Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012BP0359

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013 - všechny oddíly Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 - všechny oddíly (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

OJ C 68E , 7.3.2014, p. 63–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 68/63


Úterý, 23. října 2012
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2013 - všechny oddíly

P7_TA(2012)0359

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013 - všechny oddíly (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD))

2014/C 68 E/09

Evropský parlament,

s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie a na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství (1),

s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (2),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (3),

s ohledem na své usnesení ze dne 14. března. 2012 o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise (4),

s ohledem na své usnesení ze dne 29. března 2012 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2013 (5),

s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, který předložila Komise dne 25. dubna 2012 (COM(2012)0300),

s ohledem na své usnesení ze dne 4. července 2012 o mandátu ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2013 (6),

s ohledem na rozhodnutí Evropské rady ze dne 28. června 2012 o vytvoření „Paktu pro růst a zaměstnanost“,

s ohledem na postoj k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, který Rada přijala dne 24. července 2012 a postoupila Evropskému parlamentu dne 14. září 2012 (12749/2012 – C7-0233/2012),

s ohledem na návrh na změnu č. 1/2013 k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, který předložila Komise dne 19. října 2012,

s ohledem na článek 75b jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a stanoviska ostatních dotčených výborů (A7-0311/2012),

A.

vzhledem k tomu, že priority vyjádřené ve stanoviscích specializovaných výborů a rovněž ty, které vytanuly při schůzkách se zpravodaji specializujícími se na rozpočtové záležitosti, byly v co největší možné míře zohledněny v tomto usnesení a při hlasování Parlamentu o pozměňovacích návrzích k rozpočtu,

Oddíl III

1.

připomíná, že priority Parlamentu pro rozpočet na rok 2013, o nichž se podrobně hovoří v jeho výše uvedeném usnesení ze dne 4. července 2012 o mandátu ke třístranným rozhovorům, spočívají v podpoře udržitelného růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, zvláště pro malé a střední podniky a mladé lidi; znovu poukazuje na to, že návrh rozpočtu (NR) předložený Komisí odráží priority Parlamentu, pokud jde o programy a iniciativy, které mají být posíleny ve snaze splnit tyto cíle;

2.

je si plně vědom závažných obtíží vyplývajících z toho, jaký je stav ekonomik členských států, a nutnosti přistupovat k rozpočtu při svém čtení zodpovědně a realisticky; nemůže však přijmout přístup, který činí z rozpočtu EU zdroj možných úspor ve stejné míře a se stejnou logikou, které se uplatňují u rozpočtů členských států, jelikož tyto typy rozpočtu se podstatně liší svou povahou, cíli a strukturou; upozorňuje na to, že snížení zdrojů EU bude mít jistojistě za následek nedostatek investic a likvidity v členských státech, což jen ztíží problémy, s nimiž se členské státy potýkají;

3.

zdůrazňuje, že na rozpočet EU je třeba nahlížet jako na doplňkový nástroj, který poskytuje podporu ekonomikám členských států, je schopen soustředit iniciativy a investice do oblastí strategického významu pro růst a vytváření pracovních míst a vytváří pákový efekt v odvětvích překračujících hranice států; upozorňuje, že takovou jeho roli legitimizují tytéž členské státy, které spolu s Parlamentem odpovídají za rozhodnutí, z nichž vyplývá většina právních předpisů EU;

4.

zdůrazňuje výrazné synergické účinky rozpočtu EU, jimiž neustále přispívá k úsporám nákladů; je přesvědčen, že při dostatečné politické vůli na straně členských států by bylo možno dosáhnout ještě větších úspor;

5.

připomíná, že rok 2013 je posledním rokem současného víceletého finančního rámce (VFR), pročež je nanejvýš důležité dosáhnout rovnováhy mezi dosud uzavřenými závazky a platbami, které z nich vyplývají a musí být uhrazeny – jde totiž o institucionální důvěryhodnost EU a také o možné právní důsledky pro Komisi v případě, že by nedošlo k úhradě oprávněných nároků na platby;

6.

vyslovuje proto politování nad rozhodnutím Rady zvolit i letos svůj obvyklý přístup horizontálních škrtů v NR s cílem uměle snížit výši zdrojů EU na rok 2013 oproti NR celkově o 1 155 milionů EUR (tj. o 0,8 %) v prostředcích na závazky (PZ) a o 5 228 milionů EUR (o 3,8 %) v prostředcích na platby (PP), důsledkem čehož je velmi mírné zvýšení prostředků oproti rozpočtu na rok 2012 jak u závazků (o + 1,27 % oproti 2 % v NR), tak u plateb (o + 2,79 % oproti 6,8 % v NR);

7.

je překvapen, že při tomto kroku Rada nevzala v potaz nejnovější prognózy Komise, jak se bude vyvíjet čerpání prostředků na programy; tyto prognózy vycházejí z odhadů týchž členských států, které na jedné straně jednoznačně upozorňují na oblasti, v nichž plnění programů překračuje stávající finanční možnosti a zvýšení prostředků je třeba již v roce 2012, a na straně druhé varují před vážným rizikem nedostatku prostředků na platby, zejména v okruzích 1a, 1b a 2; připomíná v této souvislosti dopis, který předseda Barroso v červenci 2012 zaslal 27 členským státům a v němž vyjádřil své znepokojení nad škrty, které v NR provedla Rada při svém čtení a v jejichž důsledku vzniká riziko, že nebudou k dispozici dostatečné prostředky na to, aby byla EU schopna splatit své dluhy;

8.

zdůrazňuje, že stávající postupy zjišťování skutečných potřeb prostředků na platby, které probíhají mezi příslušnými správními orgány členských států a příslušnými útvary v Komisi, obestírá naprostá temnota; je pevně přesvědčen, že takové postupy mají nepříznivý dopad na kvalitu konečného výsledku, na míru informací, které se dostávají nejen k vládám samým, ale také k vnitrostátním parlamentům a k Evropskému parlamentu, a na jednání mezi oběma složkami rozpočtového orgánu;

9.

poznamenává, že škrtů Rady není ušetřen žádný z okruhů, ale obzvláště jimi jsou zasaženy okruhy 1a a 1b, pokud jde o prostředky na platby (–1,9 miliardy EUR, resp. –1,6 miliardy EUR oproti NR), tj. okruhy, v nichž je soustředěna většina programů a iniciativ klíčových pro plnění cílů strategie Evropa 2020; varuje, že takovýto přístup ohrožuje schopnost dodržet dříve přijaté závazky, a tudíž i naplnit společně stanovené priority EU;

10.

