EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0289

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách {SEK(2010) 678} {SEK(2010) 679}

/* KOM/2010/0289 konecném znení - COD 2010/0160 */

52010PC0289
[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 2.6.2010

KOM(2010) 289 v konečném znění

2010/0160 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

{SEK(2010) 678}{SEK(2010) 679}

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Souvislosti návrhu

V průběhu finanční krize se projevily závažné nedostatky ve finančním dohledu jak v konkrétních případech, tak ve vztahu k finančnímu systému jako celku. Evropská komise zahájila zásadní přehodnocení finančního dohledu v Evropě za účelem zavedení efektivnějšího, integrovaného a udržitelného evropského systému dohledu. To vychází ze zjištění skupiny odborníků na vysoké úrovni, které předsedal pan Jacques de Larosière, bývalý generální ředitel Mezinárodního měnového fondu, a kterou pověřil pan předseda Barroso, aby vypracovala doporučení k posílení evropských mechanismů dohledu. Skupina předložila svou zprávu dne 25. února 2009 a její doporučení Komise schválila ve svém sdělení pro jarní zasedání Evropské rady, jež se konalo v březnu 2009[1].

Nejdůležitější prvky reformy navržené Komisí jsou:

1. zřízení Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS) , sestávajícího ze sítě vnitrostátních orgánů finančního dohledu fungujících souběžně s novými evropskými orgány dohledu, které by se vytvořily přeměnou stávajících evropských výborů dohledu[2] na Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), čímž by se spojily výhody zastřešujícího evropského rámce finančního dohledu se zkušenostmi místních orgánů mikroobezřetnostního dohledu, které jsou nejblíže institucím působícím v jejich pravomoci; a

2. zřízení Evropského výboru pro systémová rizika (ESRB), který bude sledovat a posuzovat potenciální hrozby pro finanční stabilitu, které vznikají v důsledku makroekonomického vývoje a vývoje uvnitř finančního systému jako celku. Za tímto účelem by výbor ESRB poskytoval včasná varování před systémovými riziky, která se mohou kumulovat, a v případě potřeby vydával doporučení k přijetí opatření pro řešení těchto rizik.

Pokud jde o ratingové agentury, byla de Larosièrova skupina zejména toho názoru, že by bylo daleko rozumnější pověřit Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) úkolem povolovat ratingové agentury v EU, sledovat jejich činnost a na základě tohoto sledování ukládat potřebné změny.

Ve svém sdělení ze dne 27. května 2009 o evropském finančním dohledu[3] proto Komise navrhla, že evropský orgán dohledu by měl zodpovídat za schvalování některých subjektů celoevropského rozsahu, např. ratingových agentur, a dohled nad nimi. Tyto odpovědnosti by mohly zahrnovat takové pravomoci jako vyšetřování, kontroly na místě a rozhodnutí týkající se dohledu. Tyto odpovědnosti by byly vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách[4]. Návrh Komise schválila Evropská rada na svém zasedání v červnu 2009 a jasně uvedla, že orgán ESMA by měl rovněž „mít pravomoci dohledu nad ratingovými agenturami“[5].

V této souvislosti je v článku 39 a v 51. bodu odůvodnění nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách uvedeno, že stávající architektura dohledu by neměla být považována za dlouhodobé řešení dozoru nad ratingovými agenturami a že ačkoliv se očekává, že kolegia příslušných orgánů zefektivní spolupráci a konvergenci v oblasti dohledu ve Společenství, nemohou nahradit všechny výhody konsolidovanějšího dohledu nad sektorem ratingových agentur. Evropský parlament a Rada požádaly Komisi, aby do 1. července 2010 předložila zprávu a případný legislativní návrh, který je zapotřebí k řešení zjištěných nedostatků, pokud jde o postupy pro koordinaci a spolupráci v oblasti dohledu.

Je nutno poznamenat, že tento návrh nezavádí do nařízení o ratingových agenturách žádné změny týkající se podstatných podmínek, jež musí ratingové agentury splnit, aby byly zaregistrovány, a jež musí později splňovat průběžně. Podobně podmínky, za kterých se mohou ratingy vydané ratingovými agenturami se sídlem ve třetích zemích používat v Unii (prostřednictvím mechanismů přejímání[6] a certifikace,[7] jak to předpokládá nařízení o ratingových agenturách), nejsou předmětem navrhovaných změn, nýbrž zůstanou ve znění stanoveném v současném nařízení o ratingových agenturách.

2. Konzultace zúčastněných stran

Během vývoje legislativního balíčku návrhů ohledně nové struktury evropského finančního dohledu proběhly dvě otevřené konzultace, které zahrnovaly prvky týkající se nařízení o ratingových agenturách. Za prvé, po vydání zprávy skupiny na vysoké úrovni, které předsedal Jacques de Larosière, a zveřejnění sdělení Komise ze dne 4. března 2009 uspořádala Komise první konzultaci od 10. března do 10. dubna 2009 za účelem získání vstupních údajů pro své sdělení o finančním dohledu v Evropě ze dne 27. května 2009. Souhrn obdržených příspěvků veřejnosti lze nalézt na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

Za druhé, od 27. května do 15. července 2009 uspořádala Komise další kolo konzultací, přičemž vyzvala všechny zúčastněné strany, aby se vyjádřily k podrobnějším reformám předloženým ve sdělení o finančním dohledu v Evropě ze dne 27. května 2009. Obdržené odpovědi z větší části podpořily navrhované reformy a obsahovaly připomínky k podrobným aspektům navrhovaného výboru ESRB a systému ESFS. Souhrn obdržených příspěvků veřejnosti lze nalézt na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fin_supervision_may_en.htm

3. Posouzení dopadů

Květnové sdělení Komise o finančním dohledu v Evropě doprovázelo posouzení dopadů, které analyzuje hlavní politické možnosti vytvoření systému ESFS a výboru ESRB. Následně bylo provedeno druhé posouzení dopadů, jehož cílem bylo přezkoumat dopad návrhů týkajících se nové struktury evropského finančního dohledu přijaté Komisí v září roku 2009 a které rovněž zahrnuje posouzení zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a změn ve struktuře dohledu nad ratingovými agenturami. Pro tento návrh byla vypracována přiměřená zpráva o posouzení dopadů. Lze ji nalézt na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

4. Právní stránka návrhu

4.1. Právní základ

Návrh vychází z článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4.2. Subsidiarita a proporcionalita

Úkoly, které mají být svěřeny orgánu ESMA, jsou úzce spojeny s opatřeními provedenými v reakci na finanční krizi a s opatřeními, která byla ohlášena ve sděleních Komise ze dne 4. března a 27. května 2009. Postup Společenství může řešit slabiny, jež zvýraznila krize, a zajistit systém, který je v souladu s cílem stabilního a jednotného finančního trhu EU pro finanční služby – což orgánu ESMA dává potřebné pravomoci dohledu k registraci ratingových agentur a dozoru nad nimi. Tradiční dělítko mezi příslušným orgánem domovského členského státu a ostatními příslušnými orgány nebylo považováno za dlouhodobé řešení dozoru nad ratingovými agenturami vzhledem ke globální povaze ratingů, které se používají v celé Evropské unii. Když bylo přijato nařízení o ratingových agenturách, byl za výhodnější považován konsolidovanější dohled nad odvětvím ratingových agentur; nicméně tehdejší právní rámec nebyl pro vytvoření takové struktury odpovídající. Komisí předložený návrh nařízení o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) vytváří odpovídající rámec, který tomuto orgánu poskytne potřebné pravomoci k plnění úkolů v oblasti registrace a dozoru nad ratingovými agenturami.

Jelikož se však nařízení týká nejen dohledu nad ratingovými agenturami – který by měl provádět orgán ESMA –, ale také dohledu nad používáním ratingů jednotlivými subjekty, jež podléhají dohledu na vnitrostátní úrovni, zůstanou vnitrostátní orgány dohledu i nadále zodpovědné za dohled nad používáním ratingů těmito jednotlivými subjekty. Jelikož budou vnitrostátní orgány dohledu moci shromažďovat konkrétní informace o používání ratingů, měly by být schopny požádat orgán ESMA, aby přezkoumal zrušení registrace ratingové agentury nebo pozastavení používání ratingů. Příslušné vnitrostátní orgány však nebudou oprávněny přijímat vůči ratingovým agenturám opatření v oblasti dohledu, pokud tyto agentury poruší nařízení.

Kromě toho budou mít příslušné orgány povinnost spolupracovat s orgánem ESMA, když to bude orgán ESMA považovat za nezbytné. Členské státy proto budou muset udržovat v činnosti příslušné orgány, jež na základě nařízení o ratingových agenturách určily. Příslušná ustanovení nepřekračují rámec toho, co je naprosto nezbytné k dosažení sledovaných cílů. Ustanovení jsou v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality stanovenými v článku 5 Smlouvy, jelikož cílů návrhu nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, a proto jich lze lépe dosáhnout na úrovni Společenství.

Nejvhodnějším nástrojem je nařízení, kterým se mění stávající nařízení.

4.3. Podrobné vysvětlení návrhu

Nařízení o ratingových agenturách je třeba revidovat s cílem zavést centralizovaný dozor nad ratingovými agenturami působícími v EU. Je třeba, aby orgán ESMA převzal všeobecnou pravomoc v záležitostech týkajících se registrace a průběžného dohledu nad registrovanými ratingovými agenturami, jakož i v záležitostech týkajících se ratingů vydávaných ratingovými agenturami usazenými ve třetích zemích, které působí v EU na základě režimů certifikace nebo přejímání. Proto je nezbytné nahradit v celém textu odkazy na příslušné orgány zodpovědné za registraci a dohled nad ratingovými agenturami odkazem na orgán ESMA. Některé zvláštní pravomoci dohledu související s používáním ratingů však zůstanou v působnosti příslušných vnitrostátních orgánů. Komise si kromě toho ponechává svou pravomoc prosazovat Smlouvy, a zejména hlavu VII kapitolu 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o společná pravidla hospodářské soutěže, v souladu s předpisy přijatými pro provádění těchto pravidel.

4.3.1. Změny hlavy I (Předmět, oblast působnosti a definice)

S cílem sladit nařízení s novým návrhem směrnice o správcích alternativních investičních fondů jsou alternativní investiční fondy uvedeny v čl. 4 odst. 1, aby se s nimi zacházelo stejně jako s ostatními finančními institucemi v EU, pokud jde o používání ratingů. To znamená, že pokud alternativní investiční fondy používají ratingy pro regulatorní účely, musí být tyto ratingy vydány ratingovou agenturou registrovanou nebo certifikovanou podle tohoto nařízení.

4.3.2. Změny hlavy II (Vydávání ratingů)

K zabránění možným střetům zájmů vyplývajícím pro ratingovou agenturu z obchodního modelu ratingu placeného emitentem, které jsou zvláště nakažlivé, pokud jde o rating strukturovaných finančních nástrojů, k posílení transparentnosti a k posílení hospodářské soutěže mezi ratingovými agenturami by emitenti strukturovaných finančních nástrojů nebo spřízněné třetí osoby měly být povinny zpřístupnit informace, jež poskytly ratingové agentuře, kterou si najaly pro účely ratingu strukturovaných finančních nástrojů, konkurenčním ratingovým agenturám. Za předpokladu splnění určitých organizačních podmínek a podmínek týkajících se důvěrnosti by hodnocenou osobou nebo spřízněnou třetí osobou měly být konkurenčním ratingovým agenturám zpřístupněny informace poskytnuté pro účely ratingu strukturovaných finančních nástrojů ratingovým agenturám, jež si najímá. Konkurenční ratingová agentura, jíž byly informace zpřístupněny, by je neměla používat k jiným účelům než pro rating a měla by mít povinnost poskytnout určitý minimální počet nevyžádaných ratingů, aby bylo zajištěno, že žádost o přístup k těmto informacím nesleduje jiné účely.

Na rozdíl od ostatních podstatných požadavků v nařízení o ratingových agenturách, které jsou určeny ratingovým agenturám a jejich zaměstnancům, toto pravidlo klade požadavky ohledně zveřejňování informací na emitenty strukturovaných finančních nástrojů. Všechny registrované ratingové agentury budou mít možnost přístupu k informacím nezbytným pro vydávání nevyžádaných ratingů strukturovaných finančních nástrojů. To povede k větší hospodářské soutěži na trhu ratingů a zvýší se tím počet ratingů na jeden nástroj, takže uživatelé ratingů se budou moci spolehnout na více než jeden rating pro tentýž nástroj.

Komise konstatuje, že USA (SEK pravidlo 17g-5, které bylo zveřejněno dne 4. prosince 2009 a vstoupí v platnost v červnu 2010) rovněž zavedly podobný systém. Vzhledem ke globální úloze a činnostem ratingových agentur je nezbytné zajistit uplatňování podobných pravidel na ratingové agentury působící ve více jurisdikcích, aby byly mezi ratingovými agenturami zachovány rovné podmínky a dostatečná úroveň hospodářské soutěže. Kromě toho se předpokládá, že tato nová ustanovení zmírní střety zájmů v důsledku obchodního modelu ratingu placeného emitentem. S ohledem na potenciální výhody výše uvedených nových ustanovení a na skutečnost, že zjevně představují osvědčené postupy na mezinárodní úrovni, pravděpodobně nebude jejich dopad z hlediska nákladů v této souvislosti podstatný. Je zapotřebí prováděcích opatření k upřesnění požadavků, jež musí ratingová agentura splňovat pro získání přístupu na internetové stránky, včetně její schopnosti zajistit důvěrnost údajů.

