EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0006

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 11. ledna 2010 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES a 2004/109/ES (CON/2010/6)

OJ C 19, 26.1.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 11. ledna 2010

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění

směrnice 2003/71/ES a 2004/109/ES

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Úvod a právní základ

Dne 14. října 2009 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (1) (dále jen „navrhovaná směrnice“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož navrhovaná směrnice obsahuje ustanovení, která mají vliv na příspěvek Evropského systému centrálních bank k řádnému provádění opatření v oblasti stability finančního systému ve smyslu čl. 127 odst. 5 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Připomínky obsažené v tomto stanovisku nepředjímají stanovisko ECB k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (2).

1.   Obecné připomínky

1.1

ECB vítá záměr posílit ochranu investorů tím, že informace v prospektech budou jednodušší a srozumitelnější. Zejména v případě méně standardizovaných cenných papírů, jako jsou cenné papíry zajištěné aktivy, a v případě dalších typů zajištěných cenných papírů, zejména krytých dluhopisů, by byl přesně stanovený souhrn prospektu zahrnující klíčové informace o cenných papírech a zúčastněných stranách, jakož i úplný režim odpovědnosti týkající se informací uvedených v souhrnu, užitečný pro investory a regulátory. Zajistí to srovnatelnost nejen mezi třídami aktiv, ale také mezi cennými papíry v rámci tříd aktiv.

1.2

V tomto ohledu ECB velmi vítá probíhající dialog mezi ECB, příslušnými orgány a odvětvím o možnosti standardizovat referenční údaje o cenných papírech a emitentech s cílem zpřístupnit tyto údaje tvůrcům politiky, regulátorům a finančním trhům prostřednictvím mezinárodní veřejné infrastruktury. Taková infrastruktura by poskytovala všem zúčastněným stranám vysoce kvalitní údaje potřebné pro vypracování včasnějších a spolehlivějších analýz stále složitějších finančních trhů, zejména v době turbulence (3).

2.   Konkrétní připomínky

Zveřejňování úvěrových operací centrálních bank podle právních předpisů EU

2.1

Směrnice 2003/71/ES (4), směrnice 2004/109/ES (5) a další právní předpisy EU (6) obsahují různé požadavky na zveřejňování ve prospěch trhů a ochrany investorů. Některé z těchto směrnic stanoví výjimky z pravidel zveřejňování. Podle čl. 8 odst. 2 směrnice 2003/71/ES: „Příslušný orgán domovského členského státu může povolit neuvedení určitých údajů z prospektu stanovených v této směrnici nebo v prováděcích opatřeních uvedených v čl. 7 odst. 1, pokud se domnívá, že a) zveřejnění těchto údajů by bylo v rozporu s veřejným zájmem“. Směrnice 2004/109/ES podobnou výjimku neupravuje.

2.2

Jak ukázala nedávná finanční krize, je třeba zavést jasný právní rámec s cílem usnadnit hladkou a rychlou realizaci úvěrů nebo jiných likviditních facilit centrálních bank, včetně v krizových situacích. V této souvislosti je nutné, aby informace o úvěrech nebo jiných likviditních facilitách centrálních bank poskytnutých konkrétní úvěrové instituci, včetně nouzového poskytnutí likvidity, měly důvěrný charakter s cílem přispět ke stabilitě finančního systému jako celku a zachovat důvěru veřejnosti v době krize. Výše uvedená výjimka podle čl. 8 odst. 2 písm. a) směrnice 2003/71/ES by mohla případně sloužit jako právní základ pro zachování důvěrnosti některých informací o operacích centrálních bank, včetně nouzového poskytnutí likvidity. Výjimka z povinnosti zveřejňovat informace by však měla být výslovně zakotvena ve všech příslušných právních předpisech EU. Hladké fungování finančního systému navíc vyžaduje jasnou výjimku, protože individuální posuzování nutnosti zveřejnit informace by mohlo způsobit komplikace v situaci, kdy je nutné rychle jednat. Z těchto důvodů jsou v příloze uvedeny návrhy změn směrnic 2003/71/ES a 2004/109/ES a odpovídající změny by měly být zapracovány do všech příslušných právních předpisů EU, které upravují požadavky na zveřejňování.

2.3

ECB je připravena v této věci s Komisí dále spolupracovat.

3.   Pozměňovací návrhy

Tam, kde ECB doporučuje změnu navrhované směrnice, jsou v příloze uvedeny konkrétní pozměňovací návrhy spolu s příslušným odůvodněním.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 11. ledna 2010.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 0491 v konečném znění.

(2)  KOM(2009) 0576 v konečném znění.

(3)  Viz klíčový příspěvek prezidenta ECB Jeana-Clauda TRICHETA „Několik poznámek k budoucnosti finanční regulace a dohledu na evropské úrovni“ (Remarks on the future of European financial regulation and supervision) na zasedání Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry, Paříž, 23. února 2009, k dispozici na internetových stránkách http://www.ecb.europa.eu

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne 4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES, Úř. věst. L 345, 31.12.2003, s. 64.

