EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012IP0147

Přezkumu šestého akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro sedmý akční program pro životní prostředí Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 o přezkumu šestého akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro sedmý akční program pro životní prostředí – Lepší životní prostředí pro lepší život (2011/2194(INI))

OJ C 258E , 7.9.2013, p. 115–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 258/115


Pátek, 20. dubna 2012
Přezkumu šestého akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro sedmý akční program pro životní prostředí

P7_TA(2012)0147

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. dubna 2012 o přezkumu šestého akčního programu pro životní prostředí a stanovení priorit pro sedmý akční program pro životní prostředí – Lepší životní prostředí pro lepší život (2011/2194(INI))

2013/C 258 E/16

Evropský parlament,

s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční program Společenství pro životní prostředí – závěrečné hodnocení“ (COM(2011)0531),

s ohledem na články 191 a 192 Smlouvy o fungování Evropské unie, jež se týkají zachování, ochrany a zlepšování kvality lidského zdraví a životního prostředí,

s ohledem na závěry Rady pro životní prostředí ze dne 10. října 2011 nazvané „Hodnocení šestého akčního programu Společenství pro životní prostředí a další postup: na cestě k sedmému akčnímu programu EU pro životní prostředí“,

s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí nazvanou „Evropské životní prostředí – stav a vyhlídky 2010“ (SOER2010),

s ohledem na technickou zprávu Evropské agentury pro životní prostředí č. 15/2011 „Odhalené náklady na znečištění ovzduší z průmyslových zařízení v Evropě“,

s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

s ohledem na sdělení Komise nazvané „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (COM(2011)0244),

s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ (COM(2011)0112),

s ohledem na sdělení Komise nazvané „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“ (COM(2011)0571),

s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (COM(2011)0144),

s ohledem na návrh Komise, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (COM(2011)0398),

s ohledem na návrhy Komise týkající se reformy společné zemědělské politiky, společné rybářské politiky a politiky soudržnosti,

s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro regionální rozvoj (A7-0048/2012),

A.

vzhledem k tomu, že platnost šestého akčního programu pro životní prostředí, který je v současnosti využíván, vyprší dne 22. července 2012;

B.

vzhledem k tomu, že šestý akční program pro životní prostředí poskytoval po období deseti let všeobecný rámec pro politiku v oblasti životního prostředí, přičemž během této doby došlo k upevnění a v podstatě k dokončení právních předpisů v této oblasti; vzhledem k tomu, že jeho přijetí postupem spolurozhodování zvýšilo jeho legitimitu a přispělo k vytvoření smyslu pro spoluodpovědnost; vzhledem k tomu, že členské státy a Komise však nepostupovaly vždy v souladu s tímto programem, a vzhledem k tomu, že šestý akční program měl i některé nedostatky, které je třeba řešit;

C.

vzhledem k různorodému pokroku v dosažení cílů stanovených v šestém akčním programu pro životní prostředí, kdy některých cílů bylo dosaženo (změna klimatu, odpady), některých dosaženo nebylo (ovzduší, životní prostředí ve městech, přírodní zdroje) a dosažení jiných cílů je podmíněno budoucím úsilím o provádění předpisů (chemické látky, pesticidy, voda), a vzhledem k tomu, že stále existuje řada problémů a je že zapotřebí vyvinout v této oblasti více úsilí;

D.

vzhledem k tomu, že šestý akční program pro životní prostředí byl narušen nedostatečným prováděním environmentálních ustanovení acquis v oblasti znečišťování ovzduší, úpravy vody a čištění odpadních vod, nakládání s odpady a ochrany přírody;

E.

vzhledem k tomu, že cíle zastavení poklesu biologické rozmanitosti do roku 2010 nebylo dosaženo z důvodu nedostatečných politických a finančních závazků;

F.

vzhledem k tomu, že zpráva Evropské agentury pro životní prostředí nazvaná „Evropské životní prostředí – stav a vyhlídky 2010“ (SOER2010) poukazuje na velké přetrvávající ekologické problémy, kterými je nutné se zabývat, jinak budou mít vážné důsledky;

G.

vzhledem k tomu, že některé aspekty právních předpisů v oblasti životního prostředí by měly být přezkoumány, a to zejména tím, že se posílí nezávislost při provádění posouzení vlivů na životní prostředí, která jsou stanovena směrnicí o posuzování vlivů na životní prostředí;

H.

