EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0006

Stanovisko Evropské Centrální Banky ze dne 28. ledna 2011 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (CON/2011/6)

OJ C 62, 26.2.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 62/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 28. ledna 2011

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 30. září 2010 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/78/ES, 2002/87/ES a 2006/48/ES, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu (1) (dále jen „navrhovaná směrnice“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož navrhovaná směrnice obsahuje ustanovení, která ovlivňují to, jak Evropský systém centrálních bank přispívá k řádnému provádění opatření v oblasti stability finančního systému, jak je uvedeno v čl. 127 odst. 5 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecná připomínka

1.

ECB vítá hlavní cíl navrhované směrnice, kterým je zajistit náležitý rozsah doplňkového dozoru nad finančními konglomeráty odstraněním mezer, jež vznikly mezi unijním rámcem doplňkového dozoru (2) a odvětvovými směrnicemi, které se týkají bankovních a pojišťovacích služeb.

Konkrétní připomínky

Zacházení se smíšenými finančními holdingovými společnostmi

2.

ECB vítá odkazy na „smíšenou finanční holdingovou společnost“ v ustanoveních odvětvových směrnic, které vymezují oblast působnosti bankovního dohledu na konsolidovaném základě a dohledu nad pojišťovacími skupinami (3). To umožní, aby se na finanční holdingovou společnost nebo holdingovou pojišťovnu, která se v důsledku rozšíření činnosti do jiného finančního odvětví stane smíšenou finanční holdingovou společností, vztahoval vedle doplňkového dozoru i odvětvový konsolidovaný/skupinový dohled. ECB má za to, že pochopení meziodvětvových rizik získané prostřednictvím doplňkového dozoru by mohlo vhodně doplnit poznatky týkající se odvětvových činností získané prostřednictvím konsolidovaného/skupinového dohledu. Zároveň je třeba zavést účinné postupy v oblasti dohledu, které na jedné straně umožní zahrnout do dohledu všechna relevantní rizika a na druhé straně odstraní případnou duplicitu v dohledu a zachovají rovné podmínky. ECB doporučuje (4) udělit evropským orgánům dohledu pravomoc přijímat v tomto ohledu společné obecné zásady prostřednictvím Smíšeného výboru.

Zacházení se společnostmi spravujícími aktiva

3.

ECB vítá výslovné zahrnutí společností spravujících aktiva do prahových testů pro určení finančních konglomerátů (5). ECB navrhuje (6), aby společnosti spravující aktiva byly začleňovány do takového odvětví ve finančním konglomerátu, ke kterému mají nejužší vztah, přičemž toto kritérium by mělo být blíže určeno v obecných zásadách orgánů dohledu. Toto řešení bude z hlediska hodnocení na základě rizik lepší než začlenění do „nejmenšího finančního odvětví“, se kterým počítá navrhovaná směrnice. Vzhledem k výslovnému zahrnutí společností spravujících aktiva do režimu doplňkového dozoru ECB dále doporučuje (7), aby se Evropský orgán pro cenné papíry a trhy spolu s ostatními evropskými orgány dohledu podílel na vypracování obecných zásad zaměřených na sbližování postupů v oblasti dohledu, pokud jde o doplňkový dozor (8). V tomto ohledu by znění mělo být podobné tomu, které je uvedeno ve směrnici 2010/78/EU (9), tj. „příslušné evropské orgány dohledu prostřednictvím Smíšeného výboru“. Účast všech příslušných evropských orgánů dohledu na vypracování takových obecných zásad by měla zajistit, že problémy nákazy, koncentrace a složitosti, jakož i střety zájmů budou účinně řešeny ve všech sektorech a ve vztahu ke všem regulovaným subjektům finančního konglomerátu. Podobně pokud jde o doplňkový dozor nad mechanismy vnitřní kontroly a postupy řízení rizik (10), měla by směrnice 2002/87/ES vyžadovat soulad doplňkového dozoru s kontrolou dodržování pravidel obezřetnostního dohledu stanovených podle směrnice SKIPCP (11), kterou vykonávají příslušné orgány. Takový soulad se již vyžaduje mezi doplňkovým dozorem a postupy v oblasti dohledu podle příslušných ustanovení bankovní směrnice (12) a směrnice Solventnost II (13).

