Help Print this page 

Document 52012IP0324

Title and reference
On-line distribuce audiovizuálních děl v Evropské unii Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii (2011/2313(INI))
  • In force
OJ C 353E , 3.12.2013, p. 64–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 353/64


Úterý, 11. září 2012
On-line distribuce audiovizuálních děl v Evropské unii

P7_TA(2012)0324

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii (2011/2313(INI))

2013/C 353 E/08

Evropský parlament,

s ohledem na článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie,

s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů ze dne 20. října 2005,

s ohledem na článek 21 Listiny základních práv Evropské unie, podle nějž kulturní a tvůrčí odvětví významně přispívají k boji proti všem formám diskriminace, včetně rasismu a xenofobie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (1),

s ohledem na článek 8 Listiny základních práv Evropské unie, podle nějž musí být zaručena ochrana osobních údajů,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES ze dne 15. listopadu 2006 o provádění programu podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (2),

s ohledem na doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. listopadu 2005 o filmovém dědictví a konkurenceschopnosti souvisejících průmyslových činností (3),

s ohledem na doporučení Komise ze dne 24. srpna 2006 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (4),

s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. srpna 2010 nazvané „Digitální agenda pro Evropu“ (COM(2010)0245),

s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví (5),

s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro právní záležitosti (A7-0262/2012),

A.

vzhledem k tomu, že digitální věk nabízí ze své podstaty široké možnosti tvorby a šíření děl, avšak přináší i ohromné výzvy;

B.

vzhledem k tomu, že pokrok na trhu přinesl v mnoha ohledech nezbytný růst a kulturní obsah v souladu s cíli jednotného trhu;

C.

vzhledem k tomu, že v současné době je k dispozici více spotřebitelského obsahu než kdy dříve;

D.

vzhledem k tomu, že je nezbytné posílit on-line služby, aby se evropské audiovizuální odvětví stalo konkurenceschopnější, a zároveň podpořit evropskou civilizaci, jazykovou a kulturní rozmanitost a pluralismus sdělovacích prostředků;

E.

vzhledem k tomu, že autorské právo je významným právním nástrojem, který nositelům práv zaručuje určitá výhradní práva a tato práva chrání, čímž umožňuje růst a finanční prosperitu kulturního a tvůrčího odvětví a současně pomáhá zachovat pracovní místa;

F.

vzhledem k tomu, že změny právního rámce zaměřené na usnadnění získání práv by napomohly volnému pohybu děl v EU a přispěly k posílení evropského audiovizuálního průmyslu;

G.

vzhledem k tomu, že evropské rozhlasové a televizní společnosti hrají klíčovou úlohu při podpoře evropského tvůrčího odvětví a ochraně kulturní rozmanitosti a financují více než 80 % původního evropského audiovizuálního obsahu;

H.

vzhledem k tomu, že uvádění v kinech je i nadále zdrojem velké části příjmů z filmů a má značný vliv na úspěch filmů v rámci platforem videa na vyžádání;

I.

vzhledem k tomu, že čl. 13 odst. 1 směrnice o audiovizuálních mediálních službách poskytuje základ pro zavedení závazků financování a podpory u audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, neboť i ony hrají klíčovou roli při podpoře a ochraně kulturní rozmanitosti;

J.

vzhledem k tomu, že evropské rozhlasové a televizní společnosti působící v digitálním, konvergentním a multimediálním multiplatformním prostředí potřebují flexibilní a na budoucnost zaměřené systémy zúčtování práv, které umožní jejich efektivní zúčtování i na jednom kontaktním místě; vzhledem k tomu, že v severských zemích je flexibilní systém zúčtování práv tohoto druhu využíván po celá desetiletí;

K.

vzhledem k tomu, že je nezbytné zaručit rozvoj přitažlivé a různorodé legální nabídky obsahu on-line a dále usnadnit a zajistit snadnou distribuci tohoto obsahu absolutní minimalizací překážek v udělování licencí, včetně přeshraničního udělování licencí; dále zdůrazňuje, že je důležité usnadnit spotřebitelům využití obsahu, zejména co se týče plateb;

L.

vzhledem k tomu, že spotřebitelé požadují on-line přístup ke stále širší nabídce filmů bez ohledu na zeměpisnou polohu platformy;

M.

