EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0023

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 23/2010 s ohledem na rybolovná práva pro některé populace ryb a v návaznosti na uzavření dvoustranných dohod o rybolovu pro rok 2010 s Norskem a Faerskými ostrovy

/* KOM/2010/0023 konečném znení - NLE 2010/0014 */

52010PC0023
[pic] | EVROPSKÁ KOMISE |

V Bruselu dne 1.2.2010

KOM(2010)23 v konečném znění

2010/0014 (NLE)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 23/2010 s ohledem na rybolovná práva pro některé populace ryb a v návaznosti na uzavření dvoustranných dohod o rybolovu pro rok 2010 s Norskem a Faerskými ostrovy

2010/0014 (NLE)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení (EU) č. 23/2010 s ohledem na rybolovná práva pro některé populace ryb a v návaznosti na uzavření dvoustranných dohod o rybolovu pro rok 2010 s Norskem a Faerskými ostrovy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise[1],

vzhledem k těmto důvodům:

1. Nařízení Rady (ES) č. 23/2010[2] stanoví na rok 2010 rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách podléhajících omezením odlovů.

2. Rybolovná práva pro plavidla EU ve vodách Norska a Faerských ostrovů a ve vodách EU pro populace sdílené, společně řízené nebo vyměňované s uvedenými zeměmi, jakož i rybolovná práva ve vodách EU pro plavidla plující pod vlajkou Norska a Faerských ostrovů, se stanovují každoročně po konzultaci o rybolovných právech, která se koná v souladu s postupem stanoveným v dohodách nebo protokolech o vztazích v oblasti rybolovu s uvedenými zeměmi[3].

3. Do uzavření konzultací o dohodách pro rok 2010 s Norskem a Faerskými ostrovy se nařízením (EU) č. 23/2010 stanoví prozatímní rybolovná práva pro příslušné populace ryb.

4. Dne 15. ledna 2010 byly uzavřeny konzultace s Faerskými ostrovy a dne 26. ledna 2010 byly uzavřeny konzultace s Norskem a zároveň byly stanoveny dohody týkající se rybolovných práv pro rok 2010. Je proto nezbytné nahradit prozatímní rybolovná práva pro příslušné populace ryb pro rok 2010 rybolovnými právy stanovenými nařízením (EU) č. 23/2010.

5. Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu na svém výročním zasedání v roce 2009 potvrdila, že od 1. ledna 2010 jsou dvě oblasti volného moře v oblasti úmluvy uzavřeny pro lov tuňáka velkookého a tuňáka žlutoploutvého pomocí plavidel s košelkovými nevody, a zavedla pro všechny členy omezení odlovu pro mečouna obecného. Tato nová ustanovení je nutné provést do práva EU.

6. Nařízení (EU) č. 23/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 23/2010 se mění takto:

1. V článku 1 se zrušuje odstavec 2.

2. Vkládá se nový článek 30a, který zní:

„Článek 30a

Oblasti uzavřené pro rybolov pomocí plavidel s košelkovými nevody

Lov tuňáka velkookého a tuňáka žlutoploutvého pomocí plavidel s košelkovými nevody je zakázán v těchto oblastech volného moře:

a) mezinárodní vody vymezené hranicemi výlučných ekonomických zón Indonésie, Palau, Mikronésie a Papuy–Nové Guiney;

b) mezinárodní vody vymezené hranicemi výlučných ekonomických zón Mikronésie, Marshallových ostrovů, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fidži, Šalamounových ostrovů a Papuy–Nové Guiney. “.

3. Příloha IA se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

4. Příloha IB se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

5. Příloha IH se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne […].

Za Radu

předseda/předsedkyně

Příloha I

Příloha I nařízení (EU) č. 23/2010 se mění takto:

(1) Položka týkající se druhu smačkovití ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Smačkovití Ammodytidae | Oblast: | Vody EU oblastí II, IIIa a IV(1) (SAN/2A3A4.) |

Dánsko | 167 436 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Spojené království | 3 660 |

Německo | 256 |

Švédsko | 6 148 |

EU | 177 500 |

Norsko | 20 000 | (2) |

Faerské ostrovy | 2 500 | (2) |

TAC | 200 000 |

(1) Kromě vod v pásmu šesti mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair Isle a Foula. (2) Má být odloveno v oblasti IV.“ |

(2) Položka týkající se druhu mníkovec bělolemý ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí V, VI a VII se nahrazuje tímto:

„Druh: | Mníkovec bělolemý Brosme brosme | Oblast: | Vody EU a mezinárodní vody oblastí V, VI a VII (USK/567EI.) |

Německo | 4 | Analytický TAC |

Španělsko | 14 |

Francie | 172 |

Irsko | 17 |

Spojené království | 83 |

Ostatní | 4 | (1) |

EU | 294 |

Norsko (2) | 2 923 | (3)(4) |

TAC | 3 217 |

(1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. (2) Má být odloveno ve vodách EU oblastí IIa, IV, Vb, VI a VII. (3) Z toho jsou v oblastech Vb, VI a VII kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech Vb, VI a VII nesmí překročit 3 000 tun. (4) Včetně mníka mořského. Kvóty pro Norsko činí 6 140 tun pro mníka mořského a 2 923 tun pro mníkovce bělolemého, jsou vzájemně zaměnitelné až do výše 2 000 tun a mohou být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech Vb, VI a VII.“ |

(3) Položka týkající se druhu mníkovec bělolemý ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Mníkovec bělolemý Brosme brosme | Oblast: | Vody Norska oblasti IV (USK/04-N.) |

Belgie | 0 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 165 |

Německo | 1 |

Francie | 0 |

Nizozemsko | 0 |

Spojené království | 4 |

EU | 170 |

TAC | Nepoužije se | “ |

(4) Položka týkající se druhu sleď obecný v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh: | Sleď obecný(1) Clupea harengus | Oblast: | Oblast IIIa (HER/03A.) |

Dánsko | 14 010 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 224 |

Švédsko | 14 656 |

EU | 28 890 |

Faerské ostrovy | 450 | (2) |

TAC | 33 855 |

(1) Vykládky sledě obecného odloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší. (2) Má být odloveno ve Skagerraku. “ |

(5) Položka týkající se druhu sleď obecný ve vodách EU oblasti IV severně od 53º30' s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh: | Sleď obecný(1) Clupea harengus | Oblast: | Vody EU a Norska oblasti IV severně od 53º30' s. š. (HER/04A.), (HER/04B.) |

Dánsko | 22 497 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 14 147 |

Francie | 9 653 |

Nizozemsko | 21 581 |

Švédsko | 1 672 |

Spojené království | 24 223 |

EU | 93 773 |

Norsko | 47 647 | (2) |

TAC | 164 300 |

(1) Vykládky sledě obecného uloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší. Členské státy musí informovat Komisi o svých vykládkách sledě obecného, přičemž rozlišují mezi oblastmi IVa a IVb. (2) Lze odlovit ve vodách EU. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC. |

Zvláštní podmínka: |

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: |

Vody Norska jižně od 62º s. š. (HER/*04N-) |

EC | 50 000“ |

(6) Položka týkající se druhu sleď obecný ve vodách Norska jižně od 62º s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh: | Sleď obecný Clupea harengus | Oblast: | Vody Norska jižně od 62º s. š. (HER/04-N.) |

Švédsko | 846 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

EU | 846 |

TAC | 164 300 |

(1) Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se odečtou od kvóty pro tyto druhy.“ |