zdůrazňuje, že tyto škrty jsou v příkrém rozporu se závěry zasedání Evropské rady v červnu 2012, v nichž byl rozpočet EU označen za „katalyzátor růstu a zaměstnanosti v celé Evropě“ a bylo rozhodnuto soustředit zdroje, včetně 55 miliard EUR ze strukturálních fondů, na opatření posilující růst; domnívá se, že takové rozhodnutí, přijaté na nejvyšší politické úrovni EU, je třeba promítnout do dostatečné výše prostředků na platby na rok 2013 u programů a akcí, které přispívají k naplnění této priority;

11.

odmítá argument Rady, že tyto škrty se týkají programů, v jejichž rámci se čerpá málo prostředků, nebo programů s neuspokojivými výsledky, protože jsou jimi postiženy také programy vykazující vynikající čerpání prostředků (např. program celoživotního učení a rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) v okruhu 1a, program, jehož cílem je konkurenceschopnost a zaměstnanost, v okruhu 1b), zatímco některé oblasti, v nichž se prostředky nečerpají dostatečně, škrty dotčeny nejsou; upozorňuje, že takováto kritéria zcela opomíjejí víceletý charakter politik EU – zejména politiky soudržnosti –, pro nějž je příznačné, že výše plateb se postupně zvyšuje s blížícím se koncem VFR;

12.

poukazuje na to, že podstatné snížení výše prostředků na platby stanovené Radou ve srovnání se závazky by logicky vedlo k ještě vyššímu objemu nezaplacených závazků (RAL) na konci roku, jelikož by se rozdíl mezi prostředky na závazky a prostředky na platby zvětšil o 4,1 miliardy EUR, zejména s ohledem na to, že největší objem RAL se týká politiky soudržnosti (65,6 %) a odvětví výzkumu a vývoje (10,5 %), což jsou dvě hlavní oblasti, které škrty postihly;

13.

na základě údajů, které předložila Komise na interinstitucionální schůzce na téma plateb dne 26. září 2012, vyjadřuje pochybnosti o tom, zda navržené navýšení prostředků na platby o 6,8 % v NR bude s ohledem na to, že neexistuje opravný rozpočet pokrývající potřeby v oblasti plateb na rok 2012, dostačovat k pokrytí nároků na platby očekávaných členskými státy v různých okruzích, a zejména v okruzích 1a a 1b; odmítne proto jakýkoli pokus snížit prostředky na platby oproti předloženému NR;

14.

po zkušenostech z posledních let nepovažuje prohlášení ve věci plateb, které navrhla Rada při svém čtení, za dostatečnou záruku, že budou nakonec ve všech okruzích poskytnuty prostředky na platby v odpovídající výši; volí proto obecný přístup v podobě obnovení prostředků na platby, které Rada snížila, na úroveň NR ve všech okruzích, a zvýšení prostředků na platby na úroveň NR v několika vybraných položkách s vysokou mírou čerpání v každém okruhu, zvláště v okruzích 1a a 4, s cílem pokrýt skutečné potřeby odpovídajících programů, jak je stanovila Komise;

15.

dává své delegaci pro dohodovací jednání o rozpočtu na rok 2013 mandát nesouhlasit v opravném rozpočtu č. 6/2012 a v rozpočtu na rok 2013 s žádnou takovou výší prostředků na platby, která by plně nepokrývala platby, které je třeba provést v roce 2012 a v roce 2013, a to na základě odhadu Komise;

16.

žádá členské státy, aby zajistily, aby odhady, které zasílají Komisi, a na jejichž základě Komise sestavuje svůj návrh, pokud jde o prostředky na platby, byly v každém členském státě ověřeny a osvědčeny na patřičné politické úrovni;

17.

lituje, že Rada se u prostředků na závazky výrazným způsobem (celkově o 2,15 miliardy EUR) odchýlila od částek finančního plánu, který je výsledkem jejího společného rozhodnutí s Parlamentem ze začátku programového období, a že se Rada naprosto neohlížela na priority Parlamentu, které Parlament formuloval v mandátu ke třístranným rozhovorům; připomíná, že čtení Parlamentu naopak z referenčních parametrů daných tímto mandátem vychází a probíhá v souladu s nimi;

18.

zdůrazňuje, že reakcí na krizi musí být více Evropy, nikoli méně Evropy, má-li se podařit znovu nastartovat investice, podnítit vytváření pracovních míst a pomoci obnovit důvěru v ekonomiku; již se vyjádřil kriticky ke zmrazení prostředků na závazky v NR přijatém Komisí, jak bylo zdůrazněno ve výše uvedeném usnesení Parlamentu ze dne 4. července 2012 o mandátu ke třístranným rozhovorům, nemůže proto akceptovat rozhodnutí Rady snížit je oproti rozpočtu na rok 2012 ještě o dalších 1,27 %; připomíná, že prostředky na závazky odrážejí politické priority EU a jejich výše by měla být stanovena se zřetelem k dlouhodobé perspektivě, v níž už se může podařit překonat ekonomickou recesi; má v úmyslu zvýšit PZ nad úroveň NR v několika vybraných rozpočtových položkách, které bezprostředně souvisejí s naplňováním priorit strategie Evropa 2020 a jsou v souladu s tradičními prioritami Parlamentu;

19.

stanoví proto celkovou výši prostředků na rok 2013 na 151 151,84 milionu EUR a 137 898,15 milionu EUR v prostředcích na závazky, resp. na platby;

Okruh 1a

20.

s politováním konstatuje, že ačkoli je tento okruh klíčový pro splnění cílů strategie Evropa 2020, odehrály se v něm prakticky všechny škrty Rady v prostředcích na závazky (- 2,9 % oproti NR) v rámci okruhu 1 a nejvíce jej postihla snížení prostředků na platby (–1,9 miliardy EUR, tj. –14 % ve srovnání s NR); rozhodl, že zruší téměř veškeré škrty provedené Radou a že navýší prostředky na závazky a na platby nad úroveň NR pouze u vybraného počtu rozpočtových položek, které přímo souvisí s prováděním strategie Evropa 2020 a vyznačují se vysokou mírou čerpání a vysokou absorpční kapacitou;

21.

velmi lituje toho, že namísto aby prostředky na sedmý rámcový programu (7. RP) a rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) zvýšila, rozhodla se Rada provést v návrhu Komise v příslušných rozpočtových položkách škrty, což je jednoznačně v rozporu s nedávným rozhodnutím Evropské rady vytvořit „Pakt pro růst a zaměstnanost“ na podporu mj. výzkumu a vývoje, inovací a zaměstnanosti; zdůrazňuje velmi dobré výsledky těchto programů, u nichž Komise ve srovnání s loňským rokem uvádí, že budou v roce 2012 čerpány rychleji;

22.

pokládá program CIP za jeden z hlavních prostředků plnění strategie Evropa 2020 a základní nástroj k usnadnění přístupu k financím zvláště pro inovativní MSP; rozhodl se proto zvýšit prostředky na závazky a na platby u programu CIP pro podnikání a inovace a programu CIP Inteligentní energie – Evropa a v souladu se stále většími požadavky ze strany MSP zvýšit PZ i PP u finančních nástrojů v rámci tohoto programu;

