EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0028

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 31. března 2010 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (CON/2010/28)

OJ C 103, 22.4.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.4.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 103/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 31. března 2010

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku

(CON/2010/28)

2010/C 103/01

Dne 8. března 2010 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť národní centrální banky pomáhají při sestavování statistiky podle nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (2), nebo k sestavování této statistiky přispívají. Kromě toho pro účely plnění úkolů Evropského systému centrálních bank (ESCB) ve smyslu čl. 127 odst. 5 Smlouvy vykazují do ECB vládní finanční statistiku. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecná připomínka

ECB podporuje navrhované nařízení jakožto velmi důležitý krok ke zlepšení kvality statistiky uvedené v nařízení (ES) č. 479/2009.

Konkrétní připomínky

ECB zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby členské státy poskytovaly Komisi (Eurostatu) přístup ke všem informacím, které Komise vyžaduje pro hodnocení kvality údajů. ECB se rovněž domnívá, že za tímto účelem by v zájmu zvýšení jednoznačnosti a jistoty, jaké informace lze vyžadovat, bylo prospěšné do čl. 8 odst. 2 zahrnout podrobnější seznam, než který je navrhován. Mělo by být jednoznačné, že tento seznam není taxativní.

Obdobně má ECB za to, že uvedení několika příkladů do čl. 11 odst. 3 by mohlo objasnit, kdy se vyžadují metodické inspekce. Časté a rozsáhlé revize údajů, přetrvávající nevysvětlené úpravy stavů a toků a nevyřešené problémy týkající se metodických otázek mohou vyvolat obavy, a tedy odůvodnit metodickou inspekci, jež je dle ECB výborným prostředkem ke zlepšení kvality údajů. Ustanovení o těchto inspekcích obsažená v nařízení (ES) č. 479/2009 a jiná ustanovení zaměřená na zlepšení kvality údajů mohou být samozřejmě skutečně účinná, jsou-li uplatňována v plném rozsahu.

ECB se dále domnívá, že definice „schodku (přebytku) veřejných financí“ v nařízení (ES) č. 479/2009 by měla být sladěna s mezinárodními statistickými standardy. ECB proto navrhuje, aby se v rámci postupu při nadměrném schodku používal schodek (B.9) z národních účtů, jako tomu bylo na začátku používání tohoto postupu. Tím by se navíc zvýšila transparentnost zpravodajského postupu, neboť v případě vynětí vypořádání v rámci swapových dohod a dohod o forwardové úrokové míře ze schodku používaného v rámci postupu při nadměrném schodku lze údaje o schodku méně ovlivnit manipulacemi ve formě složitých finančních transakcí.

V zájmu zlepšení kvality údajů by ECB dále chtěla zajistit, aby plánované údaje byly sestavovány na základě nejaktuálnějších dostupných informací za použití měsíčních a čtvrtletních hodnot, jsou-li k dispozici. V ideálním případě by měla být rovněž přezkoumána kvalita těchto plánovaných údajů.

ECB má dále za to, že Komisi by měla být poskytnuta delší lhůta pro hodnocení aktuálních údajů, a byla by pro prodloužení lhůty uvedené v článku 14 o jeden týden, tedy na čtyři týdny. Aby nebyly narušeny administrativní postupy (například příprava konvergenčních zpráv), v nichž jsou tyto údaje používány, vyžaduje prodloužení této lhůty rovněž, aby členské státy předávaly údaje dříve. ECB proto navrhuje, aby v budoucnu byly oznamovací lhůty zkráceny. ECB vychází z toho, že se v současné době projednává změna nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (3) (tj. program předávání údajů v rámci Evropského systému účtů (ESA)), a poukazuje proto na to, že by měly být příslušné lhůty v zájmu zamezení nejednotnosti sjednoceny.

