EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0044

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 19. května 2011 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (CON/2011/44)

OJ C 203, 9.7.2011, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/3


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 19. května 2011

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Úvod a právní základ

Dne 3. února 2011 obdržela Evropská centrální banka (ECB) od Rady Evropské unie žádost o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhované nařízení spadá do oblasti působnosti ECB. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

1.

ECB jakožto sestavitel a uživatel evropských statistik vítá navrhované nařízení jako důležitý krok k dalšímu zlepšení kvality evropských statistik, zejména národních účtů, tím, že je uvádí do souladu se změnami v hospodářském a finančním prostředí, jakož i s pokrokem v oblasti metodiky. Evropský systém národních a regionálních účtů tvoří jádro evropské makroekonomické statistiky, a je tedy zcela zásadní pro účely měnové politiky.

2.

ECB rovněž vítá zamýšlený soulad statistických pojmů a definic popsaných v navrhovaném nařízení, a to zejména se Systémem národních účtů (SNA 2008) přijatým Statistickou komisí Organizace spojených národů, se šestým vydáním manuálu Mezinárodního měnového fondu o platební bilanci a investiční pozici vůči zahraničí (BPM6), se čtvrtým vydáním Srovnávací definice přímých zahraničních investic podle Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj a s evropskou klasifikací průmyslové činnosti (NACE Rev.2). Navrhované nařízení ze shora uvedených nástrojů těží, i pokud jde o soulad a harmonizované metodiky.

Konkrétní připomínky

3.

Evropskému systému centrálních bank (ESCB) i Evropskému statistickému systému (ESS) byl Smlouvou svěřen úkol vytvářet, sestavovat a rozšiřovat evropské statistiky, avšak na základě zvláštních právních rámců odrážejících jejich příslušné struktury řízení. Navrhované nařízení má dopad na statistiky sestavované těmito dvěma systémy. Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (2) zakotvuje právo ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďovat statistické informace v rámci referenčního souboru zpravodajských jednotek a v mezích toho, co je nutné pro plnění úkolů ESCB. Referenční soubor zpravodajských jednotek se konkrétně skládá z právnických a fyzických osob, které jsou rezidenty v některém členském státě a které spadají do sektoru „finančních institucí“, jak jsou definovány v nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (3), jakož i z právnických a fyzických osob, které jsou rezidenty v některém členském státě, pokud drží přeshraniční pozice nebo provádějí přeshraniční transakce.

4.

Zajištění úzké spolupráce a vhodná součinnost mezi ESCB a ESS snižuje zpravodajskou zátěž a zaručuje soudržnost nezbytnou k sestavování evropských statistik. Tato potřeba úzké spolupráce se odráží rovněž v Memorandu o porozumění o hospodářské a finanční statistice mezi Generálním ředitelstvím Evropské centrální banky pro statistiku (GŘ pro statistiku) a Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostat) ze dne 10. března 2003 (4).

5.

S ohledem na úzké vazby při přípravě metodického rámce navrhovaného nařízení vyhověla ECB žádosti Eurostatu a připravila různé kapitoly přílohy A, které úzce souvisejí se statistickým rámcem ESCB. ECB zejména zásadně přispěla k vymezení sektoru „finančních institucí“, pokud se týká institucionálních jednotek a subsektorů v rámci kapitoly 2, jakož i k popisu finančních aktiv a pasiv a jejich prezentaci v posloupnosti účtů (kapitola 5 a části kapitol 6 a 7). ECB rovněž připravila návrhy ke kapitole 17 (sociální pojištění včetně penzí) a k částem kapitoly 21 (vládní účty) a kapitoly 19 (evropské účty).

6.