vzhledem k tomu, že audiovizuální díla jsou již v Evropě distribuována přes hranice díky panevropským licencím získávaným na dobrovolném základě, a vzhledem k tomu, že jejich další rozvoj může být jednou z cest, kterými je možné se zabývat, bude-li existovat odpovídající ekonomická poptávka; vzhledem k tomu, že je třeba řádně zohlednit skutečnost, že společnosti musí brát v potaz i různé jazykové a kulturní preference evropských spotřebitelů, jež odráží pestrost výběru občanů EU, co se týče spotřeby audiovizuálních děl na vnitřním trhu;

N.

vzhledem k tomu, že on-line distribuce audiovizuálních produktů představuje vynikající příležitost k rozšíření znalostí evropských jazyků a že tohoto cíle lze dosáhnout prostřednictvím původních znění a možnosti nechat tyto produkty přeložit do celé škály jazyků;

O.

vzhledem k tomu, že v souvislosti s dodržováním autorských práv a práv příbuzných v evropském digitálním prostoru je nezbytné zajistit právní jistotu jak držitelům práv, tak i spotřebitelům, a to prostřednictvím větší koordinace právních předpisů mezi členskými státy;

P.

vzhledem k tomu, že posílení právního rámce pro audiovizuální odvětví v Evropě přispívá k větší ochraně svobody projevu a myšlení a upevňuje demokratické hodnoty a zásady EU;

Q.

vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout konkrétní kroky za účelem ochrany evropského kinematografického a audiovizuálního dědictví, a to zejména formou podpory digitalizace obsahu a zjednodušením přístupu občanů a uživatelů k evropskému filmovému a audiovizuálnímu dědictví;

R.

vzhledem k tomu, že zavedení systému identifikace a značení děl by napomohlo k ochraně vlastníků práv a k omezení neoprávněného využívání děl;

S.

vzhledem k tomu, že je velmi důležité zachovat neutralitu informačních a komunikačních sítí a zaručit technologickou neutralitu designu mediálních platforem a subjektů, aby byla zajištěna dostupnost audiovizuálních služeb, dále podporovat svobodu projevu a pluralitu sdělovacích prostředků v Evropské unii a zohledňovat technologickou konvergenci;

T.

vzhledem k tomu, že bez autorského práva, které chrání tvůrce a umožňuje jejich odměňování, i bez možnosti právně nezávadného přístupu uživatelů ke kulturnímu dědictví není možná ani udržitelná tvorba, ani kulturní rozmanitost; vzhledem k tomu, že nové obchodní modely by měly zahrnovat efektivní systémy udělování licencí, stálé investice do digitalizace tvůrčího obsahu a snadný přístup pro spotřebitele;

U.

vzhledem k tomu, že velké množství případů porušení autorských práv a souvisejících práv duševního vlastnictví vychází z pochopitelné potřeby potenciálního publika získat nový audiovizuální obsah za jednoduchých a spravedlivých cenových podmínek, a vzhledem k tomu, že tato potřeba nebyla dosud dostatečně naplněna;

V.

vzhledem k tomu, že je třeba podnítit úpravy spojené s realitou digitálního věku, zejména ty, jejichž cílem je zabránit přemisťování způsobenému touhou nalézt právní předpisy, které nabízejí co nejmenší možnou ochranu;

W.

vzhledem k tomu, že je spravedlivé, aby veškeré smlouvy stanovily spravedlivou odměnu pro tvůrce za veškeré formy využívání jejich děl, včetně využití on-line;

X.

vzhledem k tomu, že je naléhavě třeba, aby Komise představila návrh směrnice o kolektivní správě práv a o organizacích pro kolektivní správu práv s cílem posílit důvěru v tyto organizace, a to zavedením opatření zaměřených na posílení účinnosti, výrazné zlepšení transparentnosti a podporu řádné správy věcí veřejných a účinného řešení sporů;

Y.

vzhledem k tomu, že, s ohledem na vysoký počet práv, které musí společnosti každý den vyúčtovat, je kolektivní správa práv základním nástrojem rozhlasových a televizních společností, a měla by tudíž zajistit účinné systémy udělování licencí na on-line využití audiovizuálního obsahu na vyžádání;

Z.

vzhledem k tomu, že je třeba upravit zdanění kulturních statků a služeb potřebám digitálního věku;

AA.

vzhledem k tomu, že zásada časové posloupnosti médií umožňuje celkovou rovnováhu v audiovizuálním odvětví, která zajišťuje účinný systém předběžného financování audiovizuálních děl;