vzhledem k tomu, že zhoršování stavu životního prostředí – znečištění ovzduší, hluk, chemické látky, špatná kvalita vody a degradace ekosystémů – je závažným faktorem nárůstu chronických onemocnění; vzhledem k tomu, že zásadním prvkem efektivního předcházení onemocněním a špatnému zdravotnímu stavu je tedy ambiciózní program EU na ochranu životního prostředí;

I.

vzhledem k tomu, že mezi členskými státy jsou stále velké rozdíly, pokud jde o kvalitu životního prostředí a veřejné zdraví;

1.

zdůrazňuje naléhavou nutnost přijmout co nejdříve sedmý akční program pro životní prostředí, v jehož rámci se budou řešit ekologické problémy, které jsou před námi; vyzývá proto Komisi, aby svůj návrh sedmého akčního programu pro životní prostředí bezodkladně předložila;

2.

domnívá se, že nový sedmý akční program pro životní prostředí musí jednoznačným způsobem vystihnout ekologické problémy EU, včetně rychleji probíhající změny klimatu, zhoršování stavu našich ekosystémů a stále většího nadměrného využívání přírodních zdrojů;

3.

zdůrazňuje s ohledem na současné problémy EU týkající se udržitelnosti, že akční programy pro životní prostředí přispívají jako zastřešující nástroje k zajištění nezbytné koordinace nejrůznějších politik Společenství; domnívá se, že konkrétně v příštím desetiletí bude ještě více nezbytné řešit ekologické problémy soudržnějším a integrovanějším způsobem, který zohlední jejích vzájemné propojení a odstraní přetrvávající nedostatky, neboť jinak může dojít k nenapravitelnému poškození životního prostředí;

4.

domnívá se, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl přesvědčivým způsobem vysvětlit přínosy přísné politiky v oblasti životního prostředí, aby se upevnila podpora veřejnosti a politická vůle jednat;

5.

je toho názoru, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl stanovit konkrétní cíle pro rok 2020 a také vymezit jasnou a smělou vizi pro stav životního prostředí v roce 2050, jejímž cílem je zajistit vysokou kvalitu života a dobré životní podmínky pro všechny v rámci bezpečných mezních hodnot v oblasti životního prostředí;

6.

domnívá se, že harmonogram sedmého akčního programu pro životní prostředí by měl být sladěn s víceletým finančním rámcem pro období po roce 2013 a se strategií Evropa 2020; zdůrazňuje však, že před schválením sedmého akčního programu pro životní prostředí budou v jiných oblastech politik pravděpodobně přijata zásadní rozhodnutí, jež budou mít na životní prostředí velký dopad;

7.

zdůrazňuje, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl vytvořit náležitý rámec pro zajištění přiměřeného financování, a to i pokud jde o financování inovací, výzkumu a vývoje, a že financování ekologických cílů, v součinnosti s programem LIFE a za plného zohlednění ochrany životního prostředí, by mělo tvořit důležitou součást víceletého finančního rámce, reformy společné zemědělské politiky (SZP), společné rybářské politiky, politiky soudržnosti a programu Horizont 2020; domnívá se zejména, že EU by měla pro tento program vytvořit nové zdroje financování, a to například prostřednictvím tržních nástrojů a zpoplatněním ekosystémových služeb;

8.

domnívá se, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl být všeobecným rámcem umožňujícím bojovat jak s přetrvávajícími, tak s novými ekologickými problémy a problémy týkajícími se udržitelnosti, přičemž budou řádně zohledněna stávající i plánovaná opatření;

9.

domnívá se, že v následujících deseti letech by sedmý akční program pro životní prostředí měl zajistit, aby rozhodnutí EU v oblasti životního prostředí byla vnitrostátním a místním správním orgánům, občanům, podnikům a investorům dostatečně jasná a aby pro ně byla předvídatelná; je toho názoru, že tento všeobecný program EU by měl být pro ostatní země světa výrazným politickým signálem a že by měl přispět k vytvoření mezinárodní environmentální správy;

10.

vyzývá Komisi, aby svůj návrh sedmého akčního programu pro životní prostředí založila na třech prioritách:

provádění a posilování právní předpisů

začlenění ekologických cílů do odvětvových politik

usilování o mezinárodní rozměr;

11.

je toho názoru, že mnoho cílů v šestém akčním programu pro životní prostředí je dobře zformulováno, je si ale vědom i toho, že mnoha cílů nebylo dosaženo; uvítal by proto, kdyby více těchto cílů bylo začleněno do sedmého akčního programu pro životní prostředí;

12.

rád by zdůraznil, že je důležité, aby se environmentální politika EU mohla řídit zásadou předběžné opatrnosti;

Provádění a posilování právní předpisů

13.

