Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0318

Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států * Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

OJ C 353E , 3.12.2013, p. 196–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 353/196


Úterý, 11. září 2012
Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států *

P7_TA(2012)0318

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2012 o návrhu směrnice Rady o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států (přepracované znění) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

2013/C 353 E/36

(Zvláštní legislativní postup – konzultace – přepracování)

Evropský parlament,

s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0714),

s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0516/2011),

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů (1),

s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti, ze dne 6. března 2012 pro Hospodářský a měnový výbor podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7-0227/2012),

A.

vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.

schvaluje pozměněný návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.

vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.

vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.

vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.

pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

ZNĚNÍ NAVRŽENÉ KOMISÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

(1)

Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států byla několikrát změněna. Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována.

(1)

Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států byla několikrát změněna. Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována. Dne 19. dubna 2012 Evropský parlament vyzval k podniknutí konkrétních kroků proti daňovým podvodům a daňovým únikům, přičemž zdůraznil daňové úniky, k nimž dochází prostřednictvím hybridních finančních nástrojů, a vyzval členské státy k tomu, aby zajistily hladkou spolupráci a koordinaci svých daňových systémů, a zabránily tak neúmyslnému nezdanění nebo daňovým únikům.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

 

(1a)

Přetrvávající a značné schodky veřejných financí jsou úzce spojeny se současnou sociální, hospodářskou a finanční krizí.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

(4)

Zrušení veškerého zdanění úroků a licenčních poplatků v členském státě, v němž mají zdroj, bez ohledu na to, zda jsou daně vybírány srážkou u zdroje nebo na základě daňového výměru, je nejvhodnějším prostředkem k odstranění výše popsaných formalit a problémů a k zajištění stejného daňového zacházení v případě vnitrostátních i přeshraničních operací. Zejména je nutné zrušit takovéto daně ve vztahu k platbám úroků a licenčních poplatků prováděným mezi přidruženými společnostmi z různých členských států i mezi stálými provozovnami těchto společností.

(4)

Zrušení veškerého zdanění úroků a licenčních poplatků v členském státě, v němž mají zdroj, bez ohledu na to, zda jsou daně vybírány srážkou u zdroje nebo na základě daňového výměru, je nejvhodnějším prostředkem k odstranění výše popsaných formalit a problémů a k zajištění stejného daňového zacházení v případě vnitrostátních i přeshraničních operací. Zejména je nutné zrušit takovéto daně ve vztahu k platbám úroků a licenčních poplatků prováděným mezi přidruženými společnostmi z různých členských států i mezi stálými provozovnami těchto společností s cílem zajistit zjednodušený a transparentnější systém zdanění .

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

(5)

Je nutné zajistit, aby platby úroků a licenčních poplatků byly zdaněny jednou v jednom členském státě a aby se výhody plynoucí z této směrnice použily, pouze pokud příjem pocházející z platby skutečně podléhá zdanění v členském státě společnosti příjemce nebo v členském státě, v němž je umístěna stálá provozovna příjemce.

(5)

Je nutné zajistit, aby platby úroků a licenčních poplatků byly zdaněny jednou v jednom členském státě a aby se výhody plynoucí z této směrnice použily, pouze pokud příjem pocházející z platby skutečně podléhá zdanění v členském státě společnosti příjemce nebo v členském státě, v němž je umístěna stálá provozovna příjemce , aniž by existovala možnost osvobození od daně, vyrovnání nebo náhrady platbou jiné daně .

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

(12)

Dále je nutné, aby členské státy nebyly zbaveny možnosti přijímat opatření vhodná k boji proti daňovým únikům či zneužívání daňových režimů.

(12)

Dále je nutné přijmout vhodná opatření , aby členské státy nebyly zbaveny možnosti bojovat proti daňovým podvodům, daňovým únikům či zneužívání daňových režimů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20 a (nový)

 

(20a)

Aby se zajistilo hladké provádění ustanovení této směrnice, které bude efektivní z hlediska vynaložených nákladů, měly by společnosti vypracovat své roční účetní závěrky zahrnující všechny příslušné daňové údaje ve formátu rozšiřitelného jazyka pro podnikové výkaznictví (XBRL).

