Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XG1229(01)

Protidrogová strategie EU (2013–2020)

OJ C 402, 29.12.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 402/1


Protidrogová strategie EU (2013–2020)

2012/C 402/01

PŘEDMLUVA

1.

Tato protidrogová strategie EU představuje ústřední politický rámec a stanovuje priority pro protidrogovou politiku EU, jak je pro období let 2013–2020 vymezily členské státy a orgány EU. Rámec, cíl a hlavní úkoly této strategie poslouží jako základ pro dva navazující čtyřleté protidrogové akční plány EU.

2.

Tato protidrogová strategie vychází především ze základních zásad práva EU a ve všech ohledech podporuje hodnoty, na kterých je Unie založena: úctu k lidské důstojnosti, svobodu, demokracii, rovnost, solidaritu, právní stát a lidská práva. Jejím cílem je chránit a zlepšovat blaho společnosti a jednotlivce, chránit veřejné zdraví, poskytovat široké veřejnosti vysokou úroveň bezpečnosti a zaujmout vyrovnaný, integrovaný a fakticky podložený přístup k drogové problematice.

3.

Strategie rovněž vychází z mezinárodního práva, příslušných úmluv OSN (1), které poskytují mezinárodní právní rámec pro řešení problematiky zakázaných drog, a z Všeobecné deklarace lidských práv. Protidrogová strategie EU zohledňuje příslušné politické dokumenty OSN, včetně politického prohlášení OSN a akčního plánu o mezinárodní spolupráci v zájmu dosažení integrované a vyvážené strategie boje proti celosvětovému problému drog, které byly přijaty v roce 2009 a uvádí, že snižování poptávky po drogách a snižování nabídky drog jsou vzájemně se posilujícími prvky politiky boje proti zakázaným drogám, a politického prohlášení OSN o HIV/AIDS. Strategie byla navržena podle zásad stanovených v Lisabonské smlouvě a s ohledem na příslušné pravomoci Unie a jednotlivých členských států. Náležitě je zohledněna i zásada subsidiarity a proporcionality, neboť tato strategie EU má přispět přidanou hodnotou ke strategiím na vnitrostátní úrovni. Strategie se provádí v souladu s těmito zásadami a pravomocemi. Plně také respektuje Evropskou úmluvu o lidských právech a Listinu základních práv EU.

4.

Priority a opatření v oblasti zakázaných drog, které budou podporovány a koordinovány prostřednictvím této protidrogové strategie EU, by do roku 2020 měly celkově ovlivnit klíčové aspekty situace v oblasti drog v EU. Zajistí vysokou úroveň ochrany lidského zdraví, sociální stability a bezpečnosti díky soudržnému, účinnému a účelnému uplatňování opatření, intervencí a přístupů v oblasti snižování poptávky po drogách a nabídky drog na úrovni vnitrostátní, EU i mezinárodní, a díky minimalizaci možných nezamýšlených negativních důsledků spojených s prováděním těchto opatření.

5.

Problematika drog je otázkou, která se vyskytuje na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a je třeba ji řešit v globálním kontextu. V tomto ohledu hraje koordinovaná činnost vykonávaná na úrovni EU důležitou úlohu. Protidrogová strategie EU skýtá společný a fakticky podložený rámec, který umožňuje reagovat na problematiku drog uvnitř i vně EU. Díky tomu, že tato strategie poskytuje rámec pro společná a doplňující se opatření, zajišťuje účinné a účelné používání zdrojů vynakládaných v této oblasti, přičemž jsou zohledněny institucionální a finanční omezení a kapacity členských států a orgánů EU.

6.

Cílem strategie je přispět ke snižování poptávky po drogách a nabídky drog v rámci EU, jakož i ke snižování zdravotních a sociálních rizik a škod způsobených drogami, a to pomocí strategického přístupu, který podporuje a doplňuje vnitrostátní politiky a poskytuje rámec pro koordinovaná a společná opatření a který je i základem a politickým rámcem pro vnější spolupráci EU v této oblasti. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím integrovaného, vyrovnaného a fakticky podloženého přístupu.

7.

Tato strategie však rovněž vychází ze zkušeností získaných z provádění předchozích protidrogových strategií EU a souvisejících akčních plánů, jakož i ze zjištěných skutečností a z doporučení externího vyhodnocení protidrogové strategie EU na období let 2005–2012, a zohledňuje další příslušný politický vývoj a opatření v oblasti drog na úrovni EU a na úrovni mezinárodní.

I.   Úvod

8.