Formát vykazování

4.

ECB doporučuje (14), aby se pro vykazování kapitálové přiměřenosti vypočtené pro příslušné subjekty finančního konglomerátu (15) uplatňoval formát, četnost a lhůty harmonizované na základě prováděcích technických norem vypracovaných příslušnými evropskými orgány dohledu v rámci Smíšeného výboru (16). Tato harmonizace by měla následovat model, který již existuje v bankovním sektoru na základě změny bankovní směrnice v roce 2009 (17). ECB vychází z toho, že práce na harmonizaci formátu výkazů budou pokračovat, mimo jiné v návaznosti na potřeby vyplývající z provedení kapitálového rámce Basilej III v právu Unie. Vzhledem ke své úloze v oblasti finanční stability má Eurosystém na této oblasti velký zájem a bude sledovat postup těchto prací ve spolupráci s Komisí.

Tam, kde ECB doporučuje změnu navrhované směrnice, je v příloze uveden konkrétní pozměňovací návrh spolu s příslušným odůvodněním.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 28. ledna 2011.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 433 v konečném znění.

(2)  V současné době tento rámec tvoří směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami a zajišťovnami v pojišťovací nebo zajišťovací skupině (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 1).

(3)  Viz změny článku 1, čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 a příloh I a II směrnice 98/78/ES, zavedené článkem 1 a přílohou I navrhované směrnice; viz změny článků 4, 71, 72, 84, 105, 125 až 127, 129 a 141 až 143 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1), zavedené článkem 3 navrhované směrnice.

(4)  Viz navrhovaná změna č. 3 v příloze tohoto stanoviska.

(5)  Viz čl. 2 odst. 5 a čl. 3 odst. 2 třetí pododstavec směrnice 2002/87/ES, jak jsou uvedeny v čl. 2 odst. 1 a 2 navrhované směrnice.

(6)  Viz navrhovaná změna č. 1 v příloze tohoto stanoviska.

(7)  Viz navrhovaná změna č. 2 v příloze tohoto stanoviska.

(8)  Viz čl. 3 odst. 8, čl. 7 odst. 5, čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 6 a čl. 11 odst. 5 směrnice 2002/87/ES, jak jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 4 až 7 navrhované směrnice.

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 120).

(10)  Viz článek 9 směrnice 2002/87/ES.

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32). Na sledování společností spravujících aktiva orgánem dohledu odkazují čl. 21 odst. 1 a čl. 102 odst. 4 písm. a) směrnice SKIPCP; tato kontrola se zaměřuje na zajištění dodržování: i) pravidel obezřetnostního dohledu, jejichž zavedení ve vztahu k společnostem spravujícím aktiva vyžaduje článek 12, a ii) dalších pravidel stanovených v článcích 17 a 18, pokud jde o nabídku služeb správy aktiv prostřednictvím poboček a poskytování přeshraničních služeb.

(12)  Směrnice 2006/48/ES.

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (přepracované znění) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(14)  Viz navrhované změny č. 4 a 6 v příloze tohoto stanoviska.

(15)  Viz čl. 6 odst. 2 směrnice 2002/87/ES.

(16)  Viz čl. 21a odst. 2 směrnice 2002/87/ES, zavedený čl. 2 odst. 15 směrnice 2010/78/EU.

(17)  Viz čl. 74 odst. 2 druhý pododstavec směrnice 2006/48/ES, zavedený čl. 1 odst. 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/111/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 97).


