EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0406

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT)

/* KOM/2010/0406 konecném znení - NLE 2010/0217 */

52010PC0406

Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT) /* KOM/2010/0406 konecném znení - NLE 2010/0217 */


[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 28.7.2010

KOM(2010)406 v konečném znění

2010/0217 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Akční plán Evropské unie k prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT) [1] schválený Radou v roce 2003[2] navrhuje soubor opatření mezi něž patří podpora zemí produkujících dřevo, mnohostranná spolupráce v boji proti nezákonnému obchodu se dřevem, podpora iniciativ soukromého sektoru a rovněž opatření na zabránění investicím do činností, které podporují nezákonnou těžbu. Základem akčního plánu je uzavření partnerství v oblasti FLEGT mezi Evropskou unií a zeměmi produkujícími dřevo s cílem zastavit nezákonnou těžbu. V roce 2005 Rada přijala nařízení (ES) č. 2173/2005[3] o zavedení režimu licencí a mechanismu ověřování zákonnosti dovozu dřeva do Evropské unie.

V prosinci 2005 Rada vydala směrnice, podle kterých měla Komise vyjednat dohody o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo, s cílem provést Akční plán EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví a zejména podpořit obchod s prověřeným zákonně dováženým dřevem do Evropské unie z těchto partnerských zemí[4]. Partnerská dohoda s Kamerunem je po dohodách s Ghanou a Konžskou republikou třetí dohodou tohoto typu, která se dojednává.

Komise zahájila jednání s Kamerunem v listopadu 2007. Jednání nadále pokračovala a jejich součástí byla čtyři osobní setkání a šestnáct technických pracovních videokonferencí. Po celou dobu jednání byla Komise podporována mnoha členskými státy. Komise průběžně po celou dobu informovala Radu o pokrocích formou pravidelných zpráv určených pracovní skupině pro lesnictví, vedoucím misí EU a zástupcům sídlícím v Kamerunu. Po každém kole jednání strany zorganizovaly schůzky s veřejností, na kterých zúčastněné strany informovaly, jak rozhovory pokračují. Navíc Kamerun přijal princip široké účasti, takže do vypracovávání dohody byla zapojena občanská společnost a soukromý sektor.

Dohoda se zabývá všemi prvky obsaženými ve směrnicích Rady pro jednání. Dohoda především stanoví rámec, orgány a systémy režimu licencí FLEGT. Zavádí kontroly dodavatelského řetězce, rámec pro dodržování právních předpisů a požadavky na nezávislou kontrolu systému. Jsou stanoveny v přílohách dohody a podrobně popisují struktury, které budou zajišťovat zákonnost na základě vystavené licence FLEGT. Kamerun vypracoval svou definici použitelných právních předpisů na základě rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami. Zahrnuje zákony a nařízení, která zakládají práva na těžbu, hospodaření s lesy, právní předpisy v oblasti životního prostředí, obchodu a práce, finanční požadavky, respektování držby a uživatelských práv okolních společenství a jiné povinnosti v sociální oblasti, jež předepisují zákony související s lesnictvím, a požadavky na obchodní činnost a vývozní obchod.

Dohoda překračuje omezený rozsah dotčených výrobků navržený v příloze II nařízení FLEGT (ES) č. 2173/2005 („nařízení FLEGT“) cílem pokrýt všechny dřevařské výrobky, čímž zavazuje Kamerun k vytvoření systému, který bude poskytovat záruku Evropské unii, že všechny lesnické produkty pocházející z Kamerunu byly vyprodukovány zákonně a přispívají kladně a udržitelně k růstu Kamerunu.

Dohoda upravuje kontroly dovozu na hranicích Evropské unie, jak je upravuje nařízení FLEGT a související prováděcí nařízení (ES) č. 1024/2008. V dohodě je popsána kamerunská licence FLEGT, jež přejímá formát předepsaný v prováděcím nařízení.

Dohoda zavádí společný mechanismus pro monitorování a kontrolu, který má zajišťovat dialog a spolupráci v oblasti FLEGT s Evropskou unií, který bude realizován sestavením Rady pro provádění dohody a poradního orgánu nazvaného Společný monitorovací výbor. Rovněž zavádí zásady účasti zúčastněných stran, sociální záruky a transparentnosti s cílem sledovat dopady a podávat zprávy.

Dohoda vymezuje časový rámec a postupy vstupu v platnost dohody a provádění režimu licencí. Vzhledem k tom, že Kamerun zlepší a upraví svůj systém právních předpisů a systém řízení informací, zavede komplexnější kontroly dodavatelského řetězce a nezávislé prověřování dodržování právních předpisů, bude k vývoji a testování nových systémů, vybudování kapacity vlády, občanské společnosti a soukromého sektoru pro plnění předpokládaných úkolů zapotřebí několik let. Očekává se, že režim licencí FLEGT bude plně funkční do začátku roku 2012. Než EU začne přijímat licence FLEGT, bude režim licencí vyhodnocen podle stanovených kritérií. Jednotlivé kroky a příslušný postup jsou vymezené v dohodě a jejích přílohách.

2010/0217 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií (FLEGT)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 3 první pododstavec a odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a v) a čl. 218 odst. 7 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlasné stanovisko Evropského parlamentu[5],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V květnu 2003 Evropská komise vydala Akční plán k prosazování práva, správu a obchod v lesnictví (FLEGT)[6], který požadoval opatření na řešení nezákonné těžby formou dobrovolných dohod o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo. Závěry Rady ohledně akčního plánu byly přijaty v říjnu 2003[7]a Parlament v této věci přijal dne 11. července 2005 usnesení[8].

(2) V souladu s rozhodnutím Rady 2010/ XXX ze dne […][9], byla dne […] podepsána dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva v oblasti lesnictví, správě a obchodu s dřevařskými výrobky s Evropskou unií s výhradou jejího pozdějšího uzavření.

(3) Dohoda by měla být uzavřena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Kamerunskou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví s dřevařskými výrobky do Evropské unie (FLEGT) se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou učinit jménem Unie oznámení stanovené v článku 31 s cílem vyjádřit souhlas Unie být dohodou vázáno.

Článek 3

Unie je v Radě pro provádění dohody a ve Společném monitorovacím výboru, které jsou zřízeny v této dohodě podle jejího článku 19, zastoupena zástupci Komise.

Členské státy se mohou účastnit zasedání jako členové delegace Unie.

Článek 4

Pro účely změny příloh dohody na základě článku 29 uvedené dohody je Komise postupem podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 2173/2005 oprávněna schvalovat tyto změny jménem Unie.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 6

Toto rozhodnutí se vyhlašuje v Úředním věstníku Evropské unie .

V Bruselu dne

Za Radu

předseda / předsedkyně

PŘÍLOHA DOBROVOLNÉ DOHODY O PARTNERSTVÍ MEZI EVROPSKOU UNIÍ A KAMERUNSKOU REPUBLIKOU O PROSAZOVÁNÍ PRÁVA V OBLASTI LESNICTVÍ, SPRÁVě A OBCHODU S DřEVAřSKÝMI VÝROBKY S EVROPSKOU UNIÍ (FLEGT[10])

EVROPSKÁ UNIE, na jedné straně,

A KAMERUNSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Kamerun“ ,

na straně druhé,

dále společně uváděné jako „strany“ ,

které

S OHLEDEM na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou (Benin) dne 23. června 2000[11] a pozměněnou v Lucemburku dne 23. června 2005 (dále jen „dohoda z Cotonou“),

S OHLEDEM na Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), a zejména na požadavek, aby vývozní povolení CITES, vydávaná stranami pro exempláře druhů uvedené v přílohách I, II nebo III, byla vydávána pouze za určitých podmínek, zejména za podmínky, že tyto exempláře nebyly získány v rozporu se zákony tohoto státu o ochraně živočichů a rostlin,

S OHLEDEM na právní předpisy v oblasti lesnictví platné v Kamerunu, a zejména na lesní zákon a ostatní příslušné právní předpisy použitelné v oblasti lesnictví,

S OHLEDEM na nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství[12],

VZHLEDEM k TOMU , že sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ohledně akčního plánu Evropské unie k prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví (FLEGT)[13] je prvním krokem k naléhavému potírání nezákonné těžby dřeva a s ní spojeného obchodu,

VZHLEDEM k ministerské deklaraci z Yaoundé ze dne 16. října 2003 o prosazování práva a správy v oblasti lesnictví,

VZHLEDEM ke společné deklaraci ze dne 28. září 2007 podepsané Kamerunem a Evropskou komisí v Yaoundé týkající se jednání o dobrovolné dohodě o partnerství v rámci iniciativy FLEGT,

VZHLEDEM k právně nezávaznému autoritativnímu prohlášení k zásadám celosvětového konsensu o hospodaření s lesy, o zachování a o udržitelném rozvoji všech typů lesů přijatému dne 14. srpna 1994 a vzhledem k tomu, že dne 31. ledna 2008 přijalo valné shromáždění Organizace spojených národů právně nezávazný nástroj týkající se všech typů lesů[14],

VZHLEDEM k zásadám Pařížské deklarace o účinnosti rozvojové pomoci, které byly přijaty dne 2. března 2005 v Paříži na fóru na vysoké úrovni Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), posíleny akčním programem z Akkry ze září 2008 a znovu potvrzeny stranami,

VZHLEDEM k významu, který strany přisuzují mezinárodně dohodnutým rozvojovým cílům a rozvojovým cílům tisíciletí OSN,

VĚDOMY SI významu zásad uvedených v Deklaraci z Ria o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 v souvislosti s udržitelným hospodářstvím s lesy a jejich zachováním, zejména zásady č. 10, která se týká významu zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí a účasti veřejnosti na těchto otázkách, a zásady 22, týkající se zásadní úlohy domorodého obyvatelstva a dalších místních společenství při ochraně a rozvoji životního prostředí,

ROZHODNUTY zasadit se o co největší snížení negativních dopadů na místní a domorodá společenství a na chudé obyvatelstvo, které by mohly přímo vyplývat z provádění této dohody,

OPĚT POTVRZUJÍCE význam, který strany přisuzují zásadám a pravidlům, jimiž se řídí mnohostranné obchodní systémy, zejména právům a povinnostem vyplývajícím z Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (GATT) a dalších mnohostranných dohod podle přílohy IA Marrakéšské dohody o zřízení Světové obchodní organizace ze dne 15. dubna 1994 zakládající Světovou obchodní organizaci (WTO) a nutnosti jejich prosazování,

VZHLEDEM k úsilí, které Kamerun soustavně vynakládá na obecnou podporu udržitelného hospodářství s lesy a s živočichy na celém území státu, a zejména na zajištění zákonnosti veškerých přesunů dřeva,

VZHLEDEM k významu, který strany přisuzují účasti občanské společnosti, soukromého sektoru a místního a přilehlého obyvatelstva, včetně domorodých národů, na úspěchu politiky správy lesů zejména prostřednictvím konzultací a informovanosti veřejnosti,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a) „dřevem a dřevařskými výrobky“: výrobky uvedené v příloze I-A;

b) „tranzitujícím dřevem a dřevařskými výrobky“: dřevo a dřevařské výrobky pocházející ze třetí země, které vstupují na území Kamerunu pod celní kontrolou a opouštějí toto území ve stejné formě a ponechávají si své místo původu;

c) „dovozem do Evropské unie“: propuštění dřeva a dřevařských výrobků do volného oběhu v Evropské unii ve smyslu článku 79 nařízení (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství[15], které nelze považovat za „zboží neobchodní povahy“ podle definice uvedené v čl. 1 bodě 6 nařízení (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2193/92, kterým se vydává celní kodex Společenství[16];

d) „propuštěním do volného oběhu“: celní režim Evropské unie, kterým získává zboží, které není zbožím Evropské unie, celní status zboží Evropské unie (referenční dokument: nařízení (ES) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství), což zahrnuje: výběr veškerého dlužného dovozního cla, případně výběr dalších poplatků, uplatnění obchodně politických opatření a zákazů a omezení a splnění dalších formalit stanovených pro dovoz daného zboží;

e) „vývozem“: odeslání nebo fyzický odvoz dřeva a dřevařských výrobků vyrobených nebo získaných v Kamerunu z území Kamerunu, s výjimkou dřeva a dřevařských výrobků tranzitujících přes kamerunské území pod dohledem celních úřadů Kamerunu;

f) „nomenklaturou harmonizovaného systému“: čtyřmístný kód podle harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží zavedeného Mezinárodní úmluvou o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží Světové celní organizace v souladu s kombinovanými nomenklaturami Evropské unie a Hospodářského a měnového společenství střední Afriky (CEMAC);

g) „licencí FLEGT“: potvrzení ověřující, že dodávka pochází ze zákonného zdroje a je ověřená v souladu s kritérii stanovenými v této dohodě;

h) „licenčním orgánem“: úřad pověřený Kamerunem k vydávání a potvrzování licencí FLEGT;

i) „příslušnými orgány“: úřady pověřené členskými státy Evropské unie ověřováním licencí FLEGT;

j) „dodávkou“: množství dřeva a dřevařských výrobků, na něž byla vydána licence FLEGT, odeslané z Kamerunu odesílatelem a nebo přepravcem a předložené celnímu úřadu za účelem propuštění do volného oběhu v Evropské unii;

k) „zákonně vytěženým nebo získaným dřevem“: dřevo pocházející z jednoho či více výrobních postupů nebo obchodních metod, včetně dovezeného dřeva, plně v souladu se všemi kritérii stanovenými zákony a právními předpisy platnými v Kamerunu a použitelnými v oblasti lesnictví a prošlé kontrolou a ověřením podle podmínek upřesněných v příloze II.

Článek 2

Předmět

1. Předmětem této dohody je vytvoření právního rámce pro zajištění toho, aby veškeré dřevo a dřevařské výrobky, které jsou uvedeny v této dohodě a které se dovážejí do Evropské unie z Kamerunu, byly vytěženy nebo získány zákonně.

2. Za tímto účelem se strany mimo jiné dohodly, že:

a) budou podporovat obchod dřevem a dřevařskými výrobky;

b) vytvoří základ pro dialog a spolupráci;

c) podpoří rozvoj dřevařského průmyslu v Kamerunu a zlepší tak konkurenceschopnost tohoto odvětví;

d) budou podporovat a vytvářet hospodářské příležitosti pro přilehlá společenství a místní podniky;

e) posílí možnosti kamerunských subjektů a podpoří zlepšování podmínek investic do udržitelného hospodářství s lesy.

Článek 3

Oblast působnosti

Tato dohoda se použije na veškeré dřevo a dřevařské výrobky podléhající režimu licencí FLEGT a uvedené v příloze I-A.

Článek 4

Režim licencí FLEGT

1. Strany touto dohodou zavádějí režim licencí pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (dále jen „režim licencí FLEGT“). Tento režim zavádí soubor postupů a požadavků, jehož cílem je ověřovat a potvrzovat pomocí licencí FLEGT, že dřevo a dřevařské výrobky odesílané do Evropské unie byly vytěženy nebo získány zákonně. Evropská unie připouští pouze ty dovozní zásilky z Kamerunu do Evropské unie, na něž byly vydány licence FLEGT.

2. Režim licencí FLEGT se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze I-A. Dřevo a dřevařské výrobky uvedené v příloze I-B nesmějí být z Kamerunu vyváženy.

3. Strany se dohodly, že přijmou veškerá nutná opatření pro uplatnění tohoto režimu licencí FLEGT.

Článek 5

Licenční orgán

1. Kamerun určí licenční orgán FLEGT a oznámí jeho adresu Evropské komisi. Obě strany tyto údaje zveřejní.

2. Licenční orgán ověřuje, zda byly dřevo a dřevařské výrobky vytěženy nebo získány zákonně v souladu s právními předpisy uvedenými v příloze II. Podle podmínek upřesněných v příloze III-A vydává licence FLEGT na dodávky dřeva a dřevařských výrobků, které jsou zákonně vytěžené nebo získané v Kamerunu a jsou určené k vývozu do Evropské unie.

3. Licenční orgán nevydá licenci FLEGT na dřevo a dřevařské výrobky, jejichž složkou nebo součástí je dřevo a dřevařské výrobky dovezené do Kamerunu ze třetí země ve formě, v níž zákony této země vývoz zakazují nebo pro niž je průkazné, že dřevo a dřevařské výrobky byly vytěženy nebo získány v rozporu se zákony země, kde byly stromy vytěženy.

4. Licenční úřad dokumentuje a zveřejňuje postupy vydávání licencí FLEGT.

Článek 6

Příslušné úřady Evropské unie

1. Evropská komise sdělí Kamerunu adresy příslušných úřadů všech členských států Evropské unie a jejich příslušnou oblast působnosti.

2. Příslušné úřady ověřují, zda byla na každou dodávku vydána platná licence FLEGT dříve, než bude uvedena do volného oběhu v Evropské unii. Postupy, jimiž se řídí uvedení dodávek, na něž byla vydána licence FLEGT, do volného oběhu v Evropské unii, jsou uvedeny v příloze IV.

3. Příslušné úřady aktualizují a každoročně zveřejňují soupis obdržených licencí FLEGT.

4. V souladu s vnitrostátními právními předpisy o ochraně dat příslušné úřady umožňují přístup k dokumentům a relevantním údajům osobám a orgánům, které Kamerun určí, například nezávislému auditorovi.

5. Dřevo a dřevařské výrobky, které pocházejí z druhů vyjmenovaných v příloze Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a na něž byla vydána licence FLEGT, však na vstupu do Evropské unie podléhají pouze jednomu ověření předepsanému nařízením Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, jelikož licence FLEGT potvrzuje rovněž, že toto dřevo bylo vytěženo nebo získáno zákonně.

Článek 7

Licence FLEGT

1. Licenční úřad vydává licence FLEGT jako potvrzení, že dřevo a dřevařské výrobky byly vytěženy nebo získány zákonně.

2. Licence FLEGT jsou vydávány na dvoujazyčném formuláři (ve francouzštině a angličtině) a vyplňují se ve francouzštině nebo v angličtině.

3. Strany mohou společně zavést elektronický systém vydávání, předávání a přijímání licencí FLEGT.

4. Licence FLEGT se vydávají v souladu s postupy popsanými v příloze V.

Článek 8

Zákonně vytěžené nebo získané dřevo

1. Pro účely této dohody je definice pojmu „zákonně vytěžené nebo získané dřevo“ uvedena v čl. 1 písm. k) této dohody a v příloze II.

2. V příloze II jsou rovněž uvedeny vnitrostátní právní předpisy Kamerunu, jejichž dodržování je pro udělení licence FLEGT nutné. Zahrnují tzv. „kritéria zákonnosti“, v nichž jsou uvedeny kritéria, ukazatele a kontrolní ukazatele umožňující určit, zda jsou dodrženy platné právní předpisy.

Článek 9

Ověření zákonného původu vytěženého nebo získaného dřeva

1. Kamerun zavede systém kontroly, zda dřevo a dřevařské výrobky byly vytěženy nebo získány zákonně a zda jsou do Evropské unie vyváženy pouze takto kontrolované dodávky. Tento systém kontroly zákonnosti zahrnuje kontroly shody, které zajišťují, že dřevo a dřevařské výrobky určené k vývozu do Evropské unie byly získány nebo vytěženy zákonně a že licence FLEGT nejsou vydávány na dodávky dřeva a dřevařských výrobků, které jsou získány nebo vytěženy nezákonně nebo jejichž původ není znám. Systém rovněž zahrnuje postupy, které zaručují, že dřevo nezákonného nebo neznámého původu nevstoupí do zásobovacího řetězce.

2. Tento systém kontroly zákonnosti dřeva a dřevařských výrobků je popsán v příloze III-A.

3. Kamerun ověřuje zákonnost dřeva a dřevařských výrobků vyvážených na trhy mimo Evropskou unii, obchodovaných na domácích trzích i dováženého dřeva a dřevařských výrobků.

Článek 10

Konzultace k řádnosti licencí FLEGT

1. V případě podezření na nesrovnalosti určité licence FLEGT se příslušný úřad obrátí na licenční orgán a vyžádá si doplňující údaje.

2. Neodpoví-li licenční orgán ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti, pokud obdržené doplňující údaje potvrdí existenci nesrovnalostí nebo pokud údaje uvedené na licenci nesouhlasí s dodávkou, příslušný úřad licenci FLEGT odmítne a rozhodně o dalším postupu v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Licenční orgán je o situaci informován.

3. Pokud však z doplňujících údajů poskytnutých licenčním orgánem vyplyne, že licence FLEGT je v pořádku, je tato licence uznána a dále se pokračuje podle postupů popsaných v příloze IV.

Článek 11

Nezávislý auditor

1. Strany souhlasí, že na dohodnutá období jsou nezbytné služby nezávislého auditora, aby se ujistily o výkonnosti a účinnosti režimu licencí FLEGT, jak je podrobně uvedeno v příloze VI.

2. Služby tohoto nezávislého auditora zajistí Kamerun na základě konzultací s Evropskou unií.

3. Nezávislý auditor sdělí své připomínky stranám prostřednictvím souhrnných zpráv v souladu s postupem uvedeným v příloze VI.

4. Strany usnadní nezávislému auditorovi práci zejména tím, že mu na svém území zajistí přístup k informacím nezbytným pro plnění jeho úkolů. Strany však v souladu s jejich příslušnými právními předpisy o ochraně dat mohou zadržet veškeré údaje, k jejichž poskytování nejsou oprávněny.

5. Kamerun zveřejní zprávu nezávislého auditora podle postupů a mechanismů uvedených v přílohách VI a VII.

Článek 12

Výměna informací ohledně fungování režimu licencí FLEGT

1. Ochrana bezúhonnosti a pověsti režimu licencí FLEGT zaváděného touto dohodou je společným cílem stran, které se proto zavazují navzájem se bezodkladně informovat o jakémkoli podezření na případné podvody v používání nebo vydávání licencí FLEGT, včetně licencí na dřevo a dřevařské výrobky, které obsahují dřevo podezřelého původu pocházející ze třetích zemí, jakož i o podezření na protiprávní či nečestné obcházení režimu licencí FLEGT.

2. Za obcházení se ve smyslu tohoto článku nepovažuje vývoz dřeva a dřevařských výrobků, jejichž zákonnost byla ověřena, do států mimo Evropskou unii, které dovážejí dřevo a s nimiž Kamerun udržuje obchodní vztahy.

Článek 13

Spuštění režimu licencí FLEGT

1. Strany se dohodly na datu, od nějž bude režim licencí FLEGT v provozu.

2. Spuštění vydávání licencí FLEGT bude předcházet společné technické hodnocení, jehož kritéria a cíle jsou popsány v příloze VIII.

Článek 14

Harmonogram provádění dohody

1. Strany souhlasí s předběžným harmonogramem zavádění uvedeným v příloze IX.

2. Společná rada pro provádění dohody uvedená v článku 19, která bude působit prostřednictvím Společného monitorovacího výboru, bude hodnotit dosažené pokroky v provádění ve srovnání s harmonogramem podle přílohy IX.

Článek 15

Doplňující opatření

1. Strany určily oblasti uvedené v příloze X, do nichž je nutno dodatečně investovat technické a finanční zdroje, aby tato dohoda mohla být prováděna.

2. Poskytnutí těchto dodatečných zdrojů podléhá obvyklým pravidlům, jimiž se v Evropské unii a členských státech Evropské unie řídí plánování pomoci Kamerunu, jakož i rozpočtovým pravidlům Kamerunu samotného.

3. Strany zvažují, zda bude nutné zavést společný postup, který bude koordinovat financování a technickou podporu Evropské komise a členských států Evropské unie na podporu těchto opatření v rámci programu v odvětví lesů a životního prostředí.

4. Kamerun bude dbát na to, aby posílení kapacit spojené s prováděním této dohody bylo zahrnuto do vnitrostátních plánovacích nástrojů, například do programu v odvětví lesů a životního prostředí a strategií odstranění chudoby.

5. Strany zajistí, aby činnosti spojené s prováděním této dohody byly koordinované s příslušnými rozvojovými programy, jako je:

a) podpora místního rozvoje;

b) podpora industrializace odvětví lesnictví;

c) posilování kapacit.

6. Vklad dodatečných zdrojů podléhá postupům pro poskytování pomoci Evropské unie podle dohody z Cotonou a postupům, jimiž se řídí bilaterální podpora členských států Evropské unie Kamerunu, aniž jsou dotčeny zvláštní postupy zúčastněných poskytovatelů a v souladu se zásadami stanovenými v Pařížské deklaraci o účinnosti rozvojové pomoci. z tohoto důvodu budou dodatečné zdroje financovat v rámci programu v odvětví lesů a životního prostředí činnosti uvedené výše v odstavci 5.

Článek 16

Účast zainteresovaných stran na provádění dohody

1. Kamerun bude pravidelně konzultovat provádění této dohody se zúčastněnými kamerunskými stranami v rámci Státního výboru pro monitorování nebo prostřednictvím jiných koordinačních platforem, a to s přihlédnutím k právním předpisům týkajícím se režimu hospodářství s lesy a s živočichy a k platným zákonům a právním předpisům upravujícím přístup k informacím, účast veřejnosti a přístup k právní ochraně v otázkách životního prostředí.

2. Pravidla pro ustavení Státního výboru pro monitorování a příslušné úkoly jednotlivých zúčastněných kamerunských stran při provádění dohody jsou popsána mimo jiné v přílohách III-A, III-B a X.

3. Evropská unie bude se zúčastněnými evropskými stranami pravidelně konzultovat provádění této dohody podle Aarhuské úmluvy z roku 1998 o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, jakož i provádění práva Společenství.

Článek 17

Ustanovení o ochraně místních a domorodých společenství z hlediska sociálního a hospodářského a z hlediska životního prostředí

1. Ve snaze co nejvíce snížit negativní dopady režimu licencí FLEGT na dotčená místní a domorodá společenství se strany dohodly, že zhodnotí dopad této dohody na jejich způsob života.

2. Strany budou dohlížet zejména na hospodářské dopady a vliv této dohody na životní prostředí vzhledem k těmto společenstvím a přijmou vhodná rozumná opatření s cílem zmírnit její nepříznivé vlivy.

Článek 18

Motivační opatření související s trhem

Přístup na trh Evropské unie se dřevem a dřevařskými výrobky dovezenými z Kamerunu v souladu s podmínkami stanovenými v této dohodě budou doprovázet akce, které toto dřevo a dřevařské výrobky budou propagovat:

a) podpora politik veřejných i soukromých nákupů, které vyhovují snahám o zajištění zásobování výrobky lesního hospodářství zákonného původu, zejména dřevem a dřevařskými výrobky;

b) podpora odbytu dřeva a dřevařských výrobků, které jsou předmětem licence FLEGT, na evropském trhu;

c) podpora systému kontroly zákonnosti, který je zaveden v rámci této dohody, na mezinárodní úrovni.

Článek 19

Institucionální základ provádění dohody

1. Po ratifikaci této dohody strany zřídí rozhodovací orgán nazvaný „Společná rada pro provádění dohody“, dále jen „Rada“, a konzultační orgán nazvaný „Společný monitorovací výbor“.

2. Rada bude složená ze dvou zástupců, přičemž každá strana jmenuje jednoho zástupce. Rada bude přijímat delegace každé ze stran za účelem dohledu nad prováděním dohody a bude přijímat svá rozhodnutí na základě konsensu. Její rozhodnutí jsou formalizována jako usnesení podepsaná zástupci obou stran. Rada odpovídá za provádění této dohody. Rada mimo jiné:

a) se bude scházet k datu, na němž se strany dohodnou;

b) stanoví si pravidla jednání;

c) bude zveřejňovat výroční zprávu. Podrobnosti o obsahu jsou uvedeny v příloze VII této dohody;

d) zajistí, aby činnosti Společného monitorovacího výboru byly transparentní a aby informace a výsledky, které s jeho činností souvisí, byly přístupné veřejnosti;

e) v souladu s článkem 24 stanoví podmínky řešení sporů a účastní se hledání řešení přijatelných pro všechny strany za účelem zajištění řádného fungování dohody;

f) v souladu s článkem 29 bude přezkoumávat změny ustanovení této dohody a přijímat změny týkající se příloh.

3. Společný monitorovací výbor, jehož členové jsou jmenováni stranami, podléhá pravomoci Rady. Výbor zajišťuje monitorování a hodnocení provádění této dohody. Napomáhá rovněž dialogu a výměně informací mezi stranami. Společný monitorovací výbor mimo jiné:

a) se bude scházet alespoň dvakrát ročně k datu a v místě, které jsou stanoveny Radou, a bude předkládat Radě doporučení pro dosažení konsenzu;

b) vypracuje pořad jednání a podmínky zadání společné činnosti;

c) stanoví si pravidla jednání, která schválí Rada;

d) při svých schůzích se bude řídit systémem spolupředsednictví;

e) pro oblasti, které vyžadují specifické dovednosti, může zřizovat pracovní skupiny nebo další pomocné organizace.

4. Činnosti Společného monitorovacího výboru jsou stanoveny v příloze XI této dohody.

Článek 20

Komunikace o provádění dohody

1. Zástupci stran odpovědní za úřední komunikaci při provádění této dohody jsou:

a) za Kamerun: ministr lesního hospodářství;

b) za Evropskou unii: vedoucí delegace Evropské unie v Kamerunu.

2. Strany si budou navzájem včas předávat informace nezbytné k provádění této dohody.

Článek 21

Zveřejňované informace

1. Zveřejňované informace jsou jedním ze základních prvků, jejichž cílem je posílit správu v rámci provádění této dohody. Pro dosažení cíle, jímž je záruka transparentnosti fungování režimu licencí FLEGT v Kamerunu a v Evropské unii, se strany dohodly využít co nejvhodnějších sdělovacích mechanismů, konkrétně: psaných a audiovisuálních sdělovacích prostředků, internetu, pracovních porad a různých publikací. Zveřejňované informace jsou podrobně stanoveny v příloze VII této dohody.

2. Strany se rovněž dohodly, že pravomoci, pracovní pravidla a postupy Rady a Společného monitorovacího výboru budou zveřejněny.

Článek 22

Důvěrné informace

1. Každá strana se zavazuje v rozsahu požadovaném jejími právními předpisy zachovávat důvěrnou povahu důvěrných informací vyměňovaných na základě této dohody. Strany nebudou zveřejňovat a nedovolí svým úřadům zapojeným do provádění této dohody zveřejňovat informace sdělované v rámci této dohody, které představují obchodní tajemství nebo důvěrné obchodní informace.

2. S výhradou výše uvedeného odstavce 1 se za důvěrné nepovažují tyto informace:

a) počet licencí FLEGT vydaných Kamerunem a přijatých Evropskou unií a objem dřeva a dřevařských výrobků vyvezených z Kamerunu a přijatých Evropskou unií;

b) názvy a adresy držitelů licence FLEGT a dovozců.

Článek 23

Územní platnost

Tato dohoda platí jednak na území, na němž platí Smlouva o Evropské unii, za podmínek uvedených v této dohodě, a jednak na území Kamerunu.

Článek 24

Řešení sporů

1. Strany se vynasnaží řešit veškeré spory ohledně platnosti nebo výkladu této dohody prostřednictvím rychlých konzultací.

2. Pokud některý spor nebude vyřešen prostřednictvím rychlých konzultací, může první strana, která se tak rozhodne, předat spor Radě, jež se vynasnaží navrhnout stranám podmínky řešení. Radě budou předány veškeré náležité informace pro důkladné posouzení situace, aby dospěla k přijatelnému řešení. k tomuto účelu může Rada vyzvat Společný monitorovací výbor, aby se spisu ujal. Společný monitorovací výbor musí do stanovené lhůty předat svůj návrh řešení Radě, která posoudí všechny možnosti, jak zachovat řádné fungování této dohody.

3. Pokud by Rada nebyla schopna spor vyřešit, strany mohou:

a) společně požádat o službu nebo mediaci třetí stranu;

b) pokud není možné vyřešit spor podle odst. 3 písm. a), přistoupit k rozhodčímu řízení.

4. V souladu s podmínkami ujednanými v rámci dohody o hospodářském partnerství nebo v přechodném období Rada stanoví podmínky konzultací, mediace a arbitráže prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a střední Afrikou (Kamerunem) na straně druhé.

Článek 25

Pozastavení provádění dohody

1. Každá strana může pozastavit provádění této dohody. Rozhodnutí o pozastavení a důvody tohoto rozhodnutí budou písemně oznámeny druhé straně.

2. Ustanovení této dohody pozbývají účinnosti 90 kalendářních dnů po tomto oznámení.

3. Tato dohoda opět nabývá účinnosti třicet kalendářních dnů poté, co strana, která pozastavila její provádění, oznámí druhé straně, že důvody pozastavení pominuly.

Článek 26

Přílohy

Přílohy tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 27

Doba a prodloužení platnosti

Od nabytí účinnosti platí tato dohoda po dobu sedmi (7) let, a pokud se jedna ze stran nerozhodne od ní odstoupit a neoznámí toto rozhodnutí druhé straně nejméně dvanáct (12) měsíců před vypršením stávajícího období, může být automaticky prodlužována na stejně dlouhá období.

Článek 28

Vypovězení dohody

Každá strana může bez ohledu na článek 27 vypovědět tuto dohodu oznámením druhé straně. Tato dohoda přestává platit dvanáct (12) měsíců po datu tohoto oznámení.

Článek 29

Změny

1. Prostřednictvím svého zástupce v Radě oznámí každá strana, která hodlá tuto dohodu změnit, svůj záměr druhé straně nejméně tři (3) měsíce před následujícím zasedáním Společného monitorovacího výboru. Rada pověří Společný monitorovací výbor, aby návrh posoudil. v případě dohody Výbor vypracuje doporučení, které předloží Radě k posouzení. Oba zástupci doporučení posoudí, a pokud s ním souhlasí, informují druhého zástupce a dohodnou datum podpisu. Obě strany doporučení přijmou podle svých vlastních jednacích postupů.

2. Každá změna takto schválená oběma stranami nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni, v němž si strany oznámily ukončení postupů nezbytných za tímto účelem.

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku, aniž by bylo dotčeno posouzení Společným monitorovacím výborem, jsou změny příloh této dohody přijímány Radou.

4. Oznámení o každé změně se posílá depozitářům této dohody. Změny vstupují v platnost ve lhůtě a formě stanovených v odstavci 2 tohoto článku.

Článek 30

Závazná znění

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v jazycích bulharském, španělském, českém, dánském, německém, estonském, řeckém, anglickém, francouzském, italském, lotyšském, litevském, maďarském, maltském, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, slovenském, slovinském, finském a švédském, přičemž každé znění je závazné. v případě neshod ve výkladu je rozhodující znění ve francouzštině.

Článek 31

Nabytí účinnosti

1. Tato dohoda nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po dni, v němž si strany písemně oznámily ukončení odpovídajících postupů nezbytných za tímto účelem.

2. Oznámení bude zasláno Generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie a Ministerstvu zahraničních věcí Kamerunu, které jsou společnými depozitáři dohody.

