EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XC0309(02)

Oznámení o zahájení prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky

OJ C 71, 9.3.2012, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/10


Oznámení o zahájení prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky

2012/C 71/07

Evropská komise (dále jen „Komise“) se z vlastního podnětu rozhodla zahájit šetření v rámci prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky, podle čl. 11 odst. 3 a čl. 13 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (1) (dále jen „základní nařízení“).

1.   Výrobek

Výrobkem, který je předmětem tohoto přezkumného šetření, jsou jízdní a jiná kola (včetně dodávkových tříkolek, avšak s výjimkou jednokolek), bez motoru (dále jen „výrobek, který je předmětem přezkumu“). Výrobkem, u nějž bylo dříve zjištěno, že je dumpingový (2), je výrobek, který je předmětem přezkumu, pocházející z Čínské lidové republiky (dále též „dotčená země“), v současnosti kódů KN 8712 00 30 a ex 8712 00 70.

2.   Stávající opatření

Nařízením (EHS) č. 2474/93 (3) uložila Rada konečné antidumpingové clo na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky ve výši 30,6 %.

Na základě šetření obcházení podle článku 13 základního nařízení bylo toto clo nařízením Rady (ES) č. 71/97 (4) rozšířeno na dovoz některých součástí jízdních kol pocházejících z ČLR. Kromě toho bylo rozhodnuto, že by měl být vytvořen systém osvobození od cla na základě čl. 13 odst. 2 základního nařízení (dále jen „systém osvobození od cla“). Právní rámec pro fungování systému osvobození od cla byl stanoven v nařízení Komise (ES) č. 88/97 (5). Aby jim bylo přiznáno osvobození od rozšířeného cla, musí výrobci jízdních kol v Unii dodržovat podmínku, že hodnota čínských součástí použitých při montáži musí činit méně než 60 % celkové hodnoty částí montovaného výrobku nebo hodnota všech součástí přidaná při montáži musí přesáhnout 25 %. V současné době využívá osvobození od cla více než 250 společností.

Na základě šetření v rámci prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 1095/2005 (6) rozhodla o zvýšení platného antidumpingového cla na 48,5 % (dále jen „pozměňující prozatímní přezkum“).

Na základě přezkumu rozšíření antidumpingového cla z dovozu jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky podle čl. 11 odst. 3 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení Rada nařízením (ES) č. 171/2008 (7) rozhodla o zachování opatření proti obcházení.

Na základě šetření v rámci přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení Rada prováděcím nařízením Rady (EU) č. 990/2011 (8) rozhodla, že by výše uvedená opatření měla být zachována.

3.   Odůvodnění přezkumu

Komise má k dispozici dostatek důkazů prima facie o tom, že pokud jde o dumping a újmu, mohly se okolnosti, na jejichž základě byla stávající opatření uložena, změnit a že tyto změny mohou být trvalé povahy.

Z informací, které má Komise k dispozici, zejména vyplývá, že systém vývozních kvót, který se vztahoval na výrobce jízdních kol v Čínské lidové republice a který bránil vyvážejícím výrobcům v tom, aby jim bylo v rámci pozměňujícího prozatímního přezkumu přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, byl v lednu 2011 zrušen.

Navíc došlo k určitým změnám struktury výrobního odvětví Unie. Konkrétně několik výrobců v Unii přešlo od kompletního výrobního cyklu k (částečnému) montování s použitím dovážených dílů.

Kromě toho se odvětví výroby jízdních kol v Unii rozrostlo v důsledku rozšíření EU v letech 2004 a 2007 o významný počet výrobců. Několik výrobců, kteří byli součástí výrobního odvětví EU před těmito dvěma rozšířeními, navíc přesunulo své výrobní kapacity do nových členských států nebo v nich zřídilo nové výrobní závody. V důsledku toho se mohly změnit i náklady výrobního odvětví Unie.

A nakonec, při výpočtu současné úrovně pro odstranění újmy byla brána v úvahu jízdní kola vyrobená z oceli, zatímco většina jízdních kol se v současné době zřejmě vyrábí ze slitin hliníku. Všechny tyto skutečnosti jsou zřejmě dlouhodobé povahy, a proto opodstatňují potřebu přehodnotit zjištění o újmě.