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(6)  Konkrétně čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností, Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11; sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách, Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

Čl. 2 odst. 1 písm. e) bod i) směrnice 2003/71/ES

„e)

„kvalifikovanými investory“:

i)

osoby nebo subjekty, které jsou považovány za profesionální klienty nebo je k nim na žádost jako k profesionálním klientům přistupováno v souladu s přílohou II směrnice 2004/39/ES, nebo jsou uznány jako způsobilé protistrany v souladu s článkem 24 směrnice 2004/39/ES.“

„e)

kvalifikovanými investory:

i)

osoby nebo subjekty, které jsou považovány za profesionální klienty nebo je k nim na žádost jako k profesionálním klientům přistupováno v souladu s přílohou II směrnice 2004/39/ES, nebo jsou uznány jako způsobilé protistrany v souladu s článkem 24 směrnice 2004/39/ES. Osoby nebo subjekty, k nimž je na žádost přistupováno jako k neprofesionálním klientům v souladu s přílohou II směrnice 2004/39/ES, se nepovažují za kvalifikované investory.

Odůvodnění

Definice kvalifikovaného investora obsažená ve směrnici 2003/71/ES výslovně zahrnuje ECB a centrální banky (čl. 2 odst. 1 písm. e) bod ii)); povinnost zveřejnit prospekt se tak nevztahuje na případy, kdy je nabídka cenných papírů určena výhradně těmto subjektům (čl. 3 odst. 2 písm. a)). Podle navrhované směrnice již nejsou ECB a centrální banky výslovně označeny za kvalifikované investory, ale navrhovaná nová definice „kvalifikovaných investorů“ zahrnuje „osoby nebo subjekty, které jsou považovány za profesionální klienty nebo je k nim na žádost jako k profesionálním klientům přistupováno v souladu s přílohou II směrnice 2004/39/ES, nebo jsou uznány jako způsobilé protistrany v souladu s článkem 24 směrnice 2004/39/ES“. Jak ECB, tak centrální banky jsou považovány za profesionální klienty a uznány jako způsobilé protistrany, takže ECB vychází z toho, že by byly i nadále považovány za kvalifikované investory. Z navrhované směrnice však není jasné, jaký režim se bude uplatňovat na profesionální klienty, k nimž je na žádost přistupováno jako k neprofesionálním klientům v souladu s přílohou II směrnice 2004/39/ES. Navrhovaná změna by v zájmu jednoznačnosti sladila seznam profesionálních klientů a způsobilých protistran podle směrnice 2004/39/ES se seznamem kvalifikovaných investorů podle směrnice 2003/71/ES, a to v souladu se záměrem Komise (viz 6. bod odůvodnění navrhované směrnice).

Změna č. 2

Čl. 8 odst. 2a směrnice 2003/71/ES (nový)

Žádný text

„2a.   Prospekt ani žádný z jeho doplňků nemusí obsahovat informace o úvěrech nebo jiných likviditních facilitách (včetně nouzového poskytnutí likvidity) poskytnutých centrální bankou ESCB konkrétní úvěrové instituci.

Odůvodnění

S cílem přispět ke stabilitě finančního systému a zbytečně nezvyšovat napětí v tomto systému je nutné zachovat důvěrnost informací o úvěrových operacích centrální banky (včetně nouzového poskytnutí likvidity) ve prospěch konkrétní úvěrové instituce. Hladké fungování finančního systému vyžaduje jasnou výjimku, protože individuální posuzování nutnosti zveřejnit informace by mohlo způsobit komplikace v situaci, kdy je nutné rychle jednat.

Změna č. 3

Čl. 8 odst. 4 směrnice 2004/109/ES (nový)

Žádný text

„4.   Informace poskytnuté v souladu s články 4, 5 a 6 nemusí obsahovat informace o úvěrech nebo jiných likviditních facilitách (včetně nouzového poskytnutí likvidity) poskytnutých centrální bankou ESCB konkrétní úvěrové instituci.

Odůvodnění

S cílem přispět ke stabilitě finančního systému a zbytečně nezvyšovat napětí v tomto systému je nutné zachovat důvěrnost informací o úvěrových operacích centrální banky (včetně nouzového poskytnutí likvidity) ve prospěch konkrétní úvěrové instituce. Hladké fungování finančního systému vyžaduje jasnou výjimku, protože individuální posuzování nutnosti zveřejnit informace by mohlo způsobit komplikace v situaci, kdy je nutné rychle jednat.

Stávající text

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 4

Čl. 11 odst. 1 směrnice 2004/109/ES

„1.   Článek 9 a čl. 10 písm. c) se nevztahují na akcie poskytnuté členy nebo členům ESCB při plnění jejich funkcí měnových orgánů, včetně akcií poskytnutých členy nebo členům ESCB v rámci zástavní smlouvy, smlouvy o zpětném odkupu či podobné smlouvy za likvidní finanční prostředky poskytované pro účely měnové politiky nebo v rámci platebního systému.“

„1.   Článek 9 a čl. 10 písm. c) se nevztahují na akcie poskytnuté členy nebo členům ESCB při plnění jejich funkcí měnových orgánů, včetně akcií poskytnutých členy nebo členům ESCB v rámci zástavní smlouvy, smlouvy o zpětném odkupu či podobné smlouvy za likvidní finanční prostředky poskytované pro účely měnové politiky nebo v rámci platebního systému anebo v souvislosti s jinými úvěry či likviditními facilitami centrální banky (včetně nouzového poskytování likvidity).“

Odůvodnění

S cílem přispět ke stabilitě finančního systému a zbytečně nezvyšovat napětí v tomto systému je nutné zachovat důvěrnost informací o úvěrových operacích centrální banky (včetně nouzového poskytnutí likvidity) ve prospěch konkrétní úvěrové instituce. Hladké fungování finančního systému vyžaduje jasnou výjimku, protože individuální posuzování nutnosti zveřejnit informace by mohlo způsobit komplikace v situaci, kdy je nutné rychle jednat.


(1)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.


Top