Přehled příloh

Příloha I-A+-B | A – Seznam výrobků podléhajících udělení licence FLEGT B – Seznam výrobků, jejichž vývoz je zakázán |

Příloha II | Kritéria zákonnosti |

Příloha III-A+-B | A- Systém kontroly zákonnosti (SVL) B – Institucionální rámec systému kontroly zákonnosti |

Příloha IV | Podmínky upravující propuštění dřeva a dřevařských výrobků pocházejících z Kamerunu a s průvodní licencí FLEGT do volného oběhu v Evropské unii |

Příloha V | Podmínky upravující vydávání licencí FLEGT |

Příloha VI | Mandáty pro nezávislý audit systému kontroly zákonnosti |

Příloha VII | Zveřejňované informace |

Příloha VIII | Kritéria hodnocení systému kontroly zákonnosti |

Příloha IX | Harmonogram provádění dohody |

Příloha X | Doprovodná opatření a mechanismy financování |

Příloha XI | Společný monitorovací výbor |

PŘÍLOHA I-A

Seznam výrobků podléhajících udělení licence FLEGT

Následující výrobky podléhají udělení licence FLEGT

VÝROBKY | KÓDY HS |

SUROVÉ DřEVO, TÉž ODKORNěNÉ, ZBAVENÉ DřEVNÍ BěLI NEBO NAHRUBO OPRACOVANÉ | 4403 |

DřEVěNÉ žELEZNIčNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ PRAžCE (PřÍčNÉ PRAžCE) | 4406 |

DřEVO ROZřEZANÉ NEBO šTÍPANÉ PODÉLNě, KRÁJENÉ NEBO LOUPANÉ, TÉž HOBLOVANÉ, BROUšENÉ PÍSKEM NEBO NA KONCÍCH SPOJOVANÉ, O TLOUšťCE PřEVYšUJÍCÍ 6 MM | 4407 |

LISTY K DÝHOVÁNÍ (VčETNě LISTů ZÍSKANÝCH KRÁJENÍM VRSTVENÉHO DřEVA), NA PřEKLIžKY NEBO NA JINÉ PODOBNÉ VRSTVENÉ DřEVO A OSTATNÍ DřEVO, PODÉLNě ROZřEZANÉ, KRÁJENÉ NEBO LOUPANÉ, TÉž HOBLOVANÉ, BROUšENÉ PÍSKEM NEBO SPOJOVANÉ KLÍNOVÝMI OZUBY, O TLOUšťCE NEJVÝšE 6 MM | 4408 |

PřEKLIžOVANÉ DESKY, DÝHOVANÉ DESKY A PODOBNÉ VRSTVENÉ DřEVO | 4412 |

DřEVěNÉ NÁSTROJE, DřÍKY, NÁSADY NÁSTROJů, TěLESA A NÁSADY PRO KOšťATA, KARTÁčE A šTěTCE; DřEVěNÁ KOPYTA A NAPÍNÁKY OBUVI | 4417 |

KANCELÁŘSKÝ DŘEVĚNÝ NÁBYTEK | 9403 30 |

KUCHYŇSKÝ DŘEVĚNÝ NÁBYTEK | 9403 40 |

LOŽNICOVÝ DŘEVĚNÝ NÁBYTEK | 9403 50 |

OSTATNÍ DřEVěNÝ NÁBYTEK | 9403 60 |

Jako příklad jsou výrobky a dřeviny podrobně popsány níže, s výhradou, že kamerunská strana přizpůsobí celní sazebník CEMAC harmonizovanému systému popisu Světové celní organizace, která zařazuje řezivo dřeviny sapelli pod kód 4407 27 a dřeviny iroko pod kód 4407 28. Výrobky a dřeviny se mohou měnit v závislosti na vývoji trhu, aniž by bylo nutné měnit dohodu.

VÝROBKY | KÓDY CEMAC |

SPECIÁLNÍ VÝROBKY |

EBEN | 44 07 29 15 |

KMENY | 44 03 49 00 |

PODPOROVANÉ DřEVINY PRVNÍ KATEGORIE |

BILINGA | 44 03 49 09 |

FRAMIRÉ | 44 03 49 17 |

KOSSIPO | 44 03 49 21 |

KOTIBÉ | 44 03 49 22 |

LIMBA | 44 03 49 24 |

AYOUS/OBÉCHÉ | 44 03 49 46 |

AZOBÉ | 44 03 49 47 |

KOTO | 44 03 49 75 |

OKOUMÉ | 44 03 49 88 |

TALI | 44 03 49 94 |

TIAMA | 44 03 49 95 |

PODPOROVANÉ DřEVINY DRUHÉ KATEGORIE |

ABURA/BAHIA | 44 03 49 01 |

AKO | 44 03 49 05 |

ANDOUNG | 44 03 49 06 |

AVODIRE | 44 03 49 07 |

DABÉMA | 44 03 49 12 |

NIOVÉ | 44 03 49 30 |

OLON | 44 03 49 31 |

OVOGA/ANGALÉ | 44 03 49 32 |

OZIGO | 44 03 49 33 |

TCHITOLA | 44 03 49 36 |

ABALÉ/ABING | 44 03 49 39 |

OKAN/ADOUM | 44 03 49 40 |

AMVOUT/ EKONG | 44 03 49 41 |

ASILA/OMANG | 44 03 49 45 |

BODIOA | 44 03 49 48 |

CORDIA/EBE/MUKUMARI | 44 0349 49 |

DAMBALA | 44 03 49 50 |

DIANA/CELTIS/ODOU | 44 03 49 51 |

EBIARA/ABEM | 44 03 49 53 |

EKABA | 44 03 49 54 |

EKOP EVENE/EVENE | 44 03 49 56 |

GOMBÉ/EKOP GOMBÉ | 44 03 49 57 |

NAGA/EKOP NAGA | 44 03 49 58 |

EMIEN/EKOUK | 44 03 49 59 |

ESSAK | 44 03 49 60 |

ESENG/LO | 44 03 49 61 |

ESSESSANG | 44 03 49 62 |

ESSON | 44 03 49 63 |

ETIMOE | 44 03 49 64 |

EVEUS/NGON | 44 03 49 65 |

EVOULA/VITEX | 44 03 49 66 |

EYECK | 44 03 49 67 |

FARO | 44 03 49 68 |

IATANGA/EVOUVOUS | 44 03 49 69 |

KANDA | 44 03 49 72 |

KAPOKIER/BOMBAX/ESODUM | 44 03 49 73 |

KONDROTI/OVONGA | 44 03 49 74 |

KUMBI/OKOA | 44 03 49 76 |

LANDA | 44 03 49 77 |

LATI/EDJIL | 44 03 49 78 |

LIMBALI | 44 03 49 79 |

LOTOFA/NKANANG | 44 03 49 81 |

MAMBODÉ/AMOUK | 44 03 49 82 |

MOAMBÉ | 44 03 49 84 |

MUKULUNGU | 44 03 49 85 |

MUTUNDO | 44 03 49 86 |

OBOTO/ABODZOK | 44 03 49 87 |

OZANBILI/ANGONGUI | 44 03 49 89 |

OSANGA/SIKON | 44 03 49 90 |

OUOCHI/ALBIZIA/ANGOYEME | 44 03 49 91 |

TSANYA/AKELA | 44 03 49 97 |

DALšÍ TROPICKÉ DřEVINY (AGBA, EKOUNE, ALUMBI, MIAMA…) | 44 03 49 99 |

DřEVěNÉ žELEZNIčNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ PRAžCE (PřÍčNÉ PRAžCE) | 44 06 |

řEZANÉ VÝROBKY | 44 07 29 00 |

ABURA/BAHIA | 44 07 29 01 |

MAHAGON | 44 07 29 02 |

AFROMOSIA | 44 07 29 03 |

AIELE | 44 07 29 04 |

AKO | 44 07 29 05 |

ANDOUNG | 44 07 29 06 |

AVODIRE | 44 07 29 07 |

BETÉ | 44 07 29 08 |

BILINGA | 44 07 29 09 |

BOSSÉ | 44 07 29 10 |

BUBINGA | 44 07 29 11 |

DABÉMA | 44 07 29 12 |

DOUKA | 44 07 29 13 |

DOUSSIÉ | 44 07 29 14 |

EBEN | 44 07 29 15 |

EYONG | 44 07 29 16 |

FRAMIRÉ | 44 07 29 17 |

FROMAGER | 44 07 29 18 |

IGAGANGA | 44 07 29 19 |

IZOMBÉ | 44 07 29 20 |

KOSSIPO | 44 07 29 21 |

KOTIBÉ | 44 07 29 22 |

KODRODUS | 44 07 29 23 |

LIMBA | 44 07 29 24 |

MOABI | 44 07 29 25 |

MOVINGUI | 44 07 29 26 |

MUTÉNYÉ | 44 07 29 27 |

NIANGON | 44 07 29 28 |

NIOVÉ | 44 07 29 29 |

OLON | 44 07 29 30 |

OVOGA | 44 07 29 31 |

OZIGO | 44 07 29 32 |

PADOUK | 44 07 29 33 |

PAO ROSA | 44 07 29 34 |

TCHITOLA | 44 07 29 35 |

TOLA | 44 07 29 36 |

ZINGANA | 44 07 29 37 |

ABALÉ/ ABING | 44 07 29 38 |

AKAN OU ADOUM | 44 07 29 39 |

AMVOUT/ EKONG | 44 07 29 40 |

ANGUEUK | 44 07 29 41 |

ANINGRÉ | 44 07 29 42 |

APA/PASCHILOBA | 44 07 29 43 |

ASILA/OMANG | 44 07 29 44 |

AYOUS/OBÉCHÉ | 44 07 29 45 |

AZOBÉ | 44 07 29 46 |

BODIOA | 44 07 29 47 |

CORDIA/EBE/MUKUMARI | 44 0729 48 |

DAMBALA | 44 07 29 49 |

DIANA/CELTIS/ODOU | 44 07 29 50 |

DIBETOU | 44 07 29 12 |

EBIARA/ABEM | 44 07 29 52 |

EKABA | 44 07 29 53 |

EKONE | 44 07 29 54 |

EKOP EVENE | 44 07 29 55 |

EKOP GOMBÉ MAMELLE | 44 07 29 56 |

EKOP NAGA | 44 07 29 57 |

EMIEN/EKOUK | 44 07 29 58 |

ESSAK | 44 07 29 59 |

ESENG/LO | 44 0729 60 |

ESSESSANG | 44 07 29 61 |

ESSON | 44 07 29 62 |

ETIMBÉ | 44 07 29 63 |

EVEUSS/GON | 44 07 29 64 |

EVOULA/VITEX | 44 07 29 65 |

EYECK | 44 07 29 66 |

FARO | 44 07 29 67 |

IATANDZA/EVOUVOUS | 44 07 29 68 |

ALOMBA | 44 07 29 69 |

IROKO | 44 07 29 70 |

KANDA | 44 07 29 71 |

KAPOKIER/BOMBAX | 44 07 29 72 |

KONDROTI/OVONGA | 44 07 29 73 |

KOTO | 44 07 29 74 |

KUMBI/EKOS | 44 07 29 75 |

LANDA | 44 07 29 76 |

LATI/EDJIL | 44 07 29 77 |

LIMBALI | 44 07 29 78 |

LONGHI | 44 07 29 79 |

LOTOFA/NKANANG | 44 07 29 80 |

MAMBODE/AMOUK | 44 07 29 81 |

MANSONIA | 44 07 29 82 |

MOAMBÉ ŽLUTÝ | 44 07 29 83 |

MUKULUNGU | 44 07 29 84 |

MUTUNDO | 44 07 29 85 |

OBOTO/ABODZOK | 44 07 29 86 |

OKOUMÉ | 44 07 29 87 |

ONZABILI/ANGONGUI | 44 07 29 88 |

OSANGA/SIKON | 44 07 29 89 |

OUOCHI/ALBIZIA | 44 07 29 90 |

OVANGKOL | 44 07 29 91 |

SAPELLI | 44 07 29 92 |

SIPO | 44 07 29 93 |

TALI | 44 07 29 94 |

TIAMA | 44 07 29 95 |

TSANGA/AKELA | 44 07 29 96 |

WENGUÉ | 44 07 29 97 |

DALŠÍ TROPICKÉ DŘEVINY | 44 07 29 98 |

PARKETOVÉ PODLAHY | 44 09 20 00 |

DÝHY | 44 08 39 00 |

PřEKLIžOVANÉ DESKY | 44 12 13 00 |

HOTOVÉ DřEVAřSKÉ VÝROBKY | 94 03 30 00 |

94 03 40 00 |

94 03 50 00 |

94 03 60 00 |

44 17 00 00 |

PŘÍLOHA i B

Seznam výrobků, jejichž vývoz je zakázán

VÝROBKY | KÓDY CEMAC |

KMENY |

MAHAGON | 44 03 49 02 |

AFROMOSIA | 44 03 49 03 |

BÉTÉ/MANSONIA | 44 03 49 08 |

BOSSÉ | 44 03 49 10 |

BUBINGA | 44 03 49 11 |

DOUKA | 44 03 49 13 |

DOUSSIÉ ROUGE | 44 03 49 14 |

FROMAGER | 44 03 49 18 |

MOABI | 44 03 49 26 |

MOVINGUI | 44 03 49 27 |

PADOUK | 44 03 49 34 |

PAO ROSA | 44 03 49 35 |

ZINGANA | 44 03 49 38 |

APA NEBO DOUSSIÉ BÍLÝ | 44 03 49 44 |

ANINGRÉ | 44 03 49 43 |

DIBETOU | 44 03 49 52 |

ILOMBA | 44 03 49 70 |

IROKO | 44 03 49 71 |

LONGHI/ABAM | 44 03 49 80 |

OVANGKOL | 44 03 49 92 |

SAPELLI | 44 03 49 93 |

SIPO | 44 03 49 94 |

WENGUÉ | 44 03 49 98 |

PŘÍLOHA II

Kritéria zákonnosti

I. DEFINICE ZÁKONNOSTI

Zákonnost dřeva uvedeného na trh je založena na dodržování vnitrostátních zákonů a právních předpisů a řádně ratifikovaných mezinárodních právních nástrojů, jejichž provádění je nezbytné pro zajištění životaschopnosti lesního hospodářství prostřednictvím výrobního a/nebo vývozního podniku, jeho dodavatelů a subdodavatelů a ve jménu vlastníka lesa (stát, obec, soukromý vlastník nebo místní společenství).

Definice zákonnosti přijatá na základě společné dohody všemi zúčastněnými stranami může být shrnuta následovně:

„Za zákonné dřevo se považuje každé dřevo pocházející z jednoho či více výrobních postupů nebo obchodních metod, plně v souladu se všemi kritérii stanovenými zákony a právními předpisy platnými v Kamerunu a použitelnými v oblasti lesnictví a prošlé kontrolou a ověřením.“

Definice zákonnosti dřeva je založená na znalosti a dodržování zákonů a právních předpisů platných v Kamerunu, jakož i na dodržování Kamerunem řádně ratifikovaných mezinárodních právních nástrojů v oblasti lesního hospodářství, obchodu, životního prostředí, lidských práv a v oblasti sociální. Tyto vnitrostátní zákony a právní předpisy zahrnují zejména:

- ústavu Kamerunské republiky,

- zákon č. 81-13 o hospodářství s lesy, s živočichy a o rybolovu ze dne 27. listopadu 1981, ne zcela zrušený, a prováděcí texty (včetně výnosu č. 83-169 ze dne 12. dubna 1983, nezrušený),

- nový lesní zákon č. 94-01 o hospodářství s lesy, s živočichy a o rybolovu ze dne 20. ledna 1994 a jeho prováděcí předpisy (výnos předsedy vlády č. 94-436 zde dne 23. srpna 1994, jehož některá ustanovení nejsou zrušena, a výnos předsedy vlády č. 95-531 z roku 1995 a další platná rozhodnutí a oběžníky),

- rámcový zákon o řízení životního prostředí č. 96/12 ze dne 5. srpna 1996 a jeho prováděcí předpisy,

- vyhláška MINEF č. 222[17] ze dne 25. května 2001 upravující postupy provádění plánů obhospodařování lesů spadajících do DFP[18],

- zákon č. 2002/003 ze dne 19. dubna 2002 o všeobecném daňovém zákoníku

- právní předpisy o investicích (zákon č. 2002/004 ze dne 19. dubna 2002 o chartě o investicích, pozměněný a doplněný zákonem č. 2004/020 ze dne 22. července 2004),

- výnos č. 99/781/PM ze dne 13. října 1999, stanovující podmínky provádění čl. 71, odst. 1 lesního zákona č. 94/01 ze dne 20. ledna 1994 o hospodářství s lesy, s živočichy a o rybolovu,

- výnos č. 2005/577 ze dne 23. února 2005 o EIE a vyhláška č. 0069 MINEP[19] ze dne 8. března 2005 o kategoriích podléhajících EIE[20],

- různé roční finanční zákony,

- zákoník práce, zákon č. 92-007 ze dne 14. srpna 1992,

- právní předpisy upravující sociální zabezpečení[21],

- předpisy v rostlinolékařské oblasti (MINADER[22]),

- celostátní kolektivní smlouvu (duben 2002) podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností (výkon pracovního práva, zástupce zaměstnanců, pracovní smlouvy, pracovní podmínky a odměny, hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví atd.).

Výše zmiňované mezinárodní právní nástroje mimo jiné zahrnují:

- Smlouvu o zachování a udržitelné správě lesů střední Afriky (COMIFAC, únor 2005),

- Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (CITES), podepsaná dne 3. března 1973 a pozměněná dne 22. června 1979,

- Úmluvu o biologické rozmanitosti, podepsaná v červnu 1992.

Použití ustanovení těchto mezinárodních právních nástrojů navazuje na jejich provedení ve vnitrostátním právu.

Veškeré změny těchto textů nebo veškeré nové právní předpisy v této oblasti budou mít za následek změnu této přílohy.

Při definování zákonnosti bylo rovněž přihlédnuto k následujícím skutečnostem:

- různé iniciativy vyvíjené v oblasti zákonnosti (TFT-TTAP[23], REM[24], TRAFFIC[25], CoC[26], FSC[27] atd.),

- návrh PROFOREST[28] ze dne 6. září 2005 týkající se možnosti zpětného vysledování,

- „informativní zprávy FLEGT[29]“ vydávané Evropskou unií,

- referenční dokumentace FORCOMS o shodě s právními předpisy, první verze v roce 2005, v únoru 2007 konsolidovaná verze pro Kamerun,

- nástroje zákonnosti OLB-BVQI[30] a TLTV-SGS[31] z února 2006,

- zpráva „Definice dřeva zákonného původu podle zákonů a právních předpisů platných v Kamerunu“ (GTZ/PGDRN[32] – MINFOF[33]) ze dne 15. února 2006,

- zpráva „Zákonnost dřeva v rámci dobrovolné dohody o partnerství v Kamerunu (přístup srovnávající různé systémy)“, dokument z května 2006 GTZ,

- zpráva COMIFAC[34] (WRI[35]-UICN[36]-IFIA[37]) z února 2007 o druhé fázi projektu FORCOMS,

- návrh právního dokumentu COMIFAC z října 2007 o kontrole odvětví lesního hospodářství ve střední Africe,

- PCI[38] OAB/OIBT[39] a příručka pro audit/série OIBT č. 14-2003.

II. KRITÉRIA ZÁKONNOSTI

Na základě definice zákonnosti Kamerun vypracoval soubor kritérií zákonnosti, která budou sloužit k ověření, zda subjekty lesního hospodářství[40] činné v Kamerunu fungují v souladu s právními ustanoveními a rovněž zda výrobky od nich pocházející jsou v souladu s těmito právními ustanoveními. Tato kritéria jsou výsledkem opakované spolupráce, která zohlednila zájmy všech zúčastněných stran.

Množství kritérií zákonnosti je důsledkem toho, že kamerunské právní předpisy v oblasti lesního hospodářství stanovují několik způsobů zásobování dřevem, pro něž se otázky zákonnosti liší. Každá tabulka kritérií zákonnosti proto byla sestavena tak, aby jasně znázorňovala právní požadavky, které jsou specifické pro každý jednotlivý způsob zásobování stanovený kamerunskými právními předpisy. Vzhledem k tomuto specifickému charakteru bylo osm tabulek kritérií zákonnosti vypracováno podle míst původu dřeva: trvalá lesní oblast zahrnuje pozemky definitivně přidělené pro lesní hospodářství, přechodná lesní oblast zahrnuje pozemky, které mohou být přiděleny k jinému než lesnímu hospodářství (zemědělsko-lesnická oblast) a nakonec zpracovatelské provozovny.

V trvalé lesní oblasti

- kritéria zákonnosti 1 (KZ1) úmluva o těžbě (UT),

- kritéria zákonnosti 2 (KZ2): obecní les, těžba v přímé režii.

V přechodné lesní oblasti

- kritéria zákonnosti 3 (KZ3): povolení ke sběru dřeva (SD),

- kritéria zákonnosti 4 (KZ4): povolení k odvozu poraženého dřeva (OPD),

- kritéria zákonnosti 5 (KZ5): prodej dřeva vykáceného (PVD) v národní oblasti,

- kritéria zákonnosti 6 (KZ6): komunální lesy, těžba v přímé režii,

- kritéria zákonnosti 7 (KZ7): zvláštní povolení (ZVP), těžba ebenu v národní oblasti a v obecních lesích.

Ve zpracovatelských provozovnách (ZP)

- kritéria zákonnosti 8 (KZ8): zpracovatelské provozovny (ZP)

Následující tabulka uvádí přehled různých míst původu dřeva a odpovídajících kritérií zákonnosti.

Aby se pokryly všechny možnosti přístupu ke zdrojům dřeva, které nabízí platné právní předpisy a které jsou zmíněny v předchozí tabulce, budou během fáze zprovozňování systému vypracovány další tabulky kritérií zákonnosti, jakmile bude stanovena jejich relevantnost. Jedná se o:

- kritéria zákonnosti pro soukromé lesy,

- kritéria zákonnosti pro povolení pro stavebního dřevo (PSD),

- kritéria zákonnosti pro oprávnění ke kácení pro soukromou potřebu (OSP),

- kritéria zákonnosti pro obecní lesy a lesy různých společenství v případě těžby jiným způsobem než v přímé režii.

Kritéria zákonnosti se skládají z kritérií, ukazatelů a kontrolních ukazatelů a jsou součástí celkového systému kontroly zákonnosti, jehož fungování je popsáno v příloze III-A.

Kritéria a ukazatele prošly analýzou a testováním v terénu a pouze kritéria a ukazatele relevantní pro každou jednotlivou tabulku byly v tabulkách ponechány.

III. NÁVOD K POUžITÍ

S výjimkou tabulky pro zpracovatelské provozovny se všechny tabulky skládají z pěti (5) společných kritérií, která se týkají řádnosti následujících aspektů:

- administrativní a právní otázky (kritérium 1),

- těžba a obhospodařování lesů (kritérium 2),

- doprava (kritérium 3),

- sociální otázky (kritérium 4),

- otázky životního prostředí (kritérium 5).

V jednotlivých tabulkách jsou kritéria rozdělena do různého počtu ukazatelů, které odrážejí různé zákonné povinnosti spojené s různými zdroji zásobování dřevem.

Hodnocení shody ukazatelů se provádí na základě kontrolních ukazatelů. Aby mohl být ukazatel prohlášen za „ shodný “, musí být shodné i všechny přidružené kontrolní ukazatele.

Shoda kontrolních ukazatelů vychází z dostupnosti technické dokumentace dodané různými správními orgány. Tato dokumentace je stanovena předpisy a dostupná ve většině případů v centrální databázi údajů ministerstva lesního hospodářství (systém druhé generace pro řízení informací v oblasti lesního hospodářství – SIGIF II).

„ Osvědčení o zákonnosti “, které je jednou z podmínek vydání licence FLEGT (viz příloha III-A), se vydává, pouze pokud jsou všechny ukazatele shodné.

TABULKA KRITÉRIÍ ZÁKONNOSTI 1 : ÚMLUVA o TĚŽBĚ

Kritérium 1: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu / zpracování má pravomoc pro provádění své činnosti

Ukazatel 1.1: Subjekt lesního hospodářství má právní subjektivitu, má povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva a je zaregistrovaný jako zpracovatel dřeva. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

Článek 41 zákona č. 94/01 ze dne 20. ledna 1994, čl. 35 odst. 1, čl. 36, čl. 114 a čl. 140, odst. 1, 2, 3, 4, 5, výnosu č. 95-531, zákon 98/015 ze dne 14. července 1998 o nebezpečných, nezdravých a nevhodných provozovnách, výnos č. 99/818/PM ze dne 9. listopadu 1999, jímž se stanoví podmínky zřízení a využívání [těchto provozoven], vyhláška č. 013/MINEE/DMG/SL ze dne 19. dubna 1977, kterým se zrušuje a nahrazuje vyhláška č. 154 ze dne 28. března 1957 o nomenklatuře nebezpečných, nezdravých a nevhodných provozovnách. |

Kontrolní ukazatele |

1.1.1 Potvrzení o pobytu (fyzická osoba); 1.1.2 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře; 1.1.3 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem; 1.1.4 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého na úřadu odpovědného odvolacího soudu; 1.1.5 Povolení ke zřízení a využívání provozovny první třídy vydávané ministerstvem pro průmysl; 1.1.6 Osvědčení o zaregistrování jako zpracovatel dřeva vydávané ministerstvem lesního hospodářství. |

Ukazatel 1.2: Subjekt lesního hospodářství je držitelem koncese na lesní podnikání a úmluvy o těžbě uzavřené s úřadem odpovědným za lesy |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 46, čl. 47 odst. 1, 2, 3 a čl. 50 odst. 1 zákona 94/01, čl. 61, čl. 75 odst. 1, čl. 76 odst. 4 a čl. 77 výnosu 95/531, čl. 68, 69 a 70 výnosu 95/53. |

Kontrolní ukazatele |

A – Prozatímní nebo konečná úmluva o těžbě 1.2.1 Oznámení o veřejném výběrovém řízení; 1.2.2 Potvrzení o odevzdání kompletního spisu pro obdržení koncese na lesní podnikání; 1.2.3 Oznámení o výsledcích meziministerské komise, v němž se sděluje, že ministr lesního hospodářství vybral subjekt lesního hospodářství jako účastníka nabídkového řízení, který předložil nejlepší nabídku; 1.2.4 Doklad o složení kauce u státní pokladny v předepsané lhůtě; 1.2.5 Dočasná úmluva o těžbě podepsaná ministrem lesního hospodářství; 1.2.6 Potvrzení / žádosti o převod, které koncesionář a žadatel zaslali ministerstvu lesního hospodářství; 1.2.7 Oznámení příslušného úřadu o převodu koncese; 1.2.8 Stvrzenky o zaplacení zákonem stanoveného poplatku za převod. B – Konečná úmluva o těžbě 1.2.9 Potvrzení o shodě s ustanoveními prozatímní úmluvy o těžbě; 1.2.10 Vyhláška o schválení plánu obhospodařování, kterou vydalo ministerstvo lesního hospodářství; 1.2.11 Pětiletý hospodářský plán a plán činností pro stávající rok; 1.2.12 Zadávací podmínky podepsané příslušným úřadem a subjektem lesního hospodářství; 1.2.13 Akt o klasifikaci; 1.2.14 Povolení ke zřízení a využívání provozovny první třídy vydané ministerstvem pro průmysl nebo potvrzení o prohlášení (2. třída); 1.2.15 Osvědčení o zaregistrování jako zpracovatel dřeva vydané ministerstvem lesního hospodářství. |

Ukazatel 1.3: v případě subdodávek těžební/zpracovatelské činnosti, má subdodavatel dokumentaci dokládající řádnost této situace. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

Čl. 41 a 42 zákona č. 94/01 čl. 35 odst. 1, čl. 36, čl. 114 a čl. 140 odst. 1, 2, 3, 4, 5 výnosu č. 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.4.1 Subdodavatelská smlouva/smlouva o partnerství; 1.4.2 Schvalovací listina vydaná ministerstvem lesního hospodářství potvrzující subdodavatelskou smlouvu; 1.4.3 Potvrzení o uložení schválené smlouvy u místních úřadů ministerstva lesního hospodářství; 1.4.4 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře; 1.4.5 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem (těžba); 1.4.6 Povolení ke zřízení a využívání provozovny první třídy vydávané ministerstvem pro průmysl (zpracování); 1.4.7 Osvědčení o zaregistrování jako zpracovatel dřeva vydávané ministerstvem lesního hospodářství (zpracování); 1.4.8 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého u odpovědného úřadu. |

Ukazatel 1.4: Úřady nezavedly proti subjektu lesního hospodářství opatření o pozastavení činnosti ani o odebrání povolení či oprávnění. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 146, 150 a 152 zákona č. 94/01, kapitola 41 a 3 zákona č. 94/01, čl. 130, čl. 131, čl. 132, čl. 135 odst. 2, čl. 136 a 137 výnosu č. 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.5.1 Rejstříky/složky přestupků zveřejňované příslušnými úřady; 1.5.2 Evidence sporů vedená příslušnými místními úřady; 1.5.3 Rozhodnutí ministerstva lesního hospodářství o pozastavení, jeho odůvodnění a případné oznámení dotčenému subjektu. |

Ukazatel 1.5: Subjekt lesního hospodářství splnil své obecné daňové povinnosti. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 66 a 69 zákona č. 94/01, čl. 122 výnosu 95-531, Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

1.6.1 Osvědčení o koncesi; 1.6.2 Potvrzení o nezadlužení/o zaplacení poplatků vydané příslušným daňovým úřadem. |

Kritérium 2: Subjekty lesního hospodářství provádějící těžbu/zpracování plní své povinnosti v oblasti těžby a obhospodařování lesů

Ukazatel 2.1: Subjekt lesního hospodářství má pro obhospodařování lesů dostatek odborně vzdělaných pracovníků, buď vlastních zaměstnanců, nebo prostřednictvím jiné právnické či soukromé osoby. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 23, čl. 40 odst. 3, čl. 63 a 64 zákona č. 94/01, čl. 35 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

2.1.1 Povolení podniku nebo různých subdodavatelů, kteří se účastnili některých činností obhospodařování (inventarizace, lesní hospodářství); 2.1.2 Smlouvy o poskytování služeb s jedním či více autorizovanými subjekty nebo s veřejnoprávním subjektem. |

Ukazatel 2.2: Subjekt lesního hospodářství má povolení ke kácení |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 44 a 46 zákona č. 94/01, Jednotný vzor prozatímní a konečné úmluvy, jakož i zadávací podmínky přiložené na listu 2 a 3 (PROC), čl. 17 zákona 96/12 ze dne 5. srpna 1996 o rámcovém zákonu o ochraně životního prostředí, čl. 20 výnosu č. 0577 ze dne 23. února 2005. |

Kontrolní ukazatele |

2.2.1 Listina schvalující podmínky auditu/studie dopadu na životní prostředí; 2.2.2 Osvědčení o shodě s požadavky na životní prostředí; 2.2.3 Roční osvědčení o kvótě kácení (CAAC) nebo roční povolení k činnosti (PAO); 2.2.4 Oznámení o zahájení činnosti. |

Ukazatel 2.3: Subjekt lesního hospodářství dodržuje na přidělených plochách platné těžební normy. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 51 odst. 1, čl. 73 odst. 1 a 2 výnosu 95-531, čl. 4 odst. 1, 2, 3, 4, čl. 6, čl. 12 odst. 1 a 2, čl. 13, odst. 1 a 2, vyhlášky č. 222, listy 6, 14 a 17 PROC, Normy pro inventarizaci těžby, Normy pro zásahy v lesním prostředí (NIMF). |

Kontrolní ukazatele |

2.3.1 Potvrzení o revizi nebo potvrzení o dodržení norem lesního hospodářství. |

Ukazatel 2.4: Subjekt lesního hospodářství dodržuje přidělené množství dřeva (počet kmenů/objem) v souladu s požadavky uvedenými na osvědčení / ročním povolení. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 46 odst. 3, čl. 72, odst. 1 a čl. 125 odst. 2 a 3 výnosu 95-531, čl. 6 vyhlášky č. 222, Normy pro zásahy v lesním prostředí (NIMF). list 6 (PROC). |

Kontrolní ukazatele |

2.4.1 Pracovní deníky (DF10) nebo prohlášení SIGIF; 2.4.2 Osvědčení o revizi. |

Ukazatel 2.5: Subjekt lesního hospodářství splnil své daňové povinnosti a zaplatil daně z lesů spojené s jeho činností nebo činnostmi. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 66, 67 a 69 zákona č. 94, čl. 122 výnosu 95-531, Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

2.5.1 Potvrzení o složení bankovní záruky, pokud to vyžaduje status subjektu; 2.5.2 Stvrzenky o zaplacení (roční poplatek z lesního hospodářství, daň z kácení, daň ze vstupu do provozovny, daň z místního rozvoje nebo jiné daně z lesů, pokud jsou stanoveny v zadávacích podmínkách) pro stávající rok a rok předcházející roku ověření. |

Kritérium 3: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu / zpracování plní povinnosti v oblasti přepravy dřeva.

Ukazatel 3.1: Subjekt lesního hospodářství se si zjišťuje, zda všechny klády jím vyprodukované nebo zakoupené na místním trhu a určené ke zpracování v jeho provozovnách mají veškerou nutnou dokumentaci a povinné značky, které dokládají jejich zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 115 odst. 1, 2, 3, čl. 127 odst. 1 a čl. 128 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

3.1.1 Zabezpečené nákladní listy parafované příslušným úřadem; 3.1.2 Osvědčení o zákonnosti dodavatele nebo dodavatelů. |

Ukazatel 3.2: Subjekt lesního hospodářství se ujistí, že všechny klády dovezené ke zpracování v jeho provozovnách mají veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá jejich zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 127 odst. 1 a čl. 128 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

3.2.1 Povolení k dovozu vydaná příslušnými úřady orgánů lesního hospodářství a financí; 3.2.2 Mezinárodní nákladní listy platné pro celou trasu; 3.2.3 Osvědčení o původu a rostlinolékařská osvědčení z vyvážející země; 3.2.4 Licence FLEGT ze země původu nebo jakékoli jiné soukromé osvědčení o zákonnosti / udržitelné správě uznané Kamerunem (referenční dokumentace soukromého certifikačního systému zahrnující hlavní prvky kritérií zákonnosti v Kamerunu). |

Ukazatel 3.3: Subjekt lesního hospodářství se ujistí, že všechny dřevařské výrobky pocházející z jeho provozoven se přepravují zákonně a mají veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá jejich zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 127 odst. 2 a 3 a čl. 128 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

3.3.1 Zabezpečené nákladní listy parafované příslušným úřadem ministerstva lesního hospodářství určené pro silniční přepravu klád a rozřezaného dřeva; 3.3.2 Zvláštní prohlášení na průvodním listu potvrzené odpovědnou osobou v případě převozu železniční dopravou; 3.3.3 Osvědčení o naložení vydané příslušným celním útvarem (přeprava v kontejnerech) a zpráva o naložení lesního útvaru místa naložení. |

Kritérium 4: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu / zpracování plní povinnosti v sociální oblasti.

