EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0403

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER

/* KOM/2010/0403 konečném znení */

52010PC0403
[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 20.7.2010

KOM(2010) 403 v konečném znění

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. úvod

V návaznosti na závěry Rady ze dne 16. listopadu 2009[1] o dalším možném postupu u projektu ITER (Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor)[2] předala Komise dne 4. května 2010 Evropskému parlamentu a Radě sdělení nazvané „Stav projektu ITER a další možný postup“[3], které pojednávalo o finančním deficitu a s tím souvisejícími podmínkami řízení projektu ITER.

Po výměně stanovisek na zasedání Rady ve složení pro hospodářskou soutěž ve dnech 25. a 26. května 2010 zřídilo španělské předsednictví pracovní skupinu pro ITER, která dokončila svou práci dne 25. června 2010. Závěry Rady přijaté na tomto základě potvrdily zjištění výše uvedeného sdělení Komise, že je nutné zajistit krátkodobé financování, které na roky 2012 a 2013 odpovídá dodatečným prostředkům na závazky ve výši 1,4 miliardy EUR (800 milionů EUR v roce 2012 a 600 milionů EUR v roce 2013) v běžných cenách. Rada Komisi vyzvala k předložení návrhu, který by nepřekročil celkový strop současného víceletého finančního rámce a zahrnoval by převod prostředků v rámci okruhu 1A „Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost“. Ve dnech 27. a 28. července by se mělo konat mimořádné zasedání Rady ITER, na němž by měl být schválen základní rozvrh projektu ITER.

Díky práci Komise a členských států vznikla jasná představa o budoucnosti projektu ITER, která bude základem pro postoj EU na zasedání Rady ITER ve dnech 27. a 28. července. Komise vítá závěry Rady ze dne 12. července 2010, v nichž bylo vyjádřeno velké odhodlání úspěšně dokončit projekt ITER, a bere na vědomí požadavek Rady omezit finanční prostředky F4E (Energie z jaderné syntézy), pokud jde o evropský příspěvek na období budování reaktoru ITER v letech 2007–2020, na 6,6 miliard EUR (v hodnotě z roku 2008) místo 7,2 miliardy EUR (v hodnotě z roku 2008). Tato částka 6,6 miliardy EUR představuje referenční částku pro období budování reaktoru ITER. Na tomto základě lze zajistit udržitelnost dlouhodobého financování projektu ITER.

Komise ve svém stanovisku jasně uvedla, že není možné žádat, aby se překračování nákladů financovalo z rozpočtu EU. Komise proto hodlá přijmout pro ITER základní rozvrh, prozatím platný do roku 2020, který vychází z předpokladu, že v období po roce 2013 bude v rozpočtu EU vyčleněn na pokrytí nákladů projektu fixní roční příspěvek, o němž rozhodne rozpočtový orgán, a že žádné budoucí překročení plánovaných nákladů nebude financováno z rozpočtu EU.

Přijetí základního rozvrhu je ad referendum , protože oba rozpočtové orgány (Evropský parlament a Rada) ještě musí schválit a zajistit financování projektu ITER.

Pokud jde o krátkodobé finanční potřeby projektu ITER (pro roky 2012 a 2013), Komise navrhuje spojení několika finančních zdrojů, včetně převodu finančních prostředků ze sedmého rámcového programu pro výzkum v rámci okruhu 1A a převodů nevyužitých prostředků mezi okruhy.

Cílem tohoto návrhu je zajistit 400 milionů EUR revizí víceletého finančního rámce, aniž by se změnil celkový strop prostředků na závazky a platby v období 2007–2013. K tomu bude zajištěna dodatečná částka 460 milionů EUR pomocí převodu prostředků ze sedmého rámcového programu pro výzkum v rámci okruhu 1A.

Prostředky na závazky pro financování zbývajících 540 milionů EUR budou zajištěny později, počínaje dohodovacím řízením o rozpočtu v listopadu 2010[4] a, v případě potřeby, v následujících ročním rozpočtových řízeních, za použití všech rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici ve víceletém finančním rámci. Komise navrhuje, aby Evropský parlament, Rada a Komise přijaly za tímto účelem společné prohlášení, nejpozději v rámci dohodovacího řízení o rozpočtu v listopadu 2010.

