EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0255

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění zahájit jednání o úpravě následujících dohod s ohledem na rozšíření EU o Chorvatsko: Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob a Dohody o spolupráci a celní unii se San Marinem

/* COM/2012/0255 final */

52012PC0255

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění zahájit jednání o úpravě následujících dohod s ohledem na rozšíření EU o Chorvatsko: Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob a Dohody o spolupráci a celní unii se San Marinem /* COM/2012/0255 final */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Smlouva o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii[1] byla podepsána dne 9. prosince 2011.

Evropská unie a její členské státy uzavřely dohody o Evropském hospodářském prostoru s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem, o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, o volném pohybu osob se Švýcarskem a o spolupráci a celní unii se San Marinem.

Tyto dohody musejí být upraveny tak, aby zahrnuly Chorvatsko jako smluvní stranu dnem jejího přistoupení k Evropské unii. Podmínky úpravy budou sjednány mezi stávajícími smluvními stranami a přistupující zemí. Jednání by měla být zahájena včas, aby se zajistilo, že nástroje k úpravě těchto dohod vstoupí v platnost dnem přistoupení Chorvatska k EU.

V souladu s článkem 6 aktu o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky (dále jen „akt o přistoupení“) by tato jednání měla vést Komise na základě směrnic pro jednání schválených Radou po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států.

Jednání jménem Evropské unie a jejích členských států by měla být zahájena na základě následujících úvah:

1. Dohoda o Evropském hospodářském prostoru

Podle čl. 6 odst. 5 aktu o přistoupení se Chorvatsko zavazuje přistoupit k Evropskému hospodářskému prostoru (EHP) v souladu s podmínkami tohoto aktu. Podle článku 128 Dohody o EHP Chorvatsko proto podá svou žádost EHP.

Za tímto účelem by Komise měla být zmocněna vyjednat jménem EU a jejích členských států dohodu o účasti Chorvatska v EHP se smluvními stranami EHP a Chorvatskem.

Na základě zkušeností z jednání o rozšíření EHP v roce 2007 byly jako možná témata pro jednání navrženy následující otázky:

– Odchylky a přechodná období: Odchylky a přechodná období, které byly schváleny smlouvou o přistoupení, by měly být převzaty do Dohody o EHP. Je nepravděpodobné, že se Norsko, Island a Lichtenštejnsko postaví proti této základní zásadě.

– Zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty: Chorvatsko má poměrně omezený podíl na obchodu v rámci EHP. Nelze však vyloučit, že Norsko a Island budou požadovat odškodnění od data přistoupení v případě ukončení stávajících dvoustranných dohod o volném obchodu s Chorvatskem. Pokud jde o zemědělské a zpracované zemědělské produkty, je nutné takové úpravy schválit v rámci pravidelných jednání na základě článku 19 a protokolu 3 k Dohodě o EHP s cílem pokračovat v liberalizaci obchodu s těmito produkty.

– Finanční mechanismus EHP a norský finanční mechanismus: V dohodě o rozšíření EHP z roku 2007 se všechny tři státy ESVO EHP dohodly na poskytnutí dalších 72 milionů EUR na podporu sociální a hospodářské soudržnosti v rozšířeném EHP (21,5 milionu EUR pro Bulharsko a 50,5 milionu EUR pro Rumunsko) do 30. dubna 2009 včetně. Norsko poskytlo dalších 68 milionů EUR prostřednictvím dvou dvoustranných programů spolupráce na podporu hospodářského růstu a udržitelného rozvoje v Bulharsku (20 milionů EUR) a Rumunsku (48 milionů EUR). Na základě Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014 přispějí všechny tři státy ESVO EHP v uvedeném období na sociální a hospodářskou soudržnost v EHP částkou celkem 988,5 milionu EUR. Prostřednictvím dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 poskytne Norsko samotné dalších 800 milionů EUR. Výchozím stanoviskem EU pro jednání bylo, že státy ESVO EHP jako součást vnitřního trhu budou mít z rozšířeného vnitřního trhu stejný prospěch jako členské státy, a měly se by proto rovněž účastnit na udržitelném a spravedlivém rozvoji vnitřního trhu tím, že přispějí ke zmírnění sociálních a hospodářských rozdílů v EU/EHP. Předpokládá se, že EHP a Norsko zahájí v roce 2013 jednání s EU o finančním příspěvku pro státy přijímajících prostředky z finančních mechanismů EHP/Norska na období 2015–2020. Proto se zdá vhodné uplatnit stejnou logiku, jaká byla použita pro Bulharsko a Rumunsko, i na jednání týkající se Chorvatska a také se zdá vhodné, aby státy ESVO EHP na základě stejných kritérií, ale úměrně, finančně přispívaly na hospodářskou a sociální soudržnost v rozšířené EU/EHP prostřednictvím finančních mechanismů EHP/Norsko až do roku 2014 a aniž by stávajícím přijímajícím státům byly odňaty jakékoli dříve dohodnuté prostředky. Přidělení dalších finančních prostředků Chorvatsku je nutné založit na stejných kritériích, jaká se používají pro tyto dva stávající finanční mechanismy. Při revizi finančních mechanismů je třeba mít na paměti, že stávající dvoustranné dohody o pomoci mezi státy ESVO EHP a novými členskými státy EU pozbudou po přistoupení těchto zemí k EU platnosti.  