Ukazatel 4.1: Subjekt lesního hospodářství plní povinnosti v oblasti pracovního práva, práva upravujícího sociální zabezpečení, jakož i kolektivní smlouvy uzavřené v dřevařském odvětví. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 61 odst. 2 a čl. 62 odst. 2 zákona č. 92/007 ze dne 14. srpna 1992 o zákoníku práce, výnos č. 2008/2115/PM ze dne 24. ledna 2008, jímž se valorizuje státem zaručená minimální mzda (SMIG), nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci sociálního zabezpečení, výnos č. 74-26 ze dne 11. ledna 1974, jímž se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci Státního fondu sociálního zabezpečení, výnos č. 74-723 ze dne 12. srpna 1974, jímž se stanovuje výše povinných odvodů do Státního fondu sociálního zabezpečení na rodinné dávky a na pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod, zákon č. 69-LF-18 ze dne 10. listopadu 1969, kterým se zřizuje pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod, ve znění zákona č. 84/007 ze dne 4. července 1984, vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí (MTPS) č. 039/MTPS/IMT, jíž se stanoví obecná opatření hygieny a bezpečnosti na pracovišti, vyhláška č. 019/MTPS/SG/CJ ze dne 26. května 1993, jíž se stanoví způsoby volby a pravidla výkonu funkce zástupce zaměstnanců, celostátní kolektivní smlouva (duben 2002) podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností, vyhláška č. 11/DEC/DT ze dne 25. května 1978, jíž se stanoví podmínky předvolání a dostavení se stran před pracovního inspektora při řešení sporů, praktické směrnice Mezinárodního úřadu práce (BIT), zákon 64/LF/23 ze dne 13. listopadu 1964 o ochraně veřejného zdraví, zákon 98/015 ze dne 14. července 1998 o nebezpečných, nezdravých a nevhodných provozovnách, výnos č. 99/818/PM ze dne 9. listopadu 1999,, jímž se stanoví podmínky zřízení a využívání [těchto provozoven] platové tabulky podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností. |

Kontrolní ukazatele |

4.1.1 Potvrzení o registraci vydané Státním fondem sociálního zabezpečení; 4.1.2 Evidence zaměstnavatelů ve třech svazcích, klasifikovaná a parafovaná příslušným soudem nebo odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.3 Vnitřní předpisy potvrzené odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.4 Protokol z volby zástupců zaměstnanců; 4.1.5 Smlouva o návštěvách a péči uzavřená s ošetřujícím lékařem; 4.1.6 Záznam o zřízení výboru pro hygienu a bezpečnost při práci podepsaný vedoucím podniku; 4.1.7 Zprávy z inspekcí ministerstva zdravotnictví; 4.1.8 Prohlášení o zřízení určené odpovědnému pracovnímu inspektorovi. |

Ukazatel 4.2: Subjekt lesního hospodářství plní povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení předepsané lesním zákonem |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 36 a čl. 61 odst. 1 a 3 zákona č. 94/01, čl. 85 výnosu 95/531, čl. 5 a 6 vyhlášky č. 222, jíž se stanovují postupy vypracovávání a schvalování plánů obhospodařování, čl. 14 vzoru zadávacích podmínek konečné úmluvy, rozhodnutí 135/B/MINEF/CAB ze dne 26. listopadu 1999, jímž se stanovují postupy klasifikace lesů spadajících do DFP, rozhodnutí č. 0108/D/MINEF/CAB ze dne 9. února 1998 o uplatňování norem pro zásahy v lesním prostředí, kapitola II norem pro zásahy v lesním prostředí. |

Kontrolní ukazatele |

4.2.1 Zadávací podmínky; 4.2.2 Protokoly o realizaci sociálních projektů plánovaných v zadávacích podmínkách; 4.2.3 Protokol z informační schůzky o využívání lesního povolení podepsaný všemi zúčastněnými stranami; 4.2.4 Mapy využití území; 4.2.5 Zprávy ze sociálně-hospodářských studií; 4.2.6 Protokol ze schůzky týkající se vyhodnocení sociálně-hospodářské studie; 4.2.7 Rejstříky / složky přestupků / protokolů. |

Kritérium 5: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu / zpracování plní povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Ukazatel 5.1: Subjekt lesního hospodářství přijal opatření nutná k zákazu účasti svých zaměstnanců na pytláctví, komerčním lovu, jakož i na přepravě či obchodu s loveckými nástroji a výrobky. na svých pracovištích podporuje a/nebo podněcuje veškeré aktivity, jejichž cílem je uplatňování právních předpisů v oblasti lovu a ochrany živočichů. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 95 a čl. 101 odst. 1 zákona č. 94/01, čl. 11 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 222, rozhodnutí č. 0108/D/MINEF/CAB ze dne 9. února 1998 o uplatňování norem pro zásahy v lesním prostředí, zadávací podmínky konečné úmluvy, kapitola VI norem pro zásahy v lesním prostředí (čl. 28, 29 a 30). |

Kontrolní ukazatele |

5.1.1 Vnitřní předpisy; 5.1.2 Služební zprávy upřesňující zákaz pytláctví a přepravu masa pocházejícího z buše; 5.1.3 Služební zprávy zveřejňující případné postihy; 5.1.4 Plán potravinového zásobování; 5.1.5 Rejstřík přestupků. |

Ukazatel 5.2: Subjekt lesního hospodářství jedná v souladu s platnými právními předpisy v oblasti životního prostředí a zavádí určená opatření ke zmírnění dopadů. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 18 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 94/01, čl. 3 a 4 vyhlášky 0069/MINEP ze dne 8. března 2005, výnos 0577 ze dne 23. února 2005 čl. 11 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 222 ze dne 25. května 2001, čl. 16 zadávacích podmínek Centra pro rozvoj podniků (CDE), které stanovují zvláštní podmínky týkající se těžby na okraji chráněných oblastí (ochranné pásmo) (jednotka obhospodařování), rozhodnutí č. 0108/D/MINEF/CAB ze dne 9. února 1998 o uplatňování norem pro zásahy v lesním prostředí, čl. 17, 79 a 82 zákona 96/12 ze dne 5. srpna 1996 o rámcovém zákonu o ochraně životního prostředí, průvodce opatřeními v oblasti životního prostředí týkajícími se těžby dřeva. |

Kontrolní ukazatele |

5.2.1 Zpráva inspekce životního prostředí; 5.2.2 Potvrzení o dodržování ustanovení o životním prostředí; 5.2.3 Rejstřík přestupků v oblasti životního prostředí. |

TABULKA KRITÉRIÍ ZÁKONNOSTI 2 : TěžBA V OBECNÍCH LESECH V PřÍMÉ REžII

Kritérium 1: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu má pravomoc pro provádění své činnosti

Ukazatel 1.1: Subjekt lesního hospodářství má právní subjektivitu, je vlastníkem lesa registrovaného na jeho jméno nebo lesa jím vysázeného. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 30 a 35 zákona č. 94/01, čl. 17 výnosu 95-531, |

Kontrolní ukazatele |

1.1.1 Akt o zřízení obce; 1.2.1 Listina schvalující plán obhospodařování, kterou vydalo ministerstvo lesního hospodářství; 1.1.3 Akt o registraci obecního lesa; 1.1.4 Potvrzení o vlastnictví v případě vysázených lesů. |

Ukazatel 1.2: v případě subdodávek těžební činnosti má subdodavatel dokumentaci dokládající řádnost této situace. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 41 a 42 zákona č. 94/01, čl. 35 odst. 1, čl. 140 odst. 1, 2, 3, 4, 5 výnosu č. 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.2.1 Subdodavatelská smlouva/smlouva o partnerství; 1.2.2 Schvalovací listina vydaná ministerstvem lesního hospodářství potvrzující subdodavatelskou smlouvu; 1.2.3 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře; 1.2.4 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem (těžba), 1.2.5 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého u odpovědného úřadu. |

Ukazatel 1.3: Lesní správa nezavedla proti subjektu lesního hospodářství opatření o pozastavení činnosti v důsledku porušení pokynů schváleného plánu obhospodařování. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 32 odst. 1 a 2 zákona č. 94/01, čl. 80 výnosu 95-531, |

Kontrolní ukazatele |

1.3.1 Rejstřík přestupků zveřejněný ministerstvem lesního hospodářství; 1.3.2 Řádně oznámená výzva v důsledku zjištění jakékoli činnosti porušující ustanovení plánu obhospodařování; 1.3.3 Případné rozhodnutí o pozastavení činnosti vydané ministerstvem lesního hospodářství. |

Ukazatel 1.4: Subjekt lesního hospodářství splnil své obecné daňové povinnosti. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 66 a 69 zákona č. 94/01, čl. 122 výnosu 95-531, Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

1.4.1 Osvědčení o nezadlužení/o zaplacení poplatků vydané příslušným daňovým úřadem; 1.4.2 Potvrzení o zaplacení (DPH, daň z příjmu). |

Kritérium 2: Subjekty lesního hospodářství provádějící těžbu/zpracování plní své povinnosti v oblasti těžby a obhospodařování lesů.

Ukazatel 2.1: Subjekt lesního hospodářství má pro obhospodařování lesů dostatek odborně vzdělaných pracovníků, buď vlastních zaměstnanců, nebo prostřednictvím jiné právnické či soukromé osoby. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 23, čl. 40 odst. 3, čl. 63 a 64 zákona č. 94/01, čl. 35 výnosu 95-531, |

Kontrolní ukazatele |

2.1.1 Povolení podniku nebo různých subdodavatelů, kteří se účastnili některých činností obhospodařování (inventarizace, lesní hospodářství); 2.1.2 Smlouvy o poskytování služeb s jedním či více autorizovanými subjekty nebo s veřejnoprávním subjektem. |

Ukazatel 2.2: Subjekt lesního hospodářství má povolení ke kácení |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 44 a 46 zákona č. 94/01, čl. 17 zákona 96/12 ze dne 5. srpna 1996 o rámcovém zákonu o ochraně životního prostředí, čl. 20 dekretu č. 0577 ze dne 23. února 2005. |

Kontrolní ukazatele |

2.2.1 Listina schvalující podmínky auditu / studie dopadu na životní prostředí; 2.2.2 Osvědčení o shodě studie/auditu dopadu na životní prostředí; 2.2.3 Roční povolení k činnosti; 2.2.4 Oznámení o zahájení činnosti. |

Ukazatel 2.3: Subjekt lesního hospodářství dodržuje na přidělených plochách těžební normy |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 51 odst. 1, čl. 73 odst. 1 a 2 dekretu 95-531, čl. 4 odst. 1, 2, 3, 4, čl. 6, čl. 12 odst. 1 a 2 a čl. 13 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 222, listy 6, 14 a 17 PROC, Normy pro zásahy v lesním prostředí (NIMF). Normy pro inventarizaci těžby, |

Kontrolní ukazatele |

2.3.1 Osvědčení o revizi nebo potvrzení o dodržení norem pro zásahy v lesním prostředí. |

Ukazatel 2.4: Subjekt lesního hospodářství dodržuje povolené množství dřeva (počet kmenů/objem) v souladu s požadavky uvedenými na ročním povolení. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 46 odst. 3, čl. 72 odst. 1, čl. 125 odst. 2 a 3 výnosu 95-531, čl. 6 vyhlášky č. 222, list 6 PROC, Normy pro zásahy v lesním prostředí (NIMF). |

Kontrolní ukazatele |

2.4.1 Pracovní deníky (DF10) nebo prohlášení SIGIF; 2.4.2 Osvědčení o revizi. |

Ukazatel 2.5: Subjekt lesního hospodářství splnil své daňové povinnosti a zaplatil daně z lesů spojené s jeho činností nebo činnostmi. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 66, 67 a 69 zákona č. 94, čl. 122 výnosu 95-531, Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

2.5.1 Potvrzení o zaplacení daní z lesů, pokud jsou stanoveny v zadávacích podmínkách, pro stávající rok a rok předcházející roku ověření. |

Kritérium 3: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu/zpracování plní povinnosti v oblasti přepravy dřeva.

Ukazatel 3.1: Subjekt lesního hospodářství se ujistí, že všechny dřevařské výrobky mají veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá jejich zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 127 odst. 1 a čl. 128 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

3.1.1 Zabezpečené nákladní listy parafované příslušným úřadem ministerstva lesního hospodářství určené pro silniční přepravu klád a rozřezaného dřeva; 3.1.2 Zvláštní prohlášení na průvodním listu potvrzené odpovědnou osobou v případě převozu železniční dopravou; 3.1.3 Osvědčení o naložení vydané příslušným celním útvarem (přeprava v kontejnerech) a zpráva lesního útvaru o naložení. |

Kritérium 4: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu/zpracování plní povinnosti v sociální oblasti.

Ukazatel 4.1: Subjekt lesního hospodářství plní povinnosti v oblasti pracovního práva, práva upravujícího sociální zabezpečení, jakož i kolektivní smlouvy uzavřené v dřevařském odvětví. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 61, odst. 2 a čl. 62, odst. 2 zákona č. 92/007 ze dne 14. srpna 1992 o zákoníku práce, výnos č. 2008/2115/PM ze dne 24. ledna 2008, jímž se valorizuje státem zaručená minimální mzda (SMIG), nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci sociálního zabezpečení, výnos č. 74-26 ze dne 11. ledna 1974, jímž se stanoví prováděcí pravidla k některých ustanovení nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci Státního fondu sociálního zabezpečení, výnos č. 74-723 ze dne 12. srpna 1974, jímž se stanovuje výše povinných odvodů do Státního fondu sociálního zabezpečení na rodinné dávky a na pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod. zákon č. 69-LF-18 ze dne 10. listopadu 1969, kterým se zřizuje pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod, ve znění zákona č. 84/007 ze dne 4. července 1984, vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí (MTPS) č. 039/MTPS/IMT, jímž se stanoví obecná opatření hygieny a bezpečnosti na pracovišti, vyhláška č.019/MTPS/SG/CJ ze dne 26. května 1993, jíž se stanoví způsoby volby a pravidla výkonu funkce zástupce zaměstnanců, celostátní kolektivní smlouva (duben 2002) podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností, vyhláška č.11/DEC/DT ze dne 25. května 1978, jíž se stanoví podmínky předvolání a dostavení se stran před pracovního inspektora při řešení sporů, praktické směrnice Mezinárodního úřadu práce (BIT), zákon 64/LF/23 ze dne 13. listopadu 1964 o ochraně veřejného zdraví, zákon 98/015 ze dne 14. července 1998 o nebezpečných, nezdravých a nevhodných provozovnách, výnos č.99/818/PM ze dne 9. listopadu 1999,, jímž se stanoví podmínky zřízení a využívání [těchto provozoven] platové tabulky podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností. |

Kontrolní ukazatele |

4.1.1 Potvrzení o registraci vydané Státním fondem sociálního zabezpečení; 4.1.2 Evidence zaměstnavatelů ve třech svazcích, klasifikovaná a parafovaná příslušným soudem nebo odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.3 Vnitřní předpisy potvrzené odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.4 Zápisy z volby zástupců zaměstnanců; 4.1.5 Smlouva o návštěvách a péči uzavřená s ošetřujícím lékařem; 4.1.6 Záznam o zřízení výboru pro hygienu a bezpečnost při práci podepsaný vedoucím podniku; 4.1.7 Zprávy z inspekcí ministerstva zdravotnictví; 4.1.8 Prohlášení o zřízení určené odpovědnému pracovnímu inspektorovi. |

Ukazatel 4.2: Subjekt lesního hospodářství plní na svém území působnosti ustanovení zadávacích podmínek týkající se místních společenství. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 36 zákona č.94, kapitola II norem pro zásahy v lesním prostředí (čl. 4 a 5). |

Kontrolní ukazatele |

4.2.1 Zadávací podmínky; 4.2.2 Protokoly o realizaci sociálních projektů plánovaných v zadávacích podmínkách; 4.2.3 Protokol z informační schůzky o využívání lesního povolení podepsaný příslušnými úřady nebo prefektem. |

Kritérium 5: Subjekt lesního hospodářství plní povinnosti v oblasti ochrany biologické rozmanitosti a životního prostředí.

Ukazatel 5.1: Subjekt lesního hospodářství přijal opatření nutná k zákazu účasti svých zaměstnanců na pytláctví, komerčním lovu, jakož i na přepravě či obchodu s loveckými nástroji a výrobky. na svých pracovištích podporuje a/nebo podněcuje veškeré aktivity, jejichž cílem je uplatňování právních předpisů v oblasti lovu a ochrany živočichů. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 11 odst.1 a3 vyhlášky č.222, kapitola VI norem pro zásahy v lesním prostředí (čl. 28, 29 a 30). |

Kontrolní ukazatele |

5.1.1 Vnitřní předpisy; 5.1.2 Služební zprávy upřesňující zákaz pytláctví a přepravu masa pocházejícího z buše; 5.1.3 Služební zprávy zveřejňující případné postihy; 5.1.4 Rejstřík přestupků; 5.1.5 Plán potravinového zásobování. |

Ukazatel 5.2: Subjekt lesního hospodářství jedná v souladu s právními předpisy týkajícími se studie dopadu na životní prostředí a zavádí nebo nechává zavádět určená opatření ke zmírnění dopadů. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

výnos 0577 ze dne 23.února 2005 čl. 11, odst.1 a2 vyhlášky č.222 ze dne 25. května 2001, čl. 3 a 4 vyhlášky 0069/MINEP ze dne 8. března 2005, čl.16 zadávacích podmínek Centra pro rozvoj podniků (CDE), Normy pro zásahy v lesním prostředí (obecně), čl. 17, 79 a 82 zákona 96/12 ze dne 5. srpna 1996 o rámcovém zákonu o ochraně životního prostředí, průvodce opatřeními v oblasti životního prostředí týkajících se těžby dřeva. |

Kontrolní ukazatele |

5.2.1 Zpráva inspekce životního prostředí; 5.2.2 Potvrzení o dodržování ustanovení o životním prostředí; 5.2.3 Rejstřík přestupků v oblasti životního prostředí. |

TABULKA KRITÉRIÍ ZÁKONNOSTI 3 : POVOLENÍ KE SBěRU STOJÍCÍCH STROMů

Kritérium 1: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu má pravomoc pro provádění své činnosti

Ukazatel 1.1: Subjekt lesního hospodářství má právní subjektivitu a má povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

Čl. 41 a 42 zákona č. 94/01, čl.35 odst.1 a čl. 36 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.1.1 Potvrzení o pobytu (fyzická osoba) 1.1.2 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře (právnická osoba), 1.1.3 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem, 1.1.4 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého na úřadu odpovědného odvolacího soudu, |

Ukazatel 1.2: Subjekt lesního hospodářství je držitelem povolení ke sběru dřeva vydávaného v souladu se zákonem úřadem lesního hospodářství |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 73 zákona č. 94/01, čl.110 odst.1 a 2 výnosu 95/531, oběžník č.0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN. |

Kontrolní ukazatele |

1.2.1 Dokumentace projektu; 1.2.2 Prohlášení o shodě s požadavky na životní prostředí vydané navrhovateli projektu ministerstvem lesního hospodářství; 1.2.3 List odpovědného ministerstva upřesňující, že je nutné dřevo sebrat před zahájením projektu; 1.2.4 Výsledek inventarizace dotčeného dřeva; 1.2.5 oznámení o veřejném výběrovém řízení; 1.2.6 Akt meziministerské komise, v němž se uvádí zvolený subjekt lesního hospodářství jako účastník nabídkového řízení, který předložil nejlepší nabídku; 1.2.7 Stvrzenky o zaplacení kupní ceny; 1.2.8 povolení ke sběru dřeva vydané odpovědným úředníkem lesní správy; 1.2.9 Oznámení o zahájení činnosti. |

Ukazatel 1.3: v případě subdodávek sběru dřeva má subdodavatel dokumentaci dokládající řádnost této situace. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 41 a42 zákona č. 94/01, čl. 35 odst. 1, čl. 140 odst. 1,2,3,4,5 výnosu č.95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.3.1 Subdodavatelská smlouva/smlouva o partnerství; 1.3.2 Potvrzení o uložení schválené smlouvy u místních úřadů ministerstva lesního hospodářství; 1.3.3 Schvalovací listina vydaná ministerstvem lesního hospodářství potvrzující subdodavatelskou smlouvu; 1.3.4 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře; 1.3.5 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem (těžba); 1.3.6 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého u odpovědného úřadu. |

Ukazatel 1.4: Úřady nezavedly proti subjektu lesního hospodářství opatření k pozastavení činnosti ani k odebrání povolení či oprávnění. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 130, čl. 131, čl. 132 a čl. 146 výnosu č.95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.4.1 Rejstříky/složky přestupků zveřejňované příslušnými úřady; 1.4.2 Evidence sporů vedená příslušnými místními úřady; 1.4.3 Rozhodnutí ministerstva lesního hospodářství o pozastavení, jeho odůvodnění a případné oznámení dotčenému subjektu. |

Ukazatel 1.5: Subjekt lesního hospodářství splnil své obecné daňové povinnosti. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 122 výnosu 95-531, Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

1.5.1 Osvědčení o koncesi; 1.5.2 Osvědčení o nezadlužení/o zaplacení poplatků vydané příslušným daňovým úřadem. |

Kritérium 2: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu/zpracování plní povinnosti v oblasti těžby dřeva

Ukazatel 2.1: Subjekt lesního hospodářství dodržuje umístění projektu |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 4 odst. 1, 2, 3, 4, čl. 6, čl. 12 odst.1 a 2 a čl. 13 odst.1 a 2 vyhlášky č.222, listy 6, 14 a 17 PROC, Normy pro zásahy v lesním prostředí (NIMF). |

Kontrolní ukazatele |

2.1.1 Projektová dokumentace upřesňující přesné umístění projektu schválená odpovědnými osobami příslušného ministerstva (zemědělství, veřejných prací); 2.1.2 Osvědčení o revizi nebo zpráva o provedení kontroly. |

Ukazatel 2.2: Subjekt lesního hospodářství dodržuje povolené množství dřeva (počet kmenů/odhad objem) v souladu s požadavky uvedenými na povolení. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 6 vyhlášky č.222. |

Kontrolní ukazatele |

2.2.1 Osvědčení o revizi nebo zprávy lesní správy o provedení kontroly. |

Ukazatel 2.3: Subjekt lesního hospodářství splnil své daňové povinnosti a zaplatil daně z lesů spojené s jeho činností nebo činnostmi. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 73 odst.2 zákona č. 94/01, čl.122 a čl.110 odst.1 výnosu 95-531, Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

2.3.1 Potvrzení o zaplacení kupní ceny (dražební cenu zboží + 13% navýšení); 2.3.2 Potvrzení o zaplacení všech daní předepsaných zadávacími podmínkami. |

Kritérium 3: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v oblasti přepravy dřeva.

Ukazatel 3.1: Subjekt lesního hospodářství se ujistí, že sebrané dřevo se přepravuje zákonně a má veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá jeho zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 127 odst.1 a čl. 128 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

3.1.1 Zabezpečené nákladní listy parafované příslušným úřadem ministerstva lesního hospodářství určené pro silniční přepravu klád a rozřezaného dřeva; 3.1.2 Zvláštní prohlášení na průvodním listu potvrzené odpovědnou osobou v případě převozu železniční dopravou; 3.1.3 Osvědčení o naložení vydané příslušným celním útvarem (přeprava v kontejnerech) a zpráva o naložení lesního útvaru místa naložení. |

Kritérium 4: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v sociální oblasti.

Ukazatel 4.1: Subjekt lesního hospodářství plní povinnosti v oblasti pracovního práva, práva upravujícího sociální zabezpečení, jakož i kolektivní smlouvy uzavřené v dřevařském odvětví. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 61 odst.2 a čl. 62, odst.2 zákona č. 92/007 ze dne 14. srpna 1992 o zákoníku práce, výnos č. 2008/2115/PM ze dne 24.ledna 2008, jímž se valorizuje státem zaručená minimální mzda (SMIG), nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci sociálního zabezpečení, výnos č. 74-26 ze dne 11. ledna 1974, jímž se stanoví prováděcí pravidla některých ustanovení nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci Státního fondu sociálního zabezpečení, výnos č. 74-723 ze dne 12. srpna 1974, jímž se stanovuje výše povinných odvodů do Státního fondu sociálního zabezpečení na rodinné dávky a na pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod. zákon č. 69-LF-18 ze dne 10. listopadu 1969, kterým se zřizuje pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod, ve znění zákona č. 84/007 ze dne 4. července 1984, vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí (MTPS) č. 039/MTPS/IMT, jímž se stanoví obecná opatření hygieny a bezpečnosti na pracovišti, vyhláška č.019/MTPS/SG/CJ ze dne 26. května 1993, jíž se stanoví způsoby volby a pravidla výkonu funkce zástupce zaměstnanců, celostátní kolektivní smlouva (duben 2002) podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností, vyhláška č. 11/DEC/DT ze dne 25. května 1978, jíž se stanoví podmínky předvolání a dostavení se stran před pracovního inspektora při řešení sporů, praktické směrnice Mezinárodního úřadu práce (BIT), zákon 64/LF/23 ze dne 13. listopadu 1964 o ochraně veřejného zdraví, zákon 98/015 ze dne 14. července 1998 o nebezpečných, nezdravých a nevhodných provozovnách, výnos č.99/818/PM ze dne 9. listopadu 1999,, jímž se stanoví podmínky zřízení a využívání [těchto provozoven] platové tabulky podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností. |

Kontrolní ukazatele |

4.1.1 Potvrzení o registraci vydané Státním fondem sociálního zabezpečení; 4.1.2 Evidence zaměstnavatelů ve třech svazcích, klasifikovaná a parafovaná příslušným soudem nebo odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.3 Vnitřní předpisy potvrzené odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.4 Zápisy z volby zástupců zaměstnanců; 4.1.5 Smlouva o návštěvách a péči uzavřená s ošetřujícím lékařem; 4.1.6 Záznam o zřízení výboru pro hygienu a bezpečnost při práci podepsaný vedoucím podniku; 4.1.7 Zprávy z inspekcí ministerstva zdravotnictví; 4.1.8 Prohlášení o zřízení určené odpovědnému pracovnímu inspektorovi. |

Ukazatel 4.2: Subjekt lesního hospodářství plní na svém území působnosti ustanovení zadávacích podmínek týkající se místních společenství. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 36 zákona č. 94/01, kapitola II Norem pro zásahy v lesním prostředí (čl. 4 a 5). |

Kontrolní ukazatele |

4.2.1 Zadávací podmínky; 4.2.2 Protokoly o realizaci sociálních projektů plánovaných v zadávacích podmínkách; 4.2.3 Protokol z informační schůzky o využívání lesního povolení podepsaný příslušnými úřady nebo prefektem. |

Kritérium 5: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v oblasti ochrany biologické rozmanitosti.

Ukazatel 5.1: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu přijal opatření nutná k zákazu účasti svých zaměstnanců na pytláctví, komerčním lovu, jakož i na přepravě či obchodu s loveckými nástroji a výrobky. na svých pracovištích podporuje a/nebo podněcuje veškeré aktivity, jejichž cílem je uplatňování právních předpisů v oblasti lovu a ochrany živočichů. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 11, odst.1 a 3, vyhlášky č.222, zadávací podmínky, kapitola VI norem pro zásahy v lesním prostředí (čl. 28, 29 a 30). |

Kontrolní ukazatele |

5.1.1 Vnitřní předpisy; 5.1.2 Služební zprávy upřesňující zákaz pytláctví a přepravu masa pocházejícího z buše; 5.1.3 Služební zprávy zveřejňující případné postihy; 5.1.4 Rejstřík přestupků. |

TABULKA KRITÉRIÍ ZÁKONNOSTI 4 : POVOLENÍ KODVOZU DŘEVA

(PORAŽENÉHO, SPADANÉHO, ZANECHANÉHO ČI ZABAVENÉHO)

Kritérium 1: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu má pravomoc pro provádění své činnosti

Ukazatel 1.1: Subjekt lesního hospodářství má právní subjektivitu a má povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 41 zákona č. 94/01, čl. 35 odst. 1, čl.36 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.1.1 Potvrzení o pobytu (fyzická osoba); 1.1.2 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře (právnická osoba); 1.1.3 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem; 1.1.4 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého na úřadu odpovědného odvolacího soudu. |

Ukazatel 1.2: Subjekt lesního hospodářství je držitelem povolení ke odvozu dřeva vydávaného v souladu se zákonem úřadem lesního hospodářství. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 56, 111 a 112 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.2.1 Protokoly o úředním zjištění přestupků a o zabavení dřeva využívaného podvodně (zabavené dřevo); 1.2.2 Protokol o úředním zjištění zanechaných klád sepsaný místním odpovědným zástupcem úřadem lesního hospodářství a sčítací list odeslaný vlastníkům (klády spadané nebo zanechané v lese); 1.2.3 oznámení o veřejném výběrovém řízení (zabavené, spadané nebo zanechané dřevo); 1.2.4 Akt prodejní komise, v němž se uvádí zvolený subjekt lesního hospodářství jako účastník nabídkového řízení, který předložil nejlepší nabídku; 1.2.5 Protokol z dražby a případné stvrzenky (prodejní cena + 13% navýšení); 1.2.6 Protokol z kontroly zásob (dřevo poražené řádně, ale neodvezené před vypršením oprávnění); 1.2.7 Povolení k odvozu dřeva vydané odpovědným úředníkem lesní správy; 1.2.8 Oznámení o zahájení činnosti. |

Ukazatel 1.3: Úřady nezavedly proti subjektu lesního hospodářství opatření k pozastavení činnosti ani odebrání povolení či oprávnění. Subjekt lesního hospodářství není zapojen do protiprávního jednání, na jehož základě je dřevo zabaveno. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

kapitola a 3 zákona č. 94/01, čl. 146, 150 a 152 zákona č. 94/01, čl. 130, čl. 131, čl. 132, čl. 136 a čl. 135 výnosu č.95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.3.1 Rejstříky/složky přestupků zveřejňované příslušnými úřady; 1.3.2 Rozhodnutí ministerstva lesního hospodářství o pozastavení, jeho odůvodnění a případné oznámení dotčenému subjektu; 1.3.3 Uzavřený protokol o úředním zjištění přestupků zanesený v evidenci sporů vedené příslušnými místními úřady. |

Ukazatel 1.4: Subjekt lesního hospodářství splnil své obecné daňové povinnosti. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 122 zákona č. 94/01, Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava2, kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

1.4.1 Osvědčení o koncesi; 1.4.2 Osvědčení o nezadlužení/o zaplacení poplatků vydané příslušným daňovým úřadem. |

Kritérium 2: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v oblasti těžby dřeva

Ukazatel 2.1: Subjekt lesního hospodářství dodržuje přidělené množství dřeva (objem) v souladu s požadavky uvedenými v povolení. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 144 a 148 zákona č. 94/01 ze dne 20. ledna 1994. |

Kontrolní ukazatele |

2.1.1 Protokol z veřejné dražby; 2.1.2 Kontrolní kupóny nákladních listů nebo prohlášení SIGIF; 2.1.3 Osvědčení o revizi. |

Ukazatel 2.2: Subjekt lesního hospodářství splnil své daňové povinnosti a zaplatil daně z lesů spojené s jeho činností nebo činnostmi. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 111 odst. 2, čl. 112 odst. 3, čl.113, odst.2 a čl. 122 výnosu 95-531. Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

2.2.1 Potvrzení o zaplacení kupní ceny, 2.2.2 Potvrzení o zaplacení 13% navýšení kupní ceny. |

Kritérium 3: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v oblasti přepravy dřeva.

Ukazatel 3.1: Subjekt lesního hospodářství se ujistí, že odvážené dřevo se přepravuje zákonně a má veškerou nutnou dokumentaci a povinné značky, které dokládají jeho zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl.127, odst.1 a čl. 128 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

3.1.1 Zabezpečené nákladní listy parafované příslušným úřadem ministerstva lesního hospodářství určené pro silniční přepravu klád a rozřezaného dřeva; 3.1.2 Zvláštní prohlášení na průvodním listu potvrzené odpovědnou osobou v případě převozu železniční dopravou; 3.1.3 Osvědčení o naložení vydané příslušným celním útvarem (přeprava v kontejnerech) a zpráva o naložení lesního útvaru místa naložení. |

Kritérium 4: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v sociální oblasti.

Ukazatel 4.1: Subjekt lesního hospodářství plní své povinnosti v oblasti pracovního práva, práva upravujícího sociální zabezpečení, jakož i kolektivní smlouvy uzavřené v dřevařském odvětví. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 61, odst. 2 a čl. 62, odst. 2 zákona č. 92/007 ze dne 14. srpna 1992 o zákoníku práce, výnos č. 2008/2115/PM ze dne 24.ledna 2008, jímž se valorizuje státem zaručená minimální mzda (SMIG), nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci sociálního zabezpečení, výnos č.74-26 ze dne 11. ledna 1974, jímž se stanoví prováděcí pravidla některých ustanovení nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci Státního fondu sociálního zabezpečení, výnos č. 74-723 ze dne 12. srpna 1974, jímž se stanovuje výše povinných odvodů do Státního fondu sociálního zabezpečení na rodinné dávky a na pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod. Zákon č. 69-LF-18ze dne 10. listopadu 1969, kterým se zřizuje pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod, ve znění zákona č. 84/007 ze dne 4. července 1984, vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí (MTPS) č. 039/MTPS/IMT, jímž se stanoví obecná opatření hygieny a bezpečnosti na pracovišti, vyhláška č.019/MTPS/SG/CJ ze dne 26. května 1993, jíž se stanoví způsoby volby a pravidla výkonu funkce zástupce zaměstnanců, celostátní kolektivní smlouva (duben 2002) podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností, vyhláška č.11/DEC/DT ze dne 25. května 1978, jíž se stanoví podmínky předvolání a dostavení se stran před pracovního inspektora při řešení sporů, praktické směrnice Mezinárodního úřadu práce (BIT), zákon 64/LF/23 ze dne 13. listopadu 1964 o ochraně veřejného zdraví, zákon 98/015 ze dne 14. července 1998 o nebezpečných, nezdravých a nevhodných provozovnách, výnos č.99/818/PM ze dne 9. listopadu 1999, jímž se stanoví podmínky zřízení a využívání [těchto provozoven] platové tabulky podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností. |

Kontrolní ukazatele |

4.1.1 Potvrzení o registraci vydané Státním fondem sociálního zabezpečení; 4.1.2 Evidence zaměstnavatelů ve třech svazcích, klasifikovaná a parafovaná příslušným soudem nebo odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.3 Vnitřní předpisy potvrzené odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.4 Zápisy z volby zástupců zaměstnanců; 4.1.5 Smlouva o návštěvách a péči uzavřená s ošetřujícím lékařem; 4.1.6 Záznam o zřízení výboru pro hygienu a bezpečnost při práci podepsaný vedoucím podniku; 4.1.7 Zprávy z inspekcí ministerstva zdravotnictví; 4.1.8 Prohlášení o zřízení určené odpovědnému pracovnímu inspektorovi. |

TABULKA KRITÉRIÍ ZÁKONNOSTI 5 : PRODEJ DŘEVA VYKÁCENÉHO V NÁRODNÍ OBLASTI

Kritérium 1: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu má pravomoc k provádění své činnosti

Ukazatel 1.1: Subjekt lesního hospodářství má právní subjektivitu a má povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 41 zákona č.94, čl.35, odst.1 a čl. 36 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.1.1 Potvrzení o pobytu (fyzická osoba); 1.1.2 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře (právnická osoba); 1.1.3 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem; 1.1.4 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého na úřadu odpovědného odvolacího soudu, |

Ukazatel 1.2: Subjekt lesního hospodářství je držitelem povolení k prodeji vykáceného dřeva, které v souladu se zákonem vydává úřad lesního hospodářství |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 57 zákona č. 94/01, čl. 51 odst. 1,2, čl. 58 odst. 2,3,4, čl. 60, čl. 81, čl. 82 a čl. 83 výnosu č.95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.2.1 Oznámení o veřejném výběrovém řízení na základě dodržování předkupního práva; 1.2.2 Akt meziministerské komise, v němž se uvádí zvolený subjekt lesního hospodářství jako účastník nabídkového řízení, který předložil nejvyšší nabídku nájemného; 1.2.3 Potvrzení o odevzdání kompletního spisu pro obdržení práva na prodej vytěženého dřeva; 1.2.4 Doklad o složení kauce u státní pokladny; 1.2.5 Vyhláška o obdržení práva na prodej vytěženého dřeva podepsaná ministrem lesního hospodářství na základě informací pocházejících z oznámení o výběrovém řízení; 1.2.6 Protokol z informační schůzky podepsaný prefektem. |

Ukazatel 1.3: v případě subdodávek těžební činnosti má subdodavatel dokumentaci dokládající řádnost této situace. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 41 a 42 zákona č. 94/01 čl. 35 odst. 1, čl. 140 odst.1, 2, 3, 4, 5 výnosu č. 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.3.1 Subdodavatelská smlouva/smlouva o partnerství; 1.3.2 Schvalovací listina vydaná ministerstvem lesního hospodářství potvrzující subdodavatelskou smlouvu; 1.3.3 Potvrzení o uložení schválené smlouvy u místních úřadů ministerstva lesního hospodářství; 1.3.4 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře; 1.3.5 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem; 1.3.6 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého u odpovědného úřadu. |

Ukazatel 1.4: Úřady nezavedly proti subjektu lesního hospodářství opatření k pozastavení činnosti ani k odebrání povolení či oprávnění. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

kapitola 41 a3 zákona č. 94/01, čl.130, 131 a 132 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.4.1 Rejstříky/složky přestupků zveřejňované příslušnými úřady; 1.4.2 Evidence sporů vedená příslušnými místními úřady; 1.4.3 Rozhodnutí ministerstva lesního hospodářství o pozastavení, jeho odůvodnění a případné oznámení dotčenému subjektu. |

Ukazatel 1.5: Subjekt lesního hospodářství splnil své obecné daňové povinnosti. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

1.5.1 Osvědčení o koncesi; 1.5.2 Osvědčení o nezadlužení/o zaplacení poplatků vydané příslušným daňovým úřadem. |

Kritérium 2: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v oblasti těžby dřeva

Ukazatel 2.1: Subjekt lesního hospodářství má pro inventarizaci těžby dostatek odborně vzdělaných pracovníků, buď vlastních zaměstnanců, nebo prostřednictvím jiné právnické či soukromé osoby. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 40 odst.3 a čl. 64 zákona č. 94/01, čl. 35 výnosu 95-531, |

Kontrolní ukazatele |

2.1.1 Povolení podniku nebo různých subdodavatelů, kteří se účastnili některých činností inventarizace/lesního hospodářství; 2.1.2 Smlouvy o poskytování služeb s jedním či více autorizovanými subjekty nebo s veřejnoprávním subjektem. |

Ukazatel 2.2: Subjekt lesního hospodářství dodržuje na přidělených plochách normy pro lesní hospodářství |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 45 zákona č. 94/01, čl. 4, odst.1, 2, 3 a4 vyhlášky č.222, listy 14 a 17 PROC, Normy pro inventarizaci těžby, Normy pro zásahy v lesním prostředí (NIMF). |

Kontrolní ukazatele |

2.2.1 Osvědčení o revizi nebo potvrzení o dodržení norem pro zásahy v lesním prostředí. |

Ukazatel 2.3: Subjekt lesního hospodářství má povolení ke kácení |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 45 odst.1 zákona č. 94/01, čl. 17, 79 a 82 zákona 96/12 ze dne 5. srpna 1996 o rámcovém zákonu o ochraně životního prostředí, čl. 20 výnosu č.0577 ze dne 23. února 2005. |

Kontrolní ukazatele |

2.3.1 Listina schvalující podmínky auditu/studie dopadu na životní prostředí; 2.3.2 Prohlášení o shodě s požadavky na životní prostředí; 2.3.4 Roční osvědčení o kácení; 2.3.5 Oznámení o zahájení činnosti. |

Ukazatel 2.4: Subjekt lesního hospodářství dodržuje povolené množství dřeva (počet kmenů/objem) v souladu s požadavky uvedenými v ročním osvědčení. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl.72 odst.1 a čl. 125 odst. 2 a 3 výnosu 95-531, Normy pro zásahy v lesním prostředí (NIMF). list 6 PROC, |

Kontrolní ukazatele |

2.4.1 Pracovní deníky (DF10) nebo prohlášení SIGIF; 2.4.2 Osvědčení o revizi. |

Ukazatel 2.5: Subjekt lesního hospodářství splnil své daňové povinnosti a zaplatil daně z lesů spojené s jeho činností nebo činnostmi. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 66, 67 a 69 zákona č. 94/01, čl. 122 výnosu 95-531, Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

2.5.1 Potvrzení o složení bankovní záruky; 2.5.2 Potvrzení o zaplacení (roční poplatek z lesního hospodářství, daň z kácení, veškerých daní z lesů stanovených v zadávacích podmínkách) pro stávající rok a rok předcházející roku ověření. |

Kritérium 3: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v oblasti přepravy dřeva.

