EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0049

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 24. června 2014 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování (CON/2014/49)

OJ C 336, 26.9.2014, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 336/5


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 24. června 2014

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování

(CON/2014/49)

(2014/C 336/04)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 18. března 2014 žádost Evropského parlamentu o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování (1) (dále jen „navrhované nařízení“). Dne 27. března 2014 obdržela ECB žádost o stanovisko k navrhovanému nařízení od Rady.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož navrhované nařízení obsahuje ustanovení, která mají vliv na to, jak Evropský systém centrálních bank (ESCB) přispívá k řádnému provádění opatření v oblasti stability finančního systému ve smyslu čl. 127 odst. 5 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

ECB obecně vítá navrhované nařízení, jehož cílem je zvýšit bezpečnost a transparentnost finančního trhu v souladu s doporučeními, která vydala Rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Board – FSB) a která v září 2013 potvrdili vedoucí představitelé skupiny G20 (2). Navrhované nařízení zavádí opatření ve třech oblastech: 1) údaje o operacích musí být oznamovány registrům obchodních údajů a příslušné orgány a příslušné subjekty Unie musí mít k těmto údajům přímý a bezprostřední přístup, aby se usnadnilo sledování růstu systémových rizik v souvislosti s využíváním obchodů zajišťujících financování (securities financing transactions – SFT), jež pro účely navrhovaného nařízení zahrnují repo obchody, půjčky a výpůjčky cenných papírů nebo komodit a ostatní operace s obdobným hospodářským účinkem, s nimiž souvisí obdobná rizika, zejména operace typu „buy-sell back“ a „sell-buy back“; 2) informace o SFT musí být zpřístupněny investorům, jejichž aktiva jsou v těchto obchodech nebo v jiných strukturách financování s obdobnými účinky jako SFT použita, a 3) musí být zajištěna smluvní transparentnost rehypotekace. ECB je toho názoru, že nová jednotná pravidla týkající se podávání zpráv a transparentnosti v souvislosti se SFT, stejně jako pravidla týkající se rehypotekace mohou hrát významnou roli při posilování finanční stability v Unii. V navrhovaném nařízení by měla být navíc zohledněna činnost skupiny odborníků FSB na údaje zabývající se trhy SFT, která byla ustavena s cílem rozvinout doporučení týkající se shromažďování a agregace údajů na celosvětové úrovni v souladu s doporučeními FSB a která vypracuje návrhy norem a postupů do konce roku 2014 (3). Kromě toho má ECB tyto konkrétní připomínky.

2.   Konkrétní připomínky

2.1   Vynětí operací centrálních bank z povinností týkajících se podávání zpráv a transparentnosti

Navrhovaný rámec pro podávání zpráv a transparentnost nestanoví výjimku, pokud jde o operace, jejichž smluvní stranou je centrální banka ESCB (4).

ECB v této souvislosti poznamenává, že zatímco podáváním zpráv a transparentností u operací uskutečňovaných centrálními bankami jako součást jejich zákonných cílů a úkolů by se nezvýšila transparentnost trhu, účinnost těchto operací, zejména v oblasti měnové politiky a devizových operací, a tudíž i plnění těchto úkolů centrálními bankami, které závisí na včasnosti a důvěrnosti, by mohly být v důsledku podávání zpráv a transparentnosti u takových operací vážně narušeny.

Požadavek, aby smluvní strany operací, jejichž stranou je člen ESCB, oznamovaly veškeré související údaje registrům obchodních údajů, by mohl být v rozporu s úpravou zachovávání mlčenlivosti platnou pro ECB a národní centrální banky, jakož i s účelem imunit, které ECB náleží podle Smlouvy, zejména pokud jde o nedotknutelnost archivů a úředních sdělení ECB (5). Z těchto důvodů by se na SFT, jejichž smluvní stranou je centrální banka ESCB, neměly povinnosti týkající se podávání zpráv a transparentnosti vztahovat.

ECB důrazně doporučuje, aby do navrhovaného nařízení byla zapracována výjimka založená na transakcích (6). Nezapracování takové výjimky by mělo stejný účinek jako uložení povinností týkajících se podávání zpráv a transparentnosti samotnému ESCB.

2.2   Upřesnění pravomoci Komise měnit seznam výjimek

Je rovněž nezbytné upřesnit čl. 2 odst. 3 navrhovaného nařízení, který Komisi dává pravomoc měnit seznam výjimek podle čl. 2 odst. 2 prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. ECB má za to, že čl. 2 odst. 3 by měl přímo upravovat možnost rozšířit seznam výjimek tak, aby zahrnoval centrální banky třetích zemí (7).

2.3   Rehypotekace

Pro účely navrhovaného nařízení se rehypotekací rozumí „využití finančních nástrojů přijímající smluvní stranou, která je obdržela coby kolaterál, na své vlastní jméno a na svůj vlastní účet či na účet jiné smluvní strany“ (8). Navrhované nařízení stanoví, že smluvní strana, která přijímá finanční nástroje jako kolaterál, bude mít možnost přikročit k jejich rehypotekaci pouze s výslovným souhlasem poskytující smluvní strany, a pouze poté, co budou převedeny na její vlastní účet (9).

ECB vítá oznamovací povinnosti ve vztahu k SFT podle článku 4, včetně povinnosti oznámit podrobné údaje o poskytnutém kolaterálu, zejména skutečnost, že kolaterál lze využít k rehypotekaci nebo skutečnost, že v případě kolaterálu bylo využito rehypotekace. Kromě toho ECB vítá požadavky na smluvní transparentnost podle článku 15 navrhovaného nařízení. V zájmu konzistence však ECB navrhuje co nejvíce sladit terminologii navrhovaného nařízení s doporučeními FSB (10). Namísto „rehypotekace“ proto navrhuje používat pojem „opětovné použití“, jenž lépe zohledňuje širokou škálu transakcí, na něž se navrhované nařízení vztahuje, a poskytne účastníkům trhu právní jistotu. Za tímto účelem ECB předkládá pozměňovací návrhy (11).