Kromě toho počet společností, které využívají systém osvobození od cla, rychle roste, přičemž tento systém od svého zavedení v roce 1997 nedoznal žádných úprav. Navíc systém sledování dovozu součástí osvobozených od antidumpingových opatření se stal velmi složitým a zatěžujícím, což by mohlo snižovat jeho efektivitu.

Na základě výše uvedených skutečností se zdá, že zachování opatření na stávající úrovni by již nemuselo být vhodné k vyrovnání účinků dumpingu působícího újmu.

4.   Postup

Poněvadž Komise po konzultaci s poradním výborem stanovila, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení šetření v rámci prozatímního přezkumu, zahajuje přezkumné šetření podle čl. 11 odst. 3 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení.

Přezkumným šetřením se posoudí, zda je zachování opatření pro vyrovnání dumpingu stále nutné a zda je pravděpodobné, že by újma v případě zrušení nebo změny opatření přetrvávala nebo se obnovila, případně zda stávající opatření (již) není dostatečné k vyrovnání účinků dumpingu působícího újmu.

Přezkumným šetřením se tedy stanoví, zda je třeba stávající opatření zachovat, zrušit nebo změnit.

Přezkumným šetřením se také posoudí systém osvobození od cla a jeho fungování a stanoví se, zda je třeba tento systém nějak změnit.

4.1    Postup týkající se dumpingu  (9)

Vyvážející výrobci (10) výrobku, který je předmětem přezkumu, z dotčené země, včetně těch, kteří nespolupracovali při šetřeních, která vedla ke změně a k zachování platných opatření, se vyzývají, aby se zúčastnili přezkumného šetření Komise.

4.1.1   Šetření vyvážejících výrobců

4.1.1.1   Postup pro výběr vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření v dotčené zemi

a)   Výběr vzorku

S ohledem na potenciálně velký počet vyvážejících výrobců v dotčené zemi zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení přezkumného šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh vyvážejících výrobců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni vyvážející výrobci nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze A tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku vyvážejících výrobců, se Komise obrátí také na orgány v dotčené zemi a může se též obrátit na jakákoli známá sdružení vyvážejících výrobců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být vyvážející výrobci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu vývozu do Unie, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým vyvážejícím výrobcům, orgánům dotčené země a sdružením vyvážejících výrobců oznámí, případně prostřednictvím orgánů dotčené země, společnosti vybrané do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, pokud jde o vyvážející výrobce, zašle Komise dotazníky vyvážejícím výrobcům vybraným do vzorku, jakémukoli známému sdružení vyvážejících výrobců a orgánům dotčené země.

Všichni vyvážející výrobci vybraní do vzorku musí předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

Dotazník musí obsahovat informace mimo jiné o struktuře a činnostech společnosti nebo společností vyvážejícího výrobce v souvislosti s výrobkem, který je předmětem přezkumu, a o nákladech na výrobu a o prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu, na domácím trhu dotčené země a o prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu, do Unie.

Společnosti, které souhlasily se svým případným zařazením do vzorku, ale nebyly do vzorku vybrány, se považují za spolupracující (dále jen „spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku“). Aniž je dotčeno písmeno b) níže, antidumpingové clo, které může být uloženo na dovoz od spolupracujících vyvážejících výrobců nezařazených do vzorku, nebude vyšší než vážené průměrné dumpingové rozpětí zjištěné u vyvážejících výrobců zařazených do vzorku (11).

b)   Individuální dumpingové rozpětí pro společnosti nezařazené do vzorku

Spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku mohou podle čl. 17 odst. 3 základního nařízení požádat, aby Komise stanovila jejich individuální dumpingová rozpětí (dále jen „individuální dumpingové rozpětí“). Vyvážející výrobci, kteří chtějí požádat o individuální dumpingové rozpětí, si musí vyžádat dotazník a jiné příslušné formuláře žádosti a vrátit je řádně vyplněné ve lhůtách uvedených v následující větě a v bodě 4.1.2.2 níže. Není-li stanoveno jinak, musí být vyplněný dotazník předložen do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku. Je nutno zdůraznit, že aby mohla Komise stanovit individuální dumpingová rozpětí pro tyto vyvážející výrobce v zemi bez tržního hospodářství, musí se prokázat, že splňují kritéria pro přiznání zacházení jako v tržním hospodářství nebo alespoň individuálního zacházení, která jsou stanovena v bodě 4.1.2.2 níže.