Strategie přejímá nové přístupy a zabývá se novými výzvami, které byly v nedávných letech identifikovány, včetně:

rostoucí tendence polyvaletního užívání látek, včetně kombinace legálních látek, jako je alkohol a kontrolované léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis, s látkami nelegálními,

tendence směřující k užívání drog nepatřících mezi opioidy, jakož i výskyt a šíření nových psychoaktivních látek,

potřeba zajistit a zlepšit přístup ke kontrolovaným léčivým přípravkům na lékařský předpis,

potřeba zlepšit kvalitu, pokrytí a diverzifikaci služeb v oblasti snižování poptávky po drogách,

i nadále vysoký výskyt nemocí přenášených krví, zejména viru hepatitidy typu C, mezi injekčními uživateli drog a potenciální rizika nových infekcí HIV a dalších krví přenosných nemocí souvisejících s injekčním užíváním drog,

pokračující vysoký počet úmrtí v souvislosti s drogami v rámci EU,

potřeba zaměřit se na užívání drog prostřednictvím uceleného přístup v rámci zdravotní péče, který se mimo jiné zaměří na psychiatrickou komorbiditu,

dynamika trhů se zakázanými drogami, včetně změny drogových tras, přeshraniční organizovaná trestná činnost a využívání nových komunikačních technologií jakožto prostředku ke snazšímu šíření zakázaných drog a nových psychoaktivních látek,

potřeba předcházet zneužívání legálně obchodovaných prekurzorů drog, pre-prekurzorů a dalších nezbytných chemických látek používaných při nedovolené výrobě drog na trhu se zakázanými drogami, a zneužívání určitých chemických látek používaných jako příměsi.

9.

Hlavními úkoly protidrogové strategie EU jsou:

přispět k měřitelnému snížení poptávky po drogách, drogové závislosti a zdravotních a sociálních rizik a škod spojených s užíváním drog,

přispět k narušení trhu se zakázanými drogami a k měřitelnému omezení dostupnosti zakázaných drog,

podporovat koordinaci prostřednictvím aktivní diskuse a analýzy vývoje a výzev v oblasti drog na úrovni EU i úrovni mezinárodní,

více posílit dialog a spolupráci mezi EU a třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi v otázce drog,

přispět k lepšímu šíření výsledků monitorování, výzkumu a hodnocení a k lepšímu pochopení všech aspektů problematiky drog a dopadu intervencí, aby bylo možné zajistit spolehlivý a komplexní faktický základ pro politiky a opatření.

10.

Strategie vychází z výsledků činnosti (2) EU v oblasti zakázaných drog a přejímá informace z probíhajícího komplexního posuzování aktuální drogové situace, zajišťovaného zejména Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), zároveň také uznává potřebu reagovat vývoj a výzvy.

11.

Strategie spočívá ve dvou politických oblastech: snižování poptávky po drogách a snižování nabídky drog; a má tři průřezová témata: a) koordinace, b) mezinárodní spolupráce a c) výzkum, informace, monitorování a hodnocení. Její dva na sebe navazující akční plány, které v roce 2013 a v roce 2017 navrhnou příslušná předsednictví, budou obsahovat seznam konkrétních činností s časovým harmonogramem, odpovědnými stranami, ukazateli a nástroji pro posuzování.

12.

S náležitým ohledem na stávající situaci v oblasti drog a na prováděcí potřeby strategie bude vybrán omezený počet cílených opatření v obou oblastech politiky a v každém ze tří průřezových témat, a tato opatření budou začleněna do akčního plánu mimo jiné podle těchto kritérií:

a)

opatření musejí být fakticky podložena, vědecky spolehlivá a nákladově účinná, musejí usilovat o dosažení realistických a měřitelných výsledků, které mohou být vyhodnoceny;

b)

opatření budou časově omezena, budou na ně navázány referenční hodnoty, ukazatele plnění cílů a budou určeny strany odpovědné za provádění, vykazování a vyhodnocení těchto opatření;

c)

opatření musejí být jasně relevantní pro EU a musejí přinášet přidanou hodnotu.

13.

V zájmu zaručení trvalé pozornosti provádění strategie a jejích akčních plánů se každé předsednictví ve svém období s podporou Komise a za technického přispění EMCDDA a Europolu zaměří na priority a opatření, které vyžadují navazující činnosti v rámci Horizontální pracovní skupiny pro drogy, a bude monitorovat pokrok. Komise zohlední informace poskytované členskými státy, Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a informace dostupné prostřednictvím EMCDDA, Europolu a dalších subjektů EU, jakož i informace od občanské společnosti a dvakrát ročně vypracuje zprávu o pokroku, jejímž smyslem bude posoudit naplňování hlavních úkolů a priorit protidrogové strategie EU a jejího akčního plánu (jejích akčních plánů).

14.

Komise zohlední informace poskytované členskými státy a dostupné prostřednictvím EMCDDA, Europolu, dalších příslušných orgánů a subjektů EU, jakož i informace od občanské společnosti, a do roku 2016 dá podnět k externímu posouzení strategie v polovině období s ohledem na přípravu druhého akčního plánu pro období let 2017–2020. Po dokončení realizace protidrogové strategie a jejích akčních plánů do roku 2020 dá Komise podnět k celkovému externímu vyhodnocení jejich provádění. Toto vyhodnocení by rovněž mělo vzít v úvahu informace shromážděné od členských států a příslušných orgánů a subjektů EU, občanské společnosti a předchozí vyhodnocení, aby se poskytl výstup a doporučení využitelné pro budoucí rozpracování protidrogové politiky EU.

