EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 6. listopadu 2012 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 374/2


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 6. listopadu 2012

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Úvod a právní základ

Dne 15. května 2012 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a na čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované nařízení spadá do oblasti působnosti ECB. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

Evropskou statistiku vyvíjí, vypracovává a šíří Evropský statistický systém (ESS) a Evropský systém centrálních bank (ESCB), které se řídí dvěma samostatnými, avšak navzájem se doplňujícími právními rámci, přičemž při plnění svých statistických funkcí úzce spolupracují (2). ECB proto vítá zlepšení právního rámce ESS, jež zvýší jeho účinnost a jež zejména umožní, aby tento rámec dosáhl obdobného stupně nezávislosti jako ESCB. ECB konkrétně podporuje cíl spočívající v posílení řízení ESS prostřednictvím: a) posílení úlohy národních statistických úřadů („NSÚ“) při koordinaci statistických činností jiných vnitrostátních orgánů, které se týkají evropské statistiky, za což nese odpovědnost výlučně ESS (3); b) posílení profesionální nezávislosti předsedů NSÚ a generálního ředitele Eurostatu (4); c) posílení provádění Kodexu evropské statistiky tím, že se členským státům ukládá povinnost přijmout konkrétní opatření na základě „Závazku o důvěryhodnosti statistiky“, jehož plnění sleduje Komise (5); a d) zlepšení přístupu NSÚ k administrativním údajům a jejich využití ze strany NSÚ (6).

1.   Posílení koordinační role NSÚ v rámci ESS a spolupráce s ESCB

1.1

Podle navrhovaného nařízení NSÚ „působí … jako jediné kontaktní místo pro Komisi (Eurostat) v otázkách statistiky“ (7) a „je na vnitrostátní úrovni odpovědný zejména za koordinaci plánování statistických programů, předkládání zpráv, sledování kvality, metodiky, předávání údajů a komunikace týkající se statistické činnosti ESS“ (8). ECB vítá navrhované posílení odpovědnosti NSÚ na vnitrostátní úrovni , neboť se tím podpoří úplné a soudržné vypracovávání evropské statistiky. ECB přitom vychází z toho, že tyto posílené koordinační pravomoci se budou týkat „evropských statistik, které vyvíjí, vypracovává a šíří ESS“ (9). ECB připomíná, že národní centrální banky, které jsou členy ESCB: a) vypracovávají evropskou statistiku na základě článků 3 a 5 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, jak je podrobněji upraveno v nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (10), a b) neúčastní se vypracovávání evropské statistiky podle nařízení Rady (ES) č. 223/2009, ačkoli NSÚ, jiné vnitrostátní orgány a statistický úřad Unie mohou údaje vypracované národními centrálními bankami za určitých podmínek používat při vypracovávání evropské statistiky (11). Statistické úkoly, které národní centrální banky plní prostřednictvím ESCB, koordinuje Rada guvernérů ECB. Její úlohou v této souvislosti je mimo jiné blíže určit rozdělení úkolů v rámci ESCB, pokud jde o shromažďování a ověřování statistických informací a vynucování statistické zpravodajské povinnosti (12). ECB proto očekává, že koordinační pravomoci NSÚ se nebudou týkat evropské statistiky vypracovávané prostřednictvím ESCB na základě článků 3 a 5 statutu ESCB a nařízení Rady (ES) č. 2533/98.

1.2

Ačkoli členové ESS a ESCB plní své vlastní úkoly v oblasti statistiky, úzce spolupracují, zejména v určených oblastech, za něž nesou společnou odpovědnost, např. v oblasti tvorby národních účtů a statistiky platební bilance (13). V těch oblastech evropské statistiky, za něž ESS a ESCB odpovídají společně, je zcela nezbytné zachovat a prohloubit stávající komplexní ujednání o spolupráci realizovaná na úrovni Unie Výborem pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (14), jakož i příslušná vnitrostátní ujednání o spolupráci, a to s ohledem na rozdělení povinností v jednotlivých případech.

