílu. Bude zahrnovat opatření navazující na realizaci iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, návrh doporučení Rady o integraci dlouhodobě nezaměstnaných a opatření na podporu zvyšování kvalifikace.

3. || Přezkum strategie Evropa 2020 v polovině období || Nelegislativní || Vylepšená a aktualizovaná strategie Evropa 2020, která využije zkušenosti z prvních čtyř let fungování této strategie a zajistí, že bude fungovat jako účinná strategie pro růst a zaměstnanost v Evropě po krizi.  Navazuje na nedávnou veřejnou konzultaci.

Propojený jednotný digitální trh

4. || Balíček v oblasti jednotného digitálního trhu || Legislativní/nelegislativní || Cílem je zajistit, aby spotřebitelé mohli využívat přeshraniční přístup k digitálním službám, nastolit rovné podmínky pro společnosti a vytvořit vhodné prostředí pro živou digitální ekonomiku a společnost. Balíček bude kromě jiných legislativních návrhů zahrnovat modernizaci autorského práva.

Unie musí být odolnější v energetické oblasti a mít progresivní politiku v oblasti změny klimatu

5. || Strategický rámec pro energetickou unii || Nelegislativní/legislativní || Strategický rámec se zaměří na zajištění bezpečnosti dodávek energie, integraci vnitrostátních trhů s energií, snížení poptávky po energii v Evropě, dekarbonizaci energetického mixu a podporu výzkumu a inovací v oblasti energetiky. Jako součást legislativního rámce na období po roce 2020 bude zahrnovat revizi systému EU pro obchodování s emisemi.

6. || Sdělení o cestě k Pařížské dohodě – mnohostranná reakce na změnu klimatu || Nelegislativní || Cílem je nastínit vizi a očekávání EU a vysvětlit ambice partnerů v kontextu dohody, která má být uzavřena v roce 2015, a stanovit příspěvek EU v souladu se závěry Evropské rady z 24. října 2014.

Lepší a spravedlivější vnitřní trh a posílená průmyslová základna

7. || Strategie pro vnitřní trh se zbožím a službami || Legislativní/nelegislativní || Strategie pro obnovený a integrovaný přístup k vnitřnímu trhu, aby bylo dosaženo hlubší integrace a zlepšeno vzájemné uznávání a standardizace v klíčových odvětvích průmyslu a služeb, v nichž je největší ekonomický potenciál, např. ve službách pro podniky, stavebnictví, maloobchodě, regulovaných povoláních, moderní výrobě a kombinovaném poskytování zboží/služeb. Zvláštní pozornost bude věnována malým a středním podnikům.

8. || Balíček mobility pracovních sil || Legislativní/nelegislativní || Cílem balíčku je podpora mobility pracovních sil a boj proti zneužívání prostřednictvím lepší koordinace systémů sociálního zabezpečení, cílená revize směrnice o vysílání pracovníků a rozšíření sítě EURES.

9. || Unie kapitálových trhů || Legislativní/nelegislativní || Akční plán pro zlepšení financování ekonomiky prostřednictvím účinnějších tržních nástrojů financování, včetně práce na vytvoření rámce pro vysoce kvalitní sekuritizaci.

10. || Rámec pro řešení krize nebankovních finančních institucí || Legislativní || Návrh týkající se vytvoření evropského rámce pro ozdravené postupy a řešení krize systémově významných finančních institucí, jako jsou centrální clearingové protistrany.

11. || Letecký balíček || Legislativní/nelegislativní || Součástí balíčku bude sdělení uvádějící výzvy a opatření, pokud jde o zlepšení konkurenceschopnosti EU v odvětví letectví a revize nařízení č. 216/2008 o Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

Hlubší a spravedlivější hospodářská a měnová unie

12. || Balíček k prohloubení hospodářské a měnové unie || Legislativní/nelegislativní || Balíček naváže na přezkum posledních opatření v oblasti správy ekonomických záležitostí (balíčků šesti a dvou právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí), poskytne pobídky pro strukturální reformy a bude se zabývat vnějším zastupováním hospodářské a měnové unie.

13. || Návrh směrnice s cílem zavést povinnou výměnu informací o přeshraničních rozhodnutích || Legislativní || Návrh zajistí výměnu relevantních informací mezi daňovými orgány různých členských států, pokud jde o předběžné výklady nebo uplatnění právních předpisů v případě jednotlivých daňových poplatníků v přeshraniční situaci.

14. || Akční plán úsilí v boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům, včetně sdělení o novém přístupu ke zdanění právnických osob na jednotném trhu s ohledem na globální vývoj || Nelegislativní || Akční plán naváže na výsledky práce na úrovni organizace OECD a skupiny G20 v oblasti oslabování daňové základny a podílů na zisku a bude zahrnovat opatření na úrovni EU, kterými se zahájí přechod k systému, v němž budou zisky daněny v té zemi, kde byly vytvořeny, a to i v digitální ekonomice. Cílem sdělení bude stabilizovat základy daně z příjmů právnických osob v EU, aby bylo nastoleno spravedlivé daňové prostředí, včetně obnovení práce směřující ke společnému konsolidovanému základu daně z příjmů právnických osob.

Obchod: Přiměřená a vyvážená dohoda o volném obchodu s USA

15. || Obchodní a investiční strategie pro zaměstnanost a růst || Nelegislativní || Komplexní přezkum strategie EU v oblasti obchodní politiky, a zejména jejího přínosu pro pracovní místa, růst a investice. Přezkum obsáhne všechny aspekty obchodní politiky, včetně dvoustranných, vícestranných a mnohostranných jednání a autonomních opatření. Bude zahrnovat politické směry ve všech těchto oblastech na příštích pět let.

Oblast spravedlnosti a základních práv, jež jsou založeny na vzájemné důvěře

16. || Návrhy na dokončení přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech || Legislativní || Návrhy, které umožní podepsat, uzavřít a realizovat dohodu o přistoupení s ohledem na očekávané vodítko Soudního dvora.

17. || Evropský program pro bezpečnost || Nelegislativní || Sdělení navrhne evropský program pro bezpečnost na období 2015–2020, přičemž přezkoumá probíhající opatření a určí nová opatření s ohledem na nově se objevující hrozby.

Na cestě k nové migrační politice

18. || Evropský program pro migraci || Legislativní/nelegislativní || Cílem je zavést nový přístup v oblasti legální migrace, aby se EU stala atraktivní destinací pro talentované a kvalifikované lidi, jakož i zlepšit řízení migrace zintenzivněním spolupráce s třetími zeměmi, podporou sdílení zátěže a solidarity a bojem proti nelegální migraci a pašování. Program zahrnuje přezkum směrnice o modré kartě – pracovním povolení pro vysoce kvalifikované pracovníky platném v celé EU.

Silnější celosvětový aktér

19. || Sdělení o evropské politice sousedství || Nelegislativní || Společné sdělení Vysoké představitelky Unie a Komise představí výsledky přezkumu evropské politiky sousedství se záměrem stanovit nové směry politiky na základě konzultací zahájených společně s každoročním balíčkem v této oblasti.

20. || Sdělení o cílech udržitelného rozvoje na období po roce 2015 || Nelegislativní || Sdělení si klade za cíl nalézt společný postoj EU ke globálnímu partnerství pro dosažení cílů udržitelného rozvoje. Bude zahrnovat jak finanční, tak nefinanční provádění, domácí/mezinárodní a veřejné/soukromé financování, různé druhy partnerství, jakož i sledování, mechanismy odpovědnosti a přezkum.

Unie demokratické změny

21. || Návrh interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů || Nelegislativní || Návrh na aktualizaci a posílení obecné shody s Evropským parlamentem a Radou v souvislosti se zlepšováním právní úpravy.

22. || Návrh interinstitucionální dohody o povinném rejstříku transparentnosti || Nelegislativní || Návrh interinstitucionální dohody s Evropským parlamentem a Radou posílí otevřenost a odpovědnost tím, že zavede povinný rejstřík transparentnosti pro všechny zástupce zájmových skupin, kteří se snaží ovlivnit tvorbu politik v kterémkoli ze tří orgánů.

23. || Přezkum rozhodovacího procesu pro geneticky modifikované organismy || Legislativní || Přezkum prověří, jak by bylo možné změnit pravidla, aby bylo lépe zohledněno většinové stanovisko členských států.

[1] Druh iniciativy se může změnit podle výsledku posouzení dopadů.