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

1.   Úroky nebo licenční poplatky mající zdroj v členském státě jsou osvobozeny od veškerých daní, které na ně jsou formou srážky u zdroje či na základě daňového výměru v daném členském státě uloženy, pokud skutečný vlastník úroků či licenčních poplatků je společností jiného členského státu nebo v jiném členském státě umístěnou stálou provozovnou společnosti členského státu a skutečně podléhá dani z příjmu pocházejícího z těchto plateb v tomto druhém členském státě.

1.   Úroky nebo licenční poplatky mající zdroj v členském státě jsou osvobozeny od veškerých daní, které na ně jsou formou srážky u zdroje či na základě daňového výměru v daném členském státě uloženy, pokud skutečný vlastník úroků či licenčních poplatků je společností jiného členského státu nebo v jiném členském státě umístěnou stálou provozovnou společnosti členského státu a skutečně podléhá dani z příjmu pocházejícího z těchto plateb v tomto druhém členském státě ve výši alespoň 70 % průměrné zákonné sazby daně z příjmů právnických osob použitelné v členských státech, aniž by existovala možnost osvobození od daně nebo vyrovnání nebo náhrady platbou jiné daně. Úroky nebo licenční poplatky mající zdroj v členském státě nejsou v tomto státě osvobozeny, pokud nejsou zdanitelné podle vnitrostátních daňových předpisů, jimž podléhá skutečný vlastník úroků či licenčních poplatků, v důsledku odlišné kvalifikace platby (hybridní nástroje) nebo odlišné kvalifikace poplatníka a příjemce (hybridní subjekty).

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 3

3.   Stálá provozovna je považována za plátce úroků či licenčních poplatků pouze v případě, že tyto platby představují náklady vynaložené pro účely činnosti stálé provozovny.

3.   Stálá provozovna je považována za plátce úroků či licenčních poplatků pouze v případě, že tyto platby představují náklady vynaložené pro účely činnosti stálé provozovny. Osvobození od daně nebo daňových výhod požívá pouze ta stálá provozovna, která dostála svým daňovým závazkům.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice

Čl. 2 – pododst. 1 – písm. d – bod ii

ii)

druhá společnost drží na základním kapitálu první společnosti podíl nejméně 10 %, nebo

ii)

druhá společnost drží na základním kapitálu první společnosti podíl nejméně 25 %, nebo

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice

Čl. 2 – pododst. 1 – písm. d – bod iii

iii)

třetí společnost drží na základním kapitálu první společnosti i na základním kapitálu druhé společnosti podíl nejméně 10 %.

iii)

třetí společnost drží na základním kapitálu první společnosti i na základním kapitálu druhé společnosti podíl nejméně 25 %.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice

Čl. 4 – nadpis

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

2.   Členské státy mohou v případě transakcí, jejichž hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů je daňový únik, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, odepřít poskytnutí výhod plynoucích z této směrnice nebo odmítnout její použití.

2.   Členské státy mohou v případě transakcí, jejichž hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů je daňový podvod, daňový únik, zneužití daňového režimu nebo vyhýbání se daňovým povinnostem, odepřít poskytnutí výhod plynoucích z této směrnice nebo odmítnout její použití.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1 – podostavec 1

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 1 a 3, čl. 2 písm. c) a d) a přílohou I částí A do 1. ledna 2012 . Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 1 a 3, čl. 2 písm. c) a d) a přílohou I částí A do 31. prosince 2013 . Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

 

2a.     Společnosti vypracují své roční účetní závěrky zahrnující všechny příslušné daňové údaje ve formátu rozšiřitelného jazyka pro podnikové výkaznictví (XBRL).

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice

Článek 7

Do 31. prosince 2016 předloží Komise Radě zprávu o hospodářském dopadu této směrnice.

Do 31. prosince 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hospodářském dopadu této směrnice.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice

Článek 8

Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů či předpisů vyplývajících ze smluv, jež překračují rámec ustanovení této směrnice a jejichž účelem je odstranit nebo omezit dvojí zdanění úroků a licenčních poplatků.

Touto směrnicí není dotčeno použití vnitrostátních předpisů či předpisů vyplývajících ze smluv, jež překračují rámec ustanovení této směrnice a jejichž účelem je odstranit nebo omezit dvojí zdanění a dvojí nezdanění úroků a licenčních poplatků.


(1)  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Top