EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Doporučení Evropské centrální banky ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (ECB/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 64/1


DOPORUČENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 9. prosince 2011

o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky

(ECB/2011/24)

2012/C 64/01

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 5.1 a třetí odrážku článku 34.1 tohoto statutu,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ke splnění svých úkolů vyžaduje Evropský systém centrálních bank (ESCB) úplnou a spolehlivou externí statistiku, která zahrnuje statistiku platební bilance, statistiku investiční pozice vůči zahraničí a výkaz devizových rezerv, v nichž jsou zachyceny hlavní skutečnosti ovlivňující měnové podmínky a devizové trhy v eurozóně, a statistiku přeshraniční přepravy eurobankovek. Statistická zpravodajská povinnost stanovená Evropskou centrální bankou (ECB) v této oblasti je upravena v obecných zásadách ECB/2011/23 ze dne 9. prosince 2011 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky (přepracované znění) (2).

(2)

První věta článku 5.1 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“) požaduje, aby ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami pro zajištění úkolů, kterými je pověřen ESCB, shromažďovala buď od příslušných orgánů jiných než národní centrální banky, nebo přímo od hospodářských subjektů nezbytné statistické informace. Druhá věta článku 5.1 stanoví, že za tím účelem ECB spolupracuje s orgány či institucemi Unie a s příslušnými orgány členských států nebo třetích zemí a s mezinárodními organizacemi. Článek 5.2 stanoví, že úkoly popsané v článku 5.1 provádějí v rámci svých možností národní centrální banky.

(3)

Informace nutné ke splnění požadavků ECB v oblasti externí statistiky mohou shromažďovat nebo sestavovat příslušné orgány jiné než národní centrální banky. Některé z úkolů, které mají být ke splnění těchto požadavků provedeny, proto vyžadují spolupráci mezi ECB nebo národními centrálními bankami a těmito příslušnými orgány v souladu s článkem 5.1 statutu ESCB. Článek 4 nařízení Rady (ES) č. 2533/98 vyžaduje, aby si členské státy samy řídily organizaci v oblasti statistiky a plně spolupracovaly s ESCB s cílem zajistit plnění povinností vyplývajících z článku 5 statutu ESCB.

(4)

V případech, kde v souladu s vnitrostátními pravidly a zavedenými postupy zpravodajské jednotky předávají informace příslušným orgánům jiným než národní centrální bance, jsou takové orgány a příslušné národní centrální banky povinny vzájemně spolupracovat, aby bylo zajištěno plnění statistické zpravodajské povinnosti stanovené ECB. Potřebné informace v oblasti externí statistiky shromažďuje a sestavuje v Irsku Central Statistice Office a na Maltě National Statistics Office. V zájmu plnění shora uvedené statistické zpravodajské povinnosti by Central Bank of Ireland a Central Statistics Office a Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank a National Statistics Office měly navzájem spolupracovat. Taková spolupráce by měla zahrnovat vytvoření stálé struktury pro předávání údajů, pokud již takový výsledek nezajišťují vnitrostátní právní předpisy.

(5)

Hodnocení kvality statistiky platební bilance eurozóny, statistiky investiční pozice eurozóny vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv by mělo probíhat v souladu s rámcem ECB pro kvalitu statistik („Statistics Quality Framework“). Národní centrální banky, případně ve spolupráci s jinými příslušnými orgány, by měly hodnotit kvalitu údajů, které příslušné orgány poskytují.

(6)

V souladu s článkem 3a nařízení (ES) č. 2533/98 a veřejným závazkem Evropského systému centrálních bank v oblasti evropské statistiky se vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky ze strany ESCB řídí zásadami nestrannosti, objektivity, profesionální nezávislosti, efektivity nákladů, statistické důvěrnosti, minimalizace zátěže výkaznictví a vysoké kvality výstupů.

(7)

S ohledem na to, že obecné zásady ECB/2011/23 zrušují obecné zásady ECB/2004/15, je nezbytné nahradit doporučení ECB/2004/16 ze dne 16. července 2004 o požadavcích Evropské centrální banky týkajících se statistické zpravodajské povinnosti v oblasti statistiky platební bilance, statistiky investiční pozice vůči zahraničí a výkazu devizových rezerv (3),

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

ODDÍL I

Definice

Pro účely tohoto doporučení mají výrazy „externí statistika“, „platební bilance“, „investiční pozice vůči zahraničí“ a „výkaz devizových rezerv“ stejný význam jako v článku 1 obecných zásad ECB/2011/23.

ODDÍL II

Poskytování statistických informací národním centrálním bankám

1.

V rozsahu, v jakém je shromažďování externí statistiky svěřeno příjemcům tohoto doporučení, měli by tito příjemci zajistit, aby příslušná externí statistika byla včas poskytnuta příslušné národní centrální bance, aby ta mohla splnit svou zpravodajskou povinnost podle článků 2, 3, 5 a 6 obecných zásad ECB/2011/23.

2.

Informace by měly být poskytovány v souladu se statistickými standardy a požadavky ECB, které se týkají externí statistiky, jak jsou stanoveny v přílohách I, II, III, IV a VI obecných zásad ECB/2011/23. Aniž je dotčen úkol ECB provádět sledování uvedené v příloze V obecných zásad ECB/2011/23, příjemci tohoto doporučení by měli sledovat kvalitu a spolehlivost statistických informací poskytovaných příslušné národní centrální bance.

ODDÍL III

Trvalá spolupráce s příslušnými národními centrálními bankami

Příjemci tohoto doporučení by měli spolu s příslušnou národní centrální bankou písemně upravit vhodné formy spolupráce, které zajistí stálou strukturu pro předávání údajů, jež splňuje statistické standardy a požadavky ECB, pokud již tentýž výsledek nezajišťují vnitrostátní právní předpisy.

ODDÍL IV

Závěrečná ustanovení

1.

Tímto doporučením se nahrazuje doporučení ECB/2004/16 s účinkem ode dne 1. června 2014.

2.

Odkazy na doporučení ECB/2004/16 se považují za odkazy na toto doporučení.

3.

Toto doporučení je určeno Central Statistics Office v Irsku a National Statistic Office na Maltě.

4.

Toto doporučení se použije ode dne 1. června 2014.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 9. prosince 2011.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Úř. věst. L 65, 3.3.2012, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 292, 30.11.2004, s. 21.


Top