Pokud se týká definice institucionálního sektoru „finančních institucí“ a jeho subsektorů (příloha A navrhovaného nařízení, kapitola 2), ECB vítá, že definice subsektoru měnových finančních institucí vychází z definice ECB obsažené v odstavci 2.67 přílohy A. Definice subsektorů „jiných finančních institucí“ jsou ve velké míře v souladu s přístupem uplatňovaným v právních aktech ECB. S cílem snížit zpravodajskou zátěž a zaručit soudržnost nezbytnou k sestavování evropských statistik ECB navrhuje, aby navrhovaná definice účelových finančních společností pro sekuritizaci byla ještě více uvedena do souladu s nařízením ECB/2008/30 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí (5).

7.

Na základě shora uvedených skutečností a s ohledem na vzájemnou závislost statistického rámce ESCB a ESS má navrhované nařízení velký význam pro statistickou zpravodajskou povinnost, kterou ECB ukládá mimo jiné v oblastech měnové statistiky a statistiky finančních institucí a trhů, statistiky platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí, čtvrtletních finančních účtů a vládní finanční statistiky. V souladu se stávající praxí a potřebou úzké spolupráce a vhodné součinnosti mezi ESCB a ESS by Komise měla zajistit, aby se ECB náležitě účastnila procesu provádění změn navrhovaného nařízení na základě přenesené pravomoci, a to formou přípravy návrhů aktů v přenesené pravomoci podle navrhovaného nařízení.

8.

S ohledem na význam aktů přijímaných v přenesené pravomoci na základě článku 290 Smlouvy činí ECB následující připomínky, které se týkají výkonu její vlastní poradní role podle čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy.

Za prvé, návrhy aktů Komise v přenesené pravomoci jsou „návrhy aktů Unie“ ve smyslu první odrážky čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy (6). Akty v přenesené pravomoci tvoří právní akty Unie (7). Je příznačné, že ve většině jazykových verzí čl. 282 odst. 5 Smlouvy se hovoří o „návrzích“ právních aktů Unie, k nimž je třeba konzultovat ECB (8). Povinnost konzultovat ECB tedy nelze zužovat pouze na takové návrhy aktů, které vycházejí z návrhu Komise.

Za druhé, Soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci OLAF (9) vysvětlil, že smyslem povinnosti konzultovat ECB je „především zajistit, aby autor tohoto aktu tento akt přijal až poté, co se vyjádří organizace, která díky zvláštním úkolům, které vykonává v rámci Společenství v dané oblasti, a díky své vysoké odborné úrovni může obzvláště vhodným způsobem přispět k zamýšlenému legislativnímu procesu“.

Z tohoto pohledu by ECB měla být ve vhodný okamžik konzultována ke všem návrhům aktů Unie, včetně návrhů aktů v přenesené pravomoci, které spadají do oblasti její působnosti, aby bylo možné plně využít výhody, které skýtá výkon její poradní role. ECB při výkonu své poradní role v nejvyšší možné míře zohlední nutnost včasného přijetí takových aktů.

9.

Vzhledem k úkolům ECB, které se týkají měnové politiky, se ECB v oblasti statistiky zaměřuje na evropské souhrnné ukazatele. ECB přikládá význam čtvrtletním integrovaným účtům eurozóny v členění podle institucionálních sektorů. Pro rozhodování v oblasti měnové politiky je za tímto účelem zapotřebí včasné a dostatečné pokrytí údajů, pokud se týká poskytování národních příspěvků.

10.

Shromažďování údajů za jednotlivé členské státy nabylo na ještě větším významu s ohledem na nové statistické požadavky pro makroobezřetnostní účely a pro účely finanční stability, zejména v souvislosti s nedávným zřízením Evropské rady pro systémová rizika a její odpovědností za makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem v rámci Unie. Včasná a spolehlivá statistika národních účtů za jednotlivé členské státy je rovněž zapotřebí k podpoře cílů, které jsou prosazovány v Paktu Euro plus, a pro účely Evropského mechanismu stability.

11.

Z hlediska měnové politiky a finanční stability přikládá ECB velký význam včasným čtvrtletním údajům s dostatečnou mírou spolehlivosti, které jsou důležitější než podrobné roční údaje či údaje s nižší frekvencí. Sestavování úplných souborů tabulek za poslední roky by kromě toho mělo mít přednost před dlouhými řadami podrobných zpětných údajů.

