Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012DC0429

ZPRÁVA KOMISE o používání nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v průběhu roku 2011

/* COM/2012/0429 final */

52012DC0429

ZPRÁVA KOMISE o používání nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v průběhu roku 2011 /* COM/2012/0429 final */


ZPRÁVA KOMISE

o používání nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise v průběhu roku 2011

Předmluva

Tato zpráva, vypracovaná na základě čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise[1], se týká roku 2011 a vychází ze statistických údajů shrnutých v příloze.

Tyto statistiky ukazují počet žádostí, nikoli počet požadovaných dokumentů. V praxi se žádosti týkají jednoho dokumentu i celých složek o konkrétním řízení. Do statistik nejsou zahrnuty žádosti o přístup k dokumentům, které byly v době podání žádosti veřejně přístupné.

1.           Revize nařízení (ES) č. 1049/2001

1.1.        Dva různé návrhy na revizi nařízení č. 1049/2001, které předložila Evropská komise, jsou stále posuzovány v interinstitucionálním řízení. První návrh na přepracování nařízení, který předložila Komise dne 30. dubna 2008, přináší řadu podstatných změn a podává tak jasnější výklad nařízení č. 1049/2001. Druhý návrh předložila Komise dne 21. března 2011 s cílem přizpůsobit nařízení č. 1049/2001 formálním požadavkům Lisabonské smlouvy tím, že rozšířuje institucionální působnost nařízení na všechny orgány, instituce, úřady a agentury Evropské unie, s určitými omezeními, pokud jde o Evropský soudní dvůr, Evropskou centrální banku a Evropskou investiční banku.

1.2.        Evropský parlament přijal své stanovisko k oběma návrhům v prvním čtení dne 15. prosince 2011 a navrhl 63 změn. Dánské předsednictví Rady zvažovalo různé možnosti toho, jak posunout legislativní proces dopředu s cílem dosáhnout dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí.

2.           Rejstříky a internetové stránky

2.1.        V průběhu roku 2011 bylo do rejstříku Komise vloženo 19 956 nových dokumentů (viz tabulka v příloze).

2.2.        Podle čl. 17 odst. 1 nařízení č. 1049/2001 má Komise ve své výroční zprávě uvést počet dokumentů, které má v držení, ale které nebyly do rejstříku zaneseny, protože jsou „citlivé“ ve smyslu čl. 9 odst. 1 citovaného nařízení[2] . Ve veřejném rejstříku Komise byly do konce roku 2011 dokumenty série KOM, K, Úř. věst., PV a SEK. V roce 2011 Komise nevytvořila ani neobdržela žádné citlivé dokumenty, které by patřily do jedné z těchto kategorií.

2.3.        V následující tabulce je statistika za rok 2011 týkající se internetových stránek „Transparentnost a přístup k dokumentům“ dostupných na serveru EUROPA:

|| Počet návštěvníků || Počet relací || Shlédnuté stránky

Celkem || 41,408 || 46,191 || 425,434

Měsíční průměr || 3,451 || 3,849 || 35,453

3.           Spolupráce s ostatními orgány, na které se nařízení vztahuje

Interinstitucionální výbor zřízený podle čl. 15 odst. 2 nařízení v roce 2011 nezasedal. Všechny tři orgány (Evropský parlament, Rada a Komise) byly v pravidelném kontaktu na administrativní úrovni, aby zajistily jednotné používání nařízení.

4.           Analýza žádostí o přístup

4.1.        V roce 2011 zůstal tok žádostí o přístup v počáteční fázi poměrně stabilní, přičemž počet žádostí jen velmi mírně stoupl (na 6447 v roce 2011 ze 6361 v roce 2010) a počet odpovědí na základě nařízení 1049/2001 klesl ještě méně (na 6055 v roce 2011 ze 6127 v roce 2010).

4.2.        Pokud jde o potvrzující fázi, počet obdržených žádostí klesl o téměř 9 % (165 nových potvrzujících žádostí v roce 2011 oproti 181 v roce 2010). Celkový počet odpovědí na potvrzující žádosti se takřka shodoval s počtem obdržených žádostí (162 případů uzavřeno v roce 2011 v porovnání se 150 v roce 2010). Mezi těmito odpověďmi bylo 144 (89 %) potvrzujících rozhodnutí o přístupu k dokumentům podle nařízení č. 1049/2001. Jejich počet vzrostl v roce 2011 o 18 % ve srovnání s rokem 2010, kdy bylo těchto rozhodnutí vydáno 122.