23.

bere na vědomí návrh Komise pokrýt dodatečné náklady na projekt ITER z provozních úspor zejména u společných podniků a na správních výdajích u 7. RP; připomíná přidanou hodnotu výzkumu financovaného EU a jeho klíčovou roli při dosahování cílů růstu, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti zakotvených ve strategii Evropa 2020; v souladu s interinstitucionálním prohlášením z prosince 2011 se proto rozhodl částečně kompenzovat tato snížení zvýšením prostředků na závazky na úroveň NR v některých vybraných operačních položkách 7. RP, které bezprostředně přispívají k plnění strategie Evropa 2020 a vyznačují se vynikající mírou čerpání a vysokou absorpční kapacitou; navrhuje financovat tuto částečnou kompenzaci nad dostupné rozpětí využitím nástroje pružnosti k získání částky 50 milionů EUR;

24.

zdůrazňuje výraznou přidanou hodnotu programů Celoživotní učení a Erasmus Mundus, které se skrovným přídělem finančních prostředků skýtají mimořádné přínosy v podobě efektivního plnění a vytváření pozitivního obrazu Unie v očích svých občanů; v souladu se svým tradičním postojem v posledních rozpočtových procesech se rozhodl zvýšit jak PZ, tak PP u těchto programů na úroveň NR, a to vzhledem k jejich velké absorpční kapacitě;

25.

lituje škrtu Rady v prostředcích na platby (–23 milionů EUR oproti NR) u finanční podpory projektů společného zájmu v oblasti transevropské dopravní sítě; upozorňuje, že tento program je svými investicemi do infrastruktury s vysokou evropskou přidanou hodnotou zásadní pro zvýšení konkurenceschopnosti EU jako celku a bezprostředně přispívá k růstu a zaměstnanosti; zdůrazňuje, že program má dobré výsledky, pokud jde o čerpání prostředků, a že rok 2013 bude mít zásadní důležitost, protože má být věnován přípravě na vstup nástroje pro propojení Evropy v platnost; proto se rozhodl zachovat prostředky na závazky i na platby ve výši navrhované v NR;

26.

rozhodl se obnovit prostředky na platby pro Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci ve výši NR; upozorňuje na skutečnost, že díky obnovení výše prostředků na platby nebude nutno provádět převody z jiných rozpočtových položek a že přidělená částka představuje minimální částku, kterou EFG vyčerpá v několika prvních měsících roku;

Okruh 1b

27.

vyjadřuje hluboké politování nad výraznými škrty, které Rada provedla v prostředcích na platby (–1,6 miliardy EUR, tj. –3,3 % oproti NR) a kterými je dotčen cíl regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (12,9 %), cíl evropská územní spolupráce (- 18,7 %) a Fond soudržnosti (- 4,7 %) a jež by v případě schválení rozhodně bránily správnému provádění projektů v posledním roce programového období, což by mělo velmi nepříznivé dopady zejména na členské státy, které se již nyní potýkají se závažnými sociálními, ekonomickými a finančními potížemi, čímž se výrazně zvýší RAL; naopak konstatuje, že cíl konvergence zůstává prakticky nedotčen;

28.

připomíná, že značná výše prostředků na platby v NR pro tento okruh (+ 8,1 %) je důsledkem v minulosti přijatých závazků, které je na konci programového období třeba zaplatit, což je přirozený životní cyklus strukturálních fondů; zdůrazňuje, že kdyby Rada při sestavování rozpočtu EU v posledních letech zaujala ve věci skutečných potřeb, pokud jde o platby v tomto okruhu, realističtější přístup, bylo by nyní možné mnohem nižší procentuální zvýšení prostředků na platby;

29.

připomíná pochybnosti, které vyjádřil ve svém mandátu ke třístranným rozhovorům, pokud jde o to, zda navrhovaná výše prostředků na platby bude dostatečná na zaplacení veškerých očekávaných žádostí o platby, pokud nebude letos schválen opravný rozpočet; zdůrazňuje, že tentýž návrh Komise vychází z předpokladu, že jsou pokryty veškeré nezbytné platby z předchozích let až do roku 2012;

30.

odmítá škrty provedené Radou v okruhu 1b, které by vedly oproti očekávání k mnohem vážnějšímu nedostatku prostředků na platby a znemožnily by provést platby členským státům a regionům, které na to jako příjemci mají nárok, což by mělo vážné důsledky zvláště pro ty členské státy, které se již potýkají se sociálními, ekonomickými a finančními obtížemi; znovu upozorňuje, že na tento oddíl připadají dvě třetiny stávajících nezaplacených závazků a že snížení výše prostředků na platby na rok 2013 by současně vedlo k výraznému nárůstu výše RAL do konce příštího roku; žádá proto Komisi, aby předložila analýzu situace RAL a účinnou strategii, jak snížit míru RAL; vyzývá Komisi, aby každý měsíc podávala Parlamentu informace o žádostech členských států zaslaných k proplacení, a to v rozpisu podle jednotlivých členských států a fondů;

31.

nepovažuje prohlášení Rady, že požádá Komisi o předložení návrhu opravného rozpočtu v případě nedostatečné výše prostředků na platby v okruhu 1b, za dostatečnou záruku, že v roce 2013 bude poskytnuta odpovídající výše prostředků na platby, vzhledem k tomu, že k podobným krokům se Rada zavázala již v minulých dvou letech a neučinila je; žádá předsednictví Rady, aby učinilo veřejné prohlášení a vysvětlilo nesoulad mezi výsledky čtení Rady, pokud jde o prostředky na platby, a skutečnými potřebami členských států, jak je vyjádřily ve svých odhadech;

32.

rozhodl se proto obnovit ve všech rozpočtových položkách, v nichž Rada v tomto okruhu provedla škrty, prostředky na závazky i na platby na úrovni NR a zvýšit nad úroveň NR prostředky na závazky a na platby na technickou pomoc v rámci strategie pro region Baltského moře;

33.

naléhavě vyzývá Radu, aby souhlasila s návrhem opravného rozpočtu č. 6/2012 předloženým Komisí s cílem kompenzovat letošní nedostatek prostředků na platby a zabránit tomu, aby bylo zablokováno provádění probíhajících projektů na konci programového období; svěřuje své delegaci mandát pro jednání s Radou, aby v případě, že Rada nebude připravena v plném rozsahu schválit NOR, případně zvýšila prostředky na platby o částku, kterou Rada odmítla, přičemž by se tato částka poměrným způsobem rozdělila mezi operační položky okruhu 1b;

Okruh 2

34.