12.

ECB v obecné rovině souhlasí s programem pro předávání údajů (příloha B navrhovaného nařízení). Program pro předávání údajů by však měl zohledňovat shromažďování statistik ze strany ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami a měl by odrážet priority uživatelů a sestavovatelů údajů.

13.

ECB vítá zlepšení, pokud jde o včasnost předávání čtvrtletních položek 1–12, 27 a 28 v tabulce 1 - Hlavní souhrnné ukazatele – čtvrtletní a roční, stanovenou na t + 2 měsíce. ECB však nesouhlasí s navrhovaným rozdílným vykazováním, pokud jde o velké a malé členské státy, jak je uvedeno v poznámkách pod čarou 4 a 7 v části „Přehled tabulek“ a v poznámce pod čarou 10 v tabulce 1, a s tím souvisejícím zhoršením včasnosti v případě menších členských států na lhůtu o délce t + 80 dní pro hlavní souhrnné ukazatele. V současné době by se rozdílné vykazování uplatňovalo v případě 17 členských států, přičemž v důsledku rozšiřování Unie by pod navrhovanou prahovou hodnotu pro rozdílné vykazování spadal čím dál větší počet členských států. V důsledku toho bude docházet ke zhoršování kvality evropských souhrnných ukazatelů, jakož i statistických informací za menší členské státy.

14.

V září roku 2000 schválila Rada ECOFIN Akční plán pro statistické požadavky hospodářské a měnové unie a v zájmu splnění potřeb ECB v oblasti měnové politiky jako cílovou lhůtu pro předávání čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny podle institucionálních sektorů stanovila t + 90 dní po konci referenčního čtvrtletí. Na základě toho by Eurostat a ECB příslušné vnitrostátní údaje musely shromažďovat ve lhůtě t + 82 dní. S ohledem na předpokládaný rozvrh zasedání Generální rady ECB v letech 2015 a 2016 by zkrácená lhůta o délce t + 85 byla v letech 2015 a 2016 dostačující. ECB proto podporuje posunutí lhůty pro vykazování čtvrtletních sektorových účtů v rámci programu předávání údajů ESA tak, aby v roce 2014 činila t + 85 dní, s cílem dosáhnout v roce 2017 lhůty o délce t + 82 dní tak, aby se tím podpořilo sestavování úplných čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny ve lhůtě t + 90 dní. To je rovněž v souladu s iniciativou skupiny G-20 týkající se mezer v údajích, která v návaznosti na finanční krizi jako jednu z priorit při zaplňování mezer v údajích určuje sektorové účty. V programu pro předávání údajů v rámci ESA 2010 je tímto dotčena tabulka 801.

15.

ECB dále upřednostňuje jednotnou lhůtu pro předávání všech čtvrtletních a ročních vnitrostátních údajů o vládních institucích, jež předpokládá časové sjednocení čtvrtletních údajů o vládních institucích tak, aby pro ně platily cílové lhůty uvedené v tabulce 801, což ovlivní též tabulky 27 a 28, a obdobně lhůty pro vykazování uvedené v tabulce 2 a údaje v rámci postupu při nadměrném schodku. ECB proto podporuje posunutí lhůt pro vykazování čtvrtletních vládních účtů v rámci programu předávání údajů ESA, jakož i údajů v rámci postupu při nadměrném schodku tak, aby v roce 2014 činily t + 85 dní, s cílem dosáhnout v roce 2017 lhůty o délce t + 82 dní tak, aby se tím podpořilo sestavování úplných čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny ve lhůtě t + 90 dní.

16.

