Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0729(02)

Souhrnné údaje sdělené členskými státy o státní podpoře poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů

OJ C 176, 29.7.2009, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.7.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 176/5


Souhrnné údaje sdělené členskými státy o státní podpoře poskytnuté podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů

2009/C 176/03

Pomoc č.: XA 036/08

Členský stát: Itálie

Region: Provincia autonoma di Bolzano

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Criteri e modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Právní základ: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: —

Roční výdaje v rámci režimu podpory: 1 200 000 EUR

Maximální míra podpory: 75 % a 100 %

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Čl. 16 odst. 1 písm. d) a f)

Dotčené/á odvětví: Chov skotu chovaného na mléko, ostatního skotu, koní a dalších koňovitých, velbloudovitých, ovcí a koz, prasat, drůbeže a dalších zvířat

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6

39100 Bolzano

ITALIA

Adresa internetových stránek: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=93488

Vedoucí oddělení

Martin PAZELLER

Pomoc č.: XA 80/08

Členský stát: Itálie

Podnik: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Právní základ: Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n. 70/2001 e 1857/2006

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Plánované roční výdaje činí přibližně 20 milionů EUR.

Zvýhodněná půjčka o různé době trvání od pěti do deseti let (jež může být prodloužena na 15 let pouze u projektů týkajících se odvětví zemědělské produkce) je zpětně splatná ve stálých pololetních splátkách.

Použitá úroková míra je rovna 36 % referenční sazby, která je měsíčně zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie.

Maximální míra podpory: Podpora, kterou lze poskytnout na realizaci podnikových projektů, spočívá v půjčkách se zvýhodněnou sazbou a nenávratných půjčkách. Míra té části příspěvku, která podléhá splacení (zvýhodněná půjčka), nesmí být nižší než 50 % celkové poskytnuté podpory.

U investic v zemědělských podnicích činí maximální míra podpory:

60 % způsobilých investic ve znevýhodněných oblastech nebo v oblastech uvedených v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) a iii) nařízení (ES) č. 1698/2005 a určených členskými státy podle článků 50 a 94 uvedeného nařízení,

50 % způsobilých nákladů v ostatních oblastech.

Celková částka podpory poskytnuté jednotlivému podniku však nesmí přesáhnout 400 000 EUR během období tří fiskálních let nebo 500 000 EUR, pokud se podnik nachází ve znevýhodněné oblasti nebo v oblasti uvedené v čl. 36 písm. a) bodech i), ii) a iii) nařízení 1698/2005 a určené členským státem podle článků 50 a 94 uvedeného nařízení.

Investice musí být uskutečněna do pěti let od zahájení činnosti mladých zemědělců.

Nemůže být poskytnuta podpora, která je v rozporu se zákazy a omezeními stanovenými nařízeními Rady o společných organizacích trhů.

Nemůže být poskytnuta podpora pro tyto účely:

nákup produkčních práv, zvířat a jednoletých rostlin,

výsadba jednoletých rostlin,

produkce produktů napodobujících nebo nahrazujících mléko a mléčné produkty.

Datum uskutečnění: Režim vstoupí v platnost dne 18. února 2008, resp. v den následující po datu potvrzení ze strany Komise prostřednictvím oznámení o přijetí souhrnných údajů, kde bude uvedeno identifikační číslo.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Šest let

Cíl podpory: Podpořit nové podnikání a generační výměnu v zemědělství.

Pro podporu jsou způsobilé následující výdaje:

Pro odvětví prvovýroby lze poskytnout podporu na nákup pozemku pro jiné než na stavební účely, jehož cena činí maximálně 10 % způsobilých nákladů investice.

V odvětví prvovýroby se pro vynětí tohoto režimu použije článek 4 nařízení (ES) č. 1857/2006.

Dotčené/á odvětví: Zemědělství: prvovýroba

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu: ISMEA

Sídlo:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Správní ústředí:

Via C. Celso 183

00161 Roma RM

ITALIA

Adresa internetových stránek: www.ismea.it

Připojuje se rozhodnutí správní rady, které bude dostupné na internetových stránkách ISMEA. Přímý odkaz bude sdělen ihned, jak to bude možné.