(7) Položka týkající se vedlejších úlovků druhu sleď obecný v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh: | Sleď obecný(1) Clupea harengus | Oblast: | Vedlejší úlovky v oblasti IIIa (HER/03A-BC) |

Dánsko | 6 424 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 57 |

Švédsko | 1 034 |

EU | 7 515 |

TAC | 7 515 |

(1) Vykládky sledě obecného uloveného s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.“ |

(8) Položka týkající se vedlejších úlovků druhu sleď obecný ve vodách EU oblastí IIa, IV a VIId se nahrazuje tímto:

„Druh: | Sleď obecný(1) Clupea harengus | Oblast: | Vedlejší úlovky v oblasti IV, VIId a ve vodách EU oblasti IIa (HER/2A47DX) |

Belgie | 67 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 13 008 |

Německo | 67 |

Francie | 67 |

Nizozemsko | 67 |

Švédsko | 64 |

Spojené království | 247 |

EU | 13 587 |

TAC | 13 587 |

(1) Vykládky sledě obecného uloveného s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.“ |

(9) Položka týkající se druhu sleď obecný v oblastech VIId a IVc se nahrazuje tímto:

„Druh: | Sleď obecný(1) Clupea harengus | Oblast: | Oblast VIId a IVc (2) (HER/4CXB7D) |

Belgie | 7 100 | (3) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 321 | (3) |

Německo | 202 | (3) |

Francie | 5 235 | (3) |

Nizozemsko | 8 193 | (3) |

Spojené království | 1 830 | (3) |

EU | 22 881 |

TAC | 164 300 |

(1) Vykládky sledě obecného uloveného s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší. (2) Kromě populace v oblasti Blackwater: Odkazuje se na populaci sledě obecného v námořní oblasti ústí řeky Temže v pásmu vymezeném linií vedoucí jižně od Laguard Point (51º 56' s. š. 1º 19,1' v. d.) k zeměpisné šířce 51º 33' s. š. a odtud na západ až k pobřeží Spojeného království. (3) Až do 50 % této kvóty může být uloveno v oblasti IVb. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (HER/*04B.).“ |

(10) Položka týkající se druhu sleď obecný ve vodách EU a mezinárodních vodách V, VIb a VIaN se nahrazuje tímto:

„Druh: | Sleď obecný Clupea harengus | Oblast: | Vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb, VIb a VIaN (1) (HER/5B6ANB) |

Německo | 2 656 | Analytický TAC |

Francie | 503 |

Irsko | 3 589 |

Nizozemsko | 2 656 |

Spojené království | 14 356 |

EU | 23 760 |

Faerské ostrovy | 660 | (2) |

TAC | 24 420 |

(1) Odkaz se týká populace sledě obecného v oblasti VIa, severně od 56º 00' s. š. a v části oblasti VIa, která se nachází východně od 07º 00' z. d. a severně od 55º 00' s. š., kromě oblasti Clyde. (2) Tato kvóta může být odlovena pouze v oblasti VIa severně od 56º 30' s. š.“ |

(11) Položka týkající se druhu treska obecná ve Skagerraku se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska obecná Gadus morhua | Oblast: | Oblast Skagerraku (COD/03AN.) |

Belgie | 12 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 3 835 | (1) |

Německo | 96 | (1) |

Nizozemsko | 24 | (1) |

Švédsko | 671 | (1) |

EU | 4 638 |

TAC | 4 793 |

(1) Využívání této kvóty se řídí podmínkami stanovenými v bodu 1 dodatku k této příloze. “ |

(12) Položka týkající se druhu treska obecná ve vodách EU oblastí IIa a IV a části oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu, se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska obecná Gadus morhua | Oblast: | Oblast IV, vody EU oblasti IIa, část oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu (COD/2A3AX4) |

Belgie | 991 | (1)(2) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 5 696 | (1)(2) |

Německo | 3 612 | (1)(2) |

Francie | 1 225 | (1)(2) |

Nizozemsko | 3 219 | (1)(2) |

Švédsko | 38 | (1)(2) |

Spojené království | 13 067 | (1)(2) |

EU | 27 848 | (1) |

Norsko | 5 704 | (3) |

TAC | 33 552 |

(1) Využívání této kvóty se řídí podmínkami stanovenými v bodu 1 dodatku k této příloze. (2) Kromě této kvóty mohou členské státy plavidlům zapojeným do iniciativ v rámci řádně zdokumentovaného rybolovu povolit, aby prováděla dodatečné odlovy do celkové výše dalších 5 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu, jsou-li splněny tyto podmínky: plavidlo používá televizní kamery s uzavřeným okruhem (CCTV), napojené na systém senzorů, které zaznamenávají všechny rybolovné a zpracovatelské činnosti na palubě plavidla; všechny úlovky tresky obecné uvedeného plavidla, včetně druhů, jež nedosahují minimální velikosti pro vykládku, se započítávají do kvóty; dodatečné odlovy jsou omezeny na 30 % běžného omezení odlovu platného pro takové plavidlo nebo na množství, jímž se prokazatelně zajistí, že nedojde ke zvýšení úmrtnosti populací tresky obecné; jestliže členský stát zjistí, že plavidlo zapojené do uvedené iniciativy nesplňuje výše zmíněné podmínky, odejme příslušnému plavidlu přidělené dodatečné odlovy a vyloučí ho z další účasti v uvedené iniciativě. (3) Lze odlovit ve vodách EU. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC. |

Zvláštní podmínka: |

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: |

Vody Norska oblasti IV (COD/*04N-) |

EC | 24 204“ |

(13) Položka týkající se druhu treska obecná ve vodách Norska jižně od 62º s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska obecná Gadus morhua | Oblast: | Vody Norska jižně od 62º s. š. (COD/04-N.) |

Švédsko | 382 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

EU | 382 |

TAC | Nepoužije se |

(1) Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se odečtou od kvót pro tyto druhy.“ |

(14) Položka týkající se druhu treska obecná v oblasti VIId se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska obecná Gadus morhua | Oblast: | Oblast VIId (COD/07D.) |

Belgie | 84 | (1)(2) | Analytický TAC |

Francie | 1 641 | (1)(2) |

Nizozemsko | 49 | (1)(2) |

Spojené království | 181 | (1)(2) |

EU | 1 955 |

TAC | 1 955 |

(1) Využívání této kvóty se řídí podmínkami stanovenými v bodu 2 dodatku k této příloze. (2) Kromě této kvóty mohou členské státy plavidlům zapojeným do iniciativ v rámci řádně zdokumentovaného rybolovu povolit, aby prováděla dodatečné odlovy do celkové výše dalších 5 % kvóty přidělené příslušnému členskému státu, jsou-li splněny tyto podmínky: plavidlo používá televizní kamery s uzavřeným okruhem (CCTV), napojené na systém senzorů, které zaznamenávají všechny rybolovné a zpracovatelské činnosti na palubě plavidla; všechny úlovky tresky obecné uvedeného plavidla, včetně druhů, jež nedosahují minimální velikosti pro vykládku, se započítávají do kvóty; dodatečné odlovy jsou omezeny na 30 % běžného omezení odlovu platného pro takové plavidlo nebo na množství, jímž se prokazatelně zajistí, že nedojde ke zvýšení úmrtnosti populací tresky obecné; jestliže členský stát zjistí, že plavidlo zapojené do uvedené iniciativy nesplňuje výše zmíněné podmínky, odejme příslušnému plavidlu přidělené dodatečné odlovy a vyloučí ho z další účasti v uvedené iniciativě.“ |

