EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0018

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 7. března 2012 o posílení hospodářského dohledu v eurozóně (CON/2012/18)

OJ C 141, 17.5.2012, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/7


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 7. března 2012

o posílení hospodářského dohledu v eurozóně

(CON/2012/18)

2012/C 141/03

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 21. prosince 2011 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (1) (dále jen „navrhované nařízení o sledování návrhů rozpočtových plánů“) a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy (2) (dále jen „návrh nařízení o posílení postupů dohledu“) (společně dále jen „navrhovaná nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož navrhovaná nařízení mají význam při plnění prvořadého cíle Evropského systému centrálních bank udržovat cenovou stabilitu podle čl. 127 odst. 1 a čl. 282 odst. 2 Smlouvy a článku 2 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Všeobecné připomínky

Jak bylo uvedeno ve stanovisku CON/2011/13 (3), stávající krize velmi jasně ukazuje, že provedení ambiciózní reformy rámce pro správu ekonomických záležitostí je ve zcela zásadním zájmu Evropské unie, členských států, a zejména eurozóny. Posílením Paktu o stabilitě a růstu, které je zakotveno v legislativním balíčku šesti právních aktů (4), jež vstoupily v platnost 13. prosince 2011, byl vytvořen pevnější rámec Unie pro koordinaci hospodářské a fiskální politiky a dohled nad ní. S ohledem na skutečnost, že členství v měnové unii s sebou nese dalekosáhlé důsledky a vyžaduje mnohem užší koordinaci a dohled k zajištění stability a udržitelnosti eurozóny jako celku, vyslovili účastníci eurosummitu konaného dne 26. října 2011 závazek provést dodatečná opatření.

V souladu se svým postojem, který ECB vyjádřila v kontextu přijetí shora uvedených právních aktů a kterým volá po zásadním posunu pro eurozónu, ECB navrhovaná nařízení vítá a doporučuje k nim několik změn, které sledují: a) další posílení rozpočtové kázně členských států eurozóny a b) další zlepšení dohledu nad členskými státy eurozóny, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy, bez ohledu na to, zda přijímají nebo mohou přijímat finanční pomoc.

ECB se domnívá, že navrhovaná nařízení jsou slučitelná s novou Smlouvou o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (dále jen „Smlouva o stabilitě“), jak se na ní dne 30. ledna 2012 dohodli účastníci zasedání Evropské rady, nebo ji doplňují.

Konečně podmínkou pokroku na cestě k dosažení shora zmíněného zásadního posunu je, aby členské státy včas a rázně prováděly své závazky ze Smlouvy o stabilitě a po přijetí navrhovaných nařízení také závazky z nich.

I.   Navrhované nařízení o sledování návrhů rozpočtových plánů

Toto navrhované nařízení obsahuje ustanovení, která zlepší rozpočtový dohled Evropské komise nad návrhy rozpočtových plánů, a upravuje postupy pro přísnější sledování s cílem zajistit nápravu nadměrných schodků. ECB vítá toto navrhované nařízení, které po svém přijetí bude doplňovat posílený Pakt. Jedná se o další krok směrem k posílení správy ekonomických záležitostí v Unii, pokud jde o členské státy eurozóny, a k zajištění řádného fungování hospodářské a měnové unie. Navrhované nařízení by zejména: a) vyžadovalo od členských států eurozóny, aby přijaly numerická fiskální pravidla týkající se rozpočtového salda, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, a aby zřídily nezávislou vnitrostátní fiskální radu, která by vypracovávala nezávislé makroekonomické a/nebo rozpočtové předpovědi pro roční střednědobé fiskální plány a návrhy zákonů o rozpočtu; b) posílilo sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů všech členských států eurozóny, a to včetně zavedení společného rozpočtového harmonogramu, požadavku na poskytnutí doplňujících informací a zavedení možnosti, aby Komise přijala stanovisko k návrhu rozpočtového plánu a požadovala přepracování plánu, je-li zjištěno obzvláště závažné porušení povinností stanovených v Paktu o stabilitě a růstu; c) pomohlo zajistit včasnou nápravu nadměrných schodků přísnějším sledováním členských států, na které se uplatňuje postup při nadměrném schodku a kterým Komise adresovala doporučení k přijetí dalších opatření v případě rizika nedodržení doporučení Rady; a d) zavedením povinnosti provádět komplexní nezávislý audit výkazů vládních institucí zajistilo jejich vysokou kvalitu, čímž se doplní nedávno zavedené minimální požadavky na nezávislost vnitrostátních statistických úřadů a možnost uvalení sankcí v případě padělání rozpočtových statistik.

Současně je zde prostor pro zlepšení, která by učinila navrhované nařízení ještě důraznějším a účinnějším. V tomto směru má ECB několik připomínek.

1.

Za účelem posílení úpravy by Komise měla – v zájmu včasného plnění stabilizačních programů (5) – požadovat od členských států eurozóny nejen předložení návrhu rozpočtového plánu (6), ale také aktualizované střednědobé fiskální plány. Tyto plány by rovněž měly zahrnovat vývoj veřejného dluhu, implicitní a podmíněné veřejné závazky a další údaje, které mají význam pro posouzení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí (7). To umožní Komisi sledovat a posuzovat návrhy rozpočtových plánů pro následující rok se zohledněním střednědobých rozpočtových důsledků nových opatření, jakož i rizik pro udržitelnost veřejných financí, která jsou specifická pro danou zemi.

2.

ECB navrhuje, aby Komise vydala stanovisko v případech, kdy by návrh rozpočtového plánu vedl k porušení povinností v oblasti rozpočtové politiky stanovených v Paktu o stabilitě a růstu a ke strukturálnímu schodku, který převyšuje schodek předpokládaný ve stabilizačním programu členského státu, nebo přesahuje-li poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu hodnotu 60 % a nesnižuje se uspokojivým tempem, jak stanoví Pakt o stabilitě a růstu, anebo zjistí-li Komise rizika pro fiskální udržitelnost. Komise by přitom měla vzít v úvahu veškerá stanoviska Rady ke stabilizačním programům. ECB rovněž navrhuje, aby bylo výslovně upraveno (v čl. 6 odst. 1), že Komise posuzuje i kvalitu postupů při shromažďování podkladových údajů, což může vyústit například v přijetí stanoviska ohledně kvality rozpočtových statistik či nedostatečné nezávislosti makroekonomických a/nebo rozpočtových předpovědí (8).

3.

V případě porušení povinností v oblasti rozpočtové politiky stanovených v Paktu o stabilitě a růstu by Komise ve svém stanovisku měla požadovat, aby členské státy eurozóny předložily přepracovaný návrh rozpočtového plánu. Kromě toho by měla předložení přepracovaného návrhu rozpočtového plánu od nich požadovat i v případech, kdy (v původním návrhu) není dodržen vývoj veřejného schodku a/nebo vývoj veřejného dluhu, jak je upravuje stabilizační program dotyčného členského státu, při zohlednění případného stanoviska Rady ke stabilizačnímu programu, anebo pokud Komise zjistí rizika fiskální udržitelnosti (tj. neměla by ho požadovat pouze v případech „obzvláště závažného porušení“ povinností v oblasti rozpočtové politiky pro následující rok stanovených v Paktu o stabilitě a růstu, nýbrž jakmile se objeví jakékoli porušení anebo jsou zjištěna jiná rizika fiskální udržitelnosti (9)).

