EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0005

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 8. ledna 2010 ke třem návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (CON/2010/5)

OJ C 13, 20.1.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 13/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 8. ledna 2010

ke třem návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Úvod a právní základ

Dne 6. října 2009 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k: 1) návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (1) (dále jen „navrhované nařízení o EBA“); 2) návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (2) (dále jen „navrhované nařízení o EIOPA“); a 3) návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (3) (dále jen „navrhované nařízení o ESMA“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko ke všem třem navrhovaným nařízením (dále jen „navrhovaná nařízení“) je založena na čl. 127 odst. 4 a čl. 282 odst. 5 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť navrhovaná nařízení obsahují ustanovení, která mají vliv na příspěvek Evropského systému centrálních bank (ESCB) k řádnému provádění opatření v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému ve smyslu čl. 127 odst. 5 Smlouvy. Vzhledem k tomu, že předmětné tři texty se týkají zřízení tří nových evropských orgánů dohledu, které budou součástí Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS), přijala ECB k navrhovaným nařízením z důvodu zjednodušení jediné stanovisko.

Závěry obsažené v tomto stanovisku je třeba číst v souvislosti se stanoviskem ECB CON/2009/88 ze dne 26. října 2009 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika a k návrhu rozhodnutí Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika (dále jen „navrhované nařízení o ESRB“ a „navrhované rozhodnutí o ESRB“); tyto dva návrhy jsou součástí legislativního balíčku přijatého Komisí dne 23. září 2009 vzhledem k reformě evropského finančního dohledu (4).

Tyto závěry nepředjímají budoucí stanovisko ECB ke změnám právních předpisů Společenství, které se týkají finančního sektoru a které navrhne Komise jako nezbytný doplněk shora uvedeného legislativního balíčku (dále jen „navrhovaná souhrnná směrnice“) (5), a nepředjímají ani možná další stanoviska ECB k jakýmkoli dalším návrhům právních předpisů přijatých v souvislosti s tímto balíčkem.

Toto stanovisko se zabývá pouze otázkami, které se týkají zřízení a fungování evropských orgánů dohledu a které mají přímý význam pro ECB/ESCB a ESRB.

V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

Navrhovaný institucionální rámec Evropské unie v oblasti dohledu

1.

Navrhovaná nařízení jsou součástí celkové revize institucionálního rámce EU v oblasti dohledu, jež zahrnuje jak zlepšení obezřetnostního dohledu na mikroúrovni formou zřízení evropských orgánů dohledu, tak i určení ESRB jako nového nezávislého orgánu zodpovědného za zabezpečení finanční stability prováděním obezřetnostního dohledu na evropské makroúrovni s tím, že na ECB jsou na základě čl. 127 odst. 6 Smlouvy přeneseny určité související úkoly. ECB navrhovaný institucionální rámec v obecné rovině vítá. V této souvislosti bere na vědomí, že Rada Ecofin se dne 2. prosince 2009 dohodla na obecném přístupu k tomuto navrhovanému rámci (6).

Evropské orgány dohledu a sbližování právních předpisů ve finančním sektoru

2.

Ve dnech 18.–19. června 2009 vyzvala Evropská rada k vytvoření jednotného evropského kodexu platného pro všechny finanční instituce na jednotném trhu (7). Navrhovaná nařízení odrážejí potřebu zavést efektivní nástroj pro přípravu harmonizovaných technických norem ve finančních službách, aby byly prostřednictvím jednotného kodexu zajištěny rovné podmínky na trhu a adekvátní ochrana vkladatelů, investorů a spotřebitelů v Evropě (8). S ohledem na svou dlouhodobou podporu vytvoření kodexu finančních služeb EU ECB tento přístup vítá. Evropské orgány dohledu mají kromě toho jakožto orgány s vysoce specializovanými odbornými znalostmi dobré předpoklady pro to, aby napomohly procesu harmonizace finančního sektoru tím, že přispějí k vytvoření kvalitních společných postupů v oblasti regulace a dohledu, zejména předkládáním stanovisek orgánům EU a přípravou pokynů, doporučení a návrhů technických norem (9).

