EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0083

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 19. listopadu 2014 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU (CON/2014/83)

OJ C 137, 25.4.2015, p. 2–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 137/2


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. listopadu 2014

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU

(CON/2014/83)

(2015/C 137/02)

Úvod a právní základ

Dne 14. března 2014 obdržela Evropská centrální banka (ECB) od Evropského parlamentu žádost o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU (1) (dále jen „navrhované nařízení“). Dne 27. března 2014 obdržela ECB od Rady Evropské unie žádost o stanovisko k navrhovanému nařízení.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované nařízení obsahuje ustanovení, která mají vliv na to, jak Evropský systém centrálních bank přispívá k řádnému provádění opatření v oblasti stability finančního systému ve smyslu čl. 127 odst. 5 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

ECB vítá návrh předmětnou problematiku řešit pomocí nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU. Toto opatření bude přímo použitelné ve všech 28 členských státech (2) a přispěje k zajištění harmonizovaného unijního rámce, který řeší problémy týkající se bank, jejichž velikost nedovoluje jejich selhání („too big to fail“), a bank, jejichž propojenost nedovoluje jejich selhání („too interconnected to fail“). Navrhované nařízení usiluje o snížení možné fragmentace, která by mohla být způsobena různou vnitrostátní strukturální regulací bankovního sektoru a která by mohla vést k nesrovnalostem, regulatorní arbitráži a absenci rovných podmínek v rámci jednotného trhu (3).

Navrhované nařízení rovněž podrobně specifikuje určité úkoly, které spadají do výlučné působnosti ECB podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 (4). Nejednotné vnitrostátní právní předpisy by rovněž omezily účinnost jednotného mechanismu dohledu, a tím způsobily, že by dohled a náklady na dohled byly ještě složitější (5). Na úrovni Unie je tedy dána potřeba harmonizace.

Konkrétní připomínky

1.   Oblast působnosti navrhovaných pravidel

1.1.

Navrhované nařízení se vztahuje na úvěrové instituce určené jako globální systémově významné instituce (6), jakož i na úvěrové instituce, jejichž rozvahy a obchodní činnost splňují určité prahové hodnoty po dobu tří po sobě následujících let (7). ECB bere na vědomí, že to je v souladu s výslovným zaměřením na vymezenou podskupinu největších a nejsložitějších úvěrových institucí a skupin, u nichž navzdory jiným legislativním aktům i nadále platí, že jejich velikost nemusí dovolovat jejich selhání a záchranu nebo že mohou být příliš složité na to, aby je bylo možné úspěšně řídit, kontrolovat a řešit jejich problémy (8).

1.2.

V případě spojení úvěrových institucí (například fúze), v jejímž důsledku by okamžitě vznikla jediná úvěrová instituce spadající do oblasti působnosti navrhovaného nařízení, by při tom, když příslušný orgán posuzuje, zda jsou splněny prahové hodnoty pro nový jediný subjekt, měly být zohledněny spojené údaje za úvěrové instituce, které vytvořily jediný subjekt, po dobu dvou let před spojením (9). Kromě těchto případů by vnitrostátní příslušné orgány měly pravidelně, nejméně však jednou ročně, přezkoumávat, zda jsou splněna prahová kritéria (10).

Komise by kromě toho měla při přezkumu navrhovaného nařízení posoudit přiměřenost prahových kritérií, např. ověřit, zda jsou zahrnuty všechny příslušné úvěrové instituce (11). Existuje-li tedy důkaz, že v rámci definice obchodní činnosti nejsou přiměřeně zachycena všechna obchodní aktiva úvěrových institucí, měla by Komise při sestavování zprávy uvedené v článku 34 věnovat zvláštní pozornost skutečnosti, zda by do výpočtu obchodní činnosti podle navrhovaného nařízení měla být zahrnuta všechna finanční aktiva a finanční pasiva v reálné hodnotě, nebo zda by do tohoto výpočtu měly být zahrnuty rovnocenné rozvahové položky pro banky, které nepoužívají mezinárodní standardy finančního výkaznictví („IFRS“ - „International Financial Report Standards“). Za tímto účelem by mohlo být užitečné mít k dispozici aktualizované posouzení dopadů.

2.   Zakázaná obchodní činnost, zejména obchodování na vlastní účet

2.1.

ECB v obecné rovině vítá, že navrhované nařízení zakazuje obchodování na vlastní účet, jak je úzce vymezeno v článku 5, ze strany určitých úvěrových institucí. Bylo by zejména zakázáno přijímání pozic v zájmu dosažení zisku na vlastní účet a bez jakékoli spojitosti s klientskou činností nebo za účelem zajištění rizika subjektu, a to prostřednictvím činnosti sekcí, oddělení, divizí nebo jednotlivých obchodníků specificky určených k tomuto přijímání pozic (12). S ohledem na to, že banky po nastalé finanční krizi významně snížily nebo zcela zrušily své sekce, oddělení a divize specificky určené k obchodování na vlastní účet, vychází ECB z toho, že navrhované nařízení je preventivním opatřením do budoucna s cílem odradit banky od toho, aby se začaly touto činností znovu zabývat. Náklady na provedení zákazu obchodování na vlastní účet by proto měly být omezeny (13).

Události, ke kterým došlo před poslední finanční krizí a v jejím průběhu, ukazují, že obchodování na vlastní účet je vysoce riziková činnost, která má potenciál vytvořit systémové riziko prostřednictvím velkých otevřených pozic a propojením finančních institucí. Ve srovnání s jinou činností opírající se více o klienty, kterou je například poskytování úvěrů, lze obchodování na vlastní účet v krátké době zvětšit. Zejména tehdy, když k obchodování na vlastní účet dochází v rámci bankovních skupin, které profitují z implicitní záruky záchranné sítě bank (fondy pro řešení problémů, fondy pojištění vklady nebo v krajním případě daňoví poplatníci), může pobízet ke zvýšení této vysoce rizikové činnosti na náklady záchranné sítě.

ECB kromě toho vychází ze skutečnosti, že činnost spočívající v obchodování na vlastní účet nesouvisí s požadavky klientů bank a ani na tyto požadavky nereaguje. V bankovní skupině, která provádí obchodování na vlastní účet, může skutečně docházet ke střetu zájmů mezi činností spočívající v obchodování na vlastní účet a poskytováním služeb jejím klientům. Tím, že zakáže, a nikoli pouze oddělí obchodování na vlastní účet, navrhované nařízení zajistí, že banky nebudou přímo vystaveny tomuto obchodnímu riziku nebo riziku poškození pověsti.

Z téhož důvodu ECB rovněž vítá, že navrhované nařízení zakazuje, aby příslušné úvěrové instituce vlastnily hedgeové fondy nebo do nich investovaly (14). Tímto zákazem by se snížilo riziko obcházení zákazu obchodování na vlastní účet, přičemž tento zákaz by pomohl snížit efekty přelévání mezi bankami a stínovým bankovním systémem.

2.2.

S cílem rozlišit obchodování na vlastní účet od jiné obchodní činnosti, zejména činnosti související s vytvářením trhu (15), musí být zavedeny přiměřené definice. ECB uznává, že rozlišit obchodování na vlastní účet od činnosti související s vytvářením trhu je obtížné, a to jak v teorii, tak i v praxi (16). ECB v obecné rovině podporuje definici obchodování na vlastní účet, jak je uvedena v navrhovaném nařízení (17), avšak navrhuje provést některé změny s cílem vysvětlit zakázanou činnost (18). ECB zejména navrhuje objasnit, že budou zakázány transakce související s obchodováním na vlastní účet, které jsou prováděny v reakci na tržní ocenění a s cílem těchto ocenění využít a za účelem dosažení zisku bez ohledu na to, zda zisku bude fakticky dosaženo v krátkodobém či dlouhodobém horizontu. Úvěrové instituce by prováděly obchodování na vlastní účet - na rozdíl od činnosti související s vytvářením trhu - tak, že by využívaly informace o skutečné hodnotě aktiv s cílem dosáhnout zisku na základě výkyvů tržní hodnoty, aniž by byly jakkoli zohledněny objednávky klientů.

2.3.

V neposlední řadě je třeba uvést, že návrh Komise předpokládá určité situace, kdy zákaz obchodování na vlastní účet neplatí: a) ačkoli Komise považuje obchodování na vlastní účet za vysoce rizikovou činnost, bylo by obchodování na vlastní účet i nadále dovoleno ve vztahu k vládním dluhopisům; a b) úvěrové instituce, které nespadají do oblasti působnosti navrhovaného nařízení, by se mohly i nadále zabývat vysoce rizikovou činností, která by mohla nabýt velkého rozsahu na agregované úrovni. Případy, kdy zákaz obchodování na vlastní účet neplatí, ukazují, že v rámci nadcházejícího přezkumu navrhovaného nařízení by měla být dále posouzena povaha vyňaté obchodní činnosti s cílem určit rozsah možné hrozby, kterou může taková činnost představovat pro jednotlivé úvěrové instituce nebo globální finanční systém (19).

3.   Rozhodnutí, zda vyžadovat oddělení obchodních činností, či nikoli, zejména pokud se týká zacházení s činností související s vytvářením trhu

3.1.

ECB v obecné rovině podporuje zavedení parametrů týkajících se velikosti, složitosti, pákového efektu a propojení obchodních činností v rámci posouzení v oblasti dohledu, k němuž dochází na základě navrhovaného nařízení (20). Tyto parametry však neumožňují, aby orgán dohledu mohl provést hloubkové posouzení jednotlivých obchodních činností. ECB proto souhlasí, že tato kritéria by neměla být jediným základem pro zahájení řízení, které vede k rozhodnutí o oddělení. Posouzení těchto parametrů by mělo být doplněno o použití uvážení ze strany orgánu vykonávajícího dohled na konsolidovaném základě.

Navrhované nařízení stanoví určité meze uvážení ze strany orgánů dohledu v různých fázích řízení o oddělení. V navrhovaném nařízení rozhodnutí příslušného orgánu o zahájení řízení, které vede k rozhodnutí o oddělení konkrétních obchodních činností, závisí na tom, že příslušný orgán stanoví, že je ohrožena finanční stabilita základní úvěrové instituce nebo finanční systém Unie jako celek, přičemž se zohlední cíle navrhovaného nařízení (21). Pokud příslušný orgán po posouzení obchodních činností dojde k závěru, že tyto činnosti splňují příslušné parametry, co se týká relativní velikosti, pákového efektu, složitosti, ziskovosti, souvisejícího tržního rizika a propojenosti, měl by požadovat, aby základní úvěrová instituce tyto činnosti oddělila (22). Při konečné analýze však toto rozhodnutí závisí rovněž na dalším posouzení finanční stability ze strany příslušného orgánu. I poté, co byla základní úvěrová instituce vyrozuměna o závěrech příslušného orgánu, má kromě toho možnost příslušnému orgánu uspokojivě prokázat, že tyto obchodní činnosti neohrožují finanční stabilitu dané instituce nebo finanční systém Unie jako celek, přičemž se zohlední cíle navrhovaného nařízení (23).