se znepokojením konstatuje přetrvávající nedostatky v provádění acquis v oblasti životního prostředí; domnívá se, že je naprosto nezbytné důsledně a na všech úrovních provádět, prosazovat i dále rozšiřovat klíčové priority v oblasti životního prostředí a souvisejících politik, kterými jsou změna klimatu, biologická rozmanitost, přírodní zdroje, životní prostředí a zdraví a rovněž sociální politika a politika zaměstnanosti, energetika, udržitelná doprava, udržitelné zemědělství a rozvoj venkova; zdůrazňuje proto, že je zapotřebí srozumitelných a jednotných právních předpisů v oblasti životního prostředí, založených na hodnocení veřejných politik a zpětných vazbách;

14.

vyzdvihuje skutečnost, že plný soulad s právem EU v oblasti životního prostředí je skutečným závazkem vyplývajícím ze Smlouvy a kritériem pro využívání finančních prostředků EU v členských státech;

15.

zdůrazňuje, že informování občanů o našich politikách v oblasti životního prostředí má zásadní význam pro jejich zapojení do úsilí o dosažení úspěchu těchto politik; žádá proto, aby se v rámci budoucího akčního programu vyvíjelo v tomto ohledu větší úsilí, neboť lepší životní prostředí pro lepší život nelze vytvořit pouze jednostranným úsilím orgánů bez podpory společnosti samotné;

Změna klimatu

16.

je toho názoru, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl zajistit důkladné provádění souboru opatření v oblasti změny klimatu a energetiky a jejich posílení;

17.

domnívá se, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl odrážet nutnost přijmout závazné cíle týkající se energetické účinnosti a energetických úspor, jelikož ty přispívají k boji proti změně klimatu a k ochraně životního prostředí; zdůrazňuje význam pružného rámce Společenství pro zajištění toho, aby opatření energetické účinnosti řádně zohledňovala specifika jednotlivých členských států;

18.

je toho názoru, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl také rozšířit diskusi o situaci po roce 2020 a měl by zvážit střednědobé cíle v oblasti snižování emisí, energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie pro rok 2030;

19.

domnívá se, že sedmý akční program pro životní prostředí by se měl zabývat rovněž emisemi v námořní dopravě a emisemi jinými než CO2;

20.

zastává názor, že sedmý akční program pro životní prostředí by se měl řádně věnovat přizpůsobení se změně klimatu s ohledem na různé regionální potřeby a na základě nadcházející strategie EU pro přizpůsobení; vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní návrh na reformu právních předpisů EU v oblasti rostlinolékařství, jehož cílem by bylo efektivně bojovat proti šíření invazivních druhů a škůdců, z nichž některé se šíří důsledkem změny klimatu;

21.

uznává další přínosy nárůstu výroby energie z obnovitelných zdrojů, pokud jde o snižování znečištění a dopady na zdraví, za předpokladu, že tento nárůst vede k účinnému snížení výroby energie z neobnovitelných zdrojů;

22.

doporučuje, aby byla na regionální úrovni navýšena podpora nízkouhlíkovým strategiím odolným vůči změně klimatu a malým projektům v oblasti klimatu malých a středních podniků, nevládních organizací a místních orgánů v rámci podprogramu pro oblast klimatu, který je součástí nového programu LIFE navrženého Komisí;

Účinné a udržitelné využívání zdrojů

23.

připomíná, že je naléhavě nutné celkově snížit spotřebu přírodních zdrojů; žádá Komisi, aby pojem „účinné využívání zdrojů“ vykládala v širokém slova smyslu, tak aby do něj byly zahrnuty všechny zdroje; zdůrazňuje, že mezi tyto zdroje se řadí např. přírodní energetické zdroje a jiné než energetické zdroje, jako jsou voda, ekosystémy a biologická rozmanitost; dále žádá Komisi, aby do oblasti účinného využívání zdrojů začlenila i udržitelné nakládání se surovinami a udržitelnou výrobu a spotřebu;

24.

domnívá se, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl být prostředkem k dosažení dlouhodobého cíle, zejména cíle snížit v příštích 20 letech ekologickou stopu o 50 %; zdůrazňuje, že nadměrná ekologická stopa EU podrývá regionální a globální perspektivy přírodních ekosystémů, jež mohou lidstvo v dostatečné míře zabezpečit;

25.

domnívá se, že by se do sedmého akčního programu pro životní prostředí měly začlenit cíle Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje;

26.