Konkrétní připomínky

Vztah mezi evropskými orgány dohledu a ESRB

3.

ECB velmi podporuje účinná institucionální opatření pro spolupráci mezi evropskými orgány dohledu a ESRB. S cílem zajistit plynulou součinnost obezřetnostního dohledu na makro- a mikroúrovni, jakož i včasný přístup ESRB ke všem relevantním informacím, které jsou třeba k plnění povinností ESRB, včetně informací obezřetnostního dohledu na mikroúrovni, jež jsou relevantní pro obezřetnostní analýzu na makroúrovni, je k tomu zapotřebí účinných postupů pro sdílení informací (10). ECB v tomto ohledu bere na vědomí, že jedním z hlavních úkolů evropských orgánů dohledu bude spolupráce s ESRB, zejména tak, že budou ESRB poskytovat informace nezbytné pro plnění jeho úkolů (11). V této souvislosti ECB vítá skutečnost, že navrhovaná nařízení ESRB úzce zapojují do nového obezřetnostního institucionálního rámce na mikroúrovni, navrhuje však do těchto navrhovaných nařízení zapracovat změnu s cílem zajistit, aby byly odstraněny všechny překážky plynulého toku informací mezi ESRB a ESFS (v tomto směru viz navrhovaná změna č. 7). Tato navrhovaná pravidla pro výměnu důvěrných informací na základě navrhovaných nařízení doplní ostatní příslušná pravidla EU v těchto záležitostech včetně navrhovaného nařízení o ESRB.

Vztah mezi evropskými orgány dohledu a ESCB

4.

V souladu s čl. 127 odst. 5 Smlouvy jsou ECB a národní centrální banky ESCB s ohledem na své pravomoci a technické odborné znalosti úzce zapojeny do vytváření stávající finanční architektury EU. Navrhovaná nařízení by měla rovněž zajistit přiměřené institucionální zapojení a účast ECB a případně národních centrálních bank ESCB, pokud jde o evropské orgány dohledu a nově zřizované výbory.

5.

Účast ESCB v platebních, zúčtovacích a vypořádacích systémech konkrétně odráží úkol, který je ESCB přidělen v čl. 127 odst. 2 Smlouvy a který spočívá v podpoře „plynulého fungování platebních systémů“. Bezpečné a účinné poobchodní infrastruktury trhů s cennými papíry jsou rozhodující složkou finančního systému a jakékoli selhání systémů zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry může mít závažné systémové důsledky pro plynulé fungování platebních systémů, jakož i pro finanční stabilitu. S ohledem na úkoly centrálních bank v oblasti dohledu nad platebními, zúčtovacími a vypořádacími systémy je zapotřebí účinné spolupráce mezi centrálními bankami, jednajícími v rámci jejich pravomocí v oblasti dohledu, a orgány dohledu (12).

6.

Nedávné události potvrdily, že centrální banky se v souvislosti s krizovou situací mohou ve velké míře zapojit jako dodavatelé likvidity do bankovního systému. K tomu dochází zejména tehdy, je-li krize vyvolána událostí týkající se podmínek likvidity na peněžních trzích nebo fungování platebních systémů nebo systémů vypořádání obchodů s cennými papíry (13).

Vzhledem k výše uvedenému může být přístup centrální banky k informacím týkajícím se dohledu nad finančními institucemi významný pro provádění obezřetnostního monitorování na makroúrovni, dohled nad platebními, zúčtovacími a vypořádacími systémy a zabezpečení finanční stability obecně (14). Zatímco v kontextu právních předpisů EU týkajících se finančního sektoru již existují mechanismy sdílení informací mezi příslušnými orgány a centrálními bankami (15), mělo by být jak z věcných důvodů, tak z důvodů zachování jednotnosti zajištěno, aby navrhovaná nařízení upravovala rovnocenná opatření, pokud jde o výměnu informací mezi evropskými orgány dohledu a ESCB při plnění jejich příslušných úkolů.