Během procesu rozšíření o Bulharsko a Rumunsko bylo sjednáno, že Komise namísto „má“ „může“ prověřovat navrhované projekty. Tato otázka by rovněž měla být projednána.

Jednání by se zpravidla měla omezit na hlavní témata, která jsou pro rozšíření EHP nezbytná, aby se zamezilo zdlouhavým postupům, jež by ohrozily souběžný vstup rozšíření EU a EHP v platnost.

2. Švýcarsko a San Marino

V souladu s čl. 6 odst. 2 a čl. 6 odst. 3 aktu o přistoupení se Chorvatsko zavazuje přistoupit k dohodám uzavřeným nebo podepsaným stávajícími členskými státy a Unií s jednou nebo více třetími zeměmi nebo s některou mezinárodní organizací. Podle téhož ustanovení přistoupí Chorvatsko k uvedeným dohodám uzavřením protokolu k těmto dohodám mezi Radou, jež jedná jednomyslně jménem členských států, a dotyčnou třetí zemí či třetími zeměmi nebo dotyčnou mezinárodní organizací. Tyto protokoly[2] sjedná Komise na základě směrnic pro jednání schválených jednomyslně Radou po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států a následně je uzavře Rada.

Za tímto účelem by Komise měla předložit Radě doporučení pro přijetí rozhodnutí, kterým se Komise zmocňuje k zahájení jednání.

Dohoda o volném pohybu osob se Švýcarskem

S odkazem na čl. 6 odst. 3 aktu o přistoupení Chorvatska je třeba upravit dohodu o volném pohybu osob se Švýcarskem tak, aby zahrnovala tento nový členský stát EU. Následující otázky jsou možná témata pro jednání:

Přechodná období: Dohoda o volném pohybu osob obsahuje přechodná období umožňující Švýcarsku za určitých podmínek omezit počet osob, jež mohou vykonávat určitou výdělečnou činnost. Délka těchto období je různá: 12 let po vstupu uvedené dohody v platnost (do 31. května 2014), 8 let po vstupu v platnost protokolu k této dohodě z roku 2004 týkajícího se účasti členských států, které přistoupily k EU v roce 2004, jako smluvních stran (do 31. května 2014) a 10 let po vstupu v platnost protokolu k této dohodě z roku 2008 týkajícího se účasti Bulharska a Rumunska jako smluvních stran (do 31. května 2019)[3]. Stejně jako u předchozího rozšíření by měly být Švýcarsku přiznány podobné odchylky a přechodná období, které byly dohodnuty v aktu o přistoupení. Při výpočtu omezení počtu osob by Švýcarsko mělo zohlednit počet obyvatel přistupující země a aktuální migraci z této země.

Dohoda o spolupráci a celní unii se San Marinem

S odkazem na čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Chorvatska je tuto dohodu třeba rovněž upravit tak, aby zahrnovala tento nový členský stát EU. Zvláštní otázky k projednání nebyly identifikovány.

Komise proto doporučuje, aby Rada:

– přijala připojené rozhodnutí, kterým se povoluje zahájení jednání o

– úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru s ohledem na rozšíření Evropské unie o Chorvatsko,

– úpravě Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014,

– úpravě Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob s ohledem na rozšíření Evropské unie o Chorvatsko,

– úpravě Dohody o spolupráci a celní unii se San Marinem s ohledem na rozšíření Evropské unie o Chorvatsko,

– vydala směrnice pro jednání připojené k uvedenému rozhodnutí,

– určila zvláštní výbor, s kterým musí být jednání konzultováno.

Doporučení pro

ROZHODNUTÍ RADY

o zmocnění zahájit jednání o úpravě následujících dohod s ohledem na rozšíření EU o Chorvatsko: Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob a Dohody o spolupráci a celní unii se San Marinem

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 218 odst. 3 a 4 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii[4], podepsanou dne 9. prosince 2011, a zejména na čl. 3 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na Akt o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky a o úpravách Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o fungování Evropské unie a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii[5], a zejména na čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 6 odst. 5 tohoto aktu,

s ohledem na doporučení Evropské komise,

vzhledem k tomu, že z důvodu rozšíření EU o Chorvatsko by měla být zahájena jednání o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob a Dohody o spolupráci a celní unii se San Marinem,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Komise se tímto zmocňuje zahájit jednání jménem Evropské unie a jejích členských států o změně Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 z důvodu rozšíření Evropské unie o Chorvatsko.

Článek 2

Komise se tímto zmocňuje zahájit jednání jménem Evropské unie a jejích členských států, včetně Chorvatské republiky s výhradou vstupu smlouvy o jejím přistoupení v platnost, o změně Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob a Dohody o spolupráci a celní unii se San Marinem z důvodu rozšíření Evropské unie o Chorvatsko.