AB.

vzhledem k tomu, že zásada časové posloupnosti médií čelí rostoucí konkurenci, jelikož naše moderní informační společnost umožňuje stále větší dostupnost digitálních děl a okamžité šíření informací;

AC.

vzhledem k tomu, že je třeba, aby Unie zaujala soudržný přístup k technologickým otázkám podporou interoperability systémů používaných v digitálním věku;

AD.

vzhledem k tomu, že právní a fiskální rámec by měl být příznivý pro podniky, které podporují on-line distribuci audiovizuálních produktů s hospodářskou hodnotou;

AE.

vzhledem k tomu, že přístup k médiím má zásadní význam pro osoby se zdravotním postižením a že je třeba jej usnadnit prostřednictvím programů upravených pro jejich potřeby;

AF.

vzhledem k tomu, že je nezbytně nutné zintenzivnit výzkum a vývoj s cílem rozvíjet postupy automatizované správy služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením, a to zejména skrze hybridní vysílání;

1.

bere na vědomí roztříštěnost on-line trhu, pro niž jsou typické např. technologické překážky, složitost postupů vydávání licencí, rozdíly ve způsobech placení, nedostatečná interoperabilita klíčových prvků, jako je elektronický podpis, a rozdíly v sazbách některých daních vztahujících se na zboží a služby, včetně DPH; je tudíž přesvědčen, že v současnosti je zapotřebí transparentního, flexibilního a harmonizovaného přístupu na evropské úrovni s cílem pokročit směrem k jednotnému digitálnímu trhu; zdůrazňuje, že jakékoli navrhované opatření by mělo usilovat o zmírnění administrativní zátěže a nákladů na transakce související s licencemi na obsah;

Legální obsah, dostupnost a kolektivní správa práv

2.

zdůrazňuje, že je třeba zlepšit aktuálnost legálního obsahu a posílit jeho přitažlivost po stránce kvantity i kvality, stejně jako zlepšit on-line dostupnost audiovizuálních děl, a to jak děl v původním znění s titulky, tak ve všech úředních jazycích EU;

3.

zdůrazňuje význam poskytování obsahu s titulky v co největším možném počtu jazyků, a to zejména prostřednictvím služeb videa na vyžádání;

4.

zdůrazňuje, že roste potřeba propagovat nástup legální a lákavé on-line nabídky audiovizuálního obsahu a podporovat inovace, a že má tudíž zásadní význam, aby nové metody distribuce byly flexibilní s cílem umožnit vznik nových obchodních modelů a zpřístupnit digitální zboží všem občanům EU bez ohledu na členský stát, v němž mají bydliště, při čemž bude řádně zohledněna zásada neutrality sítí;

5.

zdůrazňuje, že digitální služby, jako je například video streaming, by měly být dostupné všem občanům EU bez ohledu na to, v jakém členském státě se nacházejí; vyzývá Komisi, aby přišla s požadavkem, aby evropské digitální společnosti odstranily geografické kontroly (např. blokování IP adres) v celé Unii a umožnily nákup digitálních služeb z oblastí mimo členský stát původu spotřebitele; žádá Komisi, aby vypracovala návrh analýzy týkající se uplatnění směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu (6) na digitální distribuci;

6.

domnívá se, že větší pozornost by měla být věnována zlepšování bezpečnosti on-line distribučních platforem, včetně on-line plateb;

7.

zdůrazňuje, že je třeba vyvíjet alternativní a inovační systémy mikroplateb, jako jsou například platby prostřednictvím SMS nebo aplikací pro legální platformy poskytující on-line služby, aby bylo jejich používání pro spotřebitele jednodušší;

8.

zdůrazňuje, že by měly být řešeny problémy spojené s on-line platebními systémy, jako je nedostatek interoperability a vysoké náklady spotřebitelů na mikroplatby, a to s cílem vytvořit jednoduchá, inovační a hospodárná řešení výhodná pro spotřebitele i pro digitální platformy;

9.

vyzývá k nalezení nových řešení v oblasti uživatelsky vstřícných platebních systémů, jako jsou mikroplatby, a k rozvíjení systémů usnadňujících přímou platbu tvůrcům, což bude ku prospěchu spotřebitelům i autorům;

10.

