Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0058

Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o transparentnosti a stavu jednání o dohodě ACTA

OJ C 349E , 22.12.2010, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 349/46


Středa, 10. března 2010
Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA)

P7_TA(2010)0058

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 o transparentnosti a stavu jednání o dohodě ACTA

2010/C 349 E/10

Evropský parlament,

s ohledem na články 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

s ohledem na své usnesení ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí na příští volební období (1),

s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2009 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (přepracované znění), který se považuje za postoj Parlamentu v prvním čtení (2) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod (3),

s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 22. února 2010 k probíhajícímu projednávání obchodní dohody proti padělání (ACTA) Evropskou unií,

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 8,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu),

s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že Evropská unie a ostatní státy OECD zahájily v roce 2008 jednání o nové vícestranné dohodě, jejímž cílem je lepší vymáhání práv duševního vlastnictví a boj proti padělání a pirátství (dohoda ACTA), a společně se dohodly na ustanovení o důvěrnosti,

B.

vzhledem k tomu, že Parlament ve své zprávě ze dne 11. března 2009 vyzval Komisi, aby „okamžitě zveřejnila všechny dokumenty související s probíhajícím mezinárodním jednáním o obchodní dohodě o boji proti padělání (ACTA)“,

C.

vzhledem k tomu, že dne 27. ledna 2010 ujistila Komise o svém závazku prohloubit spolupráci s Parlamentem v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě s Komisí, v němž vyzývá, aby mu ve všech fázích jednání o mezinárodních dohodách (…), zejména o obchodních otázkách, a při ostatních jednáních, na něž se vztahuje postup souhlasu, bez prodlení byly poskytovány veškeré informace, tak aby se plně uplatnil článek 218 Smlouvy o fungování EU,

D.

vzhledem k tomu, že vedle zástupců Komise se jednotlivých kol jednání o ACTA účastnili i zástupci Rady,

E.

vzhledem k tomu, že Komise, jakožto strážkyně smluv, musí při vyjednávání mezinárodních dohod, které mají vliv na právní předpisy EU, dbát na soulad s acquis communautaire,

F.

vzhledem k tomu, že z dokumentů, které pronikly na veřejnost, vyplývá, že se jednání o dohodě ACTA týkají mimo jiné právních předpisů EU v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví 2005/0127 (COD) – trestní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (IPRED-II)) a tzv. „telekomunikačního balíčku“, jež jsou v procesu schvalování, a rovněž stávajících právních předpisů EU v oblasti elektronického obchodu a ochrany údajů,

G.

vzhledem k tomu, že pokračující úsilí EU o harmonizaci opatření k prosazování práv duševního vlastnictví by se nemělo obcházet obchodními jednáními, která probíhají mimo rámec běžných rozhodovacích postupů EU,

H.

vzhledem k tomu, že je rozhodující zajistit, aby vypracování opatření k prosazování práv duševního vlastnictví bylo dosaženo způsobem, který nebrání inovaci či hospodářské soutěži, nepodrývá omezení práv duševního vlastnictví ani ochranu osobních údajů, neomezuje volný tok informací a zbytečně nezatěžuje zákonný obchod,

I.

vzhledem k tomu, že jakákoli forma dohody ACTA, kterou Evropská unie vyjedná, musí být v souladu s právními závazky EU vyplývajícími z právních předpisů o ochraně soukromí a ochraně údajů, zejména těch, které stanoví směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES a judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie,

J.

vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva platí od 1. prosince 2009,

K.

vzhledem k tomu, že v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost bude Parlament muset schválit znění dohody ACTA předtím, než tato smlouva vstoupí v EU v platnost,

L.

vzhledem k tomu, že se Komise zavázala, že bude Parlamentu ihned poskytovat veškeré informace ve všech fázích jednání o mezinárodních dohodách,

1.

zdůrazňuje, že od 1. prosince 2009 má Komise právní povinnost okamžitě a plně informovat Parlament ve všech fázích mezinárodních jednání;

2.

vyjadřuje své znepokojení nad nedostatkem transparentnosti při vedení jednání o dohodě ACTA, jenž je v rozporu s literou i duchem SFEU; je hluboce znepokojen, že před zahájením jednání o ACTA nebyl stanoven žádný právní základ a Parlament nebyl požádán o schválení mandátu k jednání;

3.