4.

Navrhované nařízení stanoví, že Komise si vyžádá přepracovaný návrh rozpočtového plánu v případě „obzvláště závažných porušení“ povinností v oblasti rozpočtové politiky stanovených Paktem o stabilitě a růstu. ECB navrhuje, aby byl tento text změněn na „porušení“ a zajistilo se tak včasné přepracování návrhu rozpočtového plánu.

V zájmu posílení korektivní složky Paktu o stabilitě a růstu je podle ECB rovněž na místě pozorně sledovat přiměřenost nápravných opatření, existují-li pochybnosti ohledně včasné nápravy nadměrného schodku, a to zvýšením tlaku ze strany zástupců dalších zemí v Euroskupině, v Radě a případně i v Evropské radě, jakož i větším využíváním sankcí (které ovlivňují dobrou pověst členského státu) (10).

II.   Navrhované nařízení o posílení postupů dohledu

Toto navrhované nařízení upravuje mechanismus dohledu, který se uplatňuje na členské státy eurozóny, které čelí napětí na finančních trzích nebo jsou jím ohroženy a/nebo které přijímají finanční pomoc. Obecně je navrhované nařízení vítané, neboť vytváří výslovný základ pro praxi přísnějšího sledování členských států, které čelí napětí na finančních trzích anebo přijímají finanční pomoc. Zapojení ECB a Evropských orgánů dohledu je též vítané. ECB má přesto několik připomínek.

1.

ECB vítá skutečnost, že i v případě, kdy členský stát nepřijímá žádnou finanční pomoc, může Komise rozhodnout, že se na něj bude vztahovat zvýšený dohled, pokud čelí vážným finančním obtížím (bylo by vhodnější používat v celém textu navrhovaného nařízení jednotnou terminologii, nyní se v něm vyskytují jak „závažné“ (např. v čl. 1) tak „vážné“ obtíže (např. v čl. 2)). Kromě toho by lepšímu pochopení navrhovaného nařízení napomohlo uvedení příkladů situací, které lze považovat za závažné obtíže, spíše než vytvoření vyčerpávající definice. Úprava definice by jistě nebyla prozíravá, jelikož taková definice by znemožnila použití navrhovaného nařízení v situacích vyvolaných pozdějším vývojem na trzích, který nebylo možné v době přijetí navrhovaného nařízení předvídat (11).

2.

Jelikož se může snadno stát, že zdroje obtíží členských států, na které se vztahuje zvýšený dohled, samy o sobě představují systémové riziko anebo mohou takové riziko vyvolávat, mohlo by být prospěšné, aby v rámci postupu v této oblasti byla zapojena Evropská rada pro systémová rizika (ESRB). Za tímto účelem by bylo užitečné ESRB ve vhodných případech informovat o výsledcích zvýšeného dohledu.

3.

Dalším zásadním rysem navrhovaného nařízení je, že Rada může členskému státu, na který se vztahuje zvýšený dohled, doporučit, aby požádal o finanční pomoc a připravil makroekonomický ozdravný program, pokud se zjistí, že jsou nutná další opatření a že finanční situace dotyčného členského státu má významné nepříznivé účinky na finanční stabilitu v eurozóně jako celku (12). To je významné ustanovení, neboť důrazně vyzývá členský stát, aby požádal o finanční pomoc a vyhnul se zbytečnému prodlení, které může mít škodlivé důsledky pro finanční stabilitu v eurozóně jako celku. Toto ustanovení by mohlo být ještě posíleno úpravou povinnosti Rady („je Rada povinna“) takové doporučení učinit.

4.

Pokud jde o rozlišení mezi preventivní pomocí se zvýšeným dohledem a finanční pomocí s výrazně posíleným sledováním, je třeba zdůraznit, že požadavky na ozdravení musí být ambiciózní v obou případech. Je třeba podporovat členské státy v tom, aby se nevyhýbaly ambicióznějším ozdravným programům tím, že požádají o preventivní pomoc namísto přímé finanční pomoci.

5.

Je obzvláště vítané, že navrhované nařízení členským státům ukládá povinnost informovat Radu, Komisi a ECB předtím, než osloví mezinárodní věřitele se žádostí o finanční pomoc. (13) ECB poznamenává, že je třeba, aby povinnost členského státu eurozóny, který chce získat finanční pomoc, zahrnovala víc než jen pouhé sdílení informací. Takový členský stát by měl diskutovat o možnostech, které jsou k dispozici na základě existujících finančních nástrojů Unie či eurozóny, i o možnostech nabízených mezinárodními finančními institucemi a věřiteli. Navrhovaný postup posíleného dohledu by mohl být několika způsoby dále posílen. Připouští se zvláštní povaha finanční pomoci poskytnuté z preventivních důvodů (14), neboť členské státy, kterým byla taková pomoc poskytnuta, jsou ze zvýšeného dohledu vyňaty, pokud se z úvěrové linky nečerpá, za podmínky, že přístup k této preventivní pomoci není podmíněn přijetím nových opatření politiky. Trvalé sledování plnění kritérií způsobilosti stanovených v unijních či mezivládních nástrojích finanční pomoci ze strany Komise by se však mělo vztahovat i na členské státy, které získaly přístup k finanční pomoci z preventivních důvodů, i když taková pomoc není spojena s přijetím nových opatření politiky. V každém případě se přísnější sledování členského státu, který považuje za nutné požádat o preventivní finanční pomoc, zdá být důvodné.

6.

ECB podotýká, že navrhované nařízení bezpodmínečně vylučuje členské státy, kterým je poskytnuta finanční pomoc z preventivních důvodů nebo úvěr na rekapitalizaci finančních institucí, z posuzování udržitelnosti schodku veřejného dluhu a povinnosti vypracovat makroekonomický ozdravný program (15). ECB doporučuje, aby možnost posouzení udržitelnosti schodku veřejného dluhu zůstala otevřená i ve vztahu k členským státům, na které se vztahuje preventivní program. Ponechání této možnosti u členských států, které přijímají úvěr k rekapitalizaci finančních institucí, je dokonce ještě důležitější, neboť mezi fiskální udržitelností a nestabilitou finančního sektoru existuje úzká souvislost a úvěr na rekapitalizaci finančních institucí má vliv na celkovou míru zadlužení členského státu. Výjimka z povinnosti vypracovat makroekonomický ozdravný program by neměla vylučovat poskytnutí technické pomoci a zapojení parlamentů (16).

7.

