EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 10. února 2012 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 93/2


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 10. února 2012

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 30. listopadu 2011 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES (1) (dále jen „navrhovaná směrnice“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož navrhovaná směrnice obsahuje ustanovení, která mají vliv na příspěvek Evropského systému centrálních bank k řádnému provádění opatření, jež přijímají příslušné orgány v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému, ve smyslu čl. 127 odst. 5 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

Navrhovanou směrnicí se mění směrnice 2004/109/ES (2) v zájmu dosažení mimo jiné těchto regulatorních cílů:

1.

Omezení zpravodajského zatížení emitentů kotovaných cenných papírů prostřednictvím zrušení nebo harmonizace některých zpravodajských povinností. Navrhovanou směrnicí se ruší požadavek, aby emitenti zveřejňovali prozatímní zprávy vedení, a to za účelem snížení zpravodajského zatížení, jež nadměrně zatěžuje zejména malé a střední podniky (3). ECB tyto změny v zásadě podporuje, má však za to, že v zájmu upevnění důvěry veřejnosti ve finanční instituce a zachování finanční stability by se měla povinnost zveřejňovat mezitímní zprávy vedení nadále uplatňovat ve vztahu k finančním institucím (4). Standardní formuláře a vzory, které se používají k přípravě zpráv vedení a prozatímních zpráv vedení, by se zároveň měly harmonizovat prostřednictvím technických norem, jež vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). Prostřednictvím technických norem by se měl harmonizovat též obsah účetních závěrek, které se přikládají ke zprávám vedení a prozatímním zprávám vedení (5).

2.

Zajištění účinnosti povinnosti oznamovat nabytí významných účastí na akciích včetně akvizic uskutečněných za použití derivátových finančních nástrojů. Navrhovaná směrnice zavádí povinnost podávat zprávy o finančních nástrojích, které mají ekonomické účinky podobné nároku držitele finančního nástroje nabýt podkladové akcie kotované společnosti, a to i v případě, kdy je takového ekonomického účinku dosaženo bez formální dohody mezi držitelem finančního nástroje a jeho protistranou (6). Podle navrhované směrnice tak budou zpravodajské povinnosti podléhat tři kategorie účastí: a) významné podíly na akciích nebo významné podíly na hlasovacích právech (7); b) držba nástrojů, které mají stejné účinky jako účasti první kategorie (8); a c) souhrn účastí obou předcházejících kategorií (9). ECB souhlasí s uvedenou změnou. Současně však podporuje zachování stávajících výjimek z povinnosti zveřejňovat informace včetně výjimky pro účasti související s činností tvůrce trhu.

3.

Zlepšení přístupu k finančním informacím zveřejňovaným emitenty. Navrhovaná směrnice svěřuje Komisi pravomoc přijmout opatření a technické normy, které vypracuje ESMA a kterými: a) budou zavedena pravidla týkající se interoperability platná pro úředně určené vnitrostátní mechanismy, které shromažďují regulované informace od emitentů kotovaných cenných papírů; a b) se usnadní vytvoření ústředního přístupového místa k regulovaným informacím na úrovni Unie (10). ECB podporuje tyto změny, avšak předkládá několik pozměňovacích návrhů, které mají za cíl zvýšit účinnost a legislativní přesnost těchto změn (11).

Tam, kde ECB doporučuje změnu navrhované směrnice, jsou v příloze uvedeny konkrétní pozměňovací návrhy spolu s příslušným odůvodněním.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 10. února 2012.

viceprezident ECB

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  KOM(2011) 683 v konečném znění.

(2)  Směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

(3)  Viz čl. 1 odst. 5 a 6 navrhované směrnice.

(4)  Viz navrhované změny č. 1, 2 a 5 v příloze.

(5)  Viz navrhované změny č. 3 a 4 v příloze.

(6)  Viz čl. 1 odst. 8 navrhované směrnice.

(7)  Viz články 9 až 10 směrnice 2004/109/ES.

(8)  Viz článek 13 směrnice 2004/109/ES.

(9)  Viz článek 13a směrnice 2004/109/ES vložený čl. 1 odst. 9 navrhované směrnice.

(10)  Viz čl. 1 odst. 12 a 13 navrhované směrnice.