4.3.3. Změny hlavy III (Dohled nad ratingovými činnostmi)

4.3.3.1. Změny kapitoly I (Postup registrace) hlavy III

V důsledku zavedení nového, jediného orgánu dohledu pro dozor nad ratingovými agenturami je nutno odstranit stávající ustanovení, která předpokládají typ koordinace dohledu založený na principu kolegia a konečné formální rozhodování příslušným orgánem domovského členského státu. Předpokládá se, že převod pravomocí dohledu na orgán ESMA umožní v rámci EU lépe řešit úkol zajistit účinný a účelný dozor nad subjekty, které často působí ve více jurisdikcích a mají rozsáhlý přeshraniční dopad. Kolegia orgánů dohledu, od nichž se očekávalo, že zefektivní spolupráci a konvergenci v oblasti dohledu, proto v souvislosti s navrhovaným centralizovaným dohledem na úrovni EU již nejsou nutná. Vytvoření orgánu ESMA zkvalitní a zefektivní postup registrace tím, že jej zjednodušší (v důsledku odstranění nadbytečných konzultačních kroků mezi orgány v kolegiu a s výborem CESR), takže bude možné zkrátit lhůty v jednotlivých fázích postupu registrace.

4.3.3.2. Změny kapitoly II (Dohled zajišťovaný Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy) hlavy III

Za účelem usnadnění každodenního používání tohoto nařízení by měl být orgán ESMA oprávněn navrhovat technické normy, které schválí Komise a které se týkají: i) postupu registrace, jakož i informací uvedených v příloze II; ii) informací, jež ratingová agentura musí poskytnout k žádosti o certifikaci a k posouzení jejího systémového významu pro finanční stabilitu a řádné fungování finančních trhů podle článku 5 nařízení; a iii) uvádění informací, které ratingové agentury uveřejňují podle čl. 11 odst. 2 a podle oddílu E části II bodu 1 přílohy I nařízení, a to včetně struktury, formátu, způsobu a doby předkládání zpráv.

Za účelem zajištění dostatečné způsobilosti k dohledové a donucovací činnosti je nutno orgán ESMA oprávnit k požadování všech nezbytných informací od ratingových agentur a dalších osob v souvislosti s ratingovou činností. Orgán ESMA bude moci zahajovat jednotlivá vyšetřování možného porušení nařízení, v jejichž rámci musí být schopen uplatňovat pravomoci dohledu, například zkoumat záznamy a další významné materiály a pořizovat si jejich kopie nebo výpisy z nich, požadovat ústní vysvětlení, provádět slyšení osob, požadovat výpisy telefonních hovorů a datových přenosů. Orgán ESMA musí být také schopen provádět kontroly na místě. Práva na obhajobu dotyčných osob musí být v rámci řízení plně respektována. Zejména musí orgán ESMA dotyčným osobám umožnit slyšení ohledně záležitostí, proti nimž orgán ESMA vznesl námitku.

4.3.3.3. Změny kapitoly III (Spolupráce mezi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a příslušnými orgány) hlavy III

Příslušné orgány si mají ponechat zodpovědnost za dozor, pokud jde o používání ratingů subjekty podléhajícími dohledu (jako jsou úvěrové instituce nebo pojišťovny), které tyto ratingy používají pro regulatorní účely. Tyto vnitrostátní orgány jsou i nadále nejlépe disponovány k tomu, aby zkoumaly, jak subjekty podléhající dohledu používají ratingy ve své každodenní činnosti, a v případě potřeby přijímaly vhodná opatření.

Vnitrostátní orgány dohledu musí rovněž přispět k dohledové činnosti orgánu ESMA zajištěním veškeré nezbytné výměny informací a spolupráce, která může být při výkonu dohledových a donucovacích pravomocí orgánu ESMA nutná. Budou moci orgán ESMA požádat, aby přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace ratingové agentury, a zvážil pozastavení používání ratingů vydaných ratingovou agenturou, o níž se domnívají, že závažným způsobem a trvale porušuje nařízení o ratingových agenturách.

Je-li to nezbytné nebo vhodné z důvodů účinnosti, musí mít orgán ESMA při své dohledové činnosti možnost požádat o pomoc příslušný orgán dohledu na vnitrostátní úrovni. Příslušné orgány by měly být nápomocny, když orgán ESMA provádí vyšetřování a kontroly na místě.

Orgán ESMA také může přenést určité úkoly v oblasti dohledu na příslušné vnitrostátní orgány, např. když je nutno přijmout opatření v oblasti dohledu ve vzdálených prostorách ratingové agentury nebo pokud by tato opatření vyžadovala znalosti a zkušenosti s ohledem na místní podmínky, včetně znalosti cizích jazyků. Přenášení úkolů by se mělo používat k zamezení vzniku nepřiměřených nákladů orgánu ESMA a ratingovým agenturám podléhajícím dohledu. Mezi úkoly, které lze přenést, patří provádění konkrétních vyšetřovacích úkolů a kontrol na místě, posuzování žádostí o registraci, ale také úkoly spojené s každodenním dohledem. Přenášení úkolů nemá vliv na odpovědnost orgánu ESMA, který může orgánu, na nějž úkol přenesl, udílet pokyny. Orgán ESMA by měl v pokynech upřesnit oblasti, ve kterých hodlá pravomoci přenášet úkoly využít, včetně postupů, které se mají při přenosu používat, a náhrad, jež mají být příslušnému orgánu za provedení úkolů poskytnuty.

4.3.4. Změny hlavy IV (Sankce, postup projednávání ve výboru, předkládání zpráv a přechodná a závěrečná ustanovení)

4.3.4.1. Změny kapitoly I (Sankce, postup projednávání ve výboru a předkládání zpráv) hlavy IV

V rámci nezbytného posílení své pravomoci dohledu může orgán ESMA navrhnout, aby Komise ukládala penále. Toto donucovací opatření má přispět k dosažení toho: i) aby došlo k ukončení protiprávního jednání; ii) aby byly předloženy úplné a správné informace, které si orgán ESMA vyžádal; iii) aby se ratingové agentury a další osoby podrobily vyšetřování. Orgán ESMA také může navrhovat pokuty, jež by měla Komise přijmout, dojde-li úmyslně nebo z nedbalosti k porušení některého z ustanovení nařízení o ratingových agenturách uvedených v příloze III. Podrobná kritéria pro stanovení výše pokut, jakož i procesní aspekty týkající se pokut budou stanoveny v aktu v přenesené pravomoci.

Kromě navrhování sankcí by měl být orgán ESMA rovněž oprávněn přijímat opatření v oblasti dohledu, pokud ratingová agentura poruší nařízení. Tato opatření zahrnují dočasný zákaz vydávání ratingů a pozastavení používání dotyčných ratingů, dokud nedojde k ukončení protiprávního jednání. Jako krajní opatření je orgán ESMA oprávněn zrušit registraci ratingové agentury.

Kromě toho má orgán ESMA pravomoc vyžadovat, aby ratingové agentury ukončily protiprávní jednání a vydávaly veřejná oznámení. Tato opatření se uplatní v případech, které s přihlédnutím k zásadě proporcionality nejsou důvodem k přijetí sankcí nebo přísnějšího opatření v oblasti dohledu. Sankce, penále a opatření v oblasti dohledu představují vzájemně se doplňující součásti režimu účinného prosazování.

Postupy projednávání ve výboru jsou uvedeny do souladu s Lisabonskou smlouvou.

4.3.4.2. Změny kapitoly II (Přechodná a závěrečná ustanovení) hlavy IV

Jakmile bude orgán ESMA zřízen a začne fungovat, budou muset příslušné orgány členských států ukončit své kompetence a povinnosti související s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, které jim byly svěřeny na základě nařízení o ratingových agenturách.

Také je nutno stanovit jasná pravidla pro předání spisů a pracovních dokumentů příslušnými orgány orgánu ESMA.

5. Rozpočtové důsledky

Celkový přehled rozpočtových důsledků návrhů na vytvoření orgánu ESMA byl předložen v září 2009 ve zprávě o posouzení dopadů a v doprovodných legislativních finančních výkazech, jež tyto legislativní návrhy doprovázely (viz legislativní finanční výkaz přiložený k návrhu na zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy). Konkrétní dopady na orgán ESMA, co se týče přímého dohledu a dozoru nad ratingovými agenturami, jsou uvedeny v legislativním finančním výkazu doprovázejícím tento návrh. Oba finanční výkazy je nutno posuzovat společně. Ve finančním výkazu doprovázejícím tento návrh jsou rovněž posouzeny konkrétní rozpočtové důsledky pro Komisi.

Návrh má důsledky pro rozpočet Společenství.

2010/0160 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. …/…,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise[8],

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[9],

v souladu s řádným legislativním postupem[10],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Zpráva vypracovaná na žádost Komise skupinou odborníků na vysoké úrovni, které předsedal J. de Larosière, a zveřejněná dne 25. února 2009 konstatovala, že je nutno posílit rámec dohledu nad finančním odvětvím v Evropě, aby se snížilo riziko a závažnost budoucích finančních krizí, a doporučila dalekosáhlé reformy struktury dohledu včetně vytvoření Evropského systému orgánů finančního dohledu, sestávajícího ze tří evropských orgánů dohledu, jednoho pro odvětví cenných papírů, jednoho pro odvětví pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a jednoho pro odvětví bankovnictví, a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika.

(2) Ve svém sdělení ze dne 4. března 2009 s názvem „Urychlit oživení evropské ekonomiky“[11] navrhla Komise předložit legislativní návrhy týkající se zřízení Evropského systému orgánů finančního dohledu a ve svém sdělení ze dne 27. května 2009 s názvem „Evropský finanční dohled“[12] uvedla podrobnější informace o možné architektuře takového nového rámce dohledu a zdůraznila specifičnost dohledu nad ratingovými agenturami.

(3) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. června 2009 doporučila, aby byl zřízen Evropský systém orgánů finančního dohledu, sestávající ze sítě vnitrostátních orgánů finančního dohledu fungujících souběžně s novými evropskými orgány dohledu, Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), jejichž cílem je zvýšit kvalitu a jednotnost dohledu na úrovni členských států, posílit dohled nad přeshraničními skupinami zřízením kolegií orgánů dohledu a vytvořením jednotného evropského kodexu platného pro všechny účastníky finančního trhu v rámci vnitřního trhu. Zdůraznila, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl mít pravomoc dohledu nad ratingovými agenturami. Komise by si dále měla ponechat svou pravomoc prosazovat Smlouvy, a zejména hlavu VII kapitolu 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o společná pravidla hospodářské soutěže, v souladu s předpisy přijatými pro provádění těchto pravidel.

(4) Je třeba jasně definovat oblast působnosti Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, aby účastníci finančního trhu mohli určit orgán příslušný v oblasti činnosti ratingových agentur. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl převzít všeobecnou pravomoc v záležitostech týkajících se registrace ratingových agentur a průběžného dohledu nad registrovanými ratingovými agenturami.

(5) V zájmu posílení hospodářské soutěže mezi ratingovými agenturami a zabránění možným střetům zájmů v rámci obchodního modelu ratingu placeného emitentem, které jsou zvláště nakažlivé, pokud jde o rating strukturovaných finančních nástrojů, a posílení transparentnosti a kvality ratingů strukturovaných finančních nástrojů by registrované nebo certifikované ratingové agentury měly mít právo přístupu k seznamu strukturovaných finančních nástrojů, jež jsou hodnoceny jejich konkurenty. Informace pro tento rating by měly být poskytnuty emitentem nebo spřízněnou třetí osobou pro účely vydávání nevyžádaných konkurenčních ratingů strukturovaných finančních nástrojů. Vydávání takových nevyžádaných ratingů by mělo podpořit využívání více než jednoho ratingu pro každý strukturovaný finanční nástroj. Přístup na internetové stránky by měl být poskytnut pouze v případě, že ratingová agentura je schopna zajistit zachování důvěrnosti požadovaných informací.

(6) Jelikož se ratingy používají v celé Unii, tradiční rozlišování mezi příslušným orgánem domovského členského státu a ostatními příslušnými orgány a používání typu koordinace dohledu založeného na principu kolegia není pro dohled nad ratingovými agenturami vhodné. V důsledku zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy již není nadále nezbytné takovou strukturu udržovat. Postup registrace je tudíž nutno zefektivnit a lhůty odpovídajícím způsobem zkrátit.

(7) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl zodpovídat za registraci a průběžný dohled nad ratingovými agenturami, avšak neměl by být zodpovědný za dozor nad uživateli ratingů. Za dohled nad používáním ratingů finančními institucemi a jinými subjekty (například úvěrovými institucemi, investičními podniky, pojišťovnami, životními pojišťovnami, zajišťovnami, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění a alternativními investičními fondy), které jsou pod dohledem na vnitrostátní úrovni v rámci použití jiných směrnic o finančních službách, a nad používáním ratingů v prospektech by tudíž měly zůstat zodpovědné příslušné vnitrostátní orgány.

(8) Je třeba zavést účinný nástroj pro vypracování harmonizovaných technických norem s cílem usnadnit používání tohoto nařízení v každodenní praxi a zajistit rovné podmínky a přiměřenou ochranu investorů a spotřebitelů v celé Unii. Jelikož se jedná o orgán s vysoce specializovanými odbornými znalostmi, je účelné a vhodné pověřit vypracováním návrhů technických norem Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(9) V oblasti ratingových agentur je nutno připravit návrhy technických norem týkajících se postupu registrace, informací, jež ratingová agentura musí poskytnout k žádosti o certifikaci a k posouzení jejího systémového významu pro finanční stabilitu a řádné fungování finančních trhů, a uvádění informací, které ratingové agentury uveřejňují podle tohoto nařízení, a to včetně struktury, formátu, způsobu a doby překládání zpráv. Návrhy technických norem musí přijímat Komise, aby měly právní závaznost, v souladu s nařízením …/… [ESMA].

(10) V oblastech, na něž se technické normy nevztahují, by měl mít Evropský orgán pro cenné papíry a trhy pravomoc vydávat nezávazné pokyny k otázkám týkajícím se uplatňování tohoto nařízení.

