EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0077

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 19. listopadu 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (CON/2013/77)

OJ C 51, 22.2.2014, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 51/3


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. listopadu 2013

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky

(CON/2013/77)

(2014/C 51/02)

Úvod a právní základ

Dne 24. září 2013 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady o stanovisko k návrhu směrnice o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (1) (dále jen „navrhovaná směrnice“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhovaná směrnice obsahuje ustanovení, která se dotýkají úkolů Evropského systému centrálních bank podporovat plynulé fungování platebních systémů a přispívat k řádnému provádění opatření souvisejících se stabilitou finančního systému, na které odkazují čl. 127 odst. 2 čtvrtá odrážka a čl. 127 odst. 5 Smlouvy. V souladu s první větou čl. 17 odst. 5 jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.    Účel a obsah navrhované směrnice

Navrhovaná směrnice zavádí společný unijní rámec pro ochranu práv spotřebitelů ve vztahu k přístupu k platebním účtům a jejich používání. Tento rámec bude zahrnovat pravidla upravující následující oblasti: a) transparentnost a porovnatelnost poplatků účtovaných spotřebitelům v souvislosti s jejich platebními účty v Unii (2); b) služby změny platebních účtů, které poskytovatelé platebních služeb poskytují spotřebitelům (3); c) právo spotřebitelů, kteří legálně pobývají v Unii, otevřít si a používat v Unii platební účet se základními prvky bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo členský stát, v němž mají bydliště (4); d) související záležitosti, například určení příslušných orgánů a jejich povinnosti a sankce v případě nedodržení stanovených požadavků poskytovateli platebních služeb (5).

2.    Obecné připomínky

ECB navrhovanou směrnici důrazně podporuje. Již dříve při jiných příležitostech ECB podpořila stanovení konkrétních požadavků na transparentnost finančních transakcí a účinnou kontrolu dodržování těchto požadavků, aby se tak usnadnilo porovnávání různých produktů a služeb a zvýšila hospodářská soutěž mezi subjekty finančního trhu (6). ECB rovněž podpořila stanovení standardů jako prostředek, který usnadní provádění přeshraničních plateb (7). Navrhovaná směrnice by také měla spotřebitelům zajistit snazší přístup k platebním účtům a přispět k vytvoření celounijní platební oblasti, což je cíl, který ECB trvale podporuje (8).

3.    Konkrétní připomínky

3.1   Definované pojmy

Pojmy definované v navrhované směrnici (9) by měly být uvedeny do souladu s pojmy definovanými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES (dále jen „směrnice o platebních službách“) a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 (10) (dále jen „nařízení SEPA“), nejsou-li k odchýlení se od těchto definovaných pojmů objektivní důvody. To se týká zejména definic pojmů „trvalý nosič“ a „inkaso“. Použití standardizované terminologie založené na stávajících unijních právních předpisech upravujících platební služby zvýší konzistentnost a napomůže lepšímu pochopení právních aktů Unie. V zájmu jasnosti a konzistentnosti se rovněž zdá rozumné definovat „změnu účtu“ jednoduše jako službu poskytovanou podle článku 10 navrhované směrnice (11).

3.2   Seznam zahrnutých služeb a pravomoci orgánů v oblasti získávání informací

Seznam základních platebních služeb, na něž se navrhovaná směrnice vztahuje, by měl zahrnovat platební služby, které představují nejméně 80 % nejreprezentativnějších zpoplatněných platebních služeb na vnitrostátní úrovni. Přísnější podmínky, které by požadovaly, aby na seznamu byl uveden určitý počet služeb, by však mohly být nepřiměřené. Mělo by se rovněž jasně stanovit, že příslušné orgány jsou oprávněny získávat informace od poskytovatelů platebních služeb o ziskovosti jednotlivých služeb poskytovaných v souvislosti s platebními účty, aby mohly sestavit seznam nejreprezentativnějších platebních služeb (12). Za tímto účelem může být nezbytné stanovit specifické oznamovací povinnosti, které by zároveň zajišťovaly právo poskytovatelů platebních služeb na ochranu jejich obchodního tajemství před konkurencí (13).

3.3   Právo otevřít si platební účet se základními prvky – omezení týkající se měny účtu

Navrhovaná směrnice zavádí právo spotřebitelů, kteří legálně pobývají v Unii, otevřít si a používat platební účet se základními prvky v kterémkoliv členském státě (14). Znění článku 15 navrhované směrnice by se však mohlo vykládat tak, že by poskytovatelé platebních služeb mohli být povinni otevřít na požádání platební účet se základními prvky v měně kteréhokoliv členského státu. Vzhledem k tomu, že provádění takto širokého požadavku by nemuselo být ekonomicky únosné, postačí omezit toto právo na otevření a používání platebního účtu na platební účty v měně toho členského státu, v němž se poskytovatel platebních služeb nachází (15).