Článek 3

Směrnice pro jednání jsou stanoveny v příloze.

Článek 4

Jednání se povede v konzultaci s [název zvláštního výboru, který vloží Rada].

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno Komisi.

V Bruselu dne .

                                                                       Za Radu

                                                                       předseda

PŘÍLOHA

Směrnice pro jednání

o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob a Dohody o spolupráci a celní unii se San Marinem z důvodu rozšíření EU o Chorvatsko

1.           Obecný cíl

Úprava těchto dohod, která má umožnit přistoupení Chorvatska k těmto dohodám okamžikem jeho přistoupení k EU, a revize příslušných finančních příspěvků ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené EU.

2.           Zahájení jednání

Jednání o úpravě výše uvedených dohod mezi přistupující zemí na jedné straně a Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem/Švýcarskem / San Marinem na straně druhé by měla být zahájena co nejdříve.

3.           Obsah nástrojů, kterými se upravují stávající dohody

Budoucí nový členský stát EU k dohodám přistoupí.

Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (Dohoda o EHP) a dohoda o norském finančním mechanismu

Odchylky a přechodná období, které byly schváleny aktem o podmínkách přistoupení Chorvatské republiky, by měly být převzaty do Dohody o EHP. Pro Chorvatsko je třeba zajistit přiměřené navýšení stávajícího finančního mechanismu v rámci EHP a norského finančního mechanismu, které bude založeno na stejných kritériích, jako jsou kritéria použitá pro stávající mechanismy. Jednání by měla být co nejvíce omezena na hlavní témata, jež jsou nezbytná pro rozšíření EHP.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob

Odchylky a přechodná období, které byly schváleny aktem o přistoupení, by měly být popřípadě převzaty. Při výpočtu omezení počtu osob by Švýcarsko mělo zohlednit počet obyvatel přistupující země a aktuální migraci z této země.

Dohoda o spolupráci a celní unii se San Marinem

Tato dohoda musí být upravena tak, aby zahrnula Chorvatsko po jeho přistoupení k EU. Nebyly zjištěny žádné konkrétní záležitosti, které by bylo třeba důkladně projednat.

4.           Ratifikace a vstup v platnost

Jednání by měla být uzavřena co nejdříve, aby nástroje pro úpravu dohod mohly vstoupit v platnost s výhradou a dnem přistoupení Chorvatska. Pro případ, že nástroje k úpravě dohod nevstoupí v platnost ke dni přistoupení, je třeba naplánovat prozatímní provádění při zohlednění příslušných postupů v EU a dotčených třetích zemích.

FINANČNÍ VÝKAZ: ||

|| DATUM:

1. || ROZPOČTOVÁ POLOŽKA: [neuvedeno…] || PROSTŘEDKY:

2. || NÁZEV: Úprava následujících smíšených dohod s ohledem na rozšíření EU, aby zahrnuly Chorvatsko: Dohoda o Evropském hospodářském prostoru Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o norském finančním mechanismu na období 2009–2014 Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob Dohoda o spolupráci a celní unii se San Marinem

3. || PRÁVNÍ ZÁKLAD: Články 207, 217 a 218 SFEU

4. || CÍLE:

5. || FINANČNÍ DOPADY [žádné…] || OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ (v milionech EUR) || BĚŽNÝ ROZPOČTOVÝ ROK [n] (v milionech EUR) || NÁSLEDUJÍCÍ ROZPOČTOVÝ ROK [n+1] (v milionech EUR)

5.0 || VÝDAJE –              FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU (NÁHRADY/INTERVENCE) –              VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ –              JINÝCH SUBJEKTŮ || žádné || žádné || žádné

5.1 || PŘÍJMY –              VLASTNÍ ZDROJE EU (DÁVKY/CLA) –              VNITROSTÁTNÍ || žádné || žádné || žádné

|| || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5]

5.0.1 || ODHADOVANÉ VÝDAJE || || || ||

5.1.1 || ODHADOVANÉ PŘÍJMY || || || ||

5.2 || METODA VÝPOČTU:

6.0 || MŮŽE BÝT PROJEKT FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ UVEDENÝCH V PŘÍSLUŠNÉ KAPITOLE STÁVAJÍCÍHO ROZPOČTU? || ANO

6.1 || MŮŽE BÝT PROJEKT FINANCOVÁN PŘEVODEM MEZI KAPITOLAMI STÁVAJÍCÍHO ROZPOČTU? ||  NE

6.2 || BUDE POTŘEBA DODATEČNÝ ROZPOČET? ||  NE

6.3 || BUDE POTŘEBA ZAPSAT PROSTŘEDKY DO BUDOUCÍCH ROZPOČTŮ? ||  NE

POZNÁMKY:

[1]               Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii, Úř. věst. L 112, 24.4.2012, s. 10.

[2]               S výjimkou protokolů k dohodám, které se týkají výlučně nebo převážně společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

[3]               Článek 10 dohody doplněný protokoly z roku 2004 a 2008.

[4]               Úř. věst. L 112, 24.4.2012.

[5]               Úř. věst. L 112, 24.4.2012.

Top