Příloha III – opatření programu REFIT[1]

Č. || Název || Druh iniciativy / cíl v rámci programu REFIT || Popis

Zemědělství a rozvoj venkova

1. || Horizontální opatření, která prohlašují zastarávání řady nepoužívaných právních předpisů v oblasti společné zemědělské politiky || Legislativní iniciativa: zrušení || Účelem tohoto opatření je formálně prohlásit, že právní předpisy, jejichž účinky byly vyčerpány, jsou zastaralé, protože je kvůli neexistenci právního základu není možné zrušit.

2. || Pravidla pro označování hovězího masa || Hodnocení || Hodnocení nařízení (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97. Tímto hodnocením se posoudí dopad pravidel pro označování hovězího masa na dodavatelský řetězec, obchod a spotřebitele. Výsledky se očekávají v roce 2015.

3. || Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (POSEI) Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři || Hodnocení || Zprávy Evropskému parlamentu a Radě na základě článku 32 nařízení (EU) č. 228/2013 a článku 20 nařízení (EU) č. 229/2013 za účelem hodnocení dopadu zvláštních opatření v oblasti zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie (POSEI) a zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři. Program POSEI podroben hodnocení a následně posouzení dopadů za účelem případného přezkumu politiky v oblasti nařízení POSEI. Probíhá. Výsledky se očekávají v roce 2016.

Oblast klimatu a energetika

4. || Směrnice 2003/66/ES, kterou se mění směrnice 94/2/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích elektrických chladniček a mrazniček pro domácnost a jejich kombinací || Legislativní iniciativa: zrušení || Směrnice již není v důsledku přijetí nových  aktů v přenesené pravomoci relevantní.

5. || Směrnice 1999/9/ES, kterou se mění směrnice 97/17/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost || Legislativní iniciativa: zrušení || Směrnice již není v důsledku přijetí nových  aktů v přenesené pravomoci relevantní.

6. || Směrnice 96/89/ES, kterou se mění směrnice 95/12/ES, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích praček pro domácnost || Legislativní iniciativa: zrušení || Směrnice již není v důsledku přijetí nových  aktů v přenesené pravomoci relevantní.

7. || Nařízení Zásobovací agentury Evropského společenství pro atomovou energii ze dne 5. května 1960, kterým se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů (Úř. věst. 32, 11.5.1960) || Legislativní iniciativa: aktualizace/přezkum || Aktualizace / přezkum nařízení.

8. || Nařízení Zásobovací agentury Evropského společenství pro atomovou energii ze dne 5. května 1960, kterým se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů (Úř. věst. L 193, 25.7.1975) || Legislativní iniciativa: aktualizace/přezkum || Aktualizace / přezkum nařízení.

9. || Rozhodnutí Rady ze dne 7. listopadu 1977, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby primární energie při potížích v zásobování ropou a ropnými produkty, a rozhodnutí Komise ze dne 15. června 1979, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 77/706/EHS || Legislativní iniciativa: zrušení || Rozhodnutí je zastaralé, protože v případě narušení dodávek ropy je hlavním nástrojem reakce uvolnění nouzových zásob ropy, které je zakotveno ve směrnici 2009/119/ES o zásobách ropy.

10. || Podpora energie z obnovitelných zdrojů || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Výsledky se očekávají v roce 2015.

11. || Geologické ukládání oxidu uhličitého || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého. Výsledky se očekávají v roce 2015.

12. || Snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel || Hodnocení || Hodnocení nařízení 443/2009 a 510/2011 o snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel. Výsledky se očekávají v roce 2015.

13. || Jakost paliv || Hodnocení || Směrnice 98/70/ES o jakosti paliv. Bude zahájeno v roce 2015.

Digitální ekonomika a společnost

14. || Studie věnovaná pravidlům pro audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů || Studie || Studie posuzující to, zda pravidla pro audiovizuální obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů zajistila nezletilým osobám požadovanou úroveň ochrany, čímž se přispěje k posouzení účelnosti směrnice o audiovizuálních mediálních službách (směrnice 2010/13/EU). Výsledky se očekávají v roce 2015.

15. || Studie účinnosti aspektů týkajících se společné regulace a samoregulace při prosazování účinného provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách || Studie || Studie, která má posoudit rozsah, v jakém mohou aspekty týkajících se společné regulace a samoregulace při prosazování účinného provádění směrnice o audiovizuálních mediálních službách snížit regulační složitost. Výsledky se očekávají v roce 2015.

16. || Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací v návaznosti na dohodu ohledně návrhu předpisu o ochraně údajů. Probíhá, hodnocení se má ukončit v roce 2016.

17. || Směrnice o audiovizuálních mediálních službách || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb. Probíhá, hodnocení se má ukončit v roce 2016.

18. || Telekomunikační balíček || Hodnocení || Hodnocení telekomunikačního balíčku z roku 2009. Probíhá, hodnocení se má ukončit v roce 2016.

Hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla

19. || Spotřební daň || Hodnocení || Hodnocení směrnice Rady 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní. Posouzení se týká právní úpravy přeshraniční přepravy zboží podléhajícího spotřební dani, které bylo propuštěno ke spotřebě mezi obchodníky a podniky provozujícími zásilkový prodej. Výsledky se očekávají v roce 2015.

20. || Zjednodušené jednotné správní místo || Hodnocení || Posouzení provádění směrnice o zjednodušeném jednotném správním místě (2008/8/ES). Bude zahájeno v roce 2015.

Zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilita

21. || Informování pracovníků a konzultace s nimi || Legislativní iniciativa: konsolidace, zjednodušení || Konsolidace tří směrnic v oblasti informování pracovníků a konzultací s nimi, která zohledňuje výsledky konzultací se sociálními partnery: směrnice 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci Evropského společenství, směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění, směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů.

22. || Statistiky v ocelářském průmyslu || Legislativní iniciativa: zrušení || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009 zastaralo, protože uvedená data se již neshromažďují.  

23. || Integrace sociálních statistik || Legislativní iniciativa: konsolidace, zjednodušení || Konsolidace a integrace právních předpisů v oblasti statistiky týkajících se tvorby evropských statistik, které se věnují fyzickým osobám a domácnostem. Cílem této iniciativy je co nejlépe využít informace poskytnuté domácnostmi a jednotlivci, aby bylo možné reagovat na stávající i budoucí potřeby evropských statistik a aby se zatížení respondentů zároveň udrželo na stávající úrovni.

24. || Bezpečnost a ochrana zdraví při práci || Hodnocení || Hodnocení směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a 23 souvisejících směrnic. Výsledky se očekávají v roce 2015.

25. || Částečný pracovní úvazek a práce na dobu určitou || Hodnocení || Hodnocení směrnice 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Směrnice 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Výsledky se očekávají v roce 2015.

26. || Informační povinnosti || Hodnocení || Hodnocení směrnice 91/533/ES o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Má být zahájena v roce 2015 a ukončena v roce 2016.

Životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov

27. || Nařízení o oprávnění k rybolovu || Legislativní iniciativa: přepracování || Návrh nařízení, kterým se nahrazuje nařízení (ES) č. 1006/2008 o oprávněních k rybolovu. Přepracování stávajícího nařízení o oprávněních k rybolovu za účelem zjednodušení stávajícího systému, harmonizace velmi rozdílných požadavků na údaje z členských států a zlepšení účinnosti sankcí.

28. || Zjednodušení technických opatření na ochranu mořských živočichů || Legislativní iniciativa: zjednodušení || Návrh zjednodušeného rámce technických opatření, kterým se mění nařízení (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů.

29. || Nařízení o ekoznačce a systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) || Kontrola účelnosti || Kontrola účelnosti: nařízení (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), nařízení 66/2010 o ekoznačce EU. Účelem kontroly účelnosti je zhodnotit a posoudit, zda jsou tyto předpisy přínosem pro konkurenceschopnost, udržitelnou spotřebu a výrobu. Výsledky se očekávají v roce 2015.

30. || Společná rybářská politika || Hodnocení || Hodnocení dopadu nařízení o kontrole rybolovu (nařízení (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky) na provádění pravidel a realizaci cílů společné rybářské politiky, a to od jeho vstupu v platnost dne 1. ledna 2010 do 31. prosince 2014. Výsledky se očekávají v roce 2015.

31. || Odpovědnost za životní prostředí || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí. Podle článku 18 směrnice Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o zkušenostech získaných při používání této směrnice. Výsledky se očekávají v roce 2015.