Hlavním cílem zvýšeného dohledu nad členskými státy eurozóny, které čelí finančnímu napětí, je zabránit účinku přelévání, a proto je důležité zmocnit Radu, aby iniciovala a zajistila provádění postupů zvýšeného dohledu, a to žádostí adresovanou Komisi, aby zahájila zvýšený dohled, požadovala dodatečné informace o situaci finančních institucí, prováděla dodatečné zátěžové testy či požadovala provedení dodatečných kroků (17).

8.

Navrhované nařízení vyžaduje, aby členský stát, na který se vztahuje ozdravný program a který se potýká s nedostatečnou správní kapacitou nebo závažnými problémy při provádění programu, požádal Komisi o technickou pomoc (18). Nutnost požádat o takovou pomoc však vyvolává i tíha břemene, jaké takový ozdravný program pro dotyčný členský stát představuje, a proto by bylo užitečné zavést možnost, aby tuto pomoc mohly poskytnout a svou odborností přispět i ostatní instituce Unie a členské státy.

9.

Navíc by bylo užitečné zavedení institutu poradce trvale usazeného v dotyčném členském státu, který by orgánům tohoto členského státu poskytoval poradenství ohledně provádění ozdravného programu a zajišťoval koordinaci s institucemi Unie a členskými státy, které se podílejí na technické pomoci.

10.

ECB vychází z toho, že v případech, kdy se členský stát spoléhá na finanční pomoc poskytovanou Evropským mechanismem finanční stabilizace, Evropským nástrojem finanční stability a Evropským mechanismem stability, a nikoli na finanční pomoc poskytovanou třetí zemí či finanční institucí, makroekonomický ozdravný program fakticky odráží podmínky hospodářské politiky dohodnuté mezi všemi stranami při zřizování přístupu k takové finanční pomoci. Z důvodu právní jistoty navrhuje ECB, aby to výslovně stanovil článek 6 navrhovaného nařízení.

III.   Vztah ke Smlouvě o stabilitě

Jedním z důsledků přijetí Smlouvy o stabilitě je změna navrhovaného nařízení o sledování návrhů rozpočtových plánů. ECB mimo jiné navrhuje, aby toto nařízení v nejširším možném rozsahu pokrývalo: a) ustanovení o numerických fiskálních pravidlech včetně časového rámce pro zajištění rychlé konvergence ke střednědobým cílům, a to s vymezením rozsahu dočasných odchylek z mimořádných důvodů; b) hlavní složky automatického mechanismu nápravy; c) požadavek členských států, na které se uplatňuje postup při nadměrném schodku, aby byly zavedeny programy rozpočtového a hospodářského partnerství; a d) povinnost předem informovat o plánovaných emisích státních dluhopisů.

Pokud by tyto změny do navrhovaného nařízení zařazeny nebyly, ECB je velkým zastáncem toho, aby byly předloženy další legislativní návrhy. Záměr Komise předložit legislativní návrhy ve vztahu k otázkám uvedeným shora pod písmeny c) a d) společně s návrhy na koordinaci hlavních plánů reforem hospodářské politiky členských států je ostatně deklarován v osmém odstavci úvodních ustanovení Smlouvy o stabilitě. ECB se plně staví za tento přístup.

Pokud jde o zavedení nového rámce střednědobých cílů, jak uvádí devátý odstavec úvodních ustanovení Smlouvy o stabilitě, ECB poznamenává, že pokud by tento nový rámec nebyl upraven v navrhovaném nařízení, Komise by mohla předložit příslušný legislativní návrh. ECB by takový návrh uvítala.

Pokud jde o automatický mechanismus nápravy, kromě uvedení jeho hlavních složek v navrhovaném nařízení, jak to navrhuje ECB, zajistí Komise všechny jeho ostatní složky v souladu s čl. 3.1 písm. e) a článkem 3.2 Smlouvy o stabilitě.

Při hlasování o dalších změnách navrhovaných nařízení či dalších legislativních návrzích, které vyplývají ze Smlouvy o stabilitě, ať už budou součástí právního rámce Unie nebo se bude jednat o ustanovení svěřující dodatečné úkoly Radě, by se ve vhodných případech mělo uplatnit pravidlo obrácené kvalifikované většiny. Rozhodnutí o neplnění požadavků politiky obsažených v programu podle čl. 6 odst. 5 navrhovaného nařízení o posílení postupů dohledu představuje naléhavý případ, kde lze uplatnění pravidla obrácené kvalifikované většiny doporučit.

V každém případě by navrhované nařízení mělo obsahovat podrobnější ustanovení tam, kde Smlouva o stabilitě není dostatečně podrobná, například ustanovení o lepší koordinaci plánování emisí státních dluhopisů, a to i s ohledem na nedávné zkušenosti z krize v eurozóně související se státními dluhopisy. Tato ustanovení by měla čerpat z (úpravy) již fungující koordinace úřadů pro správu státního dluhu v rámci podvýboru Hospodářského a finančního výboru (EFC) pro trhy státních dluhopisů a poukázek v EU a rozhodně by neměla zůstat na úrovni současné koordinace a výměny informací, které jsou prováděny ad hoc.

Konečně pokud jde o lhůty, které stanoví Smlouva o stabilitě a navrhované nařízení o sledování návrhů rozpočtových plánů, jen urychlená ratifikace Smlouvy o stabilitě a schválení souvisejících změn ústavních či jiných rovnocenných právních aktů zajistí, aby lhůta pro přijetí fiskálních pravidel upravených v navrhovaném nařízení, např. šest měsíců od přijetí nařízení, mohla být účinně dodržena (19).

Pozměňovací návrhy

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm návrhům Komise, které ECB doporučuje změnit, jsou spolu s příslušným odůvodněním uvedeny v příloze.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 7. března 2012.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2011) 821 v konečném znění.

(2)  KOM(2011) 819 v konečném znění.

(3)  Stanovisko CON/2011/13 ze dne 16. února 2011 o reformě správy ekonomických záležitostí v Evropské unii.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1173/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 1), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné ekonomické nerovnováhy v eurozóně (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 8), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické rovnováhy (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25), nařízení Rady (EU) č. 1177/2011 ze dne 8. listopadu 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a ujasnění postupu při nadměrném schodku (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 33) a směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 41).

(5)  Viz článek 2, který odkazuje na nařízení (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 2.8.1997, s. 1).

(6)  Viz čl. 5 odst. 1.

(7)  Viz čl. 5 odst. 3 a navrhovaná změna č. 3 v příloze tohoto stanoviska.

(8)  Viz navrhovaná změna č. 5 v příloze tohoto stanoviska.

(9)  Viz navrhovaná změna č. 4 v příloze tohoto stanoviska.

(10)  Viz navrhované změny č. 6 a 9 v příloze tohoto stanoviska.

(11)  Viz navrhovaná změna č. 4 v příloze tohoto stanoviska.

(12)  Viz změna č. 8 v příloze tohoto stanoviska.

(13)  Viz článek 4.

(14)  Viz čl. 2 odst. 3.