domnívá se, že odhady rozpočtových potřeb z pera Komise jsou realističtější než částky, které předpokládá Rada, zejména s ohledem na nadcházející platby; obnovuje proto prostředky, které Rada v tomto okruhu škrtla, na částku 60 307,51 milionu EUR, což je 0,6 % nad úrovní rozpočtu na rok 2012;

35.

podotýká, že tradiční návrh na změnu pro oblast zemědělství, který má být předložen na podzim roku 2012, upraví stávající odhady na základě přesnějšího zjištění skutečných potřeb; v tomto ohledu upozorňuje na konečnou výši vázaných příjmů, které mají být k dispozici v roce 2013 (opravy s ohledem na schválení účetních závěrek, nesrovnalosti a doplňková dávka producentů mléka) a které v konečném důsledku určí výši nových prostředků, která má být schválena v rozpočtu na rok 2013; odhaduje, že současné rozpětí (ve výši 981,5 milionu EUR), které zbývá, by mělo stačit k pokrytí potřeb v tomto okruhu, nenastanou-li nepředvídané okolnosti;

36.

vyzývá Komisi, aby zvýšila své úsilí definovat jasné priority tohoto okruhu, které dají přednost podpoře udržitelného zemědělství, které zachovává biologickou rozmanitost, chrání vodní zdroje a úrodnost půdy,respektuje dobré životní podmínky zvířat a podporuje zaměstnanost;

37.

odmítá zvýšení tzv. položky záporných výdajů (v souvislosti se schvalováním účetních závěrek), protože mu připadá, že je ve srovnání s prostředky v okruhu 2 stanovena uměle vysoko, a částečně obnovuje návrh Komise, což umožňuje realističtější přístup;

38.

potvrzuje své odhodlání jednat s cílem předejít krizím v odvětví ovoce a zeleniny a reagovat na ně, a proto podporuje odpovídající výši prostředků na udělení předběžné certifikace pro seskupení producentů; je pro dostatečné zvýšení příspěvku Unie do krizového fondu v rámci operačních fondů pro organizace producentů;

39.

stanoví zvýšení podpory pro program „Mléko pro školy“ a pokračování podpory pro program „Ovoce do škol“;

40.

zachovává výši přídělu rozpočtových prostředků na program Rozdělování potravin nejchudším osobám v EU, který poskytuje podporu 18 milionům lidí trpících v Unii problémy s podvýživou; vítá úsilí Komise při hledání politického a právního řešení, které umožní, aby mohl program pokračovat i v roce 2013; doufá, že bude nalezeno řešení umožňující pokračování tohoto programu i v období příštího VFR;

41.

podporuje drastické snížení prostředků v některých rozpočtových položkách na náhrady, v některých případech i až na nulu, jelikož tento nástroj je politicky kontroverzní a u některých produktů nebyl stanoven na stejné úrovni jako v rozpočtu na rok 2012; poznamenává, že některé položky náhrad byly označeny za negativní priority; pečlivě zvažuje, do jaké míry by měly být prostředky v těchto položkách sníženy, aby bylo v případě potřeby možno tento nástroj použít v rámci současného nařízení o náhradách;

42.

přiděluje přiměřené prostředky na pokračování podpory programu LIFE+, v jehož rámci jsou prioritou výhradně projekty v oblasti životního prostředí a klimatu a je podporován vývoj udržitelné a s ohledem na zdroje efektivnější ekonomiky a ochrana, zachování a obnovování ekosystémů; znovu připomíná, že environmentální problémy a jejich řešení neuznávají hranice jednotlivých států, takže potřeba jejich řešení na úrovni EU je evidentní; vyzývá v tomto ohledu členské státy, aby výrazně zlepšily uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí;

43.

zdůrazňuje, že společná rybářská politika je i nadále pro EU klíčovou politickou prioritou a zachovává její financování na výši navrhované v NR, a to vzhledem k její nadcházející reformě; je přesvědčen, že integrovaná námořní politika by neměla být financována na úkor jiných opatření a programů v oblasti rybolovu v okruhu 2; domnívá se, že účinné řízení rybolovu má zásadní význam pro zachování populací ryb a zabránění nadměrnému rybolovu;

Okruh 3a

44.

poznamenává, že celkové škrty finančních prostředků, které navrhla Rada oproti NR na rok 2013, činí –15 milionů EUR v prostředcích na závazky a –51 milionů EUR v prostředcích na platby; konstatuje, že tyto škrty znamenají snížení o –1,07 % oproti NR a o 15,5 % oproti původnímu finančnímu plánu Komise;

45.

odmítá škrty, které provedla Rada v prostředcích na platby v těchto oblastech: Evropský návratový fond (–18 milionů EUR), Evropský uprchlický fond (–1,8 milionu EUR), Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (–3,2 milionu EUR) a základní práva a občanství (–1 milion EUR); rozhodl se proto obnovit v odpovídajících položkách prostředky na úrovni NR;

46.

odmítá jednostranné rozhodnutí Rady změnit právní základ návrhu týkajícího se hodnotícího mechanismu ke kontrole uplatňování schengenského acquis z řádného legislativního postupu na článek 70 Smlouvy o fungování Evropské unie; podporuje rozhodnutí Konference předsedů blokovat spolupráci s Radou na rozpočtu 2013, pokud jde o aspekty vnitřní bezpečnosti; podporuje proto postoj svého Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci umístit do rezervy prostředky (jak na závazky, tak na platby) v některých rozpočtových položkách v hlavě 18, které se týkají vnitřní bezpečnosti, dokud nebude dosaženo uspokojivého výsledku ve věci souboru předpisů týkajících se správy Schengenu; domnívá se, že tato rezerva by se neměla vztahovat na agentury působící v rámci okruhu 3a, aby nebyla ohrožena jejich činnost;

47.

zdůrazňuje důležitou úlohu, kterou hraje program pro předcházení veškerých forem násilí a jejich potírání (DAPHNE) při odstraňování násilí na ženách, mladých lidech a dětech v EU, zejména v současné době krize; všímá si měřitelných výsledků programu DAPHNE a také jeho dopadu na změnu politiky v rámci členských států; proto zvyšuje prostředky na platby u tohoto programu nad úroveň NR;

Okruh 3b

48.

lituje, že i přes škrty již navržené v NR škrtá Rada dále prostředky na závazky i na platby pro okruh 3b přibližně o 9,5 milionu EUR; volí obecný přístup v podobě zrušení všech škrtů Rady s cílem zajistit řádné provádění probíhajících programů a akcí v tomto okruhu;

49.

opakuje, že živení smyslu pro aktivní občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany má zásadní důležitost pro to, aby Evropa dokázala využít talent nejvzdělanější generace v dějinách; zdůrazňuje, že je třeba podněcovat i v příští generaci komunikaci napříč kulturami a občanství EU; rozhodl se proto zvýšit finanční prostředky pro program Mládež v akci oproti NR, zvláště vzhledem k řádnému provádění programu po mnoho let jeho působení;