vyzývá Komisi, aby využívala a zdokonalila stávající dostupné ukazatele účinnosti využívání zdrojů, aby v úzké spolupráci s členskými státy a všemi ostatními zúčastněnými stranami bezodkladně vymezila cíle a co nejrychleji vypracovala nové ukazatele a cíle, bude-li to výše zmíněný plán vyžadovat; s ohledem na omezení stěžejního ukazatele produktivity zdrojů vyzývá Komisi, aby co nejrychleji vytvořila ukazatel spotřeby materiálů založený na životním cyklu, který zohledňuje skryté toky, tj. možný přesun environmentálních tlaků mimo EU a přesuny deficitů a závislosti;

27.

je toho názoru, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl stanovit vypracování legislativního rámce, tak aby ve všech relevantních politikách, zejména v politice udržitelné výroby, byla zohledněna koncepce stupňovitého využívání zdrojů, s cílem zajistit, aby naše suroviny, jichž je nedostatek, byly plně využívány;

28.

je toho názoru, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl zahrnovat cíle týkající se řešení otázky životního prostředí ve městech, kde žije většina evropských občanů, kde jsou produkovány více než dvě třetiny emisí CO2 a kde je životní prostředí značně zatěžováno, a že by měl – v souladu se zásadou subsidiarity – poskytnout obecné pokyny, jak zlepšit integrované ekologické plánování, udržitelnou mobilitu, životní úroveň a zdraví veřejnosti ve městech;

29.

s ohledem na provádění strategií zaměřených na snižování znečištění v městském prostředí vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možnost zřízení evropského rámce podpory postupného provádění plánů městské mobility v evropských městech, zavedení postupů a mechanismů finanční podpory pro přípravu auditů a plánů městské mobility na evropské úrovni a vytvoření srovnávacího přehledu pro tuto oblast;

30.

domnívá se, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl zajistit úplné splnění cílů týkajících se udržitelné a ekologické spotřeby a výroby, které jsou vymezeny v Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje, například s ohledem na veřejné ekologické zakázky, a to v souladu se zásadami transparentnosti a spravedlivé hospodářské soutěže; vyzývá k rozvoji výrobkové politiky, která se zaměří na celý životní cyklus výrobku a začlení postupy slučitelné s dobrými životními podmínkami zvířat; vyzývá Komisi, aby, jakmile bude vypracována evropská metoda výpočtu ekologické stopy výrobku, zajistila, že spotřebitelům budou poskytnuty další informace ohledně ekologického dopadu výrobků hodnoceném v rámci jiných než stávajících systémů (ekoznačky, energetické štítky, ekologická osvědčení atd.); vyzývá Komisi, aby rozšířila oblast působnosti směrnice o ekodesignu a přezkoumala její provádění;

31.

domnívá se, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl prosazovat vytvoření programů pobídek na podporu poptávky po recyklovaných materiálech, zejména pokud by byly používány při výrobě konečných výrobků;

32.

zastává názor, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl v souladu s ostatními politikami EU zajistit důsledné provádění právních předpisů o odpadech, včetně souladu s obecnou hierarchií způsobů nakládání s odpady; domnívá se, že tento program by měl stanovit smělejší cíle, pokud jde o prevenci, opětovné používání a recyklaci, včetně cíle reálně snížit objem produkovaného odpadu, úplně přestat spalovat odpad, který je vhodný pro recyklaci či kompostování s ohledem na hierarchická ustanovení rámcové směrnice o odpadech a přísně zakázat ukládání tříděného odpadu na skládkách, jakož i cíle týkající se referenčních hodnot pro účinnost využívání zdrojů a technologickou účinnost; připomíná, že odpady jsou také zdrojem, který lze často znovu využít, a že při jejich opětovném využívání můžeme dosáhnout účinnosti; vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jakým způsobem lze zefektivnit sběr odpadu ze spotřebitelských výrobků jednak rozšířením zásady rozšířené odpovědnosti výrobce a jednak pokyny k řízení systémů zpětného využití, sběru a recyklace; zdůrazňuje, že je třeba investovat do recyklace surovin a vzácných zemin, protože pokud těžba, rafinace a recyklace vzácných zemin není řízena vhodným způsobem, může mít závažné dopady na životní prostředí;

33.

domnívá se, že by mělo dojít k dalšímu propracování cílů, které již byly stanoveny v několika směrnicích týkajících se sběru a třídění odpadu, a že tyto cíle by měly být stanoveny s ohledem na co nejdůkladnější a nejkvalitnější využití materiálů ve všech fázích recyklace, tj. ve fázi sběru, demontáže, předběžného zpracování a recyklování/čištění;

34.