Evropské orgány dohledu a dodržení zákazu měnového financování

7.

Je-li národní centrální banka na základě vnitrostátního práva orgánem příslušným k dohledu nad úvěrovými nebo finančními institucemi, nemůže výkon tohoto úkolu ze strany národní centrální banky představovat zakázané měnové financování podle článku 123 Smlouvy. Pokud je evropský orgán dohledu financován zejména z povinných příspěvků od vnitrostátních orgánů příslušných k dohledu nad úvěrovými nebo finančními institucemi (16), není v rozporu se zákazem měnového financování, přispívá-li národní centrální banka do příjmů evropského orgánu dohledu, což by za těchto okolností představovalo jen financování výkonu svých vlastních úkolů v oblasti dohledu ze strany národní centrální banky.

Pozměňovací návrhy

Tam, kde ECB doporučuje změnit navrhovaná nařízení, jsou konkrétní pozměňovací návrhy (opírající se o text navrhovaného nařízení o EBA (17)) spolu s příslušným odůvodněním uvedeny v příloze.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 8. ledna 2010.

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 501 v konečném znění.

(2)  KOM(2009) 502 v konečném znění.

(3)  KOM(2009) 503 v konečném znění.

(4)  Poté, co 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie („SFEU“), je novým právním základem navrhovaných nařízení a navrhovaného nařízení o ESRB článek 114 SFEU (původně článek 95 Smlouvy o založení Evropského společenství („Smlouva o ES“)). Novým právním základem navrhovaného rozhodnutí o ESRB je čl. 127 odst. 6 SFEU (původně čl. 105 odst. 6 Smlouvy o ES), který implikuje, že navrhované rozhodnutí o ESRB bude převedeno do formy nařízení.

(5)  Dne 25. listopadu 2009 byla ECB Radou formálně konzultována k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, KOM(2009) 576 v konečném znění.

(6)  Viz návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) – kompromisní návrh předsednictví odsouhlasený Radou Ecofin (2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1), návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), kompromisní návrh předsednictví (2009/0143(COD) – 16749/1/09 REV1), a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), kompromisní návrh předsednictví (2009/0144(COD) – 16751/1/09 REV1).

(7)  Viz závěry předsednictví Evropské rady z 18.–19. června 2009, s. 8, a závěry Rady Ecofin z 9. června 2009, dostupné na: http://www.europa.eu

(8)  Viz 14. bod odůvodnění navrhovaného nařízení o EBA, 14. bod odůvodnění navrhovaného nařízení o ESMA a 13. bod odůvodnění navrhovaného nařízení o EIOPA.

(9)  Viz. čl. 6 odst. 1 písm. a) navrhovaných nařízení.

(10)  V tomto směru viz zpráva o finančním dohledu v EU z února 2009, kterou vypracovala skupina na vysoké úrovni vedená panem de Larosièrem, sdělení Komise ze dne 27. května 2009 o evropském finančním dohledu (KOM(2009) 252 v konečném znění), závěry Rady Ecofin z 9. června 2009 a navrhovaná nařízení (odstavce 6.2.2 a 6.3 důvodové zprávy k navrhovanému nařízení o EBA a odpovídající odstavce v důvodových zprávách ke dvěma dalším navrhovaným nařízením).

(11)  Viz např. čl. 6 odst. 1 písm. d) navrhovaných nařízení.

(12)  Viz „Eurosystem Oversight Report 2009“, listopad 2009, dostupná na: http://www.ecb.europa.eu

(13)  V tomto ohledu viz „Memorandum of Understanding on cooperation between the financial supervisory authorities, central banks and finance ministries of the EU on cross-border financial stability“, červen 2008, dostupné na: http://www.ecb.europa.eu

(14)  V tomto ohledu viz odstavce 2.1 až 2.4 stanoviska ECB CON/2006/15 ze dne 9. března 2006 na žádost polského ministra financí k návrhu zákona o dohledu nad finančními institucemi. Viz rovněž odstavce 13 až 15 stanoviska ECB CON/2009/17 ze dne 5. března 2009 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/EC, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení.