3.2.

ECB podporuje přístup, který je v navrhovaném nařízení použit ve vztahu k oddělení. Pokud jsou splněny prahové hodnoty týkající se velikosti a složitosti, zamezí se tím zahájení dlouhých a nákladných řízení, avšak skutečná rizika pro finanční stabilitu základní instituce nebo širší Unie jsou podstatně zmírněna stávajícími regulačními požadavky a pečlivým dohledem. Úvěrová instituce by kromě toho mohla shora uvedené prahové hodnoty případně splnit tím, že se bude zabývat určitými obchodními činnostmi, které přispívají k širší finanční stabilitě, např. činností související s vytvářením trhu, která je zásadní pro financování ekonomiky, nebo činností, jejímž cílem je vytvářet likvidní rezervy v zájmu splnění jiných obezřetnostních požadavků. Orgánům dohledu proto musí být za účelem použití jejich úsudku dána flexibilita nad tyto stanovené prahové hodnoty, přičemž dbají na širší působení jednotlivých regulačních předpisů a důsledky pro finanční systém jako celek. Toto posouzení by rovněž mělo zohlednit finanční stabilitu jednotlivých členských států nebo skupin členských států v Unii, neboť posouzení orgánu dohledu může mít na daný členský stát nebo skupinu členských států zásadní dopad.

Bylo by užitečné tato užitečná ustanovení doplnit tak, že se jednoznačněji vymezí posouzení, zda obchodní činnost základní úvěrové instituce ohrožuje finanční stabilitu, a tedy vyžaduje oddělení (24). Požadavek na transparentnost v rozhodování v rámci navrhovaného nařízení (25) je klíčovým prvkem pro zajištění toho, aby rozhodnutí o tom, že konkrétní obchodní činnosti nebudou odděleny, byla dobře promyšlená a odůvodněná. V tomto ohledu musí být rozhodnutí v oblasti dohledu učiněno s odkazem na soubor kritérií, který je širší než soubor obsažený v navrhovaném nařízení. Zavedení harmonizovaného rámce, který umožní zevrubnější posouzení v oblasti dohledu než to, které je zakotveno nyní, by příslušný orgán vedlo při výkonu jeho uvážení a orgánům dohledu by napomohlo při rozpoznání nezbytnosti oddělení. To může úvěrové instituce rovněž motivovat ke zlepšení jejich řízení, včetně jejich interních systémů a postupů, aby předešly riziku nedodržení předpisů a snížily náklady na budoucí požadavek na oddělení.

Za tímto účelem by tyto parametry mohly být užitečně doplněny těmito dalšími kvalitativními informacemi, kterými jsou například: a) kartografie obchodní činnosti včetně metod pro posouzení potřeby vytvořit zásoby s cílem vyhovět předpokládané klientské poptávce; b) rámec pro zajištění souladu provedení navrhovaného nařízení; a c) systémy pro odškodnění obchodníků. Tyto parametry by rovněž mohly být doplněny dalšími kvantitativními údaji, kterými jsou například obrat zásob, odchylky hodnoty v riziku, „zisk a ztráta v den 1“, omezení obchodních sekcí a zeměpisná diverzifikace obchodní činnosti (26). Tím by se celý postup stal pro orgány dohledu operačně proveditelnějším. V souladu s obecným cílem navrhovaného nařízení by úvěrové instituce měly poskytovat veškeré informace nezbytné pro výpočet parametrů, které orgán dohledu používá při posuzování obchodní činnosti (27).

3.3.

ECB považuje za důležité v dostatečném rozsahu zachovat činnosti bank související s vytvářením trhu s cílem zachovat nebo zvýšit likviditu aktiv a trhu, umírněnou cenovou volatilitu a zvýšit odolnost trhů s cennými papíry vůči šokům. Toto je zásadní pro finanční stabilitu, provádění a plynulou transmisi měnové politiky a financování ekonomiky. Jakékoli regulatorní opatření by se proto mělo vyvarovat negativních důsledků na činnosti související s vytvářením trhu, které nejsou odůvodněny významným rizikem.

Při provádění důkladného přezkumu činností souvisejících s vytvářením trhu v souladu s čl. 9 odst. 1 navrhovaného nařízení by orgánu dohledu měly věnovat zvláštní pozornost potenciálním účinkům těchto činností na finanční stabilitu. Činnosti související s vytvářením trhu, které zůstanou zachovány v základní úvěrové instituci, by měly být v souladu s účely navrhovaného nařízení. Tyto činnosti by zejména neměly vést k vytvoření banky, jejíž velikost nebo propojenost nedovoluje její selhání, a neměly by zahrnovat činnost obchodování na vlastní účet pod zástěrkou vytváření trhu, jež by v konečném důsledku mohla ohrozit finanční stabilitu. Proto by bylo prospěšné vyjasnit, že příslušný orgán může vydat souhlas s tím, aby základní úvěrová instituce prováděla činnosti související s vytvářením trhu, které neohrožují finanční stabilitu dané instituce nebo celý finanční systém Unie či jeho část (28). S ohledem na shora uvedené skutečnosti ECB rovněž navrhuje určité změny s cílem zajistit účinné provedení závěrů příslušného orgánu, pokud se týká obchodní činnosti, která by měla být prováděna v rámci obchodního subjektu (29).

ECB navrhuje přesnější definici vytváření trhu (30) tím, že do navrhované definice vytváření trhu v souladu s prvky obsaženými v definici obchodování na vlastní účet doplní slova „nebo v rozumném očekávání potenciální klientské činnosti“. Kromě toho ECB doporučuje uvést do souladu definici vytváření trhu v rámci právních předpisů Unie, a to s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 (31), jež se týká prodeje na krátko a některých aspektů swapů úvěrového selhání, a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (32) o trzích finančních nástrojů. Nevýhodou navrhovaného nařízení je, že neobsahuje definici pojmu „významné tržní riziko“. ECB navrhuje, aby byl pojem „vytváření trhu“ uveden do hlubšího souladu s nařízením (EU) č. 236/2012.

3.4.

V důsledku své činnosti přijímají úvěrové instituce pravidla pro řízení rizik, jež vycházejí z rizika pro úvěrovou instituci nebo její klienty. Dostatečné řízení rizik přispívá k solventnosti úvěrové instituce a ke stabilitě finančního systému. V tomto směru navrhované nařízení omezuje povinnosti v oblasti řízení rizik základní úvěrové instituce na určité derivátové nástroje, jsou-li tyto nástroje způsobilé pro clearing centrální protistrany. ECB proto doporučuje, aby Komise při výkonu své pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci podle čl. 11 odst. 3 navrhovaného nařízení zohlednila specifičnost a přiměřenost bankovních opatření v oblasti řízení rizik.

3.5.

V neposlední řadě je třeba uvést, že oddělení samo o sobě neřeší problém velikosti, která nemusí dovolovat selhání. Selhání velkého, již odděleného obchodního subjektu může mít stále systémový dopad se zásadními důsledky pro kapitálové trhy. Vycházejíce z této skutečnosti mohou některé banky dojít k závěru, že samostatný obchodní subjekt není dostatečně veliký na to, aby mohl být ekonomicky úspěšný. Tento závěr je může vést k tomu, že se zbaví všech svých obchodních činností, což by mohlo vést ke spojení těchto obchodních činností ve větších bankách, které se tím ještě zvětší. Tento výsledek je v rozporu s cílem omezit problém spočívající ve velikosti, která nemusí dovolovat selhání. Tyto obchodní činnosti mohou být namísto toho přesunuty do stínového bankovního sektoru. Tento vývoj vyžaduje podrobné sledování jakýchkoli nezamýšlených důsledků; pokud jsou tyto důsledky závažné, může být odůvodněno přijetí konkrétních opatření s cílem tyto důsledky řešit.

4.   Ustanovení o výjimkách

Článek 21 navrhovaného nařízení stanoví, že Komise může na žádost členského státu schválit výjimku z požadavků na oddělení v případě úvěrových institucí, pro které platí vnitrostátní právní předpisy, které mají „rovnocenný účinek“ jako ustanovení navrhovaného nařízení.

V odůvodnění navrhovaného nařízení se správně uvádí, že nejednotné vnitrostátní právní předpisy by omezily účinnost jednotného mechanismu dohledu, neboť ECB by na úvěrové instituce pod svým dohledem musela uplatňovat soubor různých a nekonzistentních právních předpisů, čímž by se zvýšily náklady na dohled a složitost (33). Tuto obavu ECB zcela sdílí, přičemž tyto úvahy vedou k tomu, aby výjimka z obecné úpravy nebyla zavedena (34). Tato výjimka není slučitelná s cílem vytvořit rovné podmínky a může vytvořit precedent pro budoucí výjimky v jiném typu právních předpisů Unie. To by oslabilo integraci jednotného trhu a zabránilo tomu, aby mohly být splněny samotné cíle navrhovaného nařízení (35). Široký rozsah ustanovení o výjimkách nemusí být kromě toho v souladu s právní formou nařízení a s právním základem pro navrhované nařízení podle článku 114 Smlouvy.

5.   Spolupráce mezi příslušnými orgány a orgány příslušnými k řešení

Záměrem strukturálních opatření v navrhovaném nařízení je připravit základ pro obnovu a řešení problémů finančních institucí, přičemž tyto dva postupy jsou nerozlučně spojeny. Navrhované nařízení tedy zakotvuje spolupráci mezi příslušnými orgány a relevantními orgány příslušnými k řešení v různých fázích posouzení ze strany příslušného orgánu a provádění strukturálních opatření (36). Příslušný orgán s pravomocí vyžadovat oddělení musí relevantní orgány příslušné k řešení vyrozumět před tím, než přijme rozhodnutí o oddělení obchodních činností. Při posuzování nezbytnosti oddělit se musí rovněž zohlednit jakékoli probíhající nebo již existující posouzení možnosti obnovy platební schopnosti. V neposlední řadě musí být opatření spočívající v oddělení v souladu s opatřeními ukládanými v souvislosti s procesem dohledu a hodnocení v oblasti dohledu a s jakýmikoli opatřeními ukládanými v souvislosti s posouzením možnosti obnovy platební schopnosti.