(15) Položka týkající se druhu ďasovití ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Ďasovití Lophiidae | Oblast: | Vody Norska oblasti IV (ANF/04-N.) |

Belgie | 46 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 1 182 |

Německo | 19 |

Nizozemsko | 17 |

Spojené království | 276 |

EU | 1 540 |

TAC | Nepoužije se | “ |

(16) Položka týkající se druhu treska jednoskvrnná ve vodách oblasti IIIa, vodách EU oblastí IIIb, IIIc a IIId se nahrazuje tímto:

Druh: | Treska jednoskvrnná Melanogrammus aeglefinus | Oblast: | Oblast IIIa, vody EU oblastí IIIb, IIIc a IIId (HAD/3A/BCD) |

Belgie | 9 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 1 551 |

Německo | 99 |

Nizozemsko | 2 |

Švédsko | 183 |

EU | 1 844 | (1) |

TAC | 2 201 |

(1) S výjimkou přibližně 264 tun průmyslových vedlejších úlovků.“ |

(17) Položka týkající se druhu treska jednoskvrnná ve vodách EU oblastí IIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska jednoskvrnná Melanogrammus aeglefinus | Oblast: | Oblast IV, vody EU oblasti IIa (HAD/2AC4.) |

Belgie | 200 | Analytický TAC |

Dánsko | 1 376 |

Německo | 876 |

Francie | 1 526 |

Nizozemsko | 150 |

Švédsko | 139 |

Spojené království | 22 698 |

EU | 26 965 | (1) |

Norsko | 8 083 |

TAC | 35 794 |

(1) S výjimkou přibližně 746 tun průmyslových vedlejších úlovků. |

Zvláštní podmínka: |

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: |

Vody Norska oblasti IV (HAD/*04N-) |

EC | 20 613“ |

(18) Položka týkající se druhu treska jednoskvrnná ve vodách Norska jižně od 62º s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska jednoskvrnná Melanogrammus aeglefinus | Oblast: | Vody Norska jižně od 62º s. š. (HAD/04-N.) |

Švédsko | 707 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

EU | 707 |

TAC | Nepoužije se |

(1) Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se odečtou od kvót pro tyto druhy.“ |

(19) Položka týkající se druhu treska bezvousá v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska bezvousá Merlangius merlangus | Oblast: | Oblast IIIa (WHG/03A.) |

Dánsko | 232 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Nizozemsko | 1 |

Švédsko | 25 |

EU | 258 | (1) |

TAC | 1 050 |

(1) S výjimkou přibližně 773 tun průmyslových vedlejších úlovků.“ |

(20) Položka týkající se druhu treska bezvousá ve vodách EU oblastí IIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska bezvousá Merlangius merlangus | Oblast: | Oblast IV, vody EU oblasti IIa (WHG/2AC4.) |

Belgie | 236 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 1 022 | (1) |

Německo | 266 | (1) |

Francie | 1 536 | (1) |

Nizozemsko | 591 | (1) |

Švédsko | 2 | (1) |

Spojené království | 7 391 | (1) |

EU | 11 044 | (2) |

Norsko | 790 | (3) |

TAC | 12 897 |

(1) Využívání této kvóty se řídí podmínkami stanovenými v bodu 3 dodatku k této příloze. (2) S výjimkou přibližně 1 063 tun průmyslových vedlejších úlovků. (3) Lze odlovit ve vodách EU. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC. |

Zvláštní podmínka: |

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: |

Vody Norska oblasti IV (WHG/*04N-) |

EC | 8 203“ |

(21) Položka týkající se druhu treska bezvousá a treska sajda ve vodách Norska jižně od 62º s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska bezvousá a treska sajda Merlangius merlangus a Pollachius pollachius | Oblast: | Vody Norska jižně od 62º s. š. (W/P/04-N.) |

Švédsko | 190 | (1) | Preventivní TAC |

EU | 190 |

TAC | Nepoužije se |

(1) Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky tmavé se odečítají od kvóty pro tyto druhy.“ |

(22) Položka týkající se druhu treska bezvousá ve vodách Norska oblastí II a IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska bezvousá Micromesistius poutassou | Oblast: | Vody Norska oblastí II a IV (WHB/4AB-N.) |

Dánsko | 1 900 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Spojené království | 100 |

EU | 2 000 |

TAC | 540 000 |

“ |

(23) Položka týkající se druhu treska modravá ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska modravá Micromesistius poutassou | Oblast: | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV (WHB/1X14) |

Dánsko | 10 128 | (1)(2) | Analytický TAC |

Německo | 3 938 | (1)(2) |

Španělsko | 8 586 | (1)(2) |

Francie | 7 048 | (1)(2) |

Irsko | 7 843 | (1)(2) |

Nizozemsko | 12 350 | (1)(2) |

Portugalsko | 798 | (1)(2) |

Švédsko | 2 505 | (1)(2) |

Spojené království | 13 141 | (1)(2) |

EU | 66 337 | (1)(2) |

Norsko | 59 900 | (3) (4) |

Faerské ostrovy | 9 000 | (5) (6) |

TAC | 540 000 |

(1) Z toho až 68 % může být odloveno ve výlučné ekonomické zóně Norska nebo v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen (WHB/*NZJM1). (2) Lze odlovit ve vodách Faerských ostrovů v rámci celkového množství 14 000 tun, jež má EU k dispozici (WHB/*05B-F). (3) Lze odlovit ve vodách EU v oblastech II, IVa, VIa severně od 56° 30' s. š., VIb a VII západně od 12° z. d. (WHB/*8CX34). V oblasti IVa smí být odloveno nejvýše 40 000 tun. (4) Z toho až 500 tun může tvořit stříbrnice (Argentina spp.). (5) Úlovky tresky modravé mohou zahrnovat nevyhnutelné úlovky stříbrnice (Argentina spp.). (6) Má být odloveno ve vodách EU oblastí II, IVa, V, VIa severně od 56º 30' s. š., VIb a VII západně od 12º z. d. V oblasti IVa smí být odloveno nejvýše 2 250 tun. “ |

(24) Položka týkající se druhu treska modravá v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 se nahrazuje tímto:

Druh: | Treska modravá Micromesistius poutassou | Oblast: | Oblasti VIIIc, IX a X a vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411) |

Španělsko | 11 096 | Analytický TAC |

Portugalsko | 2 774 |

EU | 13 870 | (1)(2) |

TAC | 540 000 |

(1) Z toho až 68 % může být odloveno ve výlučné ekonomické zóně Norska nebo v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen (WHB/*NZJM2). (2) Lze odlovit ve vodách Faerských ostrovů v rámci celkového množství 14 000 tun, jež má EU k dispozici (WHB/*05B-F). |

(25) Položka týkající se druhu treska modravá ve vodách EU oblastí II, IVa, V, VI severně od 56° 30' s. š. a oblasti VII západně od 12° z.d. se nahrazuje tímto:

Druh: | Treska modravá Micromesistius poutassou | Oblast: | Vody EU oblastí II, IVa, V, VI severně od 56° 30' s. š. a oblasti VII západně od 12° z. d. (WHB/24A567) |

Norsko | 87 011 | (1) (2) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Faerské ostrovy | 14 000 | (3)(4) |