zdůrazňuje, že on-line užívání může představovat skutečnou příležitost pro lepší šíření a distribuci evropských děl, zejména děl audiovizuálních, a to za podmínek, kdy se legální dodávání těchto děl může rozvíjet v prostředí zdravé hospodářské soutěže, která účinně čelí nelegálnímu dodávání chráněných děl;

11.

podporuje rozvoj bohaté a různorodé legální nabídky audiovizuálního obsahu, zejména prostřednictvím flexibilnějších vysílacích oken; zdůrazňuje, že držitelé práv by měli mít možnost svobodně se rozhodnout, kdy chtějí své produkty uvést na jednotlivých platformách;

12.

zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby nynější systém vysílacích oken nebyl používán jako prostředek ke znemožnění využívání sítě na úkor malých producentů a distributorů;

13.

vítá rozhodnutí Komise provést přípravná opatření, která Evropský parlament schválil pro testování nových způsobů distribuce založených na vzájemné doplňkovosti platforem, co se týče flexibility vysílacích oken;

14.

vyzývá k podpoře strategií, které evropským malým a středním podnikům působícím v audiovizuální oblasti umožní efektivněji spravovat digitální práva, a tím oslovit širší publikum;

15.

naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby normativně provedly článek 13 směrnice o audiovizuálních mediálních službách a zavedly závazky financování a podpory u audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, a Komisi, aby Parlamentu neprodleně předložila podrobnou zprávu o aktuálním stavu provádění podle čl. 13 odst. 3;

16.

připomíná, že pro vytvoření jednotného vnitřního digitálního trhu v Evropě je nezbytné zavést celoevropské právní předpisy pro kolektivní správu autorských práv a souvisejících práv duševního vlastnictví, a učinit tak přítrž neustálým úpravám právních předpisů v členských státech, které přeshraniční správu práv v rostoucí míře znesnadňují;

17.

podporuje vytvoření právního rámce zaměřeného na usnadnění digitalizace a přeshraničního šíření osiřelých děl na jednotném digitálním trhu, což je také jedním z klíčových opatření stanovených v Digitální agendě pro Evropu, jež je součástí strategie Evropa 2020;

18.

konstatuje, že rozvoj přeshraničních služeb je rozhodně možný za předpokladu, že budou obchodní platformy připraveny získávat smluvně práva na pokrytí jednoho nebo více území, neboť je nutné mít na paměti, že v audiovizuálním odvětví představují územní systémy přirozené trhy;

19.

zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout právní jistoty ohledně toho, který právní systém platí pro zúčtování práv u přeshraniční distribuce, a to předložením návrhu, že použitelným právem by mělo být právo země, v níž podnik provozuje hlavní činnost a vytváří své hlavní příjmy;

20.

opět potvrzuje cíl dosáhnout intenzivnější a účinnější přeshraniční distribuce audiovizuálních děl on-line mezi členskými státy;

21.

navrhuje přijetí komplexního přístupu na úrovni EU, který by měl zahrnovat větší spolupráci mezi držiteli práv, on-line distribučními platformami a poskytovateli internetových služeb s cílem usnadnit uživatelsky vstřícný a konkurenceschopný přístup k audiovizuálnímu obsahu;

22.

zdůrazňuje, že je třeba zajistit flexibilitu a interoperabilitu distribuce audiovizuálních děl prostřednictvím digitálních platforem s cílem rozšířit legální on-line nabídku audiovizuálních děl v reakci na tržní poptávku a podpořit přeshraniční přístup k obsahu pocházejícímu z jiných členských států, při čemž je třeba zajistit dodržování autorských práv;

23.

vítá nový program „Tvůrčí Evropa“, jejž navrhla Komise a který zdůrazňuje, že on-line distribuce má také výrazný a pozitivní dopad na distribuci audiovizuálních děl, zejména na oslovení nového publika uvnitř i vně Evropy a na posílení sociální soudržnosti;

24.

zdůrazňuje význam neutrality sítě pro zaručení rovného přístupu k vysokorychlostním sítím, který je zásadní pro kvalitu legálních on-line audiovizuálních služeb;

25.

zdůrazňuje, že digitální propast mezi členskými státy nebo regiony EU představuje vážnou překážku pro rozvoj jednotného digitálního trhu; vyzývá proto k rozšíření širokopásmového přístupu k internetu v celé EU s cílem podnítit přístup k on-line službám a novým technologiím;

26.