(15)  Viz např. článek 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS, a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1), čl. 58 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1), článek 49 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1) a článek 70 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (přepracované znění) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(16)  Viz čl. 48 odst. 1 písm. a) navrhovaných nařízení.

(17)  S výjimkou posledních tří změn, neboť změny č. 11 a 12 se týkají navrhovaného nařízení o ESMA a změna č. 13 se týká navrhovaných nařízení o ESMA a EIOPA. Změny č. 9 a 10 se týkají jen navrhovaného nařízení o EBA.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy  (1)

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (2)

Změna č. 1

21. bod odůvodnění navrhovaných nařízení o EBA a ESMA a 20. bod odůvodnění navrhovaného nařízení o EIOPA

21. bod odůvodnění

„(21)

Vážné ohrožení správného fungování a integrity finančních trhů nebo stability finančního systému ve Společenství vyžaduje urychlenou a společnou odezvu na úrovni Společenství. Bankovní orgán by tedy měl mít možnost požadovat po vnitrostátních orgánech dohledu přijetí konkrétních opatření pro nápravu mimořádné situace. Jelikož určení mimořádné situace vyžaduje značnou úroveň uvážlivosti, měla by být tato pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila účinná odezva na mimořádnou situaci v případě nečinnosti příslušných vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít bankovní orgán pravomoc přijímat jako poslední východisko v oblastech práva Společenství přímo se vztahujících na finanční instituce rozhodnutí přímo určená finančním institucím s cílem omezit dopady krize a obnovit důvěru na trzích.“

21. bod odůvodnění

„(21)

Vážné ohrožení správného fungování a integrity finančních trhů nebo stability finančního systému ve Společenství vyžaduje urychlenou a společnou odezvu na úrovni Společenství. Bankovní orgán by tedy měl mít možnost požadovat po vnitrostátních orgánech dohledu přijetí konkrétních opatření pro nápravu mimořádné situace. Jelikož určení mimořádné situace vyžaduje značnou úroveň uvážlivosti, měla by být tato pravomoc svěřena Komisi. Aby se zajistila účinná odezva na mimořádnou situaci v případě nečinnosti příslušných vnitrostátních orgánů dohledu, měl by mít bankovní orgán pravomoc přijímat jako poslední východisko v oblastech práva Společenství přímo se vztahujících na finanční instituce rozhodnutí přímo určená finančním institucím s cílem omezit dopady krize a obnovit důvěru na trzích. Tím není dotčena pravomoc centrálních bank ESCB, pokud jde o rozhodnutí poskytnout jednotlivým finančním institucím nouzovou likviditu při plnění mandátu centrálních bank přispívat ke stabilitě finančního systému.

Odůvodnění

Rozhodnutí přijatá evropskými orgány dohledu a určená příslušným orgánům nebo jednotlivým finančním institucím v souvislosti s mimořádnými situacemi by měla zohlednit odpovědnost centrálních bank ESCB, pokud jde o nouzové poskytování likvidity.

Změna č. 2

Bod odůvodnění 31a navrhovaných nařízení o EBA a ESMA a bod odůvodnění 30a navrhovaného nařízení o EIOPA (nové)

Text neexistuje.

Bod odůvodnění 31a/30a

(31a)/(30a)

Je třeba, aby bankovní orgán úzce spolupracoval s ECB a centrálními bankami EU, přičemž přístup centrálních bank k informacím obezřetnostního dohledu může být klíčový, zejména v mimořádných situacích. Nemělo by tedy být bráněno tomu, aby bankovní orgán sdílel příslušné informace s ECB a s národními centrálními bankami ESCB, jsou-li tyto informace relevantní pro plnění jejich příslušných úkolů, včetně provádění měnové politiky a souvisejícího poskytování likvidity, dohledu nad platebními, zúčtovacími a vypořádacími systémy a zabezpečení stability finančního systému.