Vyvážející výrobci, kteří požadují individuální dumpingové rozpětí, by si však měli být vědomi skutečnosti, že se Komise může přesto rozhodnout nestanovit pro ně individuální dumpingové rozpětí, pokud je například počet vyvážejících výrobců tak vysoký, že by takové stanovení znamenalo příliš velké zatížení a bránilo by včasnému ukončení přezkumného šetření.

4.1.2   Další postup týkající se vyvážejících výrobců v dotčené zemi bez tržního hospodářství

4.1.2.1   Výběr třetí země s tržním hospodářstvím

S výhradou ustanovení bodu 4.1.2.2 níže se v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení v případě dovozu z dotčené země určí běžná hodnota na základě ceny nebo početně zjištěné hodnoty ve třetí zemi s tržním hospodářstvím. Za tímto účelem vybere Komise vhodnou třetí zemi s tržním hospodářstvím. Komise prozatímně vybrala Mexiko, které bylo vybráno i v rámci šetření, která vedla ke změně a k zachování platných opatření týkajících se dovozu výrobku, který je předmětem přezkumu, z dotčené země. Zúčastněné strany se vyzývají, aby se vyjádřily k vhodnosti této volby do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

4.1.2.2   Zacházení s vyvážejícími výrobci v dotčené zemi bez tržního hospodářství

Jednotliví vyvážející výrobci v dotčené zemi, kteří se domnívají, že v jejich případě při výrobě a prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu, převažují podmínky tržního hospodářství, mohou v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení předložit za tímto účelem řádně odůvodněnou žádost (dále jen „žádost o zacházení jako v tržním hospodářství“). Zacházení jako v tržním hospodářství bude přiznáno, pokud se při posuzování žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství prokáže, že jsou splněna kritéria stanovená v čl. 2 odst. 7 písm. c) základního nařízení (12). Dumpingové rozpětí vyvážejících výrobců, kterým bylo přiznáno zacházení jako v tržním hospodářství, se vypočítá v rozsahu, v jakém je to možné, a aniž je dotčeno použití dostupných údajů podle článku 18 základního nařízení, za použití jejich vlastní běžné hodnoty a vývozních cen v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. b) základního nařízení.

Jednotliví vyvážející výrobci v dotčené zemi mohou také nebo namísto toho požádat o individuální zacházení. Aby jim bylo individuální zacházení přiznáno, musí tito vyvážející výrobci předložit důkazy, že splňují kritéria stanovená v čl. 9 odst. 5 základního nařízení (13). Dumpingové rozpětí vyvážejících výrobců, kterým bylo přiznáno individuální zacházení, se vypočítá na základě jejich vlastních vývozních cen. Běžná hodnota bude u vyvážejících výrobců, kterým bylo přiznáno individuální zacházení, založena na hodnotách stanovených pro třetí zemi s tržním hospodářstvím, vybranou výše popsaným způsobem.

Další důležité informace jsou uvedeny v bodě 9 tohoto oznámení.

a)   Zacházení jako v tržním hospodářství

Komise zašle formuláře žádostí o zacházení jako v tržním hospodářství všem vyvážejícím výrobcům v dotčené zemi vybraným do vzorku a spolupracujícím vyvážejícím výrobcům nezařazeným do vzorku, kteří chtějí požádat o individuální dumpingové rozpětí, všem známým sdružením vyvážejících výrobců, jakož i orgánům dotčené země.

Není-li stanoveno jinak, musí všichni vyvážející výrobci, kteří žádají o zacházení jako v tržním hospodářství, předložit vyplněný formulář žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství do 21 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku nebo o rozhodnutí, že vzorek nebude vybrán.

b)   Individuální zacházení

Chtějí-li požádat o individuální zacházení, musí vyvážející výrobci v dotčené zemi, kteří byli vybráni do vzorku, a spolupracující vyvážející výrobci nezařazení do vzorku, kteří chtějí požádat o individuální dumpingové rozpětí, předložit formulář žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství s řádně vyplněnými oddíly, které se týkají individuálního zacházení, do 21 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku, není-li stanoveno jinak.