Další údaje: Dotčený režim se týká přizpůsobení státní podpory N 336/2001 schválené Evropskou komisí dne 13. února 2003 ustanovením nových nařízení Společenství 1857/2006 a 70/2001, pokud jde o zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Přizpůsobení se zejména týká tří opatření: podpory investic v zemědělských podnicích a podnicích působících ve zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, činností v oblasti technické pomoci a podpory při zahájení činnosti.

Komisi byly konkrétně předány tyto souhrnné údaje:

souhrnné údaje o podpoře investic do prvovýroby podle nařízení (ES) č. 1857/2006,

souhrnné údaje o podpoře investic v odvětví zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh podle nařízení (ES) č. 70/2001,

souhrnné údaje o podpoře v oblasti technické pomoci podle nařízení (ES) č. 1857/2006,

souhrnné údaje o poskytování podpory při zahájení činnosti mladých zemědělců podle nařízení (ES) č. 1857/2006.

Režim dále stanoví poskytování podpory v oblasti technické pomoci v odvětví zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, která bude provedena podle nařízení (ES) č. 1998/2006, poskytování podpory de minimis a poskytování podpory na investice na činnosti v oblasti agroturistiky, která bude provedena podle nařízení (ES) č 1998/2006.

generální ředitel

Salvatore PETROLI

Pomoc č.: XA 88/08

Členský stát: Belgie

Region: Vlaanderen

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Vlaams Varkensstamboek vzw

Právní základ: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 457 000 EUR

Maximální míra podpory: U administrativních nákladů na zřízení a vedení plemenných knih činí maximální míry podpora 100 %.

Maximální míra podpora činí 70 % v případě nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat; kromě kontrol prováděných vlastníkem hospodářských zvířat a pravidelných kontrol jakosti mléka.

Datum uskutečnění: Podporu lze poskytnout od 1. března, nejdříve však 15 dnů po oznámení.

Podporu lze poskytnout prostřednictvím prováděcího rozhodnutí. Uvedená prováděcí rozhodnutí se připravují jednou za rok. Předlohu prováděcího rozhodnutí je nutno ještě rozpracovat. Rozhodnutí bude obsahovat ustanovení o zachování stávajícího stavu („stand-still“).

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Dotace se poskytne na období, které končí dne 31. prosince 2008.

Cíl podpory: Uznané sdružení Vlaams Varkensstamboek (VVS) vede plemenné knihy plemen prasat. Toto sdružení uvádí, že dotaci využije na úhradu administrativních nákladů v souvislosti se zřízením a vedením plemenných knih, například nákladů na zápisy údajů o datu narození a rodokmenu do databáze a vystavení a nákladů na vystavení a získání zootechnických osvědčení a potvrzení o původu zvířete.

Uznané sdružení Vlaams Varkensstamboek (VVS) provádí rovněž testy za účelem určení genetické jakosti nebo užitkovosti chovných zvířat. Provádí se tři druhy testů:

Podpora spadá pod článek 16 nařízení (ES) č. 1857/2006. Podpora splňuje kritéria článku 16 nařízení (ES) č. 1857/2006.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. a): podpora až do 100 % na pokrytí administrativních nákladů na zřízení a vedení plemenných knih.

Ustanovení čl. 16 odst. 1 písm. b): podpora až do 70 % nákladů na testy vykonávané třetí stranou nebo jejich jménem s cílem určení genetické jakosti nebo užitkovosti hospodářských zvířat; kromě kontrol prováděných vlastníkem hospodářských zvířat a pravidelných kontrol jakosti mléka.

