EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0057

Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 k realizaci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA)

OJ C 349E , 22.12.2010, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 349/43


Středa, 10. března 2010
Jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA)

P7_TA(2010)0057

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2010 k realizaci jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA)

2010/C 349 E/09

Evropský parlament,

s ohledem na společné prohlášení Komise a Evropské centrální banky ze dne 4. května 2006 o jednotné oblasti pro platby v eurech,

s ohledem na příležitostný dokument Evropské centrální banky č. 71 ze srpna 2007 o hospodářském dopadu jednotné oblasti pro platby v eurech ze srpna 2007,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu (1) (směrnice o platebních službách),

s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2009 o uplatňování jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) (2),

s ohledem na společné prohlášení Evropské komise a Evropské centrální banky ze dne 24. března 2009 upřesňující jisté zásady, na nichž se zakládá obchodní model budoucího přímého inkasa v systému SEPA (SEPA direct debit),

s ohledem na druhý průzkum Komise týkající se připravenosti a přechodu administrativy na systém SEPA ze dne 22. července 2009,

s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. září 2009 nazvané „Dotvoření jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA): plán na období 2009 - 2012 “(KOM(2009)0471),

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (3),

s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 30. října 2009 nazvaný „Použitelnost článku 81 Smlouvy o ES, pokud jde o vícestranné mezibankovní platby v rámci přímého inkasa systému SEPA“ (SEK(2009)1472),

s ohledem na druhou výroční zprávu Komise ze dne 9. listopadu 2009 o pokroku ohledně situace v oblasti přechodu na systém SEPA v roce 2009,

s ohledem na závěry ze zasedání Rady týkající se SEPA ze dne 2. prosince 2009,

s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.

vzhledem k tomu, že jednotná oblast pro platby v eurech (SEPA) je koncipována jako integrovaný trh platebních služeb, který je vystaven účinné hospodářské soutěži a v jehož rámci neexistuje rozdíl mezi přeshraničními a vnitrostátními platbami v eurech,

B.

vzhledem k tomu, že SEPA by neměla být pouze samoregulační iniciativou Evropské rady pro platební styk (EPC), ale rovněž významnou iniciativou v oblasti veřejné politiky v zájmu posílení hospodářské a měnové unie i budoucí strategie EU 2020 vzhledem k tomu, že SEPA má oporu ve směrnici o platebních službách, která poskytuje nezbytný harmonizovaný právní rámec; a Parlament má tudíž zvláštní zájem na její úspěšné realizaci,

C.

vzhledem k tomu, že přijímání rozhodnutí týkajících se oblasti SEPA probíhá dle uvážení Evropské rady pro platební styk (EPC), v rámci níž přijímají rozhodnutí ohledně systému SEPA pouze banky a požadavky koncových uživatelů zůstávají bez povšimnutí,

D.

vzhledem k tomu, že přechod na systém SEPA byl oficiálně zahájen dne 28. ledna 2008 zavedením platebního nástroje SEPA pro bezhotovostní úhrady, přičemž rámec SEPA pro platební karty funguje od 1. ledna 2008 a systém přímého inkasa SEPA byl spuštěn dne 2. listopadu 2009,

E.

vzhledem k tomu, že spotřebitelé vyjádřili obavy, aby vlastnosti produktů systému SEPA vyhovovaly stávajícím potřebám konečných uživatelů, především pokud jde o ověřování souhlasů pro přímá inkasa a tedy je třeba, aby bylo v řešení této otázky dosaženo pokroku,

F.

vzhledem k tomu, že nebyl stanoven žádný právně závazný termín pro přechod na využívání nástrojů systému SEPA, a vzhledem k tomu, že velká část veřejnosti zapojené do veřejných konzultací s Komisí podpořila stanovení takovéhoto konečného termínu s cílem podnítit přechod na systém SEPA,

G.

vzhledem k tomu, že navržený komisař odpovědný za oblast vnitřního trhu a služeb uvedl ve svých písemných odpovědích na dotazník Parlamentu, že hodlá předložit Komisi ke schválení návrh legislativní iniciativy, jejímž cílem bude stanovení jedné či více lhůt pro přechod na produkty SEPA v oblasti přímého inkasa a přeshraničních převodů, a také iniciativu pro zlepšení správy,

H.

vzhledem k tomu, že přechod na systém SEPA je pomalý: v srpnu 2009 bylo prostřednictvím systému bezhotovostních úhrad SEPA provedeno pouze 4,5 % všech transakcí, a vzhledem k tomu, že původně stanovená lhůta, která byla konkrétně pro přechod kritického množství na systém pro bezhotovostní převody v rámci SEPA (SCT), systém přímého inkasa v rámci SEPA (SDD) a rámec pro platby kartami stanovena do konce roku 2010, se ukázala jako nerealistická,

I.

vzhledem k tomu, že přechod na vyžívání nástrojů SEPA ze strany veřejné správy má ve většině členských států zpoždění, přestože tyto orgány by měly hrát zásadní roli při vytváření kritického množství potřebného k urychlení přechodu na systém SEPA,

J.

vzhledem k tomu, že je důležité, aby všechny relevantní zúčastněné strany - zákonodárci, bankovní odvětví a uživatelé platebních služeb - se podílely na dosažení SEPA,

K.

vzhledem k tomu, že projekt SEPA by nebylo možné úspěšně dokončit, pokud by se využívání nástrojů SEPA omezovalo pouze na přeshraniční transakce – v takovém případě by totiž přetrvávala nejednotnost a očekávaný přínos pro odvětví bankovnictví ani i pro jeho zákazníky by se nemohl dostavit,

L.

vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 924/2009 poskytuje právní jistotu, pokud jde o uplatňování mnohostranných mezibankovních poplatků (MIF) v průběhu přechodného období do 31. října 2012, během něhož by měl být v rámci odvětví vyvinut a schválen dlouhodobý obchodní model pro fungování přímého inkasa v rámci SEPA, který by měl splňovat podavky právních předpisů ES v oblasti hospodářské soutěže a regulačního rámce Společenství,

M.

vzhledem k tomu, že se v březnu 2009 Komise a Evropská centrální banka vyjádřily v tom smyslu, že se jeví, že po 31. říjnu 2012 nebudou existovat žádné jednoznačné a přesvědčivé důvody pro existenci mnohostranných mezibankovních poplatků pro jednotlivé transakce, a vzhledem k tomu, že Komise provedla veřejné konzultace v otázce uplatňování článku 81 Smlouvy o ES na mnohostranné mezibankovní poplatky v rámci přímého inkasa systému SEPA,

N.

vzhledem k tomu, že s ohledem na řešení, které bylo v EU nalezeno v oblasti platebních karet a jež se opíralo o rámec SEPA pro platební karty, by měla být rozhodně vyřešena i otázka uplatňování mnohostranných mezibankovních poplatků,

O.

vzhledem k tomu, že je zapotřebí ve všech členských státech zajistit prodloužení právní platnosti stávajících souhlasů s přímým inkasem, jelikož povinnost udělit nový souhlas při přechodu z vnitrostátních systémů přímého inkasa na systém přímého inkasa SEPA by byla administrativně náročná, vzhledem k tomu, že zachování těchto souhlasů žádným způsobem neurychlí uplatňování přímého inkasa v rámci systému SEPA, pokud nebude nalezeno řešení pro převedení stávajících souhlasů,

1.

zdůrazňuje, že trvale podporuje vytvoření systému SEPA, který podléhá účinné hospodářské soutěži a v jehož rámci neexistuje rozlišení mezi přeshraničními a vnitrostátními platbami v eurech;

2.

vyjadřuje politování nad tím, že od přijetí usnesení Parlamentu ze dne 12. března 2009 o uplatňování jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) nebylo dosaženo téměř žádného pokroku, pokud jde o otázky uvedené v tomto usnesení, a vyzývá k tomu, aby se všechny zúčastněné strany zapojily do propagace systému SEPA a přispěly k jeho fungování;

3.

vítá orientační plán pro systém SEPA, který v září 2009 přijala Komise, a plně podporuje činnosti naplánované v šesti prioritních oblastech (tzn. podpora přechodu na systém SEPA, zvýšení povědomí o SEPA a propagace produktů SEPA, vypracování solidního právního prostředí pro systém SEPA a posílení souladu s tímto systémem, podpora inovací, zajištění nezbytné normalizace, interoperability a zabezpečení, vyjasnění a zlepšení řízení projektu SEPA);

4.

vyzývá znovu Komisi, aby stanovila jasný, vhodný a závazný konečný termín pro přechod na nástroje SEPA, a to nejpozději do 31. prosince 2012, po jehož uplynutí již budou muset být všechny platby v eurech prováděny s využitím norem SEPA;

5.

vyzývá Evropskou radu pro platební styk, aby zohlednila požadavky koncových uživatelů a následně tak upravila patřičným způsobem svá pravidla;

6.

plně podporuje záměr Komise podpořit proces přechodu veřejné správy na tento systém vypracováním integrovaných a synchronizovaných národních plánů přechodu na systém SEPA; v tomto ohledu vítá úsilí Komise provést průzkum týkající se připravenosti veřejné správy jednotlivých členských států k přechodu na systém SEPA a zveřejnit jej, a vyzývá členské státy, aby se tohoto průzkumu zúčastnily;

7.

vyzývá Komisi, aby s definitivní platností a nejpozději do 30. září 2010 objasnila (na základě výsledků jednotlivých konzultací včetně všech zúčastněných stran) otázku harmonizovaného a dlouhodobého ekonomického modelu pro systém přímého inkasa v rámci systému SEPA, který musí být proveditelný v celé Evropě, musí být nákladově efektivní a musí vyhovovat koncovým zákazníkům; trvá na tom, že je třeba, aby byl tento model vyvinut v úzké spolupráci mezi platebním odvětvím a Komisí a v souladu s právními předpisy ES pro hospodářskou soutěž a s regulačním rámcem Společenství;

8.

vyzývá všechny zúčastněné strany, aby podpořily vytvoření evropského systému karet, který bude buď doplňkovým novým systémem, kombinací stávajících systémů anebo rozšířenou verzí stávajícího systému; v tomto ohledu opět vyzývá Komisi, aby dále objasnila otázku mnohostranných mezibankovních poplatků v případě plateb kartou a vyzývá odvětví, aby nalezlo náležité řešení, a to v úzké spolupráci s Komisí a v souladu s právními předpisy ES v oblasti hospodářské soutěže a regulačním rámcem Společenství;

9.

vyzývá členské státy, aby zajistily prodloužení právní platnosti stávajících souhlasů s přímým inkasem v systému přímého inkasa SEPA; zdůrazňuje, že přechod ze stávajícího systému přímého inkasa na systém přímého inkasa SEPA by neměl představovat pro spotřebitele žádnou zátěž;

10.

trvá na tom, že by spotřebitelé měli být jasně informováni o rozdílech mezi starým a novým systémem;

11.

vyzývá Komisi, aby sledovala přechod na využití nástrojů SEPA a zajistila, že tento přechod nebude ve svém důsledku pro občany EU znamenat nákladnější platební systém;

12.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské centrální bance a vládám a parlamentům členských států.


(1)  Úř. věst. L 319, 5.12.2007, s. 1.

(2)  Přijaté texty, P6_TA(2009)0139.

(3)  Úř. věst. L 266, 9.10.2009, s. 11.


Top