4.1.3   Šetření dovozců, kteří nejsou ve spojení  (14)  (15)

Dovozci, kteří nejsou ve spojení, a dováží výrobek, který je předmětem přezkumu, z dotčené země do Unie, včetně těch, kteří nespolupracovali při šetřeních, která vedla ke změně a k zachování platných opatření, se vyzývají, aby se zúčastnili přezkumného šetření Komise.

S ohledem na potenciálně velký počet dovozců, kteří nejsou ve spojení, zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení přezkumného šetření v předepsaných lhůtách může Komise omezit okruh těchto dovozců, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku bude proveden v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni dovozci, kteří nejsou ve spojení, nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze B tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku dovozců, kteří nejsou ve spojení, se Komise také může obrátit na jakákoli známá sdružení dovozců.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být dovozci vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje výrobku, který je předmětem přezkumu, v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým dovozcům, kteří nejsou ve spojení, a sdružením dovozců oznámí společnosti vybrané do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky dovozcům, kteří nejsou ve spojení, zařazeným do vzorku a jakémukoli známému sdružení dovozců. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku. Vyplněný dotazník musí obsahovat informace mimo jiné o struktuře a činnostech jejich společnosti nebo společností v souvislosti s výrobkem, který je předmětem přezkumu, a o prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu.

4.2    Postup týkající se újmy  (16) a šetření výrobců v Unii

Výrobci v Unii, kteří vyrábí výrobek, který je předmětem přezkumu, včetně těch, kteří nespolupracovali při šetřeních, která vedla ke změně a k zachování platných opatření, se vyzývají, aby se zúčastnili přezkumného šetření Komise.

S ohledem na velký počet výrobců v Unii zahrnutých do tohoto řízení a za účelem dokončení přezkumného šetření v předepsaných lhůtách se Komise rozhodla omezit okruh výrobců v Unii, kteří budou podrobeni šetření, na přiměřený počet, a to výběrem jejich vzorku. Výběr vzorku se provádí v souladu s článkem 17 základního nařízení.

Aby mohla Komise rozhodnout, zda je výběr vzorku nutný, a pokud ano, vzorek vybrat, žádají se všichni výrobci v Unii nebo zástupci jednající jejich jménem, aby se Komisi přihlásili. Není-li stanoveno jinak, musí tak tyto strany učinit do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, a to tím, že Komisi poskytnou o své společnosti nebo společnostech údaje požadované v příloze C tohoto oznámení.

S cílem získat informace, které považuje za nezbytné pro výběr vzorku výrobců v Unii, se může Komise obrátit také na jakákoli známá sdružení výrobců v Unii.

Všechny zúčastněné strany, jež chtějí předložit jakékoli další podstatné informace týkající se výběru vzorku, s výjimkou informací požadovaných výše, tak musí učinit do 21 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

Je-li nutné provést výběr vzorku, mohou být výrobci v Unii vybráni na základě největšího reprezentativního objemu prodeje výrobku, který je předmětem přezkumu, v Unii, který může být v době, která je k dispozici, přiměřeně přezkoumán. Komise všem známým výrobcům v Unii a/nebo sdružením výrobců v Unii oznámí, které společnosti byly nakonec vybrány do vzorku.

S cílem získat informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle Komise dotazníky výrobcům v Unii zařazeným do vzorku a jakémukoliv známému sdružení výrobců v Unii. Není-li stanoveno jinak, musí tyto strany předložit vyplněný dotazník do 37 dnů ode dne oznámení o výběru vzorku. Vyplněný dotazník musí obsahovat informace mimo jiné o struktuře, finanční situaci a činnostech jejich společnosti nebo společností v souvislosti s výrobkem, který je předmětem přezkumu, a o nákladech na výrobu a o prodeji výrobku, který je předmětem přezkumu.