Ve stanovisku CON/2010/28 ze dne 31. března 2010 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (10), ECB rovněž podpořila zvýšení transparentnosti zpravodajského postupu tím, že se v rámci postupu při nadměrném schodku použije schodek (B.9) z národních účtů. V případě vynětí vypořádání v rámci swapových dohod a dohod o forwardové úrokové míře ze schodku používaného v rámci postupu při nadměrném schodku lze údaje o schodku méně ovlivnit manipulacemi ve formě složitých finančních transakcí. V této souvislosti ECB vítá, že příloha A navrhovaného nařízení již nadále neobsahuje definice EDP_B.9 a EDP_D.41. To však rovněž znamená, že všechny odkazy na tyto dvě proměnné by měly být vypuštěny z tabulky 2 v příloze B. V důsledku těchto skutečností bude nařízení (ES) č. 479/2009 zapotřebí změnit tak, aby odráželo skutečnost, že v rámci postupu při nadměrném schodku bude třeba používat schodek (B.9) národních účtů, a aby zohledňovalo definici nominální hodnoty v navrhovaném nařízení.

17.

V zájmu naplnění veřejného a politického zájmu na zjišťování výše platu připadajícího na zaměstnance a na hodinu v sektoru vládních institucí a se záměrem lépe pochopit platovou dynamiku, jakož i možné účinky odrazů mezi veřejným a soukromým sektorem ECB navrhuje, aby se do tabulky 801 pro sektor vládních institucí doplnily čtvrtletní údaje o počtu zaměstnanců a odpracovaných hodin, s tím, že plat zaměstnanců v sektoru vládních institucí je již obsažen v programu pro předávání údajů.

Konkrétní pozměňovací návrhy k těm ustanovením navrhovaného nařízení, která ECB doporučuje změnit, jsou spolu s příslušným odůvodněním uvedeny v příloze.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 19. května 2011.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 774 v konečném znění.

(2)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(3)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.

(4)  K dispozici na internetových stránkách ECB http://www.ecb.europa.eu

(5)  Úř. věst. L 15, 20.1.2009, s. 1.

(6)  První odrážka čl. 127 odst. 4 Smlouvy stanoví, že ECB je konzultována „ke všem návrhům aktů Unie v oblasti její působnosti“. Čl. 282 odst. 5 Smlouvy stanoví, že: „Evropská centrální banka je v oblastech spadajících do její působnosti konzultována ke každému návrhu aktu Unie“.

(7)  Článek 290 Smlouvy patří do části šesté, kapitoly 2, oddílu 1 s názvem „Právní akty Unie“.

(8)  Čl. 282 odst. 5 Smlouvy odkazuje na návrhy aktů Unie v těchto jazykových verzích: bulharština („проект на акт на Съюза“); španělština („proyecto de acto de la Unión“); dánština („udkast“); němčina („Entwürfen für Rechtsakte der Union“); estonština („ettepanekute“); řečtina („προτεινόμενη πράξη της Ένωσης“); francouzština („projet d'acte de l'Union“); italština („progetto di atto dell'Unione“); lotyština („projektiem“); litevština („Sąjungos aktų projektų“); holandština („ontwerp van een handeling van de Unie“); portugalština („projectos de acto da União“); rumunština („proiect de act al Uniunii“); slovenština („navrhovaných aktoch Únie“); slovinština („osnutki aktov Unije“); finština („esityksistä“); švédština („utkast“). Irská verze zní „gniomh Aontais arna bheartu“, což odpovídá konceptu „plánovaných“ aktů Unie.

(9)  C-11/00 Komise Evropských společenství v. Evropská centrální banka, Sb. rozh. 2003, s. I-7147, zejména odstavce 110 a 111.

(10)  Úř. věst. C 103, 22.4.2010, s. 1.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

Čl. 2 odst. 2

„2.   Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 7, 8 a 9 přijímat změny metodiky systému ESA 2010, jejichž cílem je specifikovat a zdokonalit jeho obsah, jestliže nemění jeho základní pojmy, nevyžadují další zdroje pro provádění ani nevedou ke zvýšení vlastních zdrojů.“

„2.   Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 7, 8 a 9 přijímat změny metodiky systému ESA 2010, jejichž cílem je specifikovat a zdokonalit jeho obsah, jestliže nemění jeho základní pojmy, nevyžadují další zdroje pro provádění ani nevedou ke zvýšení vlastních zdrojů. Komise připravuje návrhy aktů v přenesené pravomoci v úzké spolupráci s Evropskou centrální bankou.