(11) Aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl účinně plnit své povinnosti, měl by mít právo požadovat všechny nezbytné informace přímo od účastníků finančního trhu. Orgány členských států by měly být povinny napomáhat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy při prosazování takových žádostí.

(12) Aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl účinně vykonávat své pravomoci dohledu, měl by mít právo provádět vyšetřování a kontroly na místě. Při výkonu svých pravomocí dohledu by měl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy osobám, které jsou předmětem řízení, umožnit slyšení, aby bylo respektováno jejich právo na obhajobu.

(13) Příslušné orgány by měly být Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy nápomocny a spolupracovat s ním. Orgán ESMA může přenést určité úkoly v oblasti dohledu na příslušné vnitrostátní orgány, např. když úkol v oblasti dohledu vyžaduje znalosti a zkušenosti s ohledem na místní podmínky, jež jsou snadněji dostupné na vnitrostátní úrovni. Mezi úkoly, které lze přenést, patří provádění konkrétních vyšetřovacích úkolů a kontrol na místě, posuzování žádostí o registraci, ale také konkrétní úkoly spojené s každodenním dohledem. Podrobnosti takového přenesení úkolů, včetně postupů a náhrady, jež má být poskytnuta vnitrostátním příslušným orgánům, by měly být uvedeny v pokynech.

(14) Je nutno zajistit, aby příslušné orgány mohly požádat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, aby přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace ratingové agentury, a aby pozastavil používání ratingů, pokud existuje domněnka, že ratingová agentura závažným způsobem a trvale porušuje nařízení. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl žádost posoudit a přijmout veškerá nezbytná opatření.

(15) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl mít možnost navrhnout Komisi, aby uložila penále. Účelem těchto penále by mělo být dosáhnout toho, aby bylo ukončeno protiprávní jednání zjištěné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, aby byly předloženy úplné a správné informace, které si Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vyžádal, a aby se ratingové agentury a další osoby podrobily vyšetřování. Kromě toho by pro účely odstrašení a donucení ratingových agentur k dodržování nařízení měla mít Komise také možnost ukládat na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy pokuty, dojde-li úmyslně nebo z nedbalosti k porušení konkrétních ustanovení nařízení. Pokuta musí být odrazující a přiměřená povaze a závažnosti porušení, době trvání porušení a hospodářské síle dotyčné ratingové agentury. Podrobná kritéria pro stanovení výše pokut, jakož i procesní aspekty týkající se pokut by měla Komise stanovit v aktu v přenesené pravomoci. Členské státy by měly i nadále zůstat příslušné pro stanovení a provádění pravidel udělování sankcí za porušení povinnosti finančních podniků používat k regulatorním účelům pouze ratingy vydané ratingovými agenturami registrovanými v souladu s tímto nařízením.

(16) Jestliže se ratingová agentura dopustí porušení, měl by být Evropský orgán pro cenné papíry a trhy oprávněn přijmout řadu opatření v oblasti dohledu, která zahrnují, ale neomezují se na vyzvání ratingové agentury, aby protiprávní jednání ukončila, pozastavení používání ratingů, dočasný zákaz vydávání ratingů danou ratingovou agenturou a – jako krajní opatření – zrušení registrace, pokud ratingová agentura i nadále závažným způsobem porušuje ustanovení tohoto nařízení. Opatření v oblasti dohledu by měl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uplatňovat s přihlédnutím k povaze a závažnosti porušení a k zásadě proporcionality. Sankce, penále a opatření v oblasti dohledu představují vzájemně se doplňující součásti režimu účinného prosazování.

(17) Z důvodů právní jistoty je vhodné stanovit jasná přechodná opatření pro předání spisů a pracovních dokumentů příslušnými vnitrostátními orgány Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

(18) Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny a upřesnění kritérií pro posouzení rovnocennosti regulatorního a dohledového rámce třetí země s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích, přijetí nařízení o poplatcích a změny příloh.

(19) Na zpracování osobních údajů prováděné při uplatňování tohoto nařízení členskými státy a hospodářskými subjekty, na něž se toto nařízení vztahuje, se použije směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

(20) Ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů[13], které je v plném rozsahu použitelné na zpracování osobních údajů pro účely tohoto nařízení prováděné při uplatňování tohoto nařízení orgány a agenturami Unie.

(21) Jelikož cílů opatření, která mají být přijata, tj. vytvoření účinného a účelného rámce dohledu nad ratingovými agenturami pověřením jediného orgánu dohledu dohledem nad ratingovými činnostmi v Unii, vytvoření jediného kontaktního místa pro ratingové agentury a zajištění jednotného uplatňování pravidel, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, ale lze jich lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie s přihlédnutím k celoevropské struktuře a dopadu ratingových činností, které mají být předmětem dohledu, přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedených cílů.

(22) Dohled nad ratingovými agenturami orgánem ESMA by mělo začít teprve poté, co bude orgán ESMA zřízen. Proto se použitelnost tohoto nařízení odkládá, dokud nevstoupí v platnost nařízení ... / ... o zřízení orgánu ESMA.

(23) Nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1 Změny nařízení (ES) č. 1060/2009

Nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto:

1) Článek 4 se mění takto:

a) V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Úvěrové instituce ve smyslu směrnice 2006/48/ES, investiční podniky ve smyslu směrnice 2004/39/ES, pojišťovny v oblasti působnosti směrnice Rady 73/239/EHS[14], životní pojišťovny ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES[15], zajišťovny ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES[16], subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve smyslu směrnice 2009/65/ES, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu směrnice 2003/41/ES a alternativní investiční fondy ve smyslu směrnice 2010/…/ES mohou používat k regulatorním účelům pouze ratingy vydané ratingovými agenturami usazenými v Unii a registrovanými v souladu s tímto nařízením.“

b) Odstavec 3 se mění takto:

i) Písmena b), c) a d) se nahrazují tímto:

„b) ratingová agentura ověřila a může Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen „orgán ESMA“) průběžně prokazovat, že ratingové činnosti vedoucí k vydání ratingu, který má být přejat, vykonávala ratingová agentura ze třetí země způsobem, jenž splňuje požadavky alespoň stejně přísné, jako jsou požadavky stanovené v článcích 6 až 12;

c) není omezena schopnost orgánu ESMA posuzovat a sledovat, zda ratingová agentura usazená ve třetí zemi plní požadavky stanovené v písmenu b);

d) ratingová agentura poskytne na žádost orgánu ESMA všechny informace nezbytné k tomu, aby orgán ESMA mohl průběžně dohlížet na plnění požadavků stanovených v tomto nařízení;“

ii) Písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h) existují odpovídající ujednání o spolupráci mezi orgánem ESMA a obdobným orgánem, který je příslušný pro ratingovou agenturu usazenou ve třetí zemi. Orgán ESMA zajistí, aby tato ujednání o spolupráci obsahovala alespoň:

i) způsob výměny informací mezi orgánem ESMA a obdobným orgánem, který je příslušný pro ratingovou agenturu usazenou ve třetí zemi, a

ii) postupy týkající se koordinace činností dohledu s cílem umožnit orgánu ESMA průběžně sledovat ratingové činnosti vedoucí k vydání přejatého ratingu.“

2) Článek 5 se mění takto:

a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Ratingová agentura uvedená v odstavci 1 může požádat o certifikaci. Tuto žádost předloží orgánu ESMA v souladu s příslušnými ustanoveními článku 15.“

b) V odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Orgán ESMA žádost o certifikaci posoudí a rozhodne o ní postupem podle článku 16. Rozhodnutí o certifikaci vychází z kritérií stanovených v odst. 1 písm. a) až d) tohoto článku.“

c) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. Ratingová agentura uvedená v odstavci 1 může také požádat:

a) v konkrétních případech o udělení výjimky z povinnosti plnit některé nebo všechny požadavky stanovené v oddílu A přílohy I a čl. 7 odst. 4, pokud je ratingová agentura schopna prokázat, že vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti své činnosti a vzhledem k povaze a rozsahu ratingů, které vydává, nejsou tyto požadavky přiměřené;

b) o udělení výjimky z požadavku na fyzickou přítomnost v Unii, pokud by byl takový požadavek příliš zatěžující a nepřiměřený vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a vzhledem k povaze a rozsahu ratingů, které vydává.

Žádost o tyto výjimky podává ratingová agentura společně s žádostí o certifikaci. Při posuzování této žádosti zohlední orgán ESMA velikost ratingové agentury uvedené v odstavci 1, která žádost podala, vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti její činnosti a vzhledem k povaze a rozsahu ratingů, které vydává, a dopad ratingů vydaných touto ratingovou agenturou na finanční stabilitu a řádné fungování finančních trhů jednoho nebo více členských států. Na základě tohoto posouzení může orgán ESMA tuto výjimku ratingové agentuře uvedené v odstavci 1 udělit.“

d) Odstavec 5 se zrušuje.

e) V odstavci 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise dále upřesní nebo upraví kritéria stanovená v druhém pododstavci písm. a), b) a c) s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích. Uvedená opatření se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených v článcích 38b a 38c.“

f) Odstavce 7 a 8 se nahrazují tímto:

„7. Orgán ESMA vypracuje ujednání o spolupráci s dotyčnými příslušnými orgány třetích zemí, jejichž právní a dohledový rámec byl shledán rovnocenným s tímto nařízením v souladu s odstavcem 6. V těchto ujednáních se stanoví alespoň:

a) způsob výměny informací mezi orgánem ESMA a příslušnými orgány dotyčných třetích zemí a

b) postupy koordinace dohledu.

8. Na certifikované ratingové agentury a na jimi vydávané ratingy se použijí obdobně články 20 a 24.“

3) Ustanovení čl. 6 odst. 3 se mění takto:

a) Úvodní část prvního pododstavce se nahrazuje tímto:

„Orgán ESMA může ratingové agentuře na její žádost udělit výjimku z povinnosti plnit požadavky stanovené v oddílu A bodech 2, 5 a 6 přílohy I a v čl. 7 odst. 4, pokud tato ratingová agentura prokáže, že vzhledem k povaze, rozsahu a složitosti její činnosti i vzhledem k povaze a rozsahu vydávaných ratingů nejsou tyto požadavky přiměřené, a pokud:“

b) Druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„V případě skupiny ratingových agentur orgán ESMA zajistí, aby alespoň jedné ratingové agentuře ve skupině nebyla udělena výjimka z plnění požadavků stanovených v oddílu A bodech 2, 5 a 6 přílohy I a v čl. 7 odst. 4.“

4) Vkládají se nové články 8a a 8b, které znějí:

„Článek 8a Informace o strukturovaných finančních nástrojích

1. Emitent strukturovaného finančního nástroje nebo spřízněná třetí osoba poskytne ratingové agentuře, kterou si vybere, na internetových stránkách chráněných heslem, jež spravuje, veškeré informace, které ratingová agentura potřebuje k tomu, aby mohla zpočátku určit nebo sledovat rating strukturovaného finančního nástroje podle metodiky stanovené v čl. 8 odst. 1.

2. Pokud jiné ratingové agentury registrované nebo certifikované podle tohoto nařízení požádají o přístup k informacím uvedeným v odstavci 1, musí jim být přístup umožněn bezodkladně za předpokladu, že splňují všechny tyto podmínky:

a) mají zavedeny systémy a organizační strukturu umožňující zajistit důvěrnost těchto informací;

b) každoročně poskytují ratingy nejméně pro 10 % strukturovaných finančních nástrojů, u nichž žádají o přístup k informacím uvedeným v odstavci 1.

3. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, přijme Komise regulativním postupem podle čl. 38 odst. 2 podrobná pravidla, která stanoví zejména podmínky přístupu a požadavky na internetové stránky za účelem zajištění přesnosti a důvěrnosti údajů a ochrany osobních údajů v souladu se směrnicí 95/46/ES.

Článek 8bPřístup k informacím o ratingu

1. Ratingová agentura registrovaná v Unii spravuje internetové stránky chráněné heslem, které obsahují:

a) seznam strukturovaných finančních nástrojů, pro které právě poskytuje rating, s uvedením typu strukturovaného finančního nástroje, jména emitenta a data zahájení procesu vydávání ratingů;

b) odkaz na internetové stránky chráněné heslem, na nichž emitent strukturovaného finančního nástroje nebo spřízněná třetí osoba poskytne informace požadované podle čl. 8a odst. 1, jakmile má tento odkaz k dispozici.

2. Ratingová agentura bezodkladně poskytne přístup k internetovým stránkám chráněným heslem uvedeným v odstavci 1 jakékoli ratingové agentuře registrované nebo certifikované podle tohoto nařízení za předpokladu, že ratingová agentura žádající o přístup splňuje požadavky stanovené v čl. 8a odst. 2.“

5) Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9Outsourcing

Outsourcing důležitých provozních funkcí nesmí být vykonáván způsobem, který by významně snížil kvalitu vnitřní kontroly ratingové agentury a schopnost orgánu ESMA vykonávat dohled nad plněním povinností uložených ratingové agentuře tímto nařízením.“

6) Ustanovení čl. 10 odst. 6 se nahrazuje tímto:

„6. Ratingová agentura nesmí použít název orgánu ESMA ani žádného příslušného orgánu způsobem, který by naznačoval nebo vzbuzoval dojem, že tento orgán přejímá či schvaluje její ratingy nebo schvaluje její ratingové činnosti.“

7) V článku 11 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2. Ratingová agentura poskytne do archivu zřízeného orgánem ESMA informace o své historické výkonnosti, včetně četnosti přenosu ratingů, a informace o ratingových hodnoceních vydaných v minulosti a jejich změnách. Ratingová agentura poskytuje informace do tohoto archivu na standardním formuláři stanoveným orgánem ESMA. Orgán ESMA zpřístupní tyto informace veřejnosti a každoročně zveřejní souhrnné informace o hlavních aspektech vývoje.