Ukazatel 3.1: Subjekt lesního hospodářství se ujistí, že vyprodukované klády mají veškerou nutnou dokumentaci a povinné značky, které dokládají jeho zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl.127, odst.1 a čl. 128 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

3.1.1 Zabezpečené nákladní listy parafované příslušným úřadem ministerstva lesního hospodářství určené pro silniční přepravu klád a rozřezaného dřeva; 3.1.2 Zvláštní prohlášení na průvodním listu potvrzené odpovědnou osobou v případě převozu železniční dopravou; 3.1.3 Osvědčení o naložení vydané příslušným celním útvarem (přeprava v kontejnerech) a zpráva o naložení vydaná lesním útvarem v místě naložení. |

Kritérium 4: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v sociální oblasti.

Ukazatel 4.1: Subjekt lesního hospodářství plní povinnosti v oblasti pracovního práva, práva upravujícího sociální zabezpečení, jakož i kolektivní smlouvy uzavřené v dřevařském odvětví. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 61 odst. 2 a čl. 62, odst. 2 zákona č. 92/007 ze dne 14. srpna 1992 o zákoníku práce, výnos č. 2008/2115/PM ze dne 24.ledna 2008, jímž se valorizuje státem zaručená minimální mzda (SMIG), nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci sociálního zabezpečení, výnos č.74-26 ze dne 11. ledna 1974, jímž se stanoví prováděcí pravidla některých ustanovení nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci Státního fondu sociálního zabezpečení, výnos č. 74-723 ze dne 12. srpna 1974, jímž se stanovuje výše povinných odvodů do Státního fondu sociálního zabezpečení na rodinné dávky a na pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod. Zákon č. 69-LF-18ze dne 10. listopadu 1969, kterým se zřizuje pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod, ve znění zákona č. 84/007 ze dne 4. července 1984, vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí (MTPS) č. 039/MTPS/IMT, jímž se stanoví obecná opatření hygieny a bezpečnosti na pracovišti, vyhláška č.019/MTPS/SG/CJ ze dne 26. května 1993, jíž se stanoví způsoby volby a pravidla výkonu funkce zástupce zaměstnanců, Celostátní kolektivní smlouva (duben 2002) podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností, vyhláška č.11/DEC/DT ze dne 25. května 1978, jíž se stanoví podmínky předvolání a dostavení se stran před pracovního inspektora při řešení sporů, praktické směrnice Mezinárodního úřadu práce (BIT), zákon 64/LF/23 ze dne 13. listopadu 1964 o ochraně veřejného zdraví, zákon 98/015 ze dne 14. července 1998 o nebezpečných, nezdravých a nevhodných provozovnách, výnos č.99/818/PM ze dne 9. listopadu 1999, jímž se stanoví podmínky zřízení a využívání [těchto provozoven] platové tabulky podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností. |

Kontrolní ukazatele |

4.1.1 Potvrzení o registraci vydané Státním fondem sociálního zabezpečení; 4.1.2 Evidence zaměstnavatelů ve třech svazcích, klasifikovaná a parafovaná příslušným soudem nebo odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.3 Vnitřní předpisy potvrzené odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.4 Zápisy z volby zástupců zaměstnanců; 4.1.5 Smlouva o návštěvách a péči uzavřená s ošetřujícím lékařem; 4.1.6 Záznam o zřízení výboru pro hygienu a bezpečnost při práci podepsaný vedoucím podniku; 4.1.7 Zprávy z inspekcí ministerstva zdravotnictví; 4.1.8 Prohlášení o zřízení určené odpovědnému pracovnímu inspektorovi. |

Ukazatel 4.2: Subjekt lesního hospodářství plní povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení předepsané lesním zákonem |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 36 a čl.61 odst.1 a3 zákona č. 94/01, čl. 85 výnosu 95/531, rozhodnutí č.0108/D/MINEF/CAB ze dne 9. února 1998 o uplatňování norem pro zásahy v lesním prostředí, kapitola II norem pro zásahy v lesním prostředí. |

Kontrolní ukazatele |

4.2.1 Zadávací podmínky; 4.2.2 Protokoly o realizaci sociálních projektů plánovaných v zadávacích podmínkách; 4.2.3 Protokol z informační schůzky o využívání lesního povolení podepsaný všemi zúčastněnými stranami; 4.2.4 Rejstříky/složky přestupků/protokolů. |

Kritérium 5: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Ukazatel 5.1: Subjekt lesního hospodářství přijal opatření nutná k zákazu účasti svých zaměstnanců na pytláctví, komerčním lovu , jakož i na přepravě či obchodu s loveckými nástroji a výrobky. na svých pracovištích podporuje a/nebo podněcuje veškeré aktivity, jejichž cílem je uplatňování právních předpisů v oblasti lovu a ochrany živočichů. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 11, odst.1 a3, vyhlášky č.222, kapitola VI norem pro zásahy v lesním prostředí, čl. 28, 29 a 30. |

Kontrolní ukazatele |

5.1.1 Vnitřní předpisy ; 5.1.2 Služební zprávy upřesňující zákaz pytláctví a přepravu masa pocházejícího z buše; 5.1.3 Služební zprávy zveřejňující případné postihy; 5.1.4 Rejstřík přestupků. |

Ukazatel 5.2: Subjekt lesního hospodářství jedná v souladu s právními předpisy týkajícími se studie dopadu na životní prostředí a zavádí určená opatření ke zmírnění dopadů. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

výnos 0577 ze dne 23.února 2005, čl. 11, odst.1 a2 vyhlášky č.222 ze dne 25. května 2001, čl. 3 a 4 vyhlášky 0069/MINEP ze dne 8. března 2005, čl.16 zadávacích podmínek Centra pro rozvoj podniků (CDE), Normy pro zásahy v lesním prostředí (obecně), zákon 96/12 ze dne 5. srpna 1996 o rámcovém zákonu o ochraně životního prostředí (čl. 17, 79 a 82), průvodce opatřeními v oblasti životního prostředí týkajících se těžby dřeva. |

Kontrolní ukazatele |

5.2.1 Zpráva inspekce životního prostředí; 5.2.2 Potvrzení o dodržování ustanovení o životním prostředí; 5.2.3 Rejstřík přestupků v oblasti životního prostředí. |

TABULKA KRITÉRIÍ ZÁKONNOSTI 6 : TĚŽBA v KOMUNÁLNÍCH LESECH VPŘÍMÉ REŽII

Kritérium 1: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu má pravomoc pro provádění své činnosti.

Ukazatel 1.1: Obec má formu právně uznaného právního subjektu |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 28, odst.3výnosu 95-531, rozhodnutí č.0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC o přijetí dokumentu nazvaného „Příručka postupů pro přidělování a norem pro správu komunálních lesů–znění 2009“. Body 3.1, 3.2, 3.5 příručky postupů, zákon č. 90 o sdruženích, zákon č. 92 o družstvech a GIC (obecní zájmové skupiny), jednotný dokument OHADA o obchodních společnostech a sdruženích hospodářských zájmů. |

Kontrolní ukazatele |

1.1.1 Potvrzení o prohlášení (sdružení); 1.1.2 Osvědčení o registraci (sdružení společných zájmů a družstva); 1.1.3 Akt tajemníka soudu (sdružení hospodářských zájmů: GIE). |

Ukazatel 1.2: Obec má ve svém držení právoplatně získaný komunální les a smlouvu o jeho správě podepsanou s úřady |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 37 a čl.38 odst.1 zákona č. 94/01, čl. 27 odst. 2,3, čl. 28 odst. 1 a 2, čl.29 odst.1 a 2 výnosu 95-531, rozhodnutí č.0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC o přijetí dokumentu nazvaného „Příručka postupů pro přidělování a norem pro správu komunálních lesů–znění 2009“. body 5.1; 5.12.1; 5.13 a 5.17 příručky postupů, znění 2009. |

Kontrolní ukazatele |

A – Dočasná úmluva o správě 1.2.1 Potvrzení o odevzdání kompletního spisu žádosti o získání komunálního lesa; 1.2.2 Dočasná úmluva o správě podepsaná mezi obcí a příslušným úřadem; B – Konečná úmluva o správě 1.2.3 Potvrzení o odevzdání kompletního spisu, jímž se předkládá PSG (Základní plán řízení) pro konečnou úmluvu; 1.2.4 Akt schvalující PSG podepsaný ministrem pro ochranu lesů a živočichů; 1.2.5 Konečná úmluva o správě podepsaná odpovědným úřadem. |

Ukazatel 1.3: v případě subdodávek těžební činnosti má subdodavatel dokumentaci dokládající řádnost této situace |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 41 a42 zákona č. 94/01 čl. 35 odst. 1, čl. 36 a čl. 140 odst. 1, 2, 3, 4, 5 výnosu č.95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.3.1 Subdodavatelská smlouva/smlouva o partnerství; 1.3.2 Schvalovací listina vydaná ministerstvem lesního hospodářství potvrzující subdodavatelskou smlouvu; 1.3.3 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře; 1.3.4 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem; 1.3.5 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého na úřadu odpovědného odvolacího soudu, |

Ukazatel 1.4: Úřady lesní správy nezavedly proti obci opatření o pozastavení či o odebrání platné smlouvy o správě |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 38 odst.2 a čl. 65 zákona č. 94/01, čl.31, odst.1 a čl. 32 odst. 3 výnosu 95-531, |

Kontrolní ukazatele |

1.4.1 Rejstřík přestupků zveřejněný ministerstvem lesního hospodářství nebo protokol o úředním zjištění přestupků vystavený přísežným úředníkem ministerstva lesního hospodářství; 1.4.2 Případné rozhodnutí o pozastavení činnosti vydané ministerstvem lesního hospodářství; 1.4.3 Evidence sporů vedená příslušnými místními úřady. |

Kritérium 2: Subjekty lesního hospodářství provádějící těžbu plní své povinnosti v oblasti těžby a obhospodařování lesů.

Ukazatel 2.1: Subjekt lesního hospodářství má pro inventarizační činnost stanovenou v PSG dostatek odborně vzdělaných pracovníků, buď vlastních zaměstnanců, nebo prostřednictvím jiné právnické či soukromé osoby |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 40 odst. 3 a čl. 64 zákona č. 94/01, čl. 35 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

2.1.1 Povolení různých subdodavatelů, kteří se účastnili některých činností obhospodařování (inventarizace); 2.1.2 Smlouvy o poskytování služeb s jedním či více autorizovanými subjekty nebo s veřejnoprávním subjektem; 2.1.3 Osvědčení o shodě pro inventarizační činnost. |

Ukazatel 2.2: Subjekt lesního hospodářství má povolení ke kácení. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 17 zákona 96/12 ze dne 5. srpna 1996 o rámcovém zákonu o ochraně životního prostředí, čl. 20 výnosu č.0577 ze dne 23. února 2005, čl. 96 odst.2 výnosu ze dne 23. srpna 1995, rozhodnutí č.0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC o přijetí dokumentu nazvaného „Příručka postupů pro přidělování a norem pro správu komunálních lesů–znění 2009“. bod 8.2.2.1 příručky postupů, znění 2009. |

Kontrolní ukazatele |

2.2.1 Listina schvalující podmínky auditu/studie dopadu na životní prostředí; 2.2.2 Osvědčení o shodě s požadavky na životní prostředí; 2.2.3 Roční osvědčení o těžbě; 2.2.4 Oznámení o zahájení činnosti. |

Ukazatel 2.3: Subjekt lesního hospodářství dodržuje na parcelách určených k těžbě normy pro lesní hospodářství |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

Normy pro inventarizaci těžby, oběžník č.0048/LC/MINFOF/SG/DF/SDFC ze dne 16. ledna 2009, Normy pro zásahy v lesním prostředí (NIMF). |

Kontrolní ukazatele |

2.3.1 Osvědčení o revizi nebo potvrzení o dodržení norem pro zásahy v lesním prostředí; 2.3.2 Výroční zpráva o činnosti. |

Ukazatel 2.4: Subjekt lesního hospodářství dodržuje povolené množství dřeva (počet kmenů/objem) v souladu s požadavky uvedenými na ročním osvědčení o těžbě. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 125 výnosu 95-531, Normy pro zásahy v lesním prostředí (NIMF). |

Kontrolní ukazatele |

2.4.1 Pracovní deníky (DF10) nebo prohlášení SIGIF a nákladní listy; 2.4.2 Osvědčení o revizi; 2.3.3 Výroční zpráva o činnosti. |

Kritérium 3: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu/zpracování plní povinnosti v oblasti přepravy dřeva.

Ukazatel 3.1: Subjekt lesního hospodářství se ujistí, že dřevěné výrobky se přepravují zákonně a mají veškerou nutnou dokumentaci a a povinné značky, které dokládají jeho zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 127 odst.2 a čl. 128 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

3.1.1 Zabezpečené nákladní listy parafované příslušným úřadem ministerstva lesního hospodářství určené pro silniční přepravu klád a rozřezaného dřeva; 3.1.2 Zvláštní prohlášení na průvodním listu potvrzené odpovědnou osobou v případě převozu železniční dopravou; 3.1.3 Osvědčení o naložení vydané příslušným celním útvarem (přeprava v kontejnerech) a zpráva o naložení lesního útvaru místa odvozu. |

Kritérium 4: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu/zpracování plní povinnosti v sociální oblasti.

Ukazatel 4,1: Subjekt lesního hospodářství plní na svém území působnosti ustanovení PSG týkající se místních společenství. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 36 zákona č. 94/01, čl.26 odst.1 a 2 souvisejícího výnosu, kapitola II norem pro zásahy v lesním prostředí (čl. 4 a 5). |

Kontrolní ukazatele |

4.1.1 Základní plán řízení. |

Kritérium 5: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu/zpracování plní povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti.

Ukazatel 5.1: Subjekt lesního hospodářství přijal opatření nutná k zákazu účasti obyvatel na pytláctví, komerčním lovu, jakož i na přepravě či obchodu s loveckými nástroji a výrobky. Ve svých komunálních lesech podporuje a/nebo podněcuje veškeré aktivity, jejichž cílem je uplatňování právních předpisů v oblasti ochrany biologické rozmanitosti. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

Normy pro zásahy v lesním prostředí (obecně), rozhodnutí č.0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC o přijetí dokumentu nazvaného „Příručka postupů pro přidělování a norem pro správu komunálních lesů–znění 2009“. Bod 8.1 příručky, čl. 32, odst. 2 výnosu, čl. 78ss zákona. |

Kontrolní ukazatele |

5.1.1 Prostředky pro zvýšení zájmu veřejnosti a pro její informovanost (plakáty, zprávy, videa, kazety atd.) a vnitřní předpisy; 5.1.2 Základní plán řízení. |

Ukazatel 5.2: Subjekt lesního hospodářství je v souladu s platnými právními předpisy v oblasti životního prostředí a zavádí určená opatření ke zmírnění dopadů. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

výnos 0577 ze dne 23.února 2005, čl. 3 a 4 vyhlášky 0069/MINEP ze dne 8. března 2005, Normy pro zásahy v lesním prostředí (obecně), čl. 17, 79 a 82 zákona 96/12 ze dne 5. srpna 1996 o rámcovém zákonu o ochraně životního prostředí, průvodce opatřeními v oblasti životního prostředí týkajících se těžby dřeva. |

Kontrolní ukazatele |

5.2.1 Základní plán řízení; 5.2.2 Potvrzení o dodržování ustanovení o životním prostředí; 5.2.3 Rejstřík přestupků v oblasti životního prostředí. |

TABULKA KRITÉRIÍ ZÁKONNOSTI 7 : ZVLÁŠTNÍ POVOLENÍ (těžba ebenového dřeva)

Kritérium 1: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu má pravomoc k provádění své činnosti

Indicateur 1.1:Ukazatel 1.1:Subjekt lesního hospodářství má právní subjektivitu a má povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 9, 41 a42 zákona č. 94/01, čl. 35 odst. 1, čl. 36, čl.114 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.1.1 Potvrzení o pobytu (fyzická osoba); 1.1.2 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře (právnická osoba); 1.1.3 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem. |

Ukazatel 1.2: Subjekt lesního hospodářství je držitelem zvláštního povolení vydávaného v souladu se zákonem úřadem lesního hospodářství |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 86 odst. 2, čl.87 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.2.1 Veřejné oznámení; 1.2.2 Potvrzení o odevzdání kompletního spisu pro obdržení zvláštního povolení; 1.2.3 Rozhodnutí o udělení zvláštního povolení podepsané ministrem lesního hospodářství. |

Ukazatel 1.3: v případě subdodávek těžební/zpracovatelské činnost, má subdodavatel dokumentaci dokládající řádnost této situace. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 41 a 42 zákona č. 94/01, čl. 35 odst. 1, čl. 36, čl. 114 a čl. 140, odst. 1, 2, 3, 4, 5 výnosu č.95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.3.1 Subdodavatelská smlouva/smlouva o partnerství; 1.3.2 Schvalovací listina vydaná ministerstvem lesního hospodářství potvrzující subdodavatelskou smlouvu; 1.3.3 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře; 1.3.4 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem (těžba); 1.3.5 Povolení ke zřízení a využívání provozovny první třídy vydávané ministerstvem pro průmysl (zpracování); 1.3.6 Osvědčení o zaregistrování jako zpracovatel dřeva vydávané ministerstvem lesního hospodářství (zpracování); |

Ukazatel 1.4: Úřady nezavedly proti subjektu lesního hospodářství opatření k pozastavení činnosti ani k odebrání povolení či oprávnění. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 150 a 152 zákona č. 94/01, čl.130, 131 a 132 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.4.1 Rejstříky/složky přestupků zveřejňované příslušnými úřady; 1.4.2 Evidence sporů vedená příslušnými místními úřady; 1.4.3 Rozhodnutí ministerstva lesního hospodářství o pozastavení, jeho odůvodnění a případné oznámení dotčenému subjektu. |

Ukazatel 1.5: Subjekt lesního hospodářství splnil své obecné daňové povinnosti. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

1.5.1 Osvědčení o koncesi; 1.5.2 Osvědčení o nezadlužení/o zaplacení poplatků vydané příslušným daňovým úřadem. |

Kritérium 2: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu/zpracování plní povinnosti v oblasti těžby dřeva

Ukazatel 2.1: Subjekt lesního hospodářství má povolení ke kácení |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

listy 2 a 3 PROC, čl. 88, odst. 1 a 2 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

2.1.1. Zvláštní povolení. |

Ukazatel 2.2: Subjekt lesního hospodářství dodržuje přidělené množství dřeva (množství/objem) v souladu s požadavky uvedenými ve zvláštním povolení. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 125 výnosu 95-531, |

Kontrolní ukazatele |

2.2.1 Kontrolní kupóny nákladních listů nebo prohlášení SIGIF; 2.2.2 Osvědčení o revizi. |

Ukazatel 2.3: Subjekt lesního hospodářství splnil své daňové povinnosti a zaplatil daně z lesů spojené s jeho činností nebo činnostmi. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 122 výnosu 95-531, čl. 86 odst.6 zákona č. 94/01, Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

2.3.1 Potvrzení o zaplacení daně na obnovu pro stávající rok a rok předcházející roku ověření; 2.3.2. Zadávací podmínky. |

Kritérium 3: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v oblasti přepravy výrobků podléhajících zvláštnímu povolení.

Ukazatel 3.1: Subjekt lesního hospodářství se ujistí, že všechny dřevařské výrobky podléhající zvláštnímu povolení jím vyprodukované nebo zakoupené na místním trhu a určené ke zpracování v jeho provozovnách mají veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá jejich zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 115 odst. 1,2,3, čl.127, odst.1 a čl. 128 dekretu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

3.1.1 Nákladní listy parafované příslušným úřadem; 3.1.2 Platné osvědčení o zákonnosti/povolení dodavatele nebo dodavatelů. |

Ukazatel 3.2: Subjekt lesního hospodářství se ujistí, že všechny dřevařské výrobky podléhajících zvláštnímu povolení dovezené ke zpracování v jeho provozovnách mají veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá jejich zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 127 odst.1 a čl. 128 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

3.2.1 Povolení k dovozu vydaná příslušnými úřady orgánů lesního hospodářství a financí; 3.2.2 Mezinárodní nákladní listy platné pro celou trasu; 3.2.3 Osvědčení o původu a rostlinolékařská osvědčení z vyvážející země; 3.2.4 Licence FLEGT vydané zemí původu nebo jakékoli jiné soukromé osvědčení o zákonnosti/udržitelné správě uznané Kamerunem. |

Ukazatel 3.3: Subjekt lesního hospodářství se ujistí, že všechny dřevařské výrobky podléhajících zvláštnímu povolení pocházející z jeho provozoven se přepravují zákonně a mají veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá jejich zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl.127, odst.2 a 3 a čl. 128 dekretu 95-531. čl. 86 odst.6 zákona č. 94/01, |

Kontrolní ukazatele |

3.3.1 Zabezpečené nákladní listy parafované příslušným úřadem ministerstva lesního hospodářství určené pro silniční přepravu klád a rozřezaného dřeva; 3.3.2 Specifikační průkaz; 3.3.3 Zvláštní prohlášení na průvodním listu potvrzené odpovědnou osobou v případě převozu železniční dopravou; 3.3.4 Osvědčení o naložení vydané příslušným celním útvarem (přeprava v kontejnerech) a zpráva o naložení vydaný lesním útvarem v místě naložení; 3.3.5 Zadávací podmínky pro výrobky v rámci CITES. |

Kritérium 4: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v sociální oblasti.

Ukazatel 4.1: Subjekt lesního hospodářství plní povinnosti vyplývající ze zákoníku práce (zpracovatelský a průmyslový), |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

zákon č. 92/007 ze dne 14. srpna 1992 o lesním zákoně, zákon o sociálním zabezpečení, celostátní kolektivní smlouva (duben 2002) podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností (výkon pracovního práva, zástupce zaměstnanců, pracovní smlouvy, pracovní podmínky a odměny, hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví atd.), čl. 49 Celostátní kolektivní smlouvy, praktické směrnice Mezinárodního úřadu práce (BIT), |

Kontrolní ukazatele |

4.1.1 Potvrzení o nevyužívání zaměstnanců (ANUPS) vydané Státním fondem sociálního zabezpečení; 4.1.2 Potvrzení o registraci vydané Státním fondem sociálního zabezpečení; 4.1.3 Evidence zaměstnavatelů ve třech svazcích, klasifikovaná a parafovaná příslušným soudem nebo odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.4 Vnitřní předpisy potvrzené odpovědným pracovním inspektorem; 4.1.5 Zápisy z volby zástupců zaměstnanců; 4.1.6 Smlouva o návštěvách a péči uzavřená s ošetřujícím lékařem; 4.1.7 Záznam o zřízení výboru pro hygienu a bezpečnost při práci podepsaný vedoucím podniku; 4.1.8 Zprávy z inspekcí ministerstva zdravotnictví; 4.1.9 Prohlášení o zřízení určené odpovědnému pracovnímu inspektorovi. |

Kritérium 5: Subjekt lesního hospodářství provádějící těžbu plní povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí (zpracovatelský a průmyslový),

Ukazatel 5.1: Subjekt lesního hospodářství je v souladu s právními předpisy týkajícími se studie dopadu na životní prostředí a zavádí určená opatření ke zmírnění dopadů. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

průvodce opatřeními v oblasti životního prostředí týkajícími se těžby dřeva v Kamerunu. |

Kontrolní ukazatele |

5.2.1 Potvrzení o dodržování ustanovení o životním prostředí; 5.2.2 Rejstřík přestupků v oblasti životního prostředí. |

TABULKA KRITÉRIÍ ZÁKONNOSTI 8 : ZPRACOVATELSKÉ PROVOZOVNY (ZP)

Kritérium 1: Subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování má pravomoc pro provádění své činnosti

Ukazatel 1.1: Subjekt lesního hospodářství má právní subjektivitu a má povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 114 výnosu 95-531, zákon 98/015 ze dne 14. července 1998 o nebezpečných, nezdravých a nevhodných provozovnách, výnos č.99/818/PM ze dne 9. listopadu 1999, jímž se stanoví podmínky zřízení a využívání [těchto provozoven] vyhláška č. 013/MINEE/DMG/SL ze dne 19. dubna 1977, kterou se zrušuje a nahrazuje vyhláška č.154 ze dne 28. března 1957 o nomenklatuře nebezpečných, nezdravých a nevhodných provozoven. |

Kontrolní ukazatele |

1.1.1 Potvrzení o pobytu (fyzická osoba); 1.1.2 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře (právnická osoba); 1.1.3 Povolení ke zřízení a využívání provozovny první třídy vydávané ministerstvem pro průmysl nebo potvrzení o prohlášení (2. třída); 1.1.4 Potvrzení o zaregistrování jako zpracovatel dřeva vydávané ministerstvem lesního hospodářství; 1.1.5 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého na úřadu odpovědného odvolacího soudu. |

Ukazatel 1.2: v případě subdodávek zpracovatelské činnosti u subdodavatele, který je držitelem lesního povolení, má subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování navíc ke dokumentům uvedeným v bodě 1.1. ještě dokumentaci dokládající řádnost této situace. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 42 zákona č. 94/01, čl. 114 a čl. 140, odst.1, 2, 3, 4, 5 výnosu č.95-531. |

Kontrolní ukazatele |

1.2.1 Subdodavatelská smlouva/smlouva o partnerství; 1.2.2 Schvalovací listina vydaná ministerstvem lesního hospodářství potvrzující subdodavatelskou smlouvu; 1.2.3 Potvrzení o pobytu; 1.2.4 Obchodní rejstřík vedený u odpovědné kanceláře (těžař); 1.2.5 Povolení k vykonávání činnosti těžaře dřeva vydané příslušným úřadem (těžař); 1.2.6 Vzorek otisku firemní cejchovačky uloženého na úřadu odpovědného odvolacího soudu (těžař). |

Ukazatel 1.3: Subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování splnil své obecné daňové povinnosti. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

1.3.1 Osvědčení o nezadlužení/o zaplacení poplatků vydané příslušným daňovým úřadem, případně důkaz o uvalení moratoria; 1.3.2 Osvědčení o koncesi. |

Kritérium 2: Subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování získává dřevo zákonným způsobem a plní povinnosti v oblasti přepravy dřeva.

Ukazatel 2.1: Subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování se ujistí, že všechno dřevo jím zakoupené na místním trhu a určené ke zpracování v jeho provozovnách má veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá jejich zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 115 odst. 1,2,3, čl.127, odst.1 a čl. 128 dekretu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

2.1.1 Zabezpečené nákladní listy parafované příslušným úřadem; 2.1.2 Osvědčení o zákonnosti dodavatele nebo dodavatelů. |

Ukazatel 2.2: Subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování se ujistí, že všechno dřevo dovezené ke zpracování v jeho provozovnách má veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá jeho zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 127 odst.2 a 3 a čl. 128 dekretu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

2.2.1 Povolení k dovozu vydaná příslušnými úřady orgánů lesního hospodářství a financí; 2.2.2 Mezinárodní nákladní listy platné pro celou trasu; 2.2.3 Osvědčení o původu a rostlinolékařská osvědčení z vyvážející země; 2.2.4 Licence FLEGT vydané zemí původu nebo jakékoli jiné soukromé osvědčení o zákonnosti/udržitelné správě uznané Kamerunem. |

Ukazatel 2.3: Subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování se ujistí, že všechny dřevařské výrobky pocházející z jeho provozoven se přepravují zákonně a mají veškerou nutnou dokumentaci, která dokládá jejich zákonný původ. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 127 odst.1 a čl. 128 výnosu 95-531. |

Kontrolní ukazatele |

2.3.1 Zabezpečené nákladní listy parafované příslušným úřadem ministerstva lesního hospodářství určené pro silniční přepravu rozřezaného dřeva; 2.3.2 Zvláštní prohlášení na průvodním listu potvrzené odpovědnou osobou v případě převozu železniční dopravou; 2.3.3 Osvědčení o naložení vydané příslušným celním útvarem (přeprava v kontejnerech) a zpráva lesní správy o naložení. |

Ukazatel 2.4: Subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování splnil své daňové povinnosti a zaplatil daně z lesů spojené s jeho činností nebo činnostmi. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 122 výnosu 95-531, Upravený všeobecný daňový zákoník (hlava 1 kapitola 1, hlava 2 kapitola 1, hlava 5 kapitola 3), Finanční zákon 2002/003 a následující. |

Kontrolní ukazatele |

2.4.1 Potvrzení o zaplacení TEU a dalších daní z lesů, pokud jsou stanoveny v zadávacích podmínkách, pro stávající rok a rok předcházející roku ověření. |

Kritérium 3: Subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování plní povinnosti v sociální oblasti.

Ukazatel 3.1: Subjekt lesního hospodářství plní povinnosti v oblasti pracovního práva, práva upravujícího sociální zabezpečení, jakož i kolektivní smlouvy uzavřené v dřevařském odvětví. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

čl. 61 odst. 2 a čl. 62, odst. 2 zákona č. 92/007 ze dne 14. srpna 1992 o zákoníku práce, výnos č. 2008/2115/PM ze dne 24.ledna 2008, jímž se valorizuje státem zaručená minimální mzda (SMIG), nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci sociálního zabezpečení, výnos č.74-26 ze dne 11. ledna 1974, jímž se stanoví prováděcí pravidla některých ustanovení nařízení č. 73-17 ze dne 22. května 1973 o organizaci Státního fondu sociálního zabezpečení, výnos č. 74-723 ze dne 12. srpna 1974, jímž se stanovuje výše povinných odvodů do Státního fondu sociálního zabezpečení na rodinné dávky a na pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod. Zákon č. 69-LF-18 ze dne 10. listopadu 1969, kterým se zřizuje pojištění na starobní, invalidní a vdovský/vdovecký důchod, ve znění zákona č. 84/007 ze dne 4. července 1984, vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí (MTPS) č. 039/MTPS/IMT, jímž se stanoví obecná opatření hygieny a bezpečnosti na pracovišti, vyhláška č.019/MTPS/SG/CJ ze dne 26. května 1993, jíž se stanoví způsoby volby a pravidla výkonu funkce zástupce zaměstnanců, Celostátní kolektivní smlouva (duben 2002) podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností, vyhláška č.11/DEC/DT ze dne 25. května 1978, jíž se stanoví podmínky předvolání a dostavení se stran před pracovního inspektora při řešení sporů, praktické směrnice Mezinárodního úřadu práce (BIT), zákon 64/LF/23 ze dne 13. listopadu 1964 o ochraně veřejného zdraví, zákon 98/015 ze dne 14. července 1998 o nebezpečných, nezdravých a nevhodných provozovnách, výnos č.99/818/PM ze dne 9. listopadu 1999, jímž se stanoví podmínky zřízení a využívání [těchto provozoven] platové tabulky podniků působících v oblasti těžby, zpracování výrobků lesního hospodářství a přidružených činností. |

Kontrolní ukazatele |

3.1.1 Potvrzení o registraci vydané Státním fondem sociálního zabezpečení; 3.1.2 Evidence zaměstnavatelů ve třech svazcích, klasifikovaná a parafovaná příslušným soudem nebo odpovědným pracovním inspektorem; 3.1.3 Vnitřní předpisy potvrzené odpovědným pracovním inspektorem; 3.1.4 Zápisy z volby zástupců zaměstnanců; 3.1.5 Smlouva o návštěvách a péči uzavřená s ošetřujícím lékařem; 3.1.6 Záznam o zřízení výboru pro hygienu a bezpečnost při práci podepsaný vedoucím podniku; 3.1.7 Zprávy z inspekcí ministerstva zdravotnictví; 3.1.8 Prohlášení o zřízení určené odpovědnému pracovnímu inspektorovi. |

Kritérium 4: Subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování plní povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Ukazatel 4.1: Subjekt lesního hospodářství provádějící zpracování je v souladu s právními předpisy týkajícími se studie dopadu na životní prostředí a zavádí určená opatření ke zmírnění dopadů. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy |

výnos 0577 ze dne 23.února 2005, čl. 11 odst.1 a2, vyhlášky č.222 ze dne 25. května 2001, čl. 3 a 4 vyhlášky 0069/MINEP ze dne 8. března 2005, čl.16 zadávacích podmínek Centra pro rozvoj podniků (CDE), Normy pro zásahy v lesním prostředí (obecně), zákon 96/12 ze dne 5. srpna 1996 o rámcovém zákonu o ochraně životního prostředí (čl. 17, 79 a 82), průvodce opatřeními v oblasti životního prostředí týkajícími se těžby dřeva. |

Kontrolní ukazatele |

4.1.1 Listina schvalující podmínky auditu/studie dopadu na životní prostředí; 4.1.2 Osvědčení o shodě studie/auditu dopadu na životní prostředí; 4.1.3 Zpráva inspekce životního prostředí; 4.1.4 Potvrzení o dodržování ustanovení o životním prostředí; 4.1.5 Rejstřík přestupků v oblasti životního prostředí. |

Odkazy na právní předpisy, nařízení a normy

1. zákon č. 94-01 ze dne 20.ledna 1994 o lesním zákoně,

2. zákon č. 96-12 ze dne 5. srpna 1996 o rámcovém zákonu o ochraně životního prostředí,

3. vyhláška MINEF č. 222 ze dne 25. května 2001 stanovující postupy vypracování, schvalování a monitorování a kontroly plnění plánů obhospodařování těžebných lesů v trvalé lesní oblasti.