1.3

Podle navrhovaného nařízení „předsedové NSÚ mají výlučnou odpovědnost za rozhodování o procesech, statistických metodách, standardech a postupech a o obsahu a načasování zveřejňování všech evropských statistik“ (15). ECB vítá navrhované posílení profesionální nezávislosti předsedů NSÚ ve vztahu k činnosti vykonávané v rámci ESS na vnitrostátní úrovni, vychází však z toho, že tato posílená koordinační úloha se nedotýká plnění statistických úkolů národních centrálních bank podle statutu ESCB a nařízení (ES) č. 2533/98, na něž se vztahují záruky nezávislosti upravené v článku 130 Smlouvy a článku 7 statutu ESCB.

1.4

S ohledem na výše uvedené ECB doporučuje upřesnit znění navrhovaného nařízení tak, aby respektovalo institucionální oddělení ESS a ESCB. Kromě toho by navrhované nařízení mělo uznat potřebu vhodné spolupráce s cílem umožnit oběma systémům, aby co nejlépe plnily své navzájem se doplňující úlohy týkající se vývoje, vypracovávání a šíření evropské statistiky (16).

2.   Zlepšení přístupu NSÚ k administrativním údajům a jejich používání

2.1

Podle navrhovaného nařízení mají NSÚ, jiné statistické orgány a Komise (Eurostat) „právo na rychlý a bezplatný přístup ke všem administrativním záznamům a právo tyto záznamy využívat a integrovat je do statistik, a to v míře nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky (17). ECB k tomu poznamenává, že bude možná nutné dále vyjasnit zaváděné pojmy „administrativní záznamy“ (dříve „zdroje administrativních údajů“ (18)) a „rychlý a bezplatný“ přístup. Jak již ECB uvedla (19), přístup k veřejným záznamům by se měl řídit pravidly, jež členské státy a Komise přijaly v rámci svých příslušných pravomocí (20).

2.2

Navrhované změny dále stanoví, že „NSÚ a Komise (Eurostat) jsou konzultovány a zapojeny ve fázi prvotního návrhu podoby, dalšího vývoje a zrušení administrativních záznamů sestavených a udržovaných jinými subjekty“ a že „mají právo koordinovat standardizační činnosti týkající se administrativních záznamů, které jsou důležité pro vypracovávání statistických údajů. (21) ECB vítá navrhované změny, které v případě, že budou uplatňovány v souladu s obecnými zásadami Smlouvy, včetně zásad subsidiarity a proporcionality (22), umožní ESS lépe využívat administrativní zdroje údajů, což povede ke zvýšení efektivity, snížení zpravodajského zatížení a zlepšení kvality evropské statistiky, kterou vypracovává ESS. ECB však upozorňuje, že navrhované změny by neměly být v rozporu se zásadou nezávislosti centrální banky, která vyplývá z článku 130 Smlouvy a článku 7 statutu ESCB, ani s povinností zachovávat služební tajemství stanovenou v článku 37 statutu ESCB. Je tedy třeba vyjasnit otázku případného přístupu NSÚ a Komise k administrativním záznamům vedeným ESCB, zejména k administrativním záznamům, jež se týkají plnění úkolů souvisejících s ESCB (23).

Tam, kde ECB doporučuje změnu navrhovaného nařízení, jsou v příloze uvedeny konkrétní pozměňovací návrhy spolu s příslušným odůvodněním.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 6. listopadu 2012.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2012) 167 v konečném znění.

(2)  Viz 7. až 10. bod odůvodnění a článek 9 nařízení (ES) č. 223/2009, článek 5 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), články 2a a 8a nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8) a 8. bod odůvodnění nařízení Rady (ES) č. 951/2009 ze dne 9. října 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (Úř. věst. L 269, 14.10.2009, s. 1). Srov. odstavec 1.1 stanoviska ECB CON/2007/35 ze dne 14. listopadu 2007 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice (Úř. věst. C 291, 5.12.2007, s. 1).

(3)  Viz článek 5 nařízení (ES) č. 223/2009, ve znění čl. 1 odst. 2 navrhovaného nařízení.

(4)  Viz nový článek 5a, který se do nařízení (ES) č. 223/2009 vkládá čl. 1 odst. 3 navrhovaného nařízení. Srov. články 3 a 7 rozhodnutí Komise 2012/504/EU ze dne 17. září 2012 o Eurostatu (Úř. věst. L 251, 18.9.2012, s. 49).