Odůvodnění

Z důvodů uvedených v odstavcích 4 až 6 tohoto stanoviska a v souladu se stávajícími právními předpisy EU v oblasti finančního sektoru by navrhovaná nařízení měla výslovně odkazovat na povinnost evropských orgánů dohledu spolupracovat s ECB a národními centrálními bankami ESCB a na potřebu vhodných mechanismů sdílení informací.

Změna č. 3

Čl. 6 odst. 1 navrhovaných nařízení

Článek 6

„1.   Bankovní orgán má následující úkoly:

[…]

(d)

úzce spolupracovat s ESRB, zejména tak, že bude ESRB poskytovat informace nezbytné pro plnění jeho úkolů a bude zajišťovat řádný následný postup v souladu s varováními a doporučeními ESRB;“

Článek 6

„1.   Bankovní orgán má následující úkoly:

[…]

(d)

úzce spolupracovat s ECB, případně s národními centrálními bankami ESCB, zejména tak, že jim bude poskytovat informace nezbytné pro plnění jejich příslušných úkolů v souladu s příslušnými právními předpisy EU;

(e)

úzce spolupracovat s ESRB, zejména tak, že bude ESRB poskytovat informace nezbytné pro plnění jeho úkolů a bude zajišťovat řádný následný postup v souladu s varováními a doporučeními ESRB;“

Odůvodnění

Z důvodů uvedených v odstavcích 4 až 6 tohoto stanoviska a v souladu se stávajícími právními předpisy EU v oblasti finančního sektoru by navrhovaná nařízení měla výslovně odkazovat na povinnost bankovního orgánu úzce spolupracovat s ECB a případně s národními centrálními bankami ESCB a poskytnout jim všechny příslušné informace, jsou-li tyto informace nezbytné pro plnění jejich úkolů.

Změna č. 4

Čl. 10 odst. 1 navrhovaných nařízení

Článek 10

„1.   V případě nepříznivého vývoje, který může vážně ohrozit správné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému Společenství nebo jeho části, může Komise z vlastní iniciativy nebo na žádost bankovního orgánu, Rady nebo ESRB přijmout rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, přičemž pro účely tohoto nařízení rozhodne o existenci mimořádné situace.“

Článek 10

„1.   V případě nepříznivého vývoje, který může vážně ohrozit správné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu celého finančního systému Společenství nebo jeho části, může Komise z vlastní iniciativy nebo na žádost bankovního orgánu, Rady, ECB nebo ESRB po konzultaci s Radou, ECB, ESRB a případně s evropskými orgány dohledu přijmout rozhodnutí určené bankovnímu orgánu, přičemž pro účely tohoto nařízení rozhodne o existenci mimořádné situace.“

Odůvodnění

Z důvodů uvedených v odstavcích 4 až 6 tohoto stanoviska by ECB měla být uvedena v seznamu orgánů oprávněných požádat Komisi o přijetí rozhodnutí o existenci mimořádné situace, jakož i v seznamu orgánů, jež mají být před přijetím těchto rozhodnutí konzultovány. 21. bod odůvodnění navrhovaných nařízení o EBA a ESMA a 20. bod odůvodnění navrhovaného nařízení o EIOPA by měly být odpovídajícím způsobem změněny.

Změna č. 5

Článek 16 navrhovaných nařízení

Článek 16

Funkce koordinace

„Bankovní orgán plní obecnou úlohu koordinátora mezi příslušnými orgány, včetně případů, kdy by nepříznivý vývoj mohl potenciálně ohrozit správné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu finančního systému Společenství.

Bankovní orgán podporuje koordinovanou reakci Společenství, mimo jiné tak, že:

[…]

4)

neprodleně informuje ESRB o jakékoliv potenciální mimořádné situaci.“

Článek 16

Funkce koordinace

„Bankovní orgán plní obecnou úlohu koordinátora mezi příslušnými orgány, včetně případů, kdy by nepříznivý vývoj mohl potenciálně ohrozit správné fungování a integritu finančních trhů nebo stabilitu finančního systému Společenství.