domnívá se, že je třeba, aby sedmý akční program pro životní prostředí zohlednil ustanovení nového návrhu vodohospodářské politiky EU, a zdůrazňuje význam lépe koordinovaného přístupu ke stanovování cen vody; vyzývá proto Komisi, aby zjednodušila přístup k řešením nedostatku vody, zpětnému získávání vody a rozvoji alternativních zavlažovacích technik a aby podporovala optimalizaci navazujících způsobů využívání vody v rámci jejího koloběhu, včetně případné recyklace vody používané k zemědělským a průmyslovým účelům a zpětného získávání živin a energie obsažených v odpadních vodách;

35.

vyzývá členské státy, aby zajistily důsledné a účinné uplatňování právních předpisů v oblasti vodohospodářství, a domnívá se, že má-li být zajištěn soulad s rámcovou směrnicí o vodě a směrnicí o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, je třeba vypracovat opatření k obnově přírodních břehů řek a zalesnění přilehlých oblastí;

36.

naléhavě vyzývá Komisi, aby do stanovování cílů, které by měly zajistit udržitelnost využívání půdy v sedmém rámcovém programu pro životní prostředí, zapojila všechny zainteresované subjekty; vyzývá Komisi, aby vymezila zásadní otázky využívání půdy, např. ztrátu polopřírodních stanovišť a nahrazení využívání půdy pro vysoce hodnotné plodiny bioenergetickými plodinami; poukazuje v této souvislosti na nutnost kritérií udržitelnosti pro biomasu a biopaliva, která budou řešit i otázku nepřímé změny ve využívání půdy;

37.

domnívá se, že sedmý akční program pro životní prostředí se musí zabývat dopady evropských politik mimo EU, a žádá proto Komisi, aby dosáhla pokroku ve snižování stopy EU na půdu ve třetích zemích, zejména tak, že se bude zabývat nepřímou změnou ve využívání půdy vyvolanou biopalivy a biomasou určenou k výrobě energie, a aby do programu začlenila cíl, že žádná půda vysoké ekologické hodnoty nebude nově využívána k pěstování plodin pro EU;

Biologická rozmanitost a lesní hospodářství

38.

zdůrazňuje, že EU si nemůže dovolit další neúspěch, a že je proto důležité učinit právě nyní kroky, které ji umožní stoprocentně splnit svůj vlastní hlavní cíl pro rok 2020 v oblasti biologické rozmanitosti, jakož i závazky, jež přijala na celosvětové úrovni ohledně zachování biologické rozmanitosti, a zajistit dostatečné zdroje k ochraně sítě Natura 2000; domnívá se, že problémy při plnění cílů stanovených pro rok 2010 poukazují na nutnost provedení důkladného přezkumu dosud uplatňovaných metod; je přesvědčen, že se musí vypracovat integrované strategické studie zahrnující faktory, jež by mohly mít vliv na chráněné oblasti; domnívá se, že tyto studie by měly být začleněny do plánů rozvoje měst a měly by být doprovázeny vzdělávacími a informačními kampaněmi o významu místních zdrojů a jejich zachování;

39.

domnívá se, že vize strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, včetně jejích cílů a akcí, by měly být zařazeny do sedmého akčního programu pro životní prostředí jako nástroj k zajištění jeho řádného provádění; je toho názoru, že některá opatření musí být krátkodobě posílena, aby se problematika biologické rozmanitosti jasnějším způsobem řešila ve všech oblastech politik, a že má-li být účinně dosaženo cíle pro rok 2020, je nutné učinit další kroky (tj. opatření k obnově degradovaných ekosystémů); zdůrazňuje, že sedmý akční program pro životní prostředí stanoví účinný rámec na podporu přijetí nezbytných právních a finančních nástrojů, počínaje zaručeným financováním sítě Natura 2000;

40.

zdůrazňuje význam uvolnění jak evropských, tak vnitrostátních finančních prostředků ze všech možných zdrojů a význam rozvoje inovativních finančních mechanismů k zajištění přiměřené podpory pro biologickou rozmanitost;

41.

vyzývá Komisi, aby do konce roku 2012 vypracovala sdělení o nové evropské strategii v oblasti lesního hospodářství, aby předložila návrhy účinných opatření ke zlepšení spolupráce mezi členskými státy v otázkách lesního hospodářství a aby podporovala racionální využívání lesních zdrojů a trvale udržitelné obhospodařování lesů;

42.

doporučuje, aby byla nová společná zemědělská politika více zaměřena na lesní hospodářství prostřednictvím podpory agrolesnictví a politiky rozvoje venkova založené na zásadách zachování udržitelnosti krajiny;

43.

vyzývá k přijetí nového nařízení Společenství o předcházení požárům nebo alespoň o zlepšení spolupráce členských států v této oblasti;