15.

Protidrogová strategie EU na období let 2013–2020 bude k tomu, aby splnila své hlavní úkoly a zajistila se účinnost, využívat, kdykoli to bude možné, nástrojů a subjektů, které v oblasti drog již v rámci příslušných mandátů působí nebo které jsou pro její klíčové aspekty relevantní, a to jak v rámci EU (zejména EMCDDA, Europol, Eurojust, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)), tak i mimo EU (jako je Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Světová celní organizace (WCO), Světová zdravotnická organizace (WHO) a skupina Pompidou). Komise, vysoký představitel, Rada a Evropský parlament zajistí koordinaci a vzájemné doplňování činností EU v oblasti zakázaných drog.

16.

Na provádění úkolů protidrogové strategie EU na úrovni EU i jednotlivých států by měly být vyčleněny odpovídající a účelně zaměřené zdroje.

II.   Oblast politiky: snižování poptávky po drogách

17.

Snižování poptávky po drogách spočívá v široké škále stejně důležitých a vzájemně se posilujících opatření, včetně prevence (společenské, všeobecné, selektivní a indikované), včasné detekce a intervence, zmírňování rizik a nepříznivých důsledků, léčby, rehabilitace, opětovného začlenění do společnosti a rekonvalescence.

18.

V oblasti snižování poptávky po drogách má protidrogová strategie EU na období let 2013–2020 za cíl přispívat k měřitelnému snížení užívání zakázaných drog, dosáhnout toho, aby k prvnímu užití drog docházelo v pozdějším věku, předcházet problémovému užívání drog, drogové závislosti a zdravotním a sociálním rizikům a nepříznivým důsledkům souvisejícím s drogami a výskyt těchto jevů omezit, a to prostřednictvím integrovaného, víceoborového a fakticky podloženého přístupu a také podporou a zajištěním soudržnosti mezi sociální politikou a politikami v oblasti zdraví a soudnictví.

19.

V oblasti snižování poptávky po drogách byly vytyčeny tyto priority (pořadí neodpovídá stupni jejich důležitosti):

19.1

Zlepšit dostupnost, přístupnost a zaměření účinných a diverzifikovaných opatření ke snižování poptávky po drogách, podporovat využívání a výměnu osvědčených postupů a vypracovat a uplatňovat kvalitativní standardy v oblasti prevence (společenské, všeobecné, selektivní a indikované), včasné detekce a intervence, zmírňování rizik a nepříznivých důsledků, léčby, rehabilitace, opětovného začlenění do společnosti a rekonvalescence.

19.2

Zlepšit dostupnost a účinnost preventivních programů (od jejich počátečního dopadu až po dlouhodobou udržitelnost), zvyšovat povědomí o riziku užívání zakázaných drog a jiných psychoaktivních látek a souvisejících následcích. Za tímto účelem by preventivní opatření měla zahrnovat včasnou detekci a intervenci, propagaci zdravého životního stylu a cílenou prevenci (tj. selektivní a indikovanou) zaměřenou rovněž na rodinu a komunitu.

19.3

Rozšířit a vypracovat účinná opatření ke snižování poptávky s cílem reagovat na problémy, jako je například: polyvaletní užívaní drog, včetně kombinovaného užívání legálních a nelegálních látek, zneužívání kontrolovaných léčivých přípravků vydávaných na lékařský předpis a užívání nových psychoaktivních látek.

19.4

Investovat do výzkumu týkajícího se účinných opatření ke zmírňování rizik a nepříznivých důsledků, která jsou zaměřena na podstatné snížení počtu úmrtí přímo a nepřímo souvisejících s drogami a výskytu infekčních nemocí přenášených krví, které jsou spojeny s užíváním drog a mezi něž patří mimo jiné HIV a virová hepatitida, jakož i pohlavně přenosných nemocí a tuberkulózy, a tento výzkum dále rozvíjet.

19.5

Zvýšit dostupnost, přístupnost a zaměření účinných a diverzifikovaných způsobů léčby drogové závislosti v celé Evropě v případě problémových a závislých uživatelů drog včetně uživatelů látek, které nepatří mezi opioidy, tak, aby všichni, kdo mají zájem zahájit léčbu své drogové závislosti, tak mohli v závislosti na příslušných potřebách učinit.

19.6

Zintenzivnit vypracovávání vhodných opatření ke snižování poptávky po drogách realizovaných ve vězeňském prostředí a zajistit jejich větší dostupnost a zaměření, a to na základě náležitého posouzení zdravotního stavu a potřeb vězňů, s cílem poskytovat takovou péči, která bude z hlediska kvality rovnocenná péči poskytované v rámci komunity, a v souladu s právem na zdravotní péči a lidskou důstojnost, jak je zakotveno v Evropské úmluvě o lidských právech a Listině základních práv Evropské unie. Je třeba zajistit kontinuitu péče ve všech fázích systému trestního soudnictví, jakož i po propuštění.

