EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0094

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 12. listopadu 2009 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování (CON/2009/94)

OJ C 291, 1.12.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 291/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 12. listopadu 2009

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování

(CON/2009/94)

2009/C 291/01

Úvod a právní základ

1.

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 10. září 2009 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování (1) (dále jen „navrhovaná směrnice“).

2.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství a na čl. 105 odst. 5 Smlouvy, neboť navrhovaná směrnice se týká jednoho z úkolů Evropského systému centrálních bank (ESCB), a sice přispívat k řádnému provádění opatření, která přijímají příslušné orgány v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

3.

ECB vítá navrhovanou směrnici, pokud jde o kapitálové požadavky na bankovní obchodní portfolia a resekuritizace, které se v zásadě shodují s přístupem nedávno vypracovaným Basilejským výborem pro bankovní dohled (2). ECB se domnívá, že je třeba dále harmonizovat požadavky navrhované směrnice s revidovaným rámcem Basilej II pro tržní riziko. ECB především navrhuje, aby byla v bodě 1 přílohy II navrhované směrnice pro obchodní činnosti s korelací zavedena výjimka z požadavku na uplatnění standardizovaného přístupu k specifickému riziku na veškeré sekuritizační expozice v obchodním portfoliu.

4.

ECB dále poznamenává, že kvantitativní dopadová studie, kterou v současné době zpracovává Basilejský výbor pro bankovní dohled, může vést k překalibrování „obchodních činností s korelací“. Pokud by tato dopadová studie skutečně vedla k překalibrování rámce Basilej II pro tržní riziko, ECB zásadně podporuje, aby navrhovaná směrnice nebo jakákoli její změna byly odpovídajícím způsobem sladěny s cílem zajistit v této oblasti spravedlivou hospodářskou soutěž na mezinárodní úrovni.

5.

ECB též vítá, že do přílohy 1 navrhované směrnice byla zařazena ustanovení o odměňování, která jsou v souladu se závazkem představitelů skupiny G20 implementovat mezinárodní standardy odměňování, jejichž cílem je ukončit postupy vedoucí k nadměrnému riskování (3). ECB navíc podporuje uplatnění ustanovení o politikách odměňování na úrovni skupiny s cílem zajistit konzistentní zacházení se zaměstnanci, kteří podstupují rizika, a to ve všech zemích, v nichž působí banky EU. ECB konečně zdůrazňuje, že při zavádění mezinárodních standardů, které se primárně týkají významných finančních institucí, do práva Společenství, jež se vztahuje na všechny úvěrové instituce (včetně malých úvěrových institucí), by se měla odpovídajícím způsobem uplatňovat zásada proporcionality stanovená ve Smlouvě.

6.

Ve vztahu k těm ustanovením navrhované směrnice, která ECB doporučuje změnit, jsou konkrétní pozměňovací návrhy včetně odůvodnění uvedeny v příloze. V těchto pozměňovacích návrzích se neodrážejí obecné připomínky, které jsou popsány výše.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 12. listopadu 2009.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 362 v konečném znění.

(2)  Viz dokumenty Basilejského výboru pro bankovní dohled „Revisions to the Basel II market risk framework“, „Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book“ a „Enhancements to the Basel II framework“ ze dne 13. července 2009, k dispozici na internetových stránkách Banky pro mezinárodní platby http://www.bis.org

(3)  Viz „FSB Principles for Sound Compensation Practices“, a příslušné prováděcí standardy, k dispozici na internetových stránkách skupiny G20 http://www.g20.org


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

Právní východiska

„s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy,“

„s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy,“

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že podle Smlouvy musí být ECB k navrhované směrnici konzultována, měl by být do navrhované směrnice vložen v tomto smyslu příslušný odkaz v souladu s článkem 253 Smlouvy.

Změna č. 2

Čl. 1 odst. 9

„Článek 122b

1.   Bez ohledu na rizikové váhy pro obecné resekuritizační pozice v příloze IX části 4 příslušné orgány požadují, aby úvěrové instituce uplatňovaly rizikovou váhu 1 250 % na pozice ve vysoce složitých resekuritizacích, jestliže úvěrová instituce příslušnému orgánu u každé takové dotčené resekuritizační pozice neprokázala, že splnila požadavky stanovené v čl. 122a odst. 4 a 5.

2.   Odstavec 1 se použije na pozice v nových resekuritizacích vydaných po 31. prosinci 2010. Na pozice ve stávajících resekuritizacích se odstavec 1 použije od 31. prosince 2014 v případech, kdy budou po tomto datu doplněny či nahrazeny nové podkladové expozice.“

„Článek 122b

1.   Bez ohledu na rizikové váhy pro obecné resekuritizační pozice v příloze IX části 4 příslušné orgány požadují, aby úvěrové instituce uplatňovaly rizikovou váhu 1 250 % na pozice ve vysoce složitých resekuritizacích, jestliže úvěrová instituce příslušnému orgánu u každé takové dotčené resekuritizační pozice neprokázala, že splnila požadavky stanovené v čl. 122a odst. 4 a 5.

