EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0867

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz určitých drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu zasílaného ze Švýcarska

/* KOM/2011/0867 v konečném znění - 2011/0422 (NLE) */

52011PC0867

Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz určitých drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu zasílaného ze Švýcarska /* KOM/2011/0867 v konečném znění - 2011/0422 (NLE) */


DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.           SOUVISLOSTI NÁVRHU

· Odůvodnění a cíle návrhu

Tento návrh se týká použití nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství[1] (dále jen „základní nařízení“), při řízení týkajícím se dovozu určitých drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie a Švýcarska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Švýcarska.

· Obecné souvislosti

Tento návrh se předkládá v souvislosti s prováděním základního nařízení a je výsledkem šetření, které proběhlo v souladu s hmotněprávními a procesními požadavky stanovenými v základním nařízení.

V současnosti je platným opatřením konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 511/2010 (Úř. věst. L 150, 16.6.2010, s. 17.) z dovozu určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky.

· Soulad s ostatními politikami a cíli Unie

Nevztahuje se na tento návrh.

2.           VÝSLEDKY KONZULTACÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI A POSOUZENÍ DOPADŮ

· Konzultace se zúčastněnými stranami

Zúčastněné strany dotčené tímto řízením měly možnost hájit své zájmy v průběhu šetření v souladu s ustanoveními základního nařízení.

· Sběr a využití výsledků odborných konzultací

Nebylo třeba využít externích odborných konzultací.

· Posouzení dopadů

Tento návrh je výsledkem provádění základního nařízení.

Základní nařízení nestanoví obecné posouzení dopadů, obsahuje však úplný seznam podmínek, které musí být posouzeny.

3.           PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

· Shrnutí navrhovaných opatření

V červnu 2010 bylo uloženo konečné antidumpingové clo ve výši 64,3 % na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“).

Současné šetření bylo zahájeno dne 18. května 2011 podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení na základě žádosti předložené Evropským sdružením pro kovy (Eurometaux) jménem výrobce drátů z molybdenu v Unii. Žadatel tvrdil, že platná opatření byla obcházena překládkou v Malajsii a Švýcarsku.

Zjištění v tomto případě vycházejí z dostupných skutečností, protože se nepodařilo dosáhnout spolupráce ze strany vyvážejících výrobců v dotčených zemích, ani ze strany žádného dovozce v EU. Nebyly obdrženy žádné připomínky od čínských, malajsijských nebo švýcarských orgánů.

Podle žádosti v Malajsii nebo ve Švýcarsku neexistuje výroba drátů z molybdenu. V průběhu současného šetření Komise neobdržela žádné důkazy, které by tuto informaci vyvrátily.

Švýcarsko

Šetřením se nepodařilo zjistit praktiky překládky drátů z molybdenu pocházejících z ČLR přes Švýcarsko, protože během období šetření neexistoval žádný dovoz dotčeného výrobku ze Švýcarska do EU s deklarovaným původem ve Švýcarsku. Proto by šetření možného obcházení antidumpingových opatření dovozem drátů z molybdenu zasílaných ze Švýcarska mělo být ukončeno a měla by být zastavena celní evidence dovozu drátů z molybdenu zasílaných ze Švýcarska, která byla zavedena zahajovacím nařízením.

Malajsie

Pokles čínského dovozu a souběžný nárůst dovozu z Malajsie představují změnu struktury obchodu mezi ČLR a Malajsií na jedné straně a Unií na straně druhé.

Během šetření nevyšlo najevo žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky kromě snahy vyhnout se platným opatřením. Nebyly zjištěny žádné jiné skutečnosti než clo, jež by bylo možné považovat za vyrovnání nákladů na překládku.

Ze srovnání vážené průměrné běžné hodnoty, jak byla stanovena v původním šetření, a vážené průměrné vývozní ceny je zřejmé, že docházelo k dumpingu.

Dále bylo zjištěno, že vývozní ceny z Malajsie byly nižší než ceny výrobního odvětví Unie, jak byly stanoveny během původního šetření. Pokud jde o poškozující účinky z hlediska objemu, činí úroveň dovozu z Malajsie v období šetření přibližně 6 % úrovně dovozu výrobku pocházejícího z ČLR před uložením opatření. Proto bylo konstatováno, že dovoz z Malajsie maří vyrovnávací účinky cla jak z hlediska množství, tak i z hlediska cen.

