Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0316

Poslanecká imunita v Polsku Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o poslanecké imunitě v Polsku (2008/2232(INI))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CE 184/72


Pátek 24. dubna 2009
Poslanecká imunita v Polsku

P6_TA(2009)0316

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. dubna 2009 o poslanecké imunitě v Polsku (2008/2232(INI))

2010/C 184 E/15

Evropský parlament,

s ohledem na články 9 a 10 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství ze dne 8. dubna 1965,

s ohledem na čl. 12 odst. 3 Aktu o volbě zastupitelů do Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

s ohledem na článek 105 Ústavy Polské republiky ze dne 2. dubna 1997,

s ohledem na článek 7b polského zákona o výkonu mandátu poslance nebo senátora ze dne 9. května 1996,

s ohledem na články 9 a 142 polského zákona o volbách do Evropského parlamentu ze dne 23. ledna 2004,

s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2005 o změně rozhodnutí ze dne 4. června 2003 o přijetí statutu poslanců Evropského parlamentu (1),

s ohledem na články 6, 7 a 45 jednacího řádu,

s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A6-0205/2009),

A.

vzhledem k tomu, že v současném volebním období posuzovaly Parlament a Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor žádosti o zbavení imunity poslanců zvolených v Polsku a setkaly se s jistými obtížemi při výkladu ustanovení zákona, která by mohla být v případě těchto poslanců použita,

B.

vzhledem k tomu, že příslušný výbor byl zejména požádán, aby rozhodl o přípustnosti žádostí o zbavení imunity předložených přímo soukromými osobami předsedovi Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že podle polských právních předpisů mají soukromé osoby právo přímo požádat polský Parlament (Sejm nebo Senát), aby zbavil imunity jednoho ze svých poslanců či senátorů v případě trestného činu, který může být předmětem „soukromé“ žaloby, a vzhledem k tomu, že se zdá, že příslušná ustanovení polských právních předpisů zcela jasně nezohledňují všechny možné scénáře v případě trestního řízení týkajícího se trestných činů, které mohou být předmětem „soukromé“ žaloby,

C.

vzhledem k tomu, že tato ustanovení se vztahují rovněž na poslance Evropského parlamentu zvolené v Polsku, přičemž však přípustnost těchto žádostí vyvolává problematické otázky, pokud jde o jednací řád, a to zejména čl. 6 odst. 2, kde se hovoří o „příslušném orgánu“,

D.

vzhledem k tomu, že podle čl. 7 odst. 7 jednacího řádu může příslušný výbor ověřit přípustnost žádosti o zbavení imunity, včetně otázky, zda je vnitrostátní orgán oprávněn takovou žádost předložit; vzhledem k tomu, že podle stávajících ustanovení by však bylo nezbytné vyřešit zjevný rozpor mezi příslušnými ustanoveními polských právních předpisů a jednacím řádem tak, že žádosti o zbavení imunity soukromou osobou by byly považovány za nepřípustné,

E.

vzhledem k tomu, že účelem čl. 6 odst. 2 je zaručit, aby Parlament dostával k projednání pouze žádosti, které posoudily orgány členského státu; vzhledem k tomu, že tento odstavec rovněž Parlamentu zaručuje, aby žádosti o zbavení imunity, které obdrží, byly v souladu s vnitrostátními právními předpisy z hmotněprávního i procesněprávního hlediska, což na druhou stranu slouží jako další záruka, že při přijetí rozhodnutí v imunitním řízení Parlament dodržuje vnitrostátní právní předpisy členského státu a zároveň uplatňuje své vlastní výsady; vzhledem k tomu, že na pojem „orgán“ v souvislosti s imunitním řízením jednoznačně odkazují i další ustanoveních článků 6 a 7,

F.

vzhledem k tomu, že posouzení žádosti o zbavení imunity předložené soukromými osobami jako nepřípustné by bylo neuspokojivé, neboť by to mohlo porušovat práva těchto osob v soudním řízení a mohlo by předem zbavit žalobce v případě některých trestných činů možnosti požádat o zbavení imunity; vzhledem k tomu, že by to mohlo být považováno za nespravedlivé a nerovné zacházení s žadateli,

G.

vzhledem k tomu, že by však mělo být na členských státech, aby zajistily zákonnou úpravu výkonu těchto práv ve vztahu k poslancům Evropského parlamentu s ohledem na pravidla a postupy, jimiž se řídí výkon jeho fungování,

H.

vzhledem k tomu, že dopisy ze dne 29. září 2004 a 9. března 2005 bylo 25 členských států vyzváno, aby podle čl. 7 odst. 12 určily, které orgány mohou předložit žádost o zbavení poslanecké imunity; vzhledem k tomu, že na tyto dopisy odpověděly pouze Rakousko, Belgie, Česká republika, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Litva, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko a Spojené království,

I.

vzhledem k tomu, že se během diskusí příslušný výbor zabýval rovněž otázkou možných důsledků zbavení imunity v případě poslanců Evropského parlamentu zvolených v Polsku,