19.7

Vytvořit a rozšířit integrované modely péče, které budou zaměřeny na potřeby související s problémy spojenými s mentálním nebo fyzickým zdravím, rehabilitací a sociální podporou s cílem zlepšit zdravotní stav a sociální postavení, opětovné začleňování do společnosti a rekonvalescenci v případě problémových a závislých uživatelů drog včetně těch, u nichž se vyskytuje komorbidita.

19.8

Vypracovat účinná a diverzifikovaná opatření ke snižování poptávky po drogách, která jsou zaměřena snížení míry užívání drog nebo na oddálení počátku jejich užívání a která odpovídají potřebám konkrétních skupin, způsobům užívání drog a druhům prostředí, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost zranitelným a marginalizovaným skupinám.

19.9

Předcházet případům náhlého hromadného rozšíření užívání drog na místní a regionální úrovni, které mohou ohrozit veřejné zdraví v EU, a to zajištěním koordinovaných a účinných společných přístupů.

19.10

Priority v oblasti snižování poptávky po drogách musí zohledňovat specifické rysy, potřeby a problémy, které problematika drog představuje na úrovni jednotlivých členských států a EU. Je naprosto nezbytné, aby pro tento účel byly na místní, vnitrostátní a unijní úrovni poskytovány zdroje v odpovídající výši.

III.   Oblast politiky: snižování nabídky drog

20.

Součástí snižování nabídky drog je prevence trestné činnosti související s drogami, a to zvláštně organizované trestné činnosti, odrazování od této trestné činnosti a její narušování prostřednictvím spolupráce soudních a donucovacích orgánů, zákazů, konfiskace majetku pocházejícího z trestné činnosti, vyšetřování a správy hranic.

21.

V oblasti snižování nabídky drog má protidrogová strategie EU na období let 2013–2020 za cíl přispívat k měřitelnému snížení dostupnosti zakázaných drog prostřednictvím narušení obchodu se zakázanými drogami, rozbíjení skupin páchajících organizovanou trestnou činnost, které jsou do výroby drog a nedovoleného obchodování s drogami zapojeny, účinného využívání systému trestního soudnictví, účinného vymáhání práva vycházejícího ze zpravodajských informací a prostřednictvím zvýšené míry sdílení zpravodajských informací. Na úrovni EU bude pozornost zejména zaměřena na rozsáhlou, přeshraniční a organizovanou trestnou činnost související s drogami.

22.

V oblasti snižování nabídky drog byly vytyčeny tyto priority (pořadí neodpovídá stupni jejich důležitosti):

22.1

Posílit spolupráci a koordinaci mezi donucovacími orgány realizované na strategické a operační úrovni. Součástí těchto opatření by mělo být mimo jiné zlepšení přeshraniční výměny informací (a zpravodajských informací) uskutečňované v reálném čase, výměny osvědčených postupů a poznatků, jakož i provádění společných operací a vyšetřování. Za důležitou je v této souvislosti třeba považovat spolupráci se třetími zeměmi v oblasti boje proti organizované trestné činnosti související s drogami, která je páchána ve vztahu k EU a v jejím rámci.

22.2

Snížit výrobu a pašování zakázaných drog, nedovolené obchodování s nimi, jejich šíření a prodej probíhající v rámci EU a na přeshraniční úrovni a usnadňování těchto činností a omezit rovněž zneužívání prekurzorů drog, pre-prekurzorů a dalších nezbytných chemických látek používaných při nedovolené výrobě drog.

22.3

Reagovat účinně na nové tendence, jako je zneužívání určitých chemických látek používaných jako příměsi při výrobě zakázaných drog a nabídka drog zajišťovaná využitím nových technologií.

22.4

Zvláštní pozornost je nutno věnovat novým komunikačním technologiím, které plní důležitou úlohu při usnadňování výroby drog (včetně nových kontrolovaných psychoaktivních látek), jejich uvádění na trh, nedovoleném obchodování s nimi a jejich distribuci.

22.5

Členské státy pokračují ve spolupráci a ve vhodných případech koordinují svá opatření na úrovni EU spolu s příslušnými unijními a mezinárodními subjekty a agenturami, jako je Europol, Eurojust a EMCDDA, a plně využívají stávající nástroje a metody, které jsou k dispozici v oblasti spolupráce soudních a donucovacích orgánů, jako je policejní práce založená na zpravodajských informacích, profilování drog, společné vyšetřovací týmy, společné celní a policejní operace a příslušné iniciativy, mezi něž patří například projekty EMPACT (evropská multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti), platformy styčných úředníků a využívání regionálních platforem.

22.6

Na úrovni EU je důraz kladen na vymáhání práva založené na zpravodajských informacích a zaměřené na boj proti výrobě drog a nedovolenému obchodování s nimi realizovanými ve velkém rozsahu. Je třeba dále posílit užší koordinaci a spolupráci mezi donucovacími orgány v jednotlivých členských státech a mezi nimi, jakož i s Europolem.