(5)  Viz nový odstavec 3, který se do článku 11 nařízení (ES) č. 223/2009 vkládá čl. 1 odst. 5 navrhovaného nařízení.

(6)  Viz nový odstavec 17a, který se do nařízení (ES) č. 223/2009 vkládá čl. 1 odst. 8 navrhovaného nařízení.

(7)  Viz čl. 5 odst. 1 první pododstavec nařízení (ES) č. 223/2009, ve znění čl. 1 odst. 2 navrhovaného nařízení.

(8)  Viz čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec nařízení (ES) č. 223/2009, ve znění čl. 1 odst. 2 navrhovaného nařízení.

(9)  Viz 6. bod odůvodnění navrhovaného nařízení.

(10)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8. Srov. odstavec 1.2 stanoviska ECB CON/2007/35.

(11)  Viz 9. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 223/2009. V rozsahu, v jakém je to slučitelné s plněním úkolů ESCB, může vnitrostátní právo v některých případech pověřit jednotlivé národní centrální banky vypracováváním statistických údajů, které spadají do rámce evropských statistických programů a které jsou běžně shromažďovány prostřednictvím ESS podle nařízení (ES) č. 223/2009.

(12)  Viz 11. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 2533/98.

(13)  Viz článek 6 nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1). Viz též 9. bod odůvodnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (Úř. věst. L 35, 8.2.2005, s. 23). Viz též obecné zásady ECB/2004/15 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (Úř. věst. L 354, 30.11.2004, s. 34).

(14)  Viz rozhodnutí Rady 91/115/EHS o zřízení Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební balance (Úř. věst. L 59, 6.3.1991, s. 19).

(15)  Viz nový článek 5a, který se do nařízení (ES) č. 223/2009 vkládá čl. 1 odst. 3 navrhovaného nařízení.

(16)  Viz změny č. 1 a 2 a 4 až 6 v příloze tohoto stanoviska.

(17)  Viz nový čl. 17a odst. 1, který se do nařízení (ES) č. 223/2009 vkládá čl. 1 odst. 8 navrhovaného nařízení.

(18)  Viz článek 24 nařízení (ES) č. 223/2009, který se zrušuje čl. 1 odst. 10 navrhovaného nařízení.

(19)  Viz odstavec 1.4 stanoviska ECB CON/2007/35.

(20)  V současnosti se to vyžaduje podle druhého pododstavce článku 24 nařízení Rady (ES) č. 223/2009. Viz změny č. 3 a 7 v příloze tohoto stanoviska.

(21)  Viz nový čl. 17a odst. 2, který se do nařízení (ES) č. 223/2009 vkládá čl. 1 odst. 8 navrhovaného nařízení.

(22)  Viz čl. 5 odst. 3 a 4 Smlouvy o Evropské unii.

(23)  Viz navrhovaná změna č. 7 v příloze tohoto stanoviska.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

9. bod odůvodnění

„(9)

Kromě toho by měl být vyjasněn rozsah koordinační role, která již byla NSÚ přidělena, aby byla zajištěna efektivnější koordinace statistických činností na vnitrostátní úrovni, včetně řízení kvality.“

„(9)

Kromě toho by měl být vyjasněn rozsah koordinační role, která již byla NSÚ v oblasti evropské statistiky vypracovávané prostřednictvím ESS přidělena, aby byla zajištěna efektivnější koordinace statistických činností v rámci ESS na vnitrostátní úrovni, včetně řízení kvality.“

Odůvodnění

Viz změna č. 2.

Změna č. 2

Nový bod odůvodnění 9a

[Žádný text]

„(9a)

V souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 223/2009 a článkem 2a nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (2), ESS a Evropský systém centrálních bank (ESCB) úzce spolupracují s cílem zajistit, aby tyto dva statistické systémy v oblasti své působnosti a v souladu se svými pracovními programy vypracovávaly úplné a soudržné evropské statistiky. Ke spolupráci dochází konkrétně v oblasti národních účtů a statistiky platební bilance, jakož i při poskytování stanovisek ohledně statistik týkajících se postupu při nadměrném schodku Komisi.

