EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX0130(01)

Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. […/…] (přepracované znění)

OJ C 28, 30.1.2013, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/3


Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. […/…] (přepracované znění)

(Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na webových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/03

1.   Úvod

1.1   Konzultace evropského inspektora ochrany údajů

1.

Dne 30. května 2012 přijala Komise návrh ohledně přepracovaného znění nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. […/…] (kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států) a pro podávání žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen návrh) (1).

2.

Návrh Komise zaslala evropskému inspektorovi ochrany údajů ke konzultaci dne 5. června 2012 v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001. Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje, aby se na tuto konzultaci odkázalo v preambuli návrhu.

3.

Evropský inspektor ochrany údajů vyjadřuje politování nad tím, že jej příslušné útvary Komise nepožádaly o neformální připomínky předtím, než Komise návrh schválila, a to podle dohodnutého postupu ohledně dokumentů Komise týkajících se zpracování osobních údajů (2).

4.

Návrh byl představen ministrům pro vnitřní záležitosti na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 7. a 8. června 2012 a v současnosti ho projednává Rada a Evropský parlament s cílem přijmout nařízení řádným legislativním postupem do konce roku 2012. Předkládané stanovisko evropského inspektora ochrany údajů má sloužit jako vstupní informace k tomuto postupu.

7.   Závěry

87.

Evropský inspektor ochrany údajů podotýká, že se v průběhu několika předchozích let o potřebě využívat systém EURODAC pro účely vymáhání práva často diskutovalo v rámci Komise, Rady i Evropského parlamentu. Také se domnívá, že zpřístupnění databáze s otisky prstů může být užitečným dodatečným prostředkem při potírání trestné činnosti. Evropský inspektor ochrany údajů nicméně připomíná, že přístup k systému EURODAC má závažný dopad na ochranu osobních údajů osob, jejichž údaje jsou v systému uloženy. Nezbytnost přístupu k údajům, má-li být oprávněný, je třeba podpořit jasnými a nepopiratelnými prvky a je třeba prokázat přiměřenost zpracování. Žádoucí je to zejména, jak předjímá návrh, v případě neoprávněného zásahu do práv jednotlivců, kteří tvoří zranitelnou skupinu, již je třeba chránit.

88.

Důkazy, které byly zatím předloženy, – také vezmeme-li v potaz specifické, výše uvedené okolnosti – podle evropského inspektora ochrany údajů nepostačují a nejsou dostatečně aktuální, aby prokázaly, že poskytnutí přístupu k systému EURODAC za účelem vymáhání zákona je nezbytné a přiměřené. Existuje již řada právních nástrojů, které umožňují, aby některý členský stát poskytl druhému členskému státu otisky prstů a jiné údaje sloužící k vymáhání práva. Poskytování přístupu orgánům zabývajícím se vymáháním práva je třeba odůvodnit mnohem pádnějším argumentem.

89.

Evropský inspektor ochrany údajů v této souvislosti žádá Komisi, aby vypracovala nové posouzení dopadů, které zhodnotí všechny příslušné politické možnosti, nabídne věrohodné důkazy a spolehlivé statistické údaje a bude obsahovat zhodnocení návrhu ohledně dodržování základních práv.

90.

Evropský inspektor ochrany údajů upozorňuje na některé další sporné body, jimiž jsou:

Vztah k příslušné právní úpravě na ochranu údajů

91.

Evropský inspektor ochrany údajů zdůrazňuje, že je třeba vyjasnit, jak se ustanovení návrhu, která blíže určují jistá práva a povinnosti ohledně ochrany údajů, vztahují k rámcovému rozhodnutí Rady 2008/977/SVV a rozhodnutí Rady 2009/371/SVV (viz oddíl 4).

