EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0062

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky

/* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */

52013PC0062

Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky /* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.           SOUVISLOSTI NÁVRHU

Návrh směrnice Rady, kterou se upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, je nutný z důvodu nadcházejícího přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii[1] byla podepsána všemi členskými státy Evropské unie a Chorvatskou republikou v Bruselu dne 9. prosince 2011.

Podle čl. 3 odst. 3 smlouvy o přistoupení vstupuje tato smlouva v platnost dne 1. července 2013 za podmínky, že před tímto dnem budou uloženy všechny ratifikační listiny.

Podle ustanovení čl. 3 odst. 4 smlouvy o přistoupení mohou orgány Unie před přistoupením přijmout opatření uvedená, mimo jiné, v článku 50 aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky[2]. Tato opatření vstoupí v platnost pouze s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení v platnost.

V článku 50 aktu o přistoupení je uvedeno, že jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny tímto aktem ani jeho přílohami, přijme akty nezbytné k tomuto účelu Rada, nebo Komise (pokud byl původní akt přijat Komisí).

V bodě 2 závěrečného aktu[3] se odkazuje na politickou dohodu dosaženou členskými státy a Chorvatskem v otázce souboru úprav aktů, které v souvislosti se schválením smlouvy o přistoupení mají orgány přijmout. Vysoké smluvní strany smlouvy o přistoupení vyzvaly Radu a Komisi, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením v souladu s článkem 50 aktu o přistoupení, v případě potřeby doplněné a aktualizované s přihlédnutím k vývoji práva Unie.

Stávající návrh směrnice Rady zahrnuje technické úpravy všech směrnic Rady i směrnic Evropského parlamentu a Rady, které v důsledku přistoupení Chorvatska vyžadují technické úpravy v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky (kapitola jednání 12).

Tento návrh je součástí řady návrhů směrnic Rady předložených Komisí Radě, které přeskupují jednotlivé technické úpravy směrnic Rady, jakož i směrnic Evropského parlamentu a Rady, do oddělených návrhů různých směrnic Rady tak, aby odpovídaly jednotlivým kapitolám jednání. Smyslem této struktury je usnadnit zavedení dotčených směrnic do právních řádů jednotlivých členských států. Balíček návrhů právních aktů, které Komise předala Radě, se skládá na jedné straně ze zmíněné řady návrhů směrnic Rady a na straně druhé z návrhu jediného nařízení Rady, které zahrnuje jak příslušná nařízení a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, tak i příslušná nařízení a rozhodnutí samotné Rady. Podobný přístup byl zvolen v minulosti při přistoupení Bulharska a Rumunska[4].

Předpokládá se, že všechny právní akty, které jsou součástí tohoto balíčku, budou vyhlášeny v Úředním věstníku Evropské unie ve stejný den.

Stávající návrh i ostatní návrhy obsažené v tomto balíčku zohlední technické úpravy acquis Unie zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie do 1. září 2012. Důvodem je poskytnout dostatek času nejen pro potřebné legislativní postupy, ale také pro provedení uvedených směrnic členskými státy a pro splnění jejich oznamovacích povinností v souvislosti se směrnicemi. Bude-li třeba upravit acquis Unie zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie po 1. září 2012, budou tyto úpravy zohledněny v samotných příslušných aktech nebo provedeny později vhodným postupem. Kromě toho má Komise v úmyslu poskytnout členským státům počátkem července 2013 neformální seznam těchto právních předpisů.

2.           VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

Vzhledem k tomu, že tento návrh je čistě technické povahy a nevyžaduje žádná politická rozhodnutí, není zapotřebí žádat o konzultace se zúčastněnými stranami nebo o posouzení dopadu.

3.           PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Právním základem návrhu je článek 50 aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky.