3.4   Přeshraniční spolupráce

Navrhovaná povinnost příslušných orgánů v rámci členských států spolupracovat s cílem zajistit efektivní plnění navrhované směrnice (16) by měla být rozšířena tak, aby zahrnovala povinnost příslušných orgánů různých členských států spolupracovat i přeshraničně. Tak bude zajištěno, že se vnitrostátní prováděcí opatření a postupy nebudou lišit natolik, že by byl ohrožen cíl navrhované směrnice sblížit právní předpisy a opatření s cílem zavést v Unii jednotný trh se službami platebních účtů (17).

V případech, kdy ECB doporučuje navrhovanou směrnici změnit, jsou v příloze uvedeny konkrétní pozměňovací návrhy spolu s příslušným odůvodněním.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. listopadu 2013.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 266 final.

(2)  Viz kapitola II navrhované směrnice.

(3)  Viz kapitola III navrhované směrnice.

(4)  Viz kapitola IV navrhované směrnice.

(5)  Viz kapitoly V a VI navrhované směrnice.

(6)  Viz odst. 2.4 stanoviska CON/2007/29, odst. 1.1 stanoviska CON/2012/103 a odstavec 3 obecných připomínek ve stanovisku CON/2012/10. Všechna stanoviska ECB jsou zveřejněna na internetové stránce ECB na adrese http://www.ecb.europa.eu

(7)  Viz odstavec 11 stanoviska CON/2001/34.

(8)  Viz směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1).

(9)  Viz článek 2 navrhované směrnice.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).

(11)  Viz pozměňovací návrhy č. 1 až 3. Rovněž viz odst. 3.3 stanoviska CON/2013/32.

(12)  Viz body 4 a 5 čl. 3 odst. 2 navrhované směrnice.

(13)  Viz pozměňovací návrh č. 4.

(14)  Viz článek 15 navrhované směrnice.

(15)  Viz pozměňovací návrh č. 5.

(16)  Viz čl. 20 odst. 2 navrhované směrnice.

(17)  Viz pozměňovací návrh č. 6.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrhy ECB (1)

Pozměňovací návrh č. 1

Čl. 2 písm. l)

„l)

„trvalým nosičem“ se rozumí jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo poskytovateli platebních služeb ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu;“

„l)

„trvalým nosičem“ se rozumí jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo poskytovateli platebních služeb ukládat informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu;“

Odůvodnění

Tato definice by měla být uvedena do souladu s definicí obsaženou v čl. 4 odst. 25 směrnice o platebních službách, která poskytovatele platebních služeb nezmiňuje. Podle uvedené definice odkazuje pojem „trvalý nosič“ (trvanlivé médium ve znění směrnice o platebních službách) pouze na nástroje, které má k dispozici uživatel platebních služeb, tedy v tomto případě spotřebitel.

Pozměňovací návrh č. 2

Čl. 2 písm. m)

„(m)

„změnou účtu“ se rozumí převod informací o všech nebo některých trvalých příkazech pro úhrady, opakující se inkasa a opakující se příchozí úhrady prováděné na platební účet, od jednoho poskytovatele platebních služeb k druhému, prováděný základě žádosti spotřebitele, a to buď s převodem kladného zůstatku z jednoho platebního účtu na druhý nebo zrušením předchozího účtu anebo bez takového převodu nebo zrušení;“

„m)

„změnou účtu“ se rozumí služba poskytovaná podle článku 10 této směrnice převod informací o všech nebo některých trvalých příkazech pro úhrady, opakující se inkasa a opakující se příchozí úhrady prováděné na platební účet, od jednoho poskytovatele platebních služeb k druhému, prováděný základě žádosti spotřebitele, a to buď s převodem kladného zůstatku z jednoho platebního účtu na druhý nebo zrušením předchozího účtu anebo bez takového převodu nebo zrušení;“

Odůvodnění

Navrhovaná definice „změny účtu“ naznačuje, že se přesouvá sám platební účet, což by nebylo správně. Je-li tato definice nezbytná, měla by obsahovat prostý odkaz na článek 10, a nikoliv podrobný popis.

Pozměňovací návrh č. 3

Čl. 2 písm. n)

„n)

„inkasem“ se rozumí platební služba odepisující určitou částku z platebního účtu plátce, při níž podnět k platební transakci dává příjemce na základě souhlasu plátce;“

„n)

„inkasem“ se rozumí vnitrostátní nebo přeshraniční platební služba za účelem odepsání určité částky z platebního účtu plátce, při níž podnět k platební transakci dává příjemce na základě souhlasu plátce;“

Odůvodnění

Tento pojem by měl být uveden do souladu s definicemi „inkasa“ ve směrnici o platebních službách a v nařízení SEPA, v nichž tato forma platebního uspořádání zahrnuje buď vnitrostátní, nebo přeshraniční platební službu za účelem odepsání určité částky z platebního účtu plátce.

Pozměňovací návrh č. 4

Článek 3

„Článek 3

Seznam nejreprezentativnějších zpoplatněných platebních služeb na vnitrostátní úrovni a standardizovaná terminologie

1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány uvedené v článku 20 vypracovaly prozatímní seznam nejméně 20 platebních služeb představujících alespoň 80 % nejreprezentativnějších zpoplatněných platebních služeb na vnitrostátní úrovni. Seznam pro každou z identifikovaných služeb obsahuje termíny a definice.