Odstranění překážek obnovení platební schopnosti je zásadní pro vypracování funkčního plánu řešení problémů pro úvěrovou instituci nebo skupinu. Jak ECB uvedla již dříve, ačkoli pro samotné posouzení možnosti obnovy platební schopnosti postačuje konzultace s orgánem dohledu, o opatřeních k odstranění překážek obnovení platební schopnosti a o jejich provedení by mělo být společně rozhodováno ve spolupráci s orgánem dohledu (37). Při přijímání vhodných opatření s cílem zlepšit možnost obnovení platební schopnosti úvěrové instituce nebo skupiny, kterými jsou například změny obchodních postupů, struktury či organizace, musí být řádně zohledněn účinek těchto opatření na zdraví a stabilitu stávající obchodní činnosti subjektu. To je pro příslušný orgán relevantní faktor. Zlepšení možnosti obnovení platební schopnosti bank při zachování kritických finančních služeb v hospodářství jako celku je rovněž klíčovým cílem řízení v oblasti dohledu, k jehož uskutečnění by měla ustanovení obsažená v navrhovaném nařízení směřovat. Příslušné orgány a orgány příslušné k řešení budou muset na obou těchto postupech úzce spolupracovat.

Jedním z cílů navrhovaného nařízení je usnadnit řádné řešení problémů a obnovu skupiny subjektů (38). Cíle navrhovaného nařízení při vymezení ukládání strukturálních opatření však nejsou totožné s cíli posouzení možnosti obnovy platební schopnosti. Rozsah strukturálních opatření dostupných podle navrhovaného nařízení je proto odlišný od rozsahu opatření, jejichž cílem je odstranit překážky obnovení platební schopnosti, podle nedávno přijatého unijního rámce pro řešení problémů (39). ECB tedy vychází z toho, že ačkoli posouzení možnosti obnovy platební schopnosti v souvislosti s plánem řešení problémů neidentifikovalo žádné podstatné překážky možnosti obnovy platební schopnosti, může příslušný orgán i tak identifikovat potřebu pro přijetí strukturálních opatření na základě navrhovaného nařízení, což by usnadnilo obnovu a řešení problémů složitých institucí (40). V tomto ohledu musí být vyjasněno, že příslušný orgán by měl zohlednit jakékoli probíhající nebo již existující posouzení možnosti obnovy platební schopnosti, avšak závěry tohoto posouzení by se neměly nijak dotýkat toho, jak příslušný orgán vykonává své pravomoci podle navrhovaného nařízení, zejména pokud příslušný orgán rozhodne, že kritéria pro uložení oddělení jsou splněna (41).

6.   Pravomoc ukládat sankce

Zatímco navrhované nařízení je přímo použitelné v celé Unii, některá jeho ustanovení vyžadují další provedení ze strany členských států (42). Vzhledem k tomu, že ECB je považována za příslušný orgán pro výlučný účel plnění úkolů, které jí byly svěřeny mimo jiné na základě čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013, a vzhledem k tomu, že úkoly vymezené v navrhovaném nařízení odpovídají úkolům, které již byly ECB svěřeny na základě čl. 4 odst. 1 písm. i) nařízení (EU) č. 1024/2013, ECB by měla mít rovněž pravomoc vykonávat příslušnou pravomoc ukládat sankce podle rámce vymezeného v článku 18 nařízení (EU) č. 1024/2013. To by mělo být objasněno v odůvodnění navrhovaného nařízení a v zájmu zamezení pochybnostem i v článku 28 (43). Pravomoc, která byla ECB svěřena, nezahrnuje pravomoc ukládat sankce fyzickým osobám ani ukládat nepeněžité sankce. Rovněž je třeba uvést výši peněžitých sankcí, která je obsažena v navrhovaném nařízení, do souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (44). Pravomoc pozastavit povolení je obzvláště novým opatřením, jež navrhované nařízení zamýšlí (45). ECB navrhuje, aby tato sankce byla s cílem předejít právním komplikacím z navrhovaného nařízení odstraněna.

V neposlední řadě je v souvislosti s používáním pojmu „výše realizovaného zisku nebo zamezené ztráty“ v navrhovaném nařízení třeba uvést, že v praxi bude velmi obtížné prokázat, kolik by tyto částky měly přesně činit. Sankce navrhovaná v čl. 28 odst. 4 písm. b) navrhovaného nařízení zohledňuje výši realizovaného zisku nebo zamezené ztráty, což naznačuje, že jednou z možných sankcí je jejich vydání. V čl. 29 odst. 1 písm. d) je „výše“ realizovaného zisku nebo zamezené ztráty obsažena mezi okolnostmi, které musí orgány zvážit při rozhodování o druhu a výši sankcí. ECB navrhuje, aby byl tento pojem v obou případech nahrazen odhadem zisku realizovaného nebo ztráty zamezené v důsledku porušení, který provedou příslušné orgány (46).

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. listopadu 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 43 final.

(2)  S výjimkou několika ustanovení nemusí být navrhované nařízení nijak dodatečně prováděno na národní úrovni. Viz odstavec 6 tohoto stanoviska, pokud se týká rámce pro udílení sankcí.

(3)  Viz COM(2014) 43 final, s. 5.

(4)  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

(5)  Viz 8. bod odůvodnění navrhovaného nařízení.

(6)  Podle článku 131 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)  Podle článku 3 navrhovaného nařízení jsou prahové hodnoty tyto: a) celková aktiva ve výši alespoň 30 miliard EUR a b) obchodní činnost ve výši alespoň 70 miliard EUR nebo 10 % jejich celkových aktiv.

(8)  Viz 13. bod odůvodnění navrhovaného nařízení.

(9)  Viz změny č. 7 a 18 přílohy tohoto stanoviska.

(10)  Viz změna č. 19 přílohy tohoto stanoviska.

(11)  Viz změna č. 23 přílohy tohoto stanoviska.

(12)  Viz čl. 5 odst. 4 navrhovaného nařízení.

(13)  Viz příloha A6 posouzení dopadů vypracovaného Komisí (část 3 ze 3), s. 58. Z několika bank, které v rámci veřejné konzultace předložily kvantitativní důkazy, žádná z těchto bank neoznámila, že by měla z obchodování na vlastní účet jakýkoli významný příjem.

(14)  Viz článek 6 navrhovaného nařízení.

(15)  Viz odstavec 3.3 tohoto stanoviska.

(16)  Viz oddíl 5.3.1.1 posouzení dopadů vypracovaného Komisí.

(17)  Viz čl. 5 odst. 4 navrhovaného nařízení.

(18)  Viz změna č. 5 přílohy tohoto stanoviska.

(19)  Viz změna č. 23 přílohy tohoto stanoviska.

(20)  Viz článek 9 navrhovaného nařízení.

(21)  Viz čl. 10 odst. 1 navrhovaného nařízení.

(22)  Jak je navrženo v 23. bodě odůvodnění navrhovaného nařízení.

(23)  Viz čl. 10 odst. 3 a 23. bod odůvodnění navrhovaného nařízení.

(24)  Viz změny č. 2 a 10 až 15 přílohy tohoto stanoviska.

(25)  Viz čl. 10 odst. 3 třetí pododst. navrhovaného nařízení.

(26)  Viz změna č. 8 přílohy tohoto stanoviska.

(27)  Viz změna č. 9 přílohy tohoto stanoviska.

(28)  Viz změna č. 12 přílohy tohoto stanoviska.

(29)  Viz změny č. 14 a 15 přílohy tohoto stanoviska.

(30)  Viz změna č. 6 přílohy tohoto stanoviska.

(31)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1).

(32)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(33)  Jak je navrženo v 8. bodě odůvodnění navrhovaného nařízení.

(34)  Viz změny č. 1 a 17 přílohy tohoto stanoviska.

(35)  Viz například 7. bod odůvodnění a článek 1 navrhovaného nařízení.

(36)  Článek 19 navrhovaného nařízení.

(37)  Stanovisko CON/2013/76, odstavec 2.5. Všechna stanoviska jsou zveřejněna na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu

(38)  Čl. 1 písm. g) navrhovaného nařízení.

(39)  Viz zejména články 17 a 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190) a článek 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014, kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010 (Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1).

(40)  Viz rovněž oddíl 5.3.1.1 posouzení dopadů vypracovaného Komisí.

(41)  Viz změna č. 16 přílohy tohoto stanoviska.

(42)  Soudní dvůr Evropské unie ve své judikatuře uvádí, že některá ustanovení nařízení nicméně mohou pro své uplatnění vyžadovat přijetí prováděcích opatření buď členskými státy, nebo samotným zákonodárcem Unie. V tomto směru viz odstavce 32 a 33 věci C-367/09 SGS Belgium a ostatní [2010] Sb. rozh. s. I-10761.

(43)  Viz změny č. 4 a 21 přílohy tohoto stanoviska.

(44)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(45)  Viz článek 28 navrhovaného nařízení.