Pokud jde o požadavky na smluvní transparentnost, navrhované nařízení nerozlišuje mezi finančním zajištěním převedeným podle „dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva“ a poskytnutým podle „dohody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty“ ve smyslu směrnice 2002/47/ES (12). Podle dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva převádí poskytovatel zajištění plné vlastnické právo k finančnímu aktivu nebo plné právo na plnění z tohoto finančního aktiva na příjemce zajištění. Naproti tomu podle dohody o finančním zajištění s poskytnutím jistoty poskytovatel zajištění poskytuje příjemci zajištění nebo v jeho prospěch jistotu v podobě finančního aktiva, přičemž plné nebo kvalifikované vlastnické právo k němu nebo plné právo na plnění z něj zůstává při zřízení jistoty poskytovateli zajištění. Z hlediska finanční stability je třeba širokou působnost navrhovaného nařízení v zásadě přivítat. S ohledem na ustanovení směrnice 2002/47/ES by však měl mít příjemce zajištění po uzavření dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva možnost neomezeně užívat plné vlastnické právo k finančnímu aktivu nebo plné právo na plnění z něj. I když by přijímající smluvní strana měla být povinna splnit ostatní požadavky podle článku 15 navrhovaného nařízení, je třeba vyjasnit, že uzavřením dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva již byl dán souhlas k jeho opětovnému použití a že jakékoli porušení požadavků podle článku 15 nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost SFT, přičemž přijímající smluvní straně by podle navrhovaného nařízení mohly být uloženy pouze správní sankce. Za tímto účelem ECB předkládá pozměňovací návrhy (13).

ECB si všímá, že se navrhované nařízení zaměřuje pouze na zavedení požadavků týkajících se podávání zpráv a transparentnosti. Nedávná finanční krize však ukázala, že opětovné používání a rehypotekace aktiv klientů mohou způsobit významná rizika pro finanční stabilitu: mohou zvýšit riziko šíření nákazy, potenciálně vést k vytváření nadměrné páky ve finančním systému a rovněž tak mohou zvýšit riziko náhlého masivního výběru finančních prostředků z jednotlivých institucí. V této souvislosti je třeba poznamenat, že na mezinárodní úrovni vydala FSB doporučení zavést omezení, pokud jde o: 1) rehypotekaci aktiv klientů za účelem financování činností, které finanční zprostředkovatel provádí na vlastní účet, a 2) subjekty, které mohou rehypotekace aktiv klientů využít (14). Na úrovni Unie může být zapotřebí přijmout další opatření. ECB se proto domnívá, že je důležité, aby Komise posoudila potřebu přijetí dalších regulatorních opatření, která by šla nad rámec navrhovaných požadavků na podávání informací a transparentnost, včetně kvantitativních omezení pro opětovné použití a rehypotekaci aktiv klientů, a která by mohla být zakotvena v budoucím právním aktu. Měla by být provedena důkladná analýza nákladů a přínosů, aby se zajistilo, že taková kvantitativní omezení nebudou mít nepříznivý dopad na trhy SFT.

2.4   Způsoby oznamování údajů o SFT

Aby mohla plnit úkoly ESCB a monitorovat finanční trhy a finanční činnost v rámci eurozóny a v Unii jako celku, je třeba, aby ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďovala velmi kvalitní statistické informace (15). Podrobné údaje o operacích, které se podle navrhovaného nařízení oznamují registrům obchodních údajů a v některých případech i Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), mají proto zásadní význam pro plnění úkolů ESCB: 1) přispívat ke stabilitě finančního systému v souladu s čl. 127 odst. 5 Smlouvy, a to sledováním růstu systémových rizik v souvislosti se SFT; 2) provádět měnovou politiku; 3) analyzovat transmisní mechanismus měnové politiky; 4) vykonávat dozor nad infrastrukturami finančního trhu (16) a 5) poskytovat analytickou a statistickou podporu Evropské radě pro systémová rizika (ESRB) v souladu s nařízením Rady (EU) č. 1096/2010 (17).

Z těchto důvodů a s cílem minimalizovat zatížení účastníků finančního trhu spojené s vykazováním je zapotřebí, aby podrobné údaje o konkrétních typech SFT, jež mají být vykazovány, jakož i formát a četnost zpráv usnadňovaly využití těchto informací k plnění úkolů ESCB. ECB vítá možnost úzce spolupracovat s orgánem ESMA při vypracovávání návrhů technických norem a je připravena orgán ESMA při plnění jeho úkolu podporovat.

ECB kromě toho doporučuje, aby údaje o SFT byly oznamovány, sestavovány a zpřístupňovány ESCB v co nejpodrobnější podobě a v plně standardizovaném formátu. Pokud jde o jednotlivé údaje, které mají být oznamovány, doporučuje ECB, aby se v technických normách, které budou vypracovány v souladu s čl. 4 odst. 7 navrhovaného nařízení, požadovalo oznamování podrobností jednotlivých aktiv, která slouží jako zajištění, a dále jistiny, měny, druhu, kvality a hodnoty jednotlivých aktiv. Pomůže to určit aktiva, která lze využít k rehypotekaci nebo která jsou předmětem rehypotekace, a usnadní to automatické postupy sestavování těchto informací. Technické normy by měly rovněž umožnit oznamování jednotlivých aktiv, která jsou předmětem půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit. Jednotlivá aktiva by měla být oznamována v případech, kdy jsou operace zajištěny prostřednictvím souborů aktiv, např. na portfoliovém základě nebo prostřednictvím trojstranných služeb správy zajištění (18). Technické normy by měly zohledňovat technické zvláštnosti těchto souborů aktiv a jejich dynamickou povahu, zejména pokud se složení souboru často mění. Způsob oznamování jednotlivých aktiv by měl být náležitě upraven. Např. jednou z možností, jak ulehčit oznamování trojstranných repo obchodů, by mohlo být umožnit, aby se složení jednotlivých aktiv souboru zajišťujícího tyto obchody vykazovalo ve stavu ke konci dne. Oznamování údajů prostřednictvím infrastruktur finančního trhu může přispět k technické proveditelnosti oznamování (včetně oznamování údajů o jednotlivých aktivech použitých jako kolaterál) a bylo by v souladu s čl. 4 odst. 1 navrhovaného nařízení, podle kterého mohou smluvní strany oznamováním údajů o SFT pověřit jiný subjekt.