3. Ratingová agentura každoročně poskytuje orgánu ESMA informace stanovené v oddílu E části II bodu 2 přílohy I.“

8) Článek 14 se mění takto:

a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Registrace je účinná na celém území Unie, jakmile nabylo účinku rozhodnutí o registraci vydané orgánem ESMA podle čl. 16 odst. 3 nebo čl. 17 odst. 3.“

b) V odstavci 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Ratingová agentura informuje bez zbytečného odkladu orgán ESMA o veškerých zásadních změnách podmínek pro počáteční registraci, včetně zahájení nebo ukončení provozu pobočky na území Unie.“

c) Odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:

„4. Aniž jsou dotčeny články 16 nebo 17, provede orgán ESMA registraci ratingové agentury, pokud na základě posouzení žádosti dojde se zřetelem k článkům 4 a 6 k závěru, že ratingová agentura splňuje podmínky pro vydávání ratingů stanovené v tomto nařízení.

5. Orgán ESMA nesmí registraci podmínit požadavky, které nejsou stanoveny v tomto nařízení.“

9) Články 15 až 20 se nahrazují tímto:

„Článek 15Žádost o registraci

1. Ratingová agentura podá žádost o registraci orgánu ESMA. Žádost obsahuje informace stanovené v příloze II.

2. Pokud o registraci žádá skupina ratingových agentur, členové skupiny pověří jednoho z členů, aby podal orgánu ESMA všechny žádosti jménem skupiny. Pověřená ratingová agentura poskytne informace stanovené v příloze II za každého člena skupiny.

3. Ratingová agentura může podat svou žádost v kterémkoli z úředních jazyků Unie.

4. Do deseti pracovních dní od obdržení žádosti orgán ESMA posoudí, zda je žádost úplná. Není-li žádost úplná, orgán ESMA stanoví lhůtu, v níž ratingová agentura musí poskytnout doplňující informace.

Posoudí-li orgán ESMA žádost jako úplnou, oznámí to ratingové agentuře.

Článek 16Posouzení žádosti o registraci ratingové agentury orgánem ESMA

1. Orgán ESMA posoudí do 30 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce žádost o registraci v závislosti na tom, zda ratingová agentura splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení.

2. Orgán ESMA může lhůtu pro posouzení prodloužit o patnáct pracovních dní, zejména pokud ratingová agentura předpokládá, že:

a) bude přejímat ratingy podle čl. 4 odst. 3;

b) bude využívat outsourcing;

c) požádá o výjimku z povinnosti plnit požadavky podle čl. 6 odst. 3.

3. Do 40 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, respektive do 55 pracovních dní od tohoto oznámení v případech, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku, orgán ESMA přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí žádosti o registraci.

4. Rozhodnutí, které orgán ESMA vydá podle odstavce 3, nabývá účinnosti pátým pracovním dnem po jeho přijetí.

Článek 17Posouzení žádostí o registraci skupiny ratingových agentur orgánem ESMA

1. Orgán ESMA posoudí do 40 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce žádosti o registraci v závislosti na tom, zda ratingové agentury splňují podmínky stanovené v tomto nařízení.

2. Orgán ESMA může lhůtu pro posouzení prodloužit o patnáct pracovních dní, zejména pokud některá z ratingových agentur ve skupině předpokládá, že:

a) bude přejímat ratingy podle čl. 4 odst. 3;

b) bude využívat outsourcing;

c) požádá o výjimku z povinnosti plnit požadavky podle čl. 6 odst. 3.

3. Do 50 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, respektive do 65 pracovních dní od tohoto oznámení v případech, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku, orgán ESMA přijme jednotlivá řádně odůvodněná rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí žádosti o registraci.

4. Rozhodnutí, která orgán ESMA vydá podle odstavce 3, nabývají účinnosti pátým pracovním dnem po jejich přijetí.

Článek 18Oznámení rozhodnutí o registraci, o zamítnutí žádosti o registraci nebo o zrušení registrace ratingové agentury

1. Orgán ESMA oznámí do pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20 toto rozhodnutí dotyčné ratingové agentuře. Pokud orgán ESMA odmítne ratingovou agenturu zaregistrovat nebo zruší její registraci, své rozhodnutí řádně odůvodní.

2. Jakékoli rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20 orgán ESMA oznámí Komisi a příslušným orgánům.

3. Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam ratingových agentur registrovaných v souladu s tímto nařízením. Tento seznam se aktualizuje do pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20.

Článek 19Poplatky za registraci a dohled

1. Orgán ESMA účtuje ratingovým agenturám poplatky, které plně pokrývají náklady orgánu ESMA nezbytné pro registraci ratingových agentur a dohled nad nimi, v souladu s tímto nařízením a nařízením o poplatcích uvedeným v odstavci 2.

2. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a nařízení o poplatcích. Uvedené nařízení stanoví zejména typ poplatků a záležitosti, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a způsob jejich úhrady. Výše poplatku účtovaného ratingové agentuře musí být přiměřená její velikosti a hospodářské síle.

Článek 20Zrušení registrace

1. Orgán ESMA zruší registraci ratingové agentury, jestliže ratingová agentura:

a) se výslovně vzdá registrace nebo nevydala za předchozích šest měsíců žádný rating;

b) získala registraci na základě nepravdivých informací nebo jakýchkoli jiných neregulérních prostředků;

c) již nesplňuje podmínky, za nichž byla zaregistrována, nebo

d) závažně či opakovaně porušila ustanovení tohoto nařízení, která stanoví podmínky pro výkon činnosti ratingových agentur.

2. Příslušný orgán členského státu, v němž se používají ratingy vydané dotyčnou ratingovou agenturou a který se domnívá, že byla splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, může požádat orgán ESMA, aby posoudil, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace. Pokud orgán ESMA rozhodne, že registraci dotyčné ratingové agentury nezruší, své rozhodnutí řádně odůvodní.

3. Rozhodnutí o zrušení registrace nabývá účinku okamžitě v celé Unii s výhradou přechodných období pro používání ratingů podle čl. 24 odst. 2.“

10) Název kapitoly II v hlavě III se nahrazuje názvem „Dohled zajišťovaný orgánem ESMA“.

11) Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

1. Aniž je dotčen článek 25a, zajišťuje uplatňování ustanovení tohoto nařízení orgán ESMA.

2. Orgán ESMA vydává a aktualizuje pokyny pro:

a) uplatňování pravidel pro přejímání ratingů podle čl. 4 odst. 3;

b) posuzování toho, zda jsou metodiky pro vydávání ratingů v souladu s požadavky stanovenými v čl. 8 odst. 3;

c) spolupráci mezi orgánem ESMA a příslušnými orgány pro účely tohoto nařízení včetně postupů a podrobností souvisejících s přenášením úkolů.

3. Do [devět měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží orgán ESMA návrhy technických norem ke schválení Komisí podle článku 7 nařízení …/… [ESMA] ohledně:

a) postupu registrace včetně informací stanovených v příloze II;

b) informací, které ratingová agentura musí předložit společně se žádostí o certifikaci a se žádostí o posouzení jejího systémového významu pro finanční stabilitu a řádné fungování finančních trhů podle článku 5;

c) uvádění informací, které ratingové agentury uveřejňují v souladu s čl. 11 odst. 2 a oddílem E částí II bodem 1 přílohy I, a to včetně struktury, formátu, způsobu a doby předkládání zpráv.

4. Orgán ESMA zveřejní každoročně a poprvé do 1. ledna 2012 zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Tato zpráva obsahuje zejména posouzení toho, jak ratingové agentury registrované podle tohoto nařízení provádějí přílohu I.

5. Orgán ESMA spolupracuje s Evropským orgánem pro bankovnictví zřízeným nařízením …/…[17] a Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění zřízeným nařízením …/…[18] a konzultuje tyto orgány před vydáním pokynů a předložením návrhů technických norem uvedených v odstavcích 2 a 3.“

12) Článek 23 se nahrazuje tímto:

„Článek 23Nezasahování do obsahu ratingů

Při výkonu svých povinností podle tohoto nařízení orgán ESMA ani žádné jiné orgány veřejné správy členských států nezasahují do obsahu ratingů či metodik.“

13) Vkládají se nové články 23a, 23b a 23c, které znějí:

„Článek 23aŽádosti o informace

1. Orgán ESMA může požadovat po ratingových agenturách, osobách podílejících se na se ratingových činnostech, hodnocených osobách a spřízněných třetích osobách, třetích osobách, kterým ratingové agentury zadaly některé funkce nebo činnosti, a osobách s jinou vazbou na ratingové agentury nebo ratingové činnosti, aby poskytly veškeré informace, které jsou nezbytné pro provádění jeho povinností podle tohoto nařízení.

2. Při vyžadování informací podle odstavce 1 orgán ESMA odkáže na tento článek jako na právní základ žádosti a uvede její účel, upřesní, jaké informace jsou požadovány, a stanoví lhůtu, ve které mají být poskytnuty. Uvede také sankce stanovené v článku 36b pro případ, že požadované informace jsou poskytnuty neúplné nebo že odpovědi na položené otázky jsou nesprávné či zavádějící.

3. Osoby uvedené v odstavci 1 nebo jejich zástupci a v případě právnických osob nebo sdružení bez právní subjektivity uvedených v odstavci 1 osoby zmocněné je zastupovat podle zákona nebo podle stanov poskytují informace požadované jménem dotyčných osob uvedených v odstavci 1. Zástupci nesou plnou odpovědnost za to, jsou-li poskytnuté informace neúplné, nesprávné či zavádějící.

Článek 23bObecná vyšetřování

1. Orgán ESMA může provádět veškerá nezbytná vyšetřování osob uvedených v čl. 23a odst. 1. Za tímto účelem jsou úředníci a další osoby pověřené orgánem ESMA zmocněni:

a) zkoumat jakékoli záznamy, údaje, postupy a jakékoli jiné materiály, které mají význam pro plnění jeho úkolů;

b) pořizovat kopie takových záznamů, údajů, postupů a jiných materiálů nebo výpisy z nich;

c) požadovat ústní vysvětlení;

d) předvolávat osoby ke slyšení;

e) požadovat výpisy telefonních hovorů a datových přenosů;

f) vyslechnout jakoukoli osobu za účelem získání informací souvisejících s předmětem vyšetřování.

2. Osoby uvedené v čl. 23a odst. 1 se podrobí vyšetřování zahájenému na základě rozhodnutí orgánu ESMA. Osoby pověřené vyšetřováním podle odstavce 1 vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel vyšetřování. V tomto pověření jsou také uvedena penále stanovená v článku 36b pro případ, že požadované záznamy, údaje, postupy nebo jakékoli jiné materiály nejsou poskytnuty nebo jsou poskytnuty neúplné nebo že odpovědi na položené otázky jsou nesprávné či zavádějící.

3. S dostatečným předstihem před vyšetřováním orgán ESMA o vyšetřování a o totožnosti pověřených osob informuje příslušný orgán členského státu, na jehož území má vyšetřování probíhat. Úředníci příslušného orgánu dotyčného členského státu jsou na žádost orgánu ESMA těmto pověřeným osobám nápomocni při plnění jejich povinností.

Článek 23c Kontroly na místě

1. Orgán ESMA může za účelem plnění svých povinností podle tohoto nařízení provádět veškeré nezbytné ohlášené i neohlášené kontroly na místě v prostorách osob uvedených v čl. 23a odst. 1.

2. Úředníci a jiné osoby pověřené orgánem ESMA provést kontrolu na místě smějí vstupovat do všech provozoven a na pozemky osob, na něž se vztahuje rozhodnutí o vyšetřování přijaté orgánem ESMA, a mají veškeré pravomoci stanovené v čl. 23b odst. 1. Zároveň jsou oprávněni zapečetit jakékoli provozovny a účetní knihy nebo záznamy na dobu a v rozsahu, které jsou pro kontrolu nezbytné.

3. Úředníci a jiné osoby pověřené orgánem ESMA provést kontrolu na místě vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel vyšetřování a také penále stanovená v článku 36b pro případ, že se dotyčné osoby vyšetřování nepodrobí. S dostatečným předstihem před kontrolou informuje orgán ESMA o kontrole příslušný orgán členského státu, na jehož území má probíhat.

4. Osoby uvedené v čl. 23a odst. 1 se podrobí kontrolám na místě nařízeným na základě rozhodnutí orgánu ESMA. V rozhodnutí je stanoven předmět a účel kontroly, určeno datum, kdy má kontrola začít, a uvedena penále stanovená v článku 36b. Orgán ESMA přijímá taková rozhodnutí po konzultaci příslušného orgánu členského státu, na jehož území má kontrola probíhat.

5. Úředníci příslušného orgánu členského státu, na jehož území má kontrola probíhat, jakož i osoby tímto orgánem pověřené nebo jmenované poskytují na žádost orgánu ESMA aktivní pomoc úředníkům a jiným osobám, které orgán ESMA pověřil. Za tímto účelem mají pravomoci stanovené v odstavci 2.

6. Orgán ESMA také může požádat, aby příslušné orgány členských států provedly určité vyšetřovací úkoly a kontroly na místě jeho jménem, jak je stanoveno v tomto článku a v čl. 23b odst. 1. Za tímto účelem mají příslušné orgány stejné pravomoci jako orgán ESMA, jak je uvedeno v tomto článku a v čl. 23b odst. 1.

7. Pokud úředníci a jiné doprovázející osoby pověřené orgánem ESMA zjistí, že určitá osoba odmítá kontrolu nařízenou podle tohoto článku, dotyčný členský stát jim poskytne nezbytnou pomoc a podle potřeby požádá o pomoc policii nebo rovnocenný donucovací orgán, který jim provedení kontroly na místě umožní.