(46)  Viz změna č. 22 přílohy tohoto stanoviska.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

10. bod odůvodnění

„(10)

V souladu s cíli podpory fungování vnitřního trhu by mělo být možné udělit úvěrové instituci výjimku z ustanovení o oddělení některých obchodních činností, jestliže členský stát před 29. lednem 2014 přijal zákonnou právní úpravu (včetně následně přijatých podzákonných právních předpisů), které úvěrovým institucím přijímajícím vklady od jednotlivců a malých a středních podniků zakazují obchodování s investicemi na vlastní účet a držení obchodních aktiv. Členský stát by tedy měl být oprávněn požádat Komisi o udělení výjimky z ustanovení o oddělení některých obchodních činností pro úvěrovou instituci, na niž se vztahují vnitrostátní právní předpisy slučitelné s uvedenými ustanoveními. To by členským státům, které již zavedly zákonnou úpravu, jejíž účinek je rovnocenný a konzistentní s tímto nařízením, umožnilo vyhnout se slaďování již existujících a účinných ustanovení. Aby bylo zajištěno, že dopad vnitrostátních právních předpisů ani následných prováděcích opatření neohrozí cíl fungování vnitřního trhu, musí být uvedené vnitrostátní právní předpisy a související dohledová a donucovací opatření schopna zajistit, aby úvěrové instituce přijímající od jednotlivců a malých a středních podniků způsobilé vklady splňovaly právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné a slučitelné s ustanoveními tohoto nařízení. Příslušný orgán vykonávající dohled nad úvěrovou institucí, na niž se vztahují dotčené vnitrostátní právní předpisy, by měl být odpovědný za vydání stanoviska, jež by mělo být k žádosti o výjimku připojeno.“

(10)

V souladu s cíli podpory fungování vnitřního trhu by mělo být možné udělit úvěrové instituci výjimku z ustanovení o oddělení některých obchodních činností, jestliže členský stát před 29. lednem 2014 přijal zákonnou právní úpravu (včetně následně přijatých podzákonných právních předpisů), které úvěrovým institucím přijímajícím vklady od jednotlivců a malých a středních podniků zakazují obchodování s investicemi na vlastní účet a držení obchodních aktiv. Členský stát by tedy měl být oprávněn požádat Komisi o udělení výjimky z ustanovení o oddělení některých obchodních činností pro úvěrovou instituci, na niž se vztahují vnitrostátní právní předpisy slučitelné s uvedenými ustanoveními. To by členským státům, které již zavedly zákonnou úpravu, jejíž účinek je rovnocenný a konzistentní s tímto nařízením, umožnilo vyhnout se slaďování již existujících a účinných ustanovení. Aby bylo zajištěno, že dopad vnitrostátních právních předpisů ani následných prováděcích opatření neohrozí cíl fungování vnitřního trhu, musí být uvedené vnitrostátní právní předpisy a související dohledová a donucovací opatření schopna zajistit, aby úvěrové instituce přijímající od jednotlivců a malých a středních podniků způsobilé vklady splňovaly právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné a slučitelné s ustanoveními tohoto nařízení. Příslušný orgán vykonávající dohled nad úvěrovou institucí, na niž se vztahují dotčené vnitrostátní právní předpisy, by měl být odpovědný za vydání stanoviska, jež by mělo být k žádosti o výjimku připojeno.

Odůvodnění

Tato výjimka není v souladu s cílem vytvořit rovné podmínky. Kromě toho může toto ustanovení vytvořit precedent pro budoucí výjimky v jiných legislativních oblastech, což narušuje integraci jednotného trhu obecně.

Změna č. 2

23. bod odůvodnění

„(23)

Pokud při posuzování obchodních činností příslušný orgán dojde k závěru, že překračují určité parametry, pokud jde o relativní velikost, pákový efekt, složitost, ziskovost, související tržní riziko, jakož i propojení, měl by požadovat jejich oddělení od základní úvěrové instituce, pokud základní úvěrová instituce není schopna přesvědčivě prokázat příslušnému orgánu, že uvedené obchodní činnosti neohrožují její finanční stabilitu ani stabilitu finančního systému Unie jako celku, přičemž se zohlední cíle stanovené tímto nařízením.“

„(23)

Pokud při posuzování obchodních činností příslušný orgán dojde k závěru, že překračují určité parametry, pokud jde o relativní velikost, pákový efekt, složitost, ziskovost, související tržní riziko, jakož i propojení, a dále má za to, že je ohrožena finanční stabilita základní úvěrové instituce nebo celý finanční systém Unie či jeho část s ohledem na cíle tohoto nařízení, měl by požadovat jejich oddělení od základní úvěrové instituce, pokud základní úvěrová instituce není schopna přesvědčivě prokázat příslušnému orgánu, že uvedené obchodní činnosti neohrožují její finanční stabilitu ani stabilitu finančního systému Unie jako celku, přičemž se zohlední cíle stanovené tímto nařízením.“

Odůvodnění

Cílem navrhovaného znění je zajistit soulad mezi 23. bodem odůvodnění a článkem 10, který příslušnému orgánu dává uvážení při přezkumu obchodní činnosti, jakož i při rozhodování o tom, zda zahájit řízení o oddělení.

Změna č. 3

29. bod odůvodnění

„Bez ohledu na oddělení by základní úvěrová instituce měla být i nadále schopna řídit své vlastní riziko. Některé obchodní činnosti by tudíž měly být povoleny, pokud jsou zaměřeny na obezřetné řízení kapitálu, likvidity a finančních prostředků základní úvěrové instituce a neohrožují její finanční stabilitu. Podobně základní úvěrové instituce musí být schopny poskytovat svým klientům určité nezbytné služby řízení rizika. To by však mělo probíhat tak, aby základní úvěrová instituce nebyla vystavena zbytečnému riziku a aniž by byla ohrožena její finanční stabilita. Zajišťovací činnosti způsobilé pro účely obezřetného řízení vlastního rizika a pro účely poskytování služeb řízení rizika klientům se mohou, avšak nemusí, kvalifikovat jako zajišťovací účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví.“

„Bez ohledu na oddělení by základní úvěrová instituce měla být i nadále schopna řídit své vlastní riziko. Některé obchodní činnosti by tudíž měly být povoleny, pokud jsou zaměřeny na obezřetné řízení kapitálu, likvidity a finančních prostředků základní úvěrové instituce a neohrožují její finanční stabilitu. Podobně základní úvěrové instituce musí být schopny poskytovat svým klientům určité nezbytné služby řízení rizika. To by však mělo probíhat tak, aby základní úvěrová instituce nebyla vystavena zbytečnému riziku a aniž by byla ohrožena její finanční stabilita. Zajišťovací činnosti způsobilé pro účely obezřetného řízení vlastního rizika a pro účely poskytování služeb řízení rizika klientům se mohou, avšak nemusí, kvalifikovat jako zajišťovací účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Bez ohledu na rozhodnutí o oddělení má příslušný orgán pravomoc, která mu byla svěřena na základě čl. 104 odst. 1 písm. a) směrnice 2013/36/EU a která spočívá v požadavku držet kapitál, když objem rizik a obchodní činnosti překročí určité meze, s cílem motivovat instituci k tomu, aby se nevystavovala zbytečným rizikům pro svou finanční stabilitu nebo pro finanční stabilitu celé Unie nebo její části.

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby rizika pro finanční stabilitu z titulu obchodní činnosti byla omezena, měl by příslušný orgán mít pravomoc uložit kapitálovou přirážku, když objem rizik a činnosti překročí určité meze. Tato přirážka by napomohla odradit banky od toho, aby se zabývaly nadbytečnými obchodními činnostmi.

Změna č. 4

Bod odůvodnění 37a (nový)

Text neexistuje

(37a)

Pro účely plnění svých výlučných úkolů, včetně povinností uvedených v tomto nařízení, má ECB pravomoc ukládat sankce podle článku 18 nařízení (EU) č. 1024/2013.

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že v návaznosti na provedení článku 28 navrhovaného nařízení členskými státy ECB bude mít pro účely plnění svých úkolů pravomoc ukládat sankce zejména ve smyslu článku 18 nařízení (EU) č. 1024/2013. Viz rovněž odstavec 6 tohoto stanoviska.

Změna č. 5

Článek 5

Definice

„4.   ‚obchodováním na vlastní účet‘ se rozumí použití vlastního kapitálu nebo vypůjčených peněz k přijetí pozic v jakémkoli typu transakcí s cílem zakoupit, prodat nebo jinak nabýt či zcizit jakýkoli finanční nástroj nebo komodity výlučně v zájmu dosažení zisku na vlastní účet a bez jakékoli spojitosti se skutečnou či předvídanou klientskou činností nebo za účelem zajištění rizika subjektu v důsledku skutečné nebo předvídané klientské činnosti, a to prostřednictvím sekcí, oddělení, divizí nebo jednotlivých obchodníků specificky určených k tomuto přijímání pozic a dosahování zisku a rovněž prostřednictvím účelových internetových platforem pro obchodování na vlastní účet;“

„4.   ‚obchodováním na vlastní účet‘ se rozumí použití vlastního kapitálu nebo vypůjčených peněz k přijetí pozic - v reakci na skutečné nebo očekávané pohyby tržního ocenění a s cílem tyto pohyby využít - v jakémkoli typu transakcí s cílem zakoupit, prodat nebo jinak nabýt či zcizit jakýkoli finanční nástroj nebo komodity výlučně v zájmu dosažení zisku na vlastní účet a bez jakékoli spojitosti se skutečnou či předvídanou klientskou činností nebo za účelem zajištění rizika subjektu v důsledku skutečné nebo předvídané klientské činnosti, a to prostřednictvím sekcí, oddělení, divizí nebo jednotlivých obchodníků specificky určených k tomuto přijímání pozic a dosahování zisku a rovněž prostřednictvím účelových internetových platforem pro obchodování na vlastní účet. Tato definice zahrnuje všechny tyto transakce prováděné za účelem dosažení zisku bez ohledu na to, zda by takového zisku bylo dosaženo v krátkodobém či dlouhodobém horizontu, či zda ho je fakticky dosaženo.

Odůvodnění

K obchodování na vlastní účet - na rozdíl od jiné obchodní činnosti, kterou je například činnost související s vytvářením trhu - dochází za účelem dosažení zisku na základě skutečných či očekávaných pohybů výkyvů tržní hodnoty, na něž obchodníci na vlastní účet reagují a na jejichž základě provádějí spekulace. Navrhovaná změna umožní, aby z definice byly vyňaty dlouhodobé nespekulativní investice do základního kapitálu (včetně kapitálových účastí v jiných finančních institucích, a to např. bankách a pojišťovacích společnostech).

Změna č. 6

Článek 5

Definice

„12.   ‚tvorbou trhu‘ se rozumí závazek finanční instituce zajišťovat pravidelně a průběžně tržní likviditu zveřejňováním dvousměrných kotací k určitému finančnímu nástroji nebo v rámci své běžné činnosti plněním pokynů klientů či v reakci na žádosti klientů o obchodování, aniž by byla v těchto obou případech vystavena významnému tržnímu riziku;“

„12.   ‚tvorbou trhu‘ se rozumí závazek finanční instituce zajišťovat pravidelně a průběžně tržní likviditu zveřejňováním dvousměrných kotací k určitému finančnímu nástroji nebo v rámci své běžné činnosti plněním pokynů klientů či v reakci na žádosti klientů o obchodování nebo v rozumném očekávání potenciální klientské činnosti, a zajištěním pozic vzniklých z titulu plnění těchto úkolů , aniž by byla v těchto obou případech vystavena významnému tržnímu riziku;“

ECB vychází z toho, že tvorba trhu je na rozdíl od obchodování na vlastní účet činnost určovaná klienty, a proto související se standardní bankovní činností. K tvorbě trhu někdy dochází rovněž v očekávání klientské činnosti. ECB proto navrhuje, aby se do definice tvorby trhu vložila slova „v rozumném očekávání potenciální klientské činnosti“. To je do určité míry symetrické ve vztahu k navrhované definici obchodování na vlastní účet.