(11)  Viz navrhované změny č. 6, 7 a 8 v příloze.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

5. bod odůvodnění navrhované směrnice

„(5)

V zájmu zajištění účinného snižování administrativní zátěže v celé Unii by členským státům nemělo být povoleno, aby ve svých vnitrostátních právních předpisech nadále ukládaly požadavek týkající se zveřejňování prozatímních zpráv vedení.“

„(5)

V zájmu zajištění účinného snižování administrativní zátěže v celé Unii by členským státům nemělo být povoleno, aby ve svých vnitrostátních právních předpisech nadále ukládaly obecný požadavek týkající se zveřejňování prozatímních zpráv vedení. Tento požadavek by se měl nadále uplatňovat jen ve vztahu k finančním institucím, u nichž zájem na zachování finanční stability odůvodňuje přísnější požadavky na průhlednost. Kromě toho by měla být pro všechny kategorie emitentů zachována možnost zveřejňovat prozatímní zprávy vedení nebo čtvrtletní zprávy na dobrovolném základě anebo vyžadují-li to pravidla obchodního místa v rámci stanovené podmínky kotování.

Odůvodnění

Zrušení požadavku na zveřejňování prozatímních zpráv vedení by se nemělo vztahovat na finanční instituce. V tomto ohledu je v zájmu upevnění důvěry veřejnosti ve finanční instituce a zachování finanční stability třeba zachovat přísnější požadavky na průhlednost. Tato změna souvisí se změnami č. 2 a 5.

Kromě toho by se prováděné změny neměly dotknout možnosti zveřejňovat prozatímní zprávy vedení nebo čtvrtletní zprávy na dobrovolném základě nebo v případech, kdy tak emitent činí s cílem vyhovět konkrétní podmínce kotování stanovené obchodním místem. Takové zveřejňování informací uspokojuje požadavek některých tříd investorů na vyšší míru transparentnosti emitentů. Možnost komplexnějšího zveřejňování informací přispívá k účinnějšímu fungování kapitálových trhů a měla by být zachována.

Změna č. 2

Čl. 1 odst. 1 navrhované směrnice

„(1)   V článku 2 se odstavec 1 mění takto:

c)

Vkládá se nové písmeno q), které zní:

„(q)

»formální dohodou« dohoda, která je podle použitelného práva závazná“.“

„(1)   V článku 2 se odstavec 1 mění takto:

c)

písmeno o) se nahrazuje tímto:

(o)

»úvěrovou institucí« podnik definovaný v čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. xx/xx ze dne [datum] o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (7) “;

d)

vkládá se nové písmeno q), které zní:

q)

»finanční institucí« subjekt, který má povolení vykonávat některou z činností uvedených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady xx/xx/EU ze dne [datum] o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu (8), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/xx ze dne [datum] o trzích finančních nástrojů a o změně nařízeníč. xx/xx ze dne [datum] o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (9), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (10), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (11), směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (12), jakož i směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (13).

e)

doplňuje se nové písmeno r), které zní:

r)

»formální dohodou« dohoda, která je podle použitelného práva závazná“.“

Odůvodnění

ECB navrhuje, aby se požadavek na zveřejňování prozatímních zpráv vedení nerušil ve vztahu k finančním institucím (viz změny č. 1 a 5). V důsledku toho je třeba do navrhované směrnice zavést definici „finanční instituce“. Definici „úvěrové instituce“, kterou obsahuje směrnice 2004/109/ES a která odkazuje na směrnici 2000/12/ES, je dále třeba aktualizovat tak, aby odkazovala na navrhované nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.

Změna č. 3

Čl. 1 odst. 3 navrhované směrnice

„(3)   V článku 4 se vkládá nový odstavec 7, který zní:

„7.   Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen »ESMA«) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (14) vydá pokyny, včetně standardních formulářů nebo vzorů, k upřesnění informací, které mají být uvedeny ve zprávě vedení.

„(3)   V článku 4 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„(3)„7.   Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (dále jen »ESMA«) zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (15) vypracuje ve spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví (dále je »EBA«) zřízeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010  (16) předlohy prováděcích technických norem, včetně standardních formulářů nebo vzorů, k upřesnění informací, které mají být uvedeny:

a)

ve zprávě vedení, přičemž ESMA zajistí, aby tyto vzory byly slučitelné s články 20 a 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady xx/xx/EU ze dne [datum] o ročních finančních výkazech, konsolidovaných finančních výkazech a souvisejících zprávách některých forem podniků  (17);

b)

v účetní závěrce uvedené v odstavci 2, přičemž ESMA zajistí, aby tyto vzory byly slučitelné se vzory pro vykazování finančních informací úvěrovými institucemi a investičními podniky, které budou stanoveny v předlohách prováděcích technických norem, jež vypracuje EBA na základě článku 95 nařízení (EU) č. xx/xx [o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky].