22.7

Pokud k plnění těchto úkolů nedá podnět Europol nebo pokud tyto úkoly nejsou plněny jeho prostřednictvím, je v nezbytných případech možné v rámci EU vytvářet ad hoc regionální iniciativy či platformy v oblasti spolupráce, zaměřené na nové hrozby spojené se změnou tras, po nichž nedovolené obchodování s drogami probíhá, a na nové oblasti, v nichž se organizovaná trestná činnost soustřeďuje. Za tímto účelem je uplatňována koordinovaná operativní reakce. Tato opatření musejí být slučitelná se stávajícím právním a operativním uspořádáním na úrovni EU a doplňovat jej a současně musejí vycházet z posouzení a analýzy hrozeb. Tyto struktury k zajištění spolupráce by měly být flexibilní, přičemž mohou být pouze dočasné povahy v závislosti na budoucím vývoji konkrétní hrozby, na jejíž řešení jsou zaměřeny, a fungovat v úzké spolupráci se všemi příslušnými agenturami a platformami EU, a to zejména s Europolem.

22.8

Pokud je to považováno za nezbytné, posílit spolupráci unijních soudních a donucovacích orgánů v oblasti drog a využívání stávajících postupů zajištěním rychlejší a přesnější reakce. Podporovat činnosti zaměřené na spolupráci soudních a donucovacích orgánů a na výměnu zpravodajských a jiných informací mezi uvedenými orgány.

22.9

Nakolik je to považováno za nezbytné, cíleným způsobem zpevnit právní rámec Evropské unie, aby se posílila reakce EU při řešení problematiky nových tendencí, zajistilo se vzájemné doplňování úsilí vyvíjeného v rámci spolupráce s cílem rozbíjet skupiny páchající přeshraniční organizovanou trestnou činnost a konfiskovat výnosy pocházející z trestné činnosti související s drogami díky plnému využívání sítě EU tvořené úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, a zajistila se tak účinnější reakce na případy nedovoleného obchodování s drogami. Je možné zvážit další rozvinutí příslušných nástrojů pro vymáhání práva.

22.10

EU usiluje o účinnější politiky v oblasti snižování nabídky drog tím, že posílí hodnocení a analýzu politik s cílem zlepšit pochopení problematiky trhů s drogami, trestné činnosti související s drogami a zvýšit účinnost reakce donucovacích orgánů v oblasti drog.

22.11

S cílem předcházet trestné činnosti, zabránit jejímu opakovanému páchání a zvýšit účinnost a účelnost systému trestního soudnictví při současném zajištění proporcionality podporuje Evropská unie ve vhodných případech využívání, monitorování a účinné uplatňování protidrogových politik a programů, včetně oficiálních žádostí o zatčení osob a vhodných alternativ k donucovacím sankcím (jako je vzdělávání, léčba, rehabilitace, následná péče a opětovné začlenění do společnosti) v případě pachatelů trestné činnosti, kteří jsou uživateli drog.

IV.   Průřezové téma: Koordinace

23.

V oblasti protidrogové politiky EU je cíl koordinace dvojí, a to konkrétně zajistit součinnost, komunikaci a účinnou výměnu informací a názorů, aby se přispělo k plnění cílů této politiky, a současně podporovat aktivní politickou diskusi a analýzu vývoje a výzev v oblasti drog na unijní a mezinárodní úrovni.

Je zapotřebí zajistit koordinaci v rámci orgánů EU, členských států, dalších příslušných evropských subjektů a občanské společnosti a mezi všemi těmito aktéry na jedné straně a mezi EU, mezinárodními subjekty a třetími zeměmi na straně druhé.

24.

V oblasti koordinace byly vytyčeny tyto priority (pořadí neodpovídá stupni jejich důležitosti):

24.1

Zajistit součinnost, soudržnost a uplatňování účinných pracovních postupů mezi příslušnými členskými státy, orgány, subjekty a iniciativami EU, a to na základě zásady loajální spolupráce (3) a při současném zamezení zdvojování úsilí, zajištění účinné výměny informací, efektivním využívání zdrojů a zabezpečení kontinuity opatření realizovaných během jednotlivých předsednictví.

24.2

Vzhledem k úloze Horizontální pracovní skupiny pro drogy jakožto hlavního koordinačního subjektu, který se v rámci Rady zabývá problematikou drog, je třeba dále posílit její koordinační úsilí s cílem zohlednit práci jednotlivých subjektů obsahujících složku zaměřenou na drogy, jako je například Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) a Pracovní skupina pro veřejné zdraví. Vyvážený přístup k problematice drog, v rámci něhož je se stejným důrazem řešena otázka poptávky po drogách i otázka jejich nabídky, vyžaduje kromě toho i úzkou spolupráci, interakci a výměnu informací s dalšími příslušnými přípravnými orgány Rady, a to i v oblasti zahraničních věcí, a s dalšími příslušnými iniciativami EU v oblasti justičních a trestních věcí, vymáhání práva, veřejného zdraví a sociálních záležitostí.

24.3

Zajistit, aby EU a členské státy dále rozpracovaly a uplatňovaly pracovní metody a osvědčené postupy zaměřené na víceoborovou spolupráci na podporu cílů strategie a aby tyto metody a postupy byly prosazovány na vnitrostátní úrovni.