32. || Pitná voda || Hodnocení || Ve svém sdělení o evropské občanské iniciativě nazvané „Right2Water“ Komise oznámila svůj záměr zahájit celoevropskou veřejnou konzultaci ohledně směrnice o pitné vodě (směrnice Rady 98/8/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě).  Navazující hodnocení prokáže, zda právní předpisy odpovídají danému účelu a zda plní dané cíle. Výsledky se očekávají v roce 2015.

33. || Infrastruktura pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE). Výsledky se očekávají v roce 2015.

34. || Natura 2000 (směrnice o ochraně ptáků a o ochraně přírodních stanovišť) || Kontrola účelnosti || Kontrola účelnosti: směrnice 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, směrnice 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Probíhá, hodnocení se má ukončit v roce 2016.

35. || Hluk ve venkovním prostředí || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. V čl. 10 odst. 4 a článku 11 směrnice stanoví, že  Komise zveřejní každých pět let zprávu, která posuzuje provádění směrnice, obsahuje shrnutí map a akčních plánů předložených členskými státy a posuzuje potřebu dalších opatření Společenství. Probíhá, hodnocení se má ukončit v roce 2016.

36. || Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) || Hodnocení || Hodnocení nařízení (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Podle článku 17 nařízení Komise zveřejní každé tři roky zprávu založenou na informacích poskytnutých členskými státy. Probíhá, hodnocení se má ukončit v roce 2016.

37. || Emise těkavých organických sloučenin – Etapa I (VOC I) || Hodnocení || Hodnocení směrnice 94/63/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím. Hodnocení se zaměří zejména na zjištění a posouzení regulační zátěže a identifikaci možností zjednodušení. Hodnocení probíhá souběžně s hodnocením směrnice VOC II. Probíhá, hodnocení se má ukončit v roce 2016.

38. || Emise těkavých organických sloučenin – Etapa II (VOC II) || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2009/126/ES ze dne 21. října 2009 o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do motorových vozidel na čerpacích stanicích. Článek 7 směrnice VOC II stanoví, že Komise 31. prosince 2014 přezkoumá provedení této směrnice, a zejména · prahovou hodnotu 100 m3 za rok uvedenou v čl. 3 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) této směrnice a v čl. 6 odst. 3 směrnice 94/63/ES, míru souladu systémů rekuperace benzinových par etapy II v provozu, a dále · potřebu automatického monitorovacího zařízení. Hodnocení probíhá souběžně s hodnocením směrnice VOC I. Probíhá, hodnocení se má ukončit ve 4. čtvrtletí roku 2016.

39. || Volně žijící živočichové v zoologických zahradách || Hodnocení || Hodnocení směrnice 1999/22/ES o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách. Má být zahájena v roce 2015 a ukončena v roce 2016.

40. || Směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) || Hodnocení || Hodnocení směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice 2001/42/ES). Podle článku 12 směrnice Komise bude, počínaje rokem 2006, předkládat pravidelně jednou za sedm let zprávu o uplatňování a účinnosti této směrnice. Druhá zpráva o provádění směrnice, která má být předložena v roce 2016, zhodnotí uplatňování a účinnost směrnice v rámci celé EU, posoudí potenciál ke zjednodušení a může vést k hodnocení v rámci programu REFIT. Má být zahájeno v roce 2015 a ukončeno v roce 2016.

Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

41. || Směrnice o prospektu (2003/71/ES) || Hodnocení || Hodnocení Směrnice 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES. Výsledky se očekávají v roce 2015.

42. || Mezinárodní účetní standardy || Hodnocení || Hodnocení nařízení 1606/2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů. Cílem tohoto hodnocení je posoudit skutečné účinky osmiletého používání Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)[2] v EU, a to s ohledem na původní cíl nařízení Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Výsledky se očekávají v roce 2015.

Zdraví a bezpečnost potravin

43. || Potravinové právo || Kontrola účelnosti || Nařízení (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. Cílem této kontroly účelnosti je posoudit účelnost, účinnost, soudržnost, význam a přidanou hodnotu EU hlavních nástrojů používaných v oblasti potravinového práva (zejména právních předpisů založených na vědeckých poznatcích, používání zásady předběžné opatrnosti, předcházení podvodům a poskytování informací spotřebitelům, požadavky na to, aby poskytovatelé prováděli vlastní kontroly a zjišťování původu potravin, nástroje pro řízení mechanismů varování a opatření pro mimořádné situace / krizových opatření, EFSA). Výsledky se očekávají v roce 2015.

Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

44. || Směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků || Legislativní iniciativa: zrušení || Směrnice bude k 1. červnu 2015 zrušena v souladu s článkem 60 nařízení CLP (nařízení (ES) č. 1272/2008).

45. || Právo obchodních společností || Legislativní iniciativa: kodifikace || Kodifikace sedmi směrnic v oblasti práva obchodních společností do jednoho nástroje, aby se zvýšila transparentnost a srozumitelnost (směrnice 82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30). Účelem kodifikace několika směrnice v oblasti práva obchodních společností do jednoho nástroje je zvýšení transparentnosti a srozumitelnosti.

46. || Odvětví ropy / rafinace ropy || Kontrola účelnosti || Kontrola účelnosti právních předpisů EU, které jsou relevantní pro odvětví rafinace ropy, tj. směrnice o obnovitelných zdrojích energie, směrnice o zdanění energie, systém EU pro obchodování s emisemi, směrnice o jakosti paliv, směrnice o čistých a energeticky účinných vozidlech, směrnice o průmyslových emisích, směrnice o strategických zásobách ropy, směrnice o lodních palivech, směrnice o energetické účinnosti a směrnice o kvalitě ovzduší. Výsledky se očekávají v roce 2015.

47. || Chemický průmysl || Posouzení kumulativních nákladů || Posouzení kumulativních nákladů v případě nejvýznamnějších právních předpisů a politik EU, které jsou relevantní pro evropský chemický průmysl. Výsledky se očekávají v roce 2015.

48. || Uplatňování zásady vzájemného uznávání v případě zboží || Hodnocení || Hodnocení zásady vzájemného uznávání a způsobu, jakým se uplatňuje v členských státech (článek 34 SFEU). Výsledky se očekávají v roce 2015.

49. || Právní ochrana v oblasti zadávání veřejných zakázek || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2007/66/ES, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek. Výsledky se očekávají v roce 2015.

50. || Směrnice o výrobcích v hotovém balení || Hodnocení || Hodnocení směrnic 75/107/EHS, 76/211/EHS a 2007/45/ES o výrobcích v hotovém balení. Výsledky se očekávají v roce 2015.

51. || Obchodní zástupci || Hodnocení || Vnitřní trh – hodnocení směrnice ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců. Výsledky se očekávají v roce 2015.

52. || Chemické právní předpisy nespadající do oblasti REACH[3] || Kontrola účelnosti || Kontrola účelnosti nejvýznamnějších chemických právních předpisů, které nespadají do oblasti REACH, jakož i souvisejících aspektů právních předpisů použitelných na návazná odvětví. Bude zahájeno v roce 2015.

53. || Význam normalizačních činností || Hodnocení || Hodnocení normalizačních systémů EU. Účelem tohoto hodnocení je posoudit význam evropského normalizačního systému, který je upraven nařízením (EU) č. 1025/2012 o evropské normalizaci. Bude zahájeno v roce 2015.

54. || Směrnice o strojních zařízeních || Hodnocení || Vnitřní trh s výrobky – hodnocení směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních. Bude zahájeno v roce 2015.

55. || Dřevozpracující průmysl || Posouzení kumulativních nákladů || Posouzení kumulativních nákladů v případě nákladů vzniklých v důsledku nejvýznamnějších právních předpisů a politik EU v oblasti dřevozpracujícího průmyslu (zpracování dřeva, výroba nábytku, výroba dřevoviny a papíru a tisk), zejména pokud jde o úroveň zisku a mezinárodní konkurenceschopnost. Bude zahájeno v roce 2015.

56. || Sklo/keramika || Posouzení kumulativních nákladů || Posouzení kumulativních nákladů v případě nákladů vzniklých v důsledku nejvýznamnějších právních předpisů a politik EU v oblasti sklokeramického průmyslu, zejména pokud jde o úroveň zisku a mezinárodní konkurenceschopnost. Bude zahájeno v roce 2015.

57. || Směrnice o opožděných platbách || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Bude zahájeno v roce 2015.