ESMA do přípravy předloh prováděcích technických norem podle potřeby zapojí Společný výbor evropských orgánů dohledu (dále jen »Společný výbor«) uvedený v článku 54 nařízení (EU) č. 1095/2010 a předloží tyto předlohy Komisi do 31. prosince 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Odůvodnění

V zájmu dosažení cílů navrhované směrnice spočívajících v modernizaci rámce výkaznictví emitentů a snížení zpravodajské zátěže by ESMA měla vypracovat prováděcí technické normy, kterými budou harmonizovány standardní formuláře a vzory používané k plnění zpravodajských povinností. Tato harmonizace by se měla týkat jak zpráv vedení, tak k nim přikládaných účetních závěrek, přičemž:

a)

standardní formuláře a vzory používané pro zprávy vedení by měly být sladěny s ustanoveními o obsahu zpráv vedení a konsolidovaných zpráv vedení, která jsou obsažena v navrhované směrnici Evropského parlamentu a Rady o ročních finančních výkazech, konsolidovaných finančních výkazech a souvisejících zprávách některých forem podniků  (2);

b)

standardní formuláře a vzory pro účetní závěrky přikládané ke zprávám vedení by měly být sladěny se vzory pro poskytování informací, jež má vypracovat EBA na základě navrhovaného nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.

Změna č. 4

Čl. 1 odst. 4 navrhované směrnice

„(4)   V článku 5 se vkládá nový odstavec 7, který zní:

„7.   ESMA vydá pokyny, včetně standardních formulářů nebo vzorů, k upřesnění informací, které mají být uvedeny v prozatímní zprávě vedení.“ “

„(4)   V článku 5 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„(4)„7.   ESMA vypracuje ve spolupráci s EBA předlohy prováděcích technických norem, včetně standardních formulářů nebo vzorů, k upřesnění informací, které mají být uvedeny:

a)

v prozatímní zprávě vedení;

b)

ve zkráceném souboru účetní závěrky uvedeném v odstavci 2, přičemž ESMA zajistí, aby tyto vzory byly slučitelné se vzory pro vykazování finančních informací úvěrovými institucemi a investičními podniky, které budou stanoveny v předlohách prováděcích technických norem, jež vypracuje EBA na základě článku 95 nařízení (EU) č. xx/xx [o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky].

ESMA do přípravy předloh prováděcích technických norem podle potřeby zapojí Společný výbor a tyto předlohy předloží Komisi do 31. prosince 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“ “

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke změně č. 3, která se týká standardních formulářů a vzorů pro prozatímní zprávy vedení a přikládané zkrácené soubory účetních závěrek.

Změna č. 5

Čl. 1 odst. 5 a nový čl. 1 odst. 5a navrhované směrnice

„(5)   Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Zpráva o platbách vládám

…“.“

„(5)   Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Prozatímní zprávy vedení

„(5)1.   Aniž je dotčen článek 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xx/xx ze dne [datum] o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (18), emitent, který je finanční institucí, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, zveřejní během prvních a druhých šesti měsíců účetního období zprávy vedení. Tyto zprávy budou vydány ve lhůtě od deseti týdnů po začátku do šesti týdnů před skončením příslušného šestiměsíčního období. Obsahují informace zahrnující období od začátku příslušného šestiměsíčního období do data zveřejnění zprávy. Tyto zprávy uvádí:

vysvětlení hlavních událostí a transakcí, ke kterým došlo během příslušného období, a jejich dopadu na finanční situaci emitenta a jím ovládaných podniků, a

obecný popis finanční situace a výsledků emitenta a jím ovládaných podniků v příslušném období.

2.   Emitující finanční instituce, které podle vnitrostátních právních předpisů, pravidel regulovaného trhu nebo z vlastního podnětu zveřejňují čtvrtletní finanční zprávy, nejsou povinny zveřejnovat prozatímní zprávy vedení uvedené v odstavci 1.