Kvalita životního prostředí a zdraví

44.

domnívá se, že špatný stav životního prostředí má výrazný dopad na zdraví, který s sebou přináší vysoké náklady, a že sedmý akční program pro životní prostředí by měl především:

i nadále zahrnovat cíl šestého akčního programu pro životní prostředí, že do roku 2020 budou chemické látky vyráběny a užívány pouze takovými způsoby, jež nemají závažné negativní dopady na zdraví a životní prostředí;

řešit kvalitu ovzduší – a to i v interiérech – a jejího dopadu na zdraví,

řešit problém hluku a jeho dopad na zdraví;

zajistit vypracování konkrétních opatření týkajících se nových zdravotních rizik pro člověka a zvířata, kterým se v současnosti nevěnuje dostatečná pozornost, prozkoumat na základě vědeckých studií a obecně platných definic účinky nových technologií na zdraví lidí a zvířat, např. pokud jde o nanomateriály, látky narušující činnost endokrinních žláz a kombinované účinky chemických látek;

zahrnovat opatření k ochraně zdraví dětí před znečištěním životního prostředí na základě parmského prohlášení WHO Europe o životním prostředí a zdraví z března 2010;

být propojen s druhým akčním plánem pro zdraví a životní prostředí;

45.

zdůrazňuje, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl stanovit konkrétní cíle, aby se zajistilo, že od roku 2020 již nebude zdraví evropských občanů negativně ovlivňováno znečištěním a nebezpečnými látkami;

46.

domnívá se, že by měly být řádně zohledněny metody hodnocení rizik chemických látek, přičemž upřednostněny by měly být alternativní metody, a nikoli pokusy na zvířatech; je toho názoru, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl umožnit přijetí celounijní strategie ke snížení počtu zvířat používaných pro testování bezpečnosti látek a že by měla být zajištěna vysoká kvalita života lidí i zvířat v EU;

47.

je přesvědčen, že je zapotřebí celostního přístupu ke zdraví a životnímu prostředí, jenž by spočíval především v obezřetnosti a předcházení rizikům a který by zohlednil zejména zranitelné skupiny obyvatelstva, např. lidské plody, děti a mládež;

48.

domnívá se, že úsilí by se mělo zaměřit na prevenci, obezřetnost a prosazování činností šetrných k životnímu prostředí na úrovni EU, a to v oblastech výzkumu, inovací a rozvoje, s cílem snížit zátěž onemocnění pro životní prostředí;

49.

domnívá se, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl k problematice dopravy přistupovat tak, že bude vybízet k větším investicím do dopravních systémů šetrným k životnímu prostředí a navrhne řešení dopravní neprůjezdnosti, emisí CO2 a mikročástic;

50.

považuje za důležité, že sedmý akční program pro životní prostředí věnuje velkou pozornost postupnému upouštění od používání rtuti v EU i mimo ni;

Vymáhání právních předpisů

51.

vyzývá členské státy, aby plně a řádně provedly právní předpisy EU v oblasti životního prostředí ve svém vnitrostátním právu, aby uplatňovaly přijaté politiky a strategie a aby zajistily přiměřené kapacity a finanční prostředky pro jejich řádné provádění i v období úsporných opatření, neboť neprovedení či neúplné provedení právních předpisů EU v oblasti životního prostředí je nejen nezákonné, ale z dlouhodobého hlediska i mnohem nákladnější pro společnost;

52.

domnívá se, že je nezbytné posílit Síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti životního prostředí (IMPEL), a naléhavě vyzývá Komisi, aby informovala o možných způsobech, jak toho dosáhnout;

53.

vyzývá Komisi, aby dříve, než přidělí finanční prostředky, systematicky prováděla předběžné kontroly dodržování všech příslušných právních předpisů Společenství, zejména v oblasti politiky soudržnosti;

54.

je toho názoru, že je důležité vnímat sedmý akční program pro životní prostředí jako nástroj komunikace s evropskými občany, které může mobilizovat, a to nejen pokud jde o prosazování politik přijatých na místní úrovni;

55.

vyzývá Komisi, aby se více uplatňovala ve své roli „strážkyně Smluv“ a zajistila správné provádění, uplatňování a vymáhání právních předpisů v oblasti životního prostředí ze strany všech členských států; doporučuje, aby se do postupu vypracovávání politiky v oblasti životního prostředí více zapojily místní orgány, a obecně se tak zlepšilo provádění právních předpisů, a aby byly zřizovány týmy zabývající se prováděním právních předpisů v oblasti životního prostředí ve vnitrostátním právu na regionální a místní úrovni; vyzývá proto Komisi, aby posoudila, jakou úlohu by při provádění a uplatňování předpisů mohla hrát Evropská agentura pro životní prostředí;