Proto se navrhuje rozšířit antidumpingová opatření na dovoz drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie, ať už přímo, nebo prostřednictvím třetí země, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie.

· Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a zejména článek 13 uvedeného nařízení.

· Zásada subsidiarity

Návrh spadá do výlučné pravomoci Unie. Zásada subsidiarity se proto neuplatní.

· Zásada proporcionality

Návrh je v souladu se zásadou proporcionality z tohoto důvodu:

Podoba opatření je popsána ve výše uvedeném základním nařízení a neponechává žádný prostor pro rozhodnutí na vnitrostátní úrovni. Údaje o způsobu, jakým je dosaženo toho, aby finanční a administrativní zátěž Unie, vlád členských států, regionálních a místních orgánů, hospodářských subjektů a občanů byla co nejmenší a přiměřená cíli návrhu, není třeba uvádět.

· Volba nástrojů

Navrhovaný nástroj: nařízení Rady.

Jiné prostředky by nebyly přiměřené, jelikož základní nařízení nestanoví náhradní možnosti.

4.           DOPAD NA ROZPOČET

Návrh nemá žádný dopad na rozpočet Unie.

2011/0422 (NLE)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

kterým se rozšiřuje konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz určitých drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie, a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu zasílaného ze Švýcarska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství[2] („základní nařízení“), a zejména na článek 13 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh předložený Evropskou komisí (dále jen „Komise“) po konzultaci s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

A. POSTUP

1. Stávající opatření

(1) Nařízením (EU) č. 511/2010[3] (dále jen „původní nařízení“) uložila Rada konečné antidumpingové clo ve výši 64,3 % na dovoz určitých drátů z molybdenu, jak jsou definovány v čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení (dále jen „dotčený výrobek“), pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen „ČLR“ nebo „dotčená země“). Uvedená opatření budou dále uváděna jako „platná opatření“ a šetření, na jehož základě byla původním nařízením uložena příslušná opatření, bude dále uváděno jako „původní šetření“.

2. Žádost

(2) Dne 4. dubna 2011 Komise obdržela žádost podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení, aby prošetřila údajné obcházení platných opatření. Žádost podalo Evropské sdružení pro kovy (Eurometaux) jménem výrobce určitých drátů z molybdenu v Unii (dále jen „žadatel“).

(3) V žádosti se uvádělo, že po uložení platných opatření došlo k výrazné změně ve struktuře obchodu mezi ČLR, Malajsií a Švýcarskem na jedné straně a Unií na straně druhé. Žadatel tvrdil, že tato změna byla způsobená překládkou drátů z molybdenu v Malajsii nebo Švýcarsku.

(4) Žádost dospěla k závěru, že neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky kromě existence platných opatření.

(5) Dále žadatel tvrdil, že vyrovnávací účinky platných opatření jsou mařeny jak z hlediska množství, tak z hlediska cen, a že ceny drátů z molybdenu z Malajsie a Švýcarska jsou dumpingové při porovnání s běžnou hodnotou stanovenou v původním šetření.

3. Zahájení

(6) Poté, co bylo po konzultaci s poradním výborem shledáno, že existují dostatečné důkazy prima facie pro zahájení šetření podle článku 13 základního nařízení, zahájila Komise šetření nařízením (EU) č. 477/2011[4] (dále jen „zahajovací nařízení“). Podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení Komise zahajovacím nařízením rovněž nařídila celním orgánům, aby evidovaly dovoz dotyčného výrobku odesílaného z Malajsie nebo Švýcarska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie nebo Švýcarska, a to ode dne 19. května 2011.

4. Šetření

(7) Komise oficiálně informovala orgány ČLR, Malajsie a Švýcarska, vyvážející výrobce a obchodníky v těchto zemích, známé dotčené dovozce v Unii a výrobce v Unii o zahájení šetření.

(8) Byly rozeslány dotazníky výrobcům/vývozcům v Malajsii, Švýcarsku a ČLR, jakož i dovozcům v Unii, o nichž bylo známo, že se jich řízení týká, a/nebo kteří byli uvedeni v žádosti. Zúčastněné strany dostaly možnost písemně vyjádřit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v zahajovacím nařízení. Všechny strany byly informovány, že odmítnutí spolupráce by mohlo vést k použití článku 18 základního nařízení a k závěrům založeným pouze na dostupných skutečnostech.