4.3    Postup pro posouzení zájmu Unie

V souladu s článkem 21 základního nařízení bude rozhodnuto, zda by zachování, změna nebo zrušení antidumpingových opatření nebylo v rozporu se zájmem Unie. Výrobci v Unii, dovozci a jejich reprezentativní sdružení, uživatelé a jejich reprezentativní sdružení a reprezentativní organizace spotřebitelů se vyzývají, aby se přihlásili do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Aby se mohly zúčastnit přezkumného šetření, musí reprezentativní organizace spotřebitelů v téže lhůtě prokázat, že existuje objektivní souvislost mezi jejich činností a výrobkem, který je předmětem přezkumu.

Strany, které se přihlásí ve výše uvedené lhůtě, mohou sdělit Komisi informace týkající se zájmu Unie do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak. Tyto informace mohou být poskytnuty buď ve volném formátu, nebo vyplněním dotazníku vypracovaného Komisí. V každém případě budou informace předložené podle článku 21 zohledněny pouze tehdy, budou-li v době předložení doloženy věcnými důkazy.

4.4    Postup týkající se systému osvobození od cla

Aniž je dotčen výsledek současného přezkumu, vyzývají se zúčastněné strany, aby se vyjádřily k současnému fungování a možné budoucí podobě systému osvobození od cla. Tyto připomínky by se měly týkat zejména fungování a správy systému osvobození od cla v jeho současné podobě. V této souvislosti se současný přezkum zaměří zejména na výzvy, kterým čelí malé a střední podniky.

Zúčastněné strany mohou sdělit Komisi své připomínky týkající systému osvobození od cla do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

4.5    Jiná písemná podání

S výhradou ustanovení tohoto oznámení se všechny zúčastněné strany vyzývají, aby oznámily svá stanoviska, předložily informace a poskytly příslušné důkazy. Není-li stanoveno jinak, musí Komise tyto informace a důkazy obdržet do 37 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

4.6    Možnost slyšení útvary Komise, které provádějí šetření

Všechny zúčastněné strany mohou požádat o slyšení u útvarů Komise provádějících šetření. Jakákoli žádost o slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze přezkumného šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později by měly být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

4.7    Postup pro písemná podání, zasílání vyplněných dotazníků a korespondenci

Zúčastněné strany musí předložit veškerá podání a žádosti v elektronické podobě (podání, která nemají důvěrnou povahu, elektronickou poštou a ta, která mají důvěrnou povahu, na nosiči CD-R/DVD), přičemž musí uvést název, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní a faxová čísla zúčastněné strany. Veškeré plné moci a podepsaná osvědčení připojená k žádostem o zacházení jako v tržním hospodářství nebo o individuální zacházení nebo k odpovědím na dotazník a jakékoli jejich aktualizace se však podávají v tištěné podobě, tj. poštou nebo přímým předáním, na níže uvedenou adresu. Pokud zúčastněná strana nemůže poskytnout svá podání a žádosti v elektronické podobě, musí o tom podle čl. 18 odst. 2 základního nařízení neprodleně informovat Komisi. Další informace týkající se korespondence s Komisí naleznou zúčastněné strany na příslušné internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-mail: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(pro vývozce, dovozce ve spojení, sdružení a zástupce Čínské lidové republiky, výrobce ve třetí zemi s tržním hospodářstvím) a

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(pro výrobce v Unii, dovozce, kteří nejsou ve spojení, uživatele, spotřebitele, sdružení v Unii)

5.   Nedostatečná spolupráce

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení prozatímní nebo konečná pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nemusí se k nim přihlédnout a lze vycházet z dostupných údajů.

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

6.   Úředník pro slyšení

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení z Generálního ředitelství pro obchod. Úředník pro slyšení slouží jako prostředník mezi zúčastněnými stranami a útvary Komise provádějícími šetření. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a žádosti třetích stran o slyšení. Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení jednotlivé zúčastněné strany a působit jako prostředník, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Žádost o slyšení ohledně záležitostí týkajících se počáteční fáze přezkumného šetření musí být podána do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Později musí být žádosti o slyšení předkládány v jednotlivých lhůtách stanovených Komisí v rámci její komunikace se zúčastněnými stranami.

