Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0724

SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami

/* KOM/2010/0724 konecném znení - COD 2009/0006 */

52010DC0724

SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami /* KOM/2010/0724 konecném znení - COD 2009/0006 */


[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 8.12.2010

KOM(2010) 724 v konečném znění

2009/0006 (COD)

SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se

postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami

2009/0006 (COD)

SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se

postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami

1. SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě (dokument KOM(2009) 31 v konečném znění – 2009/0006 COD): | 30. ledna 2009. |

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru: | 16. prosince 2009. |

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu v prvním čtení: | 18. května 2010. |

Datum přijetí postoje Rady: | 6. prosince 2010. |

2. CÍL NÁVRHU KOMISE

Tento návrh Komise byl přijat v kontextu iniciativy pro zlepšování právní úpravy. Cílem návrhu je zjednodušit a zlepšit stávající regulační rámec pro označování textilních výrobků a podpořit vývoj a přijímání nových vláken a rovněž inovace v textilním a oděvním odvětví. Aby bylo dosaženo tohoto všeobecného cíle, návrh se zaměřuje na:

- usnadnění legislativního procesu při přizpůsobování právních předpisů technickému pokroku přeměnou tří stávajících směrnic do jediného nařízení, čímž by se předešlo provedení pouze technických aktualizací;

- zkrácení času mezi předložením žádosti a schválením názvu nového vlákna.

3. PřIPOMÍNKY K POSTOJI RADY

3.1. Všeobecné připomínky k postoji Rady v prvním čtení

Rada uvítala návrh Komise na zjednodušení stávajících právních předpisů týkajících se názvů textilií a souvisejícího označování textilních výrobků etiketami. Postoj Rady v prvním čtení je v souladu s původním návrhem; zavádí hlavně doplnění a zlepšení, aby vyjasnila oblast působnosti, zpřehlednila strukturu, poskytla jasnější definice a přizpůsobila text nejnovějšímu vývoji v právní a institucionální oblasti.

Komise dokončení prvního čtení v Radě vítá. Je důležité si uvědomit přínosy, jaké má zjednodušení regulačního rámce pro zúčastněné subjekty a národní správy; má-li být textilní a oděvní odvětví inovativnější, bylo by velmi výhodné přijmout nové nařízení rychle.

3.2 Výsledek pozměňovacích návrhů přijatých Parlamentem v prvním čtení

3.2.1. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu začleněné zcela, zčásti nebo v zásadě do postoje Rady v prvním čtení

Postoj Rady v prvním čtení zahrnuje velkou většinu technických změn, které zavedl rovněž Evropský parlament, aby uvedl text do souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie a s novým právním rámcem pro uvádění zboží na trh[1]. Navrhuje dále formální změny k vyjasnění některých ustanovení, jako například podrobnosti provádění nebo odpovědnost hospodářských subjektů.

Zahrnuje rovněž technické změny, které stanoví další zjednodušení tím, že navrhují přechod k systému založeném na normách, ve kterém by měl být podrobný popis kvantifikačních metod nahrazen odkazy na evropské normy.

Po vstupu Smlouvy o fungování Evropské unie v platnost zavedla Rada nutné změny, které nahradily původní ustanovení o postupu projednávání ve výborech novou řadou pravidel, která provádějí článek 290 Smlouvy. Zatímco změny navrhované Parlamentem omezují dobu přenesení pravomocí vytvořením ustanovení o skončení platnosti („sunset clause“), Komise podporuje změny navrhované v postoji Rady, který předpokládá automatické obnovení pravomocí delegovaných na Komisi.

Komise uvedené technické změny schvaluje.

3.2.2. Změny Evropského parlamentu nezahrnuté v prvním čtení do postoje Rady

Rada má za to, že rozšíření působnosti nařízení není slučitelné s cílem dosáhnout zjednodušení, vytyčeném v původním návrhu. Z toho důvodu postoj Rady v prvním čtení neobsahuje žádné změny, kterými by se vkládala nová ustanovení o označování původu nebo o přítomnosti složek pocházejících ze zvířat. Rada by upřednostnila, aby tyto záležitosti byly řešeny v rámci následného sledování po přijetí nařízení. Komise podporuje označování původu, což se odráží v návrhu o této tematice přijatém v roce 2005[2], který je použitelný na několik kategorií dováženého zboží, včetně textilních výrobků. Má-li podpořit interinstitucionální dohodu, mohla by Komise být v této otázce flexibilní.

Postoj Rady neobsahuje žádná ustanovení o přezkumu; Rada nicméně vyjádřila podporu rozsáhlému přezkumu požadavků na označování textilních výrobků po přijetí nařízení. Komise by tento přístup podpořila.

Vzhledem ke změnám týkajícím se konkrétních výrobků – výrobků vyrobených na zakázku a textilních hraček – souhlasí Komise s postojem Rady, který zachovává stávající ustanovení.

Rada uznává důležitost úplného popisu vláken přítomných v textilních výrobcích; postoj Rady však zachovává v této oblasti stávající právní závazky.

Postoj Rady objasňuje jazykový režim nařízení. Pokud jde o zavedení na jazyku nezávislého systému symbolů, Rada by raději nezaváděla v této fázi nová ustanovení a prozkoumala tuto možnost v rámci budoucího přezkumu označování textilních výrobků; Komise by tento přístup podpořila.

3.3 Nová ustanovení předložená Radou

Rada přezkoumala technické definice a rovněž užívání pojmů označování etiketami a označování v celém textu. Postoj Rady v prvním čtení rovněž objasňuje postup pro povolování vyšších výrobních tolerancí a upřesňuje technické podrobnosti v přílohách nařízení.

Komise schvaluje hlavní směry uvedených změn.

4. ZÁVěR

Rada se usnesla kvalifikovanou většinou.

Komise podporuje hlavní směry postoje Rady v prvním čtení. Označování původu však již bylo pro celou řadu výrobků, včetně textilních výrobků, navrženo v roce 2005 Komisí a mohlo by být začleněno do stávajícího nařízení. Se zohledněním tohoto cíle a při zvážení odlišných názorů spoluzákonodárců na oblast působnosti nařízení se Komise zavazuje usnadnit interinstitucionální jednání, aby bylo dosaženo pro oba spoluzákonodárce přijatelného kompromisu.

[1] Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 21–47, s. 82–128.

[2] KOM(2005) 661 v konečném znění

Top