(9) Jeden dovozce v Unii kontaktoval Komisi, přičemž uvedl, že nikdy nekoupil žádné dráty z molybdenu ze zemí mimo Unii.

(10) Dvě malajsijské společnosti prohlásily, že během období šetření nevyráběly ani nevyvážely do Unie žádné dráty z molybdenu.

(11) Jedna švýcarská společnost uvedla, že se během posledních tří let nezabývala výrobou nebo prodejem drátů z molybdenu.

(12) Jeden čínský výrobce odpověděl na dotazník, přičemž uvedl, že od roku 2009 nevyváží dráty z molybdenu do Unie ani do Malajsie či Švýcarska.

(13) Komise neobdržela žádné připomínky od čínských, malajsijských nebo švýcarských orgánů.

5. Období šetření

(14) Šetření se vztahovalo na období od 1. dubna 2010 do 31. března 2011 (dále jen „období šetření“). Pro prošetření údajné změny v obchodní struktuře byly shromážděny údaje za období od roku 2007 do konce období šetření (dále jen „posuzované období“).

B. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ

1. Obecná východiska/míra spolupráce

(15) Jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, spolupracovaly jen dvě společnosti z Malajsie, které však nevyvážely dotčený výrobek do Unie během období šetření. Jak je uvedeno v 11. bodě odůvodnění, pouze jedna švýcarská společnost předložila informace, podle kterých nebyla během posledních tří let zapojena do výroby či prodeje dotyčného výrobku. Proto musela zjištění v tomto šetření vycházet z dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení.

(16) V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení se posouzení praktik možného obcházení uskutečnilo postupnou analýzou těchto skutečností: 1) zda došlo ke změně struktury obchodu mezi ČLR, Malajsií a Švýcarskem na jedné straně a EU na straně druhé; 2) zda je tato změna způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod; 3) zda existují důkazy o újmě nebo o tom, že vyrovnávací účinky cla jsou mařeny, pokud se jedná o ceny a/nebo množství obdobného výrobku; a 4) zda existují důkazy o dumpingu ve vztahu k běžné hodnotě, která byla dříve stanovena pro obdobný výrobek, v případě nutnosti v souladu s ustanoveními článku 2 základního nařízení.

2. Dotčený výrobek a obdobný výrobek

(17) Dotčeným výrobkem, jak byl definován v původním šetření, je drát z molybdenu, obsahující nejméně 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 1,35 mm, ale nepřesahuje 4,0 mm, pocházející z ČLR, v současnosti kódu KN ex 8102 96 00.

(18) Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako v 17. bodě odůvodnění, avšak zasílaný z Malajsie nebo ze Švýcarska, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ v Malajsii či ve Švýcarsku.

(19) Pokud jde o dovoz, u kterého je deklarován původ ve Švýcarsku, bylo na základě údajů z databáze Surveillance II zjištěno, že se během období šetření neuskutečnil žádný dovoz dotčeného výrobku do Unie.

(20) Pokud jde o dovoz, u kterého je deklarován původ v Malajsii, z důvodu nespolupráce vycházelo srovnání drátů z molybdenu vyvážených do Unie z ČLR s dráty z molybdenu zasílanými z Malajsie do Unie z dostupných informací v souladu s článkem 18 základního nařízení, včetně informací uvedených v žádosti. Žádné informace získané během tohoto šetření nenaznačovaly, že by dráty z molybdenu vyvážené do Unie z ČLR a dráty z molybdenu zasílané z Malajsie do Unie neměly stejné základní fyzikální vlastnosti a shodné použití. Proto se považují za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení. Během šetření nebyly předloženy žádné informace, které by to vyvrátily.

3. Změna ve struktuře obchodu

Dovoz drátů z molybdenu do Unie

3.1.1. ČLR a Malajsie

(21) Vzhledem k nedostatečné spolupráci ze strany čínských vyvážejících výrobců byly za účelem posouzení úrovně dovozu pro rok 2010 a období šetření porovnány různé statistické zdroje. Patřily mezi ně jak veřejně přístupné zdroje, jako je Eurostat, jakož i jiné zdroje, jako je databáze podle čl. 14 odst. 6 základního nařízení a databáze Surveillance II.

(22) Jak je uvedeno v 27. bodě odůvodnění původního nařízení, představoval dovoz z ČLR 87 tun v roce 2007, 100 tun v roce 2008 a 97 tun v období původního šetření (od 1. dubna 2008 do 31. března 2009).