50.

domnívá se, že na informační kampaň k Evropskému roku občanů 2013 a na další komunikační činnosti jsou zapotřebí odpovídající prostředky, aby se podařilo řádně zapojit občany do projektu sjednocené Evropy a podpořil se dialog o otázkách EU; vyjadřuje politování nad tím, že rozpočet navrhovaný Komisí je nejnižším rozpočtem, jaký kdy byl na evropský rok vyčleněn, a rozhodl se zvýšit prostředky v příslušné rozpočtové položce;

51.

podporuje pokračování úspěšné přípravné akce Evropská partnerství v oblasti sportu, a to vzhledem k novým pravomocím svěřeným Unii Lisabonskou smlouvou v oblasti sportu, se zvláštním zaměřením na amatérský a masový sport, s cílem prosazovat férové zápolení při sportovních soutěžích potíráním snah domlouvat předem výsledky utkání a ochranou fyzické a morální integrity sportovců a sportovkyň;

Okruh 4

52.

upozorňuje, že škrty v prostředcích na platby provedené Radou v okruhu 4 (–1 miliarda EUR, tj. –14,1 % oproti NR) představují zhruba 20 % celkových škrtů ve všech okruzích; soudí, že tak výrazné snížení by znemožnilo Unii dodržet své závazky, které na sebe vzala na mezinárodní scéně; poznamenává, že návrh Komise jen mírně převyšoval úroveň rozpočtu na rok 2012 a již tak došlo k výraznému snížení oproti finančnímu plánu; rozhodl se obnovit prostředky na závazky i na platby ve většině rozpočtových položek na úroveň navrženou v NR;

53.

domnívá se však, že lze akceptovat některá snížení oproti NR v některých rozpočtových položkách, jako jsou položky na makrofinanční pomoc, na členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti cel a na spolupráci s Grónskem;

54.

navrhuje malé zvýšení prostředků na závazky i na platby nad úroveň NR v rozpočtových položkách týkajících se rozvojové spolupráce v různých geografických oblastech a také v položkách na volební pozorovatelské mise a Světový fond pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii; upozorňuje, že by se tak mělo předejít tomu, aby EU ještě více nezaostávala za očekáváním, pokud jde o její pevné závazky ve věci financování rozvojové spolupráce;

55.

poukazuje na to, že podle prohlášení Komise a UNRWA o podpoře, kterou EU poskytuje UNRWA (2011–2013), je roční příspěvek EU stanoven na základě prostředků přidělených palestinské straně v roce 2011 (300 milionů EUR) a snížení této referenční částky by se negativně projevilo také v částce poskytované UNRWA; je přesvědčen, že zvýšení finančních prostředků pro Palestinu a UNRWA je naprosto nutné pro zajištění toho, aby UNRWA dostávala prostředky, které jí umožní poskytovat základní služby dle mandátu Valného shromáždění OSN a aby byla zachována bezpečnost a živobytí uprchlíků vzhledem k nestabilitě v regionu;

56.

pokládá také za nutné zvýšit prostředky na podporu hospodářského rozvoje tureckého společenství na Kypru s cílem zajistit pokračování finanční podpory, kterou EU poskytuje Výboru pro pohřešované osoby na Kypru a Technickému výboru pro kulturní dědictví;

57.

vytváří samostatné rozpočtové položky pro všechny mise SZBP a zvláštní zástupce EU v jednotlivých zeměpisných oblastech, jak se navrhuje v reformě finančního nařízení, což poskytne transparentnější a úplný přehled misí prováděných v rámci této politiky;

Okruh 5

58.

bere na vědomí postoj Rady, která snížila návrh Komise pro okruh 5 pro všechny oddíly celkově o 146 milionů EUR, a to i přesto, jak se do odhadů příjmů a výdajů i do NR promítla snaha orgánů a institucí o rozpočtovou konsolidaci správních výdajů v době ekonomických a rozpočtových omezení;

59.

zejména zdůrazňuje, že většina orgánů, včetně Parlamentu a Komise, dodržela a dokonce překročila svůj závazek omezit své administrativní rozpočty na zvýšení pod očekávanou úrovní inflace; vítá toto úsilí a stanoví prostředky v okruhu 5 v celkové výši 8 506,87 milionu EUR, z čehož je 4 967,37 milionu EUR pro Komisi;

60.

dobře si všímá, že škrty, které provedla Rada, vyplývají z toho, že nezapsala do rozpočtu úpravu platů za rok 2011 o 1,7 % a zvýšení standardního snížení pro různé služby a útvary a provedla další konkrétní škrty v některých položkách správních výdajů, považuje však takové škrty za neopodstatněné a mající za cíl pouze uměle zmrazit správní výdaje v nominální hodnotě, a to nehledě na statutární a smluvní povinnosti a nové pravomoci a úkoly EU;

61.

zejména se domnívá, že zvýšení míry standardního snížení, která mají zvýšit počet neplacených míst v orgánech, odráží konzervativní přístup, který bezprostředně ovlivní možnost zlepšit obsazenost pracovních míst v rámci plánu pracovních míst, který současně schvaluje rozpočtový orgán; zdůrazňuje, že takový přístup je ještě mnohem škodlivější v souvislosti se snižováním míst v plánu pracovních míst, kterým se mechanicky zlepšuje obsazenost míst, a že finanční prostředky na tato pracovní místa by neměly být považovány za proměnnou, prostřednictvím které je možno dosáhnout nominálního zmrazení správních výdajů nebo jiné předem stanovené cílové částky;

62.

rozhodl se u všech orgánů kromě Rady a také u evropských škol na rozpočtový rok 2013 obnovit (nebo v případě Soudního dvora přidat) v rezervě částky odpovídající úpravě platů za rok 2011 o 1,7 % do doby, než v této věci vynese Soudní dvůr rozsudek; zdůrazňuje, že z hlediska sestavování rozpočtu jde o správný krok vzhledem ke značné pravděpodobnosti, že rozsudek bude znít ve prospěch Komise, a varuje Radu, že v takovém případě bude rozpočtový orgán postaven před nutnost vyrovnat se se zpětnou platností tohoto rozsudku také na roky 2011 a 2012, včetně úroků z prodlení;

63.

ruší také další škrty, které provedla Rada v konkrétních položkách správních výdajů, zejména v Komisi na vybavení a služby IT a některé kancelářské prostory;

64.

bere na vědomí, že Rada akceptovala navržené 1 % snížení stavu zaměstnanců v plánu pracovních míst Komise, zejména v oblasti administrativní podpory, rozpočtového řízení a boje proti podvodům;

65.