(15)  Viz článek 13 navrhovaného nařízení.

(16)  Viz čl. 6 odst. 6 až 8 navrhovaného nařízení a navrhovanou změnu č. 10 v příloze tohoto stanoviska.

(17)  Viz navrhovaná změna č. 7 v příloze tohoto stanoviska.

(18)  Viz čl. 6 odst. 6.

(19)  Viz čl. 12 odst. 3 navrhovaného nařízení.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy k navrhovanému nařízení o sledování návrhů rozpočtových plánů

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

Čl. 2 odst. 1 písm. a), f) (nové) a g) (nové)

„a)

„nezávislou fiskální radou“ se rozumí subjekt s vlastní funkční autonomií vůči fiskálním orgánům členského státu, který je odpovědný za sledování provádění vnitrostátních fiskálních pravidel;“

„a)

„nezávislou fiskální radou“ se rozumí subjekt s vlastní funkční autonomií vůči fiskálním orgánům členského státu, který je odpovědný za sledování a posuzování provádění vnitrostátních fiskálních pravidel a jemuž jsou svěřeny technické úkoly související s tvorbou fiskální politiky [dále bude konkretizováno Komisí];

f)

„roční strukturální bilancí veřejných financí“ se rozumí roční cyklicky očištěné saldo bez jednorázových a dočasných opatření;

g)

„výjimečnými okolnostmi“ se rozumí neobvyklá událost, kterou členský stát nemůže ovlivnit a která má významný vliv na bilanci veřejných financí, nebo období prudkého hospodářského poklesu v eurozóně [nebo v Unii] jako celku.

Odůvodnění

Je třeba, aby Komise jasně vymezila úkoly nezávislé fiskální rady. Definice musí odrážet ty definice, které jsou obsaženy ve Smlouvě o stabilitě (čl. 3 odst. 3). ECB navrhuje, aby tyto výrazy byly použity v článku 4.

Změna č. 2

Čl. 4 odst. 1, 1a (nový), (1b) (nový) a (1c) (nový)

„1.   Členské státy zavedou numerická fiskální pravidla týkající se rozpočtového salda, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97. Tato pravidla se týkají vládních institucí jako celku a jsou závazné, pokud možno ústavní, povahy.“

„1.   Členské státy zavedou numerická fiskální pravidla týkající se rozpočtového salda, jejichž prostřednictvím se do rozpočtových procesů těchto států provedou jejich střednědobé rozpočtové cíle, jak je uvedeno v článku 2a nařízení (ES) č. 1466/97. Tato pravidla se týkají vládních institucí jako celku a jsou závazné, pokud možno ústavní, povahy. Členské státy se mohou dočasně odchýlit od svého střednědobého cíle nebo od cesty k jeho postupnému dosažení pouze za výjimečných okolností, neohrozí-li tím fiskální udržitelnost ve střednědobém horizontu.

1a.   Členské státy zajistí, aby roční bilance jejich veřejných financí byla vyrovnaná nebo v přebytku. V tomto směru uzavřely členské státy zvláštní dohodu, která jde nad rámec nařízení (ES) č. 1466/97, že roční strukturální bilance jejich veřejných financí nepřekročí referenční hodnotu stanovenou pro každou zemi, přičemž mezní hodnota strukturálního dluhu je rovna 0,5 % HDP. Pohybuje-li se úroveň státního dluhu výrazně pod hodnotou 60 % HDP a rizika související s dlouhodobou fiskální udržitelností jsou nízká,referenční hodnota roční strukturální bilance veřejných financí stanovená pro každou zemi může dosáhnout mezní hodnoty strukturálního dluhu nejvýše 1 % nominální hodnoty HDP.

1b.   Členské státy zavedou mechanismus nápravy, který bude automaticky aktivován za účelem nápravy významných zjištěných odchylek od střednědobého cíle nebo cesty k jeho postupnému dosažení, včetně jejich kumulovaného dopadu na dynamiku veřejného dluhu. [Povahu, velikost a časový rámec takového mechanismu nápravy, a to rovněž pro případ výjimečných okolností, upravuje příloha tohoto nařízení.]

1c.   Členské státy zajistí rychlou konvergenci ke svému střednědobému cíli na základě ambiciózního a závazného časového rámce, který navrhne Komise se zohledněním rizik fiskální udržitelnosti specifických pro danou zemi. Navržený časový rámec se zveřejní.

Odůvodnění

Navrhované nařízení by mělo obsahovat základní zásady stanovené ve Smlouvě o stabilitě (v tomto případě v článku 3).

Změna č. 3

Čl. 5 odst. 3 písm. g) (nové) a odst. 3a) (nový)

 

„g)

podrobné informace o vývoji schodku veřejného dluhu, jakož i jiné údaje významné pro posouzení rizik udržitelnosti veřejných financí specifických pro danou zemi, zejména přehledy implicitních závazků a podmíněných závazků s potenciálně velkým dopadem na veřejné rozpočty, jak je vymezuje čl. 14 odst. 3 Směrnice Rady 2011/85/EU.

3a.   V zájmu zlepšení koordinace a sledování emisí státních dluhopisů ze strany veřejných institucí jsou členské státy povinny o takových plánovaných emisích předem a včas informovat Komisi a Euroskupinu.“

Odůvodnění

V zájmu zachycení rizik dlouhodobější fiskální udržitelnosti by mezi požadavky na sledování měl být i odkaz na veřejný dluh a na implicitní a podmíněné závazky. Navrhované nařízení by dále mělo odkazovat na povinnost předem informovat o plánovaných emisích státních dluhopisů ve smyslu článku 6 a 8. odstavce úvodních ustanovení Smlouvy o stabilitě.

Změna č. 4

Čl. 5 odst. 5 první pododstavec

„5.   Pokud Komise zjistí obzvláště závažná porušení povinností v oblasti rozpočtové politiky stanovených v Paktu o stabilitě a růstu, vyžádá si od dotyčného členského státu do dvou týdnů od předložení návrhu rozpočtového plánu jeho přepracovaný návrh. Tato žádost se zveřejní.“

„5.   Pokud Komise zjistí porušení povinností v oblasti rozpočtové politiky stanovených v Paktu o stabilitě a růstu, vyžádá si od dotyčného členského státu do dvou týdnů od předložení návrhu rozpočtového plánu jeho přepracovaný návrh. Tato žádost se zveřejní.Kromě toho si Komise vyžádá přepracovaný návrh rozpočtového plánu od členských států v případě, že návrh rozpočtového plánu porušuje vývoj veřejného schodku a/nebo vývoj veřejného dluhu, jak ho upravuje stabilizační program dotyčného členského státu, při zohlednění případného stanoviska Rady ke stabilizačnímu programu, anebo pokud zjistí rizika fiskální udržitelnosti.“

Odůvodnění

Navrhované nařízení by mělo zajišťovat plný soulad návrhů rozpočtových plánů s povinnostmi v oblasti rozpočtové politiky pro následující rok stanovenými v Paktu o stabilitě a růstu, jakož i s cíli stabilizačního programu při zohlednění případného stanoviska Rady ke stabilizačnímu programu. Také pokud Komise zjistí rizika fiskální udržitelnosti, měla by si vyžádat přepracovaný návrh rozpočtového plánu.