(23) Dovoz dotčeného výrobku z ČLR po uložení opatření výrazně poklesl (z 97 tun v období původního šetření na méně než 10 tun v období šetření). Na druhé straně dovoz z Malajsie vzrostl z nuly v roce 2009 na přibližně 6 tun v období šetření.

3.1.2. ČLR a Švýcarsko

(24) Podle údajů Eurostatu, tj. údajů na úrovni kódu KN, se dovoz ze Švýcarska zvýšil prakticky z nuly v roce 2009 a předcházející letech na 5 tun jak v roce 2010, tak v roce 2011. V rámci šetření se však zjistilo, že během období šetření se neuskutečnil žádný dovoz dotčeného výrobku ze Švýcarska s deklarovaným původem ve Švýcarsku do Unie. Kromě toho se žádný takový dovoz neuskutečnil za celý rok 2010, zatímco původní prozatímní opatření byla v platnosti od prosince 2009.

3.1.3. Dovoz z ČLR do Malajsie a Švýcarska

(25) Čínské statistické zdroje naznačují, že vývoz dotčeného výrobku do Malajsie začal v roce 2010, zatímco v letech 2009 a 2008 byla vyvezena pouze zanedbatelná množství.

(26) Ze švýcarských statistických zdrojů vyplývá, že dovoz z ČLR do Švýcarska začal v roce 2010 a pokračoval i v roce 2011, zatímco v letech 2009 a 2008 byla dovezena zanedbatelná množství. Tyto údaje o dovozu se však týkají údajů na úrovni kódu KN, a proto mají rozsah širší než vymezení dotčeného výrobku v tomto šetření. Jak je uvedeno výše, bylo zjištěno, že se neuskutečnil žádný vývoz dotčeného výrobku ze Švýcarska s deklarovaným původem ve Švýcarsku do EU. V důsledku toho se šetřením nemohla zjistit existence žádných praktik překládky drátů z molybdenu pocházejících z ČLR přes Švýcarsko.

3.1.4. Závěr o změně struktury obchodu

Malajsie

(27) Celkový pokles vývozu dotčeného výrobku z ČLR do Unie od roku 2010 a souběžné zvýšení vývozu z Malajsie a vývozu z ČLR do Malajsie po uložení původních opatření představovaly změnu struktury obchodu mezi výše uvedenými zeměmi na jedné straně a Unií na straně druhé.

Švýcarsko

(28) Pokud jde o Švýcarsko, nepodařilo se zjistit žádnou změnu struktury obchodu mezi ČLR, Švýcarskem a EU s ohledem na dovoz dotčeného výrobku. V důsledku toho by šetření možného obcházení antidumpingových opatření dovozem drátů z molybdenu zasílaných ze Švýcarska mělo být ukončeno.

4. Povaha praktik obcházení a nedostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod

(29) Ustanovení čl. 13 odst. 1 základního nařízení vyžaduje, aby byla změna obchodních toků způsobena praktikami, zpracovatelskými postupy nebo pracemi, pro něž mimo uložení vyrovnávacího cla neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod. Praktiky, zpracovatelské postupy nebo práce zahrnují mimo jiné zasílání výrobku podléhajícího opatření přes třetí země.

(30) Srovnání obchodních toků mezi ČLR a Malajsií na jedné straně a Malajsií a EU na straně druhé naznačuje existenci praktik překládky. Tvrzení uvedené v žádosti nezpochybnil žádný subjekt z výše uvedených zemí ani z EU. Je třeba připomenout, že během tohoto šetření nespolupracovali žádní výrobci drátů z molybdenu z Malajsie.

(31) Během šetření nevyšlo najevo žádné jiné dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod překládky kromě snahy vyhnout se platným opatřením. Nebyly zjištěny žádné jiné skutečnosti, jež by bylo možné považovat za vyrovnání nákladů na překládku dotčeného výrobku z ČLR přes Malajsii, než snaha o vyhnutí se placení cla.

(32) Tento závěr je dále podpořen i skutečností, že během tohoto šetření se nepřihlásil žádný výrobce drátů z molybdenu z Malajsie.

(33) Navíc je třeba poznamenat, že přibližně v době zveřejnění zahajovacího nařízení byl dovoz z Malajsie již ukončen.