„(5)3.   Příslušný orgán může rozhodnout, že emitující finanční instituce může odložit zveřejnění určitých informací v prozatímní zprávě vedení, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

jde o informace systémového významu;

b)

odklad zveřejnění je ve veřejném zájmu;

c)

lze zajistit důvěrnost těchto informací.

Příslušný orgán přijme rozhodnutí z vlastního podnětu nebo na žádost emitující finanční instituce, příslušné centrální banky ESCB, orgánu dohledu nad emitující finanční institucí nebo vnitrostátního makroobezřetnostního orgánu.

Toto rozhodnutí se vydává písemně.

Příslušný orgán povolí odklad pouze na dobu, která je odůvodněna veřejným zájmem.

Příslušný orgán nejméně jednou týdně v úzké spolupráci s příslušnou centrální bankou ESCB, orgánem dohledu nad emitující finanční institucí, popřípadě s vnitrostátním makroobezřetnostním orgánem posoudí, zda jsou splněny podmínky v písmenech a), b) a c), a zruší své rozhodnutí ihned poté, co některá z těchto podmínek přestane platit.

4.   ESMA vypracuje ve spolupráci s EBA předlohy prováděcích technických norem, včetně standardních formulářů nebo vzorů, k upřesnění informací, které mají být uvedeny v prozatímních zprávách vedení uvedených v odstavci 1, přičemž ESMA zajistí, aby tyto vzory byly slučitelné se vzory pro vykazování finančních informací úvěrovými institucemi a investičními podniky, které budou stanoveny v předlohách prováděcích technických norem, jež vypracuje EBA na základě článku 95 nařízení (EU) č. xx/xx [o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky].

ESMA do přípravy předloh prováděcích technických norem podle potřeby zapojí Společný výbor a tyto předlohy předloží Komisi nejpozději do 31. prosince 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(5a)   Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„Článek 6a

Zpráva o platbách vládám

“.“

Odůvodnění

Čl. 1 odst. 5 navrhované směrnice nahrazuje stávající článek 6 směrnice 2004/109/ES, který se týká prozatímních zpráv vedení, novým textem o podávání zpráv emitenty působícími v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva. ECB navrhuje ponechat článek 6 jako ustanovení týkající se prozatímních zpráv vedení. Zároveň navrhuje toto ustanovení změnit za účelem dosažení těchto cílů:

a)

požadavek na zveřejňování prozatímních zpráv vedení by měl nadále platit jen pro emitující finanční instituce (viz odůvodnění ke změnám 1 a 2);

b)

prováděcí technické normy vypracované orgánem ESMA by měly sloužit k harmonizaci prozatímních zpráv vedení a k sladění těchto zpráv se vzory pro poskytování informací, jež má vypracovat EBA na základě navrhovaného nařízení o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky;

c)

příslušný orgán pro oblast trhu s cennými papíry by měl mít možnost, z vlastního podnětu nebo na žádost emitující finanční instituce, příslušné centrální banky ESCB, orgánu dohledu nad emitující finanční institucí nebo vnitrostátního makroobezřetnostního orgánu  (3), pozdržet zveřejnění informací systémového významu emitentem, je-li to ve veřejném zájmu. Tento návrh je v souladu s článkem 12 navrhovaného nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)  (4);

d)

Odkaz na směrnici 2003/6/ES v článku 6 směrnice 2004/109/ES je třeba nahradit odkazem na výše uvedené navrhované nařízení.

Změna č. 6

Nový čl. 1 odst. 11a navrhované směrnice

[Žádný text]

11a)   V článku 19 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

11a)5.   ESMA vypracuje předlohy regulačních technických norem, pokud jde o:

a)

zavedení společné taxonomie druhů regulovaných informací;

b)

harmonizaci formátů, v nichž jsou regulované informace vykazovány, přičemž přihlédne k různé míře harmonizace, které lze dosáhnout u konkrétních druhů regulovaných informací.

ESMA předloží tyto předlohy regulačních technických norem Komisi do 31. prosince 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“.

