EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC0207(03)

Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

OJ C 31, 7.2.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 31/10


Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na státní podporu pro malé a střední podniky působící v produkci zemědělských produktů a o změně nařízení (ES) č. 70/2001

(2009/C 31/08)

Číslo XA: XA 350/08

Členský stát: Finsko

Region: Finsko (území celého státu)

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon avustaminen

Právní základ: Valtionavustuslaki (2001/688) 6-8 §

Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta (606/2008)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celkový roční rozpočet činí 3 miliony EUR. Podpora se bude uplatňovat v letech 2009–2013

Maximální míra podpory: 100 %

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Podpora se poskytuje registrovaným veřejným sdružením nebo jiným subjektům veřejného sektoru. Konečným příjemcem je zemědělec považovaný za malý a střední podnik působící v prvovýrobě.

Podpora je založena na článku 15

Dotčené/á odvětví: Kód NACE

A1 – rostlinná a živočišná výroba, lov a související činnosti.

Příloha 1 zboží

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Adresa internetových stránek: http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maatalous/tuet/markkinoinnin_kehittaminen.html

Další údaje: Podpora je udělována a spravována ministerstvem zemědělství a lesnictví. Podpora dosahuje 3 miliony EUR ročně, tzn. celkově 15 milionů EUR v období let 2009–2013 včetně. Podpora se může udělovat pro velké vnitrostátní vývojové projekty v oblasti produkce a uvádění zemědělských produktů na trh, které zdůrazňují povědomí o jakosti zemědělských produktů, kulturu stolování nebo zdravých stravovacích návycích a s tím spojenou výměnu informací.

Projekt může zahrnovat činnosti rozvíjející uvádění na trh a produkci, např. poskytování informací, studie, odbornou přípravu a poradenské služby pro zemědělce, vzájemnou výměnu informací mezi provozovateli potravinářských podniků, trhy a výstavy. Cílovou skupinou projektu mohou být zemědělci, spotřebitelé nebo subjekty v oblasti potravinářství, např. profesionální kuchyně, vzdělávací instituce, media nebo odborníci na výživu.

Podpora funguje takovým způsobem, že nevýdělečné subjekty, které obdrží podporu, ji využijí k aktivování dalších cílových skupin, např. spotřebitelů nebo projektů, které jsou prospěšné pro zemědělce. Například projekt poskytující informace o nutričních výhodách produktu může být zaměřený na spotřebitele, ale zemědělci produkující uvedené produkty též mohou být nepřímo zvýhodněni tím, že tento druh informace může zvýšit hodnotu produktu, a tím nepřímo zvýšit i jeho spotřebu.

Projekty nesmí zmiňovat původ produktu, jednotlivé produkty nebo značky a musí být v souladu se zákonem o státních podporách. Tato opatření mají zajistit, že nedojde k narušení hospodářské soutěže.

Míra podpory: 100 % míra podpory stanovená pravidly Společenství je omezena § 6 finského zákona o státních podporách, podle kterého je vyplacení plné kompenzace možné pouze v případech, kdy to je zdůvodnitelné a nutné pro dosažení cílů podpory.

Propagace

Propagace může např. zahrnovat sezóny potravin a náměty, které zvýší zájem spotřebitelů o potraviny prospěšné zdraví a přispívající k pocitu pohody. Kromě toho se mohou např. též zveřejňovat recepty v internetové kuchařce nebo ve hromadných sdělovacích prostředcích.

Příkladem dalších činností mohou být tiskové konference, semináře, návštěvy a výstavy o aktuálních námětech, které se vztahují k zemědělsko-potravinářské produkci, pro novináře píšící o gastronomii, spotřebitelských námětech nebo pro finanční novináře a školy.

Lze vyvíjet i internetové stránky a online studijní materiály, též v tištěné podobě, které např. poskytují informace o produkci medu, zpracování, vlastnostech a využití.

Cílem „kampaně zdravotních sester“ je zlepšit poznatky zdravotních sester činných ve veřejném sektoru a rodičů o správné výživě a ovlivňovat chování rodin s dětmi v oblasti výživy poskytováním informací a nástrojů, které podporují výběr potravin prospěšných zdraví a přispívajících k pocitu pohody.

Školní a podobné jídelny mohou poskytovat informace o otázkách týkajících se užívání ekologických produktů. Propagace může též vyžadovat různé podkladové studie např. o vypracování strategií, výzkumy trhu nebo studijní zájezdy.