ECB kromě toho navrhuje, aby na základě technických norem byly smluvní strany povinny oznamovat dodatečné údaje s cílem usnadnit komplexnější sledování pro účely finanční stability a k plnění výše uvedených úkolů ESCB, a to s ohledem na vývoj na mezinárodním poli včetně např. probíhajících prací FSB.

Podle navrhovaného nařízení mají být podrobné údaje o SFT oznamovány nejpozději v pracovní den následující po uzavření, změně nebo ukončení operace. V zájmu zajištění kvality údajů a správnosti a úplnosti veškerých podrobností ECB doporučuje zvážit, zda by měla být smluvním stranám uložena povinnost dodatečně vykazovat (s nižší periodicitou) veškeré operace, které ještě nejsou splatné. Tyto dodatečné požadavky na vykazování by měly za cíl omezit postupné nahromadění chyb v oznamovaných údajích o SFT a byly by v souladu s doporučením FSB, podle kterého mají být shromažďovány pravidelné informace o stavu zůstatků (19).

ECB důrazně doporučuje, aby technické normy podle navrhovaného nařízení požadovaly, aby oznamované údaje obsahovaly náležité identifikátory v souladu se stávajícími a budoucími mezinárodně dohodnutými standardy. Orgán ESMA by měl používání těchto identifikátorů učinit povinným pro všechny smluvní strany, které spadají do oblasti působnosti navrhovaného nařízení, zejména mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN), celosvětový identifikační kód právnických osob (legal entity identifier – LEI) a specifický identifikační kód obchodu (20).

Zaprvé, kód ISIN, který se přiděluje cenným papírům a jednoznačně určuje emisi cenných papírů, je třeba uvádět při vykazování nehotovostních nástrojů zajištění.

Zadruhé, v zájmu jednotnosti a s cílem poskytnout nástroj pro náležité sestavování údajů by všechny strany finančních transakcí měly být identifikovány jedinečným kódem. Za tímto účelem ECB podporuje používání celosvětového systému LEI, jež podpořily Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a ESMA (21), a to způsobem, který je v souladu s doporučeními FSB (22). Ačkoli celosvětový systém LEI ještě není plně funkční, měl by čl. 4 odst. 8 navrhovaného nařízení odkazovat na potřebu používat LEI v technických normách, zejména s ohledem na používání předběžných identifikátorů (tzv. pre-LEI) v rámci prozatímního celosvětového systému LEI, který je v současné době uplatňován (23). Používání systému LEI, resp. pre-LEI usnadní shromažďování údajů a jejich agregaci na celosvětové úrovni, zejména pokud jde o opravu dvojího započtení v případě mezinárodních transakcí vykazovaných v různých jurisdikcích.

Zatřetí, při neexistenci dohodnutého rámce na mezinárodní úrovni ECB důrazně doporučuje, aby orgán ESMA vyvinul specifický identifikační kód obchodu na evropské úrovni. To je zvlášť důležité pro účely vzájemného přiřazení informací týkajících se téže transakce, které poskytly dvě či více smluvních stran, jakož i nezbytná podmínka zajištění integrity informací poskytnutých smluvní stranou, např. aby se předešlo mezerám a dvojímu započtení.

Rovněž je důležité zajistit, aby měl ESCB náležitý přístup k úplným, plně standardizovaným a podrobným informacím, které registry obchodních údajů shromažďují ve formátech, jež usnadní plnění úkolů ESCB (24). Považuje-li to za nezbytné a vhodné, měl by mít orgán ESMA možnost do návrhů technických norem zahrnout postupy, kterými registry obchodních údajů ověří úplnost a správnost údajů jim oznámených údajů, zejména zjistí-li registr obchodních údajů chybějící, nesprávné či nekonzistentní informace (25). Tím nejsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů ukládat smluvním stranám správní sankce a uplatnit vůči nim opatření v souladu s kapitolou VIII navrhovaného nařízení.

Je důležité, aby poté, co budou přijaty postupem stanoveným v nařízení (EU) č. 1095/2010 (26), byly tyto technické normy pravidelně aktualizovány s cílem náležitě zohlednit vývoj na trhu, zlepšit regulatorní rámec a zajistit plný účinek evropského jednotného souboru pravidel.

Může být rovněž zapotřebí, aby technické normy přijaté na základě jiných unijních právních předpisů z oblasti finančních služeb, jako je např. nařízení (EU) č. 648/2012, byly uvedeny do souladu s technickými normami přijatými podle navrhovaného nařízení. Pomůže to snížit zatížení smluvních stran spojené s podáváním zpráv, přičemž se současně zajistí, že tyto zprávy budou skutečně obsahovat údaje požadované podle článku 4 navrhovaného nařízení. Cílem takového sladění by mělo být zajistit komplexní sledování SFT, zejména konzistentnost údajů o SFT a příslušných formátů, které se předávají v souladu s čl. 4 odst. 6 navrhovaného nařízení.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 24. června 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 40 final.

(2)  Viz dokument „Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking: Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos“ (dále jen „doporučení FSB“) ze dne 29. srpna 2013, k dispozici na internetových stránkách FSB na adrese http://www.financialstabilityboard.org/

(3)  Viz doporučení č. 2 a 3 doporučení FSB.

(4)  Čl. 2 odst. 2 navrhovaného nařízení stanoví pouze subjektivní výjimku pro členy ESCB, další orgány členských států plnící podobné funkce, další veřejné subjekty Unie, které jsou pověřeny správou veřejného dluhu nebo které do správy veřejného dluhu zasahují, a pro Banku pro mezinárodní platby. Smluvní strany operací centrálních bank ESCB nejsou z povinností týkajících se podávání zpráv a transparentnosti podle článků 4, 13, 14 a 15 navrhovaného nařízení jednoznačně vyňaty.

(5)  Viz článek 343 Smlouvy a článek 39 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), jakož i články 2, 5 a 22 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.

(6)  Viz změna č. 7 v příloze tohoto stanoviska. Srov. odstavec 7.2 stanoviska CON/2012/21 a čl. 1 odst. 6 až 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84). Všechna stanoviska ECB jsou zveřejněna na internetových stránkách ECB www.ecb.europa.eu

(7)  Viz navrhovaná změna č. 8 v příloze tohoto stanoviska. Toto upřesnění by bylo v souladu s čl. 1 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1) a čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014.

(8)  Čl. 3 odst. 7 navrhovaného nařízení.

(9)  Článek 15 navrhovaného nařízení.