Odůvodnění

Právním základem pro přijetí navrhovaného nařízení je čl. 338 odst. 1 Smlouvy, který výslovně ujasňuje, že opatření podle čl. 338 odst. 1 se přijímají tak, „aniž je dotčen článek 5 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky“ (dále jen „statut ESCB“). Článek 5.3 statutu ESCB stanoví, že ECB „je pověřena podle potřeby podporovat harmonizaci pravidel a postupů, kterými se řídí shromažďování, sestavování a šíření statistických údajů v oblastech její působnosti“. Na základě těchto konkrétních ustanovení Smlouvy by Komise při výkonu své přenesené pravomoci podle tohoto nařízení měla připravovat návrhy aktů v přenesené pravomoci v úzké spolupráci s ECB, aby byla zajištěna jednotnost a kvalita údajů a aby se snížila zpravodajská zátěž.

Změna č. 2

Odstavec 2.21 přílohy A

„2.21

Jedním z příkladů kaptivních finančních institucí je holdingová společnost, která prostě jen vlastní aktiva dceřiných společností. Dalšími jednotkami, které jsou rovněž považovány za kaptivní finanční instituce, jsou jednotky s výše uvedenými charakteristikami jednotek pro speciální účel, včetně investičních a penzijních fondů a jednotek využívaných k držbě a správě majetku pro jednotlivce nebo rodiny, držbě aktiv pro sekuritizaci, vydávání dluhových cenných papírů jménem společností ve spojení (taková společnost může být označována jako fiktivní společnost), sekuritizačních subjektů a k plnění dalších finančních funkcí.“

„2.21

Jedním z příkladů kaptivních finančních institucí je holdingová společnost, která prostě jen vlastní aktiva dceřiných společností. Dalšími jednotkami, které jsou rovněž považovány za kaptivní finanční instituce, jsou jednotky s výše uvedenými charakteristikami jednotek pro speciální účel, včetně investičních a penzijních fondů a jednotek využívaných k držbě a správě majetku pro jednotlivce nebo rodiny, , vydávání dluhových cenných papírů jménem společností ve spojení (taková společnost může být označována jako fiktivní společnost), a k plnění dalších finančních funkcí.“

Odůvodnění

Účelové finanční společnosti jakkoli zapojené do sekuritizačních transakcí nelze považovat za podobné kaptivním finančním institucím – zejména proto, že bez ohledu na kritérium „nezávislosti“ nejsou konsolidovány s původcem. Klasifikují se jako ostatní finanční zprostředkovatelé (S.125). Viz článek 1 nařízení ECB/2008/30 ze dne 19. prosince 2008 o statistice aktiv a pasiv účelových finančních společností zapojených do sekuritizačních transakcí  (2).

Změna č. 3

Odstavec 2.75 přílohy A

„2.75

Definice: Subsektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky (S.122) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace s výjimkou těch, které jsou zatříděny do subsektoru centrální banky a subsektoru fondů peněžního trhu, které se zabývají převážně finančním zprostředkováním a jejichž předmětem podnikání je přijímat vklady od institucionálních jednotek a poskytovat půjčky a/nebo investovat do cenných papírů na svůj vlastní účet.“

„2.75

Definice: Subsektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky (S.122) zahrnuje všechny finanční instituce a kvazikorporace s výjimkou těch, které jsou zatříděny do subsektoru centrální banky a subsektoru fondů peněžního trhu, které se zabývají převážně finančním zprostředkováním a jejichž předmětem podnikání je přijímat vklady nebo prostředky velmi podobné vkladům od institucionálních jednotek, které nejsou měnovými finančními institucemi, a poskytovat půjčky a/nebo investovat do cenných papírů na svůj vlastní účet.“

Odůvodnění

Text je třeba přizpůsobit definici „ostatních měnových finančních institucí“ v článku 1 nařízení ECB/2008/32 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (přepracované znění)  (3). Obdobné znění je obsaženo rovněž v SNA 2008.