4. výnos č. 2005/577 ze dne 23.února 2005, jímž se stanoví podmínky provádění studií dopadů na životní prostředí.

5. vyhláška č.0069 MINEP ze dne 8. března 2005 stanovující různé kategorie činností, které podléhají provedení studie dopadů na životní prostředí.

6. Finanční zákon č.2002/003 ze dne 19. dubna 2002 o všeobecném daňovém zákoníku.

7. Kamerunský zákoník práce ze dne 14. srpna 1992.

8. kolektivní smlouva těžebních společností

a) Výkon pracovního práva (hlava 2);

b) Zástupce zaměstnanců (hlava 3);

c) Pracovní smlouva (hlava 4);

d) Pracovní podmínky a odměny (hlava 4);

e) Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví (hlava 5).

Normy a jiné dokumenty

1. Postupy (označené PROC) vypracování, schvalování a monitorování a kontroly plnění plánů obhospodařování těžebních lesů v trvalé lesní oblasti v Kamerunu. Definice TECHNICKÝCH LISTŮ (znění z července 2001):

List 1: Seznam norem a dokumentů týkajících se správy lesů.

List 2: Vzor dočasné úmluvy a zadávacích podmínek.

List 3: Vzor konečné úmluvy a zadávacích podmínek.

List 4: Výklad pojmů.

List 5: Osnova provádění plánu obhospodařování lesů.

List 6: Seznam odrůd, kódů, DME (minimální průměr pro těžbu) a vzrůstu.

List 7: Vzor zprávy o inventarizaci obhospodařování.

List 8: Využití území v těžebních lesech a další činnosti.

List 9: Osnova pětiletého hospodářského plánu.

List 10: Záznam o schválení plánu inventarizace obhospodařování.

List 11: Záznam o ověření a schvalující plán obhospodařování lesů.

List 12: Záznam o pětiletém hodnocení, skončení úmluvy a skončení střídání.

List 13: Formuláře pro roční postupy lesního hospodářství.

List 14: Osvědčení o naplnění kvóty.

List 15: Potvrzení o ověření inventarizace těžby.

List 16: Záznam o kontrole průmyslové těžby.

List 17: Osvědčení o revizi průmyslové těžby.

List 18: Záznam o převzetí výsledku obhospodařování lesů.

2. Normy pro inventarizaci obhospodařování a pro předběžné investice. ONADEF, červen 1991.

3. Normy pro inventarizaci těžby. ONADEF, květen 1995.

4. Průvodce opatřeními v oblasti životního prostředí týkajících se těžby dřeva v Kamerunu (Ministerstvo životního prostředí a ochrany přírody–znění z března 2005):

a) Obecné otázky, definice termínů;

b) Ochrana zájmů obyvatelstva;

c) Ochrana zvláštních oblastí;

d) Ochrana vodních zdrojů;

i. ochrana břehů vodních ploch,

ii. ochrana jakosti vody,

e) Ochrana biologické rozmanitosti;

i. ochrana živočichů,

ii. ochrana rostlin,

f) Ochrana půdy;

i. plánování dopravních sítí,

ii. stavba a úpravy silnic,

iii. přejezdy,

g) Zřizování ploch pro skladování klád;

h) Lesní tábory a průmyslová zařízení;

i) Závěrečná ustanovení.

5. Normy pro zásahy v lesním prostředí (NIMF): Normy pro zásahy v lesním prostředí (rozhodnutí 0108/D/MINEF/CAB ze dne 9. února 1998)

a) Obecná ustanovení;

b) Vztahy s místním obyvatelstvem;

c) Činnost lesního obhospodařování podle různých územních jednotek nebo chráněných oblastí;

d) Ochrana břehů a vodních ploch;

e) Ochrana živočichů;

f) Vyznačování, stavba a úpravy lesních cest;

g) Lesní tábory a průmyslová zařízení;

h) Zřizování ploch pro skladování klád;

i) Těžba dřeva;

j) Svoz;

k) Závěrečná ustanovení.

6. Rozhodnutí č.0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC o přijetí dokumentu nazvaného „Příručka postupů pro přidělování a norem pro správu komunálních lesů–znění 2009“.

PŘÍLOHA III-A

Systém kontroly zákonnosti

I. ÚVOD

Systém kontroly zákonnosti (SVL) je spolehlivý prostředek k rozlišení dřevařských výrobků zákonného původu od výrobků původu nezákonného, a to v souladu s definicí zákonného dřeva stanovenou v textu této dobrovolné dohody o partnerství (APV). Umožňuje ujistit se kdykoli a kdekoli na území Kamerunu, zda je v oběhu výhradně dřevo zákonně vytěžené nebo získané, jemuž by v případě potřeby měla být udělena licence FLEGT. Tento systém spočívá na následujících bodech:

1. kontrola zákonnosti subjektu lesního hospodářství[41];

2. sledování činnosti v rámci lesního hospodářství na celostátní úrovni;

3. kontrola činnosti v rámci lesního hospodářství na celostátní úrovni;

4. ověření shody zásobovacího řetězce se stanovenými požadavky;

5. vydávání licencí FLEGT;

6. nezávislý audit.

II. PůSOBNOST

SVL se použije na všechny zdroje výroby či získávání dřeva a dřevařských výrobků, které jsou v oběhu na celém vnitrostátním území.

Dřevo dovážené[42] subjekty lesního hospodářství působícími v Kamerunu se bude dovážet i nadále za podmínek stanovených kamerunskými právními předpisy a nařízeními. Licenční orgán Kamerunu vydá licenci FLEGT na toto dřevo, pouze pokud budou dodržena pravidla původu (stanovená ve smlouvách o hospodářské spolupráci) a bude splněn alespoň jeden z následujících požadavků:

- dřevo má licenci FLEGT ze země původu,

- dřevo má soukromé osvědčení uznané Kamerunskou vládou jako pocházející z referenční dokumentace udržitelné správy, která obsahuje přinejmenším kritéria požadovaná v kritériích zákonnosti Kamerunu.

V každém případě je zákonnost dřeva dováženého subjekty lesního hospodářství působícími v Kamerunu ověřována na hranicích před vstupem na kamerunské území a posléze při vstupu do zpracovatelských provozoven, kde bude dřevo zaznamenáno do zvláštní složky nazvané „vstup do provozovny CEMAC“. Díky úzké spolupráci s ostatními zeměmi CEMAC se zamezí dovozu nelegálních lesnických výrobků přes Kamerun.

Tranzitující dřevo, které se nachází na kamerunském území, musí být začleněno v režimu zpětné sledovatelnosti (databáze vytvořená na úrovni systému druhé generace pro řízení informací v oblasti lesního hospodářství–SIGIFII) a musí projít celní cestou, která je pro tento účel určena. Postupy při sledování dráhy tranzitujícího dřeva a informace nutné pro potvrzení statutu tranzitujícího dřeva budou upřesněny později během období zavádění podle platných postupů CEMAC.

III. KONTROLA ZÁKONNOSTI SUBJEKTU LESNÍHO HOSPODÁřSTVÍ

Definice zákonnosti jakož i nástroje používané k zjištění, zda je subjekt lesního hospodářství zákonný, jsou uvedeny v příloze II této dohody. Tato příloha obsahuje osm tabulek kritérií zákonnosti, které byly vypracovány tak, aby pokrývaly různá místa původu dřeva pocházejícího z trvalé lesní oblasti, přechodné lesní oblasti nebo ze zpracovatelských provozoven:

- Trvalá lesní oblast

- kritéria zákonnosti 1: úmluva o těžbě,

- kritéria zákonnosti 2: obecní les, těžba v přímé režii.

- Přechodná lesní oblast

- kritéria zákonnosti 3: povolení ke sběru dřeva,

- kritéria zákonnosti 4: povolení k odvozu poraženého dřeva,

- kritéria zákonnosti 5: prodej dřeva vykáceného v národní oblasti,

- kritéria zákonnosti 6: komunální lesy, těžba v přímé režii,

- kritéria zákonnosti 7: zvláštní povolení, těžba ebenu v národní oblasti a v obecních lesích.

- Zpracovatelské provozovny

- kritéria zákonnosti 8: zpracovatelské provozovny.

Kromě tabulky týkající se zpracovatelských provozoven, která se v některých oblastech liší, obsahují všechny tabulky kritérií zákonnosti pět (5) společných kritérií zahrnujících administrativní aspekty (kritérium 1), těžbu a obhospodařování (kritérium 2), přepravu (kritérium 3), sociální otázky (kritérium 4), a životní prostředí (kritérium 5). Tato kritéria jsou v tabulkách rozdělena do různého množství ukazatelů, které jsou pak dále rozděleny na kontrolní ukazatele.

Ověření shody situace jednotlivých subjektů lesního hospodářství kontrolními ukazateli vychází u každého subjektu lesního hospodářství z technické dokumentace vydané různými správními orgány. Tato dokumentace je stanovena předpisy a je dostupná ve většině případů v centrální databázi údajů ministerstva lesního hospodářství (SIGIFII). Kontrolu zákonnosti subjektu lesního hospodářství provádí správní struktura ministerstva lesního hospodářství v Yaoundé (viz příloha III-B). Tato struktura postupuje podle flexibilního a přísného pracovního postupu umožňujícího vydat subjektu lesního hospodářství provádějícímu těžbu/zpracování „ osvědčení o zákonnosti “ pro každé oprávnění, které mu bylo uděleno, a/nebo pro každou zpracovatelskou provozovnu, kterou vlastní. Podmínky vydávání „osvědčení o zákonnosti“ (identifikace jednotlivých dokumentů ve správním spisu, funkčnost systému srovnání údajů pocházejících z různých dotčených ministerstev, postup obnovování osvědčení o zákonnosti atd.) jsou stanoveny v příslušném právním předpisu ministerstva lesního hospodářství[43].

„Osvědčení o zákonnosti“ se vydává pro vykonávání činnosti s platností:

- nejvýše 1 rok pro oprávnění k činnosti v trvalé lesní oblasti (smlouva o správě a obecní lesy),

- nejvýše 6 měsíců pro oprávnění k činnosti v přechodné lesní oblasti,

- nejvýše 1 rok pro zpracovatelské provozovny.

Platnost osvědčení o zákonnosti může být kdykoli pozastavena, pokud dojde ke sporu, jak je popsán v části V.

Centrální orgány odpovědné za kontrolu zákonnosti mohou zahájit kontroly v terénu, při nichž se ověří pravost kontrolních ukazatelů stanovených v příslušené tabulce kritérií zákonnosti, jejichž věrohodnost nemůže být vždy stanovena pouze na základě analýzy dokumentů. Tyto kontroly se týkají zejména údajů poskytnutých spolupracujícími správními orgány (ministerstvo zdravotnictví, práce, sociálních věcí, životního prostředí a ochrany přírody, atd.), které vydávají dokumentaci vyžadovanou v kritériích zákonnosti.

Podrobný postup kontroly zákonnosti subjektu lesního hospodářství a zejména metodologie, kterou použijí centrální orgány odpovědné za kontrolu zákonnosti, budou vypracovány během přípravné fáze.

V případě subjektů lesního hospodářství, které mají soukromé osvědčení o zákonnosti a/nebo soukromé osvědčení udržitelného lesního hospodářství (i) uznané a potvrzené ministrem lesního hospodářství, který stanovuje podmínky vydávání oprávnění soukromým certifikačním a auditorským společnostem, (ii) které prošly nezávislým a věrohodným auditem (iii) a které používají referenční dokumentaci povinně zahrnující všechny požadavky obsažené v kritériích zákonnosti v Kamerunu, bude uznáno, že splňují podmínky zákonnosti v Kamerunu. Těmto subjektům lesního hospodářství vydají centrální orgány odpovědné za kontrolu zákonnosti „osvědčení o zákonnosti“ oproti platnému osvědčení, které se každý rok obnovuje a které bude požadováno při auditu.

MINFOF uznává soukromá osvědčení zákonnosti a/nebo soukromá osvědčení udržitelného lesního hospodářství na základě přezkumu referenční dokumentace, kterou používají schválené kanceláře, tak aby se prověřilo, zda tyto kanceláře správně zahrnuly všechny kritéria, ukazatele a kontrolní ukazatele z tabulek kritérií zákonnosti v Kamerunu (správní aspekty, těžba a obhospodařování lesů, sociální otázky a životní prostředí). Formální hodnocení standardů pro udělování soukromých osvědčení koncesí na lesní podnikání v Kamerunu vzhledem ke kritériím zákonnosti provede MINFOF během přípravné fáze. po tomto hodnocení bude vypracována zpráva, která bude zveřejněna a dostupná veřejnosti. Pokud je toto hodnocení kladné, soukromý systém certifikace bude schválen právním předpisem ministerstva lesního hospodářství. Toto schválení bude zveřejněno. Tímto způsobem umožní vydání osvědčení o zákonnosti podnikům certifikovaným podle takového systému, aniž by byla nezbytná zvláštní kontrola, aby se předešlo zdvojené kontrole zákonnosti těchto potvrzených koncesí na lesní podnikání. Společnost lesního hospodářství, jíž se tato schválená certifikace týká, nicméně musí předávat centrálním orgánům odpovědným za kontrolu zákonnosti všechny zprávy certifikačního auditu soukromého certifikačního systému, aby jim umožnila sledovat dodržování zákonnosti v průběhu tohoto procesu a umožnila tak vydání osvědčení o zákonnosti dotčenému podniku.

IV. SLEDOVÁNÍ čINNOSTI V RÁMCI LESNÍHO HOSPODÁřSTVÍ NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI

Sledování činnosti v rámci lesního hospodářství na celostátní úrovni koordinuje ministerstvo lesního hospodářství prostřednictvím svých specializovaných oddělení a jsou do něj zapojeny všechny ostatní správní orgány, které se účastní územního plánování na celostátní úrovni. Monitorovacím nástrojem je systém druhé generace pro řízení informací v oblasti lesního hospodářství(SIGIFII). Jeho centrální paměť se nachází na ministerstvu lesního hospodářství a je propojena (prostřednictvím elektronických spojů umožňujících nahrávat a používat informace v reálném čase) s daňovým systémem „MESURE“ a celním systémem „SYDONIA“ ministerstva financí. Závisí tedy nejen na správném fungování svých služeb na celém vnitrostátním území, ale i na úzké spolupráci všech subjektů působících v lesnické oblasti.

SIGIF II je počítačový nástroj s centrální pamětí, která se nachází na ředitelství lesů, kde jsou uloženy všechny údaje o lesnickém odvětví pocházející od lesních a loveckých kontrolních pracovišť a z tzv. check-points, dále ze zastupitelství v departementech a regionech, od subjektů lesního hospodářství, daňové a celní správy atd. Umožňuje kdykoli zjistit situaci každého subjektu lesního hospodářství a přijmout veškerá nutná rozhodnutí týkající se zákonnosti jeho činnosti. Jedná se tedy o hlavní zdroj informací sloužících k zablokování procesu, který vede k vydání licence FLEGT v případě, že by o tento dokument požádal subjekt lesního hospodářství v protiprávním postavení. z toho důvodu se rovněž nazývá „blokovací systém“.

MESURE (Meilleur suivi du rendement fiscal – Lepší sledování daňového výnosu) je počítačová aplikace typu klient/server, která funguje na divizi velkých podniků (DGE), na programu zabezpečení příjmů z lesního hospodářství (PSRF) a v daňových centrech středních podniků (CIME) v rámci generálního ředitelství daní. Její hlavní funkcí je sledování a správa daní, cel, dávek a poplatků. v případě zdanění lesního hospodářství poskytuje platformu pro zadávání, zpracování a analýzu informací o přiznáních. po propojení se systémem SIGIF II bude poskytovat následující údaje:

- obecné daňové údaje (licence, Státní fond sociálního zabezpečení, obecné daňové povinnosti),

- tabulka pro sledování zaplacení daně z kácení,

- tabulka pro sledování zaplacení daně ze vstupu do provozovny,

- tabulka vymáhacích opatření a transakcí při prodeji ve veřejné dražbě,

- tabulka pro sledování vymáhacích opatření a rozdělení ročního poplatku z lesního hospodářství,

- tabulka o zaplacení drobných oprávnění,

- náklady na zajištění povolení, za vydání oprávnění atd.

Tyto informace přispívají ke kontrole shody údajů a v případě nesrovnalostí se podílejí na blokovacím systému.

SYDONIA : počítačový celní systém (SYDONIA) je aplikací celosvětového rozsahu. Byla zavedena na konferenci Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji v několika členských státech Světové celní organizace. Jedná se o aplikaci typu server/uživatel a v současné době ji používá správa kamerunských celnic. v rámci propojení se systémem SIGIF II poskytuje v reálném čase následující informace:

- statistické údaje o množství vývozu:

- vývoz dřevin pocházejících z vnitrostátního území,

- vývoz tranzitujících dřevin (CEMAC),

- vývoz řeziva pocházejícího z vnitrostátního území,

- vývoz tranzitujícího řeziva (CEMAC),

- vývoz parketových podlah,

- vývoz překližky,

- vývoz dýh,

- vývoz dřevařských výrobků podléhajících zvláštnímu povolení,

- vývoz hotových dřevařských výrobků,

- statistické údaje o celkové zdanitelné hodnotě množství vývozu,

- statistické údaje o rozpočtových příjmech pocházejících z vývozu dřeva,

- údaje o subjektech lesního hospodářství, jejichž celní činnost byla pozastavena, a důvody pozastavení,

- údaje o účetní uzávěrce absolutoria a o objemu povoleném generálním ředitelstvím daní nebo MINFOF,

- údaje o objemu dřevin vyvážených některými subjekty lesního hospodářství, které podléhají zvláštnímu povolení (vývoz podporovaných dřevin první kategorie),

- údaje o počtu licencí FLEGT doprovázejících skutečně naložené dodávky,

- údaje o množství tranzitujícího nebo dováženého dřeva s povolením CEMAC.

Jako v případě aplikace MESURE přispívají informace pocházející z aplikace SYDONIA ke kontrole shody údajů a v případě nesrovnalostí se podílejí na blokovacím systému.

V. KONTROLA čINNOSTI V RÁMCI LESNÍHO HOSPODÁřSTVÍ NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI

Kontrola činnosti v rámci lesního hospodářství na celostátní úrovni se provádí ze dne na den v rámci celého zásobovacího řetězce. Všechny takto získané informace se shromažďují v systému zpětné sledovatelnosti a doplňují centrální databázi SIGIF II. Kontrolu provádí společně všechna specializovaná oddělení ministerstva lesního hospodářství za podpory pořádkových jednotek a ministerstva spravedlnosti. Provádí se v souladu s „národní strategií kontroly lesních zdrojů a volně žijících živočichů“, která se uplatňuje v různých etapách zásobovacího řetězce a opírá se mimo jiné o systém zpětné sledovatelnosti, který je popsán v této příloze. v průběhu přípravné fáze budou vypracovány pozměněné postupy kontroly, které vezmou v potaz požadavky sytému kontroly zákonnosti.

Kontrolní činnost lesního hospodářství může vést ke sporům, které spravuje program nazvaný SIGICOF (Sledování nesrovnalostí a počítačová správa sporů v lesním hospodářství). Jedná se o modul přidružený k systému SIGIF II. Výsledky sporů v lesním hospodářství se podílejí na blokovacím systému vůči jakémukoli subjektu lesního hospodářství dopouštějícímu se nesrovnalostí, jakmile je tento subjekt prohlášen příslušnými soudními orgány za vinný. Tyto závěry jsou pak zaneseny do rejstříku přestupků v rámci databáze SIGIF II a považují se za blokující (tedy způsobující pozastavení osvědčení o zákonnosti) pro daný subjekt lesního hospodářství, a to až do chvíle, kdy nabývají právního účinku stanoveného platnými právními předpisy.

VI. OVěřENÍ SHODY ZÁSOBOVACÍHO řETěZCE SE STANOVENÝMI POžADAVKY

Jedná se o systém zpětné sledovatelnosti původu dřeva a dřevařských výrobků v Kamerunu.

VI a Cíl

Systém zpětné sledovatelnosti bude schopen sledovat původ dřeva a dřevařských výrobků z lesa až na místo vývozu a zahrnuje všechny průběžné etapy. Tento systém zpětné sledovatelnosti tak umožní zachytit všechny výsledky inventarizace těžby, objem poražených stromů, přepravovaných stromů, vstupů do zpracovatelských jednotek a všech tranzitujících nebo dovážených výrobků s povolením CEMAC.

VI b Působnost

Ověření shody zásobovacího řetězce se stanovenými požadavky se vztahuje na celé území státu, na všechny způsoby získání či výroby (koncese na lesní podnikání, právo na prodej vytěženého dřeva, komunální lesy, obecní lesy, povolení ke sběru dřeva a prodej ve veřejné dražbě) a na všechny vyvážené, dovážené a tranzitující dřevařské výrobky a výrobky získané výměnou na území státu.

VI c Zásady

Systém vychází z následujících zásad:

- jedná se o centrální databázi (SIGIF II), která je dostupná po internetu všem zúčastněným stranám působícím v oblasti lesního hospodářství,

- databáze je propojená s databázemi dalších správních orgánů či útvarů tak, aby v reálném čase propojovala a konsolidovala shromážděné informace [SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA, MESURE],

- jedná se o databázi typu klient/server s regulovaným přístupem (skupiny, práva, atd.). Nahrávání údajů probíhá v reálném čase všemi účastníky systému (těžební společnosti, průmyslové podniky, vývozci, dovozci, daňová, celní a lesní správa),

- poskytováním spolehlivých a relevantních informací na internetu k užitku stran zapojených do odvětví lesního hospodářství umožňuje dosáhnout transparentnosti v tomto odvětví ,

- je na počátku inventarizace těžby: každému stromu zaregistrovanému v rámci platných právních předpisů bude přiděleno identifikační referenční číslo (čárový kód),

- sytém je elektronický (tedy rychlý a spolehlivý) a současně na bázi dokumentace (nákladní listy, pracovní deníky atd.),

- je deklaratorní a zavazující (z hlediska daní a z hlediska lesů). Posílení zodpovědnosti subjektu lesního hospodářství je nastaveno tak, že tento subjekt je sám odpovědný za blokace a zpoždění: pokud neodešle prohlášení o kácení (a jiná prohlášení), sám se vystavuje potížím při následujících operacích (vývoz),

- je kompatibilní se systémy používanými v sousedních zemích a se systémy zavedenými subjekty lesního hospodářství,

- má blokující účinek vůči členským skupinám, právům přiděleným těmto skupinám a kódování údajů v databáze zabezpečených na centrální úrovni. Systém zpětné sledovatelnosti musí zahrnovat úkon potvrzení zadaných údajů při každém kroku (například: vydání povolení centrálním MINFOF vyžaduje zadání údajů z inventarizace těžby),

- tento systém si klade za cíl zjednodušit kontrolní postupy , zejména snížením počtu kontrolních bodů (identifikace povinných přechodů) a elektronickým připojením, které usnadňuje výměnu informací atd.

VI d Zúčastněné strany a jejich úlohy

Jak bylo uvedeno výše, na různých úrovních řetězce zpětné sledovatelnosti mohou zúčastněné strany kódovat, předávat nebo konzultovat údaje v SIGIF II. Tok předávání/konzultací údajů mezi jednotlivými zúčastněnými stranami je popsaný v následujícím schématu:

Schéma toku předávání/konzultací údajů

[pic]

Legenda: význam šipek

Č. | Pohyb procházejících údajů nebo informací |

1 | Kontrola přepravních dokumentů (nákladní listy, specifikační karty, osvědčení o původu a celní dokumenty) Kódování údajů z fyzických kontrol dřeva CEMAC Konkrétní čárové kódy |

2 | Vklad údajů o jejich činnosti (inventarizace, kácení, přeprava, zpracování, dovoz a vývoz) Vklad údajů o dani z kácení, dani ze vstupu do provozovny, ročním poplatku z lesního hospodářství a obecných daňových povinnostech pro potřeby kontroly shody údajů |

3 | Zpřístupnění statistik (o výrobě, o vypočtených daních, o závěrech sporů) k nahlédnutí |

4 | Kódování údajů z fyzických kontrol |

5 | Nahlédnutí do statistik o výrobě, o vypočtených daních, o závěrech sporů |

6 | Kódování údajů zpracovávaných aplikací MESURE |

7 | Nahlédnutí do údajů z fyzických kontrol vložených na úrovni hraničních stanovišť |

8 | Kódování údajů zpracovávaných aplikací SYDONIA |

9 | Nahlédnutí do statistik o dovezených výrobcích a tranzitujícím dřevu s povolením CEMAC |

10 | Případné nahlédnutí do údajů ohledně zákonnosti dřeva |

11 | Nahlédnutí do statistik o výrobě a do částí vědeckých analýz |

12 | Zpětná sledovatelnost dřeva a dřevařských výrobků určených k vývozu |

13 | Kódování údajů pro vývoz (specifikační karty dřeva určeného k vývozu) Kódování čísel licencí FLEGT |

14 | Nahlédnutí do inventarizace, statistik o výrobě, zpracování, o objemu svalených výrobků, o vypočtených daních, o závěrech sporů, o osvědčeních o zákonnosti atd. |

15 | Kódování údajů z fyzických kontrol Kódování údajů o sporech (protokol o zabavení, protokol z dražby zabavených výrobků) |

Definice úloh zúčastněných stran:

- Centrální MINFOF:

- správa systému a stanovení postupů,

- kódování základních informací,

- dohled nad kontrolní činností,

- propojení s ostatními správními orgány,

- potvrzení údajů na centrální úrovni,

- nezávislý audit.

- Subjekty lesního hospodářství:

- vklad údajů o jejich činnosti (inventarizace, kácení, přeprava, zpracování, dovoz a vývoz) nebo předání údajů příslušným úřadům, které je vloží do databáze,

- vklad údajů o dani z kácení, dani ze vstupu do provozovny, ročním poplatku z lesního hospodářství a obecných daňových povinnostech pro potřeby kontroly shody údajů nebo předání údajů příslušným úřadům, které je vloží do databáze.

- Smíšené hraniční brigády:

- vklad údajů o dřevu ze sousedních zemí,

- kontrola a ověření dokumentace,

- V případě potřeby poskytování konkrétních čárových kódů pro tranzitující dřevo.

- Zastupitelství v departementech a regionech odpovědná za lesní hospodářství:

- vklad údajů ze specifikačních karet dřeva určeného k vývozu,

- vklad údajů ze spisové kontroly a ověření provedených na lesních a loveckých kontrolních pracovištích,

- vklad údajů o dražbě zabavených výrobků.

- Check-points:

- vklad údajů z fyzických kontrol,

- čtení čárových kódů.

- Orgán pověřený vydáváním licencí FLEGT:

- vklad údajů uvedených na vydaných licencích FLEGT,

- fyzická spisová kontrola,

- vydávání licencí FLEGT.

- Daňová správa:

- vklad údajů o dani z kácení, dani ze vstupu do provozovny, ročním poplatku z lesního hospodářství a obecných daňových povinnostech pro potřeby kontroly shody údajů.

- Celní správa:

- vklad údajů o množství naloženého, dovezeného a tranzitujícího dřeva,

- fyzické a spisové ověření,

- správa daňových příjmů.

- Ostatních země:

- nahlédnutí do údajů prostřednictvím propojení systémů zpětné sledovatelnosti.

- Ostatní:

- konzultace, pozorování, oznamování a podávání návrhů.

Podmínky organizace institucionálních stran, jejichž úloha je při zavádění systému kontroly zákonnosti zásadní, jsou upřesněny v příloze III-B.

VI e Správa informací

Následující tabulka shrnuje hlavní body sytému zpětné sledovatelnosti, které mají být zavedeny. Konkrétní postupy týkající se každého kroku zásobovacího řetězce se vyvíjejí při přípravné fázi s externí technickou pomocí během omezeného období a po otestování v terénu. Tyto konkrétní postupy stanovují periodicitu kontrol/ověřování, metody odběru vzorků, postupy kontrol v terénu, soupis zjištění přestupků, zacházení s dřevem s povolením CEMAC atd. a budou obsaženy v příručce postupů vypracované a rozšířené mezi všechny dotčené zúčastněné strany. Specifické vybavení a prostředky budou zpřístupněny orgánům odpovědným za dohled nad zpětnou sledovatelností.

Porážka | Provozovatelé ( Značení pařezu a kulatiny poraženého stromu novými visačkami s čárovým kódem (stejný čárový kód jako stojící strom) | Čárový kód Č. DF10 Těžař Subdodavatel Č. povolení ročního objemu kácení Oblast Kód dřeviny Délka Větší průměry Menší průměry Datum | Zadání údajů odpovědnými subjekty do pracovních deníků DF10 a zanesení do SIGIF II | MINFOF provádí v terénu kontrolu (decentralizované orgány, BNC (Národní kontrolní tým) a OI (nezávislí pozorovatelé)) | Automatický test shody v systému SIGIF II mezi povoleným množstvím/počtem kácení a skutečným množstvím/počtem pokácených stromů Rozhraní s databází MESURE spadající pod MINFI (daň z kácení) |

2. Převoz klád: les – vývoz les–závod les – mezisklad mezisklad – vývoz mezisklad – závod | Příprava a náklad na skládku dřeva v lese (u závodu, na vývoz nebo do meziskladu) | – Provozovatelé ( Značení novými visačkami s čárovým kódem na upravené klády (ve vztahu s čárovým kódem původní klády) | Čárový kód Č. LVG (nákladní list klád) Č. DF10 (řada a pozice) Č. povolení ročního objemu kácení Odjezd (č.skládky dřeva) Místo určení Přepravce Kód dřeviny Délka Větší průměry Menší průměry Datum Agent (+ č. firemní cejchovačky) Poznávací značka vozidla | Zadání údajů odpovědnými subjekty do nákladních listů klád a zanesení do SIGIF II | MINFOF provádí v terénu kontrolu (decentralizované orgány, BNC (Národní kontrolní tým) a OI (nezávislí pozorovatelé)) a systematické ověřování na úrovni tzv. check-points kontrolu platnosti/spolehlivosti dokumentace, zanesení čárových kódů a fyzické ověřování objemu vzhledem k prohlášení v LVG | Automatický test shody v systému SIGIF II (zejména mezi svaleným objemem a objemem kácení, místem určení, atd.) |

Příprava a náklad do meziskladu nebo na nádraží | – Provozovatelé | Čárový kód Č. LVG (mezisklad)/ výkaz o převozu železniční dopravou Č. DF10 (řada a pozice) Č. povolení ročního objemu kácení Odjezd (název skládky) Místo určení Přepravce Kód dřeviny Délka Větší průměry Menší průměry Datum Agent (+ č. firemní cejchovačky) Poznávací značka vozidla | Zadání značky „Mezisklad“ odpovědnými subjekty do nákladních listů a zanesení do SIGIFII | MINFOF provádí v terénu kontrolu (decentralizované orgány, BNC (Národní kontrolní tým) a OI (nezávislí pozorovatelé)) a systematické ověřování platnosti/spolehlivosti dokumentace, zanesení čárových kódů a fyzické ověřování objemu vzhledem k prohlášení v LVG a v nákladních listech se značkou „Mezisklad“ | Automatický test shody v systému SIGIF II mezi údaji v LVG a v nákladních listech se značkou „Mezisklad“ |

3. Závod | Přejímka na vstupu do závodu | – Provozovatelé | Čárový kód Zpracovatel Kód dřeviny Osvědčení o původu Č. DF10 Č. LVG nebo č.nákladního listu se značkou „Mezisklad“ Délka Větší průměry Menší průměry Datum Agent | Zadání údajů odpovědnými subjekty a zanesení do SIGIF II | MINFOF a MINFI provádějí společnou systematickou kontrolu. Fyzické ověření klád a porovnání údajů s nákladním listem. Čtení čárových kódů a zadání údajů LVG a nákladního listu se značkou „Mezisklad“ úředníky MINFOF | Automatický test shody v systému SIGIF II mezi svaleným objemem a objemem na vstupu do závodu Spojení s databází MESURE spadající pod MINFI (daň ze vstupu do provozovny) |

Vstup do zpracovatelského řetězce (hlavní pila) | – Provozovatelé ( Značení čárovým kódem na upravené klády (ve vztahu s čárovým kódem původní klády) | Čárový kód Č. CEU (číslo vstupu do provozovny) Kód dřeviny Původ Č. DF10 (řada a pozice) Č. nákladního listu Délka Větší průměry Menší průměry Datum (vstupu do hlavní pily) | Zadání údajů odpovědnými subjekty do deníků vstupu dřeva do zpracovatelské provozovny a zanesení do SIGIF II | MINFOF a MINFI provádějí společnou systematickou kontrolu. Fyzické ověření klád a srovnání údajů s číslem vstupu do provozovny | Automatický test shody v systému SIGIF II mezi objemem na vstupu do provozovny a objemem na vstupu do výrobního řetězce (hlavní pila) |

Výstup ze zpracovatelského řetězce | – Provozovatelé ( Značení novým čárovým kódem na zpracované výrobky (ve vztahu s čárovým kódem klády na vstupu do provozovny) | Čárový kód Č. CEU (číslo výstupu z provozovny) Č. smlouvy Zpracovatel Finanční rok Kód dřeviny Délka Šířka Tloušťka Počet kusů Datum (výstupu) | Zadání údajů odpovědnými subjekty do deníků výstupu dřeva ze zpracovatelské provozovny a zanesení do SIGIF II | MINFOF a MINFI provádějí společnou systematickou kontrolu. | Srovnání objemu na vstupu a na výstupu z výrobního řetězce a test shody vůči průměrné výtěžnosti podle dřevin. Vztah mezi zpracovanými výrobky (na výstupu z provozovny) a kládami zaznamenanými na CEU pro pokud možno každodenní srovnání |

4. Převoz zpracovaných výrobků: závod–přístav závod–závod závod – mezisklad mezisklad – přístav | – Provozovatel | Čárový kód Č. LVD (nákladní list rozřezaného dřeva)/ výkaz o převozu železniční dopravou Č. smlouvy Č. balíku Zpracovatel Přepravce Odjezd Místo určení Finanční rok Kód dřeviny Délka Šířka Tloušťka Počet kusů Datum | Zadání údajů odpovědnými subjekty do nákladních listů rozřezaného dřeva a zanesení do SIGIF II | MINFOF provádí v terénu kontrolu (decentralizované orgány, BNC (Národní kontrolní tým) a OI (nezávislí pozorovatelé)) a systematické ověřování platnosti/spolehlivosti dokumentace, zanesení čárových kódů a fyzické ověření objemu vzhledem k prohlášení v LVG a v nákladních listech se značkou „Mezisklad“ | Automatické porovnání údajů v SIGIF II |

5. Přístav | Vývoz klád | Provozovatel | Čárový kód Země určení Těžař Finanční rok Č. oprávnění Č. povolení ročního objemu kácení Kód dřeviny Délka Větší průměry Menší průměry Datum Agent Č. smlouvy Č. LVG (nákladní list) | Kódování údajů specifikačních karet dřeva určeného k vývozu odpovědnými subjekty a zanesení do SIGIF II Potvrzení vnější jednotkou zákonnosti | – Kontrola dokumentace ve spisu Následné fyzické ověření každé části vzhledem k specifikačním kartám dřeva určeného k vývozu Následné fyzické ověření prováděná celnicí (podpora SGS) na základě vzorků | – Automatický test shody v systému SIGIF II (lesní pracoviště Douala Port) týkající se identity, původu, minulosti výrobků, předchozích účastníků v kontrolním řetězci atd. Automatický test shody v databázi MINFI (MESURE) Automatický test shody v celní databázi (SIDONIA) ( Licence FLEGT |

Vývoz rozřezaných kmenů | Provozovatel | Čárový kód Země určení Zpracovatel Finanční rok Délka Šířka Tloušťka Počet kusů Kód dřeviny Objem Datum Agent Č. smlouvy Č. nákladního listu rozřezaného dřeva | Zadání údajů specifikačních karet dřeva určeného k vývozu odpovědnými subjekty a zanesení do SIGIF II | – Kontrola dokumentace ve spisu Následné fyzické ověření každé části vzhledem k specifikačním kartám dřeva určeného k vývozu Následné fyzické ověření prováděné celnicí (podpora SGS) na základě vzorků | – Automatický test shody v systému SIGIF II (lesní pracoviště Douala Port) týkající se identity, původu, minulosti výrobků, předchozích účastníků v kontrolním řetězci atd. Automatický test shody v databázi MINFI (MESURE) Automatický test shody v celní databázi (SIDONIA) ( Licence FLEGT |

Vývoz rozřezaných klád v kontejnerech (naložení) | Provozovatel a MINFOF/MINFI | Čárový kód Země určení Zpracovatel Finanční rok Délka Délka (rozřezané) Tloušťka (rozřezané) Počet kusů (rozřezané) Větší průměry (klády) Menší průměry (klády) Kód dřeviny Objem Datum Agent Č. smlouvy Č. nákladního listu | Kódování údajů na specifikačních kartách dřeva určeného k vývozu odpovědnými subjekty a v systému SIGIF II | Fyzická kontrola při naložení prováděná MINFOF a celnicemi Visa pro osvědčení o naložení | Test srovnání DIT (mezinárodní terminál Douala) a BSE provedený v databázi SIGIF II |

Tranzitující dřevo | Vstup tranzitujícího dřeva | MINFOF | Přepravní dokumenty (nákladní listy, specifikační karty, osvědčení o původu a celní dokumenty). Údaje zakódované v SIGIF II Konkrétní čárový kód Země původu Větší průměry (klády) Menší průměry (klády) Délka (rozřezané) Tloušťka (rozřezané) Počet kusů (rozřezané) Kód dřeviny Podnik Místo určení Datum vstupu Check-point Agent | Hraniční pracoviště | Ověření přepravních dokumentů a dalších dokumentů ze země původu prostřednictvím tzv. check-point | Srovnání údajů mezi výstupními místy a vstupními místy na základě údajů v SIGIF II |

Vstup dováženého dřeva | Provozovatel (dovozce) | Přepravní dokumenty (nákladní listy, specifikační karty, osvědčení o původu a celní dokumenty) Právní dokumenty o dovozu Potvrzená osvědčení o zákonnosti nebo udržitelnosti (dokud nebude vydána licence FLEGT z této země) kódované v SIGIF II Konkrétní čárový kód Země původu Větší průměry (klády) Menší průměry (klády) Délka (rozřezané) Tloušťka (rozřezané) Počet kusů (rozřezané) Kód dřeviny Podnik Místo určení Datum vstupu Check-point Agent | Hraniční pracoviště a provozovatel na vstupu do závodu | Ověření povolení k dovozu, přepravních dokumentů a dalších dokumentů ze země původu prostřednictvím tzv. check-point Dřevo vstupuje do normálního oběhu sledování zásobovacího řetězce | Srovnání se vstupy na provozní skládku závodu podle země původu. na základě údajů kódovaných v SIGIF II |

- VII. VYDÁVÁNÍ LICENCÍ FLEGT

Systém udělování licencí FLEGT potvrzuje výsledky ověření zákonnosti subjektů lesního hospodářství, shody zásobovacího řetězce s požadavky, sledování a kontroly činností lesního hospodářství na vnitrostátní úrovni, co se týče dodávek dřeva, které je předmětem žádosti o licenci FLEGT. Licence FLEGT je tady podobně jako osvědčení o zákonnosti odvozená od systému kontroly zákonnosti.