Na rozdíl od makléřů tvůrce trhu kromě toho kdykoli absorbuje nerovnováhu v poptávce a nabídce pomocí svých zásob, čímž vystavuje riziku svůj vlastní kapitál. Tvůrci trhu by proto mělo být umožněno, aby mohl zajistit své pozice vzniklé z titulu plnění svých úkolů jako tvůrce trhu. S ohledem na skutečnost, že pojem „významného“ tržního rizika není definován, a dále s cílem v nejvyšším možném rozsahu sblížit definice použité v souvisejících nařízeních Unie ECB navrhuje, aby byl v souladu s nařízením (EU) č. 236/2012 použit pojem „zajištění pozic vzniklých z titulu plnění těchto úkolů“.

Změna č. 7

Článek 5

Definice

Text neexistuje

23.   ‚spojením‘ se rozumí spojení určené podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004.

Odůvodnění

Viz odstavec 1.2 tohoto stanoviska.

Změna č. 8

Čl. 9 odst. 2

Povinnost přezkoumat činnosti

„2.   Při posuzování podle odstavce 1 použije příslušný orgán tyto parametry měření:

a)

relativní velikost obchodních aktiv měřenou obchodními aktivy vydělenými celkovými aktivy;

b)

pákový efekt obchodních aktiv měřený obchodními aktivy vydělenými kapitálem core Tier 1;

c)

relativní význam úvěrového rizika protistrany měřený reálnou hodnotou derivátů vydělenou celkovými obchodními aktivy;

d)

relativní složitost obchodních derivátů měřenou aktivy obchodních derivátů úrovně 2 a 3 vydělenými obchodními deriváty a obchodními aktivy;

e)

relativní ziskovost výnosů z obchodování měřenou výnosy z obchodování vydělenými celkovým čistým výnosem;

f)

relativní význam tržního rizika měřený výpočtem absolutní hodnoty rozdílu mezi aktivy a závazky z obchodování a jejím vydělením prostým průměrem aktiv z obchodování a závazků z obchodování;

g)

propojenost měřenou metodikou uvedenou v čl. 131 odst. 18 směrnice 2013/36/EU;

h)

úvěrové a likviditní riziko vyplývající ze závazků a záruk poskytnutých základní úvěrovou institucí.“

„2.   Při posuzování podle odstavce 1 použije příslušný orgán tyto parametry měření:

a)

relativní velikost obchodních aktiv měřenou obchodními aktivy vydělenými celkovými aktivy;

b)

pákový efekt obchodních aktiv měřený obchodními aktivy vydělenými kapitálem core Tier 1;

c)

relativní význam úvěrového rizika protistrany měřený reálnou hodnotou derivátů vydělenou celkovými obchodními aktivy;

d)

relativní složitost obchodních derivátů měřenou aktivy obchodních derivátů úrovně 2 a 3 vydělenými obchodními deriváty a obchodními aktivy;

e)

relativní ziskovost výnosů z obchodování měřenou výnosy z obchodování vydělenými celkovým čistým výnosem;

f)

relativní význam tržního rizika měřený výpočtem absolutní hodnoty rozdílu mezi aktivy a závazky z obchodování a jejím vydělením prostým průměrem aktiv z obchodování a závazků z obchodování;

g)

propojenost měřenou metodikou uvedenou v čl. 131 odst. 18 směrnice 2013/36/EU;

h)

úvěrové a likviditní riziko vyplývající ze závazků a záruk poskytnutých základní úvěrovou institucí.;

i)

kartografii obchodních činností včetně metod pro posouzení potřeby vytvořit zásoby s cílem vyhovět přepokládané klientské poptávce;

j)

rámec pro zajištění souladu provedení tohoto nařízení;

k)

systém pro odškodnění obchodníků;

l)

další kvantitativní údaje, kterými jsou například obrat zásob, odchylky hodnoty v riziku, ‚zisk a ztráta v den 1‘, omezení obchodních sekcí a zeměpisná diverzifikace obchodní činnosti.

Odůvodnění

Viz odstavec 3.2 tohoto stanoviska.

Změna č. 9

Čl. 9 odst. 2a (nový)

Povinnost přezkoumat činnosti

Text neexistuje

2a.   Příslušný orgán může vyžadovat veškeré kvantitativní a kvalitativní informace, které považuje za relevantní pro posouzení obchodních činností podle odstavce 1.

Odůvodnění

Viz odstavec 3.2 tohoto stanoviska.

Změna č. 10

Čl. 10 odst. 1

Pravomoc příslušného orgánu požadovat, aby základní úvěrová instituce nevykonávala určité činnosti

„1.   Dojde-li příslušný orgán k závěru, že po posouzení podle čl. 9 odst. 1 jsou splněna omezení a podmínky související s parametry uvedenými v čl. 9 odst. 2 písm. a) až h) a specifikovanými v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v odstavci 5, a domnívá se proto, že je ohrožena finanční stabilita základní úvěrové instituce nebo finančního systému Unie jako celku s ohledem na cíle uvedené v článku 1, zahájí nejpozději do dvou měsíců po dokončení uvedeného posouzení postup vedoucí k rozhodnutí podle odst. 3 druhého pododstavce.“

„1.   Dojde-li příslušný orgán k závěru, že po posouzení podle čl. 9 odst. 1 jsou splněna omezení a podmínky související s parametry uvedenými v čl. 9 odst. 2 písm. a) až h) a specifikovanými v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v odstavci 5, a domnívá se proto, že je ohrožena finanční stabilita základní úvěrové instituce nebo celého finančního systému Unie nebo jeho části jako celku s ohledem na cíle uvedené v článku 1, zahájí nejpozději do dvou měsíců po dokončení uvedeného posouzení postup vedoucí k rozhodnutí podle odst. 3 druhého pododstavce.“

Odůvodnění

Cílem navrhované technické změny je odstranit veškerou zbývající rozporuplnost vyplývající z použití slova „proto“ s ohledem na skutečnost, že příslušné orgány vždy posuzují ohrožení finanční stability, a to i když jsou splněny prahové parametry. Kromě toho by rozhodnutí příslušného orgánu mělo rovněž vycházet z důkazů z dodatečných ukazatelů (viz dále odstavec 3.2 tohoto stanoviska).

Změna č. 11

Čl. 10 odst. 2

Pravomoc příslušného orgánu požadovat, aby základní úvěrová instituce nevykonávala určité činnosti

„2.   Pokud omezení a podmínky uvedené v odstavci 1 nejsou splněny, může příslušný orgán přesto zahájit postup vedoucí k rozhodnutí podle odst. 3 třetího pododstavce, dojde-li na základě posouzení podle čl. 9 odst. 1 k závěru, že veškerá obchodní činnost prováděná základní úvěrovou institucí, s výjimkou obchodování s deriváty jinými než povolenými podle článků 11 a 12, představuje hrozbu pro finanční stabilitu základní úvěrové instituce nebo finančního systému Unie jako celku s ohledem na cíle uvedené v článku 1.“

„2.   Pokud omezení a podmínky uvedené v odstavci 1 nejsou splněny, může příslušný orgán přesto zahájit postup vedoucí k rozhodnutí podle odst. 3 třetího pododstavce, dojde-li na základě posouzení podle čl. 9 odst. 1 k závěru, že veškerá obchodní činnost prováděná základní úvěrovou institucí, s výjimkou obchodování s deriváty jinými než povolenými podle článků 11 a 12, představuje hrozbu pro finanční stabilitu základní úvěrové instituce nebo celého finančního systému Unie nebo jeho části jako celku s ohledem na cíle uvedené v článku 1.“

Odůvodnění

ECB navrhuje, aby se úsudek příslušného orgánu opíral o ohrožení finanční stability celé Unie nebo její části.

Změna č. 12

Čl. 10 odst. 3

Pravomoc příslušného orgánu požadovat, aby základní úvěrová instituce nevykonávala určité činnosti

„3.   Příslušný orgán oznámí své závěry uvedené v odstavcích 1 nebo 2 základní úvěrové instituci a umožní jí předložit písemné připomínky ve lhůtě dvou měsíců ode dne takového oznámení.

Pokud základní úvěrová instituce ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci přesvědčivě neprokáže příslušnému orgánu, že důvody vedoucí k jeho závěrům nejsou oprávněné, přijme příslušný orgán rozhodnutí určené základní úvěrové instituci, v němž jí nařídí, aby nevykonávala obchodní činnosti specifikované v uvedených závěrech. Příslušný orgán své rozhodnutí odůvodní a zveřejní.

Pro účely odstavce 1 platí, že pokud příslušný orgán rozhodne, že základní úvěrové instituci výkon uvedených obchodních činností umožní, rovněž své rozhodnutí odůvodní a zveřejní.

Pro účely odstavce 2 platí, že pokud příslušný orgán rozhodne, že základní úvěrové instituci výkon uvedených obchodních činností umožní, přijme v tomto smyslu rozhodnutí určené základní úvěrové instituci.

Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí podle tohoto odstavce příslušný orgán konzultuje Evropský orgán pro bankovnictví ohledně důvodů svého navrhovaného rozhodnutí a možného dopadu takového rozhodnutí na finanční stabilitu Unie a fungování vnitřního trhu. Příslušný orgán rovněž Evropskému orgánu pro bankovnictví oznámí své konečné rozhodnutí.

Příslušný orgán přijme konečné rozhodnutí do dvou měsíců poté, co obdržel písemné připomínky uvedené v prvním pododstavci.“

„3.   Příslušný orgán oznámí své závěry uvedené v odstavcích 1 nebo 2 základní úvěrové instituci a umožní jí předložit písemné připomínky ve lhůtě dvou měsíců ode dne takového oznámení.

Pokud základní úvěrová instituce ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci přesvědčivě neprokáže příslušnému orgánu, že příslušné obchodní činnosti neohrožují finanční stabilitu základní úvěrové instituce ani celého finančního systému Unie nebo jeho části důvody vedoucí k jeho závěrům nejsou oprávněné, přijme příslušný orgán rozhodnutí určené základní úvěrové instituci, v němž jí nařídí, aby nevykonávala obchodní činnosti specifikované v uvedených závěrech. Příslušný orgán své rozhodnutí odůvodní a zveřejní.

Pro účely odstavce 1 platí, že pokud příslušný orgán rozhodne, že základní úvěrové instituci výkon uvedených obchodních činností umožní, rovněž své rozhodnutí odůvodní a zveřejní.