(10)  Viz doporučení č. 7 doporučení FSB.

(11)  Viz navrhovaná změna č. 10 v příloze tohoto stanoviska. Viz též změny č. 2 až 6, 11 a 16.

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění (Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 43).

(13)  Viz navrhované změny č. 10 a 19 v příloze tohoto stanoviska.

(14)  Viz doporučení č. 7 doporučení FSB.

(15)  Článek 5 statutu ESCB.

(16)  Viz stanovisko CON/2011/1.

(17)  Nařízení Rady (EU) č. 1096/2010 ze dne 17. listopadu 2010 o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 162).

(18)  Viz navrhovaná změna č. 11 v příloze tohoto stanoviska.

(19)  Viz doporučení č. 2 doporučení FSB.

(20)  Viz navrhovaná změna č. 12 v příloze tohoto stanoviska.

(21)  Viz doporučení EBA „Recommendation on the use of the Legal Entity Identifier (LEI)“ (EBA/REC/2014/01) ze dne 29. ledna 2014, k dispozici na internetových stránkách orgánu EBA http://www.eba.europa.eu/ a dokument orgánu ESMA „Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)“ (ESMA/2013/1527) z 22. října 2013, s. 45, k dispozici na internetových stránkách orgánu ESMA http://www.esma.europa.eu/

(22)  Viz dokument „A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets“ ze dne 8. června 2012, k dispozici na internetových stránkách FSB http://www.financialstabilityboard.org/

(23)  Viz dokument „LEI Regulatory Oversight Committee (ROC): 1st progress note on the Global LEI Initiative“, 8. března 2013, k dispozici na internetových stránkách Výboru pro regulatorní dohled nad celosvětovým systémem identifikačních kódů právnických osob na adrese http://www.leiroc.org/. Prozatímní celosvětový systém LEI byl zaveden v lednu 2013, přičemž Výbor pro regulatorní dohled nad celosvětovým systémem LEI uznal za celosvětově slučitelné všechny pre-LEI kódy, které přidělil takzvaný pre-LOU (Local Operating Unit – lokální operátor).

(24)  Viz navrhovaná změna č. 15 v příloze tohoto stanoviska.

(25)  Viz navrhovaná změna č. 13 v příloze tohoto stanoviska.

(26)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

9. bod odůvodnění

„V důsledku toho budou informace o rizicích souvisejících s trhy SFT uloženy centrálně a bude k nim umožněn jednoduchý a přímý přístup, mimo jiné ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), relevantních příslušných orgánů, Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) a příslušných centrálních bank Evropského systému centrálních bank (ESCB), včetně Evropské centrální banky (ECB), za účelem identifikace a monitorování rizik pro finanční stabilitu souvisejících s činnostmi stínového bankovnictví regulovaných a neregulovaných subjektů. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl při vypracovávání či návrhu změny regulatorních technických standardů podle tohoto nařízení přihlédnout ke stávajícím standardům stanoveným podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 a zvážit regulaci registrů obchodních údajů pro derivátové smlouvy a jejich budoucí vývoj a měl by usilovat o to, aby dotčené příslušné orgány, ESRB a příslušné centrální banky ESCB, včetně ECB, měly přímý a okamžitý přístup ke všem informacím nezbytným pro plnění jejich povinností.“

„V důsledku toho budou informace o rizicích souvisejících s trhy SFT uloženy centrálně a bude k nim umožněn jednoduchý a přímý přístup, mimo jiné ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), relevantních příslušných orgánů, Evropské rady pro systémová rizika (ESRB) a příslušných centrálních bank Evropského systému centrálních bank (ESCB), včetně Evropské centrální banky (ECB), za účelem identifikace a monitorování rizik pro finanční stabilitu souvisejících s činnostmi stínového bankovnictví regulovaných a neregulovaných subjektů. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl při vypracovávání či návrhu změny regulatorních technických standardů podle tohoto nařízení přihlédnout ke stávajícím standardům stanoveným podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 a zvážit regulaci registrů obchodních údajů pro derivátové smlouvy a jejich budoucí vývoj a měl by usilovat o to, aby dotčené příslušné orgány, ESRB a příslušné centrální banky ESCB, včetně ECB, měly přímý a okamžitý přístup ke všem informacím nezbytným pro plnění jejich povinností, včetně úkolů vymezovat a provádět měnovou politiku a vykonávat dozor nad infrastrukturami finančního trhu.

Odůvodnění

Podrobné údaje o operacích, které se oznamují registrům obchodních údajů a v některých případech i orgánu ESMA, mají zásadní význam pro plnění úkolů ESCB. Použití těchto údajů za takovým účelem by měl text navrhovaného nařízení zohledňovat. Viz odstavec 2.4 tohoto stanoviska.

Změna č. 2

17. bod odůvodnění

„Rehypotekace zajišťuje likviditu a smluvním stranám umožňuje snižovat náklady financování. Rovněž však vytváří složité struktury řetězců kolaterálu mezi tradičním bankovnictvím a bankovnictvím stínovým, a z hlediska finanční stability je proto rizikem. Nedostatečná transparentnost, pokud jde o míru, v jaké bylo využito rehypotekace u finančních nástrojů poskytnutých jakožto kolaterál, a příslušná rizika v případě úpadku mohou narušit důvěru smluvních stran a zvýšit rizika z hlediska finanční stability.“

Rehypotekace Opětovné použití zajišťuje likviditu a smluvním stranám umožňuje snižovat náklady financování. Rovněž však vytváří složité struktury řetězců kolaterálu mezi tradičním bankovnictvím a bankovnictvím stínovým, a z hlediska finanční stability je proto rizikem. Nedostatečná transparentnost, pokud jde o míru, v jaké bylo y využito rehypotekace u finančních nástroje ů poskytnutých é jakožto kolaterál opětovně použity, a příslušná rizika v případě úpadku mohou narušit důvěru smluvních stran a zvýšit rizika z hlediska finanční stability.“

Odůvodnění

Cílem této změny je zajistit konzistentnost v návaznosti na zavedení pojmu „opětovné použití“ do navrhovaného nařízení. Viz změna č. 10 a odstavec 2.3 tohoto stanoviska.