2.   Odstavec 1 se použije na pozice v nových resekuritizacích vydaných po 31. prosinci 2010. Na pozice ve stávajících resekuritizacích se odstavec 1 použije od 31. prosince 2014 v případech, kdy budou po tomto datu doplněny či nahrazeny nové podkladové expozice.“

Odůvodnění:

Otázka nedodržení požadavků ohledně náležité péče v případě sekuritizačních expozic je dostatečně upravena článkem 122a směrnice, kterou přijala Rada dne 15. července 2009  (2). Navrhovaná úprava vysoce složitých resekuritizačních expozic podle článku 122b navíc není v souladu se zásadou proporcionality uplatněnou v čl. 122a odst. 5 citované směrnice, který stanoví rozpětí od 250 % do 1 250 % v závislosti na míře porušení ustanovení týkajících se náležité péče. ECB proto navrhuje zrušit navrhovaný článek 122b.

Změna č. 3

Příloha I odstavec 1

„11.   POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ

22.

Při vytváření a uplatňování politik odměňování pro ty kategorie pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na jejich rizikový profil, dodržují úvěrové instituce následující zásady způsobem, který odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností:

a)

politika odměňování je v souladu s řádným a účinným řízením rizik a takové řízení rizik prosazuje a nepovzbuzuje k riskování překračujícímu úroveň rizika tolerovaného úvěrovou institucí;

b)

politika odměňování je v souladu s podnikatelskou strategií, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy úvěrové instituce;

c)

řídící orgán (orgán s dohlížecí funkcí) úvěrové instituce stanoví obecné zásady politiky odměňování a odpovídá za její provádění;

d)

provádění politiky odměňování je nejméně jednou ročně podrobeno centrální a nezávislé interní kontrole s cílem ujistit se, zda jsou dodržovány zásady a postupy odměňování stanovené řídícím orgánem (orgánem s dohlížecí funkcí);

e)

je-li odměna vázána na výsledky, měla by být celková částka odměny založena na kombinaci posouzení výsledků daného jednotlivce a provozní jednotky a posouzení celkových výsledků úvěrové instituce;

f)

stálá a proměnlivá složka celkové odměny jsou přiměřeně vyváženy; stálá složka tvoří dostatečně velkou část celkové odměny, aby umožňovala provádění plně flexibilního systému prémií včetně možnosti nevyplácet žádné prémie;

g)

platby spojené s předčasným ukončením smlouvy odrážejí výsledky dosažené v průběhu doby a jsou koncipovány tak, aby nebyly odměnou za selhání;

h)

měření výsledků používané jako základ pro výpočet prémií nebo prémiových fondů zahrnuje úpravu o současná a budoucí rizika a zohledňuje náklady kapitálu a potřebnou likviditu;

i)

výplata velké části výrazné prémie se odkládá na přiměřenou dobu a je vázána na budoucí výsledky podniku.“

„11.   POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ

22.

Při vytváření a uplatňování politik odměňování pro ty kategorie pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný dopad na jejich rizikový profil, dodržují úvěrové instituce následující zásady způsobem, který odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností:

a)

politika odměňování je v souladu s řádným a účinným řízením rizik a takové řízení rizik prosazuje a nepovzbuzuje k riskování překračujícímu úroveň rizika tolerovaného úvěrovou institucí;

b)

politika odměňování je v souladu s podnikatelskou strategií, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy úvěrové instituce;

c)

řídící orgán (orgán s dohlížecí funkcí) úvěrové instituce stanoví a přezkoumává obecné zásady politiky odměňování a odpovídá za její provádění;

d)

provádění politiky odměňování je nejméně jednou ročně podrobeno centrální a nezávislé interní kontrole s cílem ujistit se, zda jsou dodržovány zásady a postupy odměňování stanovené řídícím orgánem (orgánem s dohlížecí funkcí);

e)

odměňování zaměstnanců, kteří se zabývají finanční kontrolou a kontrolou rizik, je nezávislé na útvarech, na které dohlížejí, a úměrné jejich klíčové funkci v úvěrové instituci;

e f)

je-li odměna vázána na výsledky, měla by být celková částka odměny založena na kombinaci posouzení výsledků daného jednotlivce a provozní jednotky a posouzení celkových výsledků úvěrové instituce;

h g)

měření výsledků používané jako základ pro výpočet proměnlivé složky odměny prémií nebo prémiových fondů zahrnuje úpravu o všechny druhy současných a budoucích rizik a zohledňuje náklady kapitálu a potřebnou likviditu;

h)

zaručená proměnlivá složka odměny může být uplatněna pouze ve výjimečných případech v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, a to jen během prvního roku, přičemž se náležitě přihlédne k politice obezřetného řízení rizik;

f i)