TAC | 540 000 |

(1) Odečte se od omezení odlovu pro Norsko, která byla stanovena podle ujednání pobřežních států. (2) Odlov v oblasti IV nesmí být vyšší než 21 753 tun, tj. 25 % přístupové úrovně Norska. (3) Odečte se od omezení odlovu pro Faerské ostrovy, která byla stanovena podle ujednání pobřežních států. (4) Lze rovněž odlovit v oblasti VIb. Odlov v oblasti IV nesmí být vyšší než 3 500 tun. |

(26) Položka týkající se druhu mník modrý ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí VI a VII se nahrazuje tímto:

„Druh: | Mník modrý Molva dypterygia | Oblast: | Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI a VII (BLI/67-) |

Německo | 15 | Analytický TAC |

Estonsko | 2 |

Španělsko | 47 |

Francie | 1 082 |

Irsko | 4 |

Litva | 1 |

Polsko | 0 |

Spojené království | 275 |

Ostatní | 4 | (1) |

EU | 1 432 |

Norsko | 150 | (2) |

Faerské ostrovy | 150 | (3) |

TAC | 1 732 |

(1) Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. (2) Má být odloveno ve vodách EU oblastí IIa, IV, Vb, VI a VII. (3) Od této kvóty se odečtou vedlejší úlovky hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé. Má být odloveno ve vodách EU oblasti VIa severně od 56° 30' s. š. a oblasti VIb.“ |

(27) Položka týkající se druhu mník mořský ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Mník mořský Molva molva | Oblast: | Vody EU a mezinárodní vody oblastí VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV (LIN/6X14.) |

Belgie | 29 | Analytický TAC |

Dánsko | 5 |

Německo | 107 |

Španělsko | 2 156 |

Francie | 2 299 |

Irsko | 576 |

Portugalsko | 5 |

Spojené království | 2 646 |

EU | 7 824 |

Norsko | 6 140 | (1)(2) |

Faerské ostrovy | 200 | (3)(4) |

TAC | 14 164 |

(1) Z toho jsou v oblastech Vb, VI a VII kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech VI a VII nesmí překročit 3 000 tun. (2) Včetně mníkovce bělolemého. Kvóty pro Norsko činí 6 140 tun pro mníka mořského a 2 923 tun pro mníkovce bělolemého, jsou vzájemně zaměnitelné až do výše 2 000 tun a mohou být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech Vb, VI a VII. (3) Včetně mníkovce bělolemého. Má být odloveno v oblastech VIb a VIa severně od 56° 30' s. š. (4) Z toho jsou v oblastech VIa a VIb kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 20 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblasti VI nesmí překročit 75 tun.“ |

(28) Položka týkající se druhu mník mořský ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Mník mořský Molva molva | Oblast: | Vody Norska oblasti IV (LIN/04-N.) |

Belgie | 6 | Analytický TAC |

Dánsko | 747 |

Německo | 21 |

Francie | 8 |

Nizozemsko | 1 |

Spojené království | 67 |

EU | 850 |

TAC | Nepoužije se |

(29) Položka týkající se druhu humr severský ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Humr severský Nephrops norvegicus | Oblast: | Vody Norska oblasti IV (NEP/04-N.) |

Dánsko | 1 135 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 1 |

Spojené království | 64 |

EU | 1 200 |

TAC | Nepoužije se | “ |

"" |

(30) Položka týkající se druhu kreveta severní v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh: | Kreveta severní Pandalus borealis | Oblast: | Oblast IIIa (PRA/03A.) |

Dánsko | 3 401 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Švédsko | 1 832 |

EU | 5 233 |

TAC | 9 800 | “ |

(33) Položka týkající se druhu kreveta severní ve vodách Norska jižně od 62º s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh: | Kreveta severní Pandalus borealis | Oblast: | Vody Norska jižně od 62º s. š. (PRA/04-N.) |

Dánsko | 420 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Švédsko | 138 | (1) |

EU | 558 |

TAC | Nepoužije se |

(1) Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se odečtou od kvóty pro tyto druhy.“ |

(32) Položka týkající se druhu platýs evropský ve Skagerraku se nahrazuje tímto:

„Druh: | Platýs evropský Pleuronectes platessa | Oblast: | Oblast Skagerraku (PLE/03AN.) |

Belgie | 56 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 7 280 |

Německo | 37 |

Nizozemsko | 1 400 |

Švédsko | 390 |

EU | 9 163 |

TAC | 9 350 | “ |

(33) Položka týkající se druhu platýs evropský v Kattegatu se nahrazuje tímto:

Druh: | Platýs evropský Pleuronectes platessa | Oblast: | Oblast Kattegatu (PLE/03AS.) |

Dánsko | 1 040 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 12 |

Švédsko | 117 |

EU | 1 169 |

TAC | 1 169 | “ |

(34) Položka týkající se druhu platýs evropský ve vodách EU oblastí IIa a IV a části oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu, se nahrazuje tímto:

Druh: | Platýs evropský Pleuronectes platessa | Oblast: | Oblast IV, vody EU oblasti IIa a část oblasti IIIa, která nepatří do oblasti Skagerraku a Kattegatu (PLE/2A3AX4) |

Belgie | 3 665 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 11 911 |

Německo | 3 436 |

Francie | 687 |

Nizozemsko | 22 907 |

Spojené království | 16 951 |

EU | 59 557 |

Norsko | 4 268 |

TAC | 63 825 |

(1(1) |

Zvláštní podmínka: |

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: |

EC | Vody Norska oblasti IV (PLE/*04N-) |

EC | 24 439“ |

(35) Položka týkající se druhu treska tmavá v oblasti IIIa a ve vodách EU oblastí IIa, IIIb, IIIc, IIId a IV se nahrazují tímto:

„Druh: | Treska tmavá Pollachius virens | Oblast: | Oblasti IIIa a IV a vody EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId (POK/2A34.) |

Belgie | 37 | Analytický TAC |

Dánsko | 4 357 |

Německo | 11 002 |

Francie | 25 891 |

Nizozemsko | 110 |

Švédsko | 599 |

Spojené království | 8 435 |

EU | 50 431 |

Norsko | 56 613 | (1) |

TAC | 107 044 |

(1) Lze odlovit pouze ve vodách EU oblastí IV a IIIa. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.“ |

(36) Položka týkající se druhu treska tmavá v oblasti VI, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb, jakož i ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí XII a XIV, se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska tmavá Pollachius virens | Oblast: | Oblast VI, vody EU a mezinárodní vody oblastí VIb, XII a XIV (POK/561214) |

Německo | 284 | Analytický TAC |

Francie | 2 819 |

Irsko | 391 |

Spojené království | 3 039 |

EU | 6 533 |

TAC | 11 106 | “ |

(37) Položka týkající se druhu treska tmavá ve vodách Norska jižně od 62º s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska tmavá Pollachius virens | Oblast: | Vody Norska jižně od 62ºs. š. (POK/04-N.) |

Švédsko | 880 | (1) | Analytický TAC |

EU | 880 |

TAC | Nepoužije se |

(1) Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda a tresky bezvousé se odečtou od kvót pro tyto druhy.“ |

(38) Položka týkající se druhu platýs černý ve vodách EU oblastí IIa a IV, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblastí Vb a VI se nahrazuje tímto:

„Druh: | Platýs černý Reinhardtius hippoglossoides | Oblast: | Vody EU oblastí IIa a IV, vody EU a mezinárodní vody oblastí Vb a VI (GHL/2A-C46) |