Pro účely odstavce 2 platí, že pokud příslušný orgán rozhodne, že základní úvěrové instituci výkon uvedených obchodních činností umožní, přijme v tomto smyslu rozhodnutí určené základní úvěrové instituci.

Příslušný orgán může zejména vydat souhlas s tím, aby základní úvěrová instituce prováděla činnosti související s vytvářením trhu, které neohrožují finanční stabilitu základní úvěrové instituce ani celý finanční systém Unie či jeho část.

Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí podle tohoto odstavce příslušný orgán konzultuje Evropský orgán pro bankovnictví ohledně důvodů svého navrhovaného rozhodnutí a možného dopadu takového rozhodnutí na finanční stabilitu Unie a fungování vnitřního trhu. Příslušný orgán rovněž Evropskému orgánu pro bankovnictví oznámí své konečné rozhodnutí.

Příslušný orgán přijme konečné rozhodnutí do dvou měsíců poté, co obdržel písemné připomínky uvedené v prvním pododstavci.“

Z důvodů právní jistoty a souladu ECB navrhuje, aby znění tohoto ustanovení odráželo znění 23. bodu odůvodnění navrhovaného nařízení.

Činnosti související s vytvářením trhu, které budou v základní úvěrové instituci nadále prováděny, by měly být v souladu s účely navrhovaného nařízení. Tyto činnosti by zejména neměly vést k vytvoření banky, jejíž velikost nebo propojenost nedovoluje její selhání, a neměly by zahrnovat činnost obchodování na vlastní účet pod zástěrkou vytváření trhu, jež by v konečném důsledku mohla ohrozit finanční stabilitu. Proto by bylo prospěšné vyjasnit, že příslušný orgán může vydat souhlas s tím, aby základní úvěrová instituce prováděla činnosti související s vytvářením trhu, které neohrožují finanční stabilitu dané instituce nebo celý finanční systém Unie či jeho část (viz dále odstavec 3.3 tohoto stanoviska).

Změna č. 13

Čl. 10 odst. 5

Pravomoc příslušného orgánu požadovat, aby základní úvěrová instituce nevykonávala určité činnosti

„Komise do [OP insert the correct date by 6 months of publication of this Regulation] přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 35 s cílem:

[…]

b)

specifikovat, který druh sekuritizace není považován za hrozbu pro finanční stabilitu základní úvěrové instituce nebo finančního systému Unie jako celku, a to v souvislosti s každým z těchto aspektů:

[…]“

„Komise do [OP insert the correct date by 6 months of publication of this Regulation] přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 35 s cílem:

[…]

b)

specifikovat, který druh sekuritizace není považován za hrozbu pro finanční stabilitu základní úvěrové instituce nebo celého finančního systému Unie nebo jeho části jako celku, a to v souvislosti s každým z těchto aspektů:

[…]“

Odůvodnění

ECB navrhuje, aby se akt v přenesené pravomoci Komise opíral o zvážení toho, zda není ohrožena finanční stabilita celé Unie nebo její části.

Změna č. 14

Článek 11

Obezřetné řízení vlastního rizika

„1.   Základní úvěrová instituce, jíž se týká rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3, může vykonávat obchodování pouze v rozsahu, jenž je omezen účely obezřetného řízení jejího kapitálu, likvidity a finančních prostředků.

V rámci obezřetného řízení svého kapitálu, likvidity a finančních prostředků může základní úvěrová instituce pro zajištění celkového rizika své rozvahy používat pouze úrokové, měnové a úvěrové deriváty způsobilé pro clearing ústřední protistrany. Základní úvěrová instituce příslušnému orgánu dohledu prokáže, že zajišťovací činnost je koncipována pro snížení konkrétních a identifikovatelných rizik jednotlivých nebo agregovaných pozic základní úvěrové instituce a že tato rizika prokazatelně snižuje nebo výrazně zmírňuje.

[…]“

„1.   Aniž by bylo dotčeno rozhodnutí příslušného orgánu uvedené v čl. 10 odst. 3, může základní úvěrová instituce, jíž se týká rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3, může rovněž vykonávat obchodování pouze v rozsahu, jenž je omezen pouze na účely obezřetného řízení jejího kapitálu, likvidity a finančních prostředků.

V rámci obezřetného řízení svého kapitálu, likvidity a finančních prostředků může základní úvěrová instituce pro zajištění celkového rizika své rozvahy používat pouze úrokové, měnové a úvěrové deriváty způsobilé pro clearing ústřední protistrany. Základní úvěrová instituce příslušnému orgánu dohledu prokáže, že zajišťovací činnost je koncipována pro snížení konkrétních a identifikovatelných rizik jednotlivých nebo agregovaných pozic základní úvěrové instituce a že tato rizika prokazatelně snižuje nebo výrazně zmírňuje.

[…]“

Odůvodnění

Cílem navrhované změny je objasnit, že v rozhodnutí o oddělení budou uvedeny všechny činnosti, které základní úvěrová instituce může nadále vykonávat.

Změna č. 15

Článek 12

Poskytování služeb řízení rizik klientům

„1.   Základní úvěrová instituce, které se týká rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3, smí prodávat úrokové, měnové a úvěrové deriváty, deriváty emisních povolenek, komoditní deriváty způsobilé pro clearing centrální protistrany a emisní povolenky svým nefinančním klientům, finančním subjektům uvedeným v čl. 5 bodě 19 druhé a třetí odrážce, pojišťovnám a institucím poskytujícím dávky zaměstnaneckého penzijního pojištění, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

výlučným cílem prodeje je zajištění proti úrokovému riziku, měnovému riziku, úvěrovému riziku, komoditnímu riziku nebo riziku emisních povolenek;

b)

kapitálový požadavek základní úvěrové instituce týkající se rizika z pozic vyplývajícího z derivátů a emisních povolenek nepřesahuje podíl jejího celkového kapitálového požadavku souvisejícího s rizikem, jenž má být specifikován aktem v přenesené pravomoci Komise v souladu s odstavcem 2.

Není-li požadavek v písmeni b) splněn, nesmí základní úvěrová instituce deriváty a emisní povolenky prodávat ani je vykazovat v rozvaze.

[…]“

„1.   Aniž by bylo dotčeno rozhodnutí příslušného orgánu uvedené v čl. 10 odst. 3, smí základní úvěrová instituce, které se týká rozhodnutí podle čl. 10 odst. 3, smí rovněž prodávat úrokové, měnové a úvěrové deriváty, deriváty emisních povolenek, komoditní deriváty způsobilé pro clearing centrální protistrany a emisní povolenky svým nefinančním klientům, finančním subjektům uvedeným v čl. 5 bodě 19 druhé a třetí odrážce, pojišťovnám a institucím poskytujícím dávky zaměstnaneckého penzijního pojištění, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

výlučným cílem prodeje je zajištění proti úrokovému riziku, měnovému riziku, úvěrovému riziku, komoditnímu riziku nebo riziku emisních povolenek;

b)

kapitálový požadavek základní úvěrové instituce týkající se rizika z pozic vyplývajícího z derivátů a emisních povolenek nepřesahuje podíl jejího celkového kapitálového požadavku souvisejícího s rizikem, jenž má být specifikován aktem v přenesené pravomoci Komise v souladu s odstavcem 2.

Není-li požadavek v písmeni b) splněn, nesmí základní úvěrová instituce deriváty a emisní povolenky prodávat ani je vykazovat v rozvaze.

[…]“

Odůvodnění

Cílem navrhované změny je objasnit, že v rozhodnutí o oddělení budou uvedeny všechny činnosti, které základní úvěrová instituce může nadále vykonávat.

Změna č. 16

Článek 19

Spolupráce mezi příslušnými orgány a relevantními orgány příslušnými k řešení

„2.   Pokud příslušný orgán provádí posouzení v souladu s článkem 9 a pokud v souladu s článkem 10 nařizuje, aby základní úvěrová instituce nevykonávala určité činnosti, zohlední veškerá probíhající nebo již existující posouzení možnosti obnovení platební schopnosti provedená kterýmkoli relevantním orgánem příslušným k řešení podle článků 13 a 13 písm. a) směrnice [o ozdravných postupech a řešení problémů bank].

3.   Příslušný orgán spolupracuje s relevantním orgánem příslušným k řešení a vyměňuje si s ním příslušné informace, které jsou považovány za nezbytné k plnění jeho povinností.

4.   Příslušný orgán zajistí, aby opatření uložená podle této kapitoly byla v souladu s opatřeními přijatými podle čl. 13 písm. b) nařízení (EU) č. 1024/2013, čl. 8 odst. 9 nařízení (EU) č. [o jednotném mechanismu řešení problémů], článku 13, čl. 13 písm. a) a článků 14 a 15 směrnice [o ozdravných postupech a řešení problémů bank] a článku 104 směrnice 2013/36/EU.“

„2.   Pokud příslušný orgán provádí posouzení v souladu s článkem 9 a pokud v souladu s článkem 10 nařizuje, aby základní úvěrová instituce nevykonávala určité činnosti, zohlední veškerá probíhající nebo již existující posouzení možnosti obnovení platební schopnosti provedená kterýmkoli relevantním orgánem příslušným k řešení podle článků 13 a 13 písm. a) směrnice [o ozdravných postupech a řešení problémů bank].

Zjištění relevantního orgánu příslušného k řešení, že neexistují žádné podstatné překážky možnosti obnovy platební schopnosti, se samo o sobě nepovažuje za dostatečný ukazatel toho, že závěry uvedené v čl. 10 odst. 3 nejsou odůvodněny.

3.   Příslušný orgán spolupracuje s relevantním orgánem příslušným k řešení a vyměňuje si s ním příslušné informace, které jsou považovány za nezbytné k plnění jeho povinností, včetně seznamu institucí, které spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

4.   Příslušný orgán zajistí, aby opatření uložená podle této kapitoly byla slučitelná v souladu s opatřeními přijatými podle čl. 13 písm. b) nařízení (EU) č. 1024/2013, čl. 8 odst. 9 nařízení (EU) č. [o jednotném mechanismu řešení problémů], článku 13, čl. 13 písm. a) a článků 14 a 15 směrnice [o ozdravných postupech a řešení problémů bank] a článku 104 směrnice 2013/36/EU.“

Odůvodnění

Viz odstavec 5 tohoto stanoviska. Spolupráce mezi příslušnými orgány a relevantními orgány příslušnými k řešení by měla zajistit, aby relevantní orgány příslušné k řešení byly informovány o seznamu institucí, v jejichž případě může být vydáno rozhodnutí o oddělení podle navrhovaného nařízení.