8. Pokud pomoc stanovená v odstavci 7 vyžaduje podle vnitrostátních právních předpisů povolení od soudního orgánu, musí být takové povolení vyžádáno, a to i předem.

9. Pokud dojde k vyžádání povolení podle odstavce 8, vnitrostátní soudní orgán prověří, že je rozhodnutí orgánu ESMA pravé a že navrhovaná donucovací opatření nejsou vzhledem k předmětu kontroly svévolná ani nepřiměřená. Při prověřování přiměřenosti opatření může vnitrostátní soudní orgán požádat orgán ESMA o podrobné vysvětlení, a to zejména ohledně důvodů, ze kterých má orgán ESMA podezření na porušení tohoto nařízení, jakož i ohledně závažnosti kontroly na místě a ohledně povahy účasti dotyčné osoby. Vnitrostátní soudní orgán však nesmí zpochybnit nezbytnost kontroly jako takové ani požadovat, aby mu byly poskytnuty informace ze spisu orgánu ESMA. Zákonnost rozhodnutí orgánu ESMA přezkoumává pouze Soudní dvůr postupem stanoveným v nařízení XX/2010 [ESMA].“

14) Články 24 a 25 se nahrazují tímto:

„Článek 24Opatření v oblasti dohledu přijímaná orgánem ESMA

1. Pokud se registrovaná ratingová agentura dopustí některého z porušení uvedených v příloze III, orgán ESMA přijme jedno nebo více z těchto rozhodnutí:

a) zrušit registraci této ratingové agentury v souladu s článkem 20;

b) dočasně zakázat této ratingové agentuře vydávání ratingů s účinkem v celé Unii, dokud nedojde k ukončení protiprávního jednání;

c) pozastavit používání ratingů vydaných touto ratingovou agenturou pro regulatorní účely s účinkem v celé Unii, dokud nedojde k ukončení protiprávního jednání;

d) požadovat, aby ratingová agentura ukončila protiprávní jednání;

e) požadovat, aby emitent strukturovaných finančních nástrojů nebo spřízněná třetí strana poskytli přístup na internetové stránky, jež spravují v souladu s čl. 8a odst. 1, ratingovým agenturám, které o něj požádají;

f) vydat veřejná oznámení.

2. Při přijímání rozhodnutí uvedených v odst. 1 písm. b) až f) orgán ESMA zohlední povahu a závažnost porušení, a to včetně:

i) trvání a četnosti případů porušení;

ii) toho, zda porušení odhalilo závažné nebo systematické slabiny v postupech ratingové agentury nebo v systémech řízení či vnitřních kontrolách;

iii) toho, zda porušení usnadnilo či umožnilo spáchání finančního trestného činu nebo zda lze takový trestný čin danému porušení jakýmkoliv jiným způsobem přičíst;

iv) ztráty nebo rizika ztráty způsobené investorům.

Kromě toho může orgán ESMA předat záležitost k trestnímu stíhání příslušným vnitrostátním orgánům.

3. Byla-li přijata opatření podle odst. 1 písm. a) a c), lze ratingy používat pro regulatorní účely i nadále, a to po dobu nepřesahující:

a) deset pracovních dní, pokud pro dotyčný finanční nástroj nebo subjekt existují ratingy vydané jinými ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto nařízení, nebo

b) tři měsíce, pokud pro dotyčný finanční nástroj nebo subjekt neexistují ratingy vydané jinými ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto nařízení.

Orgán ESMA může období uvedené v prvním pododstavci písm. b) prodloužit o další tři měsíce za mimořádných okolností souvisejících s případným narušením trhu nebo finanční stability.

4. Aniž je dotčen článek 20, orgán ESMA oznámí veškerá rozhodnutí přijatá podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu příslušným orgánům a Komisi a zveřejní je na svých internetových stránkách do 5 pracovních dní ode dne jejich přijetí.

Článek 25Slyšení dotyčných osob

1. Před přijetím rozhodnutí podle čl. 24 odst. 1 poskytne orgán ESMA osobám, které jsou předmětem řízení, příležitost být slyšeny ohledně záležitostí, proti nimž orgán ESMA vznesl námitku. Orgán ESMA založí svá rozhodnutí pouze na námitkách, ke kterým se mohly dotyčné strany vyjádřit.

Povinnost uvedená v prvním pododstavci se nevztahuje na situace, kdy je třeba přijmout naléhavá opatření s cílem zabránit významnému poškození finančního systému. V takovém případě může orgán ESMA přijmout prozatímní rozhodnutí s tím, že co nejdříve po přijetí svého rozhodnutí musí dát dotyčným osobám příležitost ke slyšení.

2. V rámci řízení musí být plně respektována práva na obhajobu dotyčných osob. Mají právo nahlížet do spisu orgánu ESMA s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace a interní dokumenty orgánu ESMA.“

15) Název kapitoly III v hlavě III se nahrazuje tímto: „Spolupráce mezi orgánem ESMA a příslušnými orgány“.

16) Vkládá se nový článek 25a, který zní:

„Článek 25aPříslušné orgány zodpovědné za dohled nad čl. 4 odst. 1 (používání ratingů) a za jeho prosazování

1. Příslušné orgány zodpovídají za dohled nad čl. 4 odst. 1 a za jeho prosazování.

2. Aby příslušné orgány mohly plnit své povinnosti týkající se zjišťování případného porušení čl. 4 odst. 1, mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy veškeré dohledové a vyšetřovací pravomoci nezbytné pro výkon svých funkcí. Tyto pravomoci vykonávají:

a) přímo;

b) ve spolupráci s jinými orgány včetně orgánu ESMA nebo

c) podáním žádosti k příslušným soudním orgánům.

3. Aby příslušné orgány mohly plnit své povinnosti týkající se zjišťování případného porušení čl. 4 odst. 1, mají v souladu s vnitrostátními právními předpisy v rámci výkonu dohledu pravomoc:

a) nahlížet do jakýchkoli dokumentů v jakékoli formě a získávat nebo pořizovat jejich kopie;

b) požadovat informace od jakékoli osoby a v případě potřeby předvolat a vyslechnout jakoukoli osobu;

c) provádět ohlášené i neohlášené kontroly na místě a

d) požadovat výpisy telefonních hovorů a datových přenosů.“

17) Články 26 a 27 se nahrazují tímto:

„Článek 26Povinnost spolupracovat

Orgán ESMA a příslušné orgány spolupracují, pokud je to nutné pro účely tohoto nařízení.

Článek 27Výměna informací

1. Příslušné orgány bez zbytečného odkladu poskytují orgánu ESMA i sobě navzájem informace požadované pro účely výkonu jejich povinností podle tohoto nařízení.

2. Orgán ESMA může příslušným orgánům odpovědným za dohled nad subjekty uvedenými v čl. 4 odst. 1, centrálním bankám, Evropskému systému centrálních bank a Evropské centrální bance jakožto měnovým orgánům, Evropskému výboru pro systémová rizika a případně dalším orgánům veřejné správy odpovědným za dohled nad platebními systémy a systémy vypořádání předávat důvěrné informace určené k plnění jejich úkolů. Obdobně těmto orgánům ani subjektům nelze bránit v tom, aby orgánu ESMA předávaly informace, které orgán ESMA může potřebovat pro účely plnění svých povinností podle tohoto nařízení.“

18) Články 28 a 29 se zrušují.

19) Články 30, 31 a 32 se nahrazují tímto:

„Článek 30Přenášení úkolů z orgánu ESMA na příslušné orgány

Orgán ESMA může konkrétní úkoly v oblasti dohledu přenést na příslušný orgán některého členského státu. Mezi tyto úkoly v oblasti dohledu mohou patřit zejména žádosti o informace podle článku 23a a vyšetřování a kontroly na místě podle čl. 23c odst. 6.

Přenášení úkolů nemá vliv na odpovědnost orgánu ESMA.

Článek 31Oznámení a žádosti o pozastavení od příslušných orgánů

1. Pokud je příslušný orgán přesvědčen, že na území jeho členského státu nebo na území jiného členského státu dochází nebo došlo k jednání, které je v rozporu s ustanoveními tohoto nařízení, oznámí tuto skutečnost co nejkonkrétnějším způsobem orgánu ESMA.

Orgán ESMA přijme vhodná opatření. Informuje oznamující příslušný orgán o výsledku a, pokud je to možné, o podstatných změnách ve vývoji situace.

2. Aniž je dotčena oznamovací povinnost stanovená v odstavci 1, platí, že pokud se oznamující příslušný orgán domnívá, že registrovaná ratingová agentura, jejíž ratingy jsou používány na území jeho členského státu, porušuje povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a že tato porušení jsou dostatečně závažná a trvalá na to, aby měla významný dopad na ochranu investorů nebo stabilitu finančního systému v daném členském státu, může oznamující příslušný orgán požadovat, aby orgán ESMA nařídil pozastavit používání ratingů dotyčné ratingové agentury pro regulatorní účely osobami uvedenými v čl. 4 odst. 1. Oznamující příslušný orgán svou žádost orgánu ESMA důkladně zdůvodní.

Pokud se orgán ESMA domnívá, že žádost není oprávněná, vyrozumí o tom oznamující příslušný orgán. Pokud se orgán ESMA domnívá, že žádost oprávněná je, přijme vhodná opatření k vyřešení dané záležitosti.

Článek 32Mlčenlivost

1. Povinnost mlčenlivosti platí pro všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro orgán ESMA a pro příslušný orgán nebo pro jakoukoli jinou osobu, na niž orgán ESMA přenesl úkoly, včetně auditorů a odborníků, s nimiž orgán ESMA uzavřel smluvní poměr. Informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, nesmějí být zpřístupněny žádným osobám ani orgánům s výjimkou případů, kdy je toto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.

2. Veškeré informace vyměňované podle tohoto nařízení mezi orgánem ESMA, příslušnými orgány a jinými orgány a subjekty uvedenými v čl. 27 odst. 2 jsou považovány za důvěrné s výjimkou případů, kdy orgán ESMA nebo dotyčný příslušný orgán nebo jiný orgán či subjekt v okamžiku jejich sdělení uvede, že dané informace mohou být zpřístupněny, nebo kdy je toto zpřístupnění nutné pro soudní řízení.“

20) Článek 33 se zrušuje.

21) Články 34 a 35 se nahrazují tímto:

„Článek 34Dohoda o výměně informací

Orgán ESMA může uzavírat dohody o výměně informací s příslušnými orgány třetích zemí pouze v případě, že zpřístupněné informace podléhají zárukám zachování mlčenlivosti, které jsou alespoň rovnocenné zárukám stanoveným v článku 32.

Tato výměna informací musí souviset s vykonáváním úkolů těchto příslušných orgánů.

Pro předávání osobních údajů třetím zemím použije orgán ESMA nařízení (ES) č. 45/2001.

Článek 35Zpřístupnění informací získaných ze třetích zemí

Orgán ESMA může zpřístupnit informace, které obdržel od příslušných orgánů třetích zemí, pouze pokud dostal výslovný souhlas příslušného orgánu, který mu informace poskytl, přičemž tyto informace lze případně zpřístupnit výhradně pro účely, pro které tento příslušný orgán vydal svůj souhlas, nebo pokud je toto zpřístupnění informací nezbytné pro soudní řízení.“

22) V kapitole I hlavy IV se nadpis mění takto:

„Sankce, pokuty, penále, postup projednávání ve výboru, přenesené pravomoci a předkládání zpráv“

23) V článku 36 se první pododstavec mění takto:

„1. Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“

24) Vkládají se nové články 36a až 36e, které znějí:

„Článek 36a Pokuty

1. Na žádost orgánu ESMA může Komise rozhodnutím uložit ratingové agentuře pokutu, pokud se ratingová agentura úmyslně nebo z nedbalosti dopustila některého z porušení uvedených v příloze III.

2. Pokuty uvedené v odstavci 1 musí být odrazující a přiměřené povaze a závažnosti porušení, době trvání porušení a hospodářské síle dotyčné ratingové agentury. Výše pokuty nepřekročí 20 % ročního příjmu nebo obratu ratingové agentury za předchozí hospodářský rok.

3. Bez ohledu na odstavec 2 platí, že pokud ratingová agentura získala přímo či nepřímo z porušení vyčíslitelný finanční prospěch, musí se výše pokuty přinejmenším rovnat takovému prospěchu.

4. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a prováděcí pravidla k tomuto článku, která zejména stanoví:

a) podrobná kritéria pro stanovení výše pokuty;

b) postupy pro šetření, související opatření a podávání zpráv, jakož i procesní pravidla pro rozhodování včetně ustanovení týkajících se práv na obhajobu, nahlížení do spisu, právního zastoupení a důvěrnosti a dočasných ustanovení a pravidla pro vyměřování a výběr pokut.

Článek 36b

Penále

1. Na žádost orgánu ESMA může Komise rozhodnutím uložit osobám uvedeným v čl. 23a odst. 1 penále, aby je donutila:

a) ukončit protiprávní jednání v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 24 odst. 1 písm. d);

b) poskytnout úplné a správné informace požadované rozhodnutím podle článku 23a;

c) podrobit se vyšetřování, a zejména předložit úplné záznamy, údaje, postupy nebo jakékoli jiné požadované materiály a doplnit a opravit další informace uvedené ve vyšetřování zahájeném na základě rozhodnutí přijatého podle článku 23b;

d) podrobit se kontrole na místě nařízené rozhodnutím podle článku 23c.

2. Stanovená penále musí být účinná a přiměřená. Výše penále se stanoví za každý den prodlení. Nesmí přesáhnout 5 % průměrného denního obratu v předchozím hospodářském roce a vypočítá se od data stanoveného v rozhodnutí.

Článek 36cSlyšení dotyčných osob

1. Před přijetím rozhodnutí o pokutě nebo penále podle článků 36a a 36b poskytne Komise osobám, které jsou předmětem řízení, příležitost být slyšeny ohledně záležitostí, proti nimž Komise vznesla námitku. Komise založí svá rozhodnutí pouze na námitkách, ke kterým se mohly dotyčné strany vyjádřit.