Dánsko | 3 | Analytický TAC |

Německo | 5 |

Estonsko | 3 |

Španělsko | 3 |

Francie | 49 |

Irsko | 3 |

Litva | 3 |

Polsko | 3 |

Spojené království | 189 |

EU | 262 | (1) |

TAC | 612 |

(1) Z toho 350 tun je přiděleno Norsku a má být odloveno ve vodách EU oblastí IIa a VI. V oblasti VI toto množství může být odloveno pouze na dlouhé lovné šňůry.“ |

(39) Položka týkající se druhu makrela obecná v oblasti IIIa a ve vodách EU oblastí IIa, IIIb, IIIc, IIId a IV se nahrazují tímto:

„Druh: | Makrela obecná Scomber scombrus | Oblast: | Oblasti IIIa a IV a vody EU oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId (MAC/2A34.) |

Belgie | 475 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 12 529 | (1) |

Německo | 495 |

Francie | 1 496 |

Nizozemsko | 1 507 |

Švédsko | 4 485 | (2)(3) |

Spojené království | 1 395 |

EU | 22 382 | (2)(4) |

Norsko | 103 374 | (5) |

TAC | Nepoužije se |

(1) V souladu s prohlášením Rady a Komise ze zasedání Rady ministrů pro rybolov ve dnech 14. a 15. prosince 2009 týkajícím se rybolovu ve vodách Norska smí být kromě této kvóty ve vodách EU této oblasti TAC odloveno množství 7 352 tun, odpovídající nevyužité kvótě pro rok 2009 pro tento druh ve vodách Norska oblasti IV. (2) Včetně 242 tun, které mají být odloveny ve vodách Norska jižně od 62º s. š. (MAC/*04N-). (3) Při rybolovu ve vodách Norska se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé odečtou od kvóty pro tento druh. (4) Lze rovněž odlovit ve vodách Norska oblasti IVa. (5) Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje podíl Norska na severomořských TAC ve výši 39 054 tun. Odlov této kvóty se může provádět pouze v oblasti IVa s výjimkou 3 000 tun, které mohou být odloveny v oblasti IIIa. |

Zvláštní podmínka: |

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství: |

IIIa (MAC/*03A.) | IIIa a IVbc (MAC/*3A4BC) | IVb (MAC/*04B.) | IVc (MAC/*04C.) | Oblast VI, mezinárodní vody oblasti IIa od 1. ledna do 31. března 2010 (MAC/*2A6.) |

Dánsko | 4 130 | 5 360 |

Francie | 490 |

Nizozemsko | 490 |

Švédsko | 390 | 10 |

Spojené království | 490 |

Norsko | 3 000 |

“ |

(40) Položka týkající se druhu makrela obecná v oblastech VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, ve vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb, jakož i mezinárodních vodách oblasti IIa, XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Makrela obecná Scomber scombrus | Oblast: | Oblast VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, mezinárodní vody oblastí IIa, XII a XIV (MAC/2CX14-) |

Německo | 18 793 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Španělsko | 20 |

Estonsko | 156 |

Francie | 12 530 |

Irsko | 62 641 |

Lotyšsko | 115 |

Litva | 115 |

Nizozemsko | 27 405 |

Polsko | 1 323 |

Spojené království | 172 268 |

EU | 295 366 |

Norsko | 11 626 | (1) |

Faerské ostrovy | 4 536 | (2) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Lze odlovit v oblastech IIa, VIa severně od 56º 30' s. š., IVa, VIId, VIIe, VIIf a VIIh. (2) Lze odlovit v oblasti VIa severně od 56º 30' s. š., VIIe, VIIf a VIIh. Lze rovněž odlovit ve vodách EU oblasti IVa severně od 59° s. š. od 1. ledna do 15. února a od 1. září do 31. prosince. |

Zvláštní podmínka: |

V rámci výše uvedených kvót mohou být ve stanovené oblasti odlovena pouze níže uvedená množství a pouze v obdobích od 1. ledna do 15. února a od 1. září do 31. prosince. |

Oblast IVa (MAC/*04A-C) | Vody Norska oblasti IVa (MAC/**04N-) |

Německo | 7 561 | 5 183 |

Francie | 5 041 | 3 456 |

Irsko | 25 204 | 17 278 |

Nizozemsko | 11 027 | 7 559 |

Spojené království | 69 313 | 47 516 |

EC EU | 118 146 | 80 992 |

“ |

(41) Položka týkající se druhu makrela obecná v oblastech VIIIc, IX a X a ve vodách EU oblasti CECAF 34.1.1 se nahrazuje tímto:

„Druh: | Makrela obecná Scomber scombrus | Oblast: | Oblasti VIIIc, IX a X a vody EU oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411) |

Španělsko | 27 919 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 185 | (1) |

Portugalsko | 5 771 | (1) |

EU | 33 875 |

TAC | Nepoužije se |

(1) Množství, která jsou předmětem výměn s ostatními členskými státy, mohou být odlovena v oblastech VIIIa, VIIIb a VIIId (MAC/*8ABD). Množství poskytnutá Španělskem, Portugalskem nebo Francií pro účely výměny, která mají být odlovena v oblastech VIIIa, VIIIb a VIIId, však nesmí překročit 25 % kvót příslušného členského státu poskytujícího kvóty. |

Zvláštní podmínka: |

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: |

Oblast VIIIb (MAC/*08B) |

Španělsko | 2 345 |

Francie | 16 |

Portugalsko | 484 | “ | " |

(42) Položka týkající se druhu jazyk obecný ve vodách EU oblastí II a IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Jazyk obecný Solea solea | Oblast: | Vody EU oblastí II a IV (SOL/24.) |

Belgie | 1 171 | Analytický TAC |

Dánsko | 535 |

Německo | 937 |

Francie | 234 |

Nizozemsko | 10 571 |

Spojené království | 602 |

EU | 14 050 |

Norsko | 50 | (1) |

TAC | 14 100 |

(1) Lze odlovit pouze ve vodách EU oblasti IV.“ |

(43) Položka týkající se druhu šprot obecný v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

Druh: | Šprot obecný Sprattus sprattus | Oblast: | Oblast IIIa (SPR/03A.) |

Dánsko | 34 843 | Preventivní TAC |

Německo | 73 |

Švédsko | 13 184 |

EU | 48 100 |

TAC | 52 000 |

(44) Položka týkající se druhu šprot obecný ve vodách EU oblastí IIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Šprot obecný Sprattus sprattus | Oblast: | Vody EU oblastí IIa a IV (SPR/2AC4-C) |

Belgie | 1 730 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 136 883 |

Německo | 1 730 |

Francie | 1 730 |

Nizozemsko | 1 730 |

Švédsko | 1 330 | (1) |

Spojené království | 5 707 |

EU | 150 840 |

Norsko | 10 000 | (2) |

Faerské ostrovy | 9 160 | (3) (4) |

TAC | 170 000 | (5) |

(1) Včetně smačkovitých. (2) Lze odlovit pouze ve vodách EU oblasti IV. (3) Lze odlovit v oblastech IV a VIa severně od 56° 30' s.š. Jakýkoli vedlejší úlovek tresky modravé se odečte od kvóty pro tresku modravou stanovené pro oblasti VIa, VIb a VII. (4) Lze ulovit 1 832 tun sledě obecného pomocí sítí o velikosti ok menších než 32 mm. Je-li kvóta ve výši 1 832 tun sledě obecného vyčerpána, zakazuje se veškerý rybolov pomocí sítí o velikosti ok menších než 32 mm. (5) Předběžný TAC. Konečný TAC bude stanoven na základě nových vědeckých doporučení v první polovině roku 2010.“ |