58. || Odvětví stavebnictví || Kontrola účelnosti (původně posouzení kumulativních nákladů) || Kontrola účelnosti nejvýznamnějších právních předpisů EU, které mají dopad na toto odvětví v oblasti vnitřního trhu a energetické účinnosti. Bude zahájeno v roce 2015.

Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů

59. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě („směrnice o obchodním marketingu“). || Legislativní iniciativa: zjednodušení || Směrnice o obchodním marketingu zjednoduší a zefektivní rozsah ochrany v transakcích mezi podnikateli. Zaměřuje se na problém klamavých marketingových praktik prováděných on-line nebo jinými způsoby komunikace na dálku. Očekávaný přínos směrnice o obchodním marketingu pro malé a střední podniky (snížení nákladů souvisejících s klamavými marketingovými praktikami v případech, kdy malé a střední podniky nemohou samy účinně prosazovat svá práva) činí až 419–477 milionů EUR ročně.

60. || Rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení || Hodnocení || Hodnocení právních předpisů týkajících se rovného zacházení v oblasti sociálního zabezpečení, které se zaměří na směrnici Rady o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení. Výsledky se očekávají v roce 2015.

61. || Smlouvy o dočasném užívání ubytovacího zařízení, o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a výměně || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně. Výsledky se očekávají v roce 2015.

62. || Legislativní rámec týkající se práv spotřebitelů a reklamy || Kontrola účelnosti || Kontrola účelnosti právních předpisů týkajících se práv spotřebitelů a reklamy, a to včetně: směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům, směrnice 1999/44/ES o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží, směrnice 93/13/ES o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Bude zahájena v roce 2015.

Migrace, vnitřní věci a občanství

63. || Nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni || Legislativní iniciativa: kodifikace || Kodifikace nařízení o vízech č. 539/2001 (14 novel) v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie, který by měl být vynesen v polovině roku 2015.

64. || Rozhodnutí Rady 2000/642/SVV ze dne 17. října 2000 o způsobech spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států při výměně informací. || Legislativní iniciativa: zrušení || Spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami za účelem prevence bude upravena navrhovanou čtvrtou směrnicí proti praní peněz (COM/2013/045). Praktický rozsah použitelnosti pravidel o spolupráci v oblasti vymáhání práva je omezen a není zapotřebí tato pravidla zachovávat.

65. || Vízový informační systém || Hodnocení || Hodnocení nařízení (ES) č. 767/2008 o Vízovém informačním systému (VIS) a o výměně údajů o krátkodobých vízech mezi členskými státy (nařízení o VIS) a rozhodnutí Rady 2004/512/ES ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS), nařízení 810/2009 a rozhodnutí 2008/633. Výsledky se očekávají v roce 2015.

66. || Nepovolený vstup, tranzit a pobyt || Hodnocení || Hodnocení směrnice Směrnice 2002/90/ES, kterou se definuje napomáhání k nepovolenému vstupu, přechodu a pobytu a rámcového rozhodnutí Rady 2002/946/SVV o posílení trestního rámce s cílem zabránit napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu, aby se sblížil účinný boj proti pašování osob a zohlednila potřeba zamezit kriminalizaci humanitární pomoci. Výsledky se očekávají v roce 2015.

67. || FRONTEX včetně pohraničních jednotek rychlé reakce || Hodnocení || Hodnocení nařízení (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie. Výsledky se očekávají v roce 2015.

68. || Boj proti organizované trestné činnosti || Hodnocení || Hodnocení rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV. Výsledky se očekávají v roce 2015.

69. || Legální přistěhovalectví || Kontrola účelnosti || Kontrola účelnosti týkající se: směrnice 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (modrá karta), směrnice 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, směrnice 2011/98/EU o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (jednotné povolení). Účelem kontroly je posoudit účelnost stávajícího acquis v oblasti legálního přistěhovalectví a navrhnout případné změny. Bude zahájeno v roce 2015.

Obchod

70. || Právní předpisy v oblasti obchodu || Legislativní iniciativa: kodifikace / přepracování / zrušení || Kodifikace, přepracování a zrušení právních předpisů, které byly pozměněny dvěma zmocňovacími nařízeními, která sladila právní předpisy v oblasti obchodu s SFEU – nařízení (EU) č. 37/2014 ze dne 15. ledna 2014 a nařízení (EU) č. 38/2014 ze dne 15. ledna 2014.

71. || Přesměrování obchodu s některými klíčovými léky || Hodnocení || Hodnocení nařízení (ES) č. 953/2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie Výsledky se očekávají v roce 2015.

Doprava

72. || Směrnice 2007/38/ES o dovybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky || Legislativní iniciativa: zrušení || Směrnice již přinesla očekávané výsledky: všechna vozidla, na něž se vztahovala povinnost dovybavení (vozidla registrovaná mezi 1. lednem 2000 a 27. lednem 2007), jsou nyní vybavena novými zrcátky.

73. || Zrušení nařízení 569/2008, kterým se mění nařízení č. 11 (1960) o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek. || Legislativní iniciativa: zrušení || Toto nařízení již není zapotřebí; úprava byla nahrazena technologickým vývojem a alternativními právními předpisy.

74. || Návrh na zjednodušení, který pozměňuje nařízení (ES) č. 1071/2009 o přístupu k výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě a nařízení (ES) č. 1072/2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy. || Legislativní iniciativa: zjednodušení || Návrh vyjasní a zjednoduší některá ustanovení nařízení (ES) č. 1071/2009 a č. 1072/2009. Odpovídající změny usnadní provádění nařízení v členských státech a přinesou jednotnější uplatňování v celé EU. Navrhované změny sníží administrativní zátěž pro veřejné orgány a soukromé podnikatele.

75. || Kombinovaná doprava || Hodnocení || Hodnocení směrnice 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy. Směrnice zavedla pobídky pro operace kombinované přepravy, zejména formou výjimek z limitů a povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (kabotáž, hmotnosti, rozměry).

76. || Přístavní zařízení pro příjem || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2000/59/ES o přístavních zařízení pro příjem. Účelem tohoto hodnocení je komplexní přehled fungování směrnice a posouzení její účelnosti a účinnosti. Hodnocení by mělo poukázat na problematické oblasti, na které by se mohl zaměřit případný přezkum směrnice prováděný za účelem zjednodušení legislativního rámce a snížení regulačních nákladů. Výsledky se očekávají v roce 2015.

77. || Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě || Kontrola účelnosti || Kontrola účelnosti týkající se: směrnice 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě, směrnice 2003/25/ES o zvláštních požadavcích na stabilitu osobních lodí typu ro-ro, směrnice 1999/35/ES o systému povinných prohlídek pro bezpečné provozování liniové dopravy loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními plavidly, směrnice 1998/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich. Kontrola účelnosti má posoudit potenciál pro zjednodušení a zefektivnění stávajícího rámce, který používá zároveň pravidla IMO, EU i vnitrostátní pravidla. Výsledky se očekávají v roce 2015.

78. || Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Cílem této směrnice je podpořit kvalitnější využívání postupů zadávání veřejných zakázek, které povedou k účinnému využívání veřejných prostředků a podpoře čistějších vozidel. Výsledky se očekávají v roce 2015.

79. || Bezpečnost silničních tunelů || Hodnocení || Hodnocení směrnice 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. Výsledky se očekávají v roce 2015.

[1]  Komise svým programem REFIT zajišťuje, aby acquis EU bylo ve stavu odpovídajícím danému účelu. V rámci programu REFIT Komise monitoruje regulatorní předpisy EU a vyhledává nezbytná nápravná opatření. K těmto opatřením se řadí legislativní iniciativy za účelem zjednodušení právních předpisů a snížení regulační zátěže, zrušení právních předpisů, které již nejsou zapotřebí, stažení návrhů, u nichž neexistuje reálná šance na přijetí nebo u nichž již nelze dosáhnout původních cílů, a hodnocení a kontroly účelnosti, aby se posoudil význam, soudržnost, účinnost, účelnost a přidaná hodnota právních předpisů EU a aby se vymezily případy dalšího možného zjednodušení a snížení regulační zátěže. První soubor opatření byl zveřejněn v říjnu 2013 a druhý v červnu 2014. Celkem bylo v rámci programu REFIT zatím identifikováno téměř 200 opatření, která jsou uvedena v komplexním přehledu zveřejněném dne 18. června 2014. Komise tímto způsobem zveřejňuje informace o přijímaných opatřeních, dosaženém pokroku a výsledcích a zároveň vítá příspěvky všech zainteresovaných subjektů a zohledňuje jejich připomínky a návrhy.