připomíná, že u komerčního využití se práva převádí na producenta audiovizuálního díla, který se opírá o centralizaci výlučných práv zaručených podle autorského práva při zajišťování organizace financování, produkce a distribuce audiovizuálních děl;

27.

připomíná, že komerční užívání výlučných práv týkajících se sdělování informací veřejnosti a zpřístupňování informací veřejnosti má za cíl vytváření finančních zdrojů, dostaví-li se obchodní úspěch, za účelem financování budoucí produkce a distribuce projektů, čímž je podporována dostupnost rozmanité a trvající nabídky nových filmů;

28.

vyzývá Komisi, aby předložila legislativní iniciativu pro kolektivní správu autorských práv zaměřenou na zajištění větší odpovědnosti a transparentnosti a lepší správy organizací kolektivní správy práv, jakož i účinných mechanismů pro řešení sporů, a na vyjasnění a zjednodušení systémů udílení licencí v hudebním odvětví; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba jasně rozlišovat mezi postupy udílení licencí pro různé druhy obsahu, zejména mezi audiovizuálními/kinematografickými a hudebními díly; připomíná, že udílení licencí na audiovizuální díla se děje na základě individuálních smluvních dohod a v některých případech kolektivní správy žádostí o odměnu;

29.

zdůrazňuje, že zpráva Komise o provádění směrnice 2001/29/ES (7) identifikovala rozdíly v provádění ustanovení článků 5, 6 a 8 v členských státech, což vede k rozdílnému výkladu a rozhodnutím ze strany soudů členských států; upozorňuje, že tato rozhodnutí se stala součástí zvláštního souboru judikatury v oblasti audiovizuálního odvětví;

30.

žádá Komisi, aby pokračovala v přísné kontrole provádění směrnice 2001/29/ES a v pravidelném podávání zpráv o učiněných zjištěních Parlamentu a Radě;

31.

vyzývá Komisi, aby po konzultaci se všemi relevantními zúčastněnými stranami přezkoumala směrnici 2001/29/ES tak, aby ustanovení článků 5, 6 a 8 byla přesněji formulována s cílem zajistit na úrovni Unie harmonizaci právního rámce pro ochranu autorského práva v informační společnosti;

32.

podporuje zavedení jednotných evropských pravidel pro řádnou správu a transparentnost organizací pro kolektivní správu práv a účinných mechanismů pro řešení sporů;

33.

zdůrazňuje, že jednodušší zúčtování a seskupování, především u hudebních práv na audiovizuální díla pro on-line distribuci, by podpořilo vnitřní trh, a naléhavě vyzývá Komisi, aby tuto skutečnost náležitě zohlednila v ohlášeném právním aktu o kolektivní správě práv;

34.

poukazuje na to, že pokračující sbližování sdělovacích prostředků vyžaduje nové přístupy k řešení problémů nejen co se týče autorských práv, ale i práv v oblasti sdělovacích prostředků; vyzývá Komisi, aby ověřila, do jaké míry jsou rozdílná ustanovení pro lineární a nelineární služby obsažená ve směrnici 2010/13/EU o audiovizuálních mediálních službách stále aktuální, a přihlédla přitom k nejnovějšímu technologickému vývoji;

35.

je přesvědčen, že ačkoli je rozlišování mezi lineárním a nelineárním vysíláním do stále větší míry překonané, má omezení reklamy v lineárním vysílání pro děti, ve zprávách a v informačních programech své opodstatnění; navrhuje však, aby byly zváženy možnosti nových forem systémů zúčtování přesahujících jednotlivé programy a platformy, které by mohly vzbudit zájem o kvalitní obsah, a následně zvýšit kvalitu lineárních programů a podpořit rozmanitost na internetu, aniž by tím byly zatíženy příjmy soukromých rozhlasových a televizních společností;

36.

zdůrazňuje, že na digitální prostředí by měla být i nadále uplatňována možnost zvolit systémy územní produkce a distribuce, protože se zdá, že tento způsob uspořádání audiovizuálního trhu tvoří základ financování evropských audiovizuálních a kinematografických děl;

37.

vyzývá Komisi, aby předložila analýzu, v níž posoudí, zda by zásada vzájemného uznávání mohla být uplatněna na digitální zboží stejným způsobem, jako je tomu u zboží fyzického;

Identifikace

38.