Dotčené/á odvětví: Odvětví živočišné výroby

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Adresa internetových stránek: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Další údaje: —

generální tajemník

Jules VAN LIEFFERINGE

Pomoc č.: XA 415/08

Členský stát: Spojené království

Region: England

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme

Právní základ: The National Heritage Act 1997

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku:

prosinec 2008–březen 2009

415 000 GBP

duben 2009–březen 2010

610 395 GBP

duben 2010–březen 2011

691 666 GBP

duben 2011–březen 2012

12 446 GBP

Celkem

1 729 507 GBP

Maximální míra podpory: 100 %, pokud se podpora udělí na zachování prvků neprodukčního kulturního dědictví v souladu s článkem 5. Maximální míra příspěvku se sníží v souladu se sazbami podle článku 5 nařízení Komise č. 1857/2006, pokud jde o podporu produkční povahy.

Datum uskutečnění: Žádosti o podporu v rámci tohoto režimu se přijímají od 10. prosince 2008.

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Režim podpory bude zahájen dne 10. prosince 2008 nebo ke dni, kdy Komise zveřejní podrobnosti týkající se režimu podpory na internetové stránce Komise, a ukončen dne 31. března 2012. Poslední platba se uskuteční dne 31. března 2012.

Cíl podpory: Hlavní cíl

Poskytnutí podpory na opatření, jejichž cílem je zachovat a obohatit charakter krajiny a důležité prvky kulturního dědictví oblasti West Wight.

Podporovat informovanost o krajině, biologickou rozmanitost a kulturní dědictví oblasti West Wight.

Podpora bude vyplácena v souladu s článkem 5 Zachování krajiny a tradičních staveb.

Podpora na ochranu a zlepšení přírodního prostředí bude vyplácena v souladu s článkem 4 nařízení ES 1857/2006.

Dotčené/á odvětví: Zemědělství

Tento režim platí pro podniky působící v oblasti produkce zemědělských produktů. Podniky, na které se režim vztahuje, musí být zařazeny jako „malé nebo střední podniky“, což znamená, že příjemci tohoto režimu (na rozdíl od poskytovatelů služeb) musí mít méně než 250 zaměstnanců, roční obrat nižší než 50 milionů EUR nebo vlastní jmění podle rozvahy nižší než 43 milionů EUR a majetková účast jiných společností v dotčeném podniku nesmí překročit 25 %. Všechna pododvětví jsou způsobilá pro všechny typy podpory, s výjimkou výroby produktů, které napodobují nebo nahrazují mléko a mléčné výrobky, a jejich uvádění na trh.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Heritage Lottery Fund (HLF)

South East Regional Office

7 Holstein Place

London

SW1W 8NR

UNITED KINGDOM

Statutárním subjektem odpovědným za tento režim je:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Organizací spravující režim podpory je:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Adresa internetových stránek: http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20Submission_201008.doc

Můžete také navštívit hlavní internetovou stránku Spojeného království pro státní podpory v zemědělství na adrese:

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Další údaje: Na výše uvedených internetových stránkách jsou k dispozici podrobnější informace týkající se způsobilosti a pravidel režimu.

Režim „The West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles“ také poskytuje podporu nezemědělským podnikům a podnikům zabývajícím se zpracováním zemědělských produktů a jejich uváděním na trh. Schválení státní podpory se provádí v souladu s nařízením ES 1998/2006 a NN 11/2002 (National Heritage Memorial Fund).

Pomoc č.: XA 433/08

Členský stát: Německo

Region: Mecklenburg-Vorpommern

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Právní základ: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2009 -Beihilfesatzung- (noch nicht veröffentlichter Entwurf)

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 2,49 milionu EUR

Maximální míra podpory: nejvýše 100 %

Datum uskutečnění: od data zveřejnění Komisí na internetu podle čl. 20 odst. 1 nařízení (ES) č. 1857/2006, nejdříve dne 1. ledna 2009

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: do 31. prosince 2009

Cíl podpory: choroby zvířat (článek 10 nařízení (ES) č. 1857/2006)

Dotčené/á odvětví: A104 – Živočišná výroba

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenburg

DEUTSCHLAND

Adresa internetových stránek: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Další údaje: —


Top