stálá a proměnlivá složka celkové odměny jsou přiměřeně vyváženy a konzistentní s nastaveným přístupem k riziku; stálá složka tvoří dostatečně velkou část celkové odměny, aby umožňovala provádění plně flexibilního systému prémií, pokud se týče proměnlivé složky, včetně možnosti nevyplácet žádnou prémie proměnlivou složku;

j)

výplata celkové proměnlivé složky odměny neomezuje schopnost úvěrové instituce posílit svou kapitálovou základnu;

i k)

výplata velké části výrazné proměnlivé složky odměny prémie se odkládá na přiměřenou dobu nejméně tří let, nerealizuje se rychleji než na poměrném základě a je vázána na budoucí výsledky úvěrové instituce podniku.;

l)

podstatná část proměnlivé složky odměny by měla být přiznána ve formě akcií nebo nástrojů, jež jsou s akciemi spojeny, nebo případně ve formě jiných nepeněžních nástrojů, pokud tyto nástroje vytvářejí pobídky, které jsou sladěny s tvorbou dlouhodobé hodnoty a časovým horizontem rizik. Na odměny ve formě akcií, nástrojů, jež jsou s akciemi spojeny, nebo jiných nepeněžních nástrojů se vztahují přiměřená opatření týkající se ponechání si těchto nástrojů v držení;

g m)

platby spojené s předčasným ukončením smlouvy odrážejí výsledky dosažené v průběhu doby a jsou koncipovány tak, aby nebyly odměnou za selhání.

22a.

Úvěrové instituce, které jsou významné z hlediska své velikosti, vnitřní organizace a povahy, rozsahu a složitosti své činnosti, zřizují výbor pro odměňování, který dohlíží na jejich politiky a postupy odměňování. Výbor pro odměňování je zřízen způsobem, který mu umožňuje kvalifikovaně a nezávisle posoudit politiky a postupy odměňování, jakož i pobídky vytvořené pro řízení rizika, kapitálu a likvidity.“

Odůvodnění:

ECB navrhuje změnit odstavec 1 přílohy I navrhované směrnice takto: i) měření výsledků by mělo být upraveno o všechny druhy rizik (viz písmeno g) v pravém sloupci nahoře) a ii) písmena h) a i) v odstavci 1 přílohy I navrhované směrnice by měla být přeskupena (viz písmena g) a i) v pravém sloupci nahoře) tak, aby odkazy na měření výsledků a proměnlivé složky odměny zůstaly pohromadě. ECB konečně navrhuje zavést nové zásady, které zohledňují dohodu představitelů skupiny G20 dosaženou na schůzce v Pittsburghu ve dnech 24. a 25. září 2009. Představitelé skupiny G20 především plně podpořili prováděcí standardy Rady pro finanční stabilitu, jejichž cílem je sladit odměňování s tvorbou dlouhodobé hodnoty, nikoli neúměrné riskování (viz poznámka pod čarou 3).

Změna č. 4

Příloha II odstavec 3 písm. e)

„7.

Pro účely bodu 10b písm. a) a b) se výsledky vlastního výpočtu instituce násobí koeficientem (m+) v hodnotě nejméně 3.“

„7.

Pro účely bodu 10b písm. a) a b) se výsledky vlastního výpočtu instituce násobí koeficientem (m c + ) v hodnotě nejméně 3 a koeficientem (ms) v hodnotě nejméně 3.“

Odůvodnění:

ECB doporučuje sladit navrhovanou směrnici s revidovaným rámcem Basilej II pro tržní riziko, který upravuje dva různé násobící koeficienty pro běžný a stresový rizikový potenciál.

Změna č. 5

Příloha II odstavec 3 písm. f)

„Pro účely bodu 10b písm. a) a b) se násobící koeficient (m+) zvyšuje přídavným faktorem v hodnotě mezi 0 a 1 podle tabulky 1, a to v závislosti na počtech překročení limitu prokázaných zpětným testováním instituce u hodnoty rizikového potenciálu podle bodu 10 za posledních 250 obchodních dnů […]. “

„Pro účely bodu 10b písm. a) a b) se násobící koeficienty (m c + ) a (ms ) zvyšují přídavným faktorem v hodnotě mezi 0 a 1 podle tabulky 1, a to v závislosti na počtech překročení limitu prokázaných zpětným testováním instituce u hodnoty rizikového potenciálu podle bodu 10 za posledních 250 obchodních dnů […]. “

Odůvodnění:

Viz odůvodnění ke změně č. 4.


(1)  Tučným písmem je označen text, který ECB navrhuje vložit. Přeškrtnutým písmem je označen text, který ECB navrhuje vypustit.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokud jde o banky přidružené k ústředním institucím, některé položky kapitálu, velkou angažovanost, režimy dohledu a krizové řízení, přijatá Radou dne 15. července 2009 v prvním čtení po dohodě s Evropským parlamentem; k dispozici na internetových stránkách Rady (http://register.consilium.europa.eu).


Top