[…]

3.   Členské státy oznámí Komisi prozatímní seznamy podle odstavce 1 do šesti měsíců od vstupu této směrnice v platnost.

4.   Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, pokud jde o stanovení standardizované terminologie EU pro ty platební služby, které jsou společné alespoň pro většinu členských států, na základě prozatímních seznamů předložených podle odstavce 3. Standardizovaná terminologie EU obsahuje společné termíny a definice týkající se společných služeb.

5.   Po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 4 v Úředním věstníku Evropské unie každý členský stát neprodleně začlení standardizovanou terminologii EU přijatou podle odstavce 4 do prozatímního seznamu uvedeného v odstavci 1 a tento seznam zveřejní.“

„Článek 3

Seznam nejreprezentativnějších zpoplatněných platebních služeb na vnitrostátní úrovni a standardizovaná terminologie

1.   Členské státy zajistí, aby příslušné orgány uvedené v článku 20 vypracovaly prozatímní seznam nejméně 20 platebních služeb představujících alespoň 80 % nejreprezentativnějších zpoplatněných platebních služeb na vnitrostátní úrovni. Seznam pro každou z identifikovaných služeb obsahuje termíny a definice.

[…]

3.   Příslušné orgány jsou oprávněny získávat od poskytovatelů platebních služeb informace nezbytné ke stanovení ukazatelů uvedených v bodech 1 až 5 odst. 2. Zajistí přitom ochranu důvěrných obchodních informací.

34.   Členské státy oznámí Komisi prozatímní seznamy podle odstavce 1 do šesti měsíců od vstupu této směrnice v platnost.

5.   Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, pokud jde o stanovení standardizované terminologie EU pro ty platební služby, které jsou společné alespoň pro většinu členských států, na základě prozatímních seznamů předložených podle odstavce 3 4. Standardizovaná terminologie EU obsahuje společné termíny a definice týkající se společných služeb.

56.   Po zveřejnění aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci (4) 5 v Úředním věstníku Evropské unie každý členský stát neprodleně začlení standardizovanou terminologii EU přijatou podle odstavce (4) 5 do prozatímního seznamu uvedeného v odstavci 1 a tento seznam zveřejní.“

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, jak mohou příslušné orgány získávat údaje relevantní pro sestavování seznamu nejreprezentativnějších platebních služeb, zejména ve vztahu k ukazatelům uvedeným v čl. 3 odst. 2 bodech 4 a 5. Vzhledem k tomu, že některé kategorie těchto údajů obecně představují důvěrné obchodní informace, je nutné zajistit příslušnou ochranu pro poskytovatele platebních služeb.

Pozměňovací návrh č. 5

Čl. 15 odst. 1

„1.   Členské státy zajistí, aby alespoň jeden poskytovatel platebních služeb na jejich území nabízel spotřebitelům platební účet se základními prvky. Členské státy zajistí, aby platební účty se základními prvky nenabízeli pouze ti poskytovatelé platebních služeb, kteří účet poskytují výhradně s internetovým bankovnictvím.“

„1.   Členské státy zajistí, aby alespoň jeden poskytovatel platebních služeb nacházející se na jejich území nabízel spotřebitelům platební účet se základními prvky v měně dotčeného členského státu. Členské státy zajistí, aby platební účty se základními prvky nenabízeli pouze ti poskytovatelé platebních služeb, kteří účet poskytují výhradně s internetovým bankovnictvím.“

Odůvodnění

Požadavek, aby poskytovatelé platebních služeb na požádání otevřeli platební účet v měně kteréhokoliv členského státu, by pro poskytovatele platebních služeb nemusel být ekonomicky únosný. Postačuje, pokud toto právo na přístup bude zahrnovat právo otevřít si a používat platební účet se základními prvky v měně toho členského státu, v němž se poskytovatel platebních služeb nachází.

Pozměňovací návrh č. 6

Čl. 20 odst. 2

„2.   Orgány uvedené v odstavci 1 musí být vybaveny veškerými pravomocemi nezbytnými pro plnění svých povinností. Pokud je zajištěním a monitorováním efektivního plnění této směrnice pověřeno více orgánů než jeden, členské státy zajistí, aby tyto orgány úzce spolupracovaly za účelem efektivního plnění svých příslušných povinnosti.“

„2.   Orgány uvedené v odstavci 1 musí být vybaveny veškerými pravomocemi nezbytnými pro plnění svých povinností. Pokud je zajištěním a monitorováním efektivního plnění této směrnice pověřeno více orgánů než jeden, členské státy zajistí, aby tyto orgány úzce spolupracovaly za účelem efektivního plnění svých příslušných povinností. Příslušné orgány vzájemně spolupracují v souladu s ustanoveními článku 24 směrnice 2007/64/ES.

Odůvodnění

V souladu s cílem navrhované směrnice posílit jednotný trh by měly příslušné vnitrostátní orgány mít rovněž povinnost vzájemné přeshraniční spolupráce v rámci Unie, jak to v současné době vyžaduje směrnice o platebních službách, s cílem zajistit zmenšení rozdílů v provádění navrhované směrnice mezi jednotlivými státy.


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.


Top