Pracovní program Komise na rok 2015 potvrzuje, že opatření vymezená v programu REFIT budou v průběhu příštího roku přijata. Tato příloha obsahuje všechny legislativní iniciativy přijaté v rámci programu REFIT (zjednodušení, kodifikace/přepracování, konsolidace, zrušení, aktualizace/přezkum), které má Komise v roce 2015 přijmout, a všechna hodnocení a kontroly účelnosti provedené v rámci programu REFIT, které buď probíhají, nebo jejichž výsledky se v roce 2015 očekávají.

[2] http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx

[3] Toto hodnocení se provádí společně s GŘ pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov.

Příloha IV: Právní předpisy, které vstoupí v platnost v roce 2015

Č. || Název || Předmět || Datum použitelnosti

Legislativní akty

1. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 || Zemědělské strukturální fondy || 1. 1. 2015

2. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 || Zemědělské struktury || 1. 1. 2015

3. || Nařízení Komise (EU) č. 317/2014 ze dne 27. března 2014, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o přílohu XVII (látky CMR) || Ochrana spotřebitele || 1. 1. 2015

4. || Nařízení Rady (EU) č. 713/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky || Celní poplatky: celní kvóty Společenství, společný celní sazebník || 1. 1. 2015

5. || Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (přepracované znění) (ECB/2013/38) || Hospodářská a měnová politika, hospodářská a měnová unie || 1. 1. 2015

6. || Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1074/2013 ze dne 18. října 2013 o statistické zpravodajské povinnosti bank poštovních úřadů, které přijímají vklady od institucí jiných než měnové finanční instituce, jež jsou rezidenty eurozóny (přepracované znění) (ECB/2013/39) || Hospodářská a měnová politika, hospodářská a měnová unie || 1. 1. 2015

7. || Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října 2013 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (přepracované znění) (ECB/2013/40) || Hospodářská a měnová politika, hospodářská a měnová unie || 1. 1. 2015

8. || Nařízení Rady (EU) č. 827/2014 ze dne 23. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 974/98, pokud jde o zavedení eura v Litvě || Hospodářská a měnová unie || 1. 1. 2015

9. || Nařízení Rady (EU) č. 851/2014 ze dne 23. července 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 2866/98, pokud jde o přepočítací koeficient eura pro Litvu || Hospodářská a měnová unie || 1. 1. 2015

10. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 || Hospodářská a měnová unie || 1. 1. 2015

11. || Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září 2013 o statistice úrokových sazeb uplatňovaných měnovými finančními institucemi (přepracované znění) (ECB/2013/34) || Hospodářská a měnová unie, hospodářská a měnová politika || 1. 1. 2015

12. || Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září 2013 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění) (ECB/2013/33) || Hospodářská a měnová unie, hospodářská a měnová politika, informace a ověřování || 1. 1. 2015

13. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 || Hospodářská politika || 1. 1. 2015

14. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů || Životní prostředí || 1. 1. 2015

15. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 || Finanční ustanovení, hospodářská politika || 1. 1. 2015

16. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 || Svoboda usazování, zásady vnitřního trhu || 1. 1. 2015

17. || Nařízení Komise (EU) č. 1319/2013 ze dne 9. prosince 2013, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) || Informace a ověřování || 1. 1. 2015

18. || Nařízení Komise (EU) č. 752/2014 ze dne 24. června 2014, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů || Rostlinolékařské předpisy || 1. 1. 2015

19. || Směrnice Rady 2008/8/ES ze dne 12. února 2008, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby || Daň z přidané hodnoty, daňový systém || 1. 1. 2015

20. || Nařízení Komise (EU) č. 1148/2014 ze dne 28. října 2014, kterým se mění přílohy II, VII, VIII, IX a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií || Veterinární předpisy || 1. 1. 2015

21. || Nařízení Komise (EU) č. 218/2014 ze dne 7. března 2014, kterým se mění přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (nařízení o hygieně potravin živočišného původu a o úředních kontrolách potravin živočišného původu) a nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 || Veterinární předpisy, potraviny || 1. 1. 2015

22. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech || Spravedlnost a vnitřní věci || 10. 1. 2015

23. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech || Prostor svobody, bezpečnosti a práva || 11. 1. 2015

24. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu || Spravedlnost a vnitřní věci || 11. 1. 2015

25. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy || Doprava || 2. 3. 2015

26. || Směrnice 2014/51/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2009/138/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) || Svoboda usazování || 31. 3. 2015

27. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) || Vnitřní trh, svoboda usazování || 31. 3. 2015

28. || Nařízení Komise (EU) č. 1004/2014 ze dne 18. září 2014, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích || Zásady vnitřního trhu, ochrana spotřebitele || 16. 4. 2015

29. || Nařízení Komise (EU) č. 301/2014 ze dne 25. března 2014, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o sloučeniny šestivazného chromu || Ochrana spotřebitele || 1. 5. 2015

30. || Nařízení Komise (EU) č. 1126/2014 ze dne 17. října 2014, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro asulam, kyanamid, dikloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, pikolinafen a propisochlor v některých produktech a na jejich povrchu || Ochrana spotřebitele, rostlinolékařské předpisy || 13. 5. 2015

31. || Nařízení Komise (EU) č. 286/2011 ze dne 10. března 2011, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí || Sbližování právních předpisů, zásady vnitřního trhu, technické překážky || 1. 6. 2015

32. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí || Zaměstnanost || 1. 6. 2015

33. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES || Životní prostředí || 1. 6. 2015

34. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1336/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí || Životní prostředí, technické překážky, průmysl || 1. 6. 2015

35. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013 ze dne 21. května 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách || Svoboda usazování || 21. 6. 2015

36. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES || Životní prostředí || 1. 7. 2015

37. || Nařízení Komise (EU) č. 1003/2014 ze dne 18. září 2014, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích || Zásady vnitřního trhu, ochrana spotřebitele || 1. 7. 2015

38. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/ES ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů || Svoboda usazování, přibližování právních předpisů || 4. 7. 2015

39. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES || Ochrana spotřebitele || 9. 7. 2015

40. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva || Spravedlnost a vnitřní věci, volný pohyb osob || 20. 7. 2015

41. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS || Svoboda usazování || 20. 7. 2015

42. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu || Azylová politika, spravedlnost a vnitřní věci || 21. 7. 2015

43. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany || Justice a vnitřní věci, azylová politika || 21. 7. 2015

44. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 || Zemědělství || 1. 8. 2015

45. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení || Justiční spolupráce v občanských věcech, spravedlnost a vnitřní věci || 17. 8. 2015

46. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV || Spravedlnost a vnitřní věci || 4. 9. 2015

47. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/39/EU ze dne 12. srpna 2013, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky || Životní prostředí || 14. 9. 2015

48. || Nařízení Komise (EU) č. 312/2014 ze dne 26. března 2014, kterým se stanoví kodex sítě pro vyrovnávání plynu v přepravních sítích || Energetika, zásady vnitřního trhu || 1. 10. 2015

49. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii || Životní prostředí || 12. 10. 2015

50. || Nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009 || Energetika, zásady vnitřního trhu || 1. 11. 2015

51. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 || Doprava || 15. 11. 2015

52. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV || Spravedlnost a vnitřní věci || 16. 11. 2015

53. || Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října 2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/2008 || Zemědělství a rybolov || 1. 12. 2015

54. || Nařízení Komise (EU) č. 1332/2011 ze dne 16. prosince 2011, kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní protisrážkový systém || Doprava, telekomunikace || 1. 12. 2015

55. || Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (přepracované znění) || Kultura || 19. 12. 2015

56. || Nařízení Komise (EU) č. 1272/2013 ze dne 6. prosince 2013, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky || Ochrana spotřebitele || 27. 12. 2015

57. || Směrnice Rady, kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě || Zdraví || 28. 12. 2015

58. || Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami || Zásady vnitřního trhu, potraviny || 31. 12. 2015

Prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci

59. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost || Zemědělské strukturální fondy || 1. 1. 2015

60. || Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1001/2014 ze dne 18. července 2014, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky || Zemědělské struktury || 1. 1. 2015

61. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky || Zemědělské struktury || 1. 1. 2015

62. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1101/2014 ze dne 16. října 2014, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku || Společný celní sazebník || 1. 1. 2015

63. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1130/2014 ze dne 22. října 2014, kterým se na rok 2015 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014, do Evropské unie || Společný celní sazebník, Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) || 1. 1. 2015

64. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 400/2014 ze dne 22. dubna 2014 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie pro roky 2015, 2016 a 2017 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů || Ochrana spotřebitele, potraviny, rostlinolékařské předpisy || 1. 1. 2015

65. || 2013/188/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2013 o výročních zprávách o nediskriminačních inspekcích provedených podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 2098) || Zásady vnitřního trhu || 1. 1. 2015

66. || Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1015/2014 ze dne 22. července 2014, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 154/2013 || Preferenční režimy || 1. 1. 2015

67. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě || Doprava || 1. 1. 2015

68. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby || Doprava || 1. 1. 2015

69. || Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1042/2013 ze dne 7. října 2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služby || Daň z přidané hodnoty, daňový systém || 1. 1. 2015

70. || 2014/288/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. května 2014 o standardních požadavcích na zprávy o vnitrostátních programech eradikace, tlumení a sledování určitých nákaz zvířat a zoonóz spolufinancovaných Unií a o zrušení rozhodnutí 2008/940/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 2976) || Veterinární předpisy || 1. 1. 2015

71. || Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/802/EU ze dne 14. listopadu 2014, kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud je o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod s embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie || Veterinární předpisy || 1. 1. 2015

72. || Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/798/EU ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění příloha F směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o formát vzorových veterinárních osvědčení pro obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie a doplňkové veterinární požadavky týkající se trichinel pro obchod s domácími prasaty uvnitř Unie || Veterinární předpisy || 1. 1. 2015

73. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 687/2014 ze dne 20. června 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, pokud jde o objasnění, harmonizaci a zjednodušení opatření letecké bezpečnosti, rovnocennost bezpečnostních norem a opatření pro bezpečnost nákladu a pošty || Doprava || 1. 3. 2015

74. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa || Potraviny || 1. 4. 2015

75. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 || Doprava || 21. 5. 2015

76. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě || Doprava || 16. 6. 2015

77. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 870/2014 ze dne 11. srpna 2014 o kritériích pro žadatele o přidělení kapacity železniční infrastruktury || Doprava || 16. 6. 2015

78. || Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 699/2014 ze dne 24. června 2014 o designu společného loga označujícího osoby nabízející léčivé přípravky k prodeji veřejnosti na dálku a o technických, elektronických a kódovacích požadavcích k ověření jeho pravosti || Veřejné zdraví, zásady vnitřního trhu || 1. 7. 2015

79. || 2014/672/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 24. září 2014 o prodloužení období ustavení orgánu pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe || Doprava || 1. 7. 2015

80. || Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 886/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o údaje a postupy pro poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům, pokud možno bezplatně || Informace a ověřování, doprava || 1. 10. 2015

81. || Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 885/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst pro nákladní a užitková vozidla || Doprava || 1. 10. 2015

Příloha II: Seznam stažených nebo změněných návrhů, o nichž nebylo dosud rozhodnuto

Návrhy, které byly staženy z jiného důvodu než z důvodu zastarání, jsou, stejně jako změněné návrhy, vyznačeny tučně

Č. || COM / Interinstitucionální ref. číslo || Název || Důvody stažení / změny

Zemědělství a rozvoj venkova

1. || KOM/2010/0537 2010/0266/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) || Návrh se stal bezpředmětným v důsledku vstupu v platnost nařízení č. 1305/2013.

2. || KOM/2010/0539 2010/0267/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce || Návrh se stal bezpředmětným v důsledku vstupu v platnost nařízení č. 1307/2013 – reforma společné zemědělské politiky (SZP).

3. || KOM/2010/0745 2010/0365/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. …/… kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a ruší nařízení Rady (ES) č. 165/94 a nařízení Rady (ES) č. 78/2008 || Návrh se stal bezpředmětným v důsledku vstupu v platnost nařízení č. 1306/2013 – reforma společné zemědělské politiky (SZP).

4. || KOM/2010/0738 2010/0354/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy || Návrh se stal bezpředmětným v důsledku vstupu v platnost nařízení č. 1308/2013 – reforma společné zemědělské politiky (SZP).

5. || KOM/2010/0759 2010/0364/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů || Návrh byl začleněn do COM(2014) 0180 ze dne 19. března 2014.

6. || KOM/2010/0761 2010/0366/COD  || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 485/2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy || Návrh se stal bezpředmětným v důsledku vstupu v platnost nařízení č. 1306/2013 – reforma společné zemědělské politiky (SZP).

7. || KOM/2010/0799 2010/0385/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („nařízení o jednotné společné organizaci trhů“) || Návrh se stal bezpředmětným v důsledku vstupu v platnost nařízení č. 1308/2013 – reforma společné zemědělské politiky (SZP).

8. || KOM/2011/0193 NLE 2011/0075 || Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor, náhrad a cen v souvislosti s jednotnou společnou organizací zemědělských trhů || Zastaralý. Tento návrh byl převzat v rámci reformy SZP.

9. || KOM/2011/0663 2011/0290/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích || Návrh se stal bezpředmětným, neboť jeho obsah byl začleněn do 2013/0398 (COD).

10. || COM/2013/0159 2013/0087/COD || Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2013 || Zastaralý. Návrh se stal bezpředmětným dne 30. června 2013 v souladu s článkem 18 nařízení č. 1290/2005.

11. || COM/2013/0521 2013/0247/COD  || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) || Návrh se stal bezpředmětným v důsledku vstupu v platnost nařízení č. 1310/2013 – reforma společné zemědělské politiky (SZP).

12. || COM/2014/0032 2014/0014/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení || V rámci zjednodušování SZP bude celý režim přezkoumán, pokud jde o zásadu subsidiarity, proporcionality a lepší právní úpravy. Komise zákonodárcům doporučuje, aby do té doby práci na pozměňovacím návrhu z roku 2013 pozastavili.

13. || COM/2014/0175 2014/0097/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení Rady (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2014 || Návrh se stal bezpředmětným dne 30. června 2014 v souladu s článkem 26 nařízení č. 1306/2013. Jeho obsah byl začleněn do prováděcího nařízení Komise, které bylo mezitím přijato (COM 879/2014).

14. || COM/2014/0180 2014/0100/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách] a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 || Pokud do šesti měsíců nedojde k dohodě, bude tento návrh stažen a nahrazen novou iniciativou.

Rozpočet a lidské zdroje

15. || KOM/2004/0509 2004/0172/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vzájemné správní pomoci při ochraně finančních zájmů Evropského společenství proti podvodům a jiným protiprávním jednáním || Nový návrh směrnice o boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie prostřednictvím trestního práva byl přijat v červenci 2012 COM(2012) 0363.

16. || KOM/2010/0071 2010/0047/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství || Zastaralý. Nové finanční nařízení 966/2012 bylo přijato dne 26. 10. 2012.

17. || KOM/2010/0072 APP/2010/0048 || Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2007–2013                || Zastaralý. Návrh nařízení o víceletém finančním rámci na období 2007–2013 může být stažen.

18. || COM/2012/0754 NLE 2012/0350 || Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se s účinností od 1. července 2012 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody || Zastaralý. V dubnu 2014 bylo přijato nařízení č. 423/2014.

Oblast klimatu a energie

19. || KOM/2011/0518 NLE 2011/0225 || Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních látek || Dohoda je v nedohlednu. Zatímco Evropský parlament vydal v prosinci 2013 kladné stanovisko, v Radě se pro návrh nenašla dostatečná podpora, která by dosáhla příslušné dohody.

Hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla

20. || KOM/0098/0030 CNS 1998/0025 || Návrh SMĚRNICE RADY upravující daňové zacházení se soukromými motorovými vozidly, trvale přesunutými do jiného členského státu v souvislosti se změnou místa bydliště nebo dočasně používanými v jiném členském státě, než v němž jsou zaregistrována || Návrh pochází z roku 1998 a nepředpokládá se, že bude dosažena dohoda o jeho obsahu.

21. || KOM/2002/0456 CNS 2002/0246 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 77/270/Euratom, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren || Návrh Komise, který byl předložen v roce 2002 a v Radě byl blokován více než deset let (rozhodnutí podle Smlouvy o Euratomu musí být schváleno jednomyslně, což se nepodařilo).