obnovuje nebo zachovává pracovní místa podle požadavků Komise a zčásti i jiných orgánů na základě zvážení každého jednotlivého případu a požaduje, aby bylo provedeno důkladné posouzení dopadu plánovaných snížení stavu zaměstnanců do roku 2018, přičemž je třeba vzít v úvahu mj. právní závazky Unie, priority EU a nové pravomoci orgánů a institucí a větší rozsah jejich úkolů vyplývající ze Smluv;

66.

i když vítá informace podané v NR o těch oblastech, v nichž byl zvýšen stav zaměstnanců, jako je evropská správa ekonomických záležitostí, jednotný trh a bezpečnost a spravedlnost, poznamenává se znepokojením, že škrty ve stavu zaměstnanců byly provedeny v Komisi v některých dalších generálních ředitelstvích, např. pro podniky a průmysl, pro konkurenceschopnost, mobilitu a dopravu, pro výzkum a inovace a v Eurostatu, které však značně přispívají k naplňování priorit EU; je také znepokojen nepříznivým dopadem, který může mít méně pracovních míst v oblastech administrativní podpory, rozpočtového řízení a boje proti podvodům na rychlé, řádné a účinné provádění akcí a programů EU, zvláště v době, kdy se pravomoci EU neustále zvyšují a do Unie vstupuje nový členský stát;

67.

žádá proto Komisi, aby zahrnula do své každoroční prověrky lidských zdrojů souhrnné posouzení podle jednotlivých generálních ředitelství a útvarů, zejména s přihlédnutím k jejich velikosti a pracovní zátěži, a podle typů pracovních míst, jak jsou v této prověrce uvedeny (tvorba politiky, řízení programů, administrativní podpora, rozpočtové řízení a boj proti podvodům, jazykové služby atd.);

68.

lituje škrtů, které provedla Rada v položkách správních výdajů a v položkách na podporu výzkumu, včetně výkonných agentur, v celkové výši 6,6 % v PZ a PP (–71,8 milionu EUR) ve srovnání s NR, přičemž k největším škrtům došlo v okruhu 1b (–23,7 %) a v okruhu 4 (–13,2 %); zdůrazňuje, že to by mělo za následek snížení o 5,5 % ve srovnání s podobnými prostředky na rok 2012, a to navzdory úsporám již navrženým v NR, a pravděpodobně by to ovlivnilo rychlost a kvalitu plnění rozpočtu víceletých programů, kterých se týkají; zdůrazňuje dále, že snížení správních položek určitého programu, aniž jsou zvýšeny jeho provozní výdaje, by navíc vedlo k pozměnění celého přídělu pro daný program, o němž již bylo společně rozhodnuto; proto se rozhodl obnovit v těchto položkách NR;

69.

také vytváří několik rezerv v některých rozpočtových položkách, aby obdržel konkrétní informace;

Agentury

70.

obecně souhlasí s Komisí vypracovanými odhady rozpočtových a personálních potřeb agentur a konstatuje, že Komise již v NR výrazně snížila původní požadavky agentur a uplatnila i na ně 1 % snížení stavu zaměstnanců;

71.

domnívá se proto, že jakékoli další škrty, jak je navrhuje Rada, by ohrozily řádné fungování agentur a znemožnily by jim plnit úkoly, kterými je pověřil legislativní orgán; odmítá horizontální přístup Rady při škrtání prostředků agenturám, jejichž potřeby je nutno posuzovat případ od případu; vyzývá také Komisi, aby pro období příštího VFR identifikovala možné oblasti, v nichž ve spojitosti s agenturami dochází ke zdvojování činnosti nebo vzniká jen omezená přidaná hodnota, s cílem racionalizovat jejich fungování;

72.

rozhodl se zvýšit prostředky v rozpočtu na rok 2013 pro tři agentury zajišťující finanční dohled; je přesvědčen, že tyto prostředky by měly odrážet potřebu plnit požadované úkoly, neboť se přijímá stále více nařízení, rozhodnutí a směrnic ve snaze o překonání současné finanční a hospodářské krize, která ve velké míře souvisí se stabilitou finančního sektoru;

73.

nemůže akceptovat škrty Rady u agentur v okruhu 3a, které znamenají snížení o 2,8 milionu EUR jak v PZ, tak v PP, protože agentury představují 18 % celkových prostředků v okruhu 3a a škrty Rady by měly na tento okruh neúměrný dopad; má proto v úmyslu obnovit NR, který, jak se zdá, nastoluje vyvážený stav;

74.

je si vědom toho, že některé agentury (například Europol, EASA, ACER) musí v roce 2013 plnit dodatečné úkoly, které se možná nepromítly v přiděleném rozpočtu nebo v plánu pracovních míst na rok 2013; požaduje od Komise, aby v případě nutnosti včas předložila návrh opravného rozpočtu pro příslušnou agenturu; dále od Komise očekává, že poté, co Parlament a Rada ukončí legislativní postup, kterým se rozšiřuje mandát určité agentury, předloží nový finanční výkaz; dobře si uvědomuje, že takové rozšíření může vyžadovat dodatečné zdroje, na nichž se bude muset rozpočtový orgán dohodnout;

Pilotní projekty a přípravné akce (PP a PA)

75.

poté, co provedl důkladnou analýzu předložených návrhů pilotních projektů a přípravných akcí – pokud jde o míru úspěšnosti těch, které již probíhají, a o vyřazení iniciativ, na které se již vztahují existující právní základy, a s plným zohledněním stanoviska Komise, která posoudila proveditelnost projektů –, se rozhodl přijmout kompromisní soubor, který tvoří omezený počet PP a PA, a to i s ohledem na omezená rozpětí, která jsou k dispozici, zejména v okruzích 1a a 3b;

Ostatní oddíly

76.

je znepokojen postojem Rady, která má v úmyslu nominálně zmrazit prostředky všech orgánů a institucí EU; je přesvědčen, že ke každému orgánu by se mělo přistupovat individuálně s přihlédnutím k jeho potřebám a specifické situaci;

77.

vítá úsilí orgánů nalézt další úspory a omezit své rozpočty; upozorňuje na skutečnost, že výše jejich rozpočtů na rok 2013 bude zahrnovat náklady na rozšíření o Chorvatsko a úpravu platů o 1,7 % pro rok 2013; zdůrazňuje však, že náklady na rozšíření o Chorvatsko by neměly být vnímány jako zvýšení jejich rozpočtů, nýbrž jako opodstatněné financování přistoupení nového členského státu k EU;

78.

zdůrazňuje, že v důsledku dalších úspor, kterých dosáhly orgány od jara do podzimu letošního roku, jsou prostředky v této chvíli na velmi nízké úrovni; obává se, že není téměř žádný prostor pro nové nezbytně nutné výdaje, které mohou vyvstat v souvislosti s právními závazky;

79.

je přesvědčen, že rozpočtový orgán by měl zajistit takovou výši prostředků, která zabezpečí hladké fungování orgánů, dodržení právních závazků a zajistí veřejnou správu na vysoké úrovni, která bude sloužit občanům EU;