2. V rámci řízení musí být plně respektována práva na obhajobu dotyčných osob. Mají právo nahlížet do spisu Komise s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace a interní dokumenty Komise.

Článek 36dSpolečná ustanovení týkající se pokut a penále

1. Komise zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 36a a 36b.

2. Pokuty a penále uložená podle článků 36a a 36b jsou správní povahy.

Článek 36ePřezkum Soudním dvorem

Soudní dvůr má neomezenou pravomoc přezkoumávat rozhodnutí, jimiž Komise stanovila pokutu nebo uložila penále. Udělenou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.“

25) Články 37 a 38 se nahrazují tímto:

„Článek 37Změny příloh

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených v článcích 38b a 38c pozměnit přílohy, aby zohlednila vývoj na finančních trzích, včetně mezinárodního vývoje, zejména v souvislosti s novými finančními nástroji.

Článek 38Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry zřízený rozhodnutím Komise 2001/528/ES[19].

2 Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.“

26) Vkládají se nové články 38a, 38b a 38c, které znějí:

„Přenesení pravomocí

Článek 38aVýkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 třetím pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 36a odst. 4 a článku 37 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 38b a 38c.

Článek 38bZrušení přenesení pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 třetím pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 36a odst. 4 a článku 37 kdykoli zrušit.

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie .

Článek 38cNámitky proti aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, vstupuje akt v přenesené pravomoci v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.“

27) Článek 39 se mění takto:

a) Odstavec 2 se zrušuje.

b) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Komise do 1. července 2011 na základě vývoje rámce regulace a dohledu pro ratingové agentury ve třetích zemích předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu týkající se účinků tohoto vývoje a vlivů přechodných období uvedených v článku 40 na stabilitu finančních trhů v Unii.“

28) V článku 40 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Stávající ratingové agentury mohou pokračovat ve vydávání ratingů, které mohou být pro regulatorní účely používány finančními institucemi uvedenými v čl. 4 odst. 1, pokud není žádost o registraci zamítnuta. V případě zamítnutí žádosti o registraci se použije čl. 24 odst. 2 a 3.“

29) Vkládá se nový článek 40a, který zní:

„Článek 40aPřechodná opatření týkající se orgánu ESMA

1. Všechny kompetence a povinnosti související s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, které byly svěřeny příslušným orgánům členských států, ať už působícím jako příslušné orgány domovského členského státu či nikoli, a jejich kolegiím, pokud byla zřízena, budou ukončeny dne [ jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost ].

2. Veškeré spisy a pracovní dokumenty související s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, včetně jakýchkoli probíhajících přezkumů a donucovacích opatření, převezme orgán ESMA dne [ jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost ].

3. Příslušné orgány a kolegia uvedená v odstavci 1 zajistí, aby byly veškeré stávající záznamy a pracovní dokumenty předány orgánu ESMA dne [ jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost ]. Tyto příslušné orgány a kolegia rovněž poskytnou orgánu ESMA veškerou nezbytnou pomoc a rady, jež umožní účinné a účelné předání a převzetí dohledové a donucovací činnosti v oblasti ratingových agentur.

4. ESMA jedná jako právní nástupce příslušných orgánů a kolegií uvedených v odstavci 1 v jakýchkoli správních nebo soudních řízeních, která vyplývají z dohledové a donucovací činnosti vykonávané podle tohoto nařízení před [ jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost ].

5. Pokud soudní přezkum rozhodnutí, které bylo přijato příslušným orgánem uvedeným v odstavci 1 podle tohoto nařízení, probíhá dne [ jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost ], bude případ postoupen Tribunálu, ledaže by rozhodnutí soudu přezkoumávajícího toto rozhodnutí v členském státu mělo být vyneseno do dvou měsíců od [ jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost ].“

30) Příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

31) Doplňuje se nová příloha III stanovená v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech ode dne vstupu nařízení …/… [ESMA] v platnost.

V Bruselu dne […].

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

Příloha I

Příloha I nařízení (ES) č. 1060/2009 se mění takto:

1) V oddílu A se poslední pododstavec bodu 2 nahrazuje tímto:

„Stanoviska nezávislých členů správní nebo dozorčí rady k otázkám uvedeným v písmenech a) až d) se pravidelně předkládají správní nebo dozorčí radě a poskytují se na žádost orgánu ESMA.“

2) V oddílu B se první pododstavec bodu 8 nahrazuje tímto:

„Záznamy a kontrolní záznamy podle bodu 7 se uchovávají v prostorách registrované ratingové agentury po dobu nejméně pěti let a na požádání musí být předloženy orgánu ESMA.“

Příloha II

Do nařízení (ES) č. 1060/2009 se doplňuje nová příloha III, která zní:

„PŘÍLOHA III

SANKCE

Porušení

I. Porušení související se střetem zájmů a organizačními nebo provozními požadavky

a) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem B bodem 3 přílohy I tím, že vydá rating, nebo v případě stávajícího ratingu tím, že neprodleně neoznámí, že rating je potenciálně ovlivněn situacemi popsanými v bodu 3 písm. a) až d).

b) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem B bodem 4 prvním pododstavcem přílohy I tím, že poskytuje konzultační nebo poradenské služby.

c) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem B bodem 4 třetím pododstavcem přílohy I tím, že nezajistí, aby poskytování doplňkové služby nepředstavovalo střet zájmů s její ratingovou činností.

d) Ratingová agentura porušuje čl. 4 odst. 3 tím, že převezme rating vydaný ve třetí zemi, aniž byly splněny podmínky uvedené v čl. 4 odst. 3 písm. a) až h).

e) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem A bodem 2 třetím pododstavcem přílohy I tím, že nejmenuje požadovaný počet nezávislých členů správní nebo dozorčí rady.

f) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem A bodem 2 čtvrtým pododstavcem první nebo druhou větou přílohy I tím, že stanoví systém odměn pro nezávislé členy, který závisí na obchodních výsledcích ratingové agentury, nebo že stanoví funkční období na dobu delší než pět let.

g) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem A bodem 6 přílohy I tím, že nezajistí, aby byly splněny podmínky umožňující útvaru compliance plnit řádně a nezávisle své úkoly definované v oddílu A bodu 6 písm. a) až d) přílohy I.

h) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 2 tím, že nezajistí, aby osoba uvedená ve zmíněném článku nevyvolala jednání o poplatcích nebo platbách ani se jich neúčastnila.

i) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 v souvislosti s oddílem C bodem 1 přílohy I tím, že nezajistí, aby příslušná osoba nekoupila ani neprodala dotyčný finanční nástroj ani se nepodílela na žádné transakci s tímto finančním nástrojem spojené.

j) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 v souvislosti s oddílem C bodem 2 přílohy I tím, že nezajistí, aby se příslušná osoba nepodílela na udělování ratingu ani jej nijak neovlivňovala.

k) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 v souvislosti s oddílem C bodem 3 písmeny b), c) a d) přílohy I tím, že nezajistí, aby příslušná osoba nezpřístupnila nebo nepoužívala ani neposkytovala důvěrné informace.

l) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 v souvislosti s oddílem C bodem 4 přílohy I tím, že nezajistí, aby příslušná osoba nevyžadovala ani nepřijímala peníze, dárky nebo výhody.

m) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 3 v souvislosti s oddílem C bodem 7 přílohy I tím, že nezajistí, aby příslušná osoba nepřijala klíčovou vedoucí pozici.

n) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 v souvislosti s oddílem C bodem 8 písmenem a) přílohy I tím, že nezajistí, aby vedoucí ratingový analytik nebyl po dobu delší než čtyři roky zapojen do výkonu ratingových činností týkajících se téže hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob.

o) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 v souvislosti s oddílem C bodem 8 písmenem b) přílohy I tím, že nezajistí, aby ratingový analytik nebyl po dobu delší než pět let zapojen do výkonu ratingových činností týkajících se téže hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob.

p) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 v souvislosti s oddílem C bodem 8 písmenem c) přílohy I tím, že nezajistí, aby osoba schvalující ratingy nebyla po dobu delší než sedm let zapojena do výkonu ratingových činností týkajících se téže hodnocené osoby nebo s ní spřízněných třetích osob.

q) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 4 v souvislosti s oddílem C bodem 8 druhým pododstavcem přílohy I tím, že nezajistí, aby příslušná osoba nebyla zapojena do ratingových činností během dvou let od konce uvedených období.

r) Ratingová agentura porušuje čl. 7 odst. 5 tím, že zavede odměňování a hodnocení výkonu závislé na výši výnosu, který ratingová agentura získá od hodnocených osob nebo spřízněných třetích osob.

s) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 5 tím, že nesleduje své ratingy nebo že své ratingy a metodiky průběžně, nejméně pak jednou ročně nepřezkoumává.

t) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. b) tím, že při změně metodik, modelů nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů nepřezkoumá dotyčné ratingy nebo je nepřezkoumá včas.

u) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. c) tím, že rating nepřehodnotí, pokud změny metodik, modelů nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů mají obecně ve svém úhrnu na tento rating vliv.

v) Ratingová agentura, která žádá o přístup na internetové stránky emitenta strukturovaného finančního nástroje nebo spřízněné třetí osoby, porušuje čl. 8a odst. 2 písm. a), pokud nemá zavedeny systémy a organizační strukturu umožňující zajistit důvěrnost takto získaných informací.

w) Ratingová agentura porušuje čl. 8a odst. 2 písm. b), pokud každoročně neposkytuje ratingy nejméně pro 10 % strukturovaných finančních nástrojů, u nichž požádala o přístup k informacím na internetových stránkách poskytovaným emitentem nebo spřízněnou třetí osobou.

x) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 v souvislosti s oddílem D částí I bodem 4 druhým pododstavcem přílohy I tím, že vydá rating nebo nestáhne již vydaný rating.

II. Porušení týkající se překážek, jež brání činnostem dohledu

a) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem B bodem 7 písmeny a) až h) přílohy I tím, že nezajistí uchování záznamů nebo kontrolních záznamů, jak to požadují uvedená ustanovení.

b) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem B bodem 8 prvním pododstavcem přílohy I tím, že neuchovává záznamy nebo kontrolní záznamy po dobu nejméně pěti let nebo že je na požádání nepředloží příslušným orgánům.

c) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem B bodem 9 přílohy I tím, že neuchovává záznamy po dobu trvání vztahu s hodnocenou osobou nebo s ní spřízněnou třetí osobou.

d) Ratingová agentura porušuje čl. 11 odst. 2 tím, že neposkytne požadované informace nebo je neposkytne v požadovaném formátu.

e) Ratingová agentura porušuje čl. 11 odst. 3 v souvislosti s oddílem E částí II bodem 2 přílohy I tím, že neposkytne požadované seznamy.

f) Ratingová agentura porušuje čl. 14 odst. 3 druhý pododstavec tím, že neinformuje orgán ESMA o veškerých zásadních změnách podmínek pro počáteční registraci nebo tak neučiní včas.

III. Porušení týkající se ustanovení o uveřejňování

a) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem B bodem 2 přílohy I tím, že neuveřejní jména hodnocených osob nebo spřízněných třetích osob, od nichž získává více než 5 % svých ročních příjmů.

b) Ratingová agentura porušuje čl. 6 odst. 2 v souvislosti s oddílem B bodem 4 třetím pododstavcem přílohy I tím, že ve své výsledné zprávě neuveřejní doplňkovou službu poskytnutou hodnocené osobě nebo s ní spřízněné třetí osobě.

c) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 1 tím, že neuveřejní metodiky, modely a klíčové předpoklady pro vydání ratingu, které používá při svých ratingových činnostech.

d) Ratingová agentura porušuje čl. 8 odst. 6 písm. a) tím, že při změně metodik, modelů nebo klíčových předpokladů pro vydávání ratingů neprodleně neuveřejní pravděpodobný rozsah dotčených ratingů.

e) Ratingová agentura porušuje čl. 8b odst. 1 tím, že na internetových stránkách chráněných heslem okamžitě neuveřejní informace podle čl. 8b odst. 1 písm. a) a b).

f) Ratingová agentura porušuje čl. 8b odst. 2 tím, že neposkytne přístup na internetové stránky registrovaným nebo certifikovaným ratingovým agenturám, které splňují podmínky čl. 8a odst. 2.

g) Emitent strukturovaného finančního nástroje nebo spřízněná třetí osoba porušuje čl. 8a odst. 2 tím, že neposkytne přístup na internetové stránky chráněné heslem, které spravuje, ratingovým agenturám splňujícím podmínky podle čl. 8a odst. 2.

h) Ratingová agentura porušuje čl. 8a odst. 2 tím, že vůči emitentovi nebo spřízněné třetí osobě uplatňuje ustanovení, jejichž cílem je zabránit v přístupu na internetové stránky jakýmkoli ratingovým agenturám, které jej požadují a splňují podmínky podle čl. 8a odst. 2.

i) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 v souvislosti s oddílem D částí I bodem 1, bodem 2 písm. a) až e), bodem 4 prvním pododstavcem nebo bodem 5 nebo částí II body 1, 2, 3 nebo 4 přílohy I tím, že při prezentaci ratingu neposkytne informace, které tato ustanovení požadují.

j) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 2 v souvislosti s oddílem D částí I bodem 3 přílohy I tím, že neinformuje hodnocenou osobu alespoň dvanáct hodin před uveřejněním ratingu.

k) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 3 tím, že nezajistí použití dodatečného symbolu, který ratingy pro strukturované finanční nástroje odlišuje od jiných ratingů.

l) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 4 tím, že neuveřejní svá pravidla a postupy pro nevyžádané ratingy.

m) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 5 tím, že neposkytne informace požadované tímto článkem nebo že neoznačí nevyžádaný rating.