22. || KOM/2002/0457 NLE 2002/0246 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění rozhodnutí 77/271/Euratom, kterým se provádí rozhodnutí Rady 77/270/Euratom, kterým se Komise zmocňuje k tomu, aby za Euratom sjednávala půjčky za účelem přispění na financování jaderných elektráren || Návrh Komise, který byl předložen v roce 2002 a v Radě byl blokován více než deset let (rozhodnutí podle Smlouvy o Euratomu musí být schváleno jednomyslně, což se nepodařilo).

23. || KOM/2005/0261 CNS 2005/0130 || Návrh SMĚRNICE RADY o daních v oblasti osobních vozidel || Dohoda je v nedohlednu. Návrh je z roku 2005 a v Radě se o něm již nejedná. Poslední kompromisní znění pochází z roku 2007.

24. || KOM/2006/0486 CNS 2006/0165 || Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů || Dohoda je v nedohlednu. V Radě byl tento návrh naposledy projednáván v roce 2010.

25. || KOM/2010/0032 NLE 2010/0018 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Unie ve smíšeném výboru zřízeném dohodou mezi Evropským společenstvím uhlí a oceli a Tureckou republikou o obchodu s produkty, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, ke změně přílohy II protokolu 1 k uvedené dohodě, vyplývající ze vstupu harmonizovaného systému v platnost v roce 2007 || Zastaralý.

26. || KOM/2010/0034 NLE 2010/0019 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Unie v Radě přidružení ke změně přílohy II protokolu 3 rozhodnutí Rady přidružení ES–Turecko č. 1/98 ze dne 25. února 1998 o obchodním režimu pro zemědělské produkty, který se týká seznamu operací opracování nebo zpracování, které musí být provedeny na nepůvodních materiálech, aby konečný produkt mohl získat status původu, vyplývající ze vstupu harmonizovaného systému v platnost v roce 2007 || Zastaralý.

27. || KOM/2010/0778 NLE 2010/0378 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro stabilizaci a přidružení zřízené Dohodou o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé, pokud jde o změnu protokolu 4 k uvedené dohodě týkajícího se definice pojmu „původní produkty“ a metod správní spolupráce                || Návrh je po přistoupení Chorvatska zastaralý.

28. || KOM/2011/0169 CNS 2011/0092 || Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny              || Jednání v Radě vyústila v návrh kompromisního znění, který se ovšem obsahově zcela odklonil od návrhu Komise. Kromě toho se Rada nemůže dohodnout ani na tomto kompromisním návrhu.

Zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilita

29. || COM/2014/0239 NLE 2014/0131 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 103. zasedání Mezinárodní konference práce, pokud jde o doporučení doplňující Úmluvu Mezinárodní organizace práce o nucené práci č. 29 (1930) || Návrh je zastaralý, neboť konference, pro niž mělo být zaujato stanovisko podle čl. 218 odst. 9 SFEU, se již konala, aniž by k ní Rada přijala navržené rozhodnutí.

Životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov

30. || KOM/2009/0189 2009/0057/COD || Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví víceletý plán pro západní populaci kranase obecného a lov této populace. || Tento návrh byl nahrazen tím, že v platnost vstoupila povinnost vykládky, kterou stanoví reforma společné rybářské politiky.

31. || KOM/2009/0399 2009/0112/COD || Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví dlouhodobý plán pro populaci sardele obecné v Biskajském zálivu a lov této populace || Tento návrh byl nahrazen tím, že v platnost vstoupila povinnost vykládky, kterou stanoví reforma společné rybářské politiky.

32. || KOM/2010/0572 NLE 2010/0290 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Federativními státy Mikronésie v odvětví rybolovu || Poté, co kongres FSM tento protokol zamítl hlasováním, se zdá, že tento návrh již nepředstavuje reálný základ pro uzavření protokolu. Návrh by proto měl být stažen.

33. || COM/2012/0155 2012/0077/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací || Tento návrh byl nahrazen navrhovaným plánem vícedruhového řízení pro Baltské moře (COM/2014/0614).

34. || COM/2012/0471 2012/0232/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o určitých technických a kontrolních opatřeních ve Skagerraku a o změně nařízení (ES) č. 850/98 a nařízení (ES) č. 1342/2008 || Tento návrh se především týkal zavedení povinnosti vykládky, kterou nyní upravuje článek 15 nařízení (EU) č. 1380/2013. Pokud jde o zbývající část návrhu, nelze v dohledné době očekávat pokrok.

35. || COM/2012/0591 2012/0285/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu              || Tento návrh byl nahrazen navrhovaným plánem vícedruhového řízení pro Baltské moře (COM/2014/0614).

36. || COM/2013/0300 NLE 2013/0153 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY, jímž se stanoví postoj, který se má zaujmout v rámci HELCOM a IMO v souvislosti s vymezením Baltského moře jako kontrolní oblasti emisí oxidu dusíku (NECA) || Dohoda je v nedohlednu.

37. || COM/2013/0920 2013/0443/COD || Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES ||  Návrh je třeba upravit v rámci následovných legislativních opatření k balíčku v oblasti energetiky a klimatu na období do roku 2030.

38. || COM/2014/0397 2014/0201/COD || Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech, směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních            28. 10. 2014 || Návrh bude stažen a do konce roku 2015 nahrazen novým, ambicióznějším návrhem, který má podpořit oběhové hospodářství.

Evropská politika sousedství a jednání o rozšíření

39. || KOM/2008/0308 2008/0095/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství || Zastaralý. Evropský parlament podal žádost o stažení.

40. || COM/2012/0092 NLE 2012/0041 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v Radě přidružení EU-Turecko || Zastaralý.

41. || COM/2012/0133 NLE 2012/0063 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP || Připravuje se nový návrh.

42. || COM/2012/0329 2012/0159/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1085/2006, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP) || Zastaralý. Platnost nařízení č. 1085/2006 (nařízení NPP I) skončila na konci roku 2013 a nařízení bylo nahrazeno novým nástrojem na začátku roku 2014 (NPP II).

Zahraniční věci a bezpečnostní politika

43. || KOM/2005/0281 CNS 2005/0121 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu protokolu k Rámcové dohodě o obchodu a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Maďarské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii || Zastaralý. Rámcová dohoda o obchodu a spolupráci byla zrušena článkem 43 rámcové dohody mezi EU a Koreou z roku 2010 (Úř. věst. L L20/14, 23.1.2013).

44. || COM/2013/0289 NLE 2013/0155 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a o prozatímním uplatňování Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé || Vzhledem k událostem neaktuální; dohoda o přidružení byla v roce 2014 podepsána na základě nových rozhodnutí Rady.

45. || COM/2013/0653 || Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se schvaluje uzavření Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé Komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii || Vzhledem k událostem neaktuální; dohoda o přidružení byla v roce 2014 uzavřena na základě nového rozhodnutí Rady.

Zdraví a bezpečnost potravin

46. || KOM/2007/0090 2007/0037/COD || Návrh nařízení, kterým se mění nařízení 852/2004/ES o hygieně potravin || Návrh již není relevantní. Původním cílem návrhu bylo umožnit malým a středním podnikům odchýlit se požadavků, které EU klade na výrobce potravin a podle kterých mají výrobci ve svých výrobních procesech používat vlastní kontroly (HACCP). Rada tento návrh jednomyslně zamítla (26 hlasů proti, jeden se zdržel). Mezitím byly zveřejněny pokyny pro používání kontroly HACCP ze strany maloobchodníků a ostatních malých a středních podniků, které zahrnují rovněž nástroje pro flexibilitu a zjednodušení. Stažení návrhu bylo oznámeno ve sdělení o účelnosti a účinnosti právních předpisů (REFIT) z června 2014.

47. || COM/2013/0262 2013/0137/COD || Návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o produkci rozmnožovacího materiálu rostlin a jeho dodávání na trh (právní rámec pro rozmnožovací materiál rostlin) || Návrh byl zamítnut v prvním čtení v dubnu 2014. Evropský parlament požádal Komisi, aby jej stáhla, dopisem předsedy Evropského parlamentu ze dne 11. září 2014, D(2014) 41887.

Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

48. || KOM/2010/0371 2010/0199/COD || Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES o systémech pro odškodnění investorů                || Dohoda je v nedohlednu. Jak v Radě, tak i v Evropském parlamentu byly příslušné diskuze zastaveny. Stažení návrhu bylo oznámeno ve sdělení o účelnosti a účinnosti právních předpisů (REFIT) z června 2014.

49. || COM/2012/0084 2012/0035/COD || Návrh SMĚRNICE o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění || Dohoda je v nedohlednu.