Začlenění ekologických cílů do odvětvových politik

56.

je toho názoru, že i v jiných odvětvových politikách nabývají ekologické cíle na významu, a že by tudíž bylo žádoucí tyto cíle do ostatních oblastí politik začlenit;

57.

vyzývá Komisi, aby vypracovala ukazatele, které jí umožní pokrok v začleňování ekologických cílů do těchto politik měřit;

58.

zastává názor, že plán pro energetiku na rok 2050 lze splnit pouze tehdy, budou-li realizovány doplňkové strategie, včetně posouzení zemědělství, opětovného zalesňování a zavedení politických pobídek pro inovace a rychlého zavedení využívání solární, geotermální a mořské energie;

59.

naléhavě vyzývá Komisi, aby do sedmého akčního programu pro životní prostředí zařadila souhrnný seznam všech stávajících ekologických cílů stanovených v rámci různých politik, především v rámci politiky v oblasti změny klimatu, biologické rozmanitosti, dopravy, energetiky, zemědělské a rybářské politiky a politiky soudržnosti, a aby je posuzovala ve vzájemném vztahu, čímž umožní jejich řádné srovnání a zajistí, aby spolu tyto cíle logicky souvisely;

60.

naléhavě vyzývá Komisi, aby při přezkumu směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí a směrnice 2001/42/ES zajistila jejich přínos k udržitelnému využívání půdy jakožto zásadního zdroje v EU, aby rozšířila působnost posuzování vlivů na životní prostředí tak, aby se nevztahovalo pouze na rozsáhlé projekty, a aby současně zpřísnila a rozšířila kritéria tohoto posuzování a zavedla koncepci stupňovitého využívání zdrojů a analýzu celého životního cyklu;

61.

vyzývá Komisi, aby předložila návrh postupu, který zajistí nestrannost a nezávislost posuzování vlivů na životní prostředí a který v prvé řadě ukončí přímý vztah mezi navrhovateli projektů a posuzovateli;

62.

doporučuje, aby byla nalezena spravedlivá rovnováha mezi nutností bojovat proti změně klimatu a zastavit či zmírnit úbytek biologických druhů na jedné straně a sedmým akčním programem pro životní prostředí na straně druhé, aby tak Evropská unie mohla dosáhnout cílů strategie EU 2020 a zabránit zbytečným nákladům spojeným se změnou klimatu a ztrátou biologické rozmanitosti; zdůrazňuje v této souvislosti význam politiky soudržnosti na období po roce 2013; s ohledem na preventivní politiku rovněž vyzdvihuje nutnost chápat náklady jako investice do budoucnosti a nových pracovních míst a vést informační a osvětové a jiné kampaně v zájmu výměny osvědčených postupů na všech úrovních; zdůrazňuje, že na vnitrostátní a regionální i místní úrovni je třeba lépe využívat technickou pomoc k potřebnému zvýšení správní kapacity; považuje za nezbytné účinně spojit cíle v oblasti výzkumu a inovací s rozvojovými potřebami na místní a regionální úrovni;

63.

zastává názor, že plán pro energetiku na rok 2050 lze splnit pouze tehdy, budou-li realizovány doplňkové strategie, včetně posouzení zemědělství, opětovného zalesňování a zavedení politických pobídek pro inovace a rychlého zavedení využívání solární, geotermální a mořské energie;

64.

domnívá se, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl v zájmu dodržení nagojských závazků obsahovat striktní a podrobný plán, podle nějž budou na evropské i vnitrostátní úrovni do roku 2020 postupně zrušeny všechny dotace s negativním dopadem na životní prostředí, např. ty, které mají negativní vliv na biologickou rozmanitost;

65.

je toho názoru, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl umožňovat, aby se do evropského semestru začlenil ekologický rozměr nad rámec hlavních ukazatelů, které jsou v současnosti používány v oblasti změny klimatu a energetiky; vyzývá především Komisi, aby integrovala politiky v oblasti účinnosti využívání zdrojů stanovené plánem pro dosažení této účinnosti a aby prostřednictvím evropského semestru monitorovala kroky členských států navazující na doporučení, která byla každému z nich poskytnuta;

66.

zdůrazňuje důležitou úlohu regionálních a místních úřadů, nevládních organizací, akademické obce, jakož i občanské společnosti a soukromého sektoru při prosazování a provádění účinné environmentální politiky v celé EU;