Změna č. 5

Čl. 6 odst. 1

„1.   V případě potřeby zaujme Komise do 30. listopadu k návrhu rozpočtového plánu stanovisko.“

„1.   Komise posoudí návrhy rozpočtových plánů s ohledem na střednědobé rozpočtové důsledky nových opatření a důsledky pro fiskální udržitelnost. Posoudí rovněž kvalitu procesu shromažďování podkladových údajů. V případě potřeby zaujme Komise do 30. listopadu k návrhu rozpočtového plánu stanovisko. Stanovisko zaujme vždy, když nastane některá z následujících situací: a) pokud by návrh rozpočtového plánu vedl k porušení povinností v oblasti rozpočtové politiky stanovených v Paktu o stabilitě a růstu, b) pokud by návrh rozpočtového plánu vedl ke strukturálnímu schodku převyšujícímu schodek předpokládaný ve stabilizačním programu členského státu, c) pokud poměr veřejného dluhu k HDP převyšuje 60 % a nesnižuje se dostatečným tempem, jak stanoví Pakt o stabilitě a růstu, nebo d) pokud Komise zjistí rizika fiskální udržitelnosti.

Odůvodnění

Má-li být navrhované nařízení účinné, je důležité specifikovat okolnosti, při kterých Komise bude povinna zaujmout stanovisko.

Změna č. 6

Čl. 6 odst. 4

„4.   Euroskupina projedná stanoviska Komise k vnitrostátním rozpočtovým plánům a rozpočtovou situaci i vyhlídky eurozóny jako celku na základě celkového posouzení Komisí v souladu s odstavcem 3. Posouzení se zveřejní.“

„4.   Euroskupina, a v případě opakovaného porušování na straně členských států Evropská rada, projedná stanoviska Komise k vnitrostátním rozpočtovým plánům. Euroskupina, a v případě opakovaného porušování na straně členských států Evropská Rada, rovněž projedná rozpočtovou situaci i vyhlídky eurozóny jako celku na základě celkového posouzení Komisí v souladu s odstavcem 3. Posouzení se zveřejní.“

Odůvodnění

Změna by měla podpořit tlak ze strany ostatních členů EU v případě opakovaného porušování na straně členských států.

Změna č. 7

Čl. 7 odst. 1, 1a (nový) a 2

„1.   Pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy rozhodne o existenci nadměrného schodku v členském státu, pak se na dotyčný členský stát vztahují odstavce 2 až 5 tohoto článku až do zrušení postupu při nadměrném schodku, který se na něj vztahuje.

2.   Členský stát, na nějž se uplatňuje přísnější sledování, provede neprodleně komplexní posouzení meziročního průběhu plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů...“

„1.   Pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 6 Smlouvy rozhodne o existenci nadměrného schodku v členském státu, pak se na dotyčný členský stát vztahují odstavce 1a až 6 tohoto článku až do zrušení postupu při nadměrném schodku, který se na něj vztahuje.

1a.   Členský stát, na nějž se uplatňuje postup při nadměrném schodku, zavede program rozpočtového a hospodářského partnerství včetně podrobného popisu strukturálních reforem nezbytných k zajištění účinné a trvalé nápravy nadměrného schodku.

2.   [změna se netýká českého znění]“

Odůvodnění

Navrhované nařízení by mělo obsahovat hlavní zásady stanovené ve Smlouvě o stabilitě (v tomto případě v článku 5).

Změna č. 8

Čl. 7 odst. 3 první pododstavec

„3.   Členský stát pravidelně podává zprávy Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru nebo podvýboru, který pro tento účel určí, o meziročním plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů vládních institucí, jakož i informace o přijatých opatřeních a o povaze opatření plánovaných k dosažení cílů. Zpráva se zveřejňuje.“

„3.   Členský stát pravidelně podává zprávy Komisi a Hospodářskému a finančnímu výboru nebo podvýboru, který pro tento účel určí, o meziročním plnění rozpočtu vládních institucí a jejich subsektorů, o rozpočtových důsledcích diskrečních opatření přijatých jak na straně výdajů, tak na straně příjmů, o cílech výdajů a příjmů vládních institucí, jakož i informace o přijatých opatřeních a o povaze opatření plánovaných k dosažení cílů. Členský stát rovněž podává zprávy o provádění programu rozpočtového a hospodářského partnerství a strukturálních reforem k zajištění účinné a trvalé nápravy nadměrného schodku. Zprávy se zveřejňují.“

Odůvodnění

Shodné jako u změny č. 7.

Změna č. 9

Čl. 8 odst. 3a (nový)

 

3a.   Euroskupina a Rada projednají, do jaké míry jsou opatření přijatá členským státem přiměřená, a v případě nutnosti navrhne Rada další opatření k zajištění splnění lhůty pro nápravu nadměrného schodku nebo úpravu programu rozpočtového a hospodářského partnerství. Pokud členský stát taková další opatřeníneprovede, situaci projedná Evropská rada a navrhne další kroky, které považuje za nezbytné.“

Odůvodnění

Změna má podpořit tlak ostatních členů Euroskupiny a Rady a v případě opakovaného porušování zavést možnost, aby Evropská rada navrhla další opatření, která má členský stát přijmout.


Pozměňovací návrhy k navrhovanému nařízení o posílení postupů dohledu

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (2)

Změna č. 1

Bod odůvodnění 1

„1.

Bezprecedentní celosvětová krize, která v uplynulých třech letech zasáhla svět, vážně poškodila hospodářský růst a finanční stabilitu a vyvolala podstatné zhoršení schodku veřejných financí a zadlužení členských států, což vede řadu těchto států k tomu, aby hledaly finanční pomoc mimo rámec Unie.“

„1.

Bezprecedentní celosvětová krize, která v uplynulých třech letech zasáhla svět, vážně poškodila hospodářský růst a finanční stabilitu a vyvolala podstatné zhoršení schodku veřejných financí a zadlužení členských států, což vede řadu těchto států k tomu, aby hledaly finanční pomoc jak uvnitř, tak mimo rámec Unie.“

Odůvodnění

Finanční pomoc poskytoval rovněž Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM), což je nástroj Unie.

Změna č. 2

Bod odůvodnění 4

„4.

Pokud členský stát, jehož měnou je euro, čelí vážným finančním potížím, nebo je jimi ohrožen, měl by podléhat zvýšenému dohledu, aby se zajistil jeho urychlený návrat k normálnímu stavu a aby se ochránily jiné členské státy eurozóny před možnými negativními účinky v důsledku této situace. Tento zvýšený dohled by měl zahrnovat širší přístup k informacím, které jsou potřebné pro pečlivé sledování hospodářské, fiskální a finanční situace, a pravidelného podávání zpráv Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor může pro tento účel určit. Stejné způsoby dohledu by se měly vztahovat na členské státy žádající o preventivní pomoc z Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu stability (ESM), Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné mezinárodní finanční instituce.“

„4.