Změna č. 3

18. bod odůvodnění

„Toto nařízení stanovuje pravidla o podávání informací smluvním stranám účastnícím se rehypotekace, jimiž by však neměla být dotčena odvětvová pravidla uzpůsobená zvláštním účastníkům, strukturám a případům. Vzhledem k tomu by se pravidla o rehypotekaci podle tohoto nařízení měla použít například pro fondy a depozitáře pouze v té míře, v níž nejsou k dispozici přísnější pravidla o opětovném využití stanovená pro investiční fondy, jež jsou zvláštní právní úpravou, jejíž uplatnění má přednost před pravidly uvedenými v tomto nařízení. Tímto nařízením by zejména neměla být dotčena jakákoli pravidla, jimiž je omezena možnost smluvních stran využít rehypotekaci finančních nástrojů, které jsou poskytnuty jakožto kolaterál smluvními stranami či jinými osobami, než jsou smluvní strany.“

„Toto nařízení stanovuje pravidla o podávání informací smluvním stranám účastnícím se rehypotekace ohledně opětovného použití, jimiž by však neměla být dotčena odvětvová pravidla uzpůsobená zvláštním účastníkům, strukturám a případům. Vzhledem k tomu by se pravidla o rehypotekaci opětovném použití podle tohoto nařízení měla použít například pro fondy a depozitáře pouze v té míře, v níž nejsou k dispozici přísnější pravidla o opětovném využití stanovená pro investiční fondy, jež jsou zvláštní právní úpravou, jejíž uplatnění má přednost před pravidly uvedenými v tomto nařízení. Tímto nařízením by zejména neměla být dotčena jakákoli pravidla, jimiž je omezena možnost smluvních stran opětovně použít využít rehypotekaci finančních nástrojů e, které jsou poskytnuty jakožto kolaterál smluvními stranami či jinými osobami, než jsou smluvní strany. Vymezení pojmu ‚opětovné použití‘ v tomto nařízení má za cíl zajistit soulad s doporučeními Rady pro finanční stabilitu. Definice opětovného použití zahrnuje koncept rehypotekace podle doporučení Rady pro finanční stabilitu, aniž by byla dotčena potřeba tento pojem definovat pro účely budoucích unijních legislativních iniciativ.

Odůvodnění

Cílem této změny je zajistit konzistentnost v návaznosti na zavedení pojmu „opětovné použití“ do navrhovaného nařízení. Viz změna č. 10 a odstavec 2.3 tohoto stanoviska.

Změna č. 4

24. bod odůvodnění

„V souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a vhodné zajistit transparentnost určitých činností na trhu, jako jsou například SFT, rehypotekace či jiné struktury financování, a umožnit monitorování a identifikaci souvisejících rizik pro finanční stabilitu. V souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů.“

„V souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a vhodné zajistit transparentnost určitých činností na trhu, jako jsou například SFT, rehypotekace opětovné použití či jiné struktury financování, a umožnit monitorování a identifikaci souvisejících rizik pro finanční stabilitu. V souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů.“

Odůvodnění

Cílem této změny je zajistit konzistentnost v návaznosti na zavedení pojmu „opětovné použití“ do navrhovaného nařízení. Viz změna č. 10 a odstavec 2.3 tohoto stanoviska.

Změna č. 5

Článek 1

„Toto nařízení stanovuje pravidla týkající se transparentnosti obchodů zajišťujících financování (securities financing transactions – dále jen ‚SFT‘), jiných struktur financování a rehypotekace.“

„Toto nařízení stanovuje pravidla týkající se transparentnosti obchodů zajišťujících financování (securities financing transactions – dále jen ‚SFT‘), jiných struktur financování a rehypotekace opětovného použití.“

Odůvodnění

Cílem této změny je zajistit konzistentnost v návaznosti na zavedení pojmu „opětovné použití“ do navrhovaného nařízení. Viz změna č. 10 a odstavec 2.3 tohoto stanoviska.

Změna č. 6

Čl. 2 odst. 1 písm. d)

„d)

smluvní stranu účastnící se rehypotekace, která je usazena:

1)

v Unii, včetně všech jejích poboček bez ohledu na místo, kde se nacházejí;

2)

ve třetí zemi, jedná-li se o jeden z následujících případů:

i)

k rehypotekaci došlo v rámci operací pobočky EU,

ii)

rehypotekace se týká finančních nástrojů, které byly poskytnuty jakožto kolaterál smluvní stranou usazenou v Unii nebo pobočkou smluvní strany usazené ve třetí zemi, nacházející se v EU.“

„d)

smluvní stranu účastnící se rehypotekace opětovného použití, která je usazena:

1)

v Unii, včetně všech jejích poboček bez ohledu na místo, kde se nacházejí;

2)

ve třetí zemi, jedná-li se o jeden z následujících případů:

i)

k rehypotekaci opětovnému použití došlo v rámci operací pobočky EU,

ii)

rehypotekace opětovné použití se týká finančních nástrojů, které byly poskytnuty jakožto kolaterál smluvní stranou usazenou v Unii nebo pobočkou smluvní strany usazené ve třetí zemi, nacházející se v EU.“

Odůvodnění

Cílem této změny je zajistit konzistentnost v návaznosti na zavedení pojmu „opětovné použití“ do navrhovaného nařízení. Viz změna č. 10 a odstavec 2.3 tohoto stanoviska.

Změna č. 7

Čl. 2 odst. 2a)

Žádný text.

Toto nařízení se nevztahuje na operace, jejichž smluvní stranou jsou subjekty uvedené v odstavci 2.

Odůvodnění

Subjektivní vynětí členů ESCB z působnosti navrhovaného nařízení nepostačuje k tomu, aby z povinností týkajících se podávání zpráv a transparentnosti byly vyňaty i operace, jejichž smluvní stranou jsou členové ESCB. Je proto zapotřebí doplnit výše uvedený nový pododstavec. Viz odstavec 2.1 tohoto stanoviska.

Změna č. 8

Čl. 2 odst. 3

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 za účelem změny seznamu stanoveného v odstavci 2 tohoto článku.“

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 za účelem změny seznamu stanoveného v odstavci 2 tohoto článku, a zejména za účelem rozšíření oblasti působnosti odstavce 2 na centrální banky třetích zemí.