(45) Položka týkající se druhu kranas obecný ve vodách EU oblastí IVb, IVc a VIId se nahrazuje tímto:

„Druh: | Kranas obecný Trachurus spp. | Oblast: | Vody EU oblastí IVb, IVc a VIId (JAX/4BC7D) |

Belgie | 48 | Analytický TAC |

Dánsko | 20 875 |

Německo | 1 843 | (1) |

Španělsko | 388 |

Francie | 1 732 | (1) |

Irsko | 1 313 |

Nizozemsko | 12 568 | (1) |

Portugalsko | 44 |

Švédsko | 75 |

Spojené království | 4 968 | (1) |

EU | 43 854 |

Norsko | 3600 | (2) |

TAC | 47 454 |

(1) Až do 5 % této kvóty odlovené v oblasti VIId může být započteno jako odlovené v rámci kvóty týkající se těchto oblastí: vod EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa–c,VIIe–k, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe, vod EU a mezinárodních vod oblasti Vb, jakož i mezinárodních vod oblastí XII a XIV. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (JAX/*2A-14). (2) Lze odlovit ve vodách EU oblasti IVa (JAX/*04A-C.).“ |

(46) Položka týkající se druhu kranas obecný ve vodách EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa–c, VIIe–k, VIIIa, b, d, e; vodách EU a mezinárodních vodách oblasti Vb, jakož i mezinárodních vodách oblasti XII a XIV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Kranas obecný Trachurus spp. | Oblast: | Vody EU oblastí IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, b, d, e; vody EU a mezinárodní vody oblasti Vb, jakož i mezinárodní vody oblastí XII a XIV (JAX/2AX14-) |

Dánsko | 15 691 | (1) | Analytický TAC |

Německo | 12 243 | (1) (2) |

Španělsko | 16 699 |

Francie | 6 301 | (1) (2) |

Irsko | 40 775 | (1) |

Nizozemsko | 49 123 | (1) (2) |

Portugalsko | 1 609 |

Švédsko | 675 | (1) |

Spojené království | 14 765 | (1) (2) |

EU | 157 881 |

Faerské ostrovy | 2 000 | (3) |

TAC | 159 881 |

(1) Až do 5 % této kvóty odlovené ve vodách EU oblastí IIa nebo IVa před 30. červnem může být započteno jako odlovené v rámci této kvóty týkající se vod EU oblastí IVb, IVc and VIId. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (JAX/*4BC7D). (2) Až do 5 % této kvóty může být odloveno v oblasti VIId. Použití této zvláštní podmínky však musí být předem oznámeno Komisi (JAX/*07D.). (3) Lze odlovit v oblasti IV, VIa severně od 56º 30' s. š., VIIe, VIIf a VIIh (JAX/*46A7H).“ |

(47) Položka týkající se druhu treska Esmarkova v oblasti IIIa a ve vodách EU oblasti IIa and IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska Esmarkova Trisopterus esmarki | Oblast: | Oblast IIIa a vody EU oblastí IIa a IV (NOP/2A3A4.) |

Dánsko | 116 642 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 22 | (1) |

Nizozemsko | 86 | (1) |

EU | 75 000 |

Norsko | 6 000 | (2) |

TAC | 8 1000 |

(1) Odlov kvóty může být prováděn pouze ve vodách EU oblastí IIa, IIIa a IV. (2) Kvótu lze odlovit pouze v oblasti IV a VIa severně od 56° 30' s. š.“ |

(48) Položka týkající se druhu Treska Esmarkova ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Treska Esmarkova Trisopterus esmarki | Oblast: | Vody Norska oblasti IV (NOP/04-N.) |

Dánsko | 950 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Spojené království | 50 | (1) |

EU | 1 000 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Včetně neoddělitelně přimíchaných kranasů.“ |

(49) Položka týkající se průmyslově využívaných druhů ryb ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Průmyslově využívané druhy ryb | Oblast: | Vody Norska oblasti IV (I/F/04-N.) |

Švédsko | 800 | (1) (2) | Preventivní TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

EU | 800 |

TAC | Nepoužije se |

(1) Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajda, tresky bezvousé a tresky tmavé se odečtou od kvót pro tyto druhy. (2) Z toho může být nejvýše 400 tun kranasů.“ |

(50) Položka týkající se druhu kombinovaná kvóta ve vodách EU oblastí Vb, VI a VII se nahrazuje tímto:

„Druh: | Kombinovaná kvóta | Oblast: | Vody EU oblastí Vb, VI a VII (R/G/5B67-C) |

EU | Nepoužije se | Preventivní TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Norsko | 140 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Odlovy smějí být prováděny pouze dlouhými lovnými šňůrami; včetně hlavounů, vláknoocasých, moridy obecné (Mora mora) a mníkovce slizkého.“ |

(51) Položka týkající se ostatních druhů ve vodách Norska oblasti IV se nahrazuje tímto:

„Druh: | Ostatní druhy | Oblast: | Vody Norska oblasti IV (OTH/04-N.) |

Belgie | 27 | Preventivní TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Dánsko | 2 500 |

Německo | 282 |

Francie | 116 |

Nizozemsko | 200 |

Švédsko | Nepoužije se | (1) |

Spojené království | 1 875 |

EU | 5 000 | (2) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Kvóta pro „ostatní druhy“, kterou Norsko tradičně přiděluje Švédsku. (2) Včetně specificky neuvedeného rybolovu; výjimky mohou být zavedeny po příslušných konzultacích.“ |

(52) Položka týkající se ostatních druhů ve vodách EU oblasti IIa, IV a VIa severně od 53º 30' s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh: | Ostatní druhy | Oblast: | Vody EU oblasti IIa, IV a VIa severně od 56° 30' s. š. (OTH/2A46AN) |

EU | Nepoužije se |

Norsko | 2 720 | (1) (2) |

Faerské ostrovy | 150 | (3) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Omezeno na oblasti IIa a IV. (2) Včetně specificky neuvedeného rybolovu; výjimky mohou být zavedeny po příslušných konzultacích. (3) Omezeno na vedlejší úlovky bělomasých ryb v oblastech IV a VIa severně od 53º 30' s. š.“ |

Příloha II

Příloha IB nařízení (EU) č. 23/2010 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IB

SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTIK A GRÓNSKOOblasti ICES I, II, V, XII, XIV a vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1

Druh: | Krab rodu Chionocetes Chionoecetes spp. | Oblast: | Vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1 (PCR/N01GRN) |

Irsko | 62 |

Španělsko | 437 |

EU | 500 |

TAC | Nepoužije se |

Druh: | Sleď obecný Clupea harengus | Oblast: | Vody EU a mezinárodní vody oblastí I a II (HER/1/2.) |

Belgie | 34 | (1) | Analytický TAC |

Dánsko | 33 079 | (1) |

Německo | 5 793 | (1) |

Španělsko | 109 | (1) |

Francie | 1 427 | (1) |

Irsko | 8 563 | (1) |

Nizozemsko | 11 838 | (1) |

Polsko | 1 674 | (1) |

Portugalsko | 109 | (1) |

Finla | 512 | (1) |

Švédsko | 12 257 | (1) |

Spojené království | 21 148 | (1) |

EU | 96 543 | (1) |

Norsko | 86 889 | (2) |

TAC | 1 483 000 |

(1) Při vykazování odlovů Evropské komisi se vykazují rovněž množství odlovená v každé z níže uvedených oblastí: oblast upravená předpisy NEAFC, vody EU, vody Faerských ostrovů, vody Norska, rybolovná oblast okolo ostrova Jan Mayen, oblast chráněného rybolovu okolo Špicberk. (2) Odlovy provedené v rámci této kvóty se odpočítají z podílu Norska na TAC (přístupová kvóta). Odlov této kvóty může být prováděn ve vodách EU severně od 62° s. š. |