má za to, že by k usnadnění hrazení práv mohly být použity nové technologie; vítá v této souvislosti iniciativu týkající se mezinárodního standardního čísla audiovizuálního díla (ISAN), které zjednodušuje identifikaci audiovizuálních děl a držitelů práv k těmto dílům; vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení prováděcích opatření, která by zjednodušila širší využívání systému ISAN;

Neoprávněné použití

39.

vyzývá Komisi, aby uživatelům internetu poskytla právní jistotu při používání služeb nabízených formou streamingu a aby především zvážila, jakými způsoby lze zabránit používání platebních systémů a financování těchto služeb prostřednictvím reklamy na placených platformách, které nabízí neoprávněné služby stahování a streamingu;

40.

vyzývá členské státy, aby podporovaly dodržování autorských práv a práv příbuzných a aby bojovaly proti poskytování a distribuci neautorizovaného obsahu, a to i v rámci streamingu;

41.

upozorňuje na náhlý nárůst počtu platforem sociálních sítí, které uživatelům internetu nabízejí možnost poskytnout finanční podporu produkci filmu nebo dokumentu, což v nich vyvolává pocit přímého zapojení do jeho výroby, zdůrazňuje však přesto, že tento druh financování v nejbližší době pravděpodobně nenahradí tradiční zdroje financování;

42.

uznává, že tam, kde existují legální alternativy, zůstává porušování autorských práv on-line problémem, a legální dostupnost kulturních děl chráněných autorským právem on-line je tudíž potřeba doplnit posíleným on-line prosazováním autorského práva, a to při plném dodržování základních práv, zejména svobody informací a slova, ochrany osobních údajů a práva na soukromí, jakož i zásady prostého přenosu;

43.

vyzývá Komisi, aby podpořila právní jistotu v souvislosti s přezkumem směrnice 2004/48/ES určené pro analogový trh, s cílem provést v ní změny nezbytné k vytvoření efektivních řešení pro digitální trh;

Odměňování

44.

připomíná, že je nezbytné zajistit řádné odměňování držitelů práv za on-line distribuci audiovizuálního obsahu; konstatuje, že ačkoli je toto právo na evropské úrovni uznáváno od roku 2001, řádné odměňování za díla, jež jsou zpřístupněna on-line, stále chybí;

45.

domnívá se, že cílem této odměny by mělo být usnadnění umělecké tvorby, zvýšení evropské konkurenceschopnosti a zohlednění charakteristických znaků daného sektoru, zájmů jednotlivých zúčastněných stran i potřeby výrazného zjednodušení postupů pro udělování licencí; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami podněcovala řešení vycházející zdola s cílem dále rozvíjet konkrétní právní úpravu EU;

46.

je toho názoru, že je nezbytné zaručit autorům a umělcům odměnu, jež je spravedlivá a přiměřená všem formám využívání jejich děl, především využití on-line, a z tohoto důvodu vyzývá členské státy, aby zakázaly výkupní smlouvy, které jsou s touto zásadou v rozporu;

47.

vyzývá Komisi, aby bezodkladně předložila studií zabývající se nerovnostmi různých mechanismů odměňování autorů a umělců, které se používají na vnitrostátní úrovni, s cílem vypracovat seznam osvědčených postupů;

48.

vyzývá k opětovnému vyvážení vyjednávací pozice autorů a umělců ve vztahu k producentům tím, že autorům a umělcům bude přiznáno nezadatelné právo na odměnu za veškeré formy využívání jejich děl, včetně stálé odměny v případě, že převedli své výlučné právo na zpřístupnění daného díla na producenta;

49.

vyzývá k přijetí opatření, která držitelům práv zajistí spravedlivou odměnu za distribuci, opakované vysílání a reprízy audiovizuálních děl;

50.

tvrdí, že nejlepším způsobem, jak zaručit držitelům práv odpovídající odměnu, je nabídnout jim podle jejich preferencí volbu mezi dohodami o kolektivním vyjednávaní (včetně dohodnutých běžných smluv), rozšířenými kolektivními licencemi a organizacemi kolektivní správy;

Udělování licencí

51.

zdůrazňuje, že acquis communautaire v oblasti evropského autorského práva samo o sobě nebrání dobrovolným licenčním mechanismům pro území více států či celé Evropy, ale že kulturní a jazykové rozdíly mezi členskými státy, jakož i rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech, včetně těch nesouvisejících s duševním vlastnictvím, vyžadují flexibilní a komplexní přístup na evropské úrovni s cílem pokročit směrem k digitálnímu jednotnému trhu;