24.4

Během jednotlivých předsednictví poskytnout příležitosti k projednání, monitorování a hodnocení otázek týkajících se koordinace, spolupráce, nových tendencí, účinných intervencí a dalšího politického vývoje, který je z hlediska protidrogové strategie EU přínosný, například během zasedání národních protidrogových koordinátorů.

24.5

Podporovat a povzbuzovat aktivní a smysluplnou účast a zapojení občanské společnosti, včetně nevládních organizací, jakož i mladých lidí, uživatelů drog a klientů služeb souvisejících s drogami, při vytváření a uplatňování protidrogových politik na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni. Zajistit rovněž spolupráci s unijním Fórem občanské společnosti pro otázky drog vyvíjenou na unijní a mezinárodní úrovni.

24.6

Zajistit, aby EU vystupovala jednotně a důrazně na mezinárodních fórech, jako je Komise pro omamné látky (CND), a v rámci dialogů se třetími zeměmi a současně prosazovala integrovaný, vyvážený a fakticky podložený přístup EU k problematice drog. V této souvislosti mohou hrát delegace EU užitečnou úlohu při prosazování tohoto přístupu v oblasti drog a při usnadňování soudržné diskuse o protidrogové politice.

V.   Průřezové téma: mezinárodní spolupráce

25.

Mezinárodní spolupráce je klíčovou oblastí, kde EU přináší přidanou hodnotu úsilí členských států o koordinaci protidrogových politik a řešení souvisejících problémů. Vnější vztahy EU v oblasti boje proti drogám vycházejí ze zásady sdílené odpovědnosti, multilateralismu, integrovaného, vyváženého a fakticky podloženého přístupu, zohledňování protidrogových politik v rámci politik rozvoje, úcty k lidské důstojnosti a dodržování lidských práv a mezinárodních úmluv.

26.

Cílem protidrogové strategie EU na období 2013–2020 na poli mezinárodní spolupráce je další posilování dialogu a spolupráce mezi EU a třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi ohledně drogové problematiky, a to komplexním a vyváženým způsobem.

27.

Protidrogová strategie EU je součástí celkového přístupu, který EU umožňuje vystupovat jednotně na mezinárodní scéně a vůči partnerským zemím. EU bude i nadále podporovat mezinárodní spolupráci a diskusi o základních prvcích protidrogové politiky a aktivně sdílet výsledky přístupu EU k protidrogové politice, který udržuje rovnováhu mezi snižováním poptávky po drogách a snižováním nabídky drog a je založen na vědeckých poznatcích, zpravodajských informacích a na dodržování lidských práv.

K tomu je zapotřebí soudržnost mezi politikami a opatřeními na úrovni EU včetně vnější spolupráce v oblasti snižování poptávky po drogách, zmírňování rizik a nepříznivých důsledků, snižování nabídky drog, alternativního rozvoje, výměny a předávání vědomostí a zapojení státních i nestátních subjektů.

28.

Evropská unie a její členské státy by měly zajistit integraci protidrogové strategie EU a jejích cílů do celkového rámce EU pro zahraniční politiku jako součást komplexního přístupu plně využívajícího škály politik a diplomatických, politických a finančních nástrojů, které má EU k dispozici, a to soudržným a koordinovaným způsobem. Vysoký představitel za podpory ze strany ESVČ by měl tento proces usnadňovat.

29.

Cílem přístupu EU v rámci vnější činnosti uplatňovaným v oblasti boje proti drogám je další posílení a podpora úsilí třetích zemí o řešení problémů týkajících se veřejného zdraví, ochrany a bezpečnosti. Za tímto účelem budou prováděny iniciativy stanovené v této strategii a následných akčních plánech včetně alternativního rozvoje, snižování poptávky po drogách, snižování nabídky drog, prosazování a ochrany lidských práv, jakož i zohlednění regionálních iniciativ. Vzhledem k dopadu výroby drog a nedovoleného obchodu s nimi na vnitřní stabilitu a bezpečnostní situaci zdrojových a tranzitních zemí se opatření zaměří rovněž na korupci, praní peněz a výnosy z trestné činnosti související s drogami.

30.

V oblasti mezinárodní spolupráce byly vytyčeny tyto priority (pořadí neodpovídá stupni jejich důležitosti):

30.1

Zlepšit soulad mezi vnitřními a vnějšími aspekty protidrogových politik EU a reakcí ve vztahu ke třetím zemím v oblasti boje proti drogám.

30.2

Zvýšit zapojení a koordinaci EU v rámci mezinárodní diskuse na poli protidrogové politiky, jak s ohledem na jednání s mezinárodními organizacemi a strukturami včetně OSN, skupiny G8 a Rady Evropy, tak i na vztahy se třetími zeměmi, a to dosažením společných postojů EU, a zajistit účinnou úlohu v rámci procesu protidrogové politiky OSN.