Zvláštní podmínka: |

V rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství: |

Vody Norska severně od 62° s. š. a rybolovná oblast kolem ostrova Jan Mayen (HER/*2AJMN) |

Belgie | 30 | (3) |

Dánsko | 29 771 | (3) |

Německo | 5 214 | (3) |

Španělsko | 98 | (3) |

Francie | 1 284 | (3) |

Irsko | 7 707 | (3) |

Nizozemsko | 10 654 | (3) |

Polsko | 1 507 | (3) |

Portugalsko | 98 | (3) |

Finsko | 461 | (3) |

Švédsko | 11 032 | (3) |

Spojené království | 19 033 | (3) |

(3) Jakmile souhrn úlovků všech členských států dosáhne 86 889 tun, není další odlov povolen.“ |

Druh: | Treska obecná Gadus morhua | Oblast: | Vody Norska oblastí I a II (COD/1N2AB.) |

Německo | 2 423 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (EU) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (EU) č. 847/96 se nepoužije. |

Řecko | 300 |

Španělsko | 2 702 |

Irsko | 300 |

Francie | 2 224 |

Portugalsko | 2 702 |

Spojené království | 9 398 |

EU | 20 050 |

TAC | 594 000 |

Druh: | Treska obecná Gadus morhua | Oblast: | Vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1, vody Grónska oblastí V a XIV (COD/N01514) |

Německo | 1 636 | (1) (2) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Spojené království | 364 | (1) (2) |

EU | 2 500 | (1) (2) (3) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Má být odloveno jižně od 61° s. š. ve vodách západního Grónska a jižně od 62° s. š. ve vodách východního Grónska. (2) Plavidla musí mít na palubě vědeckého pozorovatele. (3) Z toho 500 tun je přiděleno Norsku. Lze odlovit pouze jižně od 62º s. š. v oblasti XIV a Va a jižně od 61º s. š. v oblasti NAFO 1. |

Druh: | Treska obecná Gadus morhua | Oblast: | Oblast I a IIb (COD/1/2B.) |

Německo | 3 928 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Španělsko | 10 155 |

Francie | 1 676 |

Polsko | 1 838 |

Portugalsko | 2 144 |

Spojené království | 2 515 |

Všechny členské státy | 100 | (1) |

EU | 22 356 | (2) |

TAC | 594 000 |

(1) Kromě Německa, Španělska, Francie, Polska, Portugalska a Spojeného království. (2) Přidělení podílu na odlovu populace tresky obecné, který může Společenství využívat v oblasti Špicberk a Medvědího ostrova, se nijak nedotýká práv a povinností vyplývajících z Pařížské smlouvy z roku 1920. |

Druh: | Treska obecná a treska jednoskvrnná Gadus morhua a Melanogrammus aeglefinus | Oblast: | Vody Faerských ostrovů oblasti Vb (C/H/05B-F.) |

Německo | 10 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 60 |

Spojené království | 430 |

EU | 500 |

TAC | Nepoužije se |

Druh: | Platýs obecný Hippoglossus hippoglossus | Oblast: | Vody Grónska oblastí V a XIV (HAL/514GRN) |

Portugalsko | 1 000 | (1) |

EU | 1 075 | (2) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Má být odloveno nejvýše šesti plavidly EU používajícími dlouhé lovné šňůry pro lov při dně, která loví platýse obecného. Úlovky souvisejících druhů se započítají do této kvóty. (2) Z toho 75 tun odlovených pouze dlouhými lovnými šňůrami se přiděluje Norsku. |

Druh: | Platýs obecný Hippoglossus hippoglossus | Oblast: | Vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1 (HAL/N01GRN) |

EU | 75 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Z toho 75 tun odlovených dlouhými lovnými šňůrami se přiděluje Norsku. |

Druh: | Huňáček severní Mallotus villosus | Oblast: | Oblast IIb (CAP/02B.) |

EU | 0 |

TAC | 0 |

Druh: | Huňáček severní Mallotus villosus | Oblast: | Vody Grónska oblastí V a XIV (CAP/514GRN) |

Všechny členské státy | 0 |

EU | 0 |

TAC | Nepoužije se |

Druh: | Treska jednoskvrnná Melanogrammus aeglefinus | Oblast: | Vody Norska oblastí I a II (HAD/1N2AB.) |

Německo | 439 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 264 |

Spojené království | 1 347 |

EU | 2 050 |

TAC | Nepoužije se |

Druh: | Treska modravá Micromesistius poutassou | Oblast: | Vody Faerských ostrovů (WHB/2A4AXF) |

Dánsko | 1 188 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 81 |

Francie | 130 |

Nizozemsko | 113 |

Spojené království | 1 188 |

EU | 2 700 |

TAC | 540 000 | (1) |

(1) TAC sjednán mezi EU, Faerskými ostrovy, Norskem a Islandem. |

Druh: | Mník mořský a mník modrý Molva molva a Molva dypterygia | Oblast: | Vody Faerských ostrovů oblasti Vb (B/L/05B-F.) |

Německo | 791 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 1 755 |

Spojené království | 154 |

EU | 2 700 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Do této kvóty se započítávají vedlejší úlovky nejvýše 952 tun hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé. |

Druh: | Kreveta severní Pandalus borealis | Oblast: | Vody Grónska oblastí V a XIV (PRA/514GRN) |

Dánsko | 1 282 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 1 282 |

EU | 7 000 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Z toho 3 100 tun je přiděleno Norsku a 1 335 tun Faerským ostrovům. |

Druh: | Kreveta severní Pandalus borealis | Oblast: | Vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1 (PRA/N01GRN) |

Dánsko | 2 000 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 2 000 |

EU | 4 000 |

TAC | Nepoužije se |

Druh: | Treska tmavá Pollachius virens | Oblast: | Vody Norska oblastí I a II (POK/1N2AB.) |

Německo | 2 400 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 386 |

Spojené království | 214 |

EU | 3 000 |

TAC | Nepoužije se |

Druh: | Treska tmavá Pollachius virens | Oblast: | Mezinárodní vody oblastí I a II (POK/1/2INT) |

EU | 0 |

TAC | Nepoužije se |

Druh: | Treska tmavá Pollachius virens | Oblast: | Vody Faerských ostrovů oblasti Vb (POK/05B-F.) |

Belgie | 49 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 301 |

Francie | 1 463 |

Nizozemsko | 49 |

Spojené království | 563 |

EU | 2 425 |

TAC | Nepoužije se |

Druh: | Platýs černý Reinhardtius hippoglossoides | Oblast: | Vody Norska oblastí I a II (GHL/1N2AB.) |

Německo | 25 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Spojené království | 25 | (1) |

EU | 50 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Pouze jako vedlejší úlovek. |

Druh: | Platýs černý Reinhardtius hippoglossoides | Oblast: | Mezinárodní vody oblastí I a II (GHL/1/2INT) |

EU | 0 |

TAC | Nepoužije se |

Druh: | Platýs černý Reinhardtius hippoglossoides | Oblast: | Vody Grónska oblastí V a XIV (GHL/514GRN) |