4.3.        V roce 2011 GŘ pro daně a celní unii obdrželo nejvyšší počet původních žádostí (7,80 %) a v těsném závěsu za ním bylo GŘ pro hospodářskou soutěž se 6,99 % původních žádostí a GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele s 6,96 %. Za zmínku stojí zvýšený zájem v nedávno reorganizovaných odvětvích, kde čtyři nová generální ředitelství nahradila dvě dřívější: Generální ředitelství pro mobilitu a Generální ředitelství pro dopravu spolu s energetikou (bývalý GŘ pro dopravu a energetiku), jakož i Generální ředitelství pro životní prostředí a Generální ředitelství pro oblast klimatu (bývalý GŘ pro životní prostředí).

Ačkoli vnější vztahy EU spadají do kompetence nově zorganizované Evropské služby pro vnější činnost, v roce 2011 se to ještě neprojevilo ve statistice Komise, protože v jejích rejstřících je nadále evidována větší část příslušných žádostí podle nařízení č. 1049/2001.

4.4.        Opět se potvrdilo, že nejaktivnější kategorií žadatelů, na kterou připadlo 25,73 % původních žádostí, byla akademická obec. Stejně jako v předchozích letech pak následovaly právnické firmy s 11,30 % a organizace občanské společnosti (nevládní organizace, zájmové skupiny) s 8,59 % z celkového počtu žádostí. U 34,78 % žádostí není sociálně-profesní profil znám.

4.5.        Zeměpisné rozdělení původních žádostí zůstalo rovněž podobné jako v předchozích letech, pouze s mírným zvýšením stále největšího podílu žádostí pocházejících z Belgie (21,42 %). Téměř stejný počet žádostí pocházel z Itálie a Německa (12,37 % a 12,27 %). Ani jeden z ostatních členských států nepřekročil 10 % žádostí, přičemž největší počet žádostí pocházel z členských států s největším počtem obyvatel, tj. z Francie, Španělska, Spojeného království, Nizozemska a Polska. Podíly žádostí z 12 „nových“ členských států je stále mírně nižší než podíly žádostí pocházející ze „starých“ členských států EU.

5.           Uplatnění výjimek z práva na přístup k dokumentům

5.1.        V roce 2011 zůstal podíl žádosti, které byly plně odmítnuty v prvním stupni, téměř totožný s předchozím rokem (12,17 % v roce 2011 oproti 12,47 % v roce 2010). Úplné zveřejnění bylo umožněno ve čtyřech z pěti případů (80,20 % oproti 82,16 % v roce 2010), zatímco podíl částečně zveřejněných dokumentů ve srovnání s předchozími lety mírně vzrostl a dosáhl 7,63 % (ve srovnání s 5,37 % v roce 2010).

5.2.        Poměrně stabilní zůstal počet případů, kdy po potvrzující žádosti Komise změnila postoj, který zaujaly její útvary, a nechala zcela zpřístupnit dříve odmítnuté dokumenty (14,58 % oproti 15,57 % v roce 2010). V menším počtu případů však došlo k tomu, že odepření bylo plně potvrzeno, a mnohem více bylo případů, kdy po potvrzující žádosti byla poskytnut širší přístup.

5.3.        Ačkoli na ochranu rozhodovacího procesu Komise (čl. 4 odst. 3) připadalo mírně nížší procento důvodů odmítnutí ve srovnání s předchozím rokem (25,73 % oproti 26,42 % v roce 2010), stejně se nachází na prvním místě seznamu nejčastěji uplatňovaných výjimek, ještě před výjimkou z důvodu ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu (čl. 4 odst. 2 třetí odrážka), jejíž použití v loňském roce kleslo o téměř o 5 % na 21,90 % případů (oproti 26,63 v roce 2010).

5.4.        Rostoucí tendenci je třeba zaznamenat, co se týče ochrany obchodních zájmů (16,83 % oproti 11,84 % v roce 2010) a ochrany mezinárodních vztahů (12,02 % oproti 9,83 % v roce 2010)

5.5.        Nejčastěji uplatňovaným důvodem pro potvrzení odepření přístupu byla, stejně jako v předchozích letech, ochrana cíle vyšetřování (32,68 % ve srovnání s 32 % v roce 2010).