Změna č. 17

Článek 21

Výjimka z požadavků kapitoly III

„1.   Na žádost členského státu může Komise udělit výjimku z požadavků této kapitoly pro úvěrovou instituci přijímající vklady od fyzických osob a malých a středních podniků, na které se vztahuje vnitrostátní zákonná úprava přijatá před 29. lednem 2014, pokud dotyčné vnitrostátní právní předpisy splňují tyto požadavky:

a)

jejich cílem je prevence finančního napětí nebo selhání a systémového rizika podle článku 1;

b)

zakazují úvěrovým institucím přijímajícím způsobilé vklady od fyzických osob a malých a středních podniků vykonávat regulovanou činnost obchodování s investicemi na vlastní účet a držení obchodních aktiv; vnitrostátní právní předpisy mohou nicméně stanovit omezené výjimky umožňující úvěrové instituci přijímající vklady od fyzických osob a malých a středních podniků provádět činnosti zmírňování rizika v zájmu obezřetného řízení svého kapitálu, likvidity a finančních prostředků a poskytovat klientům omezené služby řízení rizika;

c)

pokud je úvěrová instituce přijímající vklady fyzických osob a malých a středních podniků členem skupiny, zajistí, aby byla úvěrová instituce právně oddělena od subjektů skupiny, které vykonávají regulovanou činnost obchodování s investicemi na vlastní účet nebo drží obchodní aktiva, a vnitrostátní právní předpisy stanoví následující:

i)

úvěrová instituce přijímající způsobilé vklady fyzických osob a malých a středních podniků je schopna přijímat rozhodnutí nezávisle na jiných subjektech skupiny;

ii)

úvěrová instituce přijímající způsobilé vklady fyzických osob a malých a středních podniků má vedoucí orgán, který je nezávislý na jiných subjektech skupiny i na samotné úvěrové instituci;

iii)

úvěrová instituce přijímající způsobilé vklady fyzických osob a malých a středních podniků podléhá sama za sebe požadavkům v oblasti kapitálu a likvidity;

iv)

úvěrová instituce přijímající způsobilé vklady fyzických osob a malých a středních podniků nesmí uzavírat smlouvy nebo transakce s jinými subjekty skupiny za jiných podmínek, než které jsou obdobné podmínkám uvedeným v čl. 13 odst. 7.

2.   Členský stát, který si přeje získat výjimku pro úvěrovou instituci, na kterou se vztahují dotčené vnitrostátní právní předpisy, zašle Komisi žádost o výjimku společně s kladným stanoviskem vydaným příslušným orgánem dohledu nad úvěrovou institucí které se žádost o výjimku týká. V této žádosti se uvedou veškeré nezbytné údaje pro posouzení vnitrostátních právních předpisů, jakož i úvěrové instituce, pro něž je výjimka požadována. Pokud se Komise domnívá, že nemá k dispozici veškeré potřebné údaje, kontaktuje do dvou měsíců od obdržení takové žádosti dotyčný členský stát a upřesní, které dodatečné údaje požaduje.

Jakmile má Komise veškeré údaje, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti o výjimku, oznámí to do jednoho měsíce žádajícímu členskému státu, že je s údaji spokojena.

Do pěti měsíců po vydání oznámení uvedeného v druhém pododstavci Komise poté, co s Evropským orgánem pro bankovnictví konzultovala důvody svého plánovaného rozhodnutí a potenciální dopad takového rozhodnutí pro finanční stabilitu Unie a fungování vnitřního trhu, přijme prováděcí rozhodnutí, které stanoví, že dotčené vnitrostátní právní předpisy nejsou neslučitelné s ustanoveními této kapitoly a udělí úvěrovým institucím uvedeným v žádosti podle odstavce 1 výjimku. Má-li Komise v úmyslu prohlásit dotčené vnitrostátní právní předpisy za neslučitelné a výjimku neudělit, specifikuje podrobně své námitky a umožní žádajícímu členskému státu, aby do jednoho měsíce ode dne oznámení námitek Komisi předložil své písemné vyjádření. Komise do tří měsíců od uplynutí lhůty pro takové vyjádření přijme prováděcí rozhodnutí, kterým se výjimka schválí či zamítne.

Dojde-li ke změně vnitrostátních právních předpisů, členský stát tyto změny oznámí Komisi. Komise může prováděcí rozhodnutí uvedené ve třetím pododstavci přezkoumat.

Pokud se vnitrostátní právní předpisy, které nejsou prohlášeny za neslučitelné s touto kapitolou, na úvěrovou instituci, které byla poskytnuta výjimka z požadavků této kapitoly, již nevztahují, tato výjimka se pro uvedenou úvěrovou instituci zruší.

Komise oznámí svá rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví. Evropský orgán pro bankovnictví zveřejní seznam úvěrových institucí, jimž byla udělena výjimka v souladu s tímto článkem. Seznam se průběžně aktualizuje.“

1.   Na žádost členského státu může Komise udělit výjimku z požadavků této kapitoly pro úvěrovou instituci přijímající vklady od fyzických osob a malých a středních podniků, na které se vztahuje vnitrostátní zákonná úprava přijatá před 29. lednem 2014, pokud dotyčné vnitrostátní právní předpisy splňují tyto požadavky:

a)

jejich cílem je prevence finančního napětí nebo selhání a systémového rizika podle článku 1;

b)

zakazují úvěrovým institucím přijímajícím způsobilé vklady od fyzických osob a malých a středních podniků vykonávat regulovanou činnost obchodování s investicemi na vlastní účet a držení obchodních aktiv; vnitrostátní právní předpisy mohou nicméně stanovit omezené výjimky umožňující úvěrové instituci přijímající vklady od fyzických osob a malých a středních podniků provádět činnosti zmírňování rizika v zájmu obezřetného řízení svého kapitálu, likvidity a finančních prostředků a poskytovat klientům omezené služby řízení rizika;

c)

pokud je úvěrová instituce přijímající vklady fyzických osob a malých a středních podniků členem skupiny, zajistí, aby byla úvěrová instituce právně oddělena od subjektů skupiny, které vykonávají regulovanou činnost obchodování s investicemi na vlastní účet nebo drží obchodní aktiva, a vnitrostátní právní předpisy stanoví následující:

i)

úvěrová instituce přijímající způsobilé vklady fyzických osob a malých a středních podniků je schopna přijímat rozhodnutí nezávisle na jiných subjektech skupiny;

ii)

úvěrová instituce přijímající způsobilé vklady fyzických osob a malých a středních podniků má vedoucí orgán, který je nezávislý na jiných subjektech skupiny i na samotné úvěrové instituci;

iii)

úvěrová instituce přijímající způsobilé vklady fyzických osob a malých a středních podniků podléhá sama za sebe požadavkům v oblasti kapitálu a likvidity;

iv)

úvěrová instituce přijímající způsobilé vklady fyzických osob a malých a středních podniků nesmí uzavírat smlouvy nebo transakce s jinými subjekty skupiny za jiných podmínek, než které jsou obdobné podmínkám uvedeným v čl. 13 odst. 7.

2.   Členský stát, který si přeje získat výjimku pro úvěrovou instituci, na kterou se vztahují dotčené vnitrostátní právní předpisy, zašle Komisi žádost o výjimku společně s kladným stanoviskem vydaným příslušným orgánem dohledu nad úvěrovou institucí které se žádost o výjimku týká. V této žádosti se uvedou veškeré nezbytné údaje pro posouzení vnitrostátních právních předpisů, jakož i úvěrové instituce, pro něž je výjimka požadována. Pokud se Komise domnívá, že nemá k dispozici veškeré potřebné údaje, kontaktuje do dvou měsíců od obdržení takové žádosti dotyčný členský stát a upřesní, které dodatečné údaje požaduje.

Jakmile má Komise veškeré údaje, které považuje za nezbytné k posouzení žádosti o výjimku, oznámí to do jednoho měsíce žádajícímu členskému státu, že je s údaji spokojena.

Do pěti měsíců po vydání oznámení uvedeného v druhém pododstavci Komise poté, co s Evropským orgánem pro bankovnictví konzultovala důvody svého plánovaného rozhodnutí a potenciální dopad takového rozhodnutí pro finanční stabilitu Unie a fungování vnitřního trhu, přijme prováděcí rozhodnutí, které stanoví, že dotčené vnitrostátní právní předpisy nejsou neslučitelné s ustanoveními této kapitoly a udělí úvěrovým institucím uvedeným v žádosti podle odstavce 1 výjimku. Má-li Komise v úmyslu prohlásit dotčené vnitrostátní právní předpisy za neslučitelné a výjimku neudělit, specifikuje podrobně své námitky a umožní žádajícímu členskému státu, aby do jednoho měsíce ode dne oznámení námitek Komisi předložil své písemné vyjádření. Komise do tří měsíců od uplynutí lhůty pro takové vyjádření přijme prováděcí rozhodnutí, kterým se výjimka schválí či zamítne.

Dojde-li ke změně vnitrostátních právních předpisů, členský stát tyto změny oznámí Komisi. Komise může prováděcí rozhodnutí uvedené ve třetím pododstavci přezkoumat.

Pokud se vnitrostátní právní předpisy, které nejsou prohlášeny za neslučitelné s touto kapitolou, na úvěrovou instituci, které byla poskytnuta výjimka z požadavků této kapitoly, již nevztahují, tato výjimka se pro uvedenou úvěrovou instituci zruší.

Komise oznámí svá rozhodnutí Evropskému orgánu pro bankovnictví. Evropský orgán pro bankovnictví zveřejní seznam úvěrových institucí, jimž byla udělena výjimka v souladu s tímto článkem. Seznam se průběžně aktualizuje.

Odůvodnění

Viz odstavec 4 tohoto stanoviska a odůvodnění změny č. 1.

Změna č. 18

Čl. 22 odst. 3a (nový)

Pravidla pro výpočet prahových hodnot

Text neexistuje

3a.   Pro účely čl. 3 odst. 1 písm. b) výpočet prahových hodnot pro subjekty, které v předchozím roce uskutečnily spojení, po dobu dvou let před spojením vychází ze spojených účetních závěrek spojených subjektů.

Odůvodnění

V případě spojení úvěrových institucí (například fúze), v jejímž důsledku by okamžitě vznikla jediná úvěrová instituce spadající do oblasti působnosti navrhovaného nařízení, by při posouzení, zda nová jediná úvěrová instituce splňuje prahové hodnoty, měly být zohledněny spojené údaje za úvěrové instituce, k jejichž spojení došlo, po dobu dvou let před spojením. Viz rovněž změna č. 7.