Zásady subsidiarity a proporcionality byly plně dodrženy. Jelikož se návrh týká technických úprav právních aktů přijatých Unií, je podle zásady subsidiarity (čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU) nutné, aby opatření byla přijata na úrovni Unie. Návrh je v souladu se zásadou proporcionality (čl. 5 odst. 4 Smlouvy o EU), neboť nepřesahuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů.

4.           ROZPOČTOVÉ DŮSLEDKY

Návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet.

2013/0041 (NLE)

Návrh

SMĚRNICE RADY,

kterou se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některé směrnice v oblasti bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na smlouvu o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Chorvatské republiky, a zejména na článek 50 uvedeného aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Podle článku 50 aktu o přistoupení platí, že pokud právní akty, jež zůstávají v platnosti po dni 1. července 2013, musejí být upraveny v důsledku přistoupení a pokud jejich nezbytné úpravy nebyly uvedeny v aktu o přistoupení nebo v jeho přílohách, přijme tyto nezbytné úpravy Rada s výjimkou případů, kdy původní právní akt přijala Komise.

(2)       V závěrečném aktu konference, která vypracovala smlouvu o přistoupení, se uvádí, že vysoké smluvní strany se na politické úrovni dohodly na souboru úprav, které je v důsledku přistoupení nutno provést v právních aktech přijatých orgány, a Rada a Komise jsou v něm zároveň vyzvány, aby tyto úpravy přijaly před přistoupením, případně jejich znění doplnily a aktualizovaly podle vývoje práva Evropské unie.

(3)       Směrnice 64/432/EHS[5], 89/108/EHS[6], 91/68/EHS[7], 96/23/ES[8], 97/78/ES[9], 2000/13/ES[10], 2000/75/ES[11], 2002/99/ES[12], 2003/85/ES[13], 2003/99/ES[14] a 2009/156/ES[15] by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 64/432/EHS, 89/108/EHS, 91/68/EHS, 96/23/ES, 97/78/ES, 2000/13/ES, 2000/75/ES, 2002/99/ES, 2003/85/ES, 2003/99/ES a 2009/156/ES se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

1.           Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději ke dni přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Použijí tyto předpisy ode dne přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.           Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu a dnem vstupu smlouvy o přistoupení Chorvatské republiky v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

                                                                       Za Radu

                                                                       předseda

                                                                      

PŘÍLOHA

BEZPEČNOST POTRAVIN, VETERINÁRNÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÁ POLITIKA

I. PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN

1.           31989 L 0108: směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 34):

V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňuje nová odrážka, která zní:

– „ v chorvatštině: ‚brzo smrznuto‘.“

2.           32000 L 0013: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29):

(a) V čl. 5 odst. 3 druhém pododstavci se seznam začínající slovy „v bulharštině“ a končící slovy „bestrålad“ nebo „behandlad med joniserande strålning“ nahrazuje tímto:

– „v bulharštině:

'облъчено' nebo 'обработено с йонизиращо лъчение',

– ve španělštině:

„irradiado“ nebo „tratado con radiación ionizante“,

– v češtině:

„ozářeno“ nebo „ošetřeno ionizujícím zářením“,

– v dánštině:

„bestrålet/…“ nebo „strålekonserveret“ nebo „behandlet med ioniserende stråling“ nebo „konserveret med ioniserende stråling“,

– v němčině:

„bestrahlt“ nebo „mit ionisierenden Strahlen behandelt“,

– v estonštině:

„kiiritatud“ nebo „töödeldud ioniseeriva kiirgusega“,

– v řečtině:

„επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία“ nebo „ακτινοβολημένο“,

– v angličtině:

„irradiated“ nebo „treated with ionising radiation“,

– ve francouzštině:

„traité par rayonnements ionisants“ nebo „traité par ionisation“,

– v chorvatštině:

„konzervirano zračenjem“ nebo „podvrgnuto ionizirajućem zračenju“,

– v italštině:

„irradiato“ nebo „trattato con radiazioni ionizzanti“,

– v lotyštině:

„apstarots“ nebo „apstrādāts ar jonizējošo starojumu“,

– v litevštině:

„apšvitinta“ nebo „apdorota jonizuojančiąja spinduliuote“,

– v maďarštině:

„sugárkezelt“ nebo „ionizáló energiával kezelt“,

– v maltštině:

„ittrattat bir-radjazzjoni“ nebo „ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti“,

– v nizozemštině:

„doorstraald“ nebo „door bestraling behandeld“ nebo „met ioniserende stralen behandeld“,

– v polštině:

„napromieniony“ nebo „poddany działaniu promieniowania jonizującego“,

– v portugalštině:

„irradiado“ nebo „tratado por irradiação“ nebo „tratado por radiação ionizante“

– v rumunštině:

„iradiate“ nebo „tratate cu radiaţii ionizate“,

– ve slovenštině:

„ošetrené ionizujúcim žiarením“,

– ve slovinštině:

„obsevano“ nebo „obdelano z ionizirajoeim sevanjem“,

ve finštině:

„säteilytetty“ nebo „käsitelty ionisoivalla säteilyllä“,

– ve švédštině:

„bestrålad“ nebo „behandlad med joniserande strålning“.“

(b) V čl. 10 odst. 2 se seznam začínající slovy „v bulharštině“ a končící slovy „sista förbrukningsdag“ nahrazuje tímto:

– „v bulharštině: „използвай преди“,

– ve španělštině: „fecha de caducidad“,

– v češtině: „spotřebujte do“,

– v dánštině: „sidste anvendelsesdato“,

– v němčině: „verbrauchen bis“,

– v estonštině: „kõlblik kuni“,

– v řečtině: „ανάλωση μέχρι“,

– v angličtině: „use by“,

– ve francouzštině: „à consommer jusqu'au“,

– v chorvatštině: „upotrijebiti do“,

– v italštině: „da consumare entro“,

– v lotyštině: „izlietot līdz“,

– v litevštině: „tinka vartoti iki“,

– v maďarštině: „fogyasztható“,

– v maltštině: „uża sa“,

– v nizozemštině: „te gebruiken tot“,

– v polštině: „należy spożyć do“,

– v portugalštině: „a consumir até“,

– v rumunštině: „expiră la data de“,

– ve slovenštině: „spotrebujte do“,

– ve slovinštině: „porabiti do“,

– ve finštině: „viimeinen käyttöajankohta“,

– ve švédštině: „sista förbrukningsdag“.“

II. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY

1.           31964 L 0432: směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977).

V čl. 2 odst. 2 písm. p) se doplňuje nová odrážka, která zní:

– „Chorvatsko: županija;“.

2.           31991 L 0068: směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19):

V čl. 2 písm. b) bodě 14 se seznam začínající slovy „Belgie“ a končící slovy „județ“ nahrazuje tímto: „

– Belgie:   province–provincie

– Německo:         Regierungsbezirk

– Dánsko:            amt or island

– Francie: département

– Itálie:     provincia

– Lucembursko    —

– Nizozemsko:     rrv-kring

– Spojené království:        Anglie, Wales a Severní Irsko: county Skotsko: district or island area

– Irsko:    county

– Řecko:  νομός

– Španělsko:        provincia

– Portugalsko:      kontinentální: distrito a ostatní části portugalského území: região autónoma

– Rakousko:        Bezirk

– Švédsko:           län

– Finsko:  lääni/län

– Česká republika:           kraj

– Estonsko:          maakond

– Kypr:    επαρχία (district)

– Lotyšsko:          rajons

– Litva:    apskritis

– Maďarsko:        megye

– Malta:   —

– Polsko: powiat

– Slovinsko:         območje

– Slovensko:        kraj

– Bulharsko:         област

– Rumunsko:        județ;

– „Chorvatsko: županija“.