(34) Dospělo se tudíž k závěru, že vzhledem k neexistenci jiného dostatečného opodstatnění nebo hospodářského důvodu ve smyslu čl. 13 odst. 1 základního nařízení je příčinou změny struktury obchodu mezi ČLR a Malajsií na jedné straně a EU na straně druhé uložení platných opatření.

5. Podrývání vyrovnávacích účinků cla z hlediska cen a/nebo množství obdobného výrobku

(35) Aby bylo možné posoudit, zda výrobky dovážené z Malajsie z hlediska množství a cen mařily vyrovnávací účinky platných opatření, byly jako nejlepší dostupné údaje týkající se množství a cen vývozu z Malajsie použity údaje z dostupných statistických zdrojů, jak je uvedeno výše v 21. bodě odůvodnění.

(36) Nárůst dovozu z Malajsie byl z hlediska množství považován za významný. Úroveň dovozu z Malajsie v období šetření činí přibližně 6 % úrovně dovozu výrobku pocházejícího z ČLR do EU před uložením opatření.

(37) Ze srovnání úrovně pro odstranění újmy stanovené v původním opatření a vážené průměrné vývozní ceny je zřejmé, že docházelo k výraznému prodeji pod cenou. Z toho důvodu byl vyvozen závěr, že vyrovnávací účinky platných opatření jsou mařeny jak z hlediska množství, tak cen.

6. Důkazy dumpingu ve vztahu k dříve stanovené běžné hodnotě obdobného výrobku

(38) Vzhledem k nespolupráci ze strany vyvážejících výrobců byly vývozní ceny stanoveny na základě dostupných údajů podle článku 18 základního nařízení. Ceny dostupné ze statistických zdrojů, jak je uvedeno ve 21. bodě odůvodnění, byly považovány za nejspolehlivější.

(39) V souladu s čl. 13 odst. 1 základního nařízení se považovalo za vhodné, aby běžnou hodnotou, která se má použít při šetření obcházení, byla běžná hodnota stanovená v průběhu původního šetření. Vzhledem k nespolupráci a podle článku 18 základního nařízení se pro účely srovnání vývozní ceny a běžné hodnoty předpokládalo, že je výrobní skladba zboží zkoumaného během stávajícího šetření shodná s výrobní skladbou v původním šetření.

(40) V původním šetření byly za vhodnou srovnatelnou zemi s tržním hospodářstvím považovány USA. Jelikož výrobce ve srovnatelné zemi uskutečnil pouze minimální prodej na domácím trhu v USA, nepovažovalo se za vhodné použít domácí údaje o prodeji za účelem stanovení nebo početního určení běžné hodnoty. Běžná hodnota pro ČLR byla proto stanovena na základě cen při vývozu z USA do jiných třetích zemí, včetně EU.

(41) V souladu s čl. 2 odst. 11 a čl. 2 odst. 12 základního nařízení byl dumping vypočten srovnáním vážené průměrné běžné hodnoty stanovené v původním nařízení a vážených průměrných vývozních cen stanovených v průběhu tohoto období šetření, vyjádřený jako procentní podíl čisté ceny s dodáním na hranice Unie před proclením.

(42) Ze srovnání vážené průměrné běžné hodnoty a vážených průměrných vývozních cen je zřejmé, že docházelo k dumpingu.

C. OPATŘENÍ

(43) Vzhledem k výše uvedeným zjištěním byl učiněn závěr, že konečné antidumpingové clo uložené na dovoz drátů z molybdenu pocházejících z ČLR bylo obcházeno překládkou v Malajsii.

(44) V souladu s čl. 13 odst. 1 první větou základního nařízení by měla být stávající antidumpingová opatření, uložená na dovoz dotčeného výrobku pocházejícího z ČLR, rozšířena na dovoz téhož výrobku zasílaného z Malajsie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ v Malajsii.

(45) Opatření, která mají být rozšířena, by měla být opatření stanovená v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 511/2010, tedy konečné antidumpingové clo ve výši 64,3 %, které se použije na čistou cenu s dodáním na hranice Unie před proclením.

(46) V souladu s čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 základního nařízení, které stanoví, že by se každé rozšířené opatření mělo vztahovat na dovoz výrobků, které vstoupily do Unie na základě celní evidence zavedené zahajovacím nařízením, by měla být z těchto evidovaných případů dovozu drátů z molybdenu zasílaných z Malajsie vybrána cla.