Změna č. 4

Odstavec 2.90 přílohy A

„2.90

Definice: Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci jsou podniky, které provádějí sekuritizační transakce. Účelové finanční společnosti, které splňují kritéria institucionální jednotky, se zatříďují do subsektoru S.125, jinak se považují za nedílnou součást mateřské společnosti.“

„2.90

Definice: Účelové finanční společnosti pro sekuritizaci jsou podniky, které provádějí sekuritizační transakce. “

Odůvodnění

S účelovými finančními společnostmi by mělo být zacházeno jako se samostatnými institucionálními jednotkami bez ohledu na kritéria, jako je například „míra nezávislosti na mateřské společnosti“ (viz 2.22). Viz článek 1 nařízení ECB/2008/30.

Změna č. 5

Odstavec 5.108 přílohy A

„5.108

Při tom je důležité stanovit … klasifikují se jako kaptivní finanční instituce.“

Odůvodnění

Tento odstavec by měl být vypuštěn, neboť není v souladu s definicemi a kritérii platnými pro sekuritizační subjekty. Použití tohoto odstavce by mohlo vést ke konsolidaci rezidentských subjektů s rezidentskými „mateřskými“ jednotkami s ohledem na to, že sekuritizační subjekty obvykle nesplňují navrhovaná kritéria spočívající v tom, že by nesly tržní a úvěrová rizika (viz rovněž změna č. 4).

Změna č. 6

Odstavec 5.111 přílohy A

„5.111

Kryté dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které vydala nebo za které plně ručí finanční instituce. V případě úvěrového selhání vydávající nebo ručící finanční instituce mají držitelé těchto dluhopisů kromě běžné pohledávky za finanční institucí také přednostní pohledávku za krycím portfoliem (cover pool).“

„5.111

Kryté dluhopisy jsou dluhové cenné papíry, které vydala nebo za které plně ručí finanční instituce. V případě úvěrového selhání vydávající nebo ručící finanční instituce mají držitelé těchto dluhopisů kromě běžné pohledávky za finanční institucí také přednostní pohledávku za krycím portfoliem (cover pool). Rozdíl mezi krytými dluhopisy a cennými papíry krytými aktivy vydávanými při sekuritizaci spočívá v tom, že emitent/vlastník aktiv přebírá nepodmíněný závazek splatit jistinu a úroky bez ohledu na výkonnost aktiv. Aktiva jednoduše plní úlohu zajištění, které je předmětem zástavy ve prospěch držitelů dluhopisů, pokud tyto závazky nejsou splněny.

Odůvodnění

Aniž by byl vysvětlen rozdíl mezi krytými dluhopisy a cennými papíry krytými aktivy, není zřejmé, proč oddíl o sekuritizaci odkazuje na kryté dluhopisy. Případně by mohly být vypuštěny veškeré odkazy na kryté dluhopisy, neboť kryté dluhopisy nejsou spojeny se sekuritizací.

Změna č. 7

Program předávání údajů z národních účtů

Přehled tabulek (Příloha B)

Třetí sloupec „Lhůta pro předání t + měsíce (jsou-li uvedeny, dny)“ v tabulkách 2, 801, 27, 28 a nová poznámka pod čarou

2/Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce – roční/3/9

2/Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce – roční/85 dní  (4)/85 dní ve třetím čtvrtletí

801/Nefinanční účty podle sektorů – čtvrtletní/85 dní

801/Nefinanční účty podle sektorů – čtvrtletní/85 dní (4)

27/Finanční účty vládních institucí – čtvrtletní/85 dní

27/Finanční účty vládních institucí – čtvrtletní/85 dní (4)