3.           31996 L 0023: směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10):

V čl. 8 odst. 3 se za třetí pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Chorvatsko předloží poprvé do 31. března 2014 Komisi výsledky svých plánů na zjišťování látek a reziduí a svých kontrolních opatření.“

4.           31997 L 0078: směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9):

Příloha I se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA I

OBLASTI PODLE ČLÁNKU 1

1. || Území Belgického království.

2. || Území Bulharské republiky.

3. || Území České republiky.

4. || Území Dánského království s výjimkou Faerských ostrovů a Grónska.

5. || Území Spolkové republiky Německo.

6. || Území Estonské republiky.

7. || Území Řecké republiky.

8. || Území Španělského království s výjimkou Ceuty a Melilly.

9. || Území Francouzské republiky.

10. || Území Chorvatské republiky.

11. || Území Irska.

12. || Území Italské republiky.

13. || Území Kyperské republiky.

14. || Území Lotyšské republiky.

15. || Území Litevské republiky.

16. || Území Lucemburského velkovévodství.

17. || Území Maďarska.

18. || Území Republiky Malta.

19. || Území Nizozemského království v Evropě.

20. || Území Rakouské republiky.

21. || Území Polské republiky.

22. || Území Portugalské republiky.

23. || Území Rumunska.

24. || Území Republiky Slovinsko.

25. || Území Slovenské republiky.

26. || Území Finské republiky.

27. || Území Švédského království.

28. || Území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.“

5.           32000 L 0075: směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74):

Nadpis přílohy II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

A. || LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI COMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR BLUETONGUE LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE“.

6.           32002 L 0099: směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11):

Příloha II se mění takto:

a) v bodě 2 se první odrážka nahrazuje tímto:

– „v horní části název nebo kód ISO členského státu velkými písmeny: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SE a UK,“.

b) v bodě 2 se třetí odrážka nahrazuje tímto:

– „ve spodní části některá ze skupin velkých písmen: CE, EC, EF, EG, EK, EZ nebo EY,“.

7.           32003 L 0085: směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS (Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1):

V příloze XI části A se za údaj pro Francii vkládají tyto údaje:

„HR || Chorvatsko || Hrvatski veterinarski institut Savska cesta 143 10 000 Zagreb || Chorvatsko“

8.           32003 L 0099: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/99/ES ze dne 17. listopadu 2003 o sledování zoonóz a jejich původců, o změně rozhodnutí Rady 90/424/EHS a o zrušení směrnice Rady 92/117/EHS (Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31).

V čl. 9 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Každý členský stát předává Komisi do konce května každého roku, v případě Chorvatska poprvé do konce května 2014, zprávu o trendech a zdrojích zoonóz, jejich původců a antimikrobiální odolnosti, zahrnující údaje sebrané v souladu s články 4, 7 a 8 během předchozího roku. Zprávy, případně jejich souhrny, se zveřejňují.“

9.           32009 L 0156: směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1):

V čl. 4 odst. 6 prvním pododstavci se uvozující věta nahrazuje tímto:

„Jestliže členský stát vypracuje nebo vypracoval dobrovolný nebo povinný program tlumení nákazy, vůči níž jsou koňovití vnímaví, může jej předložit Komisi do šesti měsíců od 4. července 1990 v případě Belgie, Dánska, Německa, Irska, Řecka, Španělska, Francie, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska a Spojeného království, od 1. ledna 1995 v případě Rakouska, Finska a Švédska, od 1. května 2004 v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, od 1. ledna 2007 v případě Bulharska a Rumunska a od 1. července 2013 v případě Chorvatska s tím, že uvede zejména:“

[1]               Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 10.

[2]               Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 21.

[3]               Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 95.

[4]               Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1.

[5]               Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977.

[6]               Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 34.

[7]               Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.

[8]               Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

[9]               Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

[10]               Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

[11]               Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.

[12]               Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

[13]               Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1.

[14]             Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 31.

[15]             Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

Top