Pokud členský stát, jehož měnou je euro, čelí vážným finančním potížím, nebo je jimi ohrožen, měl by podléhat zvýšenému dohledu, aby se zajistil jeho urychlený návrat k normálnímu stavu a aby se ochránily jiné členské státy eurozóny před možnými negativními účinky v důsledku této situace. Tento zvýšený dohled by měl zahrnovat širší přístup k informacím, které jsou potřebné pro pečlivé sledování hospodářské, fiskální a finanční situace, a pravidelného podávání zpráv Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor může pro tento účel určit. Stejné způsoby dohledu by se měly vztahovat na členské státy žádající o preventivní pomoc z Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM), Evropského mechanismu stability (ESM), Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné mezinárodní finanční instituce.“

Odůvodnění

Podle článku 1 se navrhované nařízení vztahuje též na EFSM.

Změna č. 3

Článek 1

„1.   Toto nařízení stanovuje ustanovení pro posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy a/nebo které přijímají nebo mohou přijímat finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, Evropskéhonástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM), Evropského mechanismu stability (ESM) nebo jiných mezinárodních finančních institucí, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF).“

„1.   Toto nařízení stanovuje ustanovení pro posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy a/nebo které požádaly o finanční pomoc z jednoho nebo několika jinýchstátů, Evropského nástroje finanční stability (EFSF), Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM), Evropského mechanismu stability (ESM) nebo jiných mezinárodních finančních institucí, jako je Mezinárodní měnový fond (MMF) anebo takovou pomoc přijímají.“

Odůvodnění

V zájmu právní určitosti je vhodnější používat v celém navrhovaném nařízení stejných výrazů.

Změna č. 4

Čl. 2 odst. 1

„1.   Komise může rozhodnout, aby členský stát, v němž dochází k vážným obtížím, pokud jde o jeho finanční stabilitu, byl nucen podléhat zvýšenému dohledu. Dotyčnému členskému státu musí být poskytnuta možnost vyjádřit své názory předem. Komise rozhodne každých šest měsíců, zda zvýšený dohled prodlouží.“

„1.   Komise uplatní na členský stát, v němž dochází k závažným obtížím, pokud jde o jeho finanční stabilitu, u nichž je pravděpodobné, že vyvolají nepříznivý efekt přelévání do jiných členských států eurozóny, anebo který je těmito obtížemi ohrožen, zvýšený dohled. Dotyčnému členskému státu musí být poskytnuta možnost vyjádřit své názory předem v EFC nebo v podvýboru, který výbor může pro takový účel určit. Komise rozhodne každých šest měsíců, zda zvýšený dohled prodlouží, a o svých zjištěních informuje EFC nebo podvýbor, který výbor může pro tento účel určit. Rada může Komisi požádat, aby zahájila zvýšený dohled, aby v něm pokračovala nebo aby jej ukončila.

Odůvodnění

V zájmu právní určitosti je vhodnější používat v celém navrhovaném nařízení stejných výrazů. Hrozba závažných obtíží by jistě též byla důvodem ke zvýšenému dohledu, aby se předešlo zhoršení situace již v rané fázi.

S ohledem na možné vážné účinky přelévání a rizika pro stabilitu eurozóny by diskrece Komise při rozhodování, zda uplatní na členský stát zvýšený dohled, měla být omezena, čehož se dosáhne navrhovaným zněním. Navíc by EFC nebo jím určený podvýbor měly být informovány o rozhodnutí o uplatnění zvýšeného dohledu na členský stát a o pokroku členského státu, na nějž se zvýšený dohled uplatňuje. To by EFC umožnilo připravit informované rozhodnutí pro Radu ve vztahu k jakýmkoli krokům, které jsou součástí tohoto postupu. Aniž by tím byla dotčena pravomoc Komise, Rada by měla být zmocněna k tomu, aby mohla Komisi požádat o zahájení či dalšímu provádění zvýšeného dohledu.

Změna č. 5

Čl. 2 odst. 2

„2.   Komise rozhodne, aby členský stát přijímající z preventivních důvodů finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, z EFSF, ESM nebo některé jiné mezinárodní finanční instituce, jako je MMF, byl nucen podléhat zvýšenému dohledu. Komise vypracuje seznam dotčených nástrojů preventivní finanční pomoci a pravidelně je aktualizuje, aby byly zohledněny případné změny politiky finanční podpory EFSF, ESM nebo jakékoli jiné příslušné mezinárodní finanční instituce.“

„2.   Komise rozhodne, aby členský stát, který požádal z preventivních důvodů o finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, z EFSF, EFSM, ESM nebo některé jiné mezinárodní finanční instituce, jako je MMF, anebo takovou pomoc přijímá, byl nucen podléhat zvýšenému dohledu. Komise vypracuje seznam dotčených nástrojů preventivní finanční pomoci a pravidelně je aktualizuje, aby byly zohledněny případné změny politiky finanční podpory EFSF, ESM nebo jakékoli jiné příslušné mezinárodní finanční instituce.“

Odůvodnění

Jak již bylo uvedeno shora, zvýšený dohled by měl započít již v rané fázi, jakmile členský stát požádá o pomoc. Ustanovení je třeba zpřesnit, aby nemohla vznikat pochybnost o tom, že členský stát bude automaticky podroben zvýšenému dohledu v okamžik, kdy požádá o pomoc. Podle článku 1 se navrhované nařízení vztahuje též na finanční pomoc poskytovanou EFSM.

Změna č. 6

Čl. 2 odst. 3

„3.   Odstavec 2 se nevztahuje na členský stát přijímající z preventivních důvodů finanční pomoc ve formě úvěrové linky, která není podmíněna přijetím nových opatření politiky dotyčným členským státem, pokud se z této úvěrové linky nečerpá.“

„3.   Odstavec 2 se nevztahuje na členský stát přijímající z preventivních důvodů finanční pomoc ve formě úvěrové linky, která není podmíněna přijetím nových opatření politiky dotyčným členským státem, pokud se z této úvěrové linky nečerpá. Poté, co byla členskému státu uvedená pomoc poskytnuta, Komise nadále sleduje, zda členský stát splňuje kritéria způsobilosti stanovená v unijních i mezivládních nástrojích finanční pomoci.

Odůvodnění

Výjimka ve prospěch členského státu, který přijímá finanční pomoc z preventivních důvodů ve formě uvěrové linky, která není podmíněna přijetím nových opatření politiky tímto členským státem, by neměla být důvodem vynětí tohoto členského státu ze sledování zaměřeného na plnění kritérií způsobilosti.