– Ochrana rozhodovacího procesu Komise byla uplatněna v 19,33 % případů (naprosto stejný podíl jako v roce 2010), ale toto číslo je kumulovaným výsledkem nárůstu případů, kdy rozhodovací proces teprve probíhal (15,33 % oproti 11,33 % v předchozím roce), a souběžného poklesu případů, v nichž se jednalo o stanoviska určená pro vnitřní použití a kde již bylo rozhodnuto (4 % v porovnání s 8 % v roce 2010).

– Významný nárůst je třeba konstatovat co se týče ochrany soukromí a integrity jednotlivců (20,67 % oproti 9,33 % v roce 2010). Na druhé straně byla ochrana obchodních zájmů uplatňována o něco méně často než v předchozích letech (14,10 % ve srovnání s 16,67 % v roce 2010) a ještě méně se žadatelé dovolávali výjimky z ochrany soudního řízení a právního poradenství (1,33 % oproti 10 % v předchozím roce).

6.           Stížnosti předložené evropskému veřejnému ochránci práv

6.1.        V průběhu roku 2011 uzavřel veřejný ochránce práv 17 stížností na způsob, kterým Komise vyřídila žádost o přístup k dokumentům:

1 případ uzavřený bez zjištění nesprávného úředního postupu

1735/2010/MHZ ||

8 případů uzavřeno s kritickou poznámkou a/nebo další připomínkou

56/2007/PB || 3196/2007/(BEH)VL || 1633/2008/DK || 1294/2009/TN

271/2010/GG || 1403/2010/GG || 2073/2010/AN || 339/2011/AN

8 případů uzavřeno bez pokračování v šetření

715/2009/ANA || 1861/2009/(JF)AN || 1051/2010/BEH || 1109/2010/VL

1577/2010/GG || 1581/2010/(FS)GG || 2609/2010/BEH || 2691/2010/(VL)GG

6.2.        V průběhu roku veřejný ochránce práv začal prošetřovat 10 nových stížností, jejichž hlavním nebo vedlejším tématem byl přístup k dokumentům. To je mnohem méně než v roce 2010, kdy bylo zahájeno 22 vyšetřování.

7.           Soudní přezkum

Tak jako v předchozích letech, i v roce 2011 byla vydána významná nová judikatura[3].

7.1.        Soudní dvůr vynesl jedno z důležitých rozhodnutí o odvolání ve věci My Travel[4]. Soud posílil důkazní břemeno při uplatňování výjimek, jejichž účelem je ochrana rozhodovacího procesu a právního poradenství týkajícího se interních dokumentů souvisejících s nelegislativní věcí, když již bylo rozhodnutí přijato.

7.2.        Tribunál vynesl 6 rozsudků, které se týkaly práva na přístup k dokumentům:

T-362/08 IFAW v. Komise, rozsudek z 13.1.2011 || T-250/08, Batchelor v. Komise, rozsudek z 24.5.2011 || Spojené věci T-109/05 a T-444/05, Navigazione Libera del Golfo v. Komise, rozsudek z 24.5.2011

T-161/04, V. Jordana v. Komise, rozsudek z 7.7.2011 || T-29/08, LPN v. Komise, rozsudek z 9.9.2011 || T-437/08 CDC v. Komise, rozsudek z 15.12.2011

V rozsudcích ve věci Batchelor a IFAW II poskytl Soudní dvůr důležitá objasnění, pokud jde o posouzení námitek členských států vůči zpřístupnění dokumentů, které jsou v držení Komise, avšak pocházejí z členských států.

Ve věci Navigazione Libera del Golfo zrušil Tribunál rozhodnutí Komise přijaté předtím, než Soudní dvůr rozhodl věc Švédsko v. Komise (IFAW I), a kterým Komise bez dalšího zdůvodnění odmítla poskytnout přístup k dokumentu pocházajícímu z členského státu na základě námitky tohoto členského státu.

Ve svém rozhodnutí ve věci Jordana Soudní dvůr objasnil, že čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení je nedělitelné ustanovení, které vyžaduje, aby jakékoli porušení soukromí a osobnosti jednotlivce bylo vždy přezkoumáno a posouzeno v souladu s právními předpisy EU, které upravují ochranu osobních údajů, zejména s nařízením č. 45/2001.