Odůvodnění

ECB podporuje snahy o zlepšení přístupu k finančním informacím včetně přístupu k informacím o společnostech, které upravuje směrnice 2004/109/ES. Zavedení správně vymezených postupů pro poskytování informací, které se opírá o standardizované datové formáty a účinnou infrastrukturu, umožní investorům i regulátorům používat regulované informace ke sledování vývoje na trhu a zejména k včasné analýze systémových rizik. ECB proto podporuje změny upravené navrhovanou směrnicí, které zlepšují přístup k regulovaným informacím prostřednictvím lepšího fungování úředně určených mechanismů a zřízení jednotného přístupového místa na úrovni Unie pro vyhledávání informací shromážděných úředně určenými vnitrostátními mechanismy. Zároveň ECB poznamenává, že užitečnost jednotného přístupového místa bude záviset na řadě faktorů, včetně:

a)

zavedení společné taxonomie druhů regulovaných informací;

b)

harmonizace formátů, v nichž jsou regulované informace vykazovány. Zde je třeba zohlednit rozdíly mezi těmi druhy regulovaných informací, které lze snadno harmonizovat, např. informace o významných účastech, a jinými druhy regulovaných informací, které jsou různorodější a u nichž může být harmonizace omezena na obecné kategorie, např. důvěrné informace;

c)

harmonizace technických standardů, které emitenti používají při podávání informací úředně určeným mechanismům a které by měly umožňovat i) přímé zpracování podaných informací a ii) zahrnovat spolehlivé funkce elektronické registrace a správy verzí;

d)

výběru efektivního technického řešení pro funkci centrálního vyhledávání, včetně rozsahu informací (např. metadata nebo indexy), které jsou ve vztahu k informacím a dokumentům vedeným na úrovni úředně určených mechanismů shromažďovány centrálně.

e)

zajištění přiměřeného vícejazyčného vyhledávacího rozhraní pro uživatele, kteří mají do úředně určených mechanismů přístup prostřednictvím ústředního přístupového místa. Toto rozhraní by mělo i) mít funkce interaktivního vyhledávání, jako jsou dynamické nebo řetězové vyhledávání, a ii) umožňovat vyhledávání informací pro více zemí na základě jednoho požadavku;

f)

harmonizace vyhledávacích rozhraní provozovaných úředně určenými vnitrostátními mechanismy; tato harmonizace bude prospěšná zejména pro ty investory, kteří chtějí zlepšit/zkvalitnit výsledky hledání, jichž dosáhly prostřednictvím ústředního přístupového místa, cestou následného hledání v příslušných úředně určených vnitrostátních mechanismech.

Podrobné požadavky, které se týkají výše uvedených oblastí, by měly být upraveny v opatřeních přijatých Komisí a v regulačních technických normách, které vypracuje ESMA a přijme Komise. V této souvislosti ECB navrhuje několik pozměňovacích návrhů, které vycházejí z dřívějších doporučení Komise a CESR  (5).

Z důvodu správné legislativní techniky má ECB dále za to, že: přenesené pravomoci týkající se společné taxonomie a formátů vykazování by měly být zahrnuty do článku 19 směrnice 2004/109/ES, ii) přenesené pravomoci, které se týkají technických postupů používaných při podávání informací do úředně určených vnitrostátních mechanismů a harmonizace vyhledávacích rozhraní úředně určených mechanismů, by měly být zahrnuty do článku 21 této směrnice a iii) přenesené pravomoci týkající se interoperability úředně určených vnitrostátních mechanismů, včetně používání jedinečného identifikátoru, jakož i fungování ústředního přístupového místa na úrovni Unie by měly být zahrnuty do článku 22 této směrnice tak, jak se navrhuje ve změnách č. 6 až 8.

Změna č. 7

Čl. 1 odst. 12 navrhované směrnice

„(12)   V článku 21 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„(12)„4.   Komise je zmocněna přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a s výhradou podmínek uvedených v článcích 27a a 27b opatření k stanovení těchto minimálních norem a pravidel:

a)

minimálních norem pro šíření regulovaných informací podle odstavce 1;

b)

minimálních norem pro mechanismus centrálního ukládání podle odstavce 2;

c)

pravidel týkajících se interoperability informačních a komunikačních technologií používaných úředně určenými vnitrostátními mechanismy ukládání a přístupu k regulovaným informacím na úrovni Unie podle odstavce 2.