Úředník pro slyšení rovněž umožní uspořádání slyšení pro strany, při němž budou moci vyjádřit svá stanoviska a předložit protiargumenty týkající se mimo jiné otázek dumpingu, újmy, příčinné souvislosti a zájmu Unie.

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce GŘ pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Časový rozvrh přezkumného šetření

Podle čl. 11 odst. 5 základního nařízení bude přezkumné šetření ukončeno do 15 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

8.   Zpracování osobních údajů

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto přezkumného šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (17).

9.   Důležité informace pro vyvážející výrobce v Čínské lidové republice: dopad zprávy odvolacího orgánu WTO ve věci „ES – antidumpingová opatření týkající se spojovacích prostředků“ (WT/DS397) na způsob, kterým Komise bude provádět toto přezkumné šetření

Komise vyzývá všechny vyvážející výrobce z dotčené země, která je s ohledem na ustanovení čl. 2 odst. 7 základního nařízení považována za zemi bez tržního hospodářství, aby se přihlásili do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, jestliže mají zájem o spolupráci a získání individuálního antidumpingového cla, a to i v případě, že se domnívají, že nesplňují kritéria pro získání individuálního zacházení. Komise je upozorňuje na následující skutečnosti (18).

Ve věci „ES – některé spojovací prostředky ze železa nebo oceli z Číny“ (WT/DS397) odvolací orgán WTO mimo jiné zjistil, že čl. 9 odst. 5 základního nařízení není v souladu s některými ustanoveními antidumpingové dohody WTO a s článkem XVI:4 Dohody o WTO.

Článek 2 nařízení Rady (ES) č. 1515/2001 ze dne 23. července 2001 o opatřeních, která může Společenství přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (19) (dále jen „zmocňovací nařízení“) stanoví, že Rada Evropské unie může mimo jiné změnit opatření Unie přijatá podle základního nařízení, aby zohlednila právní výklad obsažený ve zprávě přijaté orgánem WTO pro řešení sporů ohledně nesporného opatření, považuje-li to za vhodné.

Pokud by proto mělo přezkumné šetření zahájené tímto oznámením o zahájení řízení vést ke změně platných antidumpingových opatření, představoval by podle názoru Komise výše uvedený článek 2 právní základ pro dodržování právních výkladů vytvořených odvolacím orgánem ve výše uvedeném sporu. Z praktického hlediska by to znamenalo, že pokud by se vyvážející výrobce přihlásil před vypršením výše stanovené lhůty a plně spolupracoval tím, že by dodal všechny příslušné informace, ale nepožádal by o individuální zacházení, anebo kdyby o něj požádal, ale bylo by zjištěno, že nesplňuje kritéria, mohl by výše zmíněný článek 2 zmocňovacího nařízení v řádně odůvodněných případech sloužit jako právní základ pro stanovení individuálního cla pro tohoto vyvážejícího výrobce. Při přezkoumání této otázky Komise zohlední odůvodnění odvolacího orgánu ve výše uvedeném sporu, a to zejména prvky, o nichž bylo pojednáno v bodech 371–384 jeho zprávy.

Subjekty, které získají individuální clo na základě této části tohoto oznámení o zahájení řízení by si měly být vědomy skutečnosti, že příslušná zjištění mohou vést ke zvýšení cla ve srovnání s clem, které by v jejich případě bylo uplatňováno, kdyby pro ně nebylo stanoveno individuální clo.


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumping je způsob prodeje vyváženého výrobku (dále jen „dotčený výrobek“) za cenu nižší, než je jeho „běžná hodnota“. Za běžnou hodnotu se obvykle považuje srovnatelná cena „obdobného výrobku“ na domácím trhu dotčené země. Výrazem „obdobný výrobek“ se rozumí výrobek, který je ve všech ohledech podobný dotčenému výrobku, nebo, není-li takový výrobek k dispozici, výrobek, jenž se dotčenému výrobku úzce podobá.

(3)  Úř. věst. L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  Úř. věst. L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  Úř. věst. L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 55, 28.2.2008, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 261, 6.10.2011, s. 2.

(9)  Viz poznámka pod čarou 2.