Ve věci LPN Soudní dvůr potvrdil existenci obecné domněnky, že zpřístupnění dokumentů v řízení o porušení v zásadě narušuje ochranu cíle vyšetřování, dokud toto řízení stále probíhá.

Ve věci CDC Soudní dvůr rozhodl, že ochrana cíle vyšetřování nemohla být uplatněna pro odepření přístupu k seznamu dokumentů.

Je třeba upozornit na tři další případy, které byly odstraněny z rejstříku poté, co žadatel stáhl žádost:

T-88/11 BIA Separations v. Komise || T-14/11 Timab Industries and CFPR v. Komise || T-399/07, Basell Polyolefine v. Komise

7.3.        Soudní dvůr rozhodl, že nebude rozhodovat v pěti případech, a proto nařidil jejich odstranění z rejstříku:

T-411/09, Terezakis v. Komise || T-291/10, A. Martin v. Komise, || T-395/10 Stichting Corporate Europe Observatory v. Komise

T-120/10 ClientEarth and Others v. Komise || T-449/10 ClientEarth and Others v. Komise ||

7.4.        V roce 2010 byla v patnácti případech napadena rozhodnutí Komise podle nařízení (ES) č. 1049/2001.

T-603/11 Ecologistas en Acción-CODA v. Komise || T-545/11 Stichting Greenpeace Nederland and PAN Europe v. Komise || T-534/11 Schenker v. Komise

T-516/11 MasterCard and Others v. Komise || T-480/11 Technion - Israel Institute of Technology and Technion Research & Development v. Komise || T-362/11 Stichting Greenpeace Nederland and PAN Europe v. Komise

T-341/11 Ecologistas en Acción-CODA v. Komise || T-330/11 MasterCard and Others v. Komise || T-278/11 ClientEarth and Others v. Komise

Věc T-211/11 Timab Industries and CFPR v. Komise || T-111/11 ClientEarth v. Komise || T-93/11 Stichting Corporate Europe Observatory v. Komise

T-14/11 Timab Industries and CFPR v. Komise || T-88/11 BIA Separations v. Komise || T-447/11 Catinis v. Komise

7.5.        Soudnímu dvoru byla podána tři odvolání proti rozsudkům Tribunálu.

C-208/11P Internationaler Hilfsfonds eV proti Evropské komisi || C-554/11 P Internationaler Hilfsfonds proti Evropské komisi || Věc C-135/11 P IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds proti Evropské komisi

8.           Závěry

Po devíti letech neustálého růstu se počet žádostí předložených Komisi v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 nezměnil. S téměř 6 500 žádostmi za rok řešila Komise daleko největší počet žádostí o přístup ze všech institucí a orgánů Evropské unie.

Tato stabilizace objemu žádostí možná signalizuje, že právo na přístup k dokumentům už vešlo do značné míry ve známost mezi evropskými občany, občanskou společností a hospodářskými subjekty. V duchu Lisabonské smlouvy připravuje takové povědomí půdu pro širší veřejnou diskusi a jejich těsnější účast na utváření evropské politiky.

Na druhé straně se ztrácí potřeba podávat žádosti o přístup k dokumentům, protože Komise postupně zvyšovala proaktivní zveřejňování dokumentů a informací prostřednictvím veřejných rejstříků a internetových stránek.

Aktivní transparentnosti bylo dosaženo především pokud jde o legislativní činnost. Značné množství žádostí o přístup a téměř všechny potvrzujících žádostí se týkají činnosti Komise v oblasti dohledu nad uplatňováním práva EU. Tyto žádosti musí být vyřizovány souběžně s příslušným vyšetřováním. V takových případech se Komise musí nalézt správnou rovnováhu mezi zajištěním transparentnosti své činnosti a ochranou dalších práv, která jsou zaručená právními předpisy a judikaturou evropských soudů.