Školení

Školení pro zemědělce zahrnuje školení týkající se sběru hub a bobulovin, příkladem je zkouška týkající se v jednotlivých případech dvou až čtyř rostlin nebo hub, pro jejíž úspěšné absolvování je třeba dané druhy zaznamenat na svou „sběrnou kartu hub a bobulovin“. Kurzy sběru hub a bobulovin mohou být organizované pouze v období roku, kdy se produkty, které jsou předmětem studia, vyskytují v přírodě.

Zemědělci potřebují informace např. o vlastnostech ekologických produktů, aby mohli vyvinout jejich produkci. V zájmu propagace tohoto cíle bude školení organizováno ve spolupráci s průmyslovými organizacemi.

Výměna informací

Výměna informací může zahrnovat organizaci veletrhů, prezentace, soutěže a další činnosti podporující výměnu informací mezi provozovateli potravinářského průmyslu a jejich účast na uvedených akcích.

Poradenství

Podpora může být poskytnuta též na poradenské služby pro zemědělce

Číslo XA: XA 353/08

Členský stát: Finsko

Region: celé Finsko

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittäminen

Právní základ: Valtionavustuslaki (688/2001), Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta (638/2008)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 1,2 milionu EUR ročně. Podpora se bude uplatňovat v letech 2009–2013

Maximální míra podpory: Podpora 100 % stanovená pravidly Společenství je omezena § 6 finského zákona o státních podporách, podle kterého je vyplacení plné kompenzace možné pouze v případech, kdy to je zdůvodnitelné a nutné pro dosažení cílů podpory

Datum uskutečnění:

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory:

Cíl podpory: Podpora se poskytuje registrovaným veřejným sdružením a organizacím, vládním orgánům nebo dalším útvarům veřejného sektoru. Konečným příjemcem je zemědělec považovaný za malý nebo střední podnik působící v prvovýrobě.

Podpora spadá pod čl. 15 odst. 2, písm. a), c) d) a e) nařízení (ES) č. 1857/2006

Dotčené/á odvětví: Kód NACE

A1 – rostlinná a živočišná výroba, lov a související činnosti

Příloha 1 zboží

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Adresa internetových stránek: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/hankkeet/index.php

www.finlex.fi

Další údaje: Podpora je udělována a spravována ministerstvem zemědělství a lesnictví. Podpora činí 1,2 milionu EUR ročně, tzn. celkově 6 milionů EUR v období let 2009–2013 včetně. Podpora se může udělovat pro vnitrostátní vývojové projekty v oblasti strategie kvality potravin koordinované ministerstvem zemědělství a lesnictví. Projekty musí zlepšovat konkurenceschopnost potravinářského průmyslu, posilovat jeho sociální zodpovědnost (včetně vývoje systémů sledovatelnosti a souladu s etickými politikami) a zvyšovat povědomí spotřebitelů o činnostech potravinářského průmyslu.

Projekt se může provádět formou opatření směřujících ke zlepšení jakosti zemědělsko-potravinářských produktů nebo na podporu zemědělsko-potravinářských hodnotových řetězců, např. poskytováním informací, studiemi, odbornou přípravou a poradenstvím pro zemědělské producenty nebo pořádáním výměny informací mezi lidmi, kteří pracují v zemědělsko-potravinářském průmyslu. Cílové skupiny projektu mohou zahrnovat zemědělské producenty, spotřebitele a ty, jejichž činnost souvisí s potravinářstvím, např. profesionální stravovací zařízení, vzdělávací instituce, média, a odborníky na výživu. Konečným příjemcem je zemědělec považovaný za malý nebo střední podnik působící v prvovýrobě.

Podpora funguje takovým způsobem, že příjemci (registrovaná sdružení a organizace, výzkumné ústavy, vládní orgány a jiné subjekty veřejného sektoru) použijí poskytovanou podporu na provádění vnitrostátních projektů, které často poskytují výhody celému potravinovému řetězci. Např. projekty poskytující informace o činnosti směřující ke zlepšení kvality produktů v určitém sektoru produkce mohou být zaměřené na spotřebitele. Kromě spotřebitelů však takový projekt může nepřímo poskytovat výhody i zemědělcům, kteří daný produkt produkují. Tento způsob informace může zvýšit důvěru v produkci i v produkt a zároveň zvýšit hodnotu produktu, a tím nepřímo zvýšit i jeho spotřebu.

Projekty nesmí zmiňovat původ produktu, jednotlivé produkty nebo značky a musí být v souladu se zákonem o státních podporách. Tato opatření mají zajistit, že nedojde k narušení hospodářské soutěže.

