EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 22. ledna 2014 k návrhu nařízení o odložení data přechodu na systém SEPA (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 80/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 22. ledna 2014

k návrhu nařízení o odložení data přechodu na systém SEPA

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 14. ledna 2014 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012, pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v rámci celé Unie (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a na čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 3.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, neboť navrhované nařízení obsahuje ustanovení, která spadají do oblasti působnosti ECB, zejména v souvislosti se základním úkolem Eurosystému podle čl. 127 odst. 2 Smlouvy, tedy podporou plynulého fungování platebních systémů. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Účel a obsah navrhovaného nařízení

Dne 9. ledna 2014 zveřejnila Evropská komise navrhované nařízení, které má změnit nařízení (EU) č. 260/2012 Evropského parlamentu a Rady (2) zavedením dodatečného přechodného období v délce šesti měsíců. Podle navrhovaného nařízení má „přechodné ustanovení o zachování právních účinků“ umožnit bankám a jiným poskytovatelům platebních služeb zpracovávat platby, které nejsou v souladu s nařízením (EU) č. 260/2012, až do 1. srpna 2014, aby se tak zajistilo, že účastníci trhu, kteří do 1. února 2014 nebudou splňovat požadavky nařízení (EU) č. 260/2012, budou moci i nadále provádět platby a aby nedocházelo k jakýmkoli obtížím na straně spotřebitelů.

1.    Obecné připomínky

1.1

Bezprostředně po zveřejnění navrhovaného nařízení ocenil Eurosystém ve svém prohlášení (3) značné a úspěšné úsilí, které v souvislosti s přechodem vynaložily zúčastněné strany v eurozóně. Prohlášení zmiňuje, že nejnovější informace z národních společenství pro jednotnou oblast pro platby v eurech (SEPA) nasvědčují tomu, že tempo přechodu je vysoké a zrychluje se, což naznačuje, že velká většina zúčastněných stran dokončí svůj přechod včas.

1.2

Navrhované nařízení vyvolalo na trzích nejistotu ohledně konečného termínu pro přechod, a vyvstala zde tudíž naléhavá potřeba jasných pravidel. Další obavou je nedostatek právní jistoty v případě, že navrhované nařízení bude přijato až po datu stávajícího konečného termínu, tj. 1. únoru 2014. Tuto obavu by částečně řešila navrhovaná zpětná účinnost navrhovaného nařízení, tj. od 31. ledna 2014. Mělo by se v co největší míře zamezit situaci, kdy stávající konečný termín přechodu bude platit až do doby přijetí navrhovaného nařízení a trhy by tak během této doby byly v nejistotě ohledně přijetí navrhovaného nařízení.

1.3

Je proto zcela zásadní znovu nastolit právní jistotu, omezit nejistotu na trzích a poskytnout jim jasná pravidla ohledně konečného termínu. Tyto cíle mohou být nejlépe zajištěny rychlým přijetím navrhovaného nařízení Radou a Parlamentem bez jakýchkoli dalších změn jeho základních prvků.

2.    Konkrétní připomínky

S ohledem na výše uvedené cíle a v rozsahu, v jakém to urychlený legislativní postup dovolí, navrhuje ECB změny, které mají a) vyjasnit působnost navrhovaného nařízení (zavedením dodatečného přechodného období, odchylně od platné úpravy) a jeho odůvodnění (není pravděpodobné, že by byl přechod na systém SEPA plně dokončen do 1. února 2014); b) sjednotit terminologii navrhovaného nařízení s nařízením (EU) č. 260/2012 a c) zajistit vyjasnění vlivu přechodného období na ukládání sankcí.

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou spolu s příslušným odůvodněním uvedeny v příloze.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 22. ledna 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).

(3)  Tisková zpráva ze dne 9. ledna 2014. Dostupná na internetových stránkách ECB http://www.ecb.europa.eu


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

6. bod odůvodnění

„(6)

Od 1. února 2014 budou muset banky a jiní poskytovatelé platebních služeb z důvodu právem stanovené povinnosti odmítat zpracovávat úhrady nebo inkasa, které nejsou slučitelné se systémem SEPA, přestože, jak je tomu již nyní, by technicky mohli uvedené platby zpracovávat tak, že by souběžně s úhradami a inkasy SEPA nadále používali stávající starší platební schémata. Dokud nedojde k úplnému přechodu na úhrady a inkasa SEPA, nelze vyloučit, že u plateb bude docházet k problémům, které zdrží jejich provedení. Tím by mohli být dotčeni všichni uživatelé platebních služeb, zejména malé a střední podniky a spotřebitelé.“

„(6)

Od 1. února 2014 budou muset banky a jiní poskytovatelé platebních služeb z důvodu právem stanovené povinností podle nařízení (EU) č. 260/2012 odmítat zpracovávat úhrady nebo inkasa, které nejsou slučitelné se systémem SEPA, přestože, jak je tomu již nyní, by technicky mohli uvedené platby zpracovávat tak, že by souběžně s úhradami a inkasy SEPA nadále používali stávající starší platební schémata. Dokud nedojde k úplnému přechodu na úhrady a inkasa SEPA, nelze vyloučit, že u plateb bude docházet k problémům, které zdrží jejich provedení. Tím by mohli být dotčeni všichni uživatelé platebních služeb, zejména malé a střední podniky a spotřebitelé.“

Odůvodnění

Pojem „právem stanovené povinnosti“ je vágní a mohl by zde být uveden odkaz na nařízení (EU) č. 260/2012.