Komise může rovněž stanovit a aktualizovat seznam médií pro šíření informací veřejnosti.“.“

„(12)   V článku 21 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„(12)„   

;

;

5.   ESMA vypracuje předlohy regulačních technických norem, které stanoví technické požadavky týkající se:

a)

harmonizace technických postupů používaných emitenty při podávání informací do úředně určených mechanismů, jež zejména umožní využití technologie přímého zpracování, zaznamenání času podání (elektronická registrace) a zaznamenání jakýchkoli následných změn původně poskytnutých informací (správa verzí);

b)

harmonizace vyhledávacích rozhraní poskytovaných úředně určenými mechanismy.

ESMA předloží tyto předlohy regulačních technických norem Komisi do 31. prosince 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“.“

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke změně č. 6. Předmětem přenesených pravomoci podle článku 21 směrnice 2004/109/ES by měla být harmonizace technických postupů pro podávání informací a vyhledávacích rozhraní provozovaných úředně určenými mechanismy. Tato harmonizace by měla vycházet z dřívějších doporučení Komise a CESR.

Změna č. 8

Čl. 1 odst. 13 navrhované směrnice

„(13)   Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Přístup k regulovaným informacím na úrovni Unie

„(13)1.   ESMA vypracuje předlohy regulačních technických norem, které stanoví technické požadavky na přístup k regulovaným informacím na úrovni Unie, s cílem upřesnit:

a)

technické požadavky na interoperabilitu informačních a komunikačních technologií používaných úředně určenými vnitrostátními mechanismy;

b)

technické požadavky na fungování ústředního přístupového místa pro vyhledávání regulovaných informací na úrovni Unie;

c)

technické požadavky na používání jedinečného identifikátoru pro každého emitenta ze strany úředně určených vnitrostátních mechanismů;

d)

společný formát pro ukládání regulovaných informací úředně určenými vnitrostátními mechanismy;

e)

společnou klasifikaci regulovaných informací ze strany úředně určených vnitrostátních mechanismů a společný seznam druhů regulovaných informací.

2.   Při vypracovávání předloh regulačních technických norem ESMA zajistí, aby technické požadavky stanovené v čl. 22 odst. 1 byly slučitelné s technickými požadavky na elektronickou síť vnitrostátních rejstříků obchodních společností zřízenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/…/EU (19).

ESMA předloží Komisi tyto předlohy regulačních technických norem do 31. prosince 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

„(13)   Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Interoperabilita a přístup k regulovaným informacím na úrovni Unie

„(13)1.   Komise je zmocněna přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27 odst. 2a, 2b a 2c a s výhradou podmínek uvedených v článcích 27a a 27b opatření k stanovení těchto minimálních norem a pravidel:

a)

pravidel týkajících se interoperability informačních a komunikačních technologií používaných úředně určenými vnitrostátními mechanismy;

b)

pravidel fungování ústředního přístupového místa k regulovanýhm informacím zřízeného na úrovni Unie s cílem usnadnit efektivní, úplné a spolehlivé vyhledávání regulovaných informací ze strany investorů, a zejména umožnit přímé srovnávání informací vykázaných emitenty z různých členských států.

„(13)2.   ESMA vypracuje předlohy regulačních technických norem, které stanoví technické požadavky týkající se:

a)

interoperability informačních a komunikačních technologií používaných úředně určenými vnitrostátními mechanismy;

b)

fungování ústředního přístupového místa k úředně určeným mechanismům na úrovni Unie, které přinejmenším: i) bude založeno na technickém řešení umožňujícím efektivní vyhledávání regulovaných informací pro více zemí na základě jednoho požadavku a ii) nabídne vícejazyčné vyhledávací rozhraní s pokročilými funkcemi, jako jsou dynamické nebo řetězové vyhledávání;

c)

používání jedinečného identifikátoru pro každého emitenta ze strany úředně určených vnitrostátních mechanismů a uplatňování jedinečného identifikátoru ve vyhledávacích funkcích úředně určených vnitrostátních mechanismů a ústředního přístupového místa s cílem umožnit investorům zjistit základní vztahy v rámci skupiny mezi subjekty s různými jedinečnými identifikátory

;

.

3.   Při vypracovávání předloh regulačních technických norem ESMA zajistí, aby technické požadavky stanovené v čl. 22 odst. 2 byly slučitelné s technickými požadavky na elektronickou síť vnitrostátních rejstříků obchodních společností zřízenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/…/EU (20).