Bankovní orgán podporuje koordinovanou reakci Společenství, mimo jiné tak, že:

[…]

4)

neprodleně informuje ECB a ESRB o jakékoliv potenciální mimořádné situaci, včetně všech rozhodnutí přijatých Komisí a bankovním orgánem podle článku 10.“

Odůvodnění

Z důvodů uvedených v odstavcích 4 až 6 tohoto stanoviska by evropské orgány dohledu měly ECB neprodleně informovat o všech potenciálních mimořádných situacích (včetně všech rozhodnutí přijatých Komisí a evropskými orgány dohledu podle článku 10 navrhovaných nařízení).

Změna č. 6

Čl. 41 odst. 2 navrhovaných nařízení

Článek 41

„2.   Výkonný ředitel, Komise a ESRB jsou zváni na zasedání Smíšeného výboru evropských orgánů dohledu i podvýborů uvedených v článku 43 jako pozorovatelé.“

Článek 41

„2.   Výkonný ředitel, Komise, ECB a ESRB jsou zváni na zasedání Smíšeného výboru evropských orgánů dohledu i podvýborů uvedených v článku 43 jako pozorovatelé.“

Odůvodnění

Smíšený výbor se bude zabývat záležitostmi, na nichž mají společný zájem všechny orgány. Mohl by sloužit jako platforma pro diskusi o otázkách, na nichž mají zájem centrální banky i evropské orgány dohledu, jako například otázky týkající se tržních infrastruktur a finančních konglomerátů. Je tedy vhodné zahrnout ECB jako pozorovatele v rámci smíšeného výboru. Kromě toho je účast ECB v podvýboru pro finanční konglomeráty v souladu se stávajícím institucionálním uspořádáním, podle kterého se ECB účastní zasedání Smíšeného výboru pro finanční konglomeráty a dočasného pracovního výboru pro finanční konglomeráty.

Změna č. 7

Čl. 56 odst. 3 navrhovaných nařízení

Článek 56

„3.   Odstavce 1 a 2 nejsou překážkou výměně informací mezi bankovním orgánem a vnitrostátními orgány dohledu v souladu s tímto nařízením a ostatními právními předpisy Společenství vztahujícími se na finanční instituce.

Tyto informace podléhají podmínkám služebního tajemství uvedeným v odstavcích 1 a 2. Bankovní orgán ve svém jednacím řádu stanoví praktická opatření pro uplatňování pravidel důvěrnosti uvedených v odstavcích 1 a 2.“

Článek 56

„3.   Odstavce 1 a 2 nejsou překážkou výměně informací mezi bankovním orgánem a vnitrostátními orgány dohledu, ESCB a ESRB v souladu s tímto nařízením a ostatními právními předpisy Společenství vztahujícími se na finanční instituce.

Tyto informace podléhají podmínkám služebního tajemství uvedeným v odstavcích 1 a 2. Bankovní orgán ve svém jednacím řádu stanoví praktická opatření pro uplatňování pravidel důvěrnosti uvedených v odstavcích 1 a 2.“

Odůvodnění

Z důvodů uvedených v odstavcích 3 až 6 tohoto stanoviska by tedy nemělo být bráněno tomu, aby se ESRB a ESCB účastnily výměny obezřetnostních informací.

Změna č. 8

Čl. 66 odst. 1 navrhovaných nařízení

Článek 66

„1.   Do tří let ode dne stanoveného v článku 67 druhém pododstavci a každé tři roky poté zveřejní Komise souhrnnou zprávu o zkušenostech získaných při provádění činnosti bankovního orgánu a postupů stanovených tímto nařízením […]“

Článek 66

„1.   Do tří let ode dne stanoveného v článku 67 druhém pododstavci a každé tři roky poté, po obdržení stanoviska evropských orgánů dohledu, ESRB a ECB, zveřejní Komise souhrnnou zprávu o zkušenostech získaných při provádění činnosti bankovního orgánu a postupů stanovených tímto nařízením […]“

Odůvodnění

Obdobné ustanovení o přezkumu je obsaženo v navrhovaném nařízení o ESRB, jak jej odsouhlasila Rada Ecofin dne 20. října 2009 (článek 20)  (3).