Oddíl I – Evropský parlament

Všeobecný rámec

80.

připomíná, že při přijímání odhadu příjmů a výdajů na rok 2013 (7) trval na tom, že je třeba se zaměřit na přísnou rozpočtovou kontrolu a na nalezení dalších možných úspor během tohoto rozpočtového procesu;

81.

vítá dohodu, které bylo dosaženo na dohodovacím jednání dne 26. září 2012 mezi předsednictvem a Rozpočtovým výborem; poukazuje na to, že celková úroveň jeho rozpočtu na rok 2013 činí 1 750 463 939 EUR a představuje tak čisté snížení o 18,3 milionu EUR oproti předběžnému odhadu příjmů a výdajů z února 2012;

82.

zdůrazňuje, že výše rozpočtu na rok 2013 je o 1,9 % vyšší oproti rozpočtu na rok 2012, a to včetně nákladů na přistoupení Chorvatska; zdůrazňuje, že vzhledem k současné míře inflace ve výši 1,9 % došlo ke skutečnému poklesu provozního rozpočtu, a to i přes nedávno zvýšené pravomoci, nová pracovní místa a činnosti, financování přistoupení Chorvatska a náklady na přípravu voleb v roce 2014;

83.

schvaluje následující změny odhadů:

snížení výše prostředků v pohotovostní rezervě,

rozpočtově neutrální internalizace bezpečnostní služby,

pokračování internalizace činností IKT a v důsledku toho vytvoření 30 nových míst v plánu pracovních míst, a to rozpočtově neutrálním způsobem (kompenzace úsporami),

úpravu prostředků pro Evropské parlamentní sdružení;

84.

snižuje rovněž o 5,3 milionu EUR prostředky pro Dům evropských dějin;

85.

dále s vědomím obtížné ekonomické situace v celé EU připomíná přijaté rozhodnutí do konce tohoto volebního období poslanců nevalorizovat individuální příspěvky poslanců, upozorňuje, že náhrady zaměstnancům za služební cesty nebyly valorizovány od roku 2007 a znovu potvrzuje rozhodnutí obsažené v usnesení o rozpočtu na rok 2012 (8) snížit prostředky ve všech rozpočtových položkách souvisejících s cestovními výdaji;

86.

vítá informace a analýzy obsažené ve zprávě o rozpočtovém a finančním řízení v Parlamentu za rok 2011 a v ročních zprávách o činnosti jednotlivých GŘ, pokud jde o rozpočtové položky, v nichž nebyly v roce 2011 vyčerpány prostředky, a požaduje další objektivní analýzu tohoto typu týkající se rozpočtu na rok 2012 s cílem pohotověji odhalit potenciální budoucí úspory, které budou kompenzovány investicemi tam, kde to bude zapotřebí a prospěje to řádnému a hladkému chodu Parlamentu;

Pracovní podmínky Parlamentu

87.

je přesvědčen, že stejně jako každý přímo volený parlament by měl i Evropský parlament mít právo rozhodnout o tom, kde bude mít sídlo a jaká pracovní místa bude využívat;

88.

prohlašuje proto, že o sídle Parlamentu a pracovních místech pro poslance a úředníky by měl rozhodovat sám Parlament;

89.

naléhavě vyzývá obě složky rozpočtového orgánu (Radu a Parlament), aby v zájmu dosažení finančních úspor a prosazení udržitelného řešení příznivého z hlediska klimatu a životního prostředí zařadily na pořad nadcházejícího jednání o příštím VFR na léta 2014–2020 otázku jediného sídla a pracovních míst Parlamentu pro jeho poslance a úředníky;

90.

naléhavě vyzývá členské státy, aby se při příští revizi Smlouvy znovu zabývaly otázkou sídla a pracovních míst Parlamentu a pozměnily protokol č. 6;

91.

než se tak stane, vyzývá Radu, aby začala společně s Parlamentem vypracovávat plán změny na jediné sídlo a efektivnějšího využívání pracovních míst Parlamentu, s přihlédnutím ke konkrétnímu aktuálnímu podrobnému vyčíslení nákladů na jednotlivá pracovní místa a k pracovním podmínkách pro zaměstnance, a také k ekonomickým, sociálním a environmentálním faktorům – tento plán by měl být předložen ve formě zprávy do 30. června 2013;

92.

navrhuje, aby byla revidována dohoda mezi lucemburskými orgány a Parlamentem o počtu zaměstnanců trvale působících v Lucemburku, a to na základě přehodnocení potřeb Parlamentu;

Společná pracovní skupina

93.

vítá vytvoření společné pracovní skupiny pro rozpočet Parlamentu, kterou tvoří členové Rozpočtového výboru a předsednictva; zejména rozhodně podporuje její práci na zahájení srovnávací studie, v níž bude porovnán rozpočet Parlamentu s rozpočtem Kongresu USA a se vzorkem parlamentů členských států; připomíná, že tato studie má být dokončena do konce roku 2012; očekává, že tato studie povede k dlouhodobým úsporám v rozpočtu Parlamentu a přijde s náměty, jak zlepšit jeho účinnost v roce 2013 a v letech následujících;

94.

domnívá se, že tato společná pracovní skupina by měla odrážet demokratickou rovnováhu v Parlamentu; je přesvědčen, že by se tato pracovní skupina měla zabývat mj. dalšími alternativami v souvislosti s otevírací dobou centrální prezenční listiny pro poslance a opatřeními s cílem podněcovat k využívání levnějších a ekologičtějších způsobů dopravy; dále vyzývá pracovní skupinu, aby informovala Rozpočtový výbor a předsednictvo o tom, jak by bylo možno dosáhnout střednědobých a dlouhodobých strukturálních a organizačních úspor v rozpočtu Parlamentu;

95.

vítá návrh společné pracovní skupiny uzavírat centrální prezenční listinu poslanců vždy v pátek v týdnech volebních obvodů (tzv. tyrkysových týdnech);

96.

vyzývá předsednictvo, aby neprodleně uskutečnilo návrhy úspor, na kterých se společná pracovní skupina dohodla;

Cesty

97.

vítá vynaloženou snahu o další úspory v cestovních výdajích poslanců a zaměstnanců; bere na vědomí úspory dosažené u výdajů na služební cesty zaměstnanců; poznamenává, že prostředky v příslušné rozpočtové položce se v roce 2012 snížily a že tyto úspory umožnilo lepší hospodaření, používání videokonferencí a snížení počtu služebních cest;

98.

vyzývá správu, aby vyhodnotila vývoj na trhu nízkonákladového cestování, byla neustále informována o novinkách na trhu a využívala veškeré možnosti, jak dosáhnout úspor; dále vyzývá správu, aby umožnila a podporovala využívání letenek nízkonákladových leteckých společností a nákup flexibilních letenek v ekonomické třídě; je přesvědčen, že by měla být zkoumána další opatření s cílem snížit počet letů ve třídě „business“ zakoupených poslanci;