2. Právní základ

Smlouva o fungování Evropské unie stanoví, že Rada jednomyslně přijme nařízení o víceletém finančním rámci poté, co obdrží souhlas Evropského parlamentu. Komise předložila návrh takového nařízení Rady[5] dne 3. března 2010. Toto nařízení by mělo být přijato do konce tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že je nutné bez dalšího prodlení obnovit politický závazek EU realizovat projekt ITER, Komise předkládá tento návrh podle pravidel interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[6], která zůstává v platnosti až do přijetí nového nařízení.

3. Využití rezerv a převody v rámci okruhu 1A

V okruhu 1A jsou k dispozici rezervy ve výši 50,1 milionu EUR na rok 2011, 34 milionů EUR na rok 2012 a 47 milionů EUR na rok 2013. Na rok 2010 nezbývá žádná rezerva. S ohledem na bod 13 interinstitucionální dohody, který stanoví, že orgány mají zajistit dostatečné rezervy pod stropy jednotlivých okruhů, se Komise domnívá, že tyto rezervy nelze využít na příspěvek, který by pokryl dodatečné potřeby financování projektu ITER.

V souladu s bodem 23 prvním odstavcem interinstitucionální dohody Komise prostudovala prostor pro převod výdajů mezi programy, které jsou zahrnuty v daném okruhu, s cílem získat v rámci existujícího stropu okruhu značnou částku, v absolutních číslech i jako procento nových plánovaných výdajů. Navrhuje proto převést ze sedmého rámcového programu pro výzkum částku 100 milionů EUR v roce 2012 a 360 milionů EUR v roce 2013.

4. Převody mezi okruhy (prostředky na závazky)

V souladu s bodem 23 odstavcem 2 interinstitucionální dohody Komise prostudovala prostor pro vyvážení navýšení stropu jednoho okruhu snížením stropu jiného okruhu.

Rezervy, které zbývají pod stropy na výdaje v jiných okruzích než okruhu 1A, se v současné době odhadují na roky 2010 až 2013 takto[7]:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Okruh 1B | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 0,4 |

Okruh 2 | 456,2 | 851,8 | 126,2 | 131,4 |

Okruh 3 A | 18,5 | 70,7 | 26,5 | 52,9 |

Okruh 3 B | 0 | 15,2 | 18,1 | 22,8 |

Okruh 4 | 0[8] | 70,3 | 132,3 | 134,6 |

Okruh 5 | 43,5 | 160,6 | 122,7 | 151,3 |

S ohledem na bod 13 interinstitucionální dohody a s ohledem na možné finanční dopady Lisabonské smlouvy se Komise domnívá, že rezervy, které zbývají pod stropy okruhů 1B, 3A, 3B, 4 a 5 jsou příliš nízké na to, aby se z nich mohlo přispět na pokrytí dodatečných potřeb financování projektu ITER.

Pouze rezervy okruhu 2 v roce 2010 jsou na takové úrovni, která by mohla vyrovnat nedostatečnou rezervu v okruhu 1A, zejména poté, co budou potvrzeny výdaje na zemědělství na rok 2010. Současná rezerva v rámci okruhu 2 na rok 2010 dosahuje 456 milionů EUR. Komise v této fázi navrhuje snížit tento strop o 400 milionů EUR a zvýšit strop výdajů okruhu 1A o 160 milionů EUR v roce 2012 a o 240 milionů EUR v roce 2013.

Navrhovaná úprava stropů výdajů ponechává pod stropem okruhu 2 v roce 2010 rezervu 56 milionů. Komise se zavázala, že přijme veškerá odpovídající opatření, aby zajistila dodržení rozhodnutí o výdajích na SZP a o jejich financování, včetně dohody o kontrole stavu SZP.