V neposlední řadě považuje ECB za důležité, aby národní statistické orgány měly přístup k informacím nezbytným k zajištění souladu vykazovaných údajů s článkem 1 nařízení (ES) č. 479/2009 a souvisejícími účetními pravidly ESA 95.

Tam, kde ECB doporučuje změnu navrhovaného nařízení, jsou v příloze uvedeny konkrétní pozměňovací návrhy spolu s příslušným odůvodněním.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 31. března 2010.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 53 v konečném znění.

(2)  Úř. věst. L 145, 10.6.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

Čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 479/2009

Článek 8

„2.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) co nejdříve přístup ke všem informacím požadovaným pro účely hodnocení kvality údajů, včetně statistických informací, jako jsou údaje z národních účtů, soupisy, tabulky pro oznamování postupu při nadměrném schodku, další dotazníky a odůvodnění týkající se oznámení.

Podobu těchto dotazníků vymezí Komise (Eurostat) po konzultaci s Výborem pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (dále jen ’CMFB‘).“

Článek 8

„2.   Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) co nejdříve přístup ke všem statistickým a rozpočtovým informacím požadovaným pro účely hodnocení kvality údajů.

Statistickými a rozpočtovými informacemi se rozumějí zejména:

a)

údaje z národních účtů;

b)

soupisy;

c)

tabulky pro oznamování postupu při nadměrném schodku;

d)

další dotazníky a odůvodnění týkající se oznámení postupu při nadměrném schodku;

e)

informace od hlavního účetního úřadu/ministerstva financí/příslušného regionálního orgánu týkající se provádění státního a regionálního rozpočtu;

f)

účty mimorozpočtových orgánů/neziskových organizací a podobných orgánů, které jsou součástí sektoru vládních institucí v národních účtech;

g)

účty fondů sociálního zabezpečení;

h)

šetření místních vládních institucí.

Podobu těchto dotazníků vymezí Komise (Eurostat) po konzultaci s Výborem pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (’CMFB‘).“

Odůvodnění

V zájmu zvýšení jednoznačnosti a transparentnosti by navrhované nařízení mělo stanovit, že požadované informace mohou být statistické a rozpočtové povahy, a mělo by uvádět příklady kategorií těchto informací.

Změna č. 2

Čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2009

Článek 11

„3.   Cílem metodických inspekcí je provést kontrolu postupů a ověřit účty, které jsou podkladem pro oznámené skutečné údaje, a vypracovat podrobné závěry o kvalitě oznamovaných údajů ve smyslu čl. 8 odst. 1.

Metodické inspekce se provádějí pouze ve výjimečných případech, kdy byla jasně stanovena závažná rizika či problémy s kvalitou údajů.“

Článek 11

„3.   Cílem metodických inspekcí je provést kontrolu postupů a ověřit účty, které jsou podkladem pro oznámené skutečné údaje, a vypracovat podrobné závěry o kvalitě oznamovaných údajů ve smyslu čl. 8 odst. 1.

Metodické inspekce se provádějí pouze ve výjimečných případech, kdy byla jasně stanovena závažná rizika či problémy s kvalitou údajů, jako například časté a rozsáhlé revize údajů, přetrvávající nevysvětlené úpravy stavů a toků nebo nevyřešené problémy týkající se metodických otázek.“

Odůvodnění

ECB navrhuje, aby se formou demonstrativního výčtu stanovilo, v jakých výjimečných případech je zapotřebí metodické inspekce.


Stávající text

Změny navrhované ECB

Změna č. 3

Čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2009

„3.   ’Schodkem (přebytkem) veřejných financí‘ se rozumí čisté výpůjčky (čisté půjčky) (EDP B.9) sektoru ’vládních institucí‘ (S.13), jak jsou definovány v ESA 95. Úrokem zahrnutým do schodku veřejných financí je úrok (EDP D.41), jak je definován v ESA 95.“

„3.   ’Schodkem (přebytkem) veřejných financí‘ se rozumí čisté výpůjčky (čisté půjčky) ( B.9) sektoru ’vládních institucí‘ (S.13), jak jsou definovány v ESA 95. Úrokem zahrnutým do schodku veřejných financí je úrok ( D.41), jak je definován v ESA 95.“

Odůvodnění

Jak je vysvětleno v konkrétních připomínkách, navrhuje ECB, aby se transparentnost zpravodajského postupu zvýšila tím, že se pro účely postupu při nadměrném schodku použije schodek z národních účtů (B.9).