IT / pracovní cesty

99.

konstatuje, že úspory dosažené na cestovních výdajích v roce 2011 díky tomu, že se zvýšilo (o 56,6 %) využívání videokonferencí, se odhadují na 1,4 milionu EUR; je přesvědčen, že dalších úspor u nákladů na služební cesty lze dosáhnout tím, že budou služební cesty postupně nahrazovány videokonferencemi, což také sníží uhlíkovou stopu Parlamentu; požaduje proto výsledky analýzy potřeb dalšího vybavení pro videokonference, kterou má provést správa Parlamentu, nejpozději do února 2013;

Budovy

100.

věří v transparentní rozhodovací proces v politice v oblasti budov prostřednictvím úzké a otevřené spolupráce s Rozpočtovým výborem a požaduje jej;

101.

požaduje včasné informace o zjištěních generálního tajemníka, pokud jde o renovační práce a přemísťování kanceláří v nadcházejících letech; zdůrazňuje důležitost řádného plánování a zapsání prostředků do rozpočtu v náležité fázi;

Překlad

102.

opakuje, že úspory v oblasti překladu by neměly ohrozit mnohojazyčnost; upozorňuje na to, že je třeba zachovat kvalitu překladů a náležité pracovní podmínky příslušných útvarů;

Oddíl IV – Soudní dvůr

103.

poznamenává, že i přes zásadní strukturální změny a neustále rostoucí množství projednávaných věcí Soudní dvůr omezil zvýšení svého provozního rozpočtu na 1,56 % (vedle zvýšení o 1,49 % v souvislosti s rozšířením o Chorvatsko);

104.

obnovuje proto na základě doporučení auditorů prostředky na překlad, aby nevznikaly prodlevy v řízeních, a na IT zdroje;

105.

částečně obnovuje prostředky na mzdy a stanoví míru standardního snížení na 4,5 % s cílem umožnit Soudnímu dvoru řádně plnit své úkoly; dále částečně obnovuje prostředky na údržbu a energie;

106.

podporuje probíhající revizi statutu Soudního dvora a zavazuje se neprodleně projednat jakýkoli opravný rozpočet v souvislosti s touto záležitostí;

Oddíl V – Účetní dvůr

107.

poznamenává, že Účetní dvůr snižuje v roce 2013 svůj plán pracovních míst o devět míst; obnovuje původní standardní snížení ve výši 1,8 % s cílem omezit riziko, pokud jde o uskutečňování strategie Účetní dvora a vydání plánovaných zpráv o auditu; obnovuje také prostředky na nábor zaměstnanců v souvislosti s přistoupením Chorvatska na úrovni NR;

Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

108.

částečně obnovuje prostředky na mzdy a příspěvky tak, že uplatňuje standardní snížení ve výši 5,5 %, což bude stejně znamenat snížení současné obsazenosti míst; zčásti ruší nahodilé škrty, které provedla Rada, například u výdajů souvisejících s Úředním věstníkem a u provozních výdajů, jako jsou výdaje na tlumočení, které byly již v roce 2012 sníženy na úroveň čerpání z roku 2009;

109.

v plné výši obnovuje prostředky na roční splátky za pronájem, které souvisí s právními závazky vyplývajícími ze stávajících smluv a každoročně se valorizují podle inflace v Belgii;

Oddíl VII – Výbor regionů

110.

částečně obnovuje prostředky pro Výbor regionů, aby mohl plnit své stávající statutární a právní závazky v oblasti ročních splátek za pronájem a platů zaměstnanců; poznamenává, že drastický škrt Rady u mezd a příspěvků by se rovnal dvojnásobnému snížení stavu zaměstnanců o 1 % (které je již obsaženo v NR) v tomto orgánu;

Oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv

111.

bere na vědomí zvýšení rozpočtu evropského veřejného ochránce práv o 3,49 %; poznamenává, že část tohoto zvýšení souvisí s nutnými náklady na pronájem; obnovuje prostředky na mzdy a příspěvky, které jsou nutné vzhledem k tomu, že dříve neobsazená místa byla obsazena;

Oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů

112.

obnovuje rozpočet EIOÚ v plném rozsahu; poznamenává, že jeho zvýšení odpovídá odhadované míře inflace; zejména obnovuje dvě nová pracovní místa a příslušné prostředky – tito pracovníci mají pomoci provádět základní činnosti orgánu;

Oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost

113.

poznamenává, že ESVČ je relativně novým orgánem ve fázi vývoje a že její síť je stále ještě třeba zdokonalovat, aby se dařilo plnit politické priority EU, a že se svými 141 delegacemi má ESVČ mezi orgány EU jedinečnou pozici v tom, v jaké míře je vystavena inflaci ve třetích zemích a výkyvům směnných kurzů;

114.

vítá skutečnost, že pro rok 2013 ESVČ zmrazila v řadě rozpočtových položek prostředky v nominální výši a v jiných položkách provedla cílená snížení, přičemž tyto úspory by mohly dosáhnout až 1,3 % jejího rozpočtu na rok 2012;

115.

konstatuje, že ESVČ projevuje zdrženlivost, jelikož ve svém plánu pracovních míst na rok 2013 nenavrhuje vytvoření žádných nových míst;

116.

upozorňuje, že navrhovaná zvýšení v rozpočtu ESVČ jsou nutná k pokrytí nákladů na stálé zaměstnance a dalších právních závazků a k tomu, aby služba byla schopna vyhovět politickým očekáváním, že bude přítomna v prioritních zemích;

117.

odmítá proto rozhodnutí Rady zmrazit rozpočet ESVČ v nominální výši na úrovni roku 2012 a navrhuje přiměřené zvýšení vzhledem k celkové finanční situaci;

118.

ruší škrty provedené Radou, které by znamenaly snížení počtu úředníků a které by byly v rozporu s úsilím vynaloženým od vzniku ESVČ na nábor a přesuny pracovníků s cílem zajistit, aby bylo možné plnit zvýšené provozní požadavky;

119.

obnovuje prostředky potřebné ke splnění povinností vyplývajících z platných nájemních smluv a z dohody na úrovni útvarů s Komisí a Radou a k postupné výměně a racionalizaci zděděných zastaralých a překrývajících se IT systémů;

*

* *

120.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím a vnitrostátním parlamentům.


(1)  Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(4)  Přijaté texty P7_TA(2012)0077.

(5)  Přijaté texty P7_TA(2012)0109.

(6)  Přijaté texty P7_TA(2012)0289.

(7)  Přijaté texty P7_TA(2012)0109.

(8)  Přijaté texty, P7_TA(2011)0461.


Top