5. Prostředky na platby

Bod 23 čtvrtý odstavec interinstitucionální dohody stanoví, že každá revize musí zachovat odpovídající vztah mezi závazky a platbami. Roční stropy pro prostředky na platby je proto třeba změnit na základě přehledů plateb předpokládaných pro dodatečné závazky v okruhu 1A v roce 2012 a 2013, které jsou vyváženy odpovídajícím snížením prostředků na závazky v okruhu 2 v roce 2010. Celkový strop finančního rámce na období 2007–2013 zůstane beze změny.

6. Shrnutí a závěry

Níže uvedená tabulka podává přehled navrhovaných změn stropů pro prostředky na závazky a na platby ve finančním rámci. Částky jsou vyjádřeny v běžných cenách:

(v milionech EUR) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2007-2013 |

1a. Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost | 160 | 240 | 400 |

2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi | -400 | -400 |

Změna v prostředcích na závazky celkem | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 160 | 240 | 0 |

Změna v prostředcích na platby celkem | -400 | 160 | 240 | 0 |

Revize nemění celkové stropy prostředků na závazky a na platby vyjádřené v běžných cenách.

Výsledkem těchto změn je níže uvedená tabulka finančního rámce v běžných cenách.

Formální rozhodnutí, které mění interinstitucionální dohodu, pokud jde o finanční rámce, musí respektovat základní tabulku odsouhlasenou v interinstitucionální dohodě, která je vyjádřena ve stálých cenách roku 2004. Částky v běžných cenách proto budou přepočteny na ceny roku 2004 s použitím pevně stanoveného deflátoru ve výši 2 % ročně v souladu s bodem 16 interinstitucionální dohody (viz níže příloha návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady).

[pic]

Návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec, s cílem vyřešit dodatečné potřeby financování projektu ITER

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu uzavřenou mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[9], a zejména na body 21, 22, první a druhý pododstavec, a bod 23 této dohody,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na [třístranném zasedání]/[zasedání při dohodovacím řízení o rozpočtu] dne … … 2010 se Evropský parlament, Rada a Komise dohodly na podmínkách dodatečného financování projektu ITER. Toto financování vyžaduje revizi víceletého finančního rámce na období 2007–2013 v souladu s body 21, 22, a 23 interinstitucionální dohody, aby se zvýšil strop prostředků na závazky v podokruhu 1A o 160 milionů EUR na rok 2012 a o 240 milionů EUR na rok 2013 v běžných cenách.

(2) Zvýšení stropů prostředků na závazky v podokruhu 1A v letech 2012 a 2013 bude plně vyváženo snížením stropů prostředků na závazky v okruhu 2 v roce 2010.

(3) Pro zachování řádného vztahu mezi závazky a platbami dojde k úpravě ročních stropů pro prostředky na platby. Úprava bude neutrální, pokud jde o požadavky na platby v období 2007–2013.

(4) Příloha I interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení by proto měla být změněna[10],

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Jediný článek

Příloha I interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

PŘÍLOHA

[pic]

[1] 15815/10, 15818/09.

[2] Dohoda podepsaná dne 21. listopadu 2006 o založení Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy ITER pro společnou realizaci projektu ITER (Úř. věst. L 358, 16.12.2006, s. 62).

[3] KOM(2010) 226, 4.5.2010.

[4] Aniž by byla dotčena nutnost zachovat nezbytné rezervy pro rozpočet na rok 2011.

[5] KOM(2010)72.

[6] Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

[7] Pro rok 2010 aktualizované údaje na základě posledních návrhů Komise až po návrh opravného rozpočtu 6/2010 – KOM(2010) 315, 17. 6. 2010 – a pro roky 2011–2013 finanční programování v podobě uvedené v obecném úvodu k návrhu rozpočtu na rok 2011 – KOOM(2010) 300, 15. 6. 2010.

[8] Bez 18,3 milionů financovaných z nástroje flexibility.

[9] Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

[10] Z tohoto důvodu jsou částky vyplývající z výše uvedené dohody přepočteny na ceny roku 2004.

Top