(10)  Vyvážející výrobce je jakákoliv společnost z dotčené země, jež vyrábí a vyváží výrobek, který je předmětem přezkumu, na trh Unie, ať přímo, nebo prostřednictvím třetí strany, včetně jakékoliv z jejích společností ve spojení, jež se podílejí na výrobě, prodeji na domácím trhu nebo vývozu dotčeného výrobku.

(11)  Podle čl. 9 odst. 6 základního nařízení se nepřihlíží k rozpětím, která jsou nulová nebo zanedbatelná nebo jejichž výše byla zjištěna postupem podle článku 18 základního nařízení.

(12)  Vyvážející výrobci musí zejména prokázat, že: i) obchodní rozhodnutí a náklady reagují na tržní signály bez zásadních zásahů státu, ii) společnosti vedou jednoznačné a jasné účetnictví prověřené nezávislými auditory v souladu s mezinárodními účetními standardy a používané ve všech oblastech, iii) nedochází k žádnému podstatnému zkreslení způsobenému bývalým systémem netržního hospodářství, iv) právní úprava úpadku a vlastnictví zaručuje právní jistotu a stabilitu a v) měnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kursů.

(13)  Vyvážející výrobci musí zejména prokázat, že: i) v případě plného nebo částečného zahraničního vlastnictví daných podniků nebo společných podniků (joint ventures) mohou svobodně repatriovat základní kapitál a zisk, ii) vývozní ceny a množství a prodejní a dodací podmínky byly svobodně určeny, iii) většinu akcií nebo podílů vlastní soukromé osoby a buď jsou státní úředníci zasedající ve správní radě nebo zastávající klíčové řídící funkce v menšině, nebo je společnost dostatečně nezávislá na státních zásazích, iv) měnové přepočty se provádějí podle tržních směnných kursů a v) státní zásahy nejsou takového rozsahu, aby umožňovaly obcházení individuálních antidumpingových opatření.

(14)  Do vzorku mohou být zařazeni pouze dovozci, kteří nejsou ve spojení s vyvážejícími výrobci. Dovozci, kteří jsou ve spojení s vyvážejícími výrobci, musí pro tyto vyvážející výrobce vyplnit přílohu I dotazníku. V souladu s článkem 143 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 o provádění celního kodexu Společenství se za osoby ve spojení považují pouze osoby: a) z nichž jedna je členem vedení nebo správní rady podniku druhé osoby a naopak; b) které jsou právně uznanými obchodními společníky; c) které jsou vůči sobě v zaměstnaneckém poměru; d) z nichž jedna přímo nebo nepřímo drží, kontroluje nebo vlastní nejméně 5 % vydaných akcií nebo podílů s hlasovacími právy obou osob; e) z nichž jedna přímo nebo nepřímo kontroluje druhou; f) jež obě přímo nebo nepřímo kontroluje třetí osoba; g) jež společně přímo nebo nepřímo kontrolují třetí osobu; nebo h) které jsou členy jedné rodiny. Osoby se považují za členy jedné rodiny pouze tehdy, jsou-li k sobě v některém z těchto příbuzenských poměrů: i) manželé, ii) rodiče a děti, iii) sourozenci (i nevlastní), iv) prarodiče a vnuci, v) strýc nebo teta a synovec nebo neteř, vi) tchán nebo tchyně a zeť nebo snacha, vii) švagři a švagrové (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1). „Osobou“ se v tomto kontextu rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.

(15)  Údaje poskytnuté dovozci, kteří nejsou ve spojení, lze použít také v souvislosti s jinými aspekty tohoto šetření, než je zjištění dumpingu.

(16)  Újmou se rozumí podstatná újma výrobnímu odvětví Unie, její hrozba nebo závažné zpoždění při zavádění některého výrobního odvětví Unie.

(17)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(18)  Pokud by byl pro vyvážející výrobce považován za nutný výběr vzorku, individuální antidumpingové clo bude stanoveno jen pro ty vyvážející výrobce, i) kteří byli buď vybráni do vzorku, nebo ii) pro které bylo stanoveno individuální dumpingové rozpětí podle čl. 17 odst. 3 základního nařízení.

(19)  Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 10.


PŘÍLOHA A

Image

Image


PŘÍLOHA B

Image

Image


PŘÍLOHA C

Image

Image


Top