28/Vládní dluh – čtvrtletní/3

28/Vládní dluh – čtvrtletní/85 dní  (4)

Odůvodnění

V září roku 2000 schválila Rada ECOFIN Akční plán pro statistické požadavky hospodářské a měnové unie a v zájmu splnění potřeb ECB v oblasti měnové politiky jako cílovou lhůtu pro předávání čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny podle institucionálních sektorů stanovila t+90 dní po konci referenčního čtvrtletí. Na základě toho by Eurostat a ECB by příslušné vnitrostátní údaje musely shromažďovat ve lhůtě t+82 dní. S ohledem na předpokládaný rozvrh zasedání Generální rady ECB v letech 2015 a 2016 by zkrácená lhůta o délce t+85 byla v letech 2015 a 2016 dostačující. ECB obdobně podporuje posunutí lhůty pro vykazování čtvrtletních sektorových účtů v rámci programu předávání údajů ESA tak, aby v roce 2014 činila t+85 dní, s cílem dosáhnout v roce 2017 lhůty o délce t+82 dní tak, aby se tím podpořilo sestavování úplných čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny ve lhůtě t+90 dní.

ECB dále upřednostňuje jednotnou lhůtu pro předávání všech čtvrtletních a ročních vnitrostátních údajů o vládních institucích, jež předpokládá časové sjednocení čtvrtletních údajů o vládních institucích tak, aby pro ně platily cílové lhůty uvedené v tabulce 801, což ovlivní též tabulky 27 a 28, a obdobně lhůty pro vykazování uvedené v tabulce 2 a údaje v rámci postupu při nadměrném schodku. ECB proto podporuje posunutí lhůt pro vykazování čtvrtletních vládních účtů v rámci programu předávání údajů ESA, jakož i údajů v rámci postupu při nadměrném schodku tak, aby v roce 2014 činily t+85 dní, s cílem dosáhnout v roce 2017 lhůty o délce t+82 dní tak, aby se tím podpořilo sestavování úplných čtvrtletních integrovaných účtů eurozóny ve lhůtě t+90 dní.

Změna č. 8

Konec tabulky 2 v příloze B – Hlavní souhrnné ukazatele za vládní instituce

EDP_D.41

Úroky včetně toků souvisejících se swapy a dohodami o budoucích úrokových sazbách (FRA) (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B.9

Čisté půjčky (+) / Čisté výpůjčky (–) v rámci postupu při nadměrném schodku (EDP) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Úroky ( (1

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Čisté půjčky (+) / Čisté výpůjčky (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Odůvodnění

Příloha A navrhovaného nařízení již neobsahuje definici EDP_D.41 a EDP_B.9. To znamená, že všechny odkazy na tyto dvě proměnné by měly být z tabulky 2 v příloze B vypuštěny. Platí to rovněž pro poznámku pod čarou 4 v tabulce 2.

Změna č. 9

Konec sloupce S.13 v tabulce 801 – Nefinanční účty podle sektorů – čtvrtletní

OTE Výdaje vládních institucí celkem/x

OTE Výdaje vládních institucí celkem/x

OTR Příjmy vládních institucí celkem/x

OTR Příjmy vládních institucí celkem/x

 

EMH Odpracované hodiny/x

 

EMP Počet zaměstnanců/x

Odůvodnění

V zájmu naplnění veřejného a politického zájmu na zjišťování výše platu připadajícího na zaměstnance a na hodinu v sektoru vládních institucí by program pro předávání údajů (tabulka 801) měl být doplněn o údaje o počtu zaměstnanců a hodin odpracovaných v sektoru vládních institucí za dané čtvrtletí.


(1)  Tučným písmem je vyznačen nový text, který ECB navrhuje vložit. Přeškrtnutým písmem je vyznačen text, který ECB navrhuje vypustit.

(2)  Úř. věst. L 15, 20.1.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 15, 20.1.2009, s. 14.

(4)  82 dní od roku 2017.


Top