Odůvodnění

V souladu s nařízeními (ES) č. 223/2009 a č. 2533/98 je evropská statistika vyvíjena, vypracovávána a šířena prostřednictvím ESS a ESCB ve dvou samostatných právních rámcích, které se však vzájemně doplňují. Jak je uvedeno v 9. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 223/2009, členové ESCB se neúčastní vypracovávání evropské statistiky v souladu s nařízením (ES) č. 223/2009. ESS a ESCB však úzce spolupracují, při čemž každý tento systém zajišťuje, aby mohl vykonávat své vlastní statistické funkce. V mezích svých pravomocí, a aniž by byla dotčena vnitrostátní ujednání se, může národní centrální banka dohodnout se statistickým úřadem Unie, že NSÚ, jiné vnitrostátní orgány a statistický úřad Unie mohou údaje vypracované národní centrální bankou přímo či nepřímo používat při vypracovávání evropské statistiky. Navrhované změny odrážejí stávající ujednání.

Změna č. 3

10. a 11. bod odůvodnění

„(10)

V zájmu snížení zátěže statistických úřadů a respondentů by NSÚ a jiné vnitrostátní orgány měly mít možnost rychlého a bezplatného přístupu k administrativním záznamům, včetně záznamů ukládaných elektronicky, a měly by mít možnost tyto záznamy využívat a integrovat je do statistik.

(11)

NSÚ by dále měly být v rané fázi konzultovány ohledně návrhu podoby nových administrativních záznamů, které by mohly poskytovat údaje pro statistické účely, a ohledně plánovaných změn stávajících zdrojů administrativních údajů či jejich zrušení. Měly by rovněž získávat příslušná metadata od vlastníků administrativních údajů a koordinovat standardizační činnosti týkající se administrativních záznamů, které jsou důležité pro vypracovávání statistických údajů.“

„(10)

V zájmu snížení zátěže statistických úřadů a respondentů by NSÚ a jiné vnitrostátní orgány měly mít možnost rychlého a bezplatného přístupu k administrativním záznamům, včetně záznamů ukládaných elektronicky, a měly by mít možnost tyto záznamy využívat a integrovat je do statistik.

NSÚ by dále měly být v rané fázi konzultovány ohledně návrhu podoby nových administrativních záznamů, které by mohly poskytovat údaje pro statistické účely, a ohledně plánovaných změn stávajících zdrojů administrativních údajů či jejich zrušení. Měly by rovněž získávat příslušná metadata od vlastníků administrativních údajů a koordinovat standardizační činnosti týkající se administrativních záznamů, které jsou důležité pro vypracovávání statistických údajů. Výkon pravomocí ze strany NSÚ a jiných vnitrostátních orgánů, jež se týkají přístupu k administrativním záznamům ESCB, jejich využívání, standardizace, prvotního návrhu podoby a zrušení, by neměl být na překážku plnění úkolů ESCB uvedených v článku 127 Smlouvy, ani by neměl být v rozporu s ustanoveními zaručujícími nezávislost centrální banky, která jsou obsažena v článku 130 a v čl. 282 odst. 3 Smlouvy a v článku 7 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Odůvodnění

Viz změna č. 7.

Změna č. 4

Čl. 1 odst. 2

„(2)   V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   NSÚ určené jednotlivými členskými státy jako subjekty, které odpovídají za koordinaci všech činností na vnitrostátní úrovni pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, působí v tomto ohledu jako jediné kontaktní místo pro Komisi (Eurostat) v otázkách statistiky.

Koordinační odpovědnost NSÚ zahrnuje všechny ostatní vnitrostátní orgány odpovědné za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. NSÚ je na vnitrostátní úrovni odpovědný zejména za koordinaci plánování statistických programů, předkládání zpráv, sledování kvality, metodiky, předávání údajů a komunikace týkající se statistické činnosti ESS.“ “

„(2)   V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   NSÚ určené jednotlivými členskými státy jako subjekty, které podle tohoto nařízení odpovídají za koordinaci všech činností pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky na vnitrostátní úrovni, působí v tomto ohledu jako jediné kontaktní místo pro Komisi (Eurostat) v otázkách statistiky.