D. UKONČENÍ ŠETŘENÍ, POKUD JDE O DOVOZ ZE ŠVÝCARSKA

(47) Vzhledem ke zjištěním týkajícím se Švýcarska by šetření možného obcházení antidumpingových opatření dovozem dotčeného výrobku zasílaného ze Švýcarska mělo být ukončeno a celní evidence dovozu drátů z molybdenu zasílaných ze Švýcarska zavedená zahajovacím nařízením by měla být zastavena.

E. ŽÁDOSTI O OSVOBOZENÍ

(48) Je třeba připomenout, že během stávajícího šetření nebyla v Malajsii zjištěna existence žádného výrobce/vývozce drátů z molybdenu do Unie ani se žádný takový výrobce/vývozce nepřihlásil. Nicméně jakýkoli výrobce z Malajsie, který nevyvážel výrobek, jenž je předmětem šetření, do Unie během období šetření a který zamýšlí podat žádost o osvobození od rozšířeného antidumpingového cla podle čl. 11 odst. 4 a čl. 13 odst. 4 základního nařízení, bude muset vyplnit dotazník, aby Komise mohla určit, zda je osvobození opodstatněné. Osvobození tohoto druhu lze udělit po posouzení tržní situace dotčeného výrobku, výrobní kapacity a využití kapacity, nákupu a prodeje a pravděpodobnosti přetrvávání praktik, pro něž neexistuje dostatečné opodstatnění nebo hospodářský důvod, jakož i důkazů o dumpingu. Komise by měla také obvykle vykonat kontrolní návštěvu na místě. Žádost by měla být odeslána Komisi ihned, se všemi příslušnými informacemi, zejména se všemi změnami činností společnosti spojenými s výrobou a prodejem.

(49) Je-li osvobození uděleno, Komise po konzultaci s poradním výborem navrhne odpovídající změnu platných rozšířených opatření. Následně bude každé udělené osvobození sledováno, aby byl zaručen soulad s podmínkami stanovenými v osvobození.

F. POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

(50) Zúčastněným stranám byly sděleny podstatné skutečnosti a úvahy, které vedly k výše uvedeným závěrům, a byla jim poskytnuta příležitost k podání připomínek a ke slyšení.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.         Konečné antidumpingové clo uložené nařízením (EU) č. 511/2010 na dovoz drátu z molybdenu obsahujícího nejméně 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 1,35 mm, ale nepřesahuje 4,0 mm, v současnosti kódu KN ex 8102 96 00, pocházejícího z Čínské lidové republiky, se rozšiřuje na dovoz drátu z molybdenu obsahujícího nejméně 99,95 % hmotnostních molybdenu, jehož největší rozměr příčného průřezu přesahuje 1,35 mm, ale nepřesahuje 4,0 mm, v současnosti kódu KN ex 8102 96 00 (kód TARIC 8102 96 00 11), zasílaného z Malajsie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie.

2.         Cla rozšířená odstavcem 1 tohoto článku se vyberou z dovozu zasílaného z Malajsie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Malajsie, evidovaného v souladu s článkem 2 nařízení Komise (EU) č. 477/2011 a čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 1225/2009.

3.         Není-li stanoveno jinak, použijí se platné celní předpisy.

Článek 2

1.         Žádosti o osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 se podávají písemně v jednom z úředních jazyků Evropské unie a musí být podepsány osobou oprávněnou k zastupování subjektu žádajícího o osvobození. Žádost musí být zaslána na adresu Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: N105 4/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22979881

E-mail: TRADE-13-3-MOLYBDENUM@ec.europa.eu

2.         V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (ES) č. 1225/2009 může Komise po konzultaci s poradním výborem rozhodnutím udělit dovozu, který neobchází antidumpingová opatření uložená nařízením (EU) č. 511/2010, osvobození od cla rozšířeného podle článku 1 tohoto nařízení.

Článek 3

Šetření zahájené nařízením (EU) č. 477/2011 týkající se možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 511/2010 na dovoz určitých drátů z molybdenu pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem určitých drátů z molybdenu zasílaných ze Švýcarska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ ze Švýcarska, se ukončuje.

Článek 4

Celní orgány se vyzývají, aby ukončily evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 2 nařízení (EU) č. 477/2011.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne […].

                                                                       Za Radu

                                                                       předseda/předsedkyně

[1]               Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

[2]               Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51.

[3]               Úř. věst. L 150, 16.6.2010, s. 17.

[4]               Úř. věst. L 131, 18.5.2011, s. 14.

Top