52.

poukazuje na to, že mechanismy udělování licencí na více územích a v celé Evropě by si měly zachovat dobrovolný charakter a že jazykové a kulturní rozdíly mezi členskými státy, nehledě na rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech nesouvisejících s oblastí autorských práv, s sebou nesou vlastní specifické problémy; je proto přesvědčen, že je nutné zaujmout k udělování licencí v celé Evropě flexibilní přístup a současně chránit držitele práv a postupovat směrem k jednotnému digitálnímu trhu;

53.

domnívá se, že bude-li možné podporovat a prosazovat udržitelné udělování licencí na audiovizuální díla pro více území v rámci jednotného digitálního trhu, usnadní se trhem řízené iniciativy; zdůrazňuje, že digitální technologie poskytují nové a inovační způsoby pro přizpůsobení a obohacení nabídky těchto děl na každém trhu a pro uspokojení poptávky spotřebitelů, včetně přeshraničních služeb přizpůsobených potřebám; vyzývá k lepšímu využívání digitálních technologií, jež by měly představovat odrazový můstek jak pro diferenciaci, tak pro multiplikaci zákonné nabídky audiovizuálních děl;

54.

domnívá se, že je třeba aktualizovaných údajů ohledně podmínek pro udělování licencí, držitelů licencí a repertoárů a že je zapotřebí vypracovat na evropské úrovni komplexní studie, aby bylo možné usnadnit transparentnost, identifikovat, kde vznikají problémy, a vytvořit jasné, účinné a vhodné mechanismy pro jejich řešení;

55.

uvádí, že správa audiovizuálních práv v digitálním věku by mohla být pro komerční využívání děl snazší, pokud by členské státy mohly prosazovat účinné a transparentní udělování licencí,včetně dobrovolného rozšířeného kolektivního udělování licencí, v těch případech, kde v současné době pociťují nedostatky;

56.

konstatuje, že pro pracovníky v oblasti kultury a pro členské státy by bylo užitečné vyjednat provádění opatření, která by umožnila, aby se u veřejných záznamů děl, jež tvoří součást dědictví, v plné míře využily digitální technologie, zejména co se týče přístupu ke vzdáleným digitálním dílům nekomerční povahy;

57.

vítá konzultaci Komise, která byla zahájena zveřejněním zelené knihy a tím, že Komise uznala zvláštní rysy audiovizuálního odvětví, pokud jde o mechanismy udílení licencí, které mají velký význam pro pokračování rozvoje tohoto sektoru, co se týče podpory kulturní rozmanitosti i silného evropského audiovizuálního průmyslu na jednotném digitálním trhu;

Interoperabilita

58.

vyzývá členské státy, aby zajistily, aby kolektivní správa práv spočívala na efektivních, funkčních a interoperabilních systémech;

DPH

59.

zdůrazňuje, že je důležité zahájit diskusi o otázce rozdílných sazeb DPH v jednotlivých členských státech, a vyzývá Komisi a členské státy, aby v této oblasti koordinovaly své činnosti;

60.

zdůrazňuje, že je třeba uvažovat o uplatňování snížené sazby DPH na digitální distribuci kulturních statků a služeb, aby byly odstraněny nesrovnalosti mezi službami on-line a off-line;

61.

zdůrazňuje, že je třeba uplatňovat stejnou sazbu DPH na kulturní audiovizuální díla prodávaná on-line i tradičním způsobem; domnívá se, že přitažlivost digitálních platforem by zvýšilo uplatňování snížené sazby DPH na kulturní obsah na internetu, který je prodáván poskytovatelem usazeným v EU spotřebiteli s bydlištěm v EU; v této souvislosti připomíná své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o modernizaci právních předpisů týkajících se DPH za účelem podpory jednotného digitálního trhu (8) a ze dne 13. října 2011 o budoucnosti DPH (9);

62.

vyzývá Komisi, aby zavedla právní rámec pro audiovizuální služby on-line mimo EU, jsou-li tyto služby přímo nebo nepřímo zaměřeny na veřejnost v EU, a zajistila tak, že se jich budou týkat stejné požadavky, jako je tomu u služeb v EU;

Ochrana a podpora prodeje audiovizuálních děl

63.

upozorňuje na podmínky, za nichž jsou v digitálním věku plněny úkoly obnovení, zachování a zpřístupnění audiovizuálních děl pro kulturní a pedagogické účely, a zdůrazňuje, že si tato otázka zasluhuje zvláštní úvahu;

