EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0378

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committeeconcerning an amendment to Annex XIII (Transport)

52011PC0378
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. SOUVISLOSTI NÁVRHU

Pro zajištění nezbytné právní jistoty a jednotnosti vnitřního trhu má Smíšený výbor EHP začleňovat veškeré příslušné právní předpisy Společenství co nejdříve po jejich přijetí do Dohody o EHP.

2. VÝSLEDKY KONZULTACÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN A POSOUZENÍ DOPADŮ

Předloha rozhodnutí Smíšeného výboru EHP (přiložená k tomuto návrhu rozhodnutí Rady) má změnit přílohu XIII (Doprava) přidáním nového acquis Společenství v této oblasti. Jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění), které by mělo být začleněno do Dohody. Cílem tohoto rozhodnutí je provést společná pravidla pro provozování leteckých služeb a zároveň umožnit vydávání licencí ze strany členských států v celém EHP za podmínky, že příslušnou dohodu s třetí zemí schválí Smíšený výbor EHP. Toto rozhodnutí rovněž stanoví pětiletou lhůtu u závazků veřejné služby v případě regionálních letišť na Islandu a čtyř nejsevernějších krajů v Norsku, a to stejným způsobem jako u nejvzdálenějších regionů podle článku 349 Smlouvy o fungování EU, jelikož uvedené oblasti, do nichž směřují příslušné letecké trasy, lze obecně považovat za rovnocenně okrajové, jako nejvzdálenější regiony EU.

Nařízením Rady (ES) č. 1008/2008 se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 2407/92, 2408/92 a 2409/92, která jsou začleněna do Dohody, a která by se proto měla v Dohodě zrušit.

3. PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU

Podle čl. 1 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2894/94 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru zaujímá Rada postoj k takovým rozhodnutím, která má jménem Unie přijmout na návrh Komise.

Komise předkládá předlohu rozhodnutí Smíšeného výboru EHP Radě, aby ji tato přijala jako postoj Unie. Komise doufá, že jej bude moci předložit Smíšenému výboru EHP co nejdříve.

2011/0165 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIII (Doprava)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 a čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2894/94 ze dne 28. listopadu 1994 o některých prováděcích pravidlech k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru[1], a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha XIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) obsahuje zvláštní ustanovení a ujednání týkající se dopravy.

(2) Je zapotřebí začlenit do Dohody nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění)[2]. Je rovněž zapotřebí zrušit nařízení Rady (EHS) č. 2407/92[3], č. 2408/92[4] a 2409/92[5], jež jsou v současnosti do Dohody začleněna a jež byla nařízením (ES) č. 1008/2008 zrušena.

(3) Příloha XIII Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Postoj, který má Unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP k plánované změně přílohy XIII Dohody o EHP, je stanoven v příloze tohoto rozhodnutí.

V …

Za Radu

předseda / předsedkyně

PŘÍLOHA

Předloha

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHS č.

ze dne,

kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

1. Příloha XIII Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. … / … ze dne …[6].

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění)[7] by mělo být začleněno do Dohody.

3. Nařízením (ES) č. 1008/2008 se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 2407/92[8], 2408/92[9] a 2409/92[10], která jsou začleněna do Dohody, a která by se proto měla v Dohodě zrušit,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha XIII Dohody se mění takto:

1. Znění bodu 64a (nařízení Rady (EHS) č. 2408/92) se nahrazuje tímto:

„ 32008 R 1008 : nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).

Pro účely Dohody se uvedené nařízení upravuje takto:

a) v čl. 4 písm. f) se slova „s výhradou dohody se třetí zemí, jejíž je Společenství stranou“ nahrazují tímto:

„. Provozní licence s právním účinkem v celém EHP však lze vydat na základě výjimek z tohoto požadavku stanovených v dohodách se třetími zeměmi, jejímiž je Společenství stranou, za předpokladu, že Smíšený výbor EHP přijme za tímto účelem příslušné rozhodnutí.“

b) V čl. 16 odst. 9 písm. se v druhém pododstavci za slovo „Smlouvy“ doplňují tato slova:

„, jakož i na letiště na Islandu a ve čtyřech nejsevernějších krajích v Norsku,““

2. Bod 65 (nařízení Rady (EHS) č. 2409/92) a bod 66b (nařízení Rady (EHS) č. 2407/92) se zrušují.

Článek 2

Znění nařízení (ES) č. 1008/2008 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie , jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody[11].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie .

V Bruselu dne [...].

Za Smíšený výbor EHP

předseda/předsedkyně tajemníci Smíšeného výboru EHP

[1] Úř. věst. L 305, 30.11.1994, s. 6.

[2] Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.

[3] Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 1.

[4] Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8.

[5] Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 15.

[6] Úř. věst. L …

[7] Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3.

[8] Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 1.

[9] Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8.

[10] Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 15.

[11] [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]

Top