67.

domnívá se, že v zájmu dosažení smysluplných výsledků je nutno zajistit provádění programů na regionální a místní úrovni a že tohoto procesu se musí účastnit všechny zainteresované strany; vyzývá k tomu, aby byla věnována pozornost situaci regionů a území se zvláštními zeměpisnými rysy, jako jsou ostrovy, horské oblasti a řídce osídlené oblasti; vítá návrh Komise na širší využívání posuzování dopadů na životní prostředí a strategického posuzování dopadů na životní prostředí při rozhodování na místní a regionální úrovni;

68.

vyzdvihuje skutečnost, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl zajistit důsledné dodržování Aarhuské úmluvy, zejména pokud jde o přístup ke spravedlnosti; zdůrazňuje v této souvislosti naléhavou potřebu přijmout směrnici, která se bude otázkou přístupu ke spravedlnosti zabývat; vyzývá Radu, aby dodržela své závazky vyplývající z Aarhuské úmluvy a aby do konce roku 2012 přijala společný postoj k příslušnému návrhu Komise;

69.

zastává názor, že sedmý akční program pro životní prostředí by se měl zaměřit na podporu rozvoje jiných modelů měření růstu a blahobytu, než je míra HDP;

70.

vyzývá Komisi a členské státy, aby v globálním měřítku podporovaly ekologické hospodářství, které v sobě zahrnuje environmentální, sociální a ekonomické aspekty, jako je odstraňování chudoby;

71.

zdůrazňuje, že obzvláště v dnešním ekonomickém klimatu je důležité občanům EU dokázat, že ochrana životního prostředí není v rozporu s udržitelným hospodářským a sociálním rozvojem; podporuje proto propagaci úspěšných projektů a poskytování informací veřejnosti o reálnosti toho, aby se v oblastech významného přírodního a kulturního dědictví, jako je síť Natura 2000, rozvíjelo hospodářství, které na tyto oblasti nebude mít nepříznivý dopad;

72.

připomíná, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl vytvořit náležitý rámec pro přiměřené financování, a to i pokud jde o financování inovací, výzkumu a vývoje;

73.

domnívá se, že program LIFE+ by měla řídit Komise s důrazem na projekty v oblasti inovací a špičkových kompetencí, a to tak, že budou podporovány malé a střední podniky a instituce v oblasti výzkumu a vývoje, prioritou se stane systematické a integrované udržování biologické rozmanitosti a zemědělské technologie kompatibilní s ochranou půdy a potravního řetězce ekosystémů zvířat; věří, že program EU LIFE+ by měl být ve větší míře podporován ve všech regionech Evropy, aby podněcoval inovativní postupy na místní úrovni a aby se zvýšil dopad složky „Politika a správa v oblasti životního prostředí“ tohoto programu a povědomí o ní;

74.

vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci příštího rámcového programu pro výzkum vypracovaly program pro výzkum a inovace zaměřený na nové materiály a zdroje, jež by v budoucnu mohly nahradit stávající suroviny, kterých je nedostatek;

Mezinárodní rozměr

75.

domnívá se, že cílem sedmého akčního programu pro životní prostředí by mělo být začlenění ekologických témat do jednání v rámci všech vnějších vztahů EU, zejména pokud jde o jednání o dohodách týkajících se rozvojové pomoci a obchodu, s cílem podporovat ochranu životního prostředí ve třetích zemích; vyzývá EU, aby prosazovala společné plánování výzkumných činností v oblasti životního prostředí se sousedními zeměmi;

76.

vyzývá Komisi, aby do svého návrhu začlenila závazek EU plně podporovat práci OSN, Světové banky a Evropské agentury pro životní prostředí na systému environmentálního účetnictví s cílem poskytnout světu pro tuto oblast jednotný nástroj; vítá závazky EU, které přijala v rámci své strategie v oblasti biologické rozmanitosti a které se týkají rozšiřování znalostí o ekosystémech a jejich funkcích v EU (jako v případě lesů); vyzývá členské státy, aby sdílely informace o svých zkušenostech a aby srovnávaly své postřehy o metodikách týkajících se ekosystémového účetnictví;

77.

je toho názoru, že sedmý akční program pro životní prostředí by měl zajistit včasné splnění mezinárodních závazků EU, a především těch, které EU přijala v rámci UNFCCC a Úmluvy o biologické rozmanitosti;

78.

naléhavě vyzývá Komisi, aby do sedmého akčního programu začlenila výsledky konference Rio+20 o zelené ekonomice a posílení mezinárodní environmentální správy;

*

* *

79.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.


Top