Německo | 6 271 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Spojené království | 330 |

EU | 7 500 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Z toho 824 tun je přiděleno Norsku a 75 tun Faerským ostrovům. |

Druh: | Platýs černý Reinhardtius hippoglossoides | Oblast: | Vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1 (GHL/N01GRN) |

Německo | 1 850 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

EU | 2 800 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Z toho 800 tun je přiděleno Norsku a 150 tun Faerským ostrovům. Lze odlovit pouze v oblasti NAFO 1. |

Druh: | Makrela obecná Scomber scombrus | Oblast: | Vody Norska oblasti IIa (MAC/02A-N.) |

Dánsko | 11 626 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

EU | 11 626 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Lze lovit také ve vodách Norska oblasti V a v mezinárodních vodách oblasti IIa (MAC/*4N-2A). |

Druh: | Makrela obecná Scomber scombrus | Oblast: | Vody Faerských ostrovů oblasti Vb (MAC/05B-F.) |

Dánsko | 3 765 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

EU | 3 765 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Lze odlovit ve vodách EU oblasti IVa (MAC/*04A.). |

Druh: | Okouník Sebastes spp. | Oblast: | Vody EU a mezinárodní vody oblasti V; mezinárodní vody oblastí XII a XIV (RED/51214.) |

Estonsko | 210 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 4 266 |

Španělsko | 749 |

Francie | 398 |

Irsko | 1 |

Lotyšsko | 76 |

Nizozemsko | 2 |

Polsko | 384 |

Portugalsko | 896 |

Spojené království | 10 |

EU | 6 992 | (1) |

TAC | 46 000 |

(1) V oblasti vymezené těmito souřadnicemi nesmí být vyčerpáno více než 70 % kvóty a v téže oblasti v období od 1. dubna do 10. května nesmí být vyčerpáno více než 15 % kvóty. (RED/*5X14.). |

Bod č. | Severní šířka | Západní délka |

1 | 64° 45 | 28° 30 |

2 | 62° 50 | 25° 45 |

3 | 61° 55 | 26° 45 |

4 | 61° 00 | 26° 30 |

5 | 59° 00 | 30° 00 |

6 | 59° 00 | 34° 00 |

7 | 61° 30 | 34° 00 |

8 | 62° 50 | 36° 00 |

9 | 64° 45 | 28° 30 |

Druh: | Okouník Sebastes spp. | Oblast: | Vody Norska oblastí I a II (RED/1N2AB.) |

Německo | 766 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Španělsko | 95 | (1) |

Francie | 84 | (1) |

Portugalsko | 405 | (1) |

Spojené království | 150 | (1) |

EU | 1 500 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Pouze jako vedlejší úlovek. |

Druh: | Okouník Sebastes spp. | Oblast: | Mezinárodní vody oblastí I a II (RED/1/2INT) |

EU | Nepoužije se | (1)(2) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

TAC | 8 600 |

(1) Rybolov se bude provádět pouze v období od 15. srpna do 30. listopadu 2010. Rybolov bude zastaven, pokud smluvní strany úmluvy NEAFC plně vyčerpají TAC. Komise informuje členské státy o dni, k němuž sekretariát NEAFC informoval smluvní strany NEAFC, že příslušný TAC byl plně využit. Od tohoto dne členské státy zakážou cílený lov okouníka plavidly plujícími pod jejich vlajkou. (2) Plavidla omezí své vedlejší úlovky okouníka v rámci jiného rybolovu na nejvýše 1 % celkového úlovku uchovávaného na palubě. |

Druh: | Okouník Sebastes spp. | Oblast: | Vody Grónska oblastí V a XIV (RED/514GRN) |

Německo | 6 041 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 30 | (1) |

Spojené království | 42 | (1) |

EU | 8 000 | (1) (2) (3) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Lze odlovit pouze pomocí pelagických vlečných sítí. Lze lovit na východě nebo na západě. Kvóta může být odlovena v oblasti upravené předpisy NEAFC za předpokladu, že jsou splněny grónské oznamovací podmínky (RED/*51214). (2) Z toho 1 500 tun se přiděluje Norsku a 385 tun Faerským ostrovům. (3) V oblasti vymezené těmito souřadnicemi nesmí být vyčerpáno více než 70 % kvóty a v téže oblasti v období od 1. dubna do 10. května nesmí být vyčerpáno více než 15 % kvóty. (RED/*5-14.) |

Bod č. | Severní šířka | Západní délka |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

Druh: | Okouník Sebastes spp. | Oblast: | Islandské vody oblasti Va (RED/05A-IS) |

Belgie | 0 | (1) (2) (3) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 0 | (1) (2) (3) |

Francie | 0 | (1) (2) (3) |

Spojené království | 0 | (1) (2) (3) |

EU | 0 | (1) (2) (3) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Včetně nevyhnutelných vedlejších úlovků (treska obecná není povolena). (2) Má být odloveno mezi červencem a prosincem. (3) Prozatímní kvóta, dokud nejsou k dispozici výsledky konzultací v oblasti rybolovu na rok 2010 s Islandem. |

Druh: | Okouník Sebastes spp. | Oblast: | Vody Faerských ostrovů oblasti Vb (RED/05B-F.) |

Belgie | 11 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Německo | 1 473 |

Francie | 99 |

Spojené království | 17 |

EU | 1 600 |

TAC | Nepoužije se |

Druh: | Vedlejší úlovky | Oblast: | Vody Grónska oblastí NAFO 0 a 1 (XBC/N01GRN) |

EU | 2 300 | (1) (2) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Vedlejšími úlovky se rozumí jakékoliv úlovky druhů neuvedených mezi cílovými druhy plavidla v jeho oprávnění k rybolovu. Lze odlovit na východě nebo na západě. (2) Z toho je 120 tun hlavouna tuponosého přiděleno Norsku. Lze odlovit pouze v oblastech V, XIV a NAFO 1. |

Druh: | Ostatní druhy (1) | Oblast: | Vody Norska oblastí I a II (OTH/1N2AB.) |

Německo | 117 | (1) | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 47 | (1) |

Spojené království | 186 | (1) |

EU | 350 | (1) |

TAC | Nepoužije se |

(1) Pouze jako vedlejší úlovek. |

Druh: | Ostatní druhy (1) | Oblast: | Vody Faerských ostrovů oblasti Vb (OTH/05B-F.) |

Německo | 305 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 275 |

Spojené království | 180 |

EU | 760 |

TAC | Nepoužije se |

(1) Kromě druhů ryb nemajících žádnou obchodní hodnotu. |

Druh: | Platýsi | Oblast: | Vody Faerských ostrovů oblasti Vb (FLX/05B-F.) |

Německo | 54 | Analytický TAC Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije. |

Francie | 42 |

Spojené království | 204 |

EU | 300 |

TAC | Nepoužije se |

Příloha III

Příloha IH nařízení (EU) č. 23/2010 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IH

Oblast WCFPC

Druh: | Mečoun obecný Xiphias gladius | Oblast: | Část oblasti WCPFC jižně od 20° j. š. (F7120S) |

EU | 3 170,36 | Analytický TAC |

TAC | Nepoužije se |

.

[1] Úř. věst. C , , s. .

[2] Úř. věst. L 21, 26.1.2010, s. 1.

[3] Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 48 (Norsko); Úř. věst. L 226, 29.8.1980, s. 12 (Faerské ostrovy).

Top