Za tímto účelem Komise [do 12 měsíců od zveřejnění tohoto nařízení] předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o tom, jak se podle tohoto nařízení přistupuje k obchodům centrálních bank třetích zemí. V této zprávě:

a)

se uvede, která ustanovení se v příslušných třetích zemích použijí na povinné uveřejňování obchodů centrálních bank, včetně obchodů prováděných členy ESCB v těchto třetích zemích, a

b)

se vyhodnotí potenciální dopad požadavků na povinné uveřejňování v Unii na obchody centrálních bank třetích zemí.

Dospěje-li zpráva k závěru, že výjimka uvedená v odstavci 2 je nezbytná, pokud se jedná o obchody, u nichž je protistranou centrální banka třetí země provádějící operace měnové politiky, devizové operace a politiku finanční stability, stanoví Komise, že se tato výjimka uplatní na tuto centrální banku třetí země.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit soulad s čl. 1 odst. 9 nařízení (EU) č. 600/2014. Viz odstavec 2.2 tohoto stanoviska.

Změna č. 9

Čl. 3 odst. 6 třetí odrážka

„‚obchodem zajišťujícím financování (securities financing transaction – SFT)‘

[…]

veškeré operace s obdobným hospodářským účinkem, s nimiž souvisí obdobná rizika, zejména operace typu buy-sell back či sell-back;“

„‚obchodem zajišťujícím financování (securities financing transaction – SFT)‘

[…]

veškeré operace s obdobným hospodářským účinkem, s nimiž souvisí obdobná rizika, zejména operace typu buy-sell back či sell-buy back nebo kolaterálové swapy;“

Odůvodnění

Definice SFT by měla být rozšířena tak, aby zahrnovala ostatní převody kolaterálu mezi protistranami. Usnadní se tím vykazování a sledování těchto operací podle článku 4 navrhovaného nařízení, což je důležité z makroobezřetnostního hlediska, neboť tyto operace mohou přispívat k růstu systémového rizika.

Změna č. 10

Čl. 3 odst. 7

„‚rehypotekací‘ využití finančních nástrojů přijímající smluvní stranou, která je obdržela coby kolaterál, na své vlastní jméno a na svůj vlastní účet či na účet jiné smluvní strany;“

„‚rehypotekací opětovným použitím‘ využití finančních nástrojů přijímající smluvní stranou, která je obdržela coby kolaterál, na své vlastní jméno a na svůj vlastní účet či na účet jiné smluvní strany;“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zohlednit skutečnost, že tato široká definice odpovídá pojmu „opětovné použití“ podle doporučení FSB. Viz odstavec 2.3 tohoto stanoviska.

Změna č. 11

Čl. 4 odst. 7

„Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v úzké spolupráci s Evropským systémem centrálních bank (ESCB) a po přihlédnutí k jeho potřebám vypracuje v zájmu zajištění soudržného používání tohoto článku návrh regulačních technických norem, které stanoví příslušné náležitosti jednotlivých typů SFT, v nichž bude upřesněno přinejmenším následující:

a)

smluvní strany SFT, a pokud se liší, osoby oprávněné a povinné z daného obchodu;

b)

jistina, měna, druh, kvalita a hodnota kolaterálu, způsob poskytnutí kolaterálu, skutečnost, že kolaterál lze využít k rehypotekaci, skutečnost, že v případě kolaterálu bylo využito rehypotekace, nahrazení kolaterálu, sazbu repo obchodu či poplatek za půjčku, smluvní strana, srážka, okamžik ocenění, okamžik splatnosti a první datum stanovené pro uplatnění výzvy k odkupu.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem nejpozději [do 12 měsíců od vyhlášení tohoto nařízení].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

„Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v úzké spolupráci s Evropským systémem centrálních bank (ESCB) a po přihlédnutí k jeho potřebám vypracuje v zájmu zajištění soudržného používání tohoto článku návrh regulačních technických norem, které stanoví příslušné náležitosti jednotlivých typů SFT, v nichž bude upřesněno přinejmenším následující:

a)

smluvní strany SFT, a pokud se liší, osoby oprávněné a povinné z daného obchodu;

b)

jednotlivá aktiva, která jsou používána jako kolaterál nebo která jsou předmětem půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit, včetně, přichází-li to v úvahu, jednotlivých aktiv v případě, kdy jsou operace zajištěny soubory aktiv. S cílem usnadnit vykazování by technické normy měly zohledňovat technické zvláštnosti souborů aktiv;

b) c)

jistina, měna, druh, kvalita a hodnota jednotlivých aktiv používaných jako kolaterálu, způsob poskytnutí kolaterálu, skutečnost, že kolaterál lze opětovně vy použít k rehypotekaci, skutečnost, že v případě kolaterálu bylo opětovně vy použito rehypotekace, nahrazení kolaterálu, sazba repo obchodu či poplatek za půjčku, smluvní strana, srážka, okamžik ocenění, okamžik splatnosti, a první datum stanovené pro uplatnění výzvy k odkupu a segment trhu. S cílem usnadnit oznamování by technické normy měly zohledňovat technické zvláštnosti souborů aktiv.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy při vypracovávání těchto technických norem zohlední mezinárodní vývoj a mezinárodně dohodnuté standardy.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem nejpozději [do 12 měsíců od vyhlášení tohoto nařízení].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečnou míru standardizace a usnadnit používání těchto informací pro účely plnění úkolů ESCB je třeba jasně vymezit příslušné náležitosti jednotlivých typů SFT, které musí být oznámeny registrům obchodních údajů, a to při zohlednění mezinárodního vývoje a mezinárodně dohodnutých standardů. Technické normy by měly zajišťovat podávání komplexních informací o kolaterálu, včetně podrobných údajů o jednotlivých aktivech v případech, kdy jsou operace zajištěny prostřednictvím souborů aktiv, např. na portfoliovém základě nebo prostřednictvím trojstranných služeb správy zajištění. Technické normy by měly zohledňovat technické zvláštnosti těchto souborů aktiv a jejich dynamickou povahu, přičemž je třeba náležitě upravit zpravodajskou povinnost. Viz odstavec 2.4 tohoto stanoviska.