PŘÍLOHA

Statistika týkající se používání nařízení (ES) č. 1049/2001

1.           Počet dokumentů zanesených do rejstříku

|| KOM || K || Úř věst. || PV || SEK || Celkem

2011 || 2414 || 14025 || 131 || 93 || 3293 || 19956

Původní žádosti

2.           obdržené a vyřízené žádosti

|| 2009 || 2010 || 2011

Doručené žádosti || 5401 || 6361 || 6477

Odeslané odpovědi[5] [6] || 6636 || 7148 || 7075

Odpovědi na základě nařízení č. 1049/2001 || 5055 || 6127 || 6055

3.           Výsledek

            || 2009 || 2010 || 2011

počet || % || počet || % || počet || %

Přístup udělený || 4258 || 84,23 || 5034 || 82,16 || 4856 || 80,20

Přístup odepřený || 589 || 11,65 || 764 || 12,47 || 737 || 12,18

Částečný přístup || 208 || 4,11 || 329 || 5,37 || 462 || 7,62

celkem || 5055 || 100 || 6127 || 100 || 6055 || 100

Potvrzující žádosti

4.           Doručené a vyřízené žádosti

|| 2009 || 2010 || 2011

Doručené žádosti || 140 || 181 || 165

Odpovědi na žádosti || 134 || 152 || 162

Rozhodnutí o potvrzujících žádostech na základě nařízení č. 1049/2001 || 120 || 122 || 144

5.           Výsledek

|| 2009 || 2010 || 2011

počet || % || počet || % || počet || %

Potvrzení || 27 || 22,50 || 61 || 50 || 61 || 42,36

Částečná revize || 33 || 27,50 || 42 || 34,43 || 62 || 43,05

Celková revize || 60 || 50 || 19 || 15,57 || 21 || 14,58

celkem || 120 || 100 || 122 || 100 || 144 || 100

(1) Rozpis odmítnutí podle uplatněné výjimky (%)

6.           Původní žádosti

|| 2009 || 2010 || 2011

čl. 4 odst. 1 písm. a) první odrážka – ochrana veřejné bezpečnosti || 1,36 || 1,94 || 2,40

čl. 4 odst. 1 písm. a) druhá odrážka – ochrana obranných a vojenských záležitostí || 0,54 || 0,14 || 0,39

čl. 4 odst. 1 písm. a) třetí odrážka – ochrana mezinárodních vztahů || 8,17 || 9,83 || 12,02

čl. 4 odst. 1 písm. a) čtvrtá odrážka – ochrana finanční, měnové nebo hospodářské politiky || 2,09 || 2,15 || 1,88

čl. 4 odst. 1 písm. b) – ochrana soukromí a osobnosti jednotlivce || 6,99 || 9,76 || 8,90

čl. 4 odst. 2 první odrážka – ochrana obchodních zájmů || 13,99 || 11,84 || 16,83

čl. 4 odst. 2 druhá odrážka – ochrana cílů inspekce, vyšetřování a auditu || 9,81 || 7,32 || 6,76

čl. 2 odst. 2 třetí odrážka – ochrana cílů inspekce, vyšetřování a auditu || 27,61 || 26,63 || 21,90

čl. 4 odst. 3 první pododstavec – rozhodovací proces, dosud nepřijaté rozhodnutí || 17,80 || 16,80 || 17,15

čl. 4 odst 3 druhý pododstavec – rozhodovací proces, již přijaté rozhodnutí: stanoviska pro vnitřní použití v rámci diskuse a předběžných konzultací || 7,81 || 9,62 || 8,58

čl. 4 odst. 5 – odepření přístupu členským státem / jiným autorem dokumentu || 3,81 || 3,94 || 3,18

celkem || 100 || 100 || 100

7.           Potvrzující žádosti

|| 2009 || 2010 || 2011

čl. 4 odst. 1 písm. a) první odrážka – ochrana veřejné bezpečnosti || 2,55 || 2,67 || 1,33

čl. 4 odst. 1 písm. a) druhá odrážka – ochrana obranných a vojenských záležitostí || 0 || 0 || 2,00

čl. 4 odst. 1 písm. a) třetí odrážka – ochrana mezinárodních vztahů || 4,38 || 6,67 || 4,67

čl. 4 odst. 1 písm. a) čtvrtá odrážka – ochrana finanční, měnové nebo hospodářské politiky || 3,28 || 3,33 || 3,34

čl. 4 odst. 1 písm. b) – ochrana soukromí a osobnosti jednotlivce || 14,23 || 9,33 || 20,67

čl. 4 odst. 2 první odrážka – ochrana obchodních zájmů || 17,52 || 16,67 || 14,66

čl. 4 odst. 2 druhá odrážka – ochrana soudního řízení a právního poradenství || 5,47 || 10 || 1,33