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

Čl. 2 odst. 2 písm. a)

„a)

Do odstavce 2 se jako třetí pododstavec doplňuje nový odstavec, který zní:

„Společnosti správy aktiv ve smyslu článku 30 se přidávají do odvětví, k němuž patří v rámci skupiny; pokud nepatří výhradně do jednoho odvětví v rámci skupiny, přidávají se do nejmenšího finančního odvětví.“ “

„a)

Do odstavce 2 se jako třetí pododstavec doplňuje nový odstavec, který zní:

„Společnosti správy aktiv ve smyslu článku 30 se přidávají do odvětví, k němuž patří v rámci skupiny; pokud nepatří výhradně do jednoho odvětví v rámci skupiny, přidávají se do finančního odvětví, ke kterému mají nejužší vztah.“ “

Odůvodnění

Navrhované řešení spočívající v začlenění společností spravujících aktiva do nejmenšího odvětví ve finančním konglomerátu nedostatečně zohledňuje rizika. Mělo by být nahrazeno kritériem „nejužšího vztahu“, které bude blíže určeno ve společných obecných zásadách evropských orgánů dohledu podle čl. 3 odst. 8 směrnice 2002/87/ES (viz změna č. 2).

Změna č. 2

Čl. 2 odst. 2 písm. f)

„f)

Doplňuje se nový odstavec 8, který zní:

„8.   Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění vydají společné obecné zásady zaměřené na sbližování postupů v oblasti dohledu, pokud jde o uplatňování odstavce 2, odstavce 3, odstavce 3a, odstavce 4 a odstavce 5 tohoto článku.“ “

„f)

Doplňuje se nový odstavec 8, který zní:

„8.   Příslušné evropské orgány dohledu prostřednictvím Smíšeného výboru vydají společné obecné zásady zaměřené na sbližování postupů v oblasti dohledu, pokud jde o uplatňování odstavce 2, odstavce 3, odstavce 3a, odstavce 4 a odstavce 5 tohoto článku.“ “

Odůvodnění

Vzhledem k výslovnému zahrnutí společností spravujících aktiva do prahových testů pro určení finančních konglomerátů by se měl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy spolu s ostatními evropskými orgány dohledu podílet na vypracování obecných zásad zaměřených na sbližování postupů v oblasti dohledu, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními konglomeráty. Účast všech příslušných evropských orgánů dohledu na vypracování takových obecných zásad by měla zajistit, že problémy nákazy, koncentrace a složitosti, jakož i střety zájmů budou účinně řešeny ve všech sektorech a ve vztahu ke všem regulovaným subjektům finančního konglomerátu. Znění, kterého je v tomto směru použito („příslušné evropské orgány dohledu prostřednictvím Smíšeného výboru“), je podobné formulaci zavedené směrnicí 2010/78/EU. Tato změna souvisí se změnou č. 5.

Změna č. 3

Čl. 2 odst. 2a (nový)

[Text neexistuje.]

„(2a)   V článku 5 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

6.   Příslušné evropské orgány dohledu prostřednictvím Smíšeného výboru vydají společné obecné zásady zaměřené na zavedení takových postupů v oblasti dohledu, které umožní, aby doplňkový nad finančními holdingovými společnostmi vhodným způsobem doplňoval skupinový dozor podle směrnice 98/78/ES nebo případně konsolidovaný dohled podle směrnice 2006/48/ES, a které umožní zahrnutí všech relevantních rizik do dohledu, přičemž odstraní případnou duplicitu a zajistí rovné podmínky.“ 

Odůvodnění

Je třeba zavést účinné postupy v oblasti dohledu, které umožní souběžné uplatnění odvětvového konsolidovaného/skupinového dohledu a doplňkového dozoru, pokud jde o smíšené finanční holdingové společnosti. Příslušným evropským orgánům dohledu by měla být udělena pravomoc přijmout v tomto ohledu společné obecné zásady prostřednictvím Smíšeného výboru.

Změna č. 4

Čl. 2 odst. 2b (nový)

[Text neexistuje.]