ESMA předloží Komisi tyto předlohy regulačních technických norem do 31. prosince 2014.

Komisi je svěřena pravomoc přijmout regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

4.   Do 30. června 2016 podá Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě o fungování opatření k zajištění interoperability a přístupu k regulovaným informacím na úrovni Unie s cílem prověřit, zda přijatá řešení přístupu k regulovaným informacím splňují sledovaný cíl, kterým je umožnit investorům efektivně porovnávat emitenty z různých členských států. Tato zpráva zahrnuje posouzení dopadů navrhovaných změn tohoto článku.“ “

Odůvodnění

Viz odůvodnění ke změně č. 6. V rámci delegovaných pravomocí podle článku 22 směrnice 2004/109/ES by měly být komplexně upraveny otázky přístupu k regulovaným informacím, interoperability úředně určených vnitrostátních mechanismů a fungování ústředního přístupového místa na úrovni Unie. Technické parametry a vlastnosti rozhraní tohoto ústředního přístupového místa na úrovni Unie by měly umožnit investorům, aby ho využívali jako jediné praktické přístupové místo pro vyhledávání regulovaných informací, které byly vloženy do úředně určených vnitrostátních mechanismů, a pro získávání spolehlivých srovnávacích informací o emitentech z různých členských států. Po uplynutí určité doby by Komise měla posoudit fungování opatření týkajících se interoperability a ústředního přístupového místa s cílem navrhnout případné potřebné úpravy.

Vývoj a používání jedinečného identifikátoru pro každého emitenta je obzvlášť užitečným prvkem navrhovaných opatření. V tomto ohledu by návrhy Komise mohly využít výsledků mezinárodní práce na zavedení identifikátoru právnických osob jako standardního referenčního kódu pro emitenty a protistrany finančních transakcí  (6). Jedinečný identifikátor konkrétně zvýší spolehlivost a porovnatelnost regulovaných informací, které shromažďují úředně určené vnitrostátní mechanismy, a umožní návaznost těchto informací na údaje shromážděné v jiných regulatorních databázích, které by mohly používat stejný jedinečný identifikátor. Výhody spojené s používáním jedinečného identifikátoru se projeví v souvislosti s různými druhy povinností k předkládání zpráv, například při zveřejňování výročních zpráv, v nichž se identifikují dceřiné společnosti, nebo při oznamování nabytí významných účastí. Informace o složení skupiny a o vztazích uvnitř skupiny mají řadu důsledků pro investory, jakož i pro orgány dohledu a regulátory, kterým takové informace např. umožní lépe posoudit potenciální šíření rizik v rámci skupiny společností. I když úplnému zpřístupnění informací o vztazích uvnitř skupiny může bránit řada praktických omezení, i částečný přístup k takovým informacím by byl vítaným zlepšením.


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.

(2)  KOM(2011) 684 v konečném znění.

(3)  V této souvislosti viz doporučení ESRB/2011/3 o makroobezřetnostním mandátu vnitrostátních orgánů, k dispozici na internetových stránkách ESRB http://www.esrb.europa.eu

(4)  KOM(2011) 651 v konečném znění.

(5)  Viz doporučení Komise ze dne 11. října 2007 o elektronické síti úředně určených mechanismů centrálního ukládání regulovaných informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES (Úř. věst. L 267, 12.10.2007, s. 16); viz též konzultační dokument výboru CESR z června 2010 „Development of Pan-European access to financial information disclosed by listed companies“, k dispozici na internetových stránkách ESMA http://www.esma.europa.eu

(6)  Viz konzultační zpráva Výboru pro platební styk a zúčtování a technického výboru Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry „Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements — Consultative report“ ze srpna 2011, oddíl 4.5.1, k dispozici na internetových stránkách Banky pro mezinárodní platby http://www.bis.org

(7)  Úř. věst. L […].

(8)  Úř. věst. L […].

(9)  Úř. věst. L […].

(10)   Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1 .

(11)   Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32 .

(12)   Úř. věst. L 235, 23.9.2003, s. 10 .

(13)   Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1.“;

(14)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.“ “

(15)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

(16)   Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12 .

(17)  Úř. věst. L […].“.“

(18)  Úř. věst. L […].“.

(19)  Úř. věst. L […].“.“

(20)  Úř. věst. L […]


Top