Změna č. 19

Čl. 22 odst. 4

Pravidla pro výpočet prahových hodnot

„4.   Příslušný orgán do [OP insert the correct date by 12 months of publication of this Regulation] určí úvěrové instituce a skupiny, na něž se v souladu s článkem 3 vztahuje toto nařízení, a ihned je oznámí Evropskému orgánu pro bankovnictví.

Poté, co obdrží oznámení příslušného orgánu, Evropský orgán pro bankovnictví seznam uvedený v prvním pododstavci ihned zveřejní. Seznam se průběžně aktualizuje.“

„4.   Příslušný orgán do [OP insert the correct date by 12 months of publication of this Regulation] každý rok určí úvěrové instituce a skupiny, na něž se v souladu s článkem 3 vztahuje toto nařízení, a ihned je oznámí Evropskému orgánu pro bankovnictví.

Poté, co obdrží oznámení příslušného orgánu, Evropský orgán pro bankovnictví seznam uvedený v prvním pododstavci ihned zveřejní. Seznam se průběžně aktualizuje.“

Odůvodnění

Cílem této změny je zajistit, aby byl seznam úvěrových institucí spadajících do oblasti působnosti navrhovaného nařízení aktualizován v návaznosti na změny údajů či struktury dané instituce v průběhu času.

Změna č. 20

Čl. 28 odst. 4

Správní sankce a opatření

„4.   Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy udělí příslušným orgánům pravomoc ukládat v případě porušení podle odstavce 1 alespoň tyto správní sankce a jiná opatření:

a)

příkaz osobě odpovědné za porušení, aby protiprávní jednání ukončila a zdržela se jeho opakování;

b)

vydání zisku realizovaného nebo ztrát zamezených díky porušení, pokud je lze určit;

c)

veřejná výstraha, která označí odpovědnou osobu a povahu porušení;

d)

zrušení nebo pozastavení povolení;

e)

dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v subjektu uvedeném v článku 3 pro jakoukoli fyzickou osobu, jež je považována za odpovědnou;

f)

v případě opakovaného porušení trvalý zákaz výkonu vedoucích funkcí v subjektu uvedeném v článku 3 pro jakoukoli fyzickou osobu, jež je považována za odpovědnou;

g)

maximální správní peněžitá sankce, jejíž výše činí nejméně trojnásobek zisku realizovaného nebo ztráty zamezené díky porušení, pokud je lze určit;

h)

ve vztahu k fyzickým osobám maximální správní peněžitá sankce ve výše nejméně 5 000 000 EUR, nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, odpovídající hodnota v národní měně ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost;

i)

ve vztahu k právnickým osobám maximální správní peněžitá sankce ve výši nejméně 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle nejnovější dostupné účetní závěrky schválené vedoucím orgánem; je-li právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen vypracovat konsolidovanou účetní závěrku podle směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat nebo odpovídající typ příjmu v souladu s příslušným účetním režimem podle nejnovější dostupné konsolidované účetní závěrky schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského podniku.

Členské státy mohou příslušným orgánům udělit další pravomoci kromě těch uvedených v tomto odstavci a mohou stanovit širší oblast působnosti a vyšší sazby sankcí, než jak je stanoveno v tomto odstavci.“

„4.   Členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy udělí příslušným orgánům pravomoc ukládat v případě porušení podle odstavce 1 alespoň tyto správní sankce a jiná opatření:

a)

příkaz osobě odpovědné za porušení, aby protiprávní jednání ukončila a zdržela se jeho opakování;

b)

vydání zisku realizovaného nebo ztrát zamezených, které byly podle odhadů příslušného orgánu v důsledku porušení realizovány nebo kterým bylo zamezeno díky porušení, pokud je lze určit;

c)

veřejná výstraha, která označí odpovědnou osobu a povahu porušení;

d)

zrušení nebo pozastavení povolení;

e)

dočasný zákaz výkonu vedoucích funkcí v subjektu uvedeném v článku 3 pro jakoukoli fyzickou osobu, jež je považována za odpovědnou;

f)

v případě opakovaného porušení trvalý zákaz výkonu vedoucích funkcí v subjektu uvedeném v článku 3 pro jakoukoli fyzickou osobu, jež je považována za odpovědnou;

g)

správní peněžitá sankce až do výše dvojnásobku prospěchu vyplývajícího z porušení, lze-li tento prospěch určit;

h)

v případě fyzické osoby správní peněžitá sankce až do výše 5 000 000 EUR, nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, odpovídající hodnota v národní měně ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost;

i)

v případě právnické osoby správní peněžitá sankce až do výše 10 % celkového ročního čistého obratu podniku v předchozím obchodním roce, včetně hrubých výnosů, které sestávají z výnosů z úroků a podobných výnosů, výnosů z akcií a jiných cenných papírů s proměnlivou sazbou nebo pevným výnosem a z výnosů z poplatků a provizí v souladu s článkem 316 nařízení (EU) č. 575/2013.

g)

maximální správní peněžitá sankce, jejíž výše činí nejméně trojnásobek zisku realizovaného nebo ztráty zamezené díky porušení, pokud je lze určit;

h)

ve vztahu k fyzickým osobám maximální správní peněžitá sankce ve výše nejméně 5 000 000 EUR, nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, odpovídající hodnota v národní měně ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost;

i)

ve vztahu k právnickým osobám maximální správní peněžitá sankce ve výši nejméně 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle nejnovější dostupné účetní závěrky schválené vedoucím orgánem; je-li právnická osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen vypracovat konsolidovanou účetní závěrku podle směrnice 2013/34/EU, je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat nebo odpovídající typ příjmu v souladu s příslušným účetním režimem podle nejnovější dostupné konsolidované účetní závěrky schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského podniku.

Členské státy mohou příslušným orgánům udělit další pravomoci kromě těch uvedených v tomto odstavci a mohou stanovit širší oblast působnosti a vyšší sazby sankcí, než jak je stanoveno v tomto odstavci.“

Odůvodnění

ECB tuto změnu navrhuje s cílem uvést výši peněžních sankcí obsažených v navrhovaném nařízení do souladu se sankcemi obsaženými ve směrnici 2013/36/EU. Viz odstavec 6 tohoto stanoviska.

Změna č. 21

Čl. 28 odst. 6 (nový)

Správní sankce a opatření

Text neexistuje

6.   V případě porušení uvedeného v odstavci 1 může ECB jako příslušný orgán ukládat sankce vymezené v článku 18 nařízení (EU) č. 1024/2013.

Odůvodnění

Viz odstavec 6 tohoto stanoviska.

Změna č. 22

Článek 29

Výkon dohledových pravomocí a sankcí

„1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při určování typu a výše správních sankcí a jiných opatření přihlédly ke všem relevantním okolnostem, případně včetně:

a)

závažnosti a doby trvání porušení;

b)

míry odpovědnosti osoby odpovědné za porušení;

c)

finanční síly osoby odpovědné za porušení, a to po zvážení faktorů, jako je celkový obrat v případě právnické osoby, nebo roční příjem v případě fyzické osoby;

d)

výše zisku realizovaného osobou odpovědnou za porušení nebo ztráty, jíž zamezila, pokud je lze určit;

e)

míry spolupráce osoby odpovědné za porušení s příslušným orgánem, aniž je dotčena potřeba zajistit vydání zisku realizovaného uvedenou osobou nebo ztráty, jíž zamezila;

f)

předchozích porušení ze strany osoby odpovědné za porušení;

g)

opatření, která osoba odpovědná za porušení přijala, aby zabránila jeho opakování;

h)

všech případných systémových důsledků porušení.“

„1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány při určování typu a výše správních sankcí a jiných opatření přihlédly ke všem relevantním okolnostem, případně včetně:

a)

závažnosti a doby trvání porušení;

b)

míry odpovědnosti osoby odpovědné za porušení;

c)

finanční síly osoby odpovědné za porušení, a to po zvážení faktorů, jako je celkový obrat v případě právnické osoby, nebo roční příjem v případě fyzické osoby;

d)

výše zisku realizovaného osobou odpovědnou za porušení nebo ztráty, které byly podle odhadů příslušného orgánu realizovány nebo kterým bylo zamezeno osobou odpovědnou za porušeníjíž zamezila, pokud je lze určit;

e)

míry spolupráce osoby odpovědné za porušení s příslušným orgánem, aniž je dotčena potřeba zajistit vydání zisku realizovaného uvedenou osobou nebo ztráty, jíž zamezila;

f)

předchozích porušení ze strany osoby odpovědné za porušení;

g)

opatření, která osoba odpovědná za porušení přijala, aby zabránila jeho opakování;

h)

všech případných systémových důsledků porušení.“

Odůvodnění

Viz odstavec 6 tohoto stanoviska.

Změna č. 23

Článek 34

Přezkum

„Komise pravidelně sleduje dopad pravidel stanovených tímto nařízením na dosažení cílů uvedených v článku 1 a na stabilitu finančního systému Unie jako celku, přičemž zohledňuje vývoj struktury trhu, jakož i rozvoj a činnosti subjektů, na něž se vztahuje toto nařízení, a předkládá případné vhodné návrhy. Přezkum se zaměřuje zejména na uplatňování prahových hodnot uvedených v článku 3, na uplatňování a účinnost zákazu podle článku 6, na rozsah činností uvedených v článku 8 a na vhodnost parametrů uvedených v článku 9. Komise po zohlednění stanovisek příslušných orgánů do 1. ledna 2020 předloží a poté pravidelně předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se mimo jiné výše uvedenými otázkami, k níž je případně připojen legislativní návrh.“

„Komise pravidelně sleduje dopad pravidel stanovených tímto nařízením na dosažení cílů uvedených v článku 1 a na stabilitu finančního systému Unie jako celku, přičemž zohledňuje vývoj struktury trhu, jakož i rozvoj a činnosti subjektů, na něž se vztahuje toto nařízení, a předkládá případné vhodné návrhy. Přezkum se zaměřuje zejména na přiměřenost a uplatňování prahových hodnot uvedených v článku 3, na uplatňování a účinnost zákazu podle článku 6, včetně výjimek ze zákazu zakotveného v tomtéž článku, na rozsah činností uvedených v článku 8 a na vhodnost parametrů uvedených v článku 9. Komise po zohlednění stanovisek příslušných orgánů do 1. ledna 2020 předloží a poté pravidelně předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu zabývající se mimo jiné výše uvedenými otázkami, k níž je případně připojen legislativní návrh.“

Odůvodnění

Viz odstavce 1.2 a 2.3 tohoto stanoviska.


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.


Top