Změna č. 7

Čl. 3 odst. 3

„3.   Na žádost Komise členský stát pod zvýšeným dohledem:

…“

„3.   Na žádost Komise členský stát pod zvýšeným dohledem:

Rada může Komisi požádat, aby od členského státu pod zvýšeným dohledem vyžadovala provedení kroků uvedených v bodech a), b) a d) a/nebo aby na něj uplatnila požadavek uvedený pod bodem c).

Odůvodnění

Vzhledem k možnému rozsáhlému přelévání rizik přes hranice států by bylo užitečné, aby si Rada mohla prostřednictvím Komise vyžádat dodatečné informace anebo provedení zvláštních kroků, jejichž výčet je uveden v čl. 3 odst. 3.

Změna č. 8

Čl. 3 odst. 5

„5.   Pokud se na základě posouzení uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že je třeba dalších opatření, a finančnísituace dotyčného členského státu má významné nepříznivé účinky na finanční stabilitu v eurozóně, může Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise doporučit členskému státu, aby požádal o finanční pomoc a připravil makroekonomický ozdravný program. Rada může rozhodnout, že své doporučení zveřejní.“

„5.   Pokud se na základě posouzení uvedeného v odstavci 4 dojde k názoru, že je třeba dalších opatření, a finančnísituace dotyčného členského státu má významné nepříznivé účinky na finanční stabilitu v eurozóně, Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise doporučí členskému státu, aby požádal o finanční pomoc a připravil makroekonomický ozdravný program. Rada může rozhodnout, že své doporučení zveřejní.“

Odůvodnění

Bylo by vhodné čl. 3 odst. 5 posílit zavázáním Rady, aby členskému státu doporučila požádat o pomoc, pokud jeho situace má významné nepříznivé účinky na finanční stabilitu v eurozóně. Její zachování je jistě dostatečně dobrým důvodem pro uložení této povinnosti.

Změna č. 9

Článek 4

„Členský stát, který hodlá získat finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, EFSF, ESM, Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné instituce mimo rámec Unie, o svém záměru neprodleně informuje Radu, Komisi a ECB. Hospodářský a finanční výbor (EFC) nebo jakýkoli podvýbor, který výbor může pro tento účel určit, plánovanou žádost projedná poté, co obdrží od Komise posouzení.“

„Členský stát, který hodlá požádat o finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, EFSF, EFSM, ESM, Mezinárodního měnového fondu (MMF) nebo jiné instituce mimo rámec Unie, o svém záměru neprodleně informuje Radu, Komisi a ECB. Hospodářský a finanční výbor (EFC) nebo jakýkoli podvýbor, který výbor může pro tento účel určit, plánovanou žádost projedná poté, co obdrží od Komise posouzení, jehož cílem je mimo jiné prozkoumat možnosti, které existují v rámci finančních nástrojů Unie či eurozóny a nástrojů mezinárodních finančních institucí a věřitelů, předtím, než členský stát osloví možné věřitele.“

Odůvodnění

Povinností členského státu eurozóny by mělo být víc, než jen sdílet informace s evropskými partnery. Výslovně by měl mít povinnost jednat o možném využití různých nástrojů finanční pomoci, které jsou k dispozici jak na evropské tak na mezinárodní úrovni. Podle článku 1 se navrhované nařízení vztahuje též na EFSM.

Změna č. 10

Článek 5

„Pokud se žádá o finanční pomoc z EFSF nebo ESM, připraví Komise – ve spolupráci s ECB a pokud je to možné, s MMF – analýzu udržitelnosti schodku veřejného dluhu dotyčného členského státu, včetně schopnosti členského státu splatit plánovanou finanční pomoc, a předá tuto analýzu Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor pro tento účel může určit.“

„Pokud se žádá o finanční pomoc z EFSF nebo ESM, připraví Komise – ve spolupráci s ECB a , ve vhodných případech s MMF – analýzu udržitelnosti schodku veřejného dluhu dotyčného členského státu, včetně schopnosti členského státu splatit plánovanou finanční pomoc, a předá tuto analýzu Hospodářskému a finančnímu výboru (EFC) nebo jakémukoli podvýboru, který výbor pro tento účel může určit.“

Odůvodnění

V souladu se současnou praxí by měl být MMF zapojen do analýz udržitelnosti schodku veřejného dluhu. V zájmu právní určitosti by bylo vhodnější používat v celém navrhovaném nařízení stejných výrazů.

Změna č. 11

Článek 6

„1.   Členský stát, který přijímá finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, MMF, EFSF nebo ESM, vypracuje po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB předlohu ozdravného programu zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a udržitelné hospodářské a finanční situace a obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti na finančních trzích. Návrh ozdravného programu náležitě zohlední stávající doporučení určená dotyčnému členskému státu podle článků 121, 126 a/nebo 148 Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro dodržování uvedených doporučení, a zaměří se na rozšíření, posílení a prohloubení požadovaných opatření politiky.

2.   Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou ozdravný program schválí.

3.   Komise ve spolupráci s ECB sleduje dosažený pokrok při provádění ozdravného programu a informuje každé tři měsíce Hospodářský a finanční výbor (EFC) nebo jakýkoli podvýbor, který výbor může pro tento účel určit. Dotyčný členský stát poskytne Komisi plnou součinnost. Zejména Komisi poskytne veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné pro sledování programu. Použije se čl. 3 odst. 3.

4.   Komise ve spolupráci s ECB přezkoumá s dotčeným členským státem změny, které může být třeba v jeho ozdravném programu provést. Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise rozhodne o každé změně, kterou je nutno v ozdravném programu provést.

6.   Členský stát, na který se vztahuje ozdravný program a potýká se s nedostatečnou správní kapacitou nebo závažnými problémy při provádění ozdravného programu, požádá Komisi o technickou pomoc.“

„1.   Členský stát, který žádá o finanční pomoc z jednoho nebo několika jiných států, MMF, EFSF, EFSM nebo ESM, vypracuje po dohodě s Komisí a ve spolupráci s ECB a ve vhodných případech s MMF předlohu ozdravného programu zaměřeného na opětovné nastolení zdravé a udržitelné hospodářské a finanční situace a obnovení jeho úplné finanční soběstačnosti na finančních trzích. Návrh ozdravného programu náležitě zohlední stávající doporučení určená dotyčnému členskému státu podle článků 121, 126, 136 a/nebo 148 Smlouvy, jakož i kroky tohoto státu pro dodržování uvedených doporučení, a zaměří se na rozšíření, posílení a prohloubení požadovaných opatření politiky.

2.   Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou ozdravný program schválí. Je-li zdrojem finanční pomoci EFSM, EFSF nebo ESM, podmínky obsažené v návrhu Komise jsou v plném souladu s podmínkami dohodnutými mezi stranami, které se účastnily jednání o poskytnutí přístupu k výše uvedeným unijním a mezivládním nástrojům.