(2b)   V čl. 6 odst. 2 se doplňuje šestý pododstavec, který zní:

Od [1. ledna 2013] členské státy požadují, aby se pro vykazování výpočtů uvedených v tomto článku uplatňoval jednotný formát, jednotná četnost a jednotné lhůty v souladu s technickými normami stanovenými podle čl. 21a odst. 1 písm. d).“ “

Odůvodnění

Vykazování výpočtu kapitálové přiměřenosti podle směrnice 2002/87/ES by se mělo uskutečňovat v harmonizovaném formátu, četnosti a lhůtách, podobně jako je tomu podle bankovní směrnice. Tato změna souvisí se změnou č. 6.

Změna č. 5

Čl. 2 odst. 4 až 7 a odst. 10

„(4)   V článku 7 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění vydají společné obecné zásady pro sbližování postupů v oblasti dohledu, pokud jde o uplatňování doplňkového dozoru nad koncentrací rizik, jak stanoví odstavce 1 až 4. Vydají konkrétní společné obecné zásady pro uplatňování odstavců 1 až 4 na účasti finančních konglomerátů v případech, kdy ustanovení vnitrostátního práva obchodních společností brání uplatňování čl. 14 odst. 2.“

(5)   V článku 8 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění vydají společné obecné zásady pro sbližování postupů v oblasti dohledu, pokud jde o uplatňování doplňkového dozoru nad transakcemi uvnitř skupiny, jak stanoví odstavce 1 až 4. Vydají konkrétní společné obecné zásady pro uplatňování odstavců 1 až 4 na účasti finančních konglomerátů v případech, kdy ustanovení vnitrostátního práva obchodních společností brání uplatňování čl. 14 odst. 2.“

(6)   V článku 9 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„6.   Příslušné orgány sjednotí uplatňování doplňkového dozoru nad mechanismy vnitřní kontroly a postupy řízení rizik stanovenými v tomto článku s přezkumnými postupy dozoru stanovenými v článku 124 směrnice 2006/48/ES a článku 36 směrnice 2009/138/ES. Za tímto účelem Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění vydají společné obecné zásady pro sbližování postupů v oblasti dohledu, pokud jde o uplatňování doplňkového dozoru nad mechanismy vnitřní kontroly a postupy řízení rizik stanovenými v tomto článku, stejně jako nad souladem s přezkumnými postupy dozoru stanovenými v článku 124 směrnice 2006/48/ES a článku 36 směrnice 2009/138/ES. Vydají společné konkrétní obecné zásady pro uplatňování tohoto článku na účasti finančních konglomerátů v případech, kdy ustanovení vnitrostátního práva obchodních společností brání uplatňování čl. 14 odst. 2.“

(7)   V článku 11 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které zní:

„[…]

5.   Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění vydají společné obecné zásady zaměřené na konzistentnost opatření pro koordinaci dozoru podle článku 131a směrnice 2006/48/ES a čl. 248 odst. 4 směrnice 2009/138/ES.“

[…]

(10)   Vkládá se nový článek 21b, který zní:

„Článek 21b

Společné obecné zásady

Evropský orgán pro bankovnictví a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění vydají společné obecné zásady uvedené v čl. 3 odst. 3, čl. 7 odst. 5, čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 6 a čl. 11 odst. 5, a to postupem podle článku 42 nařízení (EU) č. …/… o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví a podle článku 42 nařízení (EU) č. …/…, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a s odkazem na Smíšený výbor evropských orgánů dohledu.“ “

„(4)   V článku 7 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Příslušné evropské orgány dohledu prostřednictvím Smíšeného výboru vydají společné obecné zásady pro sbližování postupů v oblasti dohledu, pokud jde o uplatňování doplňkového dozoru nad koncentrací rizik, jak stanoví odstavce 1 až 4. Vydají konkrétní společné obecné zásady pro uplatňování odstavců 1 až 4 na účasti finančních konglomerátů v případech, kdy ustanovení vnitrostátního práva obchodních společností brání uplatňování čl. 14 odst. 2.“