Ověření situace konkrétní dodávky dřeva se provádí nahlédnutím do zabezpečené dokumentace, kterou si předávají „centrální orgány odpovědné za kontrolu zákonnosti“ a„decentralizované orgány odpovědné za kontrolu zákonnosti“ (na vývozních místech) prostřednictvím internetu. Používá se systém unikátního číslování a automatické záznamy do centrální databáze nebo v případě selhání elektronického systému záznamy prostřednictvím zabezpečené dokumentace vydávané na papíře.

Licenci FLEGT vydávají odpovědní úředníci decentralizovaných orgánů ministerstva lesního hospodářství odpovědných za zákonnost (zastupitelství v departementech a regionech, lesní a lovecká kontrolní pracoviště) na základě konečné zprávy vydané SIGIF II potvrzující zákonem předepsanou shodu dřeva určeného k vývozu. Tato zpráva vyplývá z ověření tří základních signálů, které se podílejí na blokovacím systému:

- signál 1 : udává řádnost, co se týče osvědčení o zákonnosti,

- signál 2 : udává řádnost, co se týče zprávy o sporech (SIGICOF),

- signál 3 : udává řádnost, co se týče sledování na vnitrostátní úrovni (zásobovací řetězec, MESURE a SYDONIA).

Získaná licence FLEGT doplňuje specifikační kartu dřeva určeného k vývozu vydanou místním odpovědným orgánem ministerstva lesního hospodářství a umožňuje udělení značky „povoleno k naložení“ vydané celnicí na konci nakládání každé dodávky dřeva určeného k vývozu. v každém případě se úředníci ministerstva lesního hospodářství v konečné fázi ujišťují o souladu dodávek s odpovídající licencí FLEGT před odjezdem těchto dodávek. Podpisy na licenci FLEGT mají oficiální platnost.

Postup vydávání licencí FLEGT je stanoven v dokumentu ministerstva lesního hospodářství. Podpisy oprávněné osoby jsou pravidelně předávány odpovědným orgánům Evropské unie, které o nich informují evropské celní orgány. Specifické vybavení a prostředky pro kontrolu a zaznamenávání licencí FLEGT před naložením jsou zpřístupněny kontrolorům na místě naložení.

Licence FLEGT, jakož i postupy jejich vydávání jsou popsány v příloze v a budou dále rozvinuty během přípravné fáze.

Dřevo a dřevařské výrobky tranzitující pod dohledem celních úřadů Kamerunu při vývozu do Evropské unie nepodléhají licenci FLEGT.

VIII. NEZÁVISLÝ AUDIT

Nezávislý audit se provádí pravidelně v celém systému kontroly zákonnosti, aby se zaručila jeho důvěryhodnost, jeho transparentnost od výroby až po vývoz, a vztahuje se i na fungování odpovědných orgánů Evropské unie.

Úloha, znalosti a podmínky náboru nezávislého auditora jsou popsány v příloze VI této dohody.

IX. ZÁVěR

SYSTÉM KONTROLY ZÁKONNOSTI TEDY ZAJIšťUJE SDÍLENÍ INFORMACÍ S CÍLEM DOSAžENÍ FUNGUJÍCÍ SYNERGIE SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ čINNOSTI LESNÍHO HOSPODÁřSTVÍ, KONTROLY NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI BěHEM CELÉHO ZÁSOBOVACÍHO řETěZCE A POSKYTOVÁNÍ SLUžEB V ODVěTVÍ LESNÍHO HOSPODÁřSTVÍ. Celý systém podléhá nezávislému auditu, který zaručuje jeho věrohodnost.

Sledování činnosti lesního hospodářství vlastně poskytuje údaje do centrální databáze, která je uložena na ředitelství lesů a je propojena s partnerskými úřady. Ředitelství lesů tuto databázi také spravuje. Sledování činnosti lesního hospodářství se provádí během celého zásobovacího řetězce dřeva a v celé síti zpracování dokumentace spadající do odvětví lesního hospodářství. Umožňuje ujistit se kdykoli a kdekoli na území státu o řádnosti situace a činností vykonávaných kterýmkoli účastníkem v odvětví lesního hospodářství. Rovněž umožňuje odhalit a potírat přestupky, o kterých se zanášejí informace do databáze prostřednictvím SIGICOF.

Zavádění systému kontroly zákonnosti se provádí v přesně stanoveném institucionálním rámci.

INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

SYSTÉM KONTROLY ZÁKONNOSTI JE SOUčÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE MINISTERSTVA LESNÍHO HOSPODÁřSTVÍ. Institucionální vazby, které z něj vyplývají, jsou založeny na řízení, které bere v potaz nové skutečnosti způsobené zavedením dobrovolné dohody o partnerství bez vytvoření nových struktur. Institucionální rámec tak udává všechny struktury, lidské, hmotné a finanční zdroje, jichž bude zapotřebí pro provádění dobrovolné dohody o partnerství, která povede k vydávání osvědčení o zákonnosti a licencí FLEGT.

Institucionální rámec je popsán v příloze III-B a potřeby k realizaci jsou pospány v příloze X.

PŘÍLOHA III-B

Institucionální rámec systému kontroly zákonnosti

I. STRUKTURY ÚčASTNÍCÍ SE ZAVÁDěNÍ SYSTÉMU KONTROLY ZÁKONNOSTI

Zavádění systému kontroly zákonnosti v Kamerunu probíhá v rámci vlastních struktur ministerstva lesního hospodářství (MINFOF). Tyto struktury vystupují na různých úrovních (centrální a decentralizované orgány) a rozdílných stupních s cílem zprovoznit různé části, na nichž systém spočívá (viz příloha III-A). Jedná se o:

- kontrola zákonnosti subjektu lesního hospodářství provádějícího těžbu/zpracování,

- sledování činnosti v rámci lesního hospodářství na celostátní úrovni,

- kontrola činnosti v rámci lesního hospodářství na celostátní úrovni,

- ověření shody zásobovacího řetězce se stanovenými požadavky,

- vydávání licencí FLEGT,

- nezávislý audit.

Různé subjekty odpovědné za zavádění systému kontroly zákonnosti a rozdělení jejich úloh jsou popsány níže. Popis se zaměřuje zejména na nové aspekty vydávání osvědčení o zákonnosti a/nebo licence FLEGT, které jsou novými dokumenty vyplývajícími z dobrovolné dohody o partnerství.

I a Centrální orgány odpovědné za kontrolu zákonnosti

Tyto orgány působí na ředitelství lesů. Jedná se o útvar pro normy pro zásahy do lesního prostředí (SN) a útvar pro řízení informací v oblasti lesního hospodářství(SEGIF). Pracují pod dohledem generálního sekretariátu pro schvalování a zdanění lesního hospodářství (SDAFF), který spadá pod ředitelství lesů. Toto ředitelství spadá pod generální sekretariát MINFOF a pod pravomoc ministra pro ochranu lesů a živočichů.

Útvar pro normy pro zásahy do lesního prostředí (SN) se kromě úkolů, které jsou mu svěřeny v rámci organigramu, stará o přezkum spisů žádostí o vydání „osvědčení o zákonnosti“ a kontroluje, zda jsou činnosti subjektu lesního hospodářství v souladu s požadavky uvedenými v tabulkách kritérií zákonnosti (viz příloha II). v rámci toho spolupracuje se všemi vnitřními útvary MINOF (DF, DPT, DFAP, BNC atd.) a odpovědnými útvary dalších správních orgánů zapojených do vydávání dokumentů požadovaných v tabulkách kritériích zákonnosti (ministerstva: životního prostředí, financí, cel, zdravotnictví, průmyslu, dolů, práce, sociálních věcí a zemědělství). Navíc ke Státnímu výboru pro monitorování dohody bude založen Meziministerský výbor pro monitorování propojení.

Útvar pro normy pro zásahy do lesního prostředí po ověření potvrzuje spisy k žádosti o vydání osvědčení o zákonnosti a předává je útvaru pro správu informací v oblasti lesního hospodářství pro vystavení návrhu osvědčení o zákonnosti a pro provedení kódování souvisejících údajů v databázi.

Útvar pro správu informací v oblasti lesního hospodářství (SEGIF) , jak naznačuje jeho název, se zabývá řízením veškerých informací v oblasti lesního hospodářství dostupných v databázi nazvané „Systém druhé generace pro řízení informací v oblasti lesního hospodářství(SIGIFII)“, kterou využívá k poskytování odpovědí na žádosti o informace a/nebo o vystavení osvědčení o zákonnosti podle vzoru ostatních ročních povolení a osvědčení pro lesní činnost. U tohoto útvaru je tedy uložena centrální paměť systému SIGIF II, v němž se shromažďují a zpracovávají veškeré informace o oblasti lesního hospodářství zároveň s informacemi vyplývajícími z propojení s ostatními správními orgány. Právě odtud pocházejí případné postoje a signály nutné k vydávání licencí FLEGT (viz příloha III-A), jakož i návrhy osvědčení o zákonnosti. Návrhy osvědčení o zákonnosti vydávané SEGIF podléhají hodnocení tajemníka pro schvalování a zdanění lesního hospodářství (SDAFF), který je přímým nadřízeným, jehož úkolem je odesílání osvědčení do normálního oběhu zpracování dokumentace přes generální sekretariát až k podpisu ministrem pro ochranu lesů a živočichů.

Útvary se do vydávání osvědčení o zákonnosti zapojují v tomto pořadí: SN-SEGIF-SDAFF-DF-SG-MINFOF.

I b Decentralizované útvary odpovědné za kontrolu zákonnosti

Všechny decentralizované struktury MINFOF se účastní zavádění systému kontroly zákonnosti. Některé jsou vybrány na základě jejich pozice v rámci oběhu a nakládání dřeva a hrají klíčovou úlohu. Jedná se zejména o: hraniční stanoviště, lesní a lovecká kontrolní pracoviště v místech výroby či získávání dřeva, tzv. check-points, zastupitelství v departementech a regionech, lesní a lovecká kontrolní pracoviště v místech nakládání dřeva a na letištích.

Tyto útvary jsou pověřeny prováděním právních a zákonných požadavků co se týče sledování činnosti v rámci lesního hospodářství na celostátní úrovni a kontroly zpětné sledovatelnosti dřeva. Zvláště zodpovídají za místa, kde se nakládá dřevo a dřevařské výrobky k vývozu a kde se vydávají licence FLEGT.

Hraniční lesní a lovecká kontrolní pracoviště, na nichž dřevo vstupuje na území státu se zabývají:

- ověřením zákonnosti dováženého dřeva (ověření shody předložené dokumentace s přepravovanými výrobky),

- splňováním podmínek umístění do celní cesty pro tranzitující dřevo, ve spolupráci s celními útvary,

- kódováním údajů v SIGIF II,

- čtením a ověřením čárových kódů na dováženém dřevu a parafováním přepravních dokumentů,

- umístěním čárových kódů na dovážené a tranzitující dřevo.

Lesní a lovecká kontrolní pracoviště v místech výroby či zpracování dřeva a dřevařských výrobků provádějí:

- kontrolu činnosti lesního hospodářství (fyzická a spisová kontrola),

- cejchování klád a pařezů,

- čtení a ověřování čárových kódů,

- záznam dat,

- přípravu víz pro nákladní listy na výjezdu z pracovišť.

Check-points: rozlišují se check-points na vstupu do závodu a silniční check-points. Průjezd některými z nich je povinný. Zabývají se:

- kontrolou vstupů do/výstupů z provozovny,

- fyzickou kontrolou nákladu,

- kontrolou nákladních listů,

- kódováním údajů v SIGIF II,

- čtením a ověřováním čárových kódů,

- parafováním nákladních listů,

- záznamem dat.

Lesní a lovecká kontrolní pracoviště v místech nakládání dřeva určeného k vývozu (přístavy Douala, Kribi, Limbé, Idenau, Campo a letiště). Provádějí:

- kontrolu ukazatelů zpětné sledovatelnosti dřeva (fyzická a spisová kontrola),

- záznam dat,

- převzetí a přezkum spisů k žádostí o vydání licencí FLEGT, dále jejich předání odpovědnému zastupitelství v departementech, která vystaví příslušné licence, pokud spis splňuje podmínky požadované v příloze III-A této dohody.

Zastupitelství v departementech provádějí:

- dohled nad činností lesních a loveckých kontrolních pracovišť v jejich oblasti působnosti,

- fyzickou kontrolu nákladů (oddělení lesů),

- kontrolu nákladních listů (oddělení lesů),

- kódovaní údajů v SIGIF II,

- sledování a kontrolu souladu těžebních údajů,

- čtení a ověřování čárových kódů,

- parafování nákladních listů a/nebo specifikačních karet a jejich předáváním odpovědnému regionálnímu zastupitelství,

- sběr řádně vyplněných formulářů DF10 a nákladních listů,

- záznam dat,

- zastupitelství v departementech v místě, kde se nakládá dřevo, zodpovídají za vydávání licencí FLEGT na základě úplného spisu, který je v souladu s požadavky a který byl předán lesními a loveckými kontrolními pracovišti v místech nakládání dřeva určeného k vývozu. Pro tyto účely jsou připojeny k databázi SIGIF II, která jim poskytuje signály týkající se zákonnosti subjektu lesního hospodářství provádějícího těžbu/zpracování a zákonnosti dodávek dřeva určeného k vývozu v souladu s přílohou III-A. Vydané licence FLEGT se vracejí na lesní a lovecká kontrolní pracoviště v místech nakládání dřeva, kde se splňují formality nákladu ve spolupráci s celními útvary.

Zastupitelství v regionech se zabývají:

- dohledem nad činností zastupitelství v departementech,

- fyzickou kontrolou nákladu (regionální pracovní skupiny),

- kontrolou nákladních listů (regionální pracovní skupiny),

- sledováním a kontrolou souladu těžebních údajů,

- kódováním údajů v SIGIF II,

- čtením a ověřováním čárových kódů,

- umístěním čárových kódů na dřevo prodané ve veřejné dražbě,

- podepisováním specifikačních karet a jejich předáváním odpovědným lesním a loveckým kontrolním pracovištím v místech nakládání dřeva určeného k vývozu, která provedou další formality nutné pro vývoz ve spolupráci s celními útvary,

- sběrem formulářů DF10 a nákladních listů,

- záznamem dat. Téměř všechny decentralizované útvary MINFOF a útvary specializovaných technických ředitelství v oblasti lesního hospodářství na centrální úrovni MINFOF jsou součástí řetězce zavádění systému kontroly zákonnosti. na úrovni ředitelství lesů, kde se zahajuje vydávání osvědčení zákonnosti, a na úrovni zastupitelství v departementech, kde se vydávají licence FLEGT, existují některé specifické úlohy.

Sledování a kontroly sítě výroby či získávání dřeva a oběhu dřeva provádějí běžně a soustavně kontroloři státní pracovní skupiny pro kontrolu, dále kontroloři zastoupení v regionech, zaměstnanci zastoupení v departementech a zaměstnanci lesních a loveckých kontrolních pracovišť na celém území státu.

Útvary odpovědné za zavádění systému kontroly zákonnosti budou mít po stanovenou dobu během jeho zavádění k dispozici technickou podporu studijní kanceláře, která vyvinula technické a technologické vybavení pro systém zpětné sledovatelnosti.

Následující schéma zobrazuje strukturu institucionálního rámce:

SCHÉMA INSTITUCIONÁLNÍHO RÁMCE:

[pic] VYSVĚTLIVKY:

Význam šipek:

1: Propojení SIGIF II s MESURE a SYDONIA

2: Žádosti o informace u příslušných úřadů

3: Poskytování konkrétních informací na základě žádosti

4: Předložení spisu k žádosti o vydání osvědčení o zákonnosti

5: Kódování údajů v SIGIF II nebo vklad těžebních údajů

6: Předložení spisu k žádosti o vydání licence FLEGT

7: Žádosti o konkrétní informace

8: Zpřístupnění informací obsažených v databázi

9: Žádosti o informace týkající se sporů

10: Zpřístupnění konkrétních informací obsažených v databázi

11: Zpřístupnění konkrétních informací

12: Připojení k databázi, kódování údajů

13: Vydávání osvědčení o zákonnosti

14: Vydávání licencí FLEGT

II. ORGÁN PRO MONITOROVÁNÍ NA VNISTROSTÁTNÍ ÚROVNI

V souladu s článkem 16 dohody se zřizuje „Státní výbor pro monitorování“, jehož cílem je zajistit, aby se vedly pravidelné konzultace mezi kamerunskými zúčastněnými stranami a aby se strany zapojily do monitorování a zavádění dohody. Sdružuje všechny zúčastněné strany, zejména:

- zástupce zapojených úřadů,

- členy parlamentu,

- zástupce lesních společenství (majitelé vlastní oblasti, společnosti s oblastí, která jim byla přidělena státem, nebo příjemci lesní daně),

- zástupce organizací občanské společnosti,

- zástupce soukromého sektoru v lesnickém a dřevařském odvětví,

- odbory v daném odvětví.

Složení a podmínky organizace a fungování výboru jsou stanoveny prostřednictvím právních předpisů ministrem lesního hospodářství a jsou platné od podpisu dohody.

PŘÍLOHA IV

Podmínky upravující propouštění dřeva a dřevařských výrobků s průvodní licencí FLEGT pocházejících z Kamerunu do volného oběhu v Evropské unii

I. ZÁSADY

Pro záruku účinnosti režimu licencí FLEGT Kamerunu je důležité, aby členské státy Evropské unie ověřovaly, zda dřevo a dřevařské výrobky dodané z Kamerunu, které jsou předmětem prohlášení za účelem propuštění do volného oběhu v Evropské unii, mají řádnou licenci FLEGT (viz články 6 a 10).

Existence a řádnost licence FLEGT se zjišťují při spisovém ověřování prováděném odpovědnými úřady, které tímto úkolem státy pověřily.

Dřevo a dřevařské výrobky ze zásilky nejsou propuštěny do volného oběhu, dokud celní úřady nejsou informovány o existenci a řádnosti licence FLEGT odpovídající dané zásilce. Před spuštěním režimu licencí FLEGT sdělí evropská strana kamerunské straně seznam odpovědných úřadů určených každým členským státem, jakož i pracovní postup, jejž budou tyto úřady používat.

II. LHůTY

Režim licencí FLEGT zavádí soubor postupů a požadavků, jehož cílem je ověřit, zda dřevo a dřevařské výrobky odesílané do Evropské unie byly získány zákonně. Zavedení tohoto režimu nesmí poškodit konkurenceschopnost dřeva a dřevařských výrobků pocházejících z Kamerunu. Zejména je třeba dbát na lhůty jejich propuštění do volného oběhu v Evropské unii tak, aby se předešlo narušení rovnováhy vůči dřevu a dřevařským výrobkům pocházejícím ze zemí, které režim licencí FLEGT nezavedly.

Společný monitorovací výbor tyto obavy zohlední. Tento problém byl výslovně zahrnut do:

- „Mandátů pro nezávislý audit systému kontroly zákonnosti“ (příloha VI, oddíl II.4),

- „Kritérií hodnocení systému zavedeného v Evropské unii pro získávání licencí FLEGT“ (příloha VIII, oddíl VI).

III. POSTUP

Dovozce předkládá licenci, která doprovází dodávku, odpovědným úřadům členského státu, pro nějž se provádí celní prohlášení za účelem propuštění této dodávky do volného oběhu v Evropské unii.

Doporučuje se, aby dovozce předložil licenci před příjezdem dodávky na území Evropské unie. Úřady pak budou moci licenci posoudit v předstihu.

Odpovědné úřady při spisové kontrole přezkoumávají pět kontrolních bodů licence:

- shodu se vzorem nebo s technickými specifikacemi licence pro Kamerun, které Evropská komise předem sdělila odpovědným úřadům,

- přítomnost originálu nebo náhradního dokladu s označením „Duplikát“ vydaného licenčním orgánem,

- je nutné, aby datum předložení licence předcházelo datu vypršení platnosti licence,

- dokument nesmí obsahovat škrty nebo opravy s výjimkou těch, které byly potvrzeny licenční orgánem.

- dokument nesmí obsahovat prodloužení doby platnosti licence, s výjimkou prodloužení uděleného licenčním orgánem.

Po tomto přezkumu v souladu s platnými vnitrostátními postupy odpovědné úřady uvědomí celní úřady o existenci, řádnosti a čísle licence. Tato informace je nutná pro celní úřady, které se dále zabývají celním prohlášením za účelem propuštění této dodávky do volného oběhu. Číslo licence uvádí na tomto prohlášení dovozce.

Během přezkumu licence mohou odpovědné úřady požadovat od licenčního orgánu Kamerunu doplňující informace pro potvrzení existence a řádnosti licence.

Dále může být rozhodnuto, že se provedou kontroly, které určí, zda je skutečná dodávka v souladu s informacemi uvedenými na licenci (v tomto případě se tato kontrola nazývá „fyzická kontrola“).

V případě, že bude rozhodnuto provést fyzickou kontrolu, úřady členského státu usilují o realizaci kontrol současně a na stejném místě, aby se uskutečnila jen jedna kontrola dodávky.

V případě fyzické kontroly jsou objem a čistá hmotnost dodávky uznány za shodné s informacemi uvedenými na licenci, pokud se objem a hmotnost dřeva a dřevařských výrobků obsažených v dodávce neodlišuje od objemu a čisté hmotnosti uvedených na odpovídající licenci o více než 10%.

IV. SCHEMATICKÉ SHRNUTÍ

Následující schéma zobrazuje postup propuštění dřeva a dřevařských výrobků pocházejících z Kamerunu a vybavených průvodní licencí FLEGT do volného oběhu v Evropské unii:

[pic]

PŘÍLOHA V

Podmínky upravující vydávání licencí FLEGT

KAPITOLA 1

Formality pro vydávání licencí

Článek 1

1. Licence FLEGT je dokument, který vydávají decentralizované útvary ministerstva lesního hospodářství ve výstupních přístavech Kamerunu, které jsou pro tyto účely určeny.

2. Licence FLEGT podepisuje licenční orgán, který byl pro tento účel vybrán.

3. Licenční orgány jsou odpovědné úřady určených útvarů. Může se jednat o:

- regionální zástupce,

- zástupce v departementech,

- vedoucí lesních a loveckých kontrolních pracovišť.

Článek 2

Licence FLEGT se vydává na základě spisu obsahujícího následující dokumenty:

- okolkovaná žádost obsahující:

- v případě fyzické osoby jméno, příjmení, občanství, profesi a místo bydliště žadatele,

- V případě právnické osoby obchodní název a sídlo společnosti a jméno ředitele,

- kopii platného osvědčení o zákonnosti, na jehož základě bylo dřevo vytěženo,

- specifikační kartu dřeva nebo dřevařských výrobků určených k vývozu.

Článek 3

1. Vydání licence FLEGT v místě nakládání potvrzuje zákonnost dřeva a dřevařských výrobků (vzhledem ke kritériím zákonnosti, zpětné sledovatelnosti, státního systému pro kontrolu lesní činnosti a ochranu zvířat) a otevírá možnost vývozu na evropský trh.

2. Postupuje se následovně:

- subjekty lesního hospodářství a příslušné útvary lesní správy si neustále předávají informace buď elektronickou cestou nebo na zabezpečených papírových dokumentech (zpětná sledovatelnost dokumentace),

- centrální útvar v Yaoundé odpovědný za kontrolu zákonnosti a decentralizované útvary ministerstva lesního hospodářství si předávají informace prostřednictvím internetu díky systému unikátního číslování a automatickým záznamům do centrální databáze (Systém druhé generace pro řízení informací v oblasti lesního hospodářství–SIGIFII a elektronická zpětná sledovatelnost).

KAPITOLA 2

Poplatky

Článek 4

Každá vydaná licence FLEGT vyžaduje zaplacení kolku FLEGT. Cena a podmínky používání jsou upřesněny ve zvláštním textu ministerstva lesního hospodářství.

KAPITOLA 3

Požadavky na licence FLEGT

Článek 5

1. Licence FLEGT může mít papírovou nebo elektronickou podobu.

2. Papírové i elektronické licence musí obsahovat informace uvedené v dodatku 1, které jsou v souladu s pokyny a vysvětlivkami uvedenými v dodatku 2.

Článek 6

1. Licence FLEGT je platná počínaje dnem svého vydání pro jednu dodávku.

2. Doba platnosti licence FLEGT nepřesáhne šest (6) měsíců. Datum ukončení platnosti je uvedeno v licenci.

3. Po uplynutí doby platnosti je licence FLEGT považována za neplatnou. Licenční orgán se může rozhodnout prodloužit dobu platnosti otři (3) měsíce. za tím účelem licenční orgán opraví a potvrdí nové datum vypršení platnosti.

4. Licence FLEGT přestane platit a musí být vrácena licenčnímu orgánu, pokud před naložením došlo ke zničení dřeva a dřevařských výrobků, na které se licence vztahuje.

Článek 7

Licence na papíře odpovídá formátu uvedenému v dodatku 1.

Článek 8

1. Licence FLEGT se vydává na formuláři schváleném stranami a popsaném v dodatcích 1 a 2.

2. Papír musí být standardního formátu A4 a musí mít čtyři kopie.

3. Barvy papírového formuláře pro každou kopii jsou následující:

a) bílá pro „Originál pro žadatele“;

b) oranžová pro kopii č.2„Pro kamerunské celní úřady“

c) žlutá pro kopii č.3„Pro celní orgány ES“

d) zelená pro kopii č.4„Pro archivaci u vydávajícího útvaru“.

Článek 9

1. Licence se vyplňují na psacím stroji nebo na počítači. v případě potřeby mohou být vyplněny rukou, jsou-li formuláře na přímopropisovacím papíře.

2. Otisky razítek licenčního orgánu se vyhotoví pomocí kovového razítka, nejlépe z oceli. Otisk razítka licenčního orgánu však může být nahrazen reliéfním tiskem kombinovaným s písmeny nebo čísly, která vzniknou perforací. Licenční orgán použije k vyznačení povoleného množství jakoukoli z hlediska padělání osvědčenou metodu, tak aby se znemožnilo vpisování číslic nebo poznámek.

3. Licence jsou vytištěny a vyplňovány ve francouzštině nebo v angličtině.

Článek 10

1. Tiskopis povolení je vyhotoven ve čtyřech výtiscích.

2. Po vyplnění, podepsání a potvrzení licenčním orgánem bude první vyhotovení (bílé), označené slovem „Originál“, předáno žadateli k předložení příslušným úřadům členského státu Evropské unie, v němž byla dodávka krytá licencí nahlášena k propuštění do volného oběhu.

3. Druhé vyhotovení (oranžové), označené „Pro kamerunské celní úřady“, je předáno žadateli k předložení příslušným celním úřadům Kamerunu.

4. Třetí vyhotovení (žluté), označené „Pro celní orgány ES“, je předáno žadateli k předložení příslušným celním úřadům členského státu Evropské unie, v němž byla dodávka krytá licencí nahlášena k propuštění do volného oběhu.

5. Čtvrté vyhotovení (zelené), označené „Pro archivaci u vydávajícího útvaru“, se ponechává u vydávajícího útvaru pro archivaci.

KAPITOLA 4

Ztráta, odcizení nebo zničení licence FLEGT

Článek 11

1. V případě ztráty, odcizení nebo zničení originálu nebo kopie pro celní orgány může žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce požádat licenční orgán o náhradní formulář na základě dokladu, který má v držení.

2. V případě ztráty, odcizení nebo zničení originálu i kopie pro celní orgány může žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce požádat licenční orgán o náhradní formulář obou těchto dokladů.

3. Licenční orgán vydá náhradní doklad (doklady) ve lhůtě jednoho měsíce od přijetí žádosti žadatele.

4. Náhradní formuláře musí obsahovat stejné informace a položky, jaké jsou uvedeny na licenci, kterou nahrazují, a to včetně čísla licence.

5. Náhradní doklad je označen slovem „DUPLIKÁT“.

6. Bude-li ztracená nebo odcizená licence opět nalezena, nesmí být dále použita a musí být vrácena licenčnímu orgánu.

Postup v případě výhrad týkajících se pravosti licence

Článek 12

1. V případě výhrad týkajících se pravosti licence FLEGT nebo náhradního dokladu požaduje odpovědný úřad Evropské unie po licenčním orgánu ověření. Pouze odpověď licenčního orgánu je považována za platnou.

2. Pokud to licenční orgán uzná za nezbytné, může požádat příslušné úřady, aby mu poslaly kopii dotčené licence nebo náhradního dokladu.

3. Pokud to licenční orgán uzná za nezbytné, odebere licenci a vydá ověřené opravené vyhotovení s referencí zrušeného dokumentu, které předá příslušným úřadům Evropské unie.

4. Je-li platnost licence potvrzena, licenční orgán uvědomí příslušné úřady, nejlépe elektronickou cestou, a vrátí kopie licence.

5. Takto vrácené kopie budou označeny ověřeným razítkem „Potvrzeno dne…“.

6. Pokud dotyčná licence není platná, licenční orgán o tom neprodleně vyrozumí příslušný orgán Evropské unie, nejlépe elektronicky.

Technické specifikace týkající se licence FLEGT v počítačové podobě

Článek 13

1. Licence FLEGT může být vydána a používána prostřednictvím počítačových systémů.

2. V členských státech Evropské unie, které nejsou k takovému počítačovému systému připojeny, se licence předkládá v papírové podobě.

DODATKY

1. Formulář licence

2. Vysvětlivky

Poznámka : formuláře musí nést státní znaky a kolky Kamerunu.

Dodatek 1

Formát licence FLEGT

[pic][pic]

Dodatek 2

Vysvětlivky

VšEOBECNÉ ÚDAJE

- VYPLňTE HůLKOVÝM PÍSMEM.

- Pokud jsou uvedeny kódy ISO, odkazují na dvoupísmenný kód země podle mezinárodní normy.