Změna č. 9

Článek 25 navrhovaného nařízení o EBA

Článek 25

„Složení

1.   Rada orgánů dohledu má tyto členy:

a)

předseda, který nemá hlasovací právo;

b)

vedoucí představitel vnitrostátního orgánu veřejné správy odpovědného za dohled nad úvěrovými institucemi z každého členského státu;

c)

jeden zástupce Komise, který nemá hlasovací právo;

d)

jeden zástupce Evropské centrální banky, který nemá hlasovací právo;

e)

jeden zástupce ESRB, který nemá hlasovací právo;

f)

jeden zástupce každého ze dvou ostatních evropských orgánů dohledu, který nemá hlasovací právo.

2.   Každý příslušný orgán odpovídá za jmenování náhradníka z řad svých vedoucích zaměstnanců, který může nahradit člena rady orgánů dohledu uvedeného v odst. 1 písm. b) v případě, že se tento člen nemůže zasedání rady orgánů dohledu zúčastnit.

3.   Jestliže orgánem uvedeným v odst. 1 písm. b) není centrální banka, může být člen rady orgánů dohledu podle odst. 1 písm. b) doprovázen zástupcem centrální banky členského státu, který nemá hlasovací právo.

4.   Pro účely postupu podle směrnice 94/19/ES může být člen rady orgánů dohledu podle odst. 1 písm. b) v případě potřeby doprovázen zástupcem dotčených orgánů, které v každém členském státu spravují systémy pojištění vkladů, přičemž tento zástupce nemá hlasovací právo.

5.   Rada orgánů dohledu může dle vlastního rozhodnutí připustit účast pozorovatelů.

Zasedání rady orgánů dohledu se může zúčastnit výkonný ředitel, přičemž nemá hlasovací právo.“

Článek 25

„Složení

1.   Rada orgánů dohledu má tyto členy:

a)

předseda, který nemá hlasovací právo;

b)

vedoucí představitel vnitrostátního orgánu veřejné správy odpovědného za dohled nad úvěrovými institucemi z každého členského státu;

c)

není-li orgán uvedený v písm. b) centrální bankou, jeden zástupce centrální banky členského státu, který nemá hlasovací právo;

 d)

jeden zástupce Komise, který nemá hlasovací právo;

 e)

jeden zástupce Evropské centrální banky, který nemá hlasovací právo;

 f)

jeden zástupce ESRB, který nemá hlasovací právo;

 g)

jeden zástupce každého ze dvou ostatních evropských orgánů dohledu, který nemá hlasovací právo.

2.   Každý příslušný orgán odpovídá za jmenování náhradníka z řad svých vedoucích zaměstnanců, který může nahradit člena rady orgánů dohledu uvedeného v odst. 1 písm. b) v případě, že se tento člen nemůže zasedání rady orgánů dohledu zúčastnit.

   .

3.   Pro účely postupu podle směrnice 94/19/ES může být člen rady orgánů dohledu podle odst. 1 písm. b) v případě potřeby doprovázen zástupcem dotčených orgánů, které v každém členském státu spravují systémy pojištění vkladů, přičemž tento zástupce nemá hlasovací právo.

4.   Rada orgánů dohledu může dle vlastního rozhodnutí připustit účast pozorovatelů.

Zasedání rady orgánů dohledu se může zúčastnit výkonný ředitel, přičemž nemá hlasovací právo.“

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby zástupci národních centrálních bank měli samostatné právo účastnit se rady orgánů dohledu EBA jako členové bez hlasovacího práva.