(5)   V článku 8 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Příslušné evropské orgány dohledu prostřednictvím Smíšeného výboru vydají společné obecné zásady pro sbližování postupů v oblasti dohledu, pokud jde o uplatňování doplňkového dozoru nad transakcemi uvnitř skupiny, jak stanoví odstavce 1 až 4. Vydají konkrétní společné obecné zásady pro uplatňování odstavců 1 až 4 na účasti finančních konglomerátů v případech, kdy ustanovení vnitrostátního práva obchodních společností brání uplatňování čl. 14 odst. 2.“

(6)   V článku 9 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

„6.   Příslušné orgány sjednotí uplatňování doplňkového dozoru nad mechanismy vnitřní kontroly a postupy řízení rizik stanovenými v tomto článku s přezkumnými postupy dozoru stanovenými v článku 124 směrnice 2006/48/ES a článku 36 směrnice 2009/138/ES a s kontrolou dodržování pravidel obezřetnostního dohledu stanovených podle článku 12 směrnice 2009/65/ES, kterou vykonávají příslušné orgány. Za tímto účelem příslušné evropské orgány dohledu prostřednictvím Smíšeného výboru vydají společné obecné zásady pro sbližování postupů v oblasti dohledu, pokud jde o uplatňování doplňkového dozoru nad mechanismy vnitřní kontroly a postupy řízení rizik stanovenými v tomto článku, stejně jako pro zajištění jeho souladu s přezkumnými postupy dozoru stanovenými v článku 124 směrnice 2006/48/ES a článku 36 směrnice 2009/138/ES a s kontrolou dodržování pravidel obezřetnostního dohledu stanovených podle článku 12 směrnice 2009/65/ES, kterou vykonávají příslušné orgány. Vydají společné konkrétní obecné zásady pro uplatňování tohoto článku na účasti finančních konglomerátů v případech, kdy ustanovení vnitrostátního práva obchodních společností brání uplatňování čl. 14 odst. 2.“

(7)   V článku 11 se doplňují nové odstavce 4 a 5, které zní:

„[…]

5.   Příslušné evropské orgány dohledu prostřednictvím Smíšeného výboru vydají společné obecné zásady zaměřené na konzistentnost opatření pro koordinaci dozoru podle článku 131a směrnice 2006/48/ES a čl. 248 odst. 4 směrnice 2009/138/ES.“

[…]

(10)   Vkládá se nový článek 21b, který zní:

„Článek 21b

Společné obecné zásady

Příslušné evropské orgány dohledu prostřednictvím Smíšeného výboru vydají společné obecné zásady uvedené v čl. 3 odst. 8, čl. 7 odst. 5, čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 6 a čl. 11 odst. 5, a to postupem podle článku 56 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č...1093/..2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES, podle článku 56 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č...1094/..2010 ze dne 24. listopadu 2010, o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES a podle článku 56 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES a s odkazem na Smíšený výbor evropských orgánů dohledu.“ “

Odůvodnění

Viz odůvodnění změny č. 2, s níž tato změna souvisí. Pokud jde o doplňkový dozor nad mechanismy vnitřní kontroly a postupy řízení rizik, měla by navrhovaná změna čl. 9 odst. 6 navíc vyžadovat soulad doplňkového dozoru s kontrolou dodržování pravidel obezřetnostního dohledu stanovených podle směrnice SKIPCP, kterou vykonávají příslušné orgány. Takový soulad se již vyžaduje mezi doplňkovým dozorem a postupy v oblasti dohledu podle příslušných ustanovení bankovní směrnice a směrnice Solventnost II.

Změna č. 6

Čl. 2 odst. 9a (nový)

[Text neexistuje.]

„(9a)   V prvním pododstavci čl. 21a odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d)

čl. 6 odst. 2 pro zajištění jednotného formátu (se souvisejícími specifikacemi), jednotné četnosti a jednotných lhůt podávání zpráv.“ “

Odůvodnění

Viz odůvodnění změny č. 4, s níž tato změna souvisí.


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.


Top