Změna č. 2

7. bod odůvodnění

„(7)

Je nezbytné, aby se předešlo zbytečnému narušení plateb v důsledku toho, že do 1. února 2014 nebude přechod na systém SEPA dokončen v plném rozsahu. (…) Mělo by proto být zavedeno přechodné období, které umožní pokračování takového paralelního zpracovávání plateb v různých formátech. (…) Během přechodného období by se členské státy měly zdržet uplatňování sankcí vůči poskytovatelům platebních služeb, kteří zpracovávají platby, které nejsou v souladu se systémem SEPA, a vůči uživatelům platebních služeb, kteří dosud nepřešli na systém SEPA.“

„(7)

Je nezbytné, aby se předešlo zbytečnému narušení plateb v důsledku toho, že do 1. února 2014pravděpodobně nebude přechod na systém SEPA dokončen v plném rozsahu. (…) Mělo by proto být zavedeno dodatečné přechodné období, které umožní pokračování takového paralelního zpracovávání plateb v různých formátech. (…) Mělo by být jasně stanoveno, že B během dodatečného přechodného období by se členské státy musí měly zdržet uplatňování sankcí vůči poskytovatelům platebních služeb, kteří zpracovávají platby, které nejsou v souladu se systémem SEPA, a vůči uživatelům platebních služeb, kteří dosud nepřešli na systém SEPA.“

Odůvodnění

Spojení „do 1. února 2014 nebude přechod na systém SEPA dokončen v plném rozsahu“ je v rozporu s 5. bodem odůvodnění, v němž se uvádí: „je proto velmi nepravděpodobné, že všichni účastníci trhu dosáhnou souladu s požadavky systému SEPA do 1. února 2014“. Tyto dva body odůvodnění by měly být uvedeny v soulad. Kromě toho by se měl výraz „dodatečné přechodné období“ užívat konzistentně. V neposlední řadě musí být v zájmu právní jistoty jednoznačně stanoveno, že v důsledku zavedení dodatečného přechodného období a během tohoto období nebudou uplatňovány sankce.

Změna č. 3

Článek 1 odst. 1

„1.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2 mohou poskytovatelé platebních služeb do 1. srpna 2014 nadále zpracovávat platební transakce v eurech ve formátech odlišných od formátů požadovaných pro úhrady SEPA a inkasa SEPA.“

„1.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2 mohou poskytovatelé platebních služeb do 1. srpna 2014 nadále zpracovávat platební transakce v eurech ve stávajících formátech odlišných od formátů požadovaných pro úhrady SEPA a inkasa SEPA podle tohoto nařízení.“

Odůvodnění

Pojem „odchylně“ je přejat ze stávajícího znění nařízení (EU) č. 260/2012 a je právně přesný. Pojmy „úhrady SEPA“ a „inkasa SEPA“ nejsou v nařízení (EU) č. 260/2012 definovány. V zájmu právní jistoty musí být rozsah působnosti odchylky jasný.

Změna č. 4

Čl. 1 odst. 1, druhý pododstavec

„Členské státy použijí pravidla týkající se sankcí za porušení čl. 6 odst. 1 a 2 stanovených v souladu s článkem 11 až ode dne 2. srpna 2014.“

„Členské státy použijí pravidla týkající se sankcí za porušení čl. 6 odst. 1 a 2 stanovených v souladu s článkem 11 až ode dne 2. srpna 2014a pouze ve vztahu k platebním transakcím zahájeným dne 2. srpna 2014 nebo později.

Odůvodnění

Za účelem zajištění právní jistoty musí být zřejmé, že ukládání sankcí za transakce provedené během dodatečného přechodného období je vyloučeno.

Změna 5

Článek 1 odst. 1, třetí pododstavec

„Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2 mohou členské státy povolit poskytovatelům platebních služeb, aby do 1. února 2016 poskytovali uživatelům platebních služeb u vnitrostátních plateb konverzní služby, a umožnili jim tak i nadále používat číslo účtu ve formátu BBAN místo identifikátoru platebního účtu podle bodu 1 písm. a) přílohy, a to pod podmínkou, že je zajištěna interoperabilita pomocí technicky proveditelné a bezpečné konverze čísla účtu ve formátu BBAN plátce a příjemce na příslušný identifikátor platebního účtu podle bodu 1 písm. a) přílohy. (…)“

„Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2 mohou členské státy povolit poskytovatelům platebních služeb, aby do 1. února 2016 poskytovali uživatelům platebních služeb u vnitrostátních platebních transakcí konverzní služby, a umožnili jim tak i nadále používat číslo účtu ve formátu BBAN místo identifikátoru platebního účtu podle bodu 1 písm. a) přílohy, a to pod podmínkou, že je zajištěna interoperabilita pomocí technicky proveditelné a bezpečné konverze čísla účtu ve formátu BBAN plátce a příjemce na příslušný identifikátor platebního účtu podle bodu 1 písm. a) přílohy. (…)“

Odůvodnění

Sjednocení s terminologií nařízení (EU) č. 260/2012.


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.


Top