čl. 4 odst. 2 třetí odrážka – ochrana cílů inspekce, vyšetřování a auditu || 25,91 || 32 || 32,68

čl. 4 odst. 3 první pododstavec – rozhodovací proces, dosud nepřijaté rozhodnutí || 12,77 || 11,33 || 15,33

čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec – rozhodovací proces, již přijaté rozhodnutí: stanoviska pro vnitřní použití v rámci diskuse a předběžných konzultací || 13,87 || 8 || 4,00

čl. 4 odst. 5 – odepření přístupu členským státem || - || - || -

celkem || 100 || 100 || 100

Rozdělení žádostí

8.           Podle spoĺečenských a profesních kategorií žadatelů (v %)

|| 2009 || 2010 || 2011

Akademická obec || 21,29 || 23,24 || 25,73

Advokáti || 10,24 || 10,69 || 11,30

Občanská společnost (zájmové skupiny, výrobní odvětví, nevládní organizace atd.) || 9,85 || 8,18 || 8,59

Veřejné orgány (jiné než orgány EU) || 7,33 || 13,56 || 8,20

Jiné orgány EU || 3,77 || 8,32 || 8,15

Novináři || 2,02 || 3,35 || 3,25

Blíže neurčeno || 45,5 || 32,68 || 34,78

celkem || 100 || 100 || 100

9.           Podle zeměpisného původu žádostí (v %)

|| 2009 || 2010 || 2011

Belgie || 18,26 || 17,95 || 21,42

Itálie || 7,18 || 8,85 || 12,37

Německo || 16,61 || 16,62 || 12,27

Francie || 8,01 || 9,05 || 8,90

Spojené království || 6,23 || 7,24 || 8,59

Španělsko || 6,27 || 6,86 || 7,16

Nizozemsko || 5,45 || 4,43 || 4,18

Polsko || 2,86 || 2,76 || 2,68

Lucembursko || 1,71 || 1,99 || 2,12

Dánsko || 1,63 || 2,02 || 2,11

Švédsko || 2,13 || 2,18 || 1,81

Finsko || 0,78 || 0,81 || 1,57

Rakousko || 1,98 || 2,08 || 1,38

Portugalsko || 1,61 || 1,16 || 1,15

Řecko || 1,06 || 1,22 || 1,10

Irsko || 0,72 || 1,49 || 1,02

Maďarsko || 0,70 || 0,89 || 0,96

Česká republika || 1,11 || 4,23 || 0,93

Bulharsko || 0,56 || 0,69 || 0,93

Rumunsko || 0,93 || 1,11 || 0,87

Slovensko || 0,50 || 0,56 || 0,56

Litva || 0,35 || 0,31 || 0,42

Slovinsko || 0,39 || 0,52 || 0,31

Kypr || 0,20 || 0,20 || 0,25

Estonsko || 0,17 || 0,09 || 0,19

Lotyšsko || 0,06 || 0,13 || 0,15

Malta || 0,30 || 0,22 || 0,12

Evropské státy mimo EU || 0,83 || 0,50 || 0,40

Severní Amerika || 0,37 || 0,11 || 0,23

Austrálie a Nový Zéland || 0,07 || 0,09 || 0,03

Afrika || 0,20 || 0,05 || 0,02

Jižní Amerika || 0,09 || 0,05 || 0,02

Asie || 0,19 || 0,04 || 0,06

Blíže neurčeno || 10,57 || 3,49 || 3,73

celkem || 100 || 100 || 100

10.         Podle oblastí zájmu (v %)

Generální ředitelství / útvary || 2009 || 2010 || 2011

SG – Generální sekretariát || 10,10 || 11,64 || 10,12

TAXUD – Daně a celní unie || 6,20 || 5,30 || 7,80

COMP – Hospodářská soutěž || 7,03 || 9,07 || 6,99

SANCO – Zdraví a spotřebitelé || 4,69 || 5,44 || 6,96

ENV – Životní prostředí[7] || 8,37 || 4,86 || 6,37

ENER – Energetika || - || 2,91 || 5,86

MARKT – Vnitřní trh a služby || 7,27 || 6,14 || 5,72

ENTR – Podniky a průmysl || 4,55 || 4,48 || 4,84

HOME – Vnitřní věci || - || 1,63 || 4,74

TRADE – Obchod || 2,08 || 3,06 || 3,47

DEVCO – Rozvoj a spolupráce-EuropeAid (dříve DEV + AIDCO) || 2,75 || 2,77 || 3,30