Koordinační odpovědnost NSÚ zahrnuje všechny ostatní vnitrostátní orgány odpovědné za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky, jež se vypracovává na základě tohoto nařízení. NSÚ je na vnitrostátní úrovni odpovědný zejména za koordinaci plánování statistických programů, předkládání zpráv, sledování kvality, metodiky, předávání údajů a komunikace týkající se statistické činnosti ESS a spolupracuje s příslušnou národní centrální bankou s cílem zajistit, aby prostřednictvím ESS a ESCB byly v jejich příslušných oblastech působnosti vypracovávány úplné a soudržné evropské statistiky.“ “

Odůvodnění

Viz změna č. 2.

Změna č. 5

Čl. 1 odst. 3

„(3)   Vkládá se nový článek 5a, který zní:

Článek 5a

Předsedové NSÚ

1.   Předsedové NSÚ mají v rámci svého vnitrostátní statistického systému výlučnou odpovědnost za rozhodování o procesech, statistických metodách, standardech a postupech a o obsahu a načasování zveřejňování všech evropských statistik. Mají pravomoc rozhodovat o všech záležitostech týkajících se vnitřního řízení NSÚ. Koordinují statistické činnosti všech vnitrostátních orgánů, které přispívají k vývoji, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Při plnění těchto úkolů jednají předsedové NSÚ nezávisle, přičemž nežádají vládu ani jiné instituce, orgány, úřady či subjekty o pokyny, ani je od nich nepřijímají, a zdrží se jakéhokoli jednání neslučitelného s plněním těchto úkolů.“ “

„(3)   Vkládá se nový článek 5a, který zní:

Článek 5a

Předsedové NSÚ

1.   Předsedové NSÚ mají v rámci svého vnitrostátního statistického systému výlučnou odpovědnost za rozhodování o procesech, statistických metodách, standardech a postupech a o obsahu a načasování zveřejňování všech evropských statistik vypracovávaných na základě tohoto nařízení. Mají pravomoc rozhodovat o všech záležitostech týkajících se vnitřního řízení NSÚ. Koordinují statistické činnosti všech vnitrostátních orgánů, které přispívají k vývoji, vypracovávání a šíření evropské statistiky vypracovávané prostřednictvím ESS. Kromě tohoto spolupracují s příslušnými národními centrálními bankami na otázkách, které se týkají vypracovávání evropské statistiky a které jsou společné pro ESS a ESCB. Při plnění těchto úkolů jednají předsedové NSÚ nezávisle, přičemž nežádají vládu ani jiné instituce, orgány, úřady či subjekty o pokyny, ani je od nich nepřijímají, a zdrží se jakéhokoli jednání neslučitelného s plněním těchto úkolů.“ “

Odůvodnění

Viz změna č. 2.

Změna č. 6

Čl. 1 odst. 5

„(5)   V článku 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k provádění kodexu, aby zachovaly důvěru ve své statistiky. Za tímto účelem každý členský stát, zastoupený svou vládou, podepíše a uplatní „Závazek o důvěryhodnosti statistiky“, v němž jsou uvedeny konkrétní politické závazky k uplatňování kodexu a k vytvoření národního rámce pro zajišťování kvality, včetně hodnocení vlastní činnosti a nápravných opatření. Závazek stvrdí podpisem Komise.

Komise plnění těchto závazků pravidelně sleduje na základě výročních zpráv zasílaných členskými státy. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění těchto závazků do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost.“ “

„(5)   V článku 11 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření k provádění kodexu, aby zachovaly důvěru ve své příspěvky do evropské statistiky, kterou vypracovává ESS. Za tímto účelem každý členský stát, zastoupený svou vládou, podepíše a uplatní „Závazek o důvěryhodnosti statistiky“, v němž jsou uvedeny konkrétní politické závazky k uplatňování kodexu a k vytvoření národního rámce pro zajišťování kvality, včetně hodnocení vlastní činnosti a nápravných opatření. Závazek stvrdí podpisem Komise.

Komise plnění těchto závazků pravidelně sleduje na základě výročních zpráv zasílaných členskými státy. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění těchto závazků do tří let od vstupu tohoto nařízení v platnost.“ “

Odůvodnění

Viz změna č. 2.