Kolonka 1 | Vydávající orgán | Uveďte název a adresu licenčního orgánu. |

Kolonka 2 | Reference osvědčení o zákonnosti | Pro účely vydávající země. |

Kolonka 3 | Číslo licence FLEGT | Uveďte číslo vydání. |

Kolonka 4 | Datum vypršení platnosti | Doba platnosti licence. |

Kolonka 5 | Země vývozu | Jedná se o partnerskou zemi, z níž bylo dřevo a dřevařské výrobky vyvezeny do ES. |

Kolonka 6 | Kód ISO | Uveďte dvoupísmenný kód partnerské země uvedené v kolonce 5. |

Kolonka 7 | Způsob dopravy | Uveďte dopravní prostředek v místě vývozu. |

Kolonka 8 | Držitel licence | Uveďte název a adresu vývozce. |

Kolonka 9 | Obchodní název | Uveďte obchodní název dřeva a dřevařského výrobku (dřevařských výrobků). |

Kolonka 10 | Položka a označení HS | Uveďte čtyřmístný nebo šestimístný číselný kód zboží podle harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží. |

Kolonka 11 | Obecné nebo vědecké názvy | Uveďte obecné nebo odborné názvy druhů dřeva použitého na výrobek. Skládá-li se výrobek z více druhů dřev, použijte zvláštní řádek pro každý druh. Nepovinný údaj v případě složených výrobků nebo složek obsahujících více nezjistitelných druhů (například dřevotřískové desky). |

Kolonka 12 | Země těžby | Uveďte zemi, v níž byly sklizeny druhy dřeva uvedené v kolonce 10. Skládá-li se výrobek z více druhů, uveďte všechny zdroje použitého dřeva. Nepovinný údaj v případě složených výrobků nebo složek obsahujících více nezjistitelných druhů. |

Kolonka 13 | Kódy ISO | Uveďte kód ISO zemí uvedených v kolonce 12. Nepovinný údaj v případě složených výrobků nebo složek obsahujících více nezjistitelných druhů. |

Kolonka 14 | Objem (m³) | Uveďte celkový objem v m³. Nepovinný údaj, pouze pokud byly vyplněny údaje uvedené v kolonce 15. |

Kolonka 15 | Čistá hmotnost | Uveďte celkovou hmotnost v kg, tj. čistou hmotnost dřevařských výrobků bez vnitřního i vnějšího balení, jiných než nosníky, vzpěry, visačky atd. Nepovinný údaj, pouze pokud byly vyplněny údaje uvedené v kolonce 14. |

Kolonka 16 | Počet jednotek | Uveďte počet jednotek, jedná-li se o nejvhodnější způsob vyjádření množství zhotoveného výrobku. Nepovinný údaj. |

Kolonka 17 | Odlišující znaky | Uveďte jakýkoli případný rozpoznávací znak, například číslo partie nebo číslo konosamentu. Nepovinný údaj. |

Kolonka 18 | Podpis a razítko vydávajícího orgánu | Kolonka musí obsahovat podpis oprávněného úředníka a úřední razítko licenčního orgánu s uvedením místa a data. |

PŘÍLOHA VI

Mandát pro nezávislý audit systému

I. ÚVOD

V rámci provádění dobrovolné dohody o partnerství se Evropská unie a Kamerun dohodly, že je nutné zavést nezávislý audit, který zajistí výkonnost a účinnost vydávání licencí FLEGT.

II. HLAVNÍ ÚKOLY

Nezávislý audit systému bude pověřen následujícími úkoly:

1. Provést audit systému kontroly zákonnosti

- Ověření shody postupu vydávání různých druhů oprávnění

- Lidské a zdroje a schopnosti,

- Postup vydávání různých druhů oprávnění,

- Ověření (na základě vzorků) udělení různých druhů oprávnění,

- Systém záznamů o oprávněních,

- Začlenění oprávnění do systému druhé generace pro řízení informací v oblasti lesního hospodářství(SIGIFII),

- Případné ověřování složení kauce u státní pokladny,

- Zveřejnění udělených oprávnění,

- Hodnocení systému vydávání osvědčení o zákonnosti

- Lidské a zdroje a schopnosti,

- Postup vydávání osvědčení o zákonnosti (uplatnění kritérií zákonnosti),

- Ověření (na základě vzorků) udělených osvědčení o zákonnosti,

- Systém záznamů o osvědčeních o zákonnosti,

- Používání a fungování SIGIF II,

- Postupy ověřování v terénu (v lese, na cestě a ve zpracovatelských provozovnách),

- Záznam zpráv z kontroly v terénu,

- Mechanismus uznávání soukromých osvědčení uznaných podle zásad, kritérií a ukazatelů platných v Kamerunu a ověření jejich shody s požadavky kritérií zákonnosti,

- Hodnocení systému zpětné sledovatelnosti

- Lidské a zdroje a schopnosti,

- Postupy kontrol v terénu (zavedení vnitrostátní strategie pro kontrolu lesní činnosti a ochranu zvířat)

- Hodnocení kontrolních činností (zahrnuje případné kontroly v terénu),

- Záznam během různých etap řetězce zpětné sledovatelnosti,

- Hodnocení vztahů mezi jednotlivými systémy, Systém druhé generace pro řízení informací v oblasti lesního hospodářství(SIGIFII), Sledování nesrovnalostí a počítačová správa sporů v lesním hospodářství (SIGICOF), Počítačový celní systém (SYDONIA) a Lepší sledování daňového výnosu (MESURE),

- Hodnocení revize/srovnání informací během celého zásobovacího řetězce.

- Hodnocení systému vydávání licencí FLEGT

- Lidské a zdroje a schopnosti,

- Postupy vydávání licencí,

- Používání a fungování SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA a MESURE,

- Ověření (na základě vzorků) vydaných licencí FLEGT,

- Systém záznamů o vydaných licencích FLEGT,

- Vypracování statistik nebo dalších konsolidovaných informací,

2. Odhalit nedostatky systému kontroly zákonnosti a nahlásit jejich zjištění Společnému výboru pro provádění dohody.

3. Posoudit účinnost nápravných opatření přijatých na základě zjištěných nedostatků uvedených v auditorských zprávách.

4. Zhodnotit účinnost procesu zavedeného Evropskou unií pro propuštění dřeva a dřevařských výrobků krytých režimem FLEGT na evropský trh. Zejména:

- lhůtu pro ověření,

- institucionální problémy mezi odpovědnými úřady a licenčním orgánem.

5. Zhodnotit systém sledování tranzitujícího dřeva.

6. Přezkoumat společnou žádost dvou zúčastněných stran týkající se jakéhokoli jiného bodu během zavádění systém kontroly zákonnosti.

III. POžADOVANÁ ZPůSOBILOST

Systémem nezávislého auditu (AIS) je pověřena nezávislá organizace prokazatelně způsobilá k provádění auditu a prokazatelně důkladně obeznámená s odvětvím lesnictví Kamerunu a/nebo Konžské pánve. Kromě toho musí vykazovat následující vlastnosti:

- není přímo zapojena do správy (těžba, zpracování a prodej dřeva) nebo do kontroly činností v odvětví lesnictví v Kamerunu; poskytovatelé služeb na základě dohody s vládou Kamerunu v rámci kontrol v odvětví lesnictví nejsou oprávněni k provádění AIS,

- nemá přímé či nepřímé zájmy vůči některé ze zúčastněných stran v odvětví lesnictví v Kamerunu ani v Evropské unii,

- má zaveden vnitřní systém kontroly kvality podle normy ISO 17021 nebo normy jí rovnocenné,

- v jejích týmech musejí prokazatelně působit odborníci na audity lesního hospodářství, zpracovatelského průmyslu, režimů zpětné sledovatelnosti se znalostí trhů Evropské unie,

- v jejích týmech musí prokazatelně působit odborníci s dostatečnou zkušeností s Kamerunem a/nebo jinou oblastí Konžské pánve,

- má podporovat zapojení odborníků ze subregionu spolu s mezinárodními odborníky.

IV. METODOLOGIE

Systém nezávislého auditu se provádí za základě zdokumentovaných postupů.

- AIS musí jednat v souladu s dokumentovanou strukturou správy, s politikami a postupy, které splňují veřejně dostupné podmínky stanovené v příručce mezinárodně uznávaných osvědčených postupů,

- AIS vypracuje harmonogram auditu v následující frekvenci: 6 měsíců po skutečném zavedení sytému kontroly zákonnosti, dále jednou ročně po skončení úvodního období a po potvrzení, že systém funguje efektivně,

- AIS se bude pokud možno provádět během prvního trimestru roku,

- Postupy, které se opírají o dokumentaci, slouží jako vodítko pro ověřování (na základě vzorků) dokumentace, záznamů a dalších činností,

- Všechna zjištění během auditu musí být zdokumentována,

- Zjištění provedená při auditu povedou k určení systémových problémů,

- Auditorská zpráva musí obsahovat veškeré potřebné informace o programu a provedených zjištěních, Osnova zpráv z auditu a souhrnných zpráv bude muset být poskytnuta v rámci zdokumentovaných postupů,

- AIS zavede systém přijímání a vyřizování stížností podaných na něho samého.

V. ZDROJE INFORMACÍ

AIS se provádí za použití všech dostupných zdrojů informací. Zejména se jedná o:

1. Zprávy z neustálých kontrol na pracovištích odvětví lesního hospodářství zajišťovaných v rámci strategie pro kontrolu lesní činnosti a ochranu zvířat;

2. Informace pocházející ze systému kontroly zákonnosti a jeho čtyř složek:

- ověřování shody postupu udílení oprávnění,

- ověřování systému vydávání osvědčení o zákonnosti,

- ověřování systému zpětné sledovatelnosti,

- ověřování systému vydávání licencí;

3. Ostatní úřady:

- celní orgány,

- daňové orgány (program zabezpečení příjmů z lesního hospodářství);

4. Informace pocházející z mechanismů vnější kontroly:

- nezávislé sledování pro kontrolu a sledování přestupků v oblasti lesního hospodářství, které si klade za cíl posílení kontrolních kapacit ministerstva lesního hospodářství a poskytuje nezávislé zdroje informací o odvětví lesního hospodářství,

- obecná dozorčí společnost (SGS), která je pověřena fyzickou inspekcí klád s cílem zabezpečit daňové příjmy,

- systémy dobrovolné soukromé certifikace zákonnosti a zpětné sledovatelnosti uznávané podle zásad, kritérií a ukazatelů platných v Kamerunu, jakož i uznávaná osvědčení o udržitelném rozvoji (jako například „Forest Stewardship Council“),

- další mechanismy sledování těžby dřeva v Kamerunu, které poskytují důležité informace o zákonných činnostech;

5. Návštěvy třetích stran v terénu;

6. Informace získané od dalších organizací (specializované nevládní organizace, atd.);

7. Zprávy odpovědných úřadů Evropské unie;

8. Jakýkoli jiný zdroj informací, který AIS považuje za účelný;

9. Audity zveřejněné v dalších zemích, které zavedly režim licencí FLEGT.

VI. ZPRÁVY

Každá zpráva AIS bude obsahovat:

i) kompletní zprávu určenou stranám obsahující veškeré náležité informace o programu auditu a funkčnosti systému kontroly zákonnosti a vydávání licencí FLEGT,

ii) shrnující zprávu určenou ke zveřejnění vypracovanou na základě kompletní zprávy a shrnující hlavní závěry a zjištěné nedostatky systému.

AIS předá předběžnou zprávu Společné radě pro provádění dohody prostřednictvím Společného monitorovacího výboru pro dohled nad dohodou. AIS budou předány související připomínky za účelem dokončení zprávy. AIS bude povinen poskytnout veškeré nezbytné informace a požadovaná vysvětlení. Závěrečná zpráva bude vycházet z předběžné zprávy, do níž budou doplněna veškerá vysvětlení poskytnutá jednou či druhou stranou a případné reakce AIS na tato vysvětlení. AIS předloží konečnou zprávu Radě. Pokud Rada zaujme kladné stanovisko, Kamerun tuto zprávu zveřejní. Zprávy AIS a veškerá nezbytná nápravná opatření budou projednávána v Radě. Tato nápravná opatření budou dále oznamována AIS.

VII. PODMÍNKY NÁBORU

AIS bude vybrán v souladu s právními předpisy platnými v Kamerunu. Vláda Kamerunu uzavře smlouvu s AIS na základě konzultace s Evropskou unií za použití zdokumentovaných a transparentních postupů výběru.

PŘÍLOHA VII

Zveřejňované informace

1. Strany se dohodly, že zajistí důkladné obeznámení s dobrovolnou dohodou o partnerství a režimu licencí FLEGT ze strany všech účastníků. Přístup k informacím týkajícím se cílů, zavádění, sledování a kontroly umožní dokonalé pochopení procesů, jakož i zapojení všech zúčastněných stran do realizace cílů dohody. Tento transparentní přístup posílí pověst kamerunských dřevařských výrobků na evropském trhu a pro podniky vyvážející dřevo do Evropy vytvoří příznivější podmínky pro investice.

2. Informace ohledně činností spojených s režimem licencí FLEGT budou uvedeny ve výroční zprávě, kterou zveřejní Společná rada pro provádění dohody (Rada). za tímto účelem povede Společný monitorovací výbor pravidelné společné mise, které budou hodnotit účinnost a dopad dohody. Výroční zpráva o režimu licencí FLEGT bude na základě informací od obou stran obsahovat zejména údaje o:

a) množství dřeva a dřevařských výrobků vyvezených do Evropské unie v režimu licencí FLEGT podle příslušných položek kódů SH/CEMAC a podle cílových členských států Evropské unie;

b) počtu licencí FLEGT vydaných Kamerunem, pokrocích v plnění cílů a plánovaných činností ve lhůtě stanovené dohodou a veškerých dalších tématech týkajících se provádění dohody;

c) opatřeních, jejichž účelem je zabránit jakékoli možnosti vývozu dřeva a dřevařských výrobků nezákonného původu na trhy mimo Evropskou unii nebo jejich prodeji na vnitrostátním trhu;

d) množství dřeva a dřevařských výrobků dovezených do Kamerunu nebo přes Kamerun tranzitujících;

e) opatřeních přijatých na ochranu před dovozy dřeva a dřevařských výrobků nezákonného původu za účelem zachování neporušenosti režimu licencí FLEGT;

f) případech neshody s režimem licencí FLEGT v Kamerunu a opatření podniknutá k řešení těchto případů;

g) množství dřeva a dřevařských výrobků dovezených do Evropské unie v rámci režimu licencí FLEGT podle příslušných položek SH/CEMAC a podle dovážejících členských států Evropské unie;

h) množství dřeva a dřevařských výrobků dovezených do Evropské unie v rámci režimu licencí FLEGT podle země původu (dodá Evropská unie);

i) informacích o ceně na úrovni mezinárodního trhu;

j) počtu licencí FLEGT přijatých Evropskou unií;

k) počtu případů a množství dřeva a dotčených dřevařských výrobků, na něž byl uplatněn čl. 10 odst. 1 a 2[45].

3. Další údaje a zprávy budou zveřejněny s cílem umožnit zúčastněným stranám přístup k informacím potřebným pro sledování provádění dohody. Tento přístup k informacím by měl rovněž posílit řádnou správu v odvětví lesnictví. Tyto informace budou zveřejněny prostřednictvím internetových stránek obou zúčastněných stran. Konkrétně budou tyto informace obsahovat následující prvky:

Zákonné informace

- kritéria zákonnosti,

- odkazy na veškeré platné právní předpisy, nařízení a normativní dokumenty uvedené v příloze II,

- texty veškerých zákonů, které se použijí v odvětví lesního hospodářství, a jejich následných změn,

- lesní zákon (texty zákonů a předpisů),

- prováděcí předpisy,

- seznam mezinárodních smluv a dohod (podepsaných nebo ratifikovaných),

- text Dobrovolné dohody o partnerství, přílohy a následné změny,

- zákoník práce a hlavní právní předpisy týkající se této oblasti v odvětví lesního hospodářství,

- Všeobecný daňový zákoník a finanční zákony,

- seznam soukromých systémů certifikace zákonnosti/udržitelnosti, které byly uznány a schváleny ministerstvem lesního hospodářství,

Údaje o výrobě

- celkové roční množství výroby klád,

- roční povolený objem podle dřevin, oprávnění a podle společnosti,

- roční zpracovaný objem podle typu výrobku, podle dřevin a podle společnosti,

- roční objem vyvezených klád podle dřevin (celkem a do Evropské unie),

- roční objem dřeva a dřevařských výrobků dovezených do Kamerunu podle země,

- roční objem dřeva prodaného na veřejných dražbách.

Informace o udělení

- seznam platných oprávnění se jmény společností, kterým byla udělena,

- seznam vydaných ročních povolení k činnosti/ročním osvědčení o těžbě,

- mapa polohy platných oprávnění k těžbě,

- mapa polohy ploch zpřístupněných pro roční těžbu,

- oficiální plocha platných oprávnění k těžbě a cena za jejich přidělení (roční poplatek z lesního hospodářství),

- různá oznámení o výběrovém řízení (prodej vykáceného dřeva, povolení ke sběru dřeva, povolení pro stavebního dřevo atd.),

- informace o předkupním právu,

- seznam o ročním počtu výběrů zabezpečené dokumentace (pracovní deníky DF10 a nákladní listy),

- závěry meziministerské komise o udílení oprávnění,

- seznam společností majících povolení k vykonávání činnosti (těžební, zpracovatelské, inventarizační, obhospodařování),

- oznámení o zahájení činnosti pro povolení ke sběru dřeva.

Informace o obhospodařování

- zmocnění, úlohy a odpovědnost ministerských resortů odpovědných za obhospodařování,

- seznam koncesí v rámci obhospodařování,

- seznam obecních lesů a jejich ploch,

- plochy udělených koncesí na lesní podnikání,

- plochy koncesí na lesní podnikání zapojených do obhospodařování (včetně ročních plánů činnosti a pětiletých hospodářských plánů),

- plochy koncesí na lesní podnikání se schváleným plánem obhospodařování,

- plochy certifikovaných koncesí na lesní podnikání,

- dokumentace ke schváleným plánům obhospodařování,

- zadávací podmínky,

- studie dopadu na životní prostředí.

Údaje o zpracování

- seznam společností majících povolení k vykonávání zpracovatelské činnosti,

- umístění zpracovatelských provozoven (adresa a/nebo geografické údaje zpracovatelských provozoven),

- zpracovatelské kapacity na zpracovatelskou provozovnu (% skutečně využívané kapacity),

- objem na vstupu do závodu/společnosti,

- objem na výstupu ze závodu/společnosti,

- zásoby na konci činnosti.

Informace o vývozu

- údaje o tranzitujícím dřevu,

- údaje o vývozu podle dřevin, podle země a podle společnosti.

Informace o systému kontroly zákonnosti

- konečný popis systému kontroly zákonnosti,

- postup vydávání osvědčení o zákonnosti a licencí FLEGT,

- celostátní strategie a podmínky kontrol,

- zprávy nezávislého pozorovatele o udílení oprávnění,

- zprávy nezávislého pozorovatele o kontrole odvětví lesního hospodářství,

- zprávy kontrolních pracovních skupin,

- seznam vydaných osvědčení o zákonnosti,

- seznam vydaných licencí FLEGT,

- zamítnuté žádosti o osvědčení,

- zamítnuté žádosti o licenci FLEGT.

Informace o auditu

- podmínky zadání auditů,

- postup náboru auditora,

- výsledky auditu,

- stížnosti na audit a jejich řešení,

- uplatňování nápravných opatření.

Informace o finančních transakcích

- seznam sporů v odvětví lesního hospodářství (rejstřík přestupků),

- výroční zpráva o příjmech z lesnictví,

- roční úhrady ročního poplatku z lesního hospodářství za každé oprávnění,

- seznam plateb místních a vnitrostátních daní,

- seznam pokut za přestupky,

- seznam urovnaných sporů.

Informace o institucionálních vazbách

- struktura a činnost Společného monitorovacího výboru,

- zpráva Společného monitorovacího výboru,

- struktura a činnost Státního výboru pro monitorování,

- zpráva Státního výboru pro monitorování,

- struktura a činnost Meziministerského výboru pro monitorování propojení,

- zpráva Meziministerského výboru pro monitorování propojení,

- seznam licenčních orgánů,

- seznam odpovědných orgánů,

- zprávy odpovědných orgánů.

4. Strany se zavazují zajistit transparentnost činností prováděných v rámci dobrovolné dohody o partnerství. v tomto duchu umožní přístup ke všem informacím považovaným za užitečné v konkrétním případě žádosti podané jinou stranou tohoto odvětví.

5. Prostředky a způsob pro zveřejnění informací musí obsahovat zejména následující prvky:

- oficiální zprávy,

- internetové stránky (MINFOF, CE, GLIN[46]),

- platformu pro provádění určenou pro více zúčastněných stran,

- veřejná zasedání,

- tiskové konference,

- filmy,

- rozhlas a televizi.

PŘÍLOHA VIII

Kritéria hodnocení systému kontroly zákonnosti

Tato dohoda stanoví zavedení systému kontroly zákonnosti (SVL) s cílem zaručit, že veškeré dřevo a dřevařské výrobky uvedené v dohodě a vyvážené z Kamerunu do Evropské unie byly získány zcela zákonně. SVL se musí opírat o následující součásti:

- definici dřeva zákonného původu , která uvádí zákony, které je nutno dodržet, aby mohla být vydána licence,

- kontroly dodavatelského řetězce umožňující sledovat pohyb dřeva z místa těžby až do místa vývozu,

- postupy ověřování souladu se všemi prvky definice zákonnosti a kontroly dodavatelského řetězce,

- postupy vydávání osvědčení o zákonnosti a licencí FLEGT,

- a nezávislý audit , který má poskytnout záruku, že systém funguje plánovaným způsobem.

SVL podléhá nezávislému technickému hodnocení dříve, než bude režim licencí plně v provozu. Podmínky zadání budou společně schvalovány zúčastněnými stranami prostřednictvím Společného monitorovacího výboru pro dohled nad dohodou. Tato hodnotící kritéria určují výsledky, jichž by měl SVL dosáhnout, a poslouží jako základ podmínek zadání hodnocení. Hodnocení směřuje zejména:

- k přezkumu popisu systému se zvláštním zřetelem k případným přezkumům po podpisu APV-FLEGT a

- k rozboru fungování systému v praxi.

I. DEFINICE ZÁKONNOSTI

Dřevo zákonného původu musí být definováno na základě platných kamerunských zákonů. Použitá definice musí být jednoznačná, objektivně kontrolovatelná a použitelná po operativní stránce. Musí mimo jiné převzít alespoň zákony, které upravují následující oblasti.

Právo těžby: propůjčení zákonných práv k těžbě dřeva v oblastech zákonem k tomu určených.

Pracovní činnosti v lesnictví: plnění právních požadavků na správu lesů, zejména shoda s odpovídajícími právními předpisy o životním prostředí a práci.

Daně a poplatky: plnění právních požadavků na placení daní, nájemného a poplatků přímo spojených se sklizní dřeva a právy na sklizeň.

Jiní uživatelé: dodržování případných pozemkových nebo užívacích práv k půdě a zdrojům třetích stran, která mohou být dotčena právy na sklizeň dřeva.

Obchod a clo: splnění právních požadavků na obchodní jednání a celní řízení.

Lze jasně určit právní nástroj, který je základem každé součásti definice?

Jsou přesně určena kritéria a ukazatele, které umožní stanovit míru shody s každou částí definice?

Jsou kritéria/ukazatele zřejmé, objektivní a použitelné z provozního hlediska?

Umožňují ukazatele a kritéria jasné vymezení úlohy a odpovědnosti jednotlivých účastníků a hodnotí ověření výkonnost všech dotyčných účastníků?

Pokrývá definice zákonnosti výše uvedené hlavní oblasti stávajících právních předpisů? Pokud ne, proč byly určité oblasti právních předpisů ponechány stranou?

Zohlednily účastnické strany při vypracování definice všechny hlavní oblasti platných právních předpisů?

Obsahuje systém kontroly zákonnosti hlavní právní ustanovení určená při předběžných jednáních mezi jednotlivými zúčastněnými stranami?

Byla definice zákonnosti a soustava kritérií kontroly zákonnosti změněna po uzavření APV-FLEGT? Byly definovány ukazatele a kritéria pro ověření těchto změn?

II. KONTROLA ZÁSOBOVACÍHO řETěZCE

Systémy určené ke kontrole zásobovacího řetězce musejí zaručit věrohodnou zpětnou sledovatelnost dřevařských výrobků v průběhu celého zásobovacího řetězce od sklizně nebo místa dovozu až do místa vývozu. Nebude pokaždé nezbytné fyzicky vysledovat konkrétní kládu, nakládku nebo dřevařský výrobek od místa vývozu až k lesu, z něhož pochází, bude však zapotřebí zaručit zpětnou sledovatelnost mezi lesem a prvním místem, v němž dochází k míšení různých výrobků (např. dřevařský terminál nebo zpracovatelský provoz).

II a Práva k těžbě

Oblasti, v nichž byla propůjčena práva k těžbě lesních zdrojů, a nabyvatelé těchto práv byli jasně určeni.

Zaručuje systém kontroly, že do zásobovacího řetězce vstupuje pouze dřevo, které pochází z lesní oblasti s řádně propůjčeným a uznatelným právem k těžbě?

Zaručuje systém kontroly, že podniky, které sklízejí dřevo, skutečně získaly příslušná práva k těžbě pro dotyčné lesní oblasti?

Byly zveřejněny postupy udílení práv k těžbě a informace o propůjčených právech k těžbě a jejich nabyvatelích?

II b Systémy kontroly zásobovacího řetězce

Byly vytvořeny účinné mechanismy zpětné sledovatelnosti dřeva v průběhu celého zásobovacího řetězce od sklizně až do místa vývozu.

Přístup použitý pro zjištění totožnosti dřeva se může měnit, od používání visaček u kusových artiklů až po nahlížení do průvodní dokumentace nákladu nebo dodací partie. Zvolená metoda musí zohlednit druh a hodnotu dřeva, jakož i riziko příměsi nezákonného nebo neověřeného dřeva.

Byly všechny zásobovací řetězce určeny a popsány v systému kontroly?

Byly všechny etapy zásobovacího řetězce určeny a popsány v systému kontroly?

Byly stanoveny a zdokumentovány metody jak určení původu výrobku, tak zamezení příměsi dřeva neznámého původu v následujících etapách zásobovacího řetězce:

- dřevo v lese,

- přeprava,

- provizorní skladování,

- příjezd do provozu prvního zpracování,

- zpracovatelské provozovny,

- provizorní skladování,

- přeprava,

- příjezd do místa vývozu?

Které orgány byly pověřeny kontrolou přesunů dřeva? Disponují přiměřenými lidskými a jinými zdroji pro zdárné provedení kontroly?

Existuje záznam o ověření výsledků vyvinutých a používaných postupů kontroly?

Je provádění postupů jasně definováno a sděleno všem zúčastněným stranám?

II c Množství

Byly vytvořeny odolné a účinné mechanismy zjišťování a evidence množství dřeva nebo dřevařských výrobků v každé etapě zásobovacího řetězce, zejména spolehlivé a přesné odhady objemu dřeva na stojato u každé kvóty kácení ještě před začátkem těžby.

Přináší systém kontroly kvantitativní údaje o vstupu do následujících etap zásobovacího řetězce a o výstupu z něho:

- dřevo nastojato,

- klády v lese,

- přepravované a skladované dřevo,

- příjezd do provozu prvního zpracování,

- kontrola ve zpracovatelských provozovnách,

- příjezd do místa vývozu?

Které organizace byly pověřeny vkládáním kvantitativních údajů do systému kontroly? Jak jsou tyto organizace propojeny? Jsou zaměstnanci těchto organizací standardním způsobem zaškoleni do správy údajů?

Jaká je kvalita kontrolovaných údajů?

Pokud odpovědnost nese více organizací, jak je zaručeno, že se kontrola a správa údajů provádí všude stejným způsobem?

II d Revize údajů

Všechny kvantitativní údaje jsou registrovány tak, aby mohly být bezodkladně porovnány s předešlými a následnými články řetězce. Spolehlivá revize dat se provádí pro celý dodavatelský řetězec.

Jsou všechny kvantitativní údaje registrovány tak, aby mohly být bezodkladně porovnány s předešlými a následnými články řetězce?

Byly vypracovány metody pro posouzení shody vstupů surového dřeva s výstupy hotových výrobků na pile a dalších provozech?

Lze spolehlivě revidovat údaje podle jednotlivých artiklů nebo dodacích partií dřevařských výrobků v průběhu celého zásobovacího řetězce?

Jaké informační systémy a techniky se používají k uchovávání a revizi údajů, jakož i pro jejich evidenci? Byly vypracovány účinné systémy ochrany údajů?

Jakým způsobem se zabraňuje nepovolenému přístupu k údajům (zabezpečení systému)?

Jakým způsobem je zaručena spolehlivost systému ukládání údajů?

Která organizace byla pověřena revizí údajů? Disponuje lidskými a jinými zdroji vhodnými pro zdárný výkon správy údajů?

Které informace o kontrole zásobovacího řetězce jsou zveřejňovány?

Jak získají zúčastněné strany přístup k těmto informacím?

II e Smíšení ověřeného zákonného dřeva s dřevem odsouhlaseným jiným způsobem

Je-li povoleno smíšení klád nebo dřeva z ověřených zákonných zdrojů s kládami nebo dřevem z jiných zdrojů, bude proveden dostatečný počet kontrol za účelem vyřazení dřeva z neznámých zdrojů nebo sklizeného bez zákonného práva k těžbě.

Povoluje systém kontroly smíchat ověřené dřevo s jiným odsouhlaseným dřevem (např.: s dřevem dovezeným nebo dřevem pocházejícím z lesní oblasti, v níž byla propůjčena zákonná práva ke sklizni, která však dosud nespadá do komplexního procesu kontroly)?

Jaká kontrolní opatření jsou uplatňována v tomto případě? Zaručují kontroly například, že nahlášené objemy na kontrolovaných výstupech nepřekračují součet kontrolovaných objemů na vstupech v každé etapě?

Quelles sont les conditions d’introduction des bois saisis qui sont vendus aux enchères publiques dans la chaîne d’approvisionnement et est-ce qu’on prévoit une vérification fiable?

II f Dovážené dřevařské výrobky

Jsou prováděny příslušné kontroly, které dbají na to, aby dřevo a dřevařské výrobky byly dováženy zákonně.

Jak je prokazována zákonnost dovozu dřeva a dřevařských výrobků?

Pomocí jakých údajů lze prokázat, že dovážené výrobky pocházejí ze stromů legálně sklizených v třetí zemi?

Zjišťuje SVL původ každého dováženého dřeva a dovážených dřevařských výrobků v průběhu celého zásobovacího řetězce?

Je při použití dováženého dřeva možno určit podle licence FLEGT zemi jeho původu, jakož i zemi původu složek ve složených výrobcích?

Zaručuje používání čárových kódů na dovezeném dřevu, že s licencí FLEGT bude vyváženo pouze dřevo a dřevařské výrobky vytěžené a zpracované zákonným způsobem? Například co se stane s dovezeným dřevem po první etapě zpracování? Jakým způsobem se vyznačuje cejch? Jak bude tento cejch změněn po dalších etapách zpracování)?

III. OVěřOVÁNÍ

Ověřování spočívá v provádění kontrol za účelem záruky zákonnosti dřeva. Musí být dostatečně důrazné a účinné, aby umožnilo odhalení jakéhokoli neplnění požadavků, buď v lese, nebo v průběhu zásobovacího řetězce, a včasné přijetí opatření k nápravě.

IIIa Organizace

Ověřování provádí vláda, jiný orgán nebo společně za pomoci příslušných zdrojů, systémů správy, kvalifikovaných a školených zaměstnanců, jakož i spolehlivých a účinných mechanismů kontroly střetů zájmů.

Určila vláda jeden nebo více orgánů, které převezmou ověřování? Je zmocnění (a s ním spojené pravomoci) zřejmé a veřejně známé?

Je odpovědnost jasně rozdělena? Jsou jasně stanoveny požadované dovednosti spojené s touto odpovědností? Jakým způsobem jsou prováděny?

Jakým způsobem se útvary odpovědné za kontrolu zákonnosti ujišťují o maximální míře spolupráce a racionalizované správy údajů mezi správními orgány zapojenými do kontrol v odvětví lesního hospodářství (MINEP – MINFI – atd.)?

Disponuje orgán pověřený ověřováním příslušnými zdroji ke zdárnému provedení ověření definice zákonnosti a systémů kontroly zásobovacího řetězce dřeva?

Je orgán pověřený ověřováním vybaven řádně dokumentovaným systémem správy, který:

- zaručuje odpovídající způsobilost a zkušenosti pracovníků ověřovacího orgánu,

- používá systém vnitřní kontroly/vnitřního dohledu,

- zahrnuje mechanismy kontroly střetů zájmů,

- zaručuje transparentnost systému,

- stanovuje a používá metodologii ověřování,

- používá veřejnosti přístupný mechanismus správy stížností?

III b Ověřování z hlediska definice zákonnosti

Existuje jasné vymezení toho, co musí být ověřeno. Metodologie ověřování je dokumentována a má zajistit, že kontrolní proces bude systematický, transparentní, bude se opírat o důkazy, bude probíhat v pravidelných intervalech a obsáhne vše, co je zahrnuto v definici.

Zahrnuje metodologie ověřování všechny součásti definice zákonnosti a obsahuje kontroly shody se všemi stanovenými ukazateli?

Vyžaduje ověřování:

- kontroly dokumentů, výkazů těžby a kontroly v terénu (třeba i neohlášené),

- získávání informací od vnějších zúčastněných stran,

- vedení záznamů o kontrolní činnosti, aby mohli vnitřní auditoři a nezávislý kontrolor provádět kontroly?

Jsou jasně vymezeny a uplatňovány odpovědnost a institucionální úlohy?

Jsou zveřejňovány výsledky ověřování z hlediska definice zákonnosti? Jak získají zúčastněné strany přístup k těmto informacím?

III c Ověřování systémů kontroly zásobovacího řetězce

Byl jasně vymezen rozsah působnosti, který upřesňuje, co musí být ověřeno, a který zahrnuje celý zásobovací řetězec od sklizně až po vývoz. Metodologie ověřování je dokumentována a má zajistit, že kontrolní proces bude systematický, transparentní, bude se opírat o důkazy, bude probíhat v pravidelných intervalech, obsáhne vše, co je zahrnuto v rozsahu působnosti, a počítá s pravidelným a bezodkladným ověřováním údajů v každé etapě řetězce.

Zahrnuje metodologie ověřování v úplnosti ověřování kontrol zásobovacího řetězce?

Je toto v metodologii ověřování řádně upřesněno?

Co dokazuje, že skutečně proběhlo ověřování kontrol zásobovacího řetězce?

Jsou jasně vymezeny a uplatňovány odpovědnost a institucionální úlohy?

Byly výsledky ověřování zásobovacího řetězce zveřejněny? Jak získají zúčastněné strany přístup k těmto informacím?

III d Neshoda

Byl vypracován operativní a účinný mechanismus použití a uplatňování příslušných nápravných opatření v případě zjištěných přestupků.

Stanoví systém ověřování výše uvedený požadavek?

Byly vytvořeny mechanismy nápravy neshody? Jsou uplatňovány v praxi?

Jsou přestupky a přijatá nápravná opatření příslušným způsobem evidovány? Je hodnocena účinnost nápravných opatření?

Které údaje o zjištěných přestupcích jsou zveřejňovány?

IV. LICENCE

Kamerun pověřil licenční orgán plnou odpovědností za vydávání licencí FLEGT. Licence FLEGT se udělují na dodávky nebo subjektům lesního hospodářství.

IV a Organizace

Který orgán je pověřen vydáváním licencí FLEGT?

Byla jasně vymezena a zveřejněna úloha licenčního orgánu a jeho zaměstnanců z hlediska udílení licencí FLEGT?

Byly stanoveny požadavky na kompetentnost a byla zavedena interní kontrola zaměstnanců licenčního orgánu?

Je licenční orgán vybaven příslušnými zdroji pro plnění svého poslání?

IV b Vydávání licencí FLEGT

Dodržuje licenční orgán dokumentované postupy vydávání licencí?

Byly tyto postupy zveřejněny, včetně případných stanovených poplatků?

Co dokazuje, že jsou tyto postupy řádně uplatňovány v praxi?

Jsou vydané i odmítnuté licence příslušným způsobem evidovány?

Jsou v evidenci uvedeny podklady, na jejichž základě byly licence vydány?

IV c Licence vydané na dodávky

Je licence vydávána na jedinou dodávku?

Je zákonnost vývozní dodávky prokázána prostřednictvím vládních systémů kontroly a zpětné sledovatelnosti?