Změna č. 10

Čl. 29 odst. 4 navrhovaných nařízení

Čl. 29 odst. 4

„4.   Jednací řád podrobně stanoví postup hlasování, včetně případných pravidel pro usnášeníschopnost. Členové bez hlasovacího práva a pozorovatelé, s výjimkou předsedy a výkonného ředitele, se neúčastní diskuzí rady orgánů dohledu o jednotlivých finančních institucích, pokud článek 61 nebo právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 nestanoví jinak.“

Čl. 29 odst. 4

„4.   Jednací řád podrobně stanoví postup hlasování, včetně případných pravidel pro usnášeníschopnost. Členové bez hlasovacího práva a pozorovatelé, s výjimkou předsedy, výkonného ředitele a zástupců centrálních bank členských států v případě podstatné účasti v oblasti bankovního dohledu, se neúčastní diskuzí rady orgánů dohledu o jednotlivých finančních institucích, pokud článek 61 nebo právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 nestanoví jinak.“

Odůvodnění

Tato změna by umožnila zástupcům centrálních bank členských států s podstatnou účastí v oblasti bankovního dohledu, kteří nemají hlasovací právo, účastnit se důvěrných jednání o jednotlivých finančních institucích.

Změna č. 11

Bod odůvodnění 31a navrhovaného nařízení o ESMA (nové)

Text neexistuje.

Bod odůvodnění

31a)

Bezpečné a účinné poobchodní infrastruktury trhů s cennými papíry jsou rozhodující složkou finančního systému a jakékoli selhání systémů zúčtování a vypořádání obchodů s cennými papíry může mít závažné systémové důsledky pro plynulé fungování platebních systémů, jakož i pro finanční stabilitu. S ohledem na úkoly centrálních bank v oblasti dohledu nad platebními, zúčtovacími a vypořádacími systémy je ve věcech společného zájmu zapotřebí účinné spolupráce mezi centrálními bankami, jednajícími v rámci jejich pravomocí v oblasti dohledu, a orgánem ESMA.

Odůvodnění

ECB je toho názoru, že stávající spolupráce mezi Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry a centrálními bankami by měla ve věcech společného zájmu nadále pokračovat mezi ESMA a centrálními bankami.

Změna č. 12

Čl. 1 písm. 2a) navrhovaného nařízení o ESMA (nové)

Text neexistuje.

Článek 1

2a)   Aniž by byly dotčeny příslušné pravomoci ESCB, orgán ESMA přijímá vhodná opatření v souvislosti se zúčtováním a vypořádáním a fungováním derivátových trhů.

Odůvodnění

Veškeré úkoly svěřené ESMA na základě navrhovaného nařízení o ESMA, které se týkají shora uvedených záležitostí, by měly zohlednit stávající pravomoc ECB a národních centrálních bank ESCB v oblasti zúčtování a vypořádání.

Změna č. 13

Čl. 25 odst. 1 navrhovaných nařízení o ESMA a EIOPA

Článek 25

„1.   Rada orgánů dohledu má tyto členy:

[…]

d)

jeden zástupce ESRB, který nemá hlasovací právo; […]“

Článek 25

„1.   Rada orgánů dohledu má tyto členy:

[…]

(d)

jeden zástupce ECB, který nemá hlasovací právo;

(e)

jeden zástupce ESRB, který nemá hlasovací právo; […]“

Odůvodnění

Z důvodů uvedených v odstavcích 4 až 6 tohoto stanoviska je vhodné zahrnout ECB jako zástupce bez hlasovacího práva do rady orgánů dohledu ESMA a EIOPA. ECB upozorňuje, že tak je tomu již v případě navrhovaných nařízení o EBA a EIOPA, jak byla odsouhlasena Radou Ecofin dne 2. prosince 2009  (4).


(1)  Navrhovaná nařízení byla přijata dne 23. září 2009, tj. předtím, než vstoupily v platnost Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie. V textech navrhovaných Komisí bude třeba změnit citace smluv.

(2)  Tučně je vyznačen text, který ECB navrhuje doplnit. Přeškrtnut je text, který ECB navrhuje vypustit.

(3)  2009/0140(COD) – 14491/1/09 REV1.

(4)  Viz 2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1 (pokud jde o EBA) a 2009/0143(COD) – 16749/1/09 (pokud jde o EIOPA).


Top