50. || COM/2012/0124 2012/0060/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami || Návrh je nutné změnit v souladu s prioritami nové Komise za účelem zjednodušení postupů, zkrácení lhůt pro šetření a snížení počtu aktérů při provádění.

51. || COM/2012/0241 NLE 2012/0124 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy zmocňují, aby na konferenci Organizace spojených národů o smlouvě o obchodu se zbraněmi (v New Yorku ve dnech 2.–27. července 2012) jednaly o záležitostech, které spadají do výlučné pravomoci Unie || Zastaralý. Návrh nahradila jiná rozhodnutí, z nichž poslední je rozhodnutí Rady 2014/165/EU, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie podepsaly Smlouvu o obchodu se zbraněmi (Úř. věst. L 89, 25.3.2014, s. 44).

52. || COM/2014/0085 NLE 2014/0043 || Návrh DOPORUČENÍ RADY o evropských zásadách kvality v cestovním ruchu || Návrh zastavila blokační menšina v Radě. Dohoda je v nedohlednu.

53. || COM/2014/0344 2014/0176/COD || Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely || Pokud do šesti měsíců nedojde k dohodě, bude tento návrh stažen a nahrazen novou iniciativou.

Mezinárodní spolupráce a rozvoj

54. || KOM/2008/0244 NLE 2008/0270 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění Návrh rozhodnutí Rady o podepsání a uzavření Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 Evropským společenstvím || Zastaralý. Podepsání (schválení) Mezinárodní dohody o kávě z roku 2007 bylo povoleno rozhodnutím Rady ze dne 16. června 2008 (Úř. věst. L 186/12). Od té doby je EU oficiálním členem ICO (Mezinárodní organizace pro kávu).

Interinstitucionální vztahy

55. || COM/2013/0451 2013/0218/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie || Tímto návrhem se bude zabývat nová Interinstitucionální dohoda o zlepšení právní úpravy.

56. || COM/2013/0452 2013/0220/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přizpůsobení několika právních aktů v oblasti práva, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie || Tímto návrhem se bude zabývat nová Interinstitucionální dohoda o zlepšení právní úpravy.

57. || COM/2013/0751 2013/0365/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článku 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie || Tímto návrhem se bude zabývat nová Interinstitucionální dohoda o zlepšení právní úpravy.

Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů

58. || KOM/2008/0637 2008/0193/COD || Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň || Pokud do šesti měsíců nedojde k dohodě, bude tento návrh stažen a nahrazen novou iniciativou. Stažení návrhu bylo oznámeno ve sdělení o účelnosti a účinnosti právních předpisů (REFIT) z června 2014.

59. || KOM/2010/0082 2010/0050/COD || Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení || Zastaralý, neboť byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/64/EU o právu na tlumočení a překlad v trestním řízení.

60. || KOM/2011/0635 2011/0284/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společné evropské právní úpravě prodeje || Návrh bude pozměněn, aby mohl být plně využit potenciál elektronického obchodování na jednotném digitálním trhu.

61. || COM/2012/0035 APP/2012/0022 || Návrh NAŘÍZENÍ RADY o statutu evropské nadace || Žádný pokrok v Radě. Jelikož návrh musí být schválen jednomyslně, neočekává se, že se Rada na tomto návrhu dohodne.

Migrace, vnitřní věci a občanství

62. || KOM/2009/0102 CNS 2009/0033 || Návrh NAŘÍZENÍ RADY o vytvoření hodnotícího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis || Stažení tohoto návrhu Komise již oznámila ve svých návrzích KOM(2010) 0624 a KOM(2010) 0559. Komise nicméně ohledně stažení doposud nevydala (zvláštní) formální akt. Návrh proto formálně ještě patří mezi návrhy, o kterých dosud nebylo rozhodnuto, a musí být formálně stažen.

Výzkum, věda a inovace

63. || KOM/2011/0931 NLE 2011/0460 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o přijetí doplňkového výzkumného programu pro projekt ITER (2014–2018) || Nahrazen návrhem COM(2013) 0607.

Obchod

64. || KOM/2011/0380 NLE 2011/0167 || Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Obchodní dohody proti padělatelství (ACTA) || Poté co se Evropský parlament v červenci 2012 nedohodl na uzavření dohody ACTA, není již tento návrh relevantní. Díky stažení návrhu bude jasné, že se v rámci postupu uzavření dohody neplánují žádné další kroky.

Doprava

65. || KOM/2000/0802 2000/0326/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zřízení fondu pro náhrady škod způsobených znečištěním evropských vod ropnými palivy a souvisejících opatření || Tento návrh je nutné stáhnout, neboť posouzení dopadu a příslušné analýzy jsou již zastaralé. Stažení návrhu bylo oznámeno ve sdělení o účelnosti a účinnosti právních předpisů (REFIT) z června 2014.

66. || KOM/2005/0353 APP/2005/0141 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskem a Černou Horou o některých aspektech leteckých služeb || Úmluvu o společném evropském leteckém prostoru (2006/36/APP), která má přednost před dohodou, ratifikovaly všechny členské státy.

67. || KOM/2008/0700 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu protokolu pozměňujícího Úmluvu o režimu plavby na Dunaji ze dne 18. srpna 1948 (Bělehradskou úmluvu) || Dohoda je v nedohlednu.

68. || KOM/2009/0217 2009/0063/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o poplatcích za ochranu letectví před protiprávními činy || Tento návrh nezískal podporu zákonodárců a je od roku 2010 blokován. Stažení návrhu bylo oznámeno ve sdělení o účelnosti a účinnosti právních předpisů (REFIT) z června 2014.

69. || KOM/2009/0229 APP/2009/0066 || Návrh rozhodnutí Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o uzavření dohody o letecké dopravě a o uzavření Doplňkové dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě || Návrh byl nahrazen prostřednictvím 2011/0102/NLE.

70. || KOM/2010/0653 NLE 2010/0320 || Návrh ROZHODNUTÍ RADY o splnění podmínek pro ukončení prvního přechodného období Chorvatskou republikou podle mnohostranné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru                 || Nedošlo k žádnému pokroku a Chorvatsko je nyní členský stát.

71. || KOM/2011/0824 2011/0397/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o službách pozemního odbavování na letištích Unie a o zrušení směrnice Rady 96/67/ES || Dohoda je v nedohlednu.

Kodifikace

72. || KOM/2008/0761 2008/0225/COD || Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni || Vzhledem k tomu, že právní akt, který měl být kodifikován, byl změněn, je tento návrh zastaralý.

73. || KOM/2009/0446 2009/0123/COD || Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY …/…/ES ze dne … o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (kodifikované znění) || Zastaralé, neboť obsahuje neaktuální ustanovení o postupu projednávání ve výborech.

74. || KOM/2009/0535 2009/0151/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. …/… ze dne […] o statistice odpadů (kodifikované znění) || Vzhledem k tomu, že právní akt, který měl být kodifikován, byl změněn, je tento návrh zastaralý.

75. || KOM/2009/0634 2009/0176/COD || Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (kodifikované znění) || Zastaralé, neboť obsahuje neaktuální ustanovení o postupu projednávání ve výborech.

76. || KOM/2010/0179 2010/0095/COD || Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění) || Evropskému parlamentu a Radě byl předložen pozměněný kodifikační návrh (COM/2013/0932). Původní kodifikační návrh KOM(2010) 0179 proto může být nyní stažen.

77. || KOM/2010/0184 CNS 2010/0098 || Návrh NAŘÍZENÍ RADY (EURATOM), kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace (přepracované znění) || Byl navržen nový akt, který tyto akty (COM/2013/0576) nahradí. Kodifikační návrh KOM(2010) 0184 může být stažen.

78. || KOM/2010/0507 2010/0260/COD || Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (kodifikované znění) || Zastaralý, neboť obsahuje odkaz na neaktuální ustanovení o postupu projednávání ve výborech.

79. || KOM/2010/0691 NLE 2010/0338 || Návrh NAŘÍZENÍ RADY o nominálních hodnotách a technických specifikacích euromincí určených pro peněžní oběh (kodifikované znění) || Bylo přijato přepracované znění tohoto aktu (nařízení č. 729/2014).

80. || COM/2012/0008 2012/0007/COD || Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o klasifikaci, balení a označování nebezpečných přípravků (přepracované znění) || Zastaralý. Návrh nebyl nikdy projednáván v předsednictví Rady a je nyní zastaralý, neboť stávající směrnice 1999/45/ES se zrušuje s účinkem od 1. června 2015.

Top