Jsou požadavky pro vydávání licencí jasně specifikovány a jsou vývozcům k dispozici?

Obeznámili se vývozci dokonale s kritérii vydávání licencí FLEGT?

Které údaje o udělených licencích jsou zveřejňovány?

V. SMěRNICE O NEZÁVISLÉM AUDITU SYSTÉMU

Nezávislý audit systému (AIS) je nezávislou činností orgánů vydávajících předpisy pro odvětví lesnictví v Kamerunu. Jeho účelem je zajistit důvěryhodnost režimu licencí FLEGT kontrolováním, že všechny aspekty kamerunského systému kontroly zákonnosti fungují zamýšleným způsobem.

V a Institucionální ustanovení

Ustanovení orgánu: Kamerun úředně povolil činnost AIS a umožňuje mu, aby fungoval účinně a transparentně.

Nezávislost se zřetelem k dalším složkám systému kontroly zákonnosti: Byl jasně stanoven rozdíl mezi orgány a osobami, které se podílejí na správě nebo právní úpravě lesních zdrojů, a těmi, které se účastní nezávislého auditu.

- Klade vláda na nezávislého auditora dokumentované požadavky ohledně nezávislosti?

- Bylo stanoveno, že orgánům nebo osobám s obchodními zájmy nebo s institucionální úlohou v odvětví lesnictví pocházejícím zobou zúčastněných stran nebude povoleno vykonávat funkci nezávislého auditora?

Jmenování nezávislého auditora: Nezávislý auditor byl jmenován prostřednictvím transparentního mechanismu a jeho činnost podléhá jasným a veřejně známým pravidlům.

- Zveřejnila vláda podmínky zadání nezávislého auditu?

- Zdokumentovala vláda postupy jmenování nezávislého auditora a zveřejnila je?

Zavedení mechanismu vyřizování stížností: Byl vytvořen mechanismus řešení stížností a sporů, které vyplývají z nezávislého auditu. Tento mechanismus umožňuje řešit jakoukoli stížnost, která se týká fungování režimu licencí.

- Byl vytvořen dokumentovaný mechanismus řešení stížností a mohou jej využívat všechny zúčastněné strany?

- Je zřejmé, jak jsou stížnosti přijímány, dokumentovány, předávány (popřípadě) vyššímu stupni a jak jsou vyřizovány?

V b Nezávislý auditor

Organizační a technické požadavky: Nezávislý auditor vykonává činnost nezávisle na ostatních složkách systému záruky zákonnosti a v souladu s dokumentovanou strukturou správy a s jednáním a postupy, které jsou v souladu se zavedenou, mezinárodně uznávanou praxí.

- Pracuje nezávislý auditor podle dokumentovaného systému správy, který je v souladu s požadavky směrnice ISO 17021 nebo obdobnými normami?

Metodologie auditu: Metodologie nezávislého auditu se opírá o získané důkazy a ověřování se provádí v přesně stanovených intervalech.

- Upřesňuje metodologie nezávislého auditu, že veškeré výsledky se opírají o objektivní důkazy o fungování SVL?

- Upřesňuje metodologie maximální časové intervaly, v nichž bude každá součást SVL ověřována?

Rozsah působnosti auditu: Nezávislý auditor pracuje podle podmínek zadání, které jasně stanoví, co musí být předmětem auditu, a zahrnují veškeré ujednané požadavky ohledně vydávání licencí FLEGT.

- Zahrnuje metodologie nezávislého auditu všechny složky SVL a uvádí hlavní kontroly účinnosti?

Oznamovací povinnosti: AIS předá předběžnou zprávu Společné radě pro provádění dohody (Rada) prostřednictvím Společného monitorovacího výboru pro dohled nad dohodou. Zprávy nezávislého auditora a všechna nápravná opatření budou projednávána ve Společném monitorovacím výboru.

- Upřesňují podmínky zadání nezávislého auditu požadavky na zprávy a časové intervaly těchto zpráv?

- Upřesňují podmínky zadání nezávislého auditu a postupy Společného monitorovacího výboru postup zveřejňování výsledků auditu?

VI. KRITÉRIA HODNOCENÍ SYSTÉMU ZAVEDENÉHO V EVROPSKÉ UNII PRO ZÍSKÁVÁNÍ LICENCÍ FLEGT

Nařízení týkající se FLEGT a jeho prováděcí opatření přepokládají postupy zavádění systému licencí FLEGT, včetně postupů umožňujících ověřit, zda dřevařské výrobky pocházející z Kamerunu určené k propuštění na trh Evropské unie jsou skutečně kryty licencí FLEGT. Pro tyto postupy je mimo jiné nezbytné, aby členské státy jmenovaly odpovědný orgán, který bude mít tuto pravomoc.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nová opatření zaváděná konkrétně pro provádění systému FLEGT, uskuteční se nejprve hodnocení, které přezkoumá, do jaké míry je Evropská unie připravena, co se týče ověřování licencí FLEGT.

Byly v každém členském státě jasně stanoveny odpovědné orgány? Byla tato informace zveřejněna?

Byly postupy pro zpracování licencí FLEGT zavedeny ve všech členských státech? Byly tyto postupy zveřejněny?

Byly zavedeny odpovídající právní předpisy a nařízení, jakmile členské státy usoudily, že je to nutné?

Byly stanoveny metody komunikace mezi odpovědnými orgány a celními orgány?

Byly zavedeny postupy, které Evropské unii nebo jakékoli osobě či orgánu pověřenému Evropskou unií umožní přístup k relevantním dokumentům a údajům a které zabrání vzniku problémů, jež by mohly narušit řádné fungování systému licencí FLEGT?

Byly zavedeny postupy poskytující nezávislému auditorovi přístup k relevantním dokumentům a údajům?

Byly mezi členskými státy a Evropskou komisí dojednány metody podávání zpráv? Byly vypracovány a přijaty postupy zveřejňování těchto zpráv?

Počítají postupy s možností existence dřeva vybaveného licencí FLEGT, jehož vstup však nebude povolen? Existují postupy pro nahlášení neshody v licencích a pro řešení situací, kdy došlo k protiprávnímu jednání?

Byly zveřejněny informace týkající se pokut v případě různých přestupků?

PŘÍLOHA IX

Harmonogram provádění dohody

1. Zvýšení zájmu a informovanosti zúčastněných stran a veřejnosti |1.1 Vypracování plánu komunikace |x | | | | | | | | | | 1.2 Hodnocení a úprava plánu komunikace | |x |x | x | | | | | | | 1.3 Provádění plánu komunikace |x |x |x | x | x | x | x | x | | | 1.4 Zavedení platformy pro výměnu mezi zeměmi COMIFAC |x |x |x | | | | | | | | 1.5 Provádění komunikačních akcí týkajících se informovanosti a názoru v mezinárodním měřítku (stejné jako 9.4, 9.5, 9.6?) |x |x |x | | | | | | | | 1.6 Realizace propagačních akcí |x |x |x | x | x | x | x | x | | | 1.7 Zvýšení zájmu zúčastněných stran o prvky dobrovolné dohody o partnerství |x |x |x | x | x | x | x | x | | 2. Podpora kamerunských výrobků, které jsou předmětem licence FLEGT, na evropském trhu |2.1 Vypracování plánu podpory/studie proveditelnosti pro značku „FLEGT- Kamerun“ | |x |x | | | | | | | | 2.2 Označování výrobků „FLEGT-Kamerun“ | | | |x | | | | | | | 2.3 Ochrana a správa značky | | | |x |x |x |x |x | | | 2.4 Podpora výrobků „FLEGT-Kamerun“ na cílených trzích |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 2.5 Zvýšení zájmu evropské veřejnosti |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 2.6 Podpora SVL na dalších mezinárodních trzích (USA, Čína, atd.) | | |x |x |x |x |x |x | | 3. Institucionální úpravy |3.1 Organizace centrální struktury | |x |x | | | | | | | | 3.2 Organizace periferních struktur (Douala, Kribi…) | |x |x | | | | | | | | 3.3 Zavedení Společné rady pro provádění dohody a Společného monitorovacího výboru pro dohled nad dohodou |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 3.4 Zavedení a fungování Společného monitorovacího výboru pro dohled nad dohodou |x |x |x |x |x |x |x |x | | 4. Posílení kapacit |4.1 Vypracování vzdělávacího plánu (určení dotčených zúčastněných stran a vypracování matrice umožňující stanovit cíle vzdělávání a akce, které je potřeba provést, zároveň s odhadem ceny) |x | | | | | | | | | | 4.2 Provádění vzdělávacího plánu |x |x |x | | | | | | | | 4.3 Určení potřeb, co se týče vybavení a logistických prostředků |x |x | | | | | | | | | 4.4 Získání vybavení a logistických prostředků | |x |x | | | | | | | | 4.5 Zprovoznění vybavení a logistických prostředků a údržba | |x |x | | | | | | |5. Reforma právního rámce |5.1 Revize lesního zákona a prováděcích předpisů |x |x | | | | | | | | | 5.2 Zlepšení právního rámce souvisejícího s vnitřním trhem se dřevem |x |x |x | | | | | | | | 5.3 Zlepšení právního rámce souvisejícího s lesy (komunální, obecní a soukromé lesy) |x |x |x | | | | | | | | 5.4 Zlepšení právního rámce souvisejícího se sociálními otázkami a životním prostředím |x |x |x | | | | | | | | 5.5 Začlenění patřičných ustanovení mezinárodních právních nástrojů řádně ratifikovaných Kamerunem |x |x |x | | | | | | | | 5.6 Případná úprava kritérií zákonnosti | | |x | | | | | | | | 5.7 Zlepšení právního rámce souvisejícího s industrializací odvětví lesního hospodářství a výraznou transformací |x |x |x | | | | | | | 6. Zlepšení státního systému pro kontrolu |6.1 Vývoj systému plánování kontrolních akcí |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 6.2 Vypracování postupů pro kontrolní činnosti, v souladu s postupy následné kontroly zákonnosti |x | | | | | | | | | | 6.3 Vývoj opatření pro zlepšení řádné správy |x | | | | | | | | | | 6.4 Fungování státního systému pro kontrolu, který zásobuje SIGIF II | | |x | x | x | x | x | x | | 7. Zřízení

režimu zpětné sledovatelnosti |7.1. Vývoj systému zpětné sledovatelnosti |x |x | | | | | | | | |7.2 Vytvoření propojení databází jednotlivých zapojených ministerstev a mechanismů výměny údajů se zeměmi CEMAC |x |x | | | | | | | | |7.3 Aktualizace inventarizačních norem |x |x | | | | | | | | |7.7 Test systému na zkušební úrovni (zprovozňování) | |x |x | | | | | | | |7.5 Získání materiálu a vybavení (identifikátory, čtečky identifikátorů, počítače) pro rozšíření systému na celostátní úroveň | |x |x | | | | | | | |7.6 Konsolidace a rozšíření systému na celostátní úroveň, zřízení a vybavení kontrolních pracovišť na celém zásobovacím řetězci, včetně hraničních stanovišť (infrastruktura, počítače, internetové připojení atd.) | | |x |x | | | | | | |7.7 Posílení kapacit zúčastněných stran (MINFOF a další určené správní orgány, soukromý sektor a občanská společnost) a inventáře s údaji o geografické poloze, používání databází atd. | |x |x |x | | | | | | |7.8 Školení dotčených zaměstnanců (jednotka pro kontrolu zákonnosti a kontrolní pracoviště) v soukromém sektoru a občanské společnosti | |x |x |x | | | | | | | 7.9. Fungování systému zpětné sledovatelnosti | | | |x |x |x |x |x | | |7.10 Shromažďování a zpracovávání údajů | | | |x |x |x |x |x | | |7.11 Údržba vybavení | | | |x |x |x |x |x | | 8. Zavedení systému kontroly zákonnosti subjektu lesního hospodářství |8.1 Pokračování ve vypracovávání a testování kritérií zákonnosti v terénu |x |x |x | | | | | | | |8.2.Vývoj podrobných postupů pro systém kontroly zákonnosti subjektu lesního hospodářství |x |x |x | | | | | | | |8.3. Vzdělávání a rozšiřování povědomí o postupech kontroly zákonnosti subjektu lesního hospodářství | | |x |x | | | | | | |8.4 Uznání a zveřejnění schválených soukromých certifikačních systémů |x |x |x | | | | | | | |8.5 Test systému vydávání osvědčení o zákonnosti | | |x | | | | | | | |8.6 Hodnocení fungování kontroly zákonnosti subjektu lesního hospodářství s doplněním případných nápravných opatření | | |x |x |x | | | | | |8.7 Vydávání osvědčení o zákonnosti | | |x |x |x |x |x |x | | 9. Zavedení systému vydávání licencí FLEGT

|9.1 Vývoj podrobných postupů vydávání licencí FLEGT |x |x | | | | | | | | |9.2 Popularizace postupů vydávání licencí FLEGT v soukromém sektoru |x |x |x | | | | | | | |9.3 Získání kontaktů s odpovědnými evropskými orgány |x |x |x | | | | | | | |9.4 Studie proveditelnosti vydávání elektronických licencí FLEGT | | |x |x | | | | | | |9.5 Test systému vydávání licencí FLEGT | | |x |x | | | | | | |9.9 Vydávání licencí FLEGT | | | |x |x |x |x |x | | 10. Nezávislé audity systému |10.1 Nábor nezávislého auditora a vypracování podrobné metodologie | | |x | | | | | | | |10.2 První nezávislý audit (6 měsíců od spuštění) | | | |x | | | | | | |10.3 Druhý nezávislý audit (12 měsíců od spuštění) | | | |x | | | | | | |10.4 Třetí nezávislý audit (2 roky od spuštění) | | | | |x | | | | | | 10.5 Čtvrtý nezávislý audit | | | | | |x | | | | | 10.6 Pátý nezávislý audit | | | | | | |x | | | | 10.7 Šestý nezávislý audit | | | | | | | |x | | 11. Sledování vnitřního trhu dřeva |11.1 Organizace vnitřního trhu dřeva |x |x |x | | | | | | | | 11.2 Zavedení systému tvorby statistik |x |x |x |x |x |x |x |x | | 12. Industrializace a prodej |12.1 Provedení přehledu aktuálního stavu v oblasti lesního hospodářství v Kamerunu a spotřeby dřevařských výrobků na kamerunském trhu |x | | | | | | | | | | 12.2 Konzultace s odborníky (formální či nikoli) |x | | | | | | | | | | 12.3 Analýza pohybu a potřeb |x |x | | | | | | | | | 12.4 Vypracování plánu zhodnocování, průmyslového rozvoje a výraznější transformace zdrojů dřeva | |x |x | | | | | | | | 12.5 Vypracování norem pro transformaci | | |x |x | | | | | | | 12.6 Vypracování opatření motivujících k používání dřeva (jakostní normy, podpora nových výrobků) | | |x |x | | | | | | | 12.7 Charakterizace a podpora méně známých dřevin | | |x |x |x |x |x |x | | | 12.8 Úvod do přenosu technologií | | |x |x |x |x |x |x | | 13. Sledování dopadu dobrovolné dohody o partnerství |13.1 Definice a sledování sociálních ukazatelů | |x |x |x |x |x |x |x | | | 13.2 Zavedení systému sledování objemu zabaveného dřeva | |x | | | | | | | | | 13.3 Zavedení systému sledování socioekonomického dopadu a vlivu na životní prostředí | | |x | | | | | | | | 13.4 Hodnocení socioekonomického dopadu v polovině období zavádění dobrovolné dohody o partnerství | | |x |x |x | | | | | | 13.5 Sledování vývoje příjmů z lesního hospodářství | | |x |x |x |x |x |x | | | 13.6 Posílení mechanismu sledování půdního pokryvu (sledování trvalých parcel, satelitní zobrazení atd.) | | | |x |x |x |x |x | | | 13.7 Studie dopadu na: nezákonnou těžbu, přístup na trh, vývoj příjmů, vývoz dřeva, množství zabaveného dřeva | | | |x |x |x |x | | | | 13.8 Sledování vývoje v oblasti přestupků a soudních žalob | | |x |x |x |x |x |x | | 14. Vyhledávání dodatečného financování |14.1 Vývoj strategie pro získání prostředků |x |x | | | | | | | | | 14.2 Vývoj programů a vyhledávání poskytovatelů prostředků | |x |x |x |x |x | | | |

PŘÍLOHA X

Doprovodná opatření a mechanismy financování

I. MECHANISMY FINANCOVÁNÍ

Značná část činností nutných pro provádění dobrovolné dohody o partnerství je již zajištěna v rámci sektorálních reforem, které se provádějí v Kamerunu, a jsou zahrnuty mezi prioritní činnosti, jež musí být vedeny v rámci programu v odvětví lesů a životního prostředí (PSFE). z tohoto důvodu je jejich financování zajištěno nástroji určenými v rámci tohoto programu. Jedná se zejména o:

a) pro vlastní zdroje Kamerunu:

- státní rozpočet,

- Zvláštní fond pro rozvoj v oblasti lesního hospodářství (FSDF).

b) pro příspěvky partnerských stran:

- podílový fond,

- rozpočtová podpora.

Nicméně pro některé činnosti, které vyplývají z dobrovolné dohody o partnerství, bude nutné zajistit dodatečné finanční zdroje. Proto bude nezbytné využít ještě dalších zdrojů:

- na úrovni partnerů rozvoje: podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím 10.evropského rozvojového fondu (ERF) a dalších mechanismů, které ještě bude potřeba určit,

- na vnitřní úrovni: zavedení poplatků.

Získání těchto dodatečných prostředků se bude provádět v souladu s PSFE.

II. DOPLňUJÍCÍ OPATřENÍ

PROVÁDěNÍ čINNOSTÍ KONKRÉTNě VYPLÝVAJÍCÍCH Z DOBROVOLNÉ DOHODY O PARTNERSTVÍ BUDE VYžADOVAT DOPLňUJÍCÍ OPATřENÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

a) posílení kapacit;

b) komunikace;

c) podpora výrobků, které jsou předmětem licence FLEGT, na evropském trhu;

d) sledování vnitřního trhu dřeva;

e) industrializace;

f) sledování dopadu dobrovolné dohody o partnerství;

g) účastnické sledování zavádění systému kontroly zákonnosti;

h) modernizace systému zpětné sledovatelnosti;

i) posílení státního systému pro kontrolu;

j) systém kontroly zákonnosti;

k) systém vydávání licencí FLEGT;

l) zavedení nezávislého auditu;

m) reformy právního rámce;

n) vyhledávání dodatečného financování.

Zúčastněné strany musí za tímto účelem zajistit dostatečnou technickou a finanční podporu, která umožní vládě Kamerunu tyto činnosti provádět.

II a Posílení kapacit

Zdůvodnění

- zvýšení technické kvalifikace prostřednictvím vzdělávání všech dotčených zúčastněných stran (úřady, soukromý sektor, občanská společnost, atd.),

- zlepšení vybavení,

- zlepšení logistiky.

Plánované činnosti

- vypracování vzdělávacího plánu (určení dotčených zúčastněných stran a vypracování matrice umožňující stanovit cíle vzdělávání a akce, které je potřeba provést, zároveň s odhadem ceny),

- uskutečnění vzdělávacího plánu,

- určení potřeb co se týče vybavení a logistických prostředků,

- získání vybavení a logistických prostředků,

- zajištění fungování vybavení a logistických prostředků.

Druh průvodních opatření

- technická pomoc,

- finanční podpora vzdělávání,

- finanční podpora získání vybavení a logistických prostředků.

II b Komunikace

Zdůvodnění

Komunikace je velmi důležitou součástí procesu provádění dobrovolné dohody o partnerství/režimu FLEGT. Umožní:

- vyvolat souhlasný přístup a zajistit koherenci příspěvků zúčastněných stran,

- přispět k rozvoji synergií mezi zeměmi Výboru pro lesy střední Afriky (COMIFAC),

- podporovat pověst kamerunského dřeva na mezinárodních trzích,

- zajistit podporu veřejného mínění vůči činnostem prováděným vládou Kamerunu ve prospěch udržitelného hospodářství s lesními zdroji a společenství, která na něm závisí,

- podporovat výhody dobrovolné dohody o partnerství u zapojených stran a u veřejnosti.

Plánované činnosti

- vypracování a zavedení plánu komunikace pro činnosti na zvýšení povědomí veřejnosti uvnitř i vně MINFOF,

- zavedení platformy pro výměnu mezi zeměmi COMIFAC,

- provádění komunikačních akcí týkajících se informovanosti a názoru v mezinárodním měřítku (viz příloha VII),

- zvyšování povědomí zúčastněných stran o prvcích dobrovolné dohody o partnerství, které se jich týkají, a podpora z jejich strany při úpravách těchto prvků,

- zvyšování povědomí evropské veřejnosti o úsilí vynaloženém vládou Kamerunu na řádnou správu v odvětví lesnictví.

Druh nutných průvodních opatření

- finanční prostředky,

- technická podpora a posílení kapacit.

II c Podpora výrobků, které jsou předmětem licence FLEGT, na evropském trhu

Odůvodnění:

- posílit důvěru díky věrohodnosti systému kontroly zákonnosti,

- podpořit přístup kamerunského dřeva na evropský trh,

- najít výraznou přidanou hodnotu kamerunského dřeva a dřevařských výrobků.

Plánované činnosti

- studie proveditelnosti a případně zavedení značky „FLEGT- Kamerun“,

- ochrana a správa značky,

- podpora značky,

- zvýšení zájmu různých evropských trhů o záruku zákonnosti, kterou poskytuje licence FLEGT.

Druh průvodních opatření

- finanční podpora,

- technická podpora a posílení kapacit,

- provádění podpůrných akcí na úrovni evropského trhu.

II d Sledování vnitřního trhu dřeva

Zdůvodnění

- řízení pohybu dřeva na vnitrostátním území,

- možnost zhodnotit podíl vnitřního trhu se dřevem na národní hospodářství,

Plánované činnosti

- organizace výboru vnitřního trhu se dřevem,

- zlepšení právního rámce souvisejícího s vnitřním trhem se dřevem,

- zavedení systému tvorby statistik,

- zavedení vhodného systému zpětné sledovatelnosti.

Druh průvodních opatření

- Technická podpora a posílení kapacit.

II e Industrializace

Zdůvodnění

- modernizace průmyslového zázemí,

- zvýšení různorodosti produkce (druhá a třetí transformace),

- rozvoj celostátního a regionálního trhu a podpora místní spotřeby zákonného dřeva,

- zlepšení procesu zpracování a využívání vedlejších produktů,

- zvýšení přidané hodnoty dřeva prodaného k vývozu,

- tvorba pracovních míst, vzdělávání odborníků a účast na boji proti chudobě.

Plánované činnosti

- přehled aktuálního stavu v oblasti lesního hospodářství v Kamerunu a spotřeby dřevařských výrobků na kamerunském trhu, zejména analýza dřeva a stavebního odvětví: přehled stavu znalostí a trhů, stavu využití dřeva v obydlích, zejména v městských oblastech, potřeby v oblasti vzdělávání, podpory a rozvoje bioklimatických dřevěných obydlí v Kamerunu,

- konzultace s odborníky (formální či nikoli),

- analýza pohybu a potřeb,

- vypracování plánu zhodnocování, průmyslového rozvoje a výraznější transformace zdrojů dřeva v souladu s programem v odvětví lesů a životního prostředí,

- vypracování norem pro transformaci,

- vypracování opatření motivujících k používání dřeva (jakostní normy, podpora nových výrobků),

- podpora méně známých dřevin v souladu s programem v odvětví lesů a životního prostředí,

- zlepšení právního rámce souvisejícího s industrializací odvětví lesního hospodářství,

- úvod do přenosu technologií: zlepšení účinnosti a výnosů: analýza situace, návrhy podle pododvětví.

Druh průvodních opatření

- technická podpora a posílení kapacit.

II f Sledování dopadu dobrovolné dohody o partnerství

Zdůvodnění

- zhodnocení dopadu dobrovolné dohody o partnerství na sociální prostředí,

- zhodnocení hospodářského dopadu dobrovolné dohody o partnerství,

- zhodnocení vlivu dobrovolné dohody o partnerství na změny půdního pokryvu.

Plánované činnosti

- definice a sledování sociálních ukazatelů,

- zavedení systému sledování objemu zabaveného dřeva,

- zavedení systému sledování socioekonomického dopadu a vlivu na životní prostředí,

- hodnocení socioekonomického dopadu v polovině období zavádění dobrovolné dohody o partnerství,

- sledování vývoje příjmů z lesního hospodářství,

- posílení mechanismu sledování půdního pokryvu (sledování trvalých parcel, satelitní zobrazení atd.),

- studie dopadu na: nezákonnou těžbu, přístup na trh, vývoj příjmů, vývoz dřeva, množství zabaveného dřeva

- sledování vývoje v oblasti přestupků a soudních žalob.

Druh průvodních opatření

- technická podpora a posílení kapacit.

II g Účastnické sledování zavádění systému kontroly zákonnosti

Zdůvodnění

- zajistit účelné řízení procesu provádění dobrovolné dohody o partnerství na území Kamerunu,

- zaručit zapojení všech zúčastněných stran.

Plánované činnosti

- podpora fungování mnohostranného Státního výboru pro monitorování, který sdružuje všechny zúčastněné strany,

- podpora fungování Společného monitorovacího výboru pro dohled nad dohodou,

- zavedení mechanismů šíření informací.

Druh průvodních opatření

- technická podpora a posílení kapacit,

- finanční podpora účasti občanské společnosti.

II h Modernizace systému zpětné sledovatelnosti

Zdůvodnění

- zaznamenat veškerý pohyb dřeva,

- upřesnit původ každého výrobku,

- mít k dispozici v reálném čase informace související s výrobou, daněmi, vývozem a spory.

Plánované činnosti

- dokončit popis systému zpětné sledovatelnosti,

- rozšířit systém druhé generace pro řízení informací v oblasti lesního hospodářství (SIGIF),

- zajistit nutné vybavení a infrastrukturu,

- zajistit fungování systému zpětné sledovatelnosti,

- zajistit sběr a zpracování údajů.

Druh průvodních opatření

- technická podpora a posílení kapacit,

- finanční podpora nákupu vybavení.

II i Posílení státního systému pro kontrolu

Zdůvodnění

- zlepšit účinnost zavádění státního systému pro kontrolu.

Plánované činnosti

- vývoj systému plánování kontrolních akcí,

- vypracovat postupy pro kontrolní činnosti,

- vývoj opatření pro zlepšení řádné správy.

Druh průvodních opatření

- technická podpora a posílení kapacit,

- obnovení mechanismu nezávislého pozorování.

II j Systém kontroly zákonnosti

Zdůvodnění

- zavést systém kontroly zákonnosti.

Plánované činnosti

- pokračovat ve vypracovávání a testování kritérií zákonnosti v terénu,

- vývoj podrobných postupů pro systém kontroly zákonnosti,

- vzdělávání a popularizace postupů systému kontroly zákonnosti,

- uznání a zveřejnění schválených soukromých certifikačních systémů,

- test systému vydávání osvědčení o zákonnosti,

- hodnocení fungování systému kontroly zákonnosti a případné zavedení nápravných opatření.

Druh průvodních opatření

- technická podpora a posílení kapacit,

- finanční podpora nákupu vybavení.

II k Systém vydávání licencí FLEGT

Zdůvodnění

- zavedení systému vydávání licencí FLEGT.

Plánované činnosti

- vývoj podrobných postupů vydávání licencí FLEGT,

- popularizace postupů vydávání licencí FLEGT v soukromém sektoru,

- získání kontaktů s odpovědnými evropskými orgány,

- studie proveditelnosti vydávání elektronických licencí FLEGT,

- test systému vydávání licencí FLEGT.

Druh průvodních opatření

- technická podpora a posílení kapacit,

- finanční podpora nákupu vybavení.

II l Zavedení nezávislého auditu

Zdůvodnění

- zajistit účinnost a věrohodnost režimu vydávání licencí FLEGT udělených v rámci dobrovolné dohody o partnerství.

Plánované činnosti

- pravidelné provádění nezávislých auditů,

- sledování nápravných opatření zavedených pro zlepšení systému.

Druh průvodních opatření

- finanční podpora auditů.

II m Reformy právního rámce

Zdůvodnění

- zlepšit soudržnost právního rámce platného v odvětví lesního hospodářství,

- doplnit stávající prvky a prvky, které nejsou dostatečně strukturovány nebo regulovány.

Plánované činnosti

- revize lesního zákona a prováděcích předpisů,

- zlepšení právního rámce souvisejícího s vnitřním trhem se dřevem,

- zlepšení právního rámce souvisejícího s lesy (komunální, obecní a soukromé lesy),

- zlepšení právního rámce souvisejícího se sociálními otázkami a životním prostředím,

- začlenění patřičných ustanovení mezinárodních právních nástrojů řádně ratifikovaných Kamerunem,

- případná úprava kritérií zákonnosti,

- zlepšení právního rámce souvisejícího s industrializací odvětví lesního hospodářství a výraznou transformací.

Druh průvodních opatření

- posílení kapacit.

II n Vyhledávání dodatečného financování

Zdůvodnění

- mobilizace finančních prostředků pro uskutečnění činností konkrétně vyplývajících z dobrovolné dohody o partnerství, které jsou považovány za prioritní a pro něž ještě nejsou potřebné prostředky dostupné.

Plánované činnosti

- zahájit vyhledávání poskytovatelů prostředků.

Druh průvodních opatření

- technická pomoc.

PŘÍLOHA XI

Společný monitorovací výbor

V souladu s článkem 19 této dohody zřídí strany rozhodovací orgán nazvaný „Společná rada pro provádění dohody“, dále jen „Rada“, jakož i společný výbor pro zajištění a usnadnění sledování a hodnocení provádění dohody nazvaný „Společný monitorovací výbor“ (zkratka „CCS“). CCS usnadňuje dialog a výměnu informací mezi stranami. CCS zejména:

a) pravidelně provádí společné mise, při nichž na základě obdržených informací ověřuje účinnost provádění dohody a její dopad;

b) doporučuje datum, do kterého by měl být režim licencí FLEGT plně funkční;

c) posuzuje zprávy vypracované nezávislým auditorem a případné stížnosti na fungování režimu licencí FLEGT na území kterékoli ze stran dohody, jakož i námitky třetích stran týkající se práce nezávislého auditora; navrhuje kroky nutné pro řešení vzniklých problémů ohledně zpráv z nezávislého auditu systému (AIS);

d) zajišťuje sledování případných opatření přijatých stranami vedoucích k vyřešení problémů, které zjistil nezávislý auditor;

e) dohlíží na hodnocení sociálních a hospodářských dopadů a dopadů na životní prostředí této dohody v souladu se zavedenou praxí a s kritérii, na nichž se strany dohodnou, a navrhuje opatření vhodná k vyřešení všech problémů zjištěných při tomto hodnocení;

f) zajišťuje, že je pravidelně hodnoceno provádění dohody a případně jsou prováděny i neplánované kontroly,

g) předkládá doporučení na zlepšení plnění cílů této dohody, mimo jiné navrhuje posílení kapacit a účast soukromého sektoru a občanské společnosti;

h) na základě informací poskytnutých stranami připravuje výroční zprávu, kterou předkládá Radě;

i) dohlíží na sledování a pravidelně podává zprávy o situaci na trzích; v případě potřeby navrhuje na základě zpráv o analýze trhu vypracování studie a doporučuje potřebné činnosti;

j) přezkoumává změny ustanovení dohody nebo jejích příloh provedené jednou či druhou stranou podle postupů popsaných v článku 29 této dohody a vydává doporučení změny, které předkládá Radě k posouzení;

k) na návrh jedné či druhé strany se zabývá jakoukoli jinou otázkou související s prováděním dohody;

l) v případě sporu mezi stranami týkajícího se platnosti nebo výkladu této dohody, jak je popsáno v článku 24, usiluje podle pokynů Rady o nalezení přijatelného řešení.

[1] KOM(2003) 251.

[2] Úř. věst. C 268, 7.11.2003.

[3] Úř. věst. L 347, 30.12.2005.

[4] Vyhrazený dokument Rady 15102/05.

[5] Úř. věst. C […], […], s. […].

[6] KOM(2003) 251.

[7] Úř. věst. C 268, 7.11.2003.

[8] Úř. věst. C 157E, 6.7.2006, s. 482.

[9] Úř. věst. L […], […], […].

[10] Prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví.

[11] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3–353.

[12] Úř. věst. L 347, 30.12.2005.

[13] KOM(2003) 251 ze dne 21.5.2003.

[14] A/RES 62/98, 31. ledna 2008.

[15] Úř. věst. L 302, 19.10.1992.

[16] Úř. věst. L 253, 11.10.1993.

[17] Ministerstvo životního prostředí a lesů.

[18] Trvalá lesní oblast.

[19] Ministerstvo životního prostředí a ochrany přírody.

[20] Studie dopadu na životní prostředí.

[21] Viz Státní fond sociálního zabezpečení; Sbírka základních zákonů (1979).

[22] Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova.

[23] Soukromá asociace Tropical Forest Trust, která spravuje projekt na podporu soukromého sektoru při ověřování zákonnosti (viz Timber Trade Action Programme).

[24] Ressources Extraction Monitoring.

[25] Projekt Světového fondu na ochranu přírody týkající se možnosti zpětného vysledování a zákonnosti.

[26] Chain of Custody, systém zpětného vysledování.

[27] Forest Stewardship Council.

[28] Projekt financovaný Evropskou unií.

[29] Informativní zprávy o akčním plánu Evropské unie k prosazování práva, správy a obchodu v oblasti lesnictví, v angličtině: Forest Law Enforcement, Governance and Trade.

[30] Zákonný původ dřeva / Bureau Véritas.

[31] Možnost zpětného vysledování a zákonnost / Société générale de surveillance.

[32] Gesellschaft für Technishe Zusammenarbeit (německá společnost pro technickou spolupráci) / Program udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

[33] Ministerstvo pro ochranu lesů a živočichů.

[34] Výbor pro lesy střední Afriky.

[35] World Ressource Institute.

[36] Světový svaz ochrany přírody.

[37] International Forest Industry Association.

[38] Zásady, kritéria a ukazatele.

[39] Africká dřevařská organizace / Mezinárodní organizace pro tropické dřevo.

[40] „ subjekty lesního hospodářství “: fyzická nebo právnická osoba, společenství nebo obec, které jsou držiteli zákonného zdroje výroby či zpracování dřeva a dřevařských výrobků nebo obchodování s nimi.

[41] „ Subjekty lesního hospodářství “: fyzická nebo právnická osoba, společenství nebo obec, které jsou držiteli zákonného zdroje výroby či zpracování dřeva a dřevařských výrobků nebo obchodování s nimi.

[42] V současnosti se dovoz a tranzit týká pouze dřeva pocházejícího z CEMAC (země Hospodářského a měnového společenství střední Afriky jiné než Kamerun), působnost systému by se však mohla rozšířit i na dřevo pocházející ze zemí mimo CEMAC.

[43] Tento předpis bude vydán během fáze zprovozňování systému.

[44] Zabavené dřevo prodané na dražbě v kterékoli etapě vstupuje do řetězce sledovatelnosti na této úrovni prochází všemi následujícími kroky tohoto řetězce.

[45] Čl. 10 odst. 1 a 2: Konzultace k řádnosti licencí FLEGT: v případě výhrad týkajících se řádnosti určité licence FLEGT se příslušný úřad obrátí na licenční orgán a vyžádá si doplňující údaje.

Neodpoví-li licenční orgán ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti, pokud obdržené doplňující údaje potvrdí existenci nesrovnalostí nebo pokud údaje uvedené na licenci nesouhlasí s dodávkou, příslušný úřad licenci FLEGT odmítne a rozhodně o dalším postupu v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy. Licenční orgán je o situaci informován.

[46] Global Legal Information Network.

Top