Změna č. 4

Čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2009

„1.   ’Údaji o úrovni plánovaného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení‘ se rozumějí údaje, které členské státy stanovily pro běžný rok. Musí se jednat o nejaktuálnější oficiální prognózy zohledňující nejaktuálnější rozpočtová rozhodnutí a nejaktuálnější vývoj a výhledy v hospodářské oblasti. Měly by být sestaveny v co nejkratší době před oznamovací lhůtou.“

„1.   ’Údaji o úrovni plánovaného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení‘ se rozumějí údaje, které členské státy stanovily pro běžný rok. Musí se jednat o nejaktuálnější oficiální prognózy zohledňující nejaktuálnější rozpočtová rozhodnutí a nejaktuálnější vývoj a výhledy v hospodářské oblasti, jakož i měsíční a čtvrtletní hodnoty. Měly by být sestaveny v co nejkratší době před oznamovací lhůtou.“

Odůvodnění

ECB má za to, že kvalita plánovaných údajů by se zlepšila, pokud by byly sestavovány na základě nejaktuálnějších dostupných informací.

Změna č. 5

Čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2009

„1.   Komise (Eurostat) poskytne údaje o skutečném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení pro účely použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku do tří týdnů od uplynutí oznamovací lhůty uvedené v čl. 3 odst. 1 nebo od provedení revizí podle čl. 6 odst. 1. Údaje se poskytují formou zveřejnění.“

„1.   Komise (Eurostat) poskytne údaje o skutečném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení pro účely použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku do čtyř týdnů od uplynutí oznamovací lhůty uvedené v čl. 3 odst. 1 nebo od provedení revizí podle čl. 6 odst. 1. Údaje se poskytují formou zveřejnění.“

Odůvodnění

S cílem poskytnout Komisi více času pro řádné zhodnocení kvality aktuálních údajů vykázaných členskými státy by ECB navrhovala mírné prodloužení uvedené lhůty.

Změna č. 6

Čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2009

„1.   Členské státy zajistí, že skutečné údaje oznámené Komisi (Eurostatu) budou poskytovány v souladu se zásadami stanovenými v článku 10 nařízení (ES) č. 322/97. V tomto ohledu spočívá odpovědnost národních statistických úřadů v zabezpečení souladu oznamovaných údajů s článkem 1 tohoto nařízení a souvisejícími účetními pravidly ESA 95.“

„1.   Členské státy zajistí, že skutečné údaje oznámené Komisi (Eurostatu) budou poskytovány v souladu se zásadami stanovenými v článku 2 nařízení (ES) č. 223/2009. V tomto ohledu spočívá odpovědnost národních statistických úřadů v zabezpečení souladu oznamovaných údajů s článkem 1 tohoto nařízení a souvisejícími účetními pravidly ESA 95. Členské státy zajistí, aby národní statistické úřady měly přístup ke všem relevantním informacím nezbytným k provedení tohoto úkolu.“

Odůvodnění

Národní statistické úřady by měly mít přístup k informacím nezbytným k zajištění souladu vykazovaných údajů s článkem 1 nařízení a souvisejícími účetními pravidly ESA 95. Touto otázkou se ECB zabývala též ve svém stanovisku CON/2010/17 ze dne 23. února 2010 k vytvoření Řeckého statistického systému a nezávislého statistického úřadu  (2).


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.

(2)  Zveřejněno na internetových stránkách ECB http://www.ecb.europa.eu


Top