64.

vybízí členské státy, aby provedly směrnici o audiovizuálních mediálních službách, doporučuje, aby sledovaly, jakým způsobem jsou evropská díla, zejména filmy a dokumenty, ve skutečnosti prezentována a podporována v rámci různých audiovizuálních mediálních služeb dostupných veřejnosti, a zdůrazňuje nutnost užší spolupráce mezi regulačními orgány a organizacemi financujícími film;

65.

vyzývá Komisi, aby nalezla mechanismy na podporu přístupu k archivovanému audiovizuálnímu materiálu uchovávanému evropskými institucemi filmového dědictví; konstatuje, že z důvodů, jež jsou často spojené s poklesem přitažlivosti pro spotřebitele a omezenou životností, je podstatná část evropského audiovizuálního materiálu komerčně nedostupná;

66.

vyzývá členské státy a Komisi, aby prosazovaly řešení usilující o podporu digitalizace a uchovávání těchto děl a jejich dostupnost pro účely vzdělávání, a to i v přeshraničním měřítku;

67.

bere na vědomí význam on-line knihovny Europeana a je přesvědčen, že by členské státy a kulturní instituce měly věnovat větší pozornost její dostupnosti a zviditelnění;

68.

domnívá se, že digitalizace a zachování kulturních zdrojů, jakož i lepší přístup k nim, skýtají velké hospodářské a sociální možnosti a jsou základní podmínkou budoucího rozvoje kulturních a tvůrčích kapacit Evropy a zastoupení jejího průmyslu v této oblasti; podporuje tudíž doporučení Komise ze dne 27. října 2011 o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (10), jakož i návrh na vytvoření aktualizovaného souboru opatření v této věci;

Vzdělání

69.

zdůrazňuje význam podpory digitálních dovedností a mediální gramotnosti u všech občanů EU, včetně starších osob a osob se zdravotním postižením, například sluchovým, a zmírnění digitální propasti, neboť tyto aspekty hrají zásadní úlohu, pokud jde o účast na společenském dění a demokratickém občanství; připomíná důležitou úlohu, kterou v tomto ohledu hrají veřejnoprávní sdělovací prostředky v rámci jejich poslání veřejné služby;

70.

opětovně potvrzuje klíčový význam začlenění nových technologií do národních vzdělávacích programů a především význam vzdělávání všech občanů EU ve všech věkových kategoriích v oblasti mediální a digitální gramotnosti, aby mohli rozvíjet své schopnosti v těchto oblastech a posléze z nich těžit;

71.

zdůrazňuje, že má-li se zvýšit povědomí o významu práv duševního vlastnictví a o dostupných zákonných způsobech on-line distribuce audiovizuálních děl, je třeba v této oblasti realizovat evropské a vnitrostátní vzdělávací kampaně; zdůrazňuje, že by spotřebitelé měli být náležitě informováni o veškerých otázkách spojených s právy duševního vlastnictví, jež by mohly vyvstat při využívání služeb pro sdílení souborů v rámci služeb tzv. cloud computingu;

72.

upozorňuje na to, že veřejnosti je nutné více zdůrazňovat význam ochrany autorského práva a s tím související potřeby spravedlivé odměny za práci;

73.

zdůrazňuje, že co se týče přístupu k audiovizuálním dílům on-line, je třeba zvážit udělení zvláštního postavení institucím, které slouží ke vzdělávání;

MEDIA 2014–2020

74.

poukazuje na to, že program MEDIA se zavedl jako samostatná značka a že je klíčové pokračovat v ambiciózním programu MEDIA na období 2014–2020, který se nese ve stejném duchu jako program stávající;

75.

zdůrazňuje, že je klíčové, aby program MEDIA nadále existoval jako specifický program plně se zaměřující na audiovizuální odvětví;

*

* *

76.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.


(1)  Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 327, 24.11.2006, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 57.

(4)  Úř. věst. L 236, 31.8.2006, s. 28.

(5)  Přijaté texty, P7_TA(2011)0240.

(6)  Směrnice 93/83/EHS, Úř. věst. L 248, 6.10.1993, s. 15.

(7)  Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.

(8)  Přijaté texty, P7_TA(2011)0513.

(9)  Přijaté texty, P7_TA(2011)0436.

(10)  Úř. věst. L 283, 29.10.2011, s. 39.


Top