n) Ratingová agentura porušuje čl. 11 odst. 1 tím, že neuveřejní nebo neaktualizuje informace týkající se záležitostí uvedených v části I oddílu E přílohy I.

o) Ratingová agentura porušuje článek 12 tím, že neuveřejní zprávu o transparentnosti, která obsahuje informace stanovené v oddílu E části III přílohy I, nebo ji neuveřejní včas.“

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

přiložený ke všem návrhům nebo podnětům předkládaným legislativnímu orgánu

(Článek 28 finančního nařízení a článek 22 prováděcích pravidel)

1. RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1. Název návrhu/podnětu

1.2. Dotčené politické oblasti podle struktury ABM/ABB

1.3. Povaha návrhu/podnětu

1.4. Cíle

1.5. Odůvodnění návrhu/podnětu

1.6. Doba trvání akce a finančního dopadu

1.7. Předpokládaný způsob řízení

2. SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1 Ustanovení v oblasti sledování a podávání zpráv

2.2 Řídicí a kontrolní systémy

2.3 Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

3. ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1 Okruhy víceletého finančního rámce a rozpočtové linie dotčených výdajů

3.2 Odhadovaný dopad na výdaje

3.2.1 Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

3.2.2 Odhadovaný dopad na provozní prostředky

3.2.3 Odhadovaný dopad na prostředky administrativní povahy

3.2.4 Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

3.2.5 Účast třetích stran na financování

3.3 Odhadovaný finanční dopad na straně příjmů

I. RÁMEC NÁVRHU/PODNĚTU

1.1.Název návrhu/podnětu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. xxx, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

1.2. Dotčené politické oblasti podle struktury ABM/ABB[20]

Vnitřní trh – finanční trhy

1.3. Povaha návrhu/podnětu

( Návrh/podnět se týká nové akce

( Návrh/podnět se týká nové akce následující po pilotním projektu / přípravné akci [21]

( Návrh/podnět se týká prodloužení stávající akce

( Návrh/podnět se týká akce přesměrované na jinou akci

1.4. Cíle

1.4.1 Strategické víceleté cíle Komise sledované návrhem/podnětem

Svěření pravomocí dohledu orgánu ESMA umožní zlepšit účinnost a účelnost dohledu nad ratingovými agenturami ve Společenství.

Tento účinnější rámec dohledu lépe zajistí, aby ratingové agentury dodržovaly podstatné požadavky nařízení o ratingových agenturách, a tím přispívaly k obecným strategickým cílům Komise v oblasti finančních služeb, jmenovitě k zajištění stability finančních trhů, zlepšení ochrany investorů a posílení transparentnosti na finančních trzích.

1.4.2 Specifické cíle a dotčené aktivity ABM/ABB

Specifický cíl

Byly určeny tyto cíle navrhovaného opatření:

1. zabezpečit účinný dohled nad ratingovými agenturami v EU;

2. zefektivnit architekturu dohledu nad ratingovými agenturami; a

3. zajistit právní jistotu pro ratingové agentury a investory.

Na základě těchto cílů byla stanovena řada provozních cílů:

1. zajistit jediné kontaktní místo pro ratingové agentury a jasné kompetence;

2. zajistit větší efektivitu v rámci postupu registrace a dohledu;

3. zajistit jednotné uplatňování podstatných pravidel nařízení o ratingových agenturách;

4. zajistit lepší sladění pobídek orgánů dozoru k tomu, aby se zabývaly celoevropskou činností subjektů podléhajících dohledu.

Dotčené aktivity ABM/ABB

1.4.3 Očekávané výsledky a dopady

Upřesněte účinky, které by návrh/podnět měl mít na příjemce / cílovou skupinu obyvatelstva .

1. Účinnější dohled nad ratingovými agenturami v EU, který zvýší kvalitu a transparentnost ratingové činnosti ve prospěch investorů a finanční stability.

2. Jediné kontaktní místo a jasné kompetence, které sníží zátěž pro subjekty podléhající dohledu a vnitrostátní orgány dohledu.

3. Jednotné uplatňování podstatných pravidel nařízení o ratingových agenturách zvýší právní jistotu pro odvětví ratingových agentur a zlepší kvalitu a transparentnost ratingových činností.

4. Větší efektivita v rámci postupu registrace a dohledu. Tím se sníží zátěž pro subjekty podléhající dohledu, orgány dohledu a v neposlední řadě pro evropské daňové poplatníky.

1.4.4. Ukazatele výsledků a dopadů

Upřesněte ukazatele, podle kterých je možno sledovat uskutečňování návrhu/podnětu.

1. Předpokládaný výsledek: účinnější dohled nad ratingovými agenturami v EU

- Počet porušení nařízení o ratingových agenturách

- Počet sankcí a penále udělených v reakci na případy porušení

- Počet kontrol na místě

- Počet opatření v oblasti dohledu

2. Předpokládaný výsledek: zavedení jediného kontaktního místa pro ratingové agentury podléhající dohledu a jasných kompetencí

Ukazatele:

• Počet orgánů dohledu zapojených do postupu registrace a dohledu

• Počet střetů kompetencí mezi orgány zapojenými do dohledu nad ratingovými agenturami

3. Předpokládaný výsledek: jednotné uplatňování podstatných pravidel nařízení o ratingových agenturách

Ukazatele:

• Počet porušení nařízení o ratingových agenturách

• Počet stížností obdržených Komisí od ratingových agentur nebo uživatelů ratingů

• Počet odvolání ratingových agentur k orgánu ESMA nebo soudům

4. Předpokládaný výsledek: větší efektivita v rámci postupu registrace a dohledu

Ukazatel:

• Doba potřebná k registraci (od podání žádosti do vydání rozhodnutí o registraci)

• Doba potřebná k přijetí opatření dohledu (od zjištění porušení některého pravidla do přijetí opatření v oblasti dohledu)

• Počet pracovníků podílejících se na dohledu nad ratingovými agenturami

1.5. Odůvodnění návrhu/podnětu

1.5.1 Potřeby, které mají být uspokojeny v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

V krátkodobém horizontu bude orgánu ESMA svěřena pravomoc registrovat ratingové agentury a dohlížet na ně, což přinese větší efektivitu, účinnější dohled a posílení jednotného uplatňování nařízení o ratingových agenturách. V dlouhodobém horizontu opatření povede k lepšímu souladu ratingových agentur s pravidly nařízení o ratingových agenturách, a tím ke zlepšení kvality a transparentnosti ratingové činnosti.

Orgán ESMA bude pověřen dohledem nad ratingovými agenturami na dobu neurčitou.

1.5.2 Přidaná hodnota účasti EU

Ačkoli rámec dohledu v současné době stanovený nařízením o ratingových agenturách nebyl dosud zaveden do praxe, je již možné zjistit určité nedostatky, které zvýrazňují potřebu účasti Společenství. Těmito nedostatky a jejich hlavními důsledky pro ratingové agentury a orgány dohledu jsou (viz oddíl 3 posouzení dopadů připojeného k tomuto návrhu):

• multiplicita zúčastněných orgánů dohledu a rizika střetů ohledně kompetencí,

• riziko rozdílného a nejednotného uplatňování nařízení o ratingových agenturách v jednotlivých úkonech příslušných orgánů v členských státech,

• zatěžující a časově náročný postup registrace a dohledu,

• riziko nesladěných pobídek a nedostatečné schopnosti vnitrostátních orgánů dohledu uplatňovat hledisko Společenství.

Jak je uvedeno v posouzení dopadů, pověření orgánu ESMA registrací ratingových agentur a dohledem nad nimi tyto problémy odstraní nebo výrazně zlepší.

1.5.3 Ponaučení z podobných zkušeností v minulosti

Jde o první případ, kdy se přímé pravomoci dohledu nad finančními institucemi udělují evropskému orgánu dohledu.

1.5.4 Soudržnost a možná synergie s jinými příslušnými nástroji

Tento návrh je v souladu s předlohou nařízení o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (KOM (2009) 503) ze dne 23. září 2009.

1.6. Doba trvání akce a finančního dopadu

( Časově neomezený návrh/podnět

1.7. Předpokládaný způsob řízení [22]

( Přímé centralizované řízení Komisí

( Nepřímé centralizované řízení pověřením k plnění úkolů:

( výkonných agentur

( subjektů zřízených Společenstvími[23]

( vnitrostátních veřejných subjektů / subjektů pověřených veřejnou službou

( osob pověřených prováděním určitých opatření podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii a označené v příslušném základním právním aktu ve smyslu článku 49 finančního nařízení

( Sdílené řízení s členskými státy

( Decentralizované řízení se třetími zeměmi

( Společné řízení s mezinárodními organizacemi ( upřesněte )

Pokud vyberete více způsobů řízení, upřesněte je v části „Poznámky“.

Poznámky

2. SPRÁVNÍ OPATŘENÍ

2.1. Ustanovení v oblasti sledování a podávání zpráv

Upřesněte frekvenci a podmínky.

Článek 66 předlohy nařízení o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy stanoví vyhodnocení zkušeností získaných při provádění činnosti orgánu ESMA do tří let od skutečného zahájení jeho činnosti, jež by zahrnovalo posouzení přímých pravomocí dohledu orgánu ESMA nad ratingovými agenturami. Za tímto účelem Komise zveřejní souhrnnou zprávu, která bude předána Evropskému parlamentu a Radě.

2.2. Řídicí a kontrolní systémy

2.2.1 Zjištěná rizika

Bylo provedeno posouzení dopadů tohoto návrhu na změny nařízení o ratingových agenturách, které zjistilo náklady a přínosy různých variant politiky řešení zjištěných problémů.

Riziko financování činnosti orgánu ESMA z poplatků odvětví v prvním roce jeho činnosti (2011) bylo odstraněno tím, že bylo stanoveno financování z rozpočtu Společenství a členských států, jak předpokládá nařízení o orgánu ESMA (v poměru 40/60).

2.2.2 Předpokládané prostředky kontroly

Řídicí a kontrolní systémy stanovené v předloze nařízení o orgánu ESMA se budou vztahovat rovněž na dohled nad ratingovými agenturami.

O konečném souboru ukazatelů pro posuzování výsledků Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy v oblasti ratingových agentur rozhodne Komise při realizaci prvního požadovaného vyhodnocení. Pro závěrečné posouzení budou kvantitativní ukazatele stejně důležité jako kvalitativní údaje zjištěné při konzultacích. Vyhodnocení se bude opakovat každé tři roky.

2.3. Opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí

Upřesněte stávající či plánovaná opatření k prevenci a ochraně.

Pro účely boje proti podvodům, úplatkářství a jakékoli jiné nedovolené činnosti se na orgán ESMA bez omezení vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

Orgán ESMA přistoupí k Interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a neprodleně přijme odpovídající ustanovení platná pro všechny pracovníky orgánu ESMA.

Rozhodnutí o financování a z nich plynoucí dohody a prováděcí nástroje výslovně stanoví, že Účetní dvůr a OLAF mohou v případě potřeby provádět místní kontroly příjemců finančních prostředků poskytovaných orgánem ESMA a zaměstnanců zodpovědných za jejich přidělování.

3. ODHADOVANÝ FINANČNÍ DOPAD NÁVRHU/PODNĚTU

3.1. Okruhy víceletého finančního rámce a dotčené výdajové rozpočtové linie

- Stávající výdajové rozpočtové linie

V pořadí okruhů víceletého finančního rámce a rozpočtových linií.

Okruhy víceletého finančního rámce | Rozpočtová linie | Druh prostředků | Účast |

Číslo 1A…… Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost | RP/NP ([24]) | zemí ESVO[25] | kandidátských zemí[26] | třetích zemí | ve smyslu čl. 18 odst. 1 písm. aa) finančního nařízení |

12.0404.01. ESMA – dotace v rámci hlavy 1 a 2 (personální a administrativní výdaje) | RP | ANO | NE | NE | NE |

12.0404.02 ESMA – dotace v rámci hlavy 3 (provozní výdaje) | RP | ANO | NE | NE | NE |

3.2. Odhadovaný dopad na výdaje

3.2.1 Odhadovaný souhrnný dopad na výdaje

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Okruh víceletého finančního rámce: | 1A | Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost |

GŘ: pro vnitřní trh a služby | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | CELKEM |

( Provozní prostředky |

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

3.2.3.2 Odhadované potřeby v oblasti lidských zdrojů

Návrh/podnět vyžaduje využití lidských zdrojů, jak je vysvětleno dále:

Odhad vyjádřete v celých číslech (nebo zaokrouhlete nejvýše na 1 desetinné místo)

Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 |

( Pracovní místa podle plánu pracovních míst (místa úředníků a dočasných zaměstnanců) |

XX 01 01 01 (v sídle a kancelářích zastoupení Komise) | 4 | 4 | 4 |

( Externí pracovníci (v přepočtu na pracovníky na plný úvazek) |

CELKEM | 4 | 4 | 4 |

Popis úkolů:

Úředníci a dočasní zaměstnanci | Přijímání rozhodnutí o udělení pokut a penále ratingovým agenturám na návrh orgánu ESMA v souladu s články 36 a 36a návrhu, včetně vlastních šetření, slyšení ratingových agentur a dotyčných osob, odpovídání na žádosti o přístup ke spisu, obhajování rozhodnutí o udělení pokut a penále před soudy a výběr pokut a penále. Pro rok 2011 budou všechna 4 místa přeobsazena v rámci GŘ pro vnitřní trh a služby. Vzhledem k rozpočtovým omezením spojeným se současným závazkem Komise nežádat do roku 2013 o nová pracovní místa budou potřebné lidské zdroje pokryty pracovníky generálního ředitelství, kteří jsou již pověřeni řízením tohoto opatření a/nebo kteří byli přeobrazeni v rámci GŘ, v případě potřeby spolu s dalším přídělem pracovníků, kteří mohou být poskytnuti řídícímu GŘ v rámci postupu pro roční příděly a s ohledem na rozpočtová omezení. Alespoň jedno pracovní místo bude přeobsazeno s využitím stávajících zdrojů v rámci řídícího útvaru (interní přeobsazení). |

- 3.2.4 Soulad se stávajícím víceletým finančním rámcem

( Návrh/podnět je v souladu se stávajícím víceletým finančním rámcem.