vyzývá Komisi a Radu, aby v souladu se Smlouvou a nařízením (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 30. května 2001 poskytla veřejnosti a Parlamentu přístup k textům a souhrnům týkajícím se jednání o dohodě ACTA;

4.

vyzývá Komisi a Radu, aby začaly se svými partnery v jednáních o dohodě ACTA aktivně jednat s cílem vyloučit jakákoli další jednání, která jsou samozřejmě důvěrná, a aby o těchto svých iniciativách včas a plně informovaly Parlament; očekává, že Komise předloží příslušné návrhy již před příštím kolem jednání, které se bude konat v dubnu 2010 na Novém Zélandu, a bude požadovat, aby se otázka transparentnosti dostala na pořad jednání tohoto setkání, a bude o výsledku tohoto kola jednání informovat Parlament ihned po jeho ukončení;

5.

zdůrazňuje, že pokud Parlament nebude ve všech fázích jednání okamžitě a plně informován, vyhrazuje si právo podniknout příslušná opatření, včetně předložení věci Soudnímu dvoru, aby si zajistil svá výsadní práva;

6.

vyjadřuje politování nad tím, že se strany záměrně rozhodly nejednat prostřednictvím etablovaných mezinárodních organizací, jako jsou WIPO a WTO, které zřídily systémy pro poskytování informací veřejnosti a provádění konzultací;

7.

vyzývá Komisi, aby dříve než EU poskytne svůj souhlas s konsolidovaným zněním dohody ACTA, provedla posouzení dopadů uplatňování dohody ACTA, pokud jde o základní práva a ochranu údajů, na dlouhodobé úsilí EU o harmonizaci opatření v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví a na elektronický obchod, a aby výsledky tohoto posouzení včas konzultovala s Parlamentem;

8.

vítá prohlášení Komise, že jakákoli dohoda ACTA bude omezena jen na prosazování již platných práv duševního vlastnictví, čímž ovšem není dotčen vývoj hmotného práva v oblasti duševního vlastnictví v Evropské unii;

9.

vyzývá Komisi, aby pokračovala v jednáních o dohodě ACTA a omezila je na stávající evropský systém prosazování práv duševního vlastnictví v boji proti padělání;domnívá se, že další jednání o dohodě ACTA by měla zahrnovat velké množství rozvojových a rozvíjejících se zemí za účelem dosažení případné vícestranné úrovně jednání;

10.

naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, aby uplatňování ustanovení dohody ACTA, zejména ustanovení o postupech uplatňování autorských práv v digitálním prostředí, bylo plně v souladu s acquis communautaire; požaduje, aby na hranicích EU neprováděly žádné osobní prohlídky, a žádá úplné objasnění všech ustanovení, která by pohraničním a celním orgánům umožňovala prohlídky bez soudního příkazu a zabavování zařízení k ukládání informací, např. notebooků, mobilních telefonů a MP3 přehrávačů;

11.

domnívá se, že v zájmu dodržování základních práv, jako je právo na svobodu projevu a právo na soukromí, by navrhovaná dohoda – při plném respektování zásady subsidiarity – neměla umožňovat zavedení tzv. zásady „třikrát a dost“, v plném souladu s rozhodnutím Parlamentu o čl. 1 odst.1 písm.b) v (pozměňující) směrnici 2009/140/ES, který požaduje doplnění nového odst. 3 písm.a) do článku 1 směrnice 2002/21/ES o zásadě „třikrát a dost“; domnívá se, že každá dohoda musí obsahovat ustanovení, že odpojení jednotlivců od internetu musí nejdříve posoudit soud;

12.

zdůrazňuje, že ochrana soukromí a osobních údajů patří k základním hodnotám Evropské unie, zakotveným v článku 8 EÚLP a článcích 7 a 8 Listiny základních práv EU, a musí být v souladu s článkem 16 SFEU dodržovány ve všech politikách a předpisech EU;

13.

upozorňuje na to, že ustanovení dohody ACTA, zejména opatření, jehož cílem je posílení pravomocí přeshraniční kontroly a zabavování zboží, by pod záminkou boje proti padělání nemělo poškodit celosvětový přístup k zákonem povoleným, cenově dostupným a bezpečným léčivým přípravkům, včetně inovativních a generických léků;

14.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům států, které jsou stranami jednání o dohodě ACTA.


(1)  Přijaté texty, P7_TA(2010)0009.

(2)  Přijaté texty, P6_TA(2009)0114.

(3)  Přijaté texty, P6_TA(2008)0634.


Top