Podpora 100 % stanovená pravidly Společenství je omezena § 6 finského zákona o státních podporách, podle kterého je vyplacení plné kompenzace možné pouze v případech, kdy to je zdůvodnitelné a nutné pro dosažení cílů podpory.

Propagace

Propagace nesmí zahrnovat reklamu.

Povoleny jako propagace jsou tyto činnosti:

články v tisku a tiskové zprávy (např. o způsobech, jak zajistit dobré životní podmínky domácích zvířat nebo o systémech výměny elektronických údajů pro sledování produkce zemědělských produktů),

tiskové konference, semináře, návštěvy a výstavy o aktuálních námětech týkajících se zemědělsko-potravinářské produkce pro novináře píšící o gastronomii, spotřebitelských námětech nebo pro finanční novináře a školy,

vývoj internetových stránek a online studijních materiálů, které mohou být též v tištěné podobě (např. hygienické požadavky týkající se sběru bobulovin, zajištění toho, aby obiloviny byly prosté nákazy, ustanovení týkající se dobrých životních podmínek zvířat, zemědělská praxe slučitelná s udržitelným rozvojem nebo práva a očekávání spotřebitelů) a

propagace profesionálních stravovacích zařízení (jídelen ve školách a podobných zařízeních), např. záležitosti týkající se nákupu produktů z místních zdrojů.

Propagace může též vyžadovat různé podkladové studie, např. vypracování strategií, průzkum trhu nebo studijní cesty.

Školení

Školení pro producenty zemědělských produktů může zahrnovat např. hygienické školení pro sběrače bobulovin, během kterého se seznámí s řádnou hygienickou praxí sběru a převozu bobulovin. Může se též týkat např. kontroly zdraví zvířat a elektronických záznamů.

Výměna informací

Výměna informací může zahrnovat organizaci prezentací, soutěží a dalších činností podporujících výměnu informací mezi provozovateli potravinářského průmyslu a jejich účast na uvedených akcích.

Poradenství

Podpora může být poskytnuta též na poradenské služby pro producenty zemědělských produktů

Číslo XA: XA 398/08

Členský stát: Spojené království

Region: North-East England

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Living North Pennines

Právní základ: National Heritage Act (1980)

Roční výdaje plánované v rámci režimu nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: 76 508 GBP

Maximální míra podpory: Míra podpory činí až 100 %. Podpora bude použita na úhradu vzniklých skutečných nákladů na investice nebo na práce určené na zachování prvků neprodukčního kulturního dědictví ležících na území zemědělských podniků. Podpora bude vyplácena v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006

Datum uskutečnění: Režim podpory bude zahájen dne 28. listopadu 2008 nebo ke dni zveřejnění režimu Evropskou komisí, přičemž platí pozdější z těchto dní

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Režim podpory bude zahájen dne 28. listopadu 2008 nebo ke dni zveřejnění režimu Evropskou komisí, přičemž platí pozdější z těchto dní. Ukončen bude dne 31. prosince 2010. Poslední platba se uskuteční dne 31. prosince 2010

Cíl podpory: Podpora se vztahuje na práce určené na zachování prvků neprodukčního kulturního dědictví ležících na území zemědělských podniků. Práce, které mají být provedeny, zahrnují obnovu zdí stavby tím způsobem, že se stavba opraví, znovu vyspáruje a podepře, aby se zabránilo jejímu zřícení. To je v souladu s článkem 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1857/2006

Dotčené/á odvětví: Zemědělství – zemědělský podnik musí být zařazen jako malý a střední podnik (MSP), jak je definován v čl. 2 bodě 5 nařízení (ES) č. 1857/2006

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Heritage Lottery Fund

St Nicholas Building

St Nicholas Street

NE1 1RF Newcastle Upon Tyne

United Kingdom

Statutárním subjektem odpovědným za tento režim je:

Durham County Council

County Hall

DH1 5UL Durham

United Kingdom

Organizací spravující režim podpory je:

The North Pennines AONB Partnership

Weardale Business Centre

The Old Co-op Building

1 Martin Street

Stanhope

DL13 2UY County Durham

United Kingdom

Adresa internetových stránek: http://www.northpennines.org.uk/getmedia.cfm?mediaid=11391

Další údaje: Na výše uvedených internetových stránkách jsou k dispozici podrobnější informace týkající se způsobilosti a pravidel režimu


Top