( Návrh/podnět si vyžádá úpravu příslušného okruhu víceletého finančního rámce.

Nová akce Komise

( Návrh/podnět vyžaduje účast nástroje flexibility nebo změnu víceletého finančního rámce.

3.2.5 Účast třetích stran na financování

Návrh/podnět počítá se spolufinancováním podle následujícího odhadu:

prostředky v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Celkem |

Upřesněte subjekt spolufinancování | 60 % celkových potřeb financují členské státy prostřednictvím vnitrostátních orgánů dohledu v rámci EU (navrhovaný standardní mechanismus financování orgánu ESMA) | Bez spolufinancování. Dohled nad ratingovými agenturami plně financován prostřednictvím poplatků |

Spolufinancované prostředky CELKEM | 1,501 | 0 | 0 | 1,501 |

3.3. Odhadovaný finanční dopad na straně příjmů

( Návrh má finanční dopad na příjmy. Podle návrhu může Komise ukládat ratingovým agenturám pokuty a penále (viz články 36 a 36a). Výši pokut a penále, jež může Komise ratingovým agenturám uložit, lze obtížně odhadnout, jelikož závisí mimo jiné na tom, jak budou ratingové agentury v budoucnu dodržovat nařízení.

PŘÍLOHA legislativního finančního výkazu k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

Použitá metodika a hlavní výchozí předpoklady

Náklady související s přímým dohledem orgánu ESMA nad ratingovými agenturami jsou odhadnuty podle tří kategorií nákladů: personální náklady, náklady na infrastrukturu a provozní náklady, v souladu s klasifikací nákladů v návrhu souhrnného rozpočtu orgánu ESMA (viz finanční výkaz přiložený k návrhu nařízení o zřízení orgánu ESMA ze dne 23. září 2009; KOM(2009) 503).

Podle současných odhadů sekretariátu Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) a vlastních odhadů Komise bude činnost v oblasti dohledu nad ratingovými agenturami vyžadovat 12 nových zaměstnanců (6 dočasných zaměstnanců a 6 vyslaných národních odborníků), kteří doplní 3 zaměstnance, již se v současnosti zabývají ratingovými agenturami v rámci výboru CESR a na něž se vztahuje návrh rozpočtu pro orgán ESMA již stanovený v předloze nařízení o orgánu ESMA.

Potřeba zvýšeného počtu pracovníků je odrazem nových úkolů v souvislosti s přímým dohledem nad ratingovými agenturami, jehož se bude muset orgán ESMA ujmout kromě své dřívější povinnosti v oblasti ratingových agentur (např. poskytování rad Komisi, vypracovávání pokynů a závazných technických norem, usnadňování spolupráce mezi vnitrostátními příslušnými orgány, zprostředkování).

Tyto nové úkoly jsou stanoveny v navrhovaném nařízení a dále rozvedeny v důvodové zprávě (v bodech 4.3.3. a 4.3.4.). Zahrnují, avšak neomezují se na registraci ratingových agentur se sídlem ve Společenství, certifikaci menších ratingových agentur se sídlem ve třetích zemích, každodenní dohled nad registrovanými ratingovými agenturami vyžadující pravidelné kontakty s vedením a zaměstnanci subjektů podléhajících dohledu, spolupráci s orgány dohledu třetích zemí ohledně ratingových agentur ve třetích zemích, odpovídání na dotazy, stížnosti nebo požadavky vznášené vnitrostátními příslušnými orgány, ratingovými agenturami nebo investory, sledování souladu ratingových agentur s požadavky stanovenými v nařízení o ratingových agenturách, požadování informací od ratingových agentur nebo osob zapojených do ratingových činností, provádění kontrol na místě, zkoumání záznamů a slyšení osob ohledně údajného porušení nařízení. Orgán ESMA bude mít také pravomoc zrušit registraci a přijmout další opatření v oblasti dohledu uvedená v článku 24 nařízení a žádat Komisi, aby ratingovým agenturám, které nařízení porušují, ukládala pokuty a penále, přičemž bude poskytovat důkazy o porušení a navrhovat výši pokuty nebo penále.

Podle našich informací o registraci požádá přibližně 50 ratingových agentur, které budou po zaregistrování podléhat povinnému dohledu ze strany orgánu ESMA. S přihlédnutím k počtu ratingových agentur, na něž má orgán ESMA dohlížet, k počtu, typu a složitosti úkolů, jež má plnit, a k některým obecným údajům o počtech zaměstnanců, jež vnitrostátní příslušné orgány pro potřeby registraci a dohledu podle stávajícího rámce předpokládají, je počet 12 dodatečných pracovních míst pro výbor CESR vhodný.

Podrobný rozpis odhadovaného počtu zaměstnanců podle různých kategorií je uveden v tabulce 3.

Zohledněno je také umístění orgánu ESMA v Paříži, a to uplatněním příslušného korekčního koeficientu odrážejícího životní náklady v Paříži.

Vývoj personálních nákladů v dalších letech závisí mimo jiné na počtu subjektů podléhajících dohledu, ale z dnešního pohledu bychom neočekávali významné změny.

Hodnoty uvedené v hlavě 2, které se týkají nákladů na infrastrukturu, vycházejí z informací od výboru CESR a z odhadů Komise. V této kategorii poskytl odhady nákladů výbor CESR na základě extrapolace svých skutečných nákladů spojených s provozem kanceláří a administrativou současného sídla. Vzhledem k tomu, že Paříž patří mezi nejdražší obchodní místa v Evropě, odhadované náklady přirozeně přesahují průměrné úrovně regulačních agentur EU. Náklady na překlady registrací a dalších rozhodnutí budou významné, jelikož na orgán ESMA se bude plně vztahovat jazykový režim EU.

Nové provozní náklady spojené s přímým dohledem nad ratingovými agenturami se týkají sběru informací. Patří sem provozování nové databáze pro přímý dohled nad ratingovými agenturami. Nová pravomoc orgánu ESMA provádět kontroly na místě vyžaduje další nové zdroje.

Způsoby výpočtu rozpočtu orgánu ESMA jsou uvedeny v tabulce 2.

Podle čl. 48 odst. 1 písm. c) nařízení o orgánu ESMA mohou být příjmy orgánu ESMA tvořeny také platbami tomuto orgánu v případech stanovených v příslušných právních předpisech. Článek 19 návrhu stanoví, že výdaje orgánu ESMA nezbytné pro registraci ratingových agentur a dohled na nimi podle nařízení o ratingových agenturách jsou plně pokryty poplatky účtovanými ratingovým agenturám. Typy poplatků, záležitosti, za něž se poplatky vybírají, a výši poplatků stanoví podle čl. 19 odst. 2 Komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, který bude přijat v průběhu roku 2011 a má vstoupit v platnost začátkem roku 2012. V přechodném roce 2011 by měly prostředky na přímý dohled nad ratingovými agenturami pokrýt členské státy a účast Společenství v poměru předpokládaném v návrhu nařízení o orgánu ESMA (40% účast Společenství a 60% účast členských států). Náklady na dohled nad ratingovými agenturami v roce 2011 budou vyžádány zpět od odvětví ratingových agentur, jakmile akt v přenesené pravomoci vstoupí v platnost.

Tabulka 1: Odhadovaný rozpočet Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy související s přímým dohledem nad ratingovými agenturami

V tisících EUR

2011 | 2012 | 2013 |

Hlava 1 – Personální náklady | 1574,8 | 1574,8 | 1574,8 |

Služebně starší / odborní zaměstnanci: |

Dočasní zaměstnanci | 847,8 | 847,8 | 847,8 |

Přidělení národní odborníci | 507 | 507 | 507 |

Administrativní a ostatní podpůrný personál: |

Zaměstnanecké výhody | 203,2 | 203,2 | 203,2 |

Školení zaměstnanců: obecné | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Výdaje na nábor zaměstnanců | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

Hlava 2 – Výdaje na budovy, vybavení a správu | 628 | 628 | 628 |

Nájem budov a související náklady | 216 | 216 | 216 |

Informační a komunikační technologie | 72 | 72 | 72 |

Movitý majetek a související náklady | 12 | 12 | 12 |

Běžné administrativní výdaje | 12 | 12 | 12 |

Poštovné a telekomunikace | 36 | 36 | 36 |

Výdaje na zasedání a cestovní výlohy | 180 | 180 | 180 |

Překlady | 100 | 100 | 100 |

Hlava 3 – Provozní činnost | 300 | 300 | 300 |

Sběr informací: vývoj | 150 | 150 | 150 |

Kontroly na místě | 150 | 150 | 150 |

CELKEM | 2502,8 | 2502,8 | 2502,8 |

z toho účast Společenství | 1001,12 | 0 | 0 |

z toho účast členských států (vnitrostátní orgány dohledu nebo ministerstva financí) | 1501,68 | 0 | 0 |

Poplatky a odvody z odvětví ratingových agentur | 0 | 2502,8 | 2502,8 |

Zdroj: Odhady a výpočty Komise a výboru CESR

Tabulka 2: Odhadovaný rozpočet Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy související s přímým dohledem nad ratingovými agenturami v prvním roce činnosti (2011) včetně výchozích předpokladů pro výpočet

V tisících EUR

Hlava 1 – Personální náklady | 1574,8 |

Zaměstnanci celkem: | 12 | Průměrné roční náklady na zaměstnance (na základě pokynů GŘ pro rozpočet a doporučení výborů 3L3) |

Korekční koeficient (přizpůsobení podle životních nákladů) | Paříž | 1,158 |

Dočasní zaměstnanci | 6 | 141,3 (122 x 1,158) | 847,8 |

Přidělení národní odborníci | 6 | 84,5 (73 x 1,158) | 507 |

Zaměstnanecké výhody | 15 % z celkových personálních nákladů | 203,2 |

Školení zaměstnanců: obecné | Průměrná částka na zaměstnance (údaje Komise) | 0,6 | 7,2 |

Výdaje na nábor zaměstnanců | pohovory průměrně se 3 uchazeči na jedno místo | 0,8 | 9,6 |

Hlava 2 – Výdaje na budovy, vybavení a správu | 628 |

Nájem budov a související náklady | Údaje a odhady výboru CESR | 18 | 216 |

Informační a komunikační technologie | Údaje a odhady výboru CESR | 6 | 72 |

Movitý majetek a související náklady | Údaje a odhady výboru CESR | 1 | 12 |

Běžné administrativní výdaje | Údaje a odhady výboru CESR | 1 | 12 |

Poštovné a telekomunikace | Údaje a odhady výboru CESR | 3 | 36 |

Cestovní výlohy a výdaje na zasedání | Údaje a odhady výboru CESR | 15 | 180 |

Překlady | Odhady Komise | 100 |

Hlava 3 – Provozní činnost | 300 |

Sběr informací | Zřízení a přizpůsobení systémů IT (nový systém a databáze pro přímý dohled nad ratingovými agenturami) | 150 |

Kontroly na místě | Odhady výboru CESR | 150 |

CELKEM | 2502,8 |

Zdroj: Odhady a výpočty Komise a výboru CESR

Tabulka 3: Plán pracovních míst (předběžný)

Funkční skupina a platová třída |

2011 | 2012 | 2013 |

AD 16 |

AD 15 |

AD 14 |

AD 13 |

AD 12 |

AD 11 | 1 | 1 | 1 |

AD 10 | 1 | 1 | 1 |

AD 9 | 2 | 2 | 2 |

AD 8 | 1 | 1 | 1 |

AD 7 | 1 | 1 | 1 |

AD 6 |

AD 5 |

AD celkem | 6 | 6 | 6 |

Zdroj: Komise[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Sdělení Komise „Urychlit oživení evropské ekonomiky“ ze dne 4. března 2009, KOM(2009) 114 v konečném znění.

[2] Jedná se o Evropský výbor orgánů bankovního dohledu (CEBS), Evropský výbor orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) a Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (CESR).

[3] Sdělení Komise „Evropský finanční dohled“ ze dne 27. května 2009, KOM(2009) 252 v konečném znění.

[4] Nařízení o ratingových agenturách přijaté Evropským parlamentem a Radou dne xx. září 2009.

[5] Zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. června 2009, závěry předsednictví č. 20.

[6] Čl. 4 odst. 3 nařízení o ratingových agenturách.

[7] Článek 5 nařízení o ratingových agenturách.

[8] Úř. věst. C , , s. .

[9] Úř. věst. C , , s. .

[10] Úř. věst. C , , s. .

[11] KOM(2009) 114 v konečném znění.

[12] KOM(2009) 252 v konečném znění.

[13] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

[14] Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3.

[15] Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1.

[16] Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1.

[17] Úř. věst. L 25, 29.1.2009, s. 23.

[18] Úř. věst. L 25, 29.1.2009, s. 28.

[19] Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45.

[20] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[21] Uvedené v čl. 49 odst. 6 písm. a) nebo b) finančního nařízení.

[22] Vysvětlení způsobů řízení spolu s odkazem na finanční nařízení jsou k dispozici na stránkách BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[23] Uvedené v článku 185 finančního nařízení.

[24] RP = rozlišené prostředky / NRP = nerozlišené prostředky

[25] ESVO: Evropské sdružení volného obchodu.

[26] Kandidátské země, případně kandidátské země západního Balkánu.

[27] Technická a/nebo administrativní pomoc a výdaje na podporu provádění programu a/nebo akcí EU (bývalé linie „BA”), nepřímý výzkum, přímý výzkum.

Top