3.   Komise ve spolupráci s ECB a ve vhodných případech s MMF sleduje dosažený pokrok při provádění ozdravného programu. Každé tři měsíce informuje Hospodářský a finanční výbor (EFC) nebo jakýkoli podvýbor, který výbor může pro tento účel určit. Dotyčný členský stát poskytne Komisi plnou součinnost. Zejména Komisi poskytne veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné pro sledování programu. Použije se čl. 3 odst. 3. V případě nedostatečné spolupráce může Rada na návrh Komise adresovat dotyčnému členskému státu veřejnou výzvu, v níž stanoví kroky, které má členský stát provést.

4.   Komise ve spolupráci s ECB a ve vhodných případech s MMF přezkoumá s dotčeným členským státem změny, které může být třeba v jeho ozdravném programu provést. Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise rozhodne o každé změně, kterou je nutno v ozdravném programu provést.

6.   Členský stát, na který se vztahuje ozdravný program a potýká se s nedostatečnou správní kapacitou nebo závažnými problémy při provádění ozdravného programu, požádá Komisi o technickou pomoc. Komise může pro tento účel vytvořit spolu s členskými státy a dalšími institucemi Evropské unie a/nebo příslušnými mezinárodními institucemi expertní skupinu. Technická pomoc může zahrnovat ustanovení v dotyčném členském státě trvale usazeného poradce a podpůrného personálu z institucí Evropské unie, kteří budouposkytovat poradenství orgánům tohoto členského státu, pokud jde o provádění ozdravného programu, a zajištovat koordinaci s institucemi, které se podílejí na poskytování technické pomoci.“

Odůvodnění

Podle článku 1 se navrhované nařízení vztahuje též na EFSM. Cílem navrhovaného znění je rovněž upřesnit odpovědnost dotčených institucí.

Cílem odstavce 2 je upřesnit, že se od členského státu, který přijímá finanční pomoc na základě ujednání s EFSM, EFSF a ESM, nebude vyžadovat vypracování dvou různých makroekonomických ozdravných programů, a že namísto toho budou v makroekonomickém ozdravném plánu podle tohoto článku v plném rozsahu dodrženy veškeré podmínky hospodářské politiky dohodnuté s dotyčným členským státem v rámci jednání o přístupu k EFSM, EFSF a ESM.

V odstavci 3 může hrozba zveřejnění přimět členský stát, který nespolupracuje, k provedení dalších kroků.

Bylo by užitečné, aby kromě Komise poskytovaly technickou pomoc i další instituce, které disponují odpovídající odborností, a členské státy. Institut trvale usazeného poradce by mohl podstatně zvýšit pravděpodobnost, že program bude prováděn odpovídajícím způsobem.

Změna 12

Čl. 11 odst. 1, 5 (nový) a 6 (nový)

„1.   Po ukončení programu členský stát podléhá dohledu, dokud se nesplatí nejméně 75 % finanční pomoci přijaté z jednoho nebo několika jiných členských států, EFSM, EFSF nebo ESM. Rada kvalifikovanou většinou může na návrh Komise prodloužit dobu trvání dohledu po ukončení programu.“

„1.   Po ukončení programu členský stát podléhá dohledu, dokud se nesplatí nejméně 75 % finanční pomoci přijaté z jednoho nebo několika jiných států, EFSM, EFSF nebo ESM nebo jiných mezinárodních finančních institucí. Rada kvalifikovanou většinou může na návrh Komise prodloužit dobu trvání dohledu po ukončení programu.

5.   Příslušný výbor Evropského parlamentu může vyzvat zástupce dotyčného členského státu k účasti na výměně názorů ohledně sledování po ukončení programu.

6.   Parlament dotyčného členského státu může vyzvat zástupce Komise k účasti na výměně názorů ohledně sledování po ukončení programu.

Odůvodnění

Cílem první připomínky je sladění znění tohoto článku s čl. 1 odst. 1.

Zvýšený veřejný tlak ze strany Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů rovněž přiměje dotyčné členské státy, aby prováděly odpovídající opatření. Zapojení těchto orgánů, jaké se předpokládá u zvýšeného dohledu (článek 3) a u makroekonomických ozdravných programů (článek 6), by mělo být upraveno rovněž ve vztahu ke sledování po ukončení programů.

Změna č. 13

Článek 12

„Ve věci opatření podle čl. 2 odst.1, článku 3, čl. 6 odst. 2 a 4 a čl. 11 odst. 4 hlasují v Radě pouze členové Rady zastupující členské státy, jejichž měnou je euro, a Rada jedná bez ohledu na hlas člena Rady zastupujícího členský stát, jehož se věc týká.

Kvalifikovaná většina členů Rady uvedená v předchozím pododstavci se vypočítá podle čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy.“

„Ve věci opatření podle čl. 3 odst. 5, čl. 6 odst. 2, 4 a 5, čl. 11 odst. 1 a čl. 11 odst. 4 hlasují v Radě pouze členové Rady zastupující členské státy, jejichž měnou je euro, a Rada jedná bez ohledu na hlas člena Rady zastupujícího členský stát, jehož se věc týká.

Kvalifikovaná většina členů Rady uvedená v předchozím pododstavci se vypočítá podle čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy.“

Odůvodnění

Článek 12 musí odkazovat na všechna rozhodnutí, které má činit Rada.

Změna č. 14

Článek 13

„Ustanovení článků 5 a 6 se nevztahují na finanční pomoc poskytnutou z preventivních důvodů a na úvěry na rekapitalizaci finančních institucí.“

„Ustanovení čl. 6 odst. 1 až 5 se nevztahují na finanční pomoc poskytnutou z preventivních důvodů a na úvěry na rekapitalizaci finančních institucí. Tím nejsou dotčeny podmínky, které se vztahují na tyto druhy finanční pomoci podle příslušných unijních či mezivládních nástrojů finanční pomoci.

Odůvodnění

Výjimku z povinnosti vypracovat makroekonomický ozdravný program (článek 6) by bylo vhodné omezit, aby nedošlo k vyloučení možnosti poskytnutí technické pomoci a zapojení parlamentů. Výjimka by se vztahovala pouze na zvláštní situaci, kterou představují preventivní programy a úvěry poskytované na rekapitalizaci finančních institucí, ale neměla by jí být dotčena příslušná ustanovení Rámcové dohody o EFSF, Dohody o ESM a nástrojů finanční pomoci, podle nichž se finanční pomoc provádí. Je důvod ponechat otevřenou možnost posouzení schodku veřejného dluhu v případě členského státu, který přijímá pomoc v rámci preventivního programu, aby bylo možné ověřit, že splňuje kritéria způsobilosti pro takový program. Rovněž v případě pomoci směřující k rekapitalizaci finančních institucí je důvod provádět posouzení udržitelnosti schodku veřejného dluhu s ohledem na úzký vztah mezi fiskální udržitelností a stabilitou finančního sektoru. Jinou možností by bylo v zájmu zpřesnění připojit (tento) odstavec k článku 6 a článek 13 vymazat.


(1)  Tučným písmem je vyznačen nový text, který ECB navrhuje vložit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.

(2)  Tučným písmem je vyznačen nový text, který ECB navrhuje vložit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.


Top