30.3

Zajistit, aby mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti drogám byla začleněna do celkových politických vztahů a rámcových dohod mezi Evropskou unií a jejími partnery, a to na vnitrostátní i regionální úrovni. V rámci této mezinárodní spolupráce by měl být zohledněn integrovaný, vyvážený a fakticky podloženy přístup EU a zahrnut politický dialog, protidrogová koordinace, snižování poptávky (včetně zmírňování rizik a nepříznivých důsledků), snižování nabídky včetně alternativního rozvoje a vymáhání práva, integrace protidrogových politik v rámci širšího programu rozvojové spolupráce, informace, výzkum, mointorování a hodnocení.

30.4

Zajistit, aby mezinárodní reakce a opatření EU v prioritních třetích zemích a regionech na celém světě byly komplexní a současně zohledňovaly všechny aspekty drogové problematiky, a zabývat se rovněž rozvojem, stabilitou a bezpečností těchto zemí a regionů prostřednictvím posíleného partnerství.

30.5

Zajistit, aby mezinárodní reakce EU týkající se drog byla fakticky podložena a obsahovala proces monitorování situace a pokroku za použití různých informačních nástrojů Komise a ESVČ, včetně delegací EU, členských států, EMCDDA, Europolu, Eurojustu a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, a to v úzké spolupráci s Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu.

30.6

Zajistit, aby se podpora kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a zemí evropské politiky sousedství zaměřila na budování kapacit v oblasti snižování nabídky i snižování poptávky a na fakticky podložené, účinné a vyvážené protidrogové politiky, a to prostřednictvím posílené spolupráce včetně sdílení osvědčených postupů EU a případné účasti v agenturách EU, jako jsou EMCDDA, Europol a Eurojust.

30.7

Zajistit udržitelnou úroveň politického dialogu a sdílení informací o strategiích, cílech a příslušných iniciativách prostřednictvím dialogů o drogách s mezinárodními partnery, a to na regionální i dvoustranné úrovni. Nejdůležitější partneři jsou určeni na základě stavu jejich spolupráce s EU a jejich významu při řešení celosvětové problematiky zakázaných drog, při čemž se zohlední partneři, kteří se objeví v důsledku vývoje situace v oblasti drog. Politické dialogy by měly doplňovat další struktury vnější spolupráce a jejich dopad, být s nimi v souladu a ve vhodných případech poskytovat fórum pro diskusi o prioritách týkajících se spolupráce a pokroku v rámci projektů financovaných Evropskou unií.

30.8

Zajistit odpovídající úroveň financování a odbornosti (což poskytne EU a její členské státy), a to i prostřednictvím posílení koordinace, monitorování a hodnocení finanční a technické podpory při současném úsilí o synergie a prostřednictvím neustálého zajišťování vyváženosti transparentního poskytování spolupráce, přidělování zdrojů a poskytování finanční a technické pomoci, a to mezi opatřeními ke snižování poptávky po drogách a snižování nabídky drog se zohledněním přístupu EU. EU by měla usilovat o to, aby byly v rámci delegací EU k dispozici příslušné odborné znalosti umožňující podporovat provádění opatření v oblasti boje proti drogám zaměřených na třetí země. Přezkum v polovině období a závěrečné hodnocení této protidrogové strategie EU by se měly zabývat dopadem výdajů EU ve třetích zemích a Komise a ESVČ by měly členským státům případně poskytovat aktuální informace o prioritách a pokroku v souvislosti s výdaji EU vynakládanými ve třetích zemích.

30.9

Při poskytování finanční a technické podpory zdrojovým zemím EU a členské státy zejména zajistí, aby programy alternativního rozvoje:

nebyly podmíněné, diskriminující a v případě plánovaného vymýcení byly řádně načasovány,

stanovily reálné cíle týkající se rozvoje venkova a ukazatele úspěšnosti a respektovaly při tom vlastnictví v rámci cílových komunit a

podporovaly místní rozvoj při zohlednění vzájemného působení takových faktorů, jako je bezpečnost osob, správa, násilí, lidská práva, rozvoj a zabezpečení potravin.

30.10

Zajistit, aby ochrana lidských práv byla nedílnou součástí politických dialogů i provádění a realizace příslušných programů a projektů týkajících se boje proti drogám.

VI.   Průřezové téma: informace, výzkum, monitorování a hodnocení

31.

Cílem protidrogové strategie EU na období 2013–2020 v oblasti informací, výzkumu, monitorování a hodnocení je přispívat k lepšímu pochopení všech aspektů drogové problematiky a dopadu příslušných opatření, aby při tvorbě politik a opatření byly k dispozici spolehlivé a komplexní poznatky. Dále se tato strategie snaží přispět k lepšímu rozšiřování výsledků monitorování, výzkumu a hodnocení na úrovni EU i jednotlivých států a zároveň zajistit posilování synergií a vyvážené přidělování finančních zdrojů a zamezit zdvojování úsilí. Toho lze dosáhnout prostřednictvím harmonizace metodik, budování sítí a užší spolupráce.

32.