J.

vzhledem k tomu, že v případě, že soud poslance shledá vinným z úmyslného trestného činu, který je stíhán veřejným žalobcem, a je za tento čin potrestán, mohlo by zbavení imunity znamenat automatickou ztrátu práva tohoto poslance být zvolen, a tím by ztratil své křeslo v Parlamentu,

K.

vzhledem k tomu, že tento automatický postup de facto znamená dodatečné trestní sankce k rozsudku vynesenému soudem,

L.

vzhledem k tomu, že v praxi mohou ztrátu práva být zvolen znamenat i drobné trestné činy, a to přes požadavek, že aby mohl vést trestný čin ke ztrátě práva být zvolen, musí být stíhán veřejným žalobcem a musí být spáchán úmyslně,

M.

vzhledem k tomu, že pro poslance polského Sejmu ani polské senátory obdobné ustanovení neexistuje a v takovýchto případech neztrácejí právo být zvoleni,

N.

vzhledem k tomu, že členské státy mohou stanovit podmínky pro odnětí mandátu poslance Evropského parlamentu, a v takovém případě zůstane poslanecké křeslo neobsazeno; vzhledem k tomu, že zásada rovného zacházení, jako jedna ze základních zásad právních předpisů EU, však vyžaduje, aby byly obdobné situace posuzovány obdobně, a že pokud jde o ztrátu práva být zvolen, přistupuje se k poslancům polského Sejmu a polským senátorům zjevně jinak než k poslancům Evropského parlamentu zvoleným v Polsku; vzhledem k tomu, že ztráta práva být zvolen znamená přímo a automaticky, že dotyčný poslanec či poslankyně ztratí své křeslo, a zabrání jim, aby byli znovu zvoleni,

O.

vzhledem k tomu, že na toto nerovné zacházení byla upozorněna Komise formou otázky k ústnímu zodpovězení, kterou předložil za Výbor pro právní záležitosti jeho předseda, a jednalo se o něm v Evropském parlamentu; vzhledem k tomu, že nehledě na tyto skutečnosti zůstává právní situace stejná jako dříve,

P.

vzhledem k tomu, že by měl být co nejdříve zajištěn stejný přístup k poslancům národních parlamentů a k poslancům Evropského parlamentu, a to zejména s ohledem na nadcházející volby v roce 2009,

1.

vyzývá Komisi, aby se zabývala rozporem mezi právním postavením poslanců Evropského parlamentu zvolených v Polsku a poslanců polského Sejmu a polských senátorů a aby urychleně navázala kontakt s příslušnými orgány v Polsku s cílem určit, jak odstranit zjevnou diskriminaci mezi poslanci těchto dvou parlamentů, pokud jde o jejich právo být zvoleni;

2.

zvláště žádá Polskou republiku, aby přezkoumala současnou situaci, v níž jsou podmínky pro výkon práva být zvolen a pro zbavení mandátu těchto dvou parlamentních shromáždění zjevně nerovné, a aby uskutečnila kroky s cílem tento diskriminační přístup odstranit;

3.

vyzývá Komisi, aby provedla srovnávací studii, která zjistí, zda v členských státech, které přistoupily k Evropské unii dne 1. května 2004 nebo později, existují rozpory v přístupu k poslancům národních parlamentů a poslancům Evropského parlamentu, a sdělila výsledky této studie Parlamentu;

4.

vyzývá členské státy, aby dodržovaly práva, která vyplývají z občanství Unie, zejména právo volit a kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu, což má mimořádný význam s ohledem na nadcházející volby v roce 2009, včetně zásady rovného zacházení s osobami v obdobné situaci;

5.

žádá členské státy, a zejména Polskou republiku, aby zajistily, že budou existovat procesní záruky, které zabezpečí, že požadavky na zbavení imunity poslanců Evropského parlamentu budou vždy předkládány „příslušným orgánem“ v souladu s čl. 6 odst. 2 jednacího řádu, aby bylo zajištěno dodržování ustanovení vnitrostátních hmotněprávních a procesněprávních předpisů, včetně procesních práv soukromých osob i výsad Parlamentu;

6.

aby nevznikly žádné pochyby, vyzývá členské státy, aby Parlamentu oznámily orgány, které jsou příslušné k předkládání žádostí o zbavení poslanecké imunity;

7.

znovu zdůrazňuje potřebu jednotného statutu poslanců Evropského parlamentu a připomíná v této souvislosti závazek, který dne 3. června 2005 přijali zástupci členských států v rámci Rady, přezkoumat žádost Parlamentu o revizi příslušných ustanovení Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství z roku 1965, pokud jde o jeho část týkající se poslanců Evropského parlamentu, s cílem dospět co nejdříve k dohodě;

8.

pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru Evropských společenství, evropskému veřejnému ochránci práv a vládám a parlamentům členských států.


(1)  Úř. věst. C 133 E, 8.6.2006, s. 48.


Top