Změna č. 7

Čl. 1 odst. 8

„(8)   Vkládá se nový článek 17a, který zní:

Článek 17a

Přístup k administrativním záznamům, jejich využívání a integrace

1.   Aby se snížilo zatížení respondentů, mají NSÚ, jiné vnitrostátní orgány podle článku 4 a Komise (Eurostat) právo na rychlý a bezplatný přístup ke všem administrativním záznamům a právo tyto záznamy využívat a integrovat je do statistik, a to v míře nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

2.   NSÚ a Komise (Eurostat) jsou konzultovány a zapojeny ve fázi prvotního návrhu podoby, dalšího vývoje a zrušení administrativních záznamů sestavených a udržovaných jinými subjekty, což usnadní další použití těchto záznamů pro statistické účely. Mají právo koordinovat standardizační činnosti týkající se administrativních záznamů, které jsou důležité pro vypracovávání statistických údajů.

3.   Přístup NSÚ, jiných vnitrostátních orgánů a Komise (Eurostatu) a jejich zapojení podle odstavců 1 a 2 se omezuje na správní záznamy v rámci jejich příslušného systému veřejné správy.

4.   NSÚ obdrží příslušná metadata od vlastníků administrativních záznamů, které jsou využívané pro statistické účely.

5.   NSÚ a vlastníci administrativních záznamů zavedou potřebné mechanismy spolupráce.“ “

„(8)   Vkládá se nový článek 17a, který zní:

Článek 17a

Přístup k administrativním záznamům, jejich využívání a integrace

1.   Aby se snížilo zatížení respondentů, mají NSÚ, jiné vnitrostátní orgány podle článku 4 a Komise (Eurostat) právo na rychlý a bezplatný přístup ke všem administrativním záznamům a právo tyto záznamy využívat a integrovat je do statistik, a to v míře nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky vypracovávané na základě tohoto nařízení.

2.   NSÚ a Komise (Eurostat) jsou konzultovány a zapojeny ve fázi prvotního návrhu podoby, dalšího vývoje a zrušení administrativních záznamů sestavených a udržovaných jinými subjekty, což usnadní další použití těchto záznamů pro statistické účely. Mají právo koordinovat standardizační činnosti týkající se administrativních záznamů, které jsou důležité pro vypracovávání statistických údajů.

3.   Jednotlivé členské státy a Komise stanoví v případě nutnosti v oblastech své pravomoci praktická opatření a podmínky pro dosažení účinného přístupu. Pokud se týká administrativních záznamů sestavených a vedených ESCB, výkon pravomocí podle odstavců 1 a 2 ze strany NSÚ, jiných vnitrostátních orgánů a Komise (Eurostat) by neměl být na překážku plnění úkolů ESCB uvedených v článku 127 Smlouvy, ani by neměl být v rozporu s ustanoveními zaručujícími nezávislost centrální banky a služební tajemství, jež jsou obsažena v článku 130 a v čl. 282 odst. 3 Smlouvy a v článcích 7 a 37 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

4.   Přístup NSÚ, jiných vnitrostátních orgánů a Komise (Eurostatu) a jejich zapojení podle odstavců 1, 2 a 3 se omezuje na správní záznamy v rámci jejich příslušného systému veřejné správy.

5.   NSÚ obdrží příslušná metadata od vlastníků administrativních záznamů, které jsou využívané pro statistické účely.

6.   NSÚ a vlastníci administrativních záznamů zavedou potřebné mechanismy spolupráce.“ “

Odůvodnění

Opatření pro přístup k veřejným záznamům by měla být i nadále vymezena za pomoci pravidel, jež ve své oblasti působnosti přijaly členské státy a Komise, jak vyžaduje druhý odstavec článku 24 nařízení (ES) č. 223/2009. Tato pravidla mohou zejména objasnit pojmy „administrativní záznamy“ a „rychlý a bezplatný“.

Navrhované změny týkající se přístupu k veřejným záznamům by kromě toho neměly být na překážku plnění úkolů ESCB podle článku 127 Smlouvy, ani být v rozporu se zásadou nezávislosti centrální banky a povinností zachovávat služební tajemství ve smyslu článku 130 Smlouvy a článků 7 a 37 statutu ESCB. Je tedy třeba vyjasnit otázku případného přístupu NSÚ a Komise k administrativním záznamům vedeným ESCB, zejména k administrativním záznamům, jež se týkají plnění úkolů souvisejících s ESCB.


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.

(2)   Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8 .“


Top