V oblasti informací, výzkumu, monitorování a hodnocení byly vytyčeny tyto priority (pořadí neodpovídá stupni jejich důležitosti):

32.1

EU a její členské státy by se i nadále měly věnovat výměně informací, shromažďování údajů a monitorování, výzkumu a hodnocení situace v oblasti drog a reakcím na tuto situaci, a to na úrovni EU a jednotlivých států. Měly by se při tom zohlednit veškeré příslušné aspekty drogové problematiky včetně poptávky po drogách a nabídky drog. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby nadále pokračovalo a bylo dále zlepšeno shromažďování údajů a podávání zpráv prostřednictvím základních ukazatelů EMCDDA v oblasti snižování poptávky po drogách.

32.2

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost by v rámci svého mandátu mělo ještě více zkvalitnit znalostní infrastrukturu a i nadále plnit hlavní úlohu spočívající v zprostředkování, podpoře a zajišťování informací, výzkumu, monitorování a hodnocení v oblasti zakázaných drog v celé Evropské unii. Toto centrum by mělo i nadále poskytovat včasnou, ucelenou a komplexní analýzu situace v oblasti drog v Evropě a reakcí na tuto situaci a mělo by spolupracovat s dalšími příslušnými agenturami, případně i s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Světovou zdravotnickou organizací.

32.3

Agentura Europol by měla pokračovat ve svém úsilí na poli shromažďování a rozboru informací v oblasti organizované trestné činnosti související s drogami a členské státy by jí měly poskytovat odpovídající informace. Europol by měl i nadále pravidelně poskytovat zprávy ohledně posouzení hrozeb (např. EU SOCTA) týkající se organizované trestné činnosti páchané v EU v souvislosti s drogami.

32.4

Členské státy, orgány a subjekty EU by měly zlepšit informovanost a shromažďování údajů o všech aspektech nabídky drog, jako jsou trhy s drogami, trestná činnost související s drogami a snižování nabídky drog, a to s cílem zkvalitnit analýzu a informované rozhodování. Členské státy, Komise, EMCDDA, Europol a případně další agentury EU by měly spolupracovat s cílem zlepšit shromažďování údajů a vytváření vědecky podložených ukazatelů relevantních pro dané politiky.

32.5

Orgány a subjekty EU a členské státy by měly zvýšit kapacitu pro odhalování a vyhodnocování nově se objevujících psychoaktivních látek, změn chování v oblasti užívání drog, šíření epidemií a dalších nových trendů ohrožujících veřejné zdraví a bezpečnost, jakož i pro rychlou a účinnou reakci na ně. Lze toho dosáhnout mimo jiné prostřednictvím posílení stávajících právních předpisů EU, výměny zpravodajských a jiných informací, znalostí a osvědčených postupů.

32.6

Členské státy a orgány a agentury EU by měly propagovat a podporovat výzkum, včetně aplikovaného výzkumu, v oblasti nových psychoaktivních látek a zajistit spolupráci a koordinaci mezi příslušnými sítěmi na vnitrostátní a unijní úrovni s cílem zlepšit pochopení této problematiky. Monitorování v této oblasti je třeba zintenzivnit v úzké spolupráci s EMCDDA. Důraz by měl být kladen především na rozvoj forenzních a toxikologických kapacit, jakož i na zlepšování dostupnosti epidemiologických informací.

32.7

Členské státy by měly i nadále usilovat o to, aby byly v rámci EU nadále dosahovány výsledky na poli monitorování a výměny informací, a to i prostřednictvím sítě národních kontaktních míst Reitox, a zároveň podporovat další rozvoj shromažďování a analýzy standardizovaných údajů v EU v oblasti poptávky po drogách a nabídky drog.

32.8

Na úrovni EU a jednotlivých států zajistit odpovídající financování projektů týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti drog, a to v závislosti na finančních zdrojích a mimo jiné i prostřednictvím finančních programů EU na období 2014–2020. Projekty podporované na úrovni EU by měly zohledňovat priority strategie a jejích akčních plánů a poskytnout zřejmou přidanou hodnotu EU, zajistit soudržnost a synergie a zároveň se vyhnout zdvojování v rámci programů a institucí EU.

32.9

Orgány a subjekty EU a členské státy by měly uznat úlohu vědeckého vyhodnocování politik a intervencí (se zaměřením na dosažené výsledky) coby základního prvku při posilování přístupu EU ke drogám a měly by podporovat jeho využití na vnitrostátní i mezinárodní úrovni i na úrovni EU.

32.10

Zajistit a posílit odbornou přípravu pracovníků zabývajících se problematikou drog, a to na poli snižování poptávky po drogách i snižování nabídky drog.


(1)  Jednotná úmluva Organizace spojených národů o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972, úmluva o psychotropních látkách (1971) a úmluva proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (1988).

(2)  Zpráva o nezávislém posouzení protidrogové strategie EU v období let 2005–2012 a jejích akčních plánů je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/rand_final_report_eu_drug_strategy_2005-2012_en.pdf

(3)  Článek 4 Smlouvy o Evropské unii.


Top