Změna č. 12

Čl. 4 odst. 8

„V zájmu zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavce 1 vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v úzké spolupráci s Evropským systémem centrálních bank s přihlédnutím k jeho potřebám návrhy regulačních technických norem, jimiž se stanoví formát a četnost podávání zpráv podle odstavců 1 a 3 pro jednotlivé typy SFT.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem nejpozději [do 12 měsíců od vyhlášení tohoto nařízení].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

„V zájmu zajištění jednotných podmínek uplatňování odstavce 1 vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v úzké spolupráci s Evropským systémem centrálních bank s přihlédnutím k jeho potřebám návrhy regulačních technických norem, jimiž se stanoví formát a četnost podávání zpráv podle odstavců 1 a 3 pro jednotlivé typy SFT.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy při vypracovávání těchto technických norem zohlední mezinárodní vývoj a mezinárodně dohodnuté standardy. Formát zpráv by měl konkrétně zahrnovat mimo jiné následující mezinárodní standardy nebo jiné postupně vyvinuté rovnocenné standardy:

a)

celosvětové identifikační kódy právnických osob nebo dočasně předběžné identifikační kódy právnických osob;

b)

mezinárodní identifikační čísla cenných papírů (ISIN);

c)

specifický identifikační kód obchodu.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy stanoví v úzké spolupráci s ESCB a po konzultaci s účastníky trhu podmínky vytváření, přidělování a vedení specifických identifikačních kódů obchodu, přičemž případně zohlední mezinárodní vývoj.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem nejpozději [do 12 měsíců od vyhlášení tohoto nařízení].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

Odůvodnění

S cílem zajistit dostatečnou míru standardizace a usnadnit používání těchto informací pro účely plnění úkolů ESCB je třeba jasně vymezit řadu aspektů, pokud jde o obsah a formát zpráv předávaných registrům obchodních údajů, a to s ohledem na mezinárodní identifikátory, jako jsou celosvětové identifikační kódy právnických osob (LEI) a čísla ISIN, tak aby se zajistilo, že příslušné orgány obdrží podrobné údaje o operacích s nezbytnými atributy a v odpovídajících formátech pro předávání údajů. Při neexistenci dohodnutého rámce na mezinárodní úrovni by měl být orgán ESMA navíc pověřen úkolem vyvinout na evropské úrovni specifický identifikační kód obchodu. Viz odstavec 2.4 tohoto stanoviska.

Změna č. 13

Čl. 5 odst. 6

„Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem, které blíže určují náležitosti žádosti o registraci uvedené v odstavci 4.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem nejpozději [do 12 měsíců od vyhlášení tohoto nařízení].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

„Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje návrhy regulačních technických norem, které blíže určují náležitosti žádosti o registraci uvedené v odstavci 4.

Technické normy mohou upřesňovat postupy, které mají registry obchodních údajů uplatňovat za účelem ověření úplnosti a správnosti údajů, které jim byly oznámeny podle čl. 4 odst. 1, považuje-li Evropský orgán pro cenné papíry a trhy takové postupy za nezbytné k zajištění dodržování tohoto nařízení.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem nejpozději [do 12 měsíců od vyhlášení tohoto nařízení].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

Odůvodnění

Orgán ESMA by měl mít možnost vymezit postupy, kterými registry obchodních údajů ověří úplnost a správnost údajů, které jim byly oznámeny podle čl. 4 odst. 1 navrhovaného nařízení, považuje-li to ESMA za nezbytné a vhodné. Viz odstavec 2.4 tohoto stanoviska.

Změna č. 14

Čl. 12 odst. 2

„Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje a zajišťuje, aby subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) měly přímý a bezprostřední přístup ke všem těmto údajům, které jim umožní plnit jejich povinnosti a mandáty.“

„Registr obchodních údajů shromažďuje a uchovává údaje a zajišťuje, aby subjekty uvedené v čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 včetně ECB při plnění svých úkolů v rámci jednotného mechanismu dohledu podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013, Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) měly přímý a bezprostřední přístup ke všem těmto údajům, které jim umožní plnit jejich povinnosti a mandáty.“

Odůvodnění

Čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 zahrnuje „příslušné členy ESCB“. I když tento výraz ECB zahrnuje, z důvodu právní jistoty by měl být uveden výslovný odkaz na úlohu ECB v rámci jednotného mechanismu dohledu (SSM).

Změna č. 15

Čl. 12 odst. 3

„Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v úzké spolupráci s Evropským systémem centrálních bank (ESCB) a po přihlédnutí k jeho potřebám vypracuje v zájmu zajištění soudržného používání tohoto článku návrhy regulačních technických norem, které stanoví:

a)

četnost a podrobné náležitosti u celkových pozic podle odstavce 1 a podrobné náležitosti SFT podle odstavce 2;

b)

provozní normy, které umožní seskupovat a porovnávat údaje mezi registry;

c)

podrobné údaje o informacích, k nimž mají přístup subjekty uvedené v odstavci 2.

Tyto návrhy regulačních technických norem zajistí, aby informace zveřejňované podle odstavce 1 neumožňovaly rozpoznat žádnou ze stran SFT.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem nejpozději [do 12 měsíců od vyhlášení tohoto nařízení].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

„Evropský orgán pro cenné papíry a trhy v úzké spolupráci s Evropským systémem centrálních bank (ESCB) a po přihlédnutí k jeho potřebám vypracuje v zájmu zajištění soudržného používání tohoto článku návrhy regulačních technických norem, které stanoví:

a)

četnost a podrobné náležitosti u celkových pozic podle odstavce 1 a podrobné náležitosti SFT podle odstavce 2;

b)

provozní normy, které umožní zcela automaticky sestavovat, seskupovat a porovnávat údaje mezi registry;

c)

podrobné údaje o informacích, k nimž mají přístup subjekty uvedené v odstavci 2, s ohledem na potřebu mít přístup k úplným a podrobným údajům ve standardizovaných formátech.

Tyto návrhy regulačních technických norem zajistí, aby informace zveřejňované podle odstavce 1 neumožňovaly rozpoznat žádnou ze stran SFT.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem nejpozději [do 12 měsíců od vyhlášení tohoto nařízení].

Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

Odůvodnění

Aby mohl plnit své úkoly a monitorovat finanční trhy a finanční činnost, potřebuje ESCB shromažďovat velmi kvalitní statistické informace. Návrhy regulačních technických norem proto musí zajistit, aby informace, které registry obchodních údajů poskytují členům ESCB, byly úplné, podrobné a dostupné ve standardizovaném formátu od všech registrů obchodních údajů. Viz odstavec 2.4 tohoto stanoviska.