Podmínky pro přístup za účelem vymáhání práva

Jak už bylo řečeno výše, je třeba nejprve prokázat, že přístup k systému EURODAC pro účely vymáhání práva je nezbytný a přiměřený. Měly by být proto zváženy následující připomínky:

92.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje:

jasně formulovat, že je zakázáno poskytovat údaje systému EURODAC třetím zemím, a to i v případě, že mají být použity pro účely vymáhání práva (viz body 43–44),

připojit k informacím, které jsou poskytovány osobě, o níž údaje vypovídají, že jsou případně použity pro účely vymáhání práva (viz bod 45),

jednoznačně zaručit, že přístup určených orgánů k údajům systému EURODAC se bude omezovat pouze na účely vymáhání práva (viz bod 49),

podmínit přístup k údajům systému EURODAC za účelem vymáhání práva předběžným souhlasem soudu nebo alespoň zajistit, že kontrolní orgán bude vykonávat svoje povinnosti a úkoly nezávisle a nebude přijímat pokyny týkající se provádění kontrol (viz body 50–51),

zařadit kritérium „za účelem zabránit hrozícímu nebezpečí spojenému se závažnými trestnými a teroristickými činy“ mezi výjimečné případy, kdy bude konzultace údajů systému EURODAC ospravedlnitelná bez předcházejícího prověřování; a zavést konkrétní lhůtu pro následnou kontrolu (viz body 53–54),

k podmínkám pro přístup připojit následující podmínky: i) předcházející konzultace s Vízovým informačním systémem, ii) odůvodněné podezření, že pachatel teroristického nebo jiného závažného trestného činu požádal o azyl, a iii) podstatný přínos pro účely vymáhání práva a objasnění formulace „oprávněné důvody“ (viz body 56–57),

rozvést v bodech odůvodnění, jaký druh situací odůvodňuje přímý přístup Europolu k ústřední jednotce systému EURODAC, a zajistit, že přísné podmínky pro přístup, které se vztahují na vnitrostátní určené orgány, budou platit také pro Europol (viz body 58–59),

zajistit, že porovnání otisků prstů pro účely vymáhání práva bude vždy podléhat přinejmenším týmž zárukám, jaké jsou stanoveny pro účely dublinského nařízení (viz bod 62),

blíže a přesněji určit pravidla o uchovávání a výmazu údajů (viz bod 64),

objasnit, jaké další informace kromě shody budou případně předány Europolu (viz body 65–66),

blíže určit, z jakého konkrétního důvodu (konkrétních důvodů) může správní rada agentury požádat, aby donucovací orgány některého členského státu porovnaly údaje s údaji systému EURODAC, a rovněž stanovit, aby donucovací orgány anonymizovaly údaje předtím, než je předají správní radě; a také znovu zavést pravidla o služebním tajemství (viz body 67–68),

poskytnout evropskému inspektorovi ochrany údajů a orgánu dozoru v rámci Europolu přístup k záznamům uchovávaným agenturou, resp. Europolem; a zavést povinnost uchovávat záznamy také pro účely pravidelného interního auditu systému EURODAC (viz body 79 a 85),

upřesnit pravidla dozoru nad činnostmi Europolu týkajícími se zpracování údajů (viz bod 81).

Další opatření

93.

Evropský inspektor ochrany údajů doporučuje:

nahradit záložní systém potřebným záložním plánem a zajistit právní základ pro zavádění opatření obsahujících postupy pro tento plán (viz bod 72),

zajistit, aby se právního stavu jedince nepříznivě nedotklo, nemůže-li dočasně nebo trvale poskytnout použitelné otisky prstů, a aby to v žádném případě neznamenalo postačující důvod k tomu, aby se příslušné úřady přestaly zabývat žádostí o udělení azylu nebo ji rovnou zamítly (viz bod 73),

zajistit soudržnost mezi povinnostmi agentury, členských států a Europolu uchovávat záznamy a dokumentaci o činnostech souvisejících se zpracováním údajů (viz bod 77),

zlepšit opatření ohledně bezpečnosti údajů (viz bod 82),

zařadit evropského inspektora ochrany údajů mezi příjemce výročních zpráv agentury (viz bod 83),

přidat do článku 43 povinnost, aby Europol a členské státy soustavně aktualizovaly informace, které poskytly Komisi; a požadovat, aby Komise tyto informace zpřístupnila členským státům, Europolu a veřejnosti v pravidelně aktualizované elektronické publikaci (viz bod 86).

V Bruselu dne 5. září 2012.

Peter HUSTINX

evropský inspektor ochrany údajů


(1)  COM(2012) 254 final.

(2)  Naposledy Komise konzultovala evropského inspektora ochrany údajů ve věci pozměněného znění nařízení EURODAC v roce 2008.


Top