MOVE – Mobilita a doprava || - || 3,13 || 3,02

SJ – Právní služba || 1,80 || 2,68 || 2,76

AGRI – Zemědělství a rozvoj venkova || 4,07 || 3,15 || 2,62

JUST – Spravedlnost (bývalé JLS)[8] || 7,74 || 6,75 || 2,54

RELEX – Vnější vztahy[9] || 2,25 || 3,29 || 2,39

HR – Lidské zdroje a bezpečnost + OIB + OIL – Úřad pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu a v Lucemburku + PMO – Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků || 3,15 || 2,29 || 2,34

REGIO – Regionální politika || 3,67 || 3,06 || 2,29

CLIMA – oblast klimatu || - || 1,21 || 2,22

INFSO – Informační společnost || 2,29 || 1,79 || 1,98

EMPL – Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění || 3,28 || 2,74 || 1,64

ECFIN – Hospodářské a finanční záležitosti || 1,87 || 2,32 || 1,57

RTD – Výzkum a inovace + JRC – Společné výzkumné středisko || 1,74 || 1,82 || 1,27

COMM – Komunikace || 0,41 || 0,74 || 1,26

EAC – Vzdělávání a kultura || 1,44 || 1,13 || 1,05

ELARG – Rozšíření || 1,74 || 1,47 || 1,04

BUDG – Rozpočet || 1,07 || 1,24 || 1,02

MARE – Námořní záležitosti a rybolov || 0,79 || 0,66 || 0,95

OP – Úřad pro úřední tisky || 0,19 || 0,19 || 0,37

ECHO – Humanitární pomoc a civilní ochrana || 0,24 || 0,28 || 0,33

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům || 0,24 || 0,27 || 0,25

EPSO – Evropský úřad pro výběr personálu || 0,26 || 0,14 || 0,23

ESTAT – Eurostat || 0,11 || 0,31 || 0,20

DGT – GŘ pro překlad || 0,13 || 0,36 || 0,14

CAB – Kabinety komisařů || 0,30 || 0,28 || 0,11

BEPA – Výbor poradců pro evropskou politiku || 0,06 || 0,03 || 0,11

DIGIT – Informatika || 0,07 || 0,09 || 0,09

IAS – Interní audit || 0,02 || 0,09 || 0,05

SCIC – GŘ pro tlumočení || 0,02 || 0,08 || 0,00

TREN[10] || 8,02 || 1,10 || -

celkem || 100 || 100 || 100

[1]               Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

[2]               „Citlivé dokumenty jsou dokumenty orgánů nebo subjektů zřízených těmito orgány, dokumenty členských států, třetích zemí nebo mezinárodních organizací, které jsou klasifikovány jako „TRÉS SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ nebo „CONFIDENTIEL“ v souladu s platnými předpisy daného orgánu na ochranu základních zájmů Evropské unie nebo jednoho či více členských států v oblastech spadajících pod čl. 4 odst. 1 písm. a), zejména v oblastech veřejné bezpečnosti, obrany a vojenských záležitostí“ (čl. 9 odst. 1).

[3]               Podrobné údaje o každém případu naleznete na stránce http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en

[4]               Věc C-506/08 P Sweden/MyTravel a KOmise, 21.7.2011.

[5]               Upozorňujeme, že jedna žádost se může týkat několika dokumentů, a proto na ni může být odesláno několik odpovědí.

[6]               Upozorňujeme, že kategorie „Odeslané odpovědi“ zahrnuje odpovědi poskytnuté mimo rámec nařízení č. 1049/2001, například odpovědi na základě nařízení č. 45/2001.

[7]               Vezměte prosím na vědomí, že GŘ ENV se v roce 2010 rozdělilo na GŘ ENV a GŘ CLIMA;

[8]               Vezměte prosím na vědomí, že GŘ JLS se v roce 2010 rozdělilo na GŘ JUST a GŘ HOME;

[9]               Vezměte prosím na vědomí, že většinu činností GŘ RELEX převzala Evropská služba pro vnější činnost (EEAS) od 1. ledna 2011.

[10]             Vezměte prosím na vědomí, že GŘ TREN se v roce 2010 rozdělilo na GŘ ENER a GŘ MOVE.

Top