Změna č. 16

Článek 15

„Kapitola V

Transparentnost rehypotekace

Článek 15

Rehypotekace finančních nástrojů přijatých jakožto kolaterál

1.

Smluvní strany jsou oprávněny použít rehypotekaci, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a)

poskytující smluvní strana byla přijímající smluvní stranou písemně řádně vyrozuměna o riziku, jež může být spojeno s udělením souhlasu, na který odkazuje písmeno b), a zejména s možnými riziky v případě selhání přijímající smluvní strany;

b)

poskytující smluvní strana udělila svůj předchozí výslovný souhlas stvrzený podpisem poskytující smluvní strany na písemné smlouvě či obdobným způsobem.

2.

Smluvní strany jsou oprávněny použít rehypotekaci, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a)

rehypotekace je uskutečněna v souladu s podmínkami uvedenými v písemné smlouvě, na kterou odkazuje odst. 1 písm. b);

b)

finanční nástroje přijaté jakožto kolaterál jsou převedeny na účet otevřený na jméno přijímající smluvní strany.

3.

Tímto článkem nejsou dotčena přísnější ustanovení odvětvových právních předpisů, zejména směrnice 2011/61/EU či 2009/65/ES.“

„Kapitola V

Transparentnost rehypotekace opětovného použití

Článek 15

Rehypotekace Opětovné použití finančních nástrojů přijatých jakožto kolaterál

1.

Smluvní strany jsou oprávněny použít rehypotekaci mají právo na opětovné použití, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a)

poskytující smluvní strana byla přijímající smluvní stranou písemně řádně vyrozuměna o riziku, jež může být spojeno s udělením souhlasu, na který odkazuje písmeno b), a zejména s možnými riziky v případě selhání přijímající smluvní strany;

b)

poskytující smluvní strana udělila svůj předchozí výslovný souhlas stvrzený podpisem poskytující smluvní strany na písemné smlouvě y, či obdobným způsobem rovnocenného alternativního mechanismu nebo dohody o finančním zajištění s převedením vlastnického práva ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2002/47/ES.

2.

Smluvní strany jsou oprávněny použít rehypotekaci, je-li splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

a)

rehypotekace opětovné použití je uskutečněna o v souladu s podmínkami uvedenými v písemné smlouvě, na kterou odkazuje odst. 1 písm. b);

b)

finanční nástroje přijaté jakožto kolaterál jsou převedeny na účet otevřený na jméno přijímající smluvní strany.

3.

Tímto článkem nejsou dotčena přísnější ustanovení odvětvových právních předpisů, zejména směrnice 2011/61/EU či 2009/65/ES.“

Odůvodnění

Cílem této změny je zajistit konzistentnost v návaznosti na zavedení pojmu „opětovné použití“ do navrhovaného nařízení. Viz změna č. 10 a odstavec 2.3 tohoto stanoviska.

Změna č. 17

Čl. 17 odst. 2

„Příslušné orgány podle článku 16 a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy úzce spolupracují v zájmu plnění svých úkolů s příslušnými členy Evropského systému centrálních bank, a to zejména v souvislosti s článkem 4.“

„Příslušné orgány podle článku 16 a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy úzce spolupracují v zájmu plnění svých úkolů s příslušnými členy Evropského systému centrálních bank včetně ECB při plnění jejích úkolů v rámci jednotného mechanismu dohledu podle nařízení Rady (EU) č. 1024/2013, a to zejména v souvislosti s článkem 4.“

Odůvodnění

Čl. 81 odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012 zahrnuje „příslušné členy ESCB“. I když tento výraz ECB zahrnuje, z důvodu právní jistoty by měl být uveden výslovný odkaz na úlohu ECB v rámci jednotného mechanismu dohledu.

Změna č. 18

Čl. 20 odst. 4 písm. d)

„V případě porušení pravidel uvedených v odstavci 1 tohoto článku členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří příslušným orgánům pravomoc uplatňovat přinejmenším tyto správní sankce a jiná opatření:

[…]

d)

odebrání nebo pozastavení platnosti povolení;“

„V případě porušení pravidel uvedených v odstavci 1 tohoto článku členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy svěří příslušným orgánům pravomoc uplatňovat přinejmenším tyto správní sankce a jiná opatření:

[…]

d)

odebrání nebo pozastavení platnosti povolení protistran, které nejsou úvěrovými institucemi, jimž bylo uděleno povolení podle směrnice 2013/36/EU;

da)

odnětí povolení. Touto pravomocí není dotčena výlučná pravomoc ECB odejmout povolení úvěrovým institucím podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EU) č. 1024/2013.“

Odůvodnění

ECB má v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) a čl. 14 odst. 5 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 výlučnou pravomoc odejmout povolení úvěrovým institucím. Navrhované nařízení proto musí jasně stanovit, že odnětí povolení úvěrovým institucím, které jsou usazeny v zúčastněných členských státech, spadá do výlučné pravomoci ECB. Navíc v zájmu zajištění řádného fungování a integrity jednotného mechanismu dohledu by příslušné orgány neměly mít na základě navrhovaného nařízení pravomoc pozastavovat platnost povolení úvěrových institucí.

Změna č. 19

Čl. 20 odst. 5

„Porušením pravidel stanovených v článku 4 není dotčena platnost SFT ani možnost smluvních stran dovolat se obsahu smlouvy o SFT. Porušením pravidel stanovených článku 4 nevzniká nárok na náhradu škody uplatnitelný vůči smluvní straně SFT.“

„Porušením pravidel stanovených v článku 4 nebo v článku 15 není dotčena platnost SFT ani možnost smluvních stran dovolat se obsahu smlouvy o SFT. Porušením pravidel stanovených článku 4 nevzniká nárok na náhradu škody uplatnitelný vůči smluvní straně SFT.“

Odůvodnění

S cílem zajistit, aby požadavky na smluvní transparentnost podle navrhovaného nařízení nechtěně nevytvářely rizika z hlediska finanční stability v případě řetězců zajištění, je třeba jasně stanovit, že porušením požadavků na transparentnost podle článku 15 nebude dotčena platnost ani vynutitelnost SFT. Viz odstavec 2.3 stanoviska.


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.


Top