EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 23. února 2009 k návrhu nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 58/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 23. února 2009

k návrhu nařízení, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 5. ledna 2009 žádost Komise Evropských společenství o stanovisko k návrhu nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pokud jde o minimální standardy pro nakládání se sezónními produkty v rámci harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

ECB obecně vítá navrhované nařízení, které by mělo zvýšit srovnatelnost harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (dále jen „HISC“). V souvislosti s vývojem HISC patří nakládání se sezónními položkami z hlediska harmonizace k nejdéle diskutovaným otázkám. V současné době existují v této oblasti mezi jednotlivými členskými státy podstatné rozdíly, což vede k tomu, že HISC nejsou dostatečně srovnatelné. To následně způsobuje potíže při interpretaci indexů eurozóny v případě některých skupin produktů, a může dokonce vést ke zkreslení v celkovém HISC.

2.   Konkrétní připomínky

2.1

I přes výše uvedené umožňuje navrhované nařízení dvě různé metody nakládání se sezónními produkty, a to buď index s celoročně pevnými váhami nebo index se sezónními váhami na úrovni třídy. Ačkoli navrhované nařízení ukládá určitá omezení co do uplatnění těchto dvou druhů indexů s cílem omezit nesrovnatelnost výsledků mezi jednotlivými státy, provedené simulace ukázaly, že za určitých podmínek vedou tyto dva přístupy ke značně odlišným výsledkům. ECB by proto uvítala přísnější režim, který by umožňoval použití jen jedné z těchto dvou různých metod, aby se dále zvýšila srovnatelnost nakládání se sezónními položkami. Pokud se však nepředpokládá, že by měl výběr jedné z těchto dvou metod podstatný vliv na celkový HISC, a pokud by vypuštění jedné z metod z navrhovaného nařízení mělo za následek výrazné zpoždění jeho přijetí, uvítala by ECB, kdyby nakládání se sezónními produkty bylo omezeno jen na jednu z uvedených metod při budoucích revizích nařízení.

2.2

V případě členských států, jejichž stávající postupy se podstatně liší od minimálních standardů uvedených v článku 4 navrhovaného nařízení, může být dopad na dílčí indexy upravené navrhovaným nařízením značný. To bude mít za následek statistický zlom v indexech, což by mohlo vést ke zkreslení meziročních změn celkového HISC. ECB si uvědomuje, že může být nereálné požadovat, aby členské státy revidovaly dříve zveřejněné HISC zpětně za období od začátku jejich sestavování. Považuje nicméně za obzvlášť důležité, aby údaje HISC byly v průběhu roku, který následuje po provedení navrhovaného nařízení, srovnatelné a konzistentní. Z toho důvodu by uvítala, kdyby členské státy revidovaly své vnitrostátní HISC alespoň za rok, který předchází provedení navrhovaného nařízení.

2.3

Vzhledem k tomu, že podle Smlouvy musí být ECB k navrhovanému nařízení konzultována, měla by být v souladu s článkem 253 Smlouvy doplněna právní východiska navrhovaného nařízení o příslušný odkaz.

2.4

Jelikož Evropský systém centrálních bank používá HISC nejen pro účely uvedené v článku 121 Smlouvy, ale též k plnění svých úkolů v oblasti měnové politiky podle čl. 105 odst. 2 Smlouvy, doporučuje ECB doplnit odůvodnění navrhovaného nařízení.

3.   Pozměňovací návrhy

3.1

Pokud by výše uvedené připomínky vedly ke změnám v navrhovaném nařízení, jsou v příloze obsaženy návrhy příslušných změn.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 23. února 2009.

PREZIDENT ECB

Jean-Claude TRICHET


PŘÍLOHA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB (1)

Změna č. 1

[Navrhované nové právní východisko]

„s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

“s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, a zejména na čl. 4 třetí pododstavec 3 a čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,„

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, a zejména na čl. 4 třetí pododstavec a čl. 5 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,“

Odůvodnění – viz odstavec 2.3 stanoviska

Změna č. 2

[Navrhovaný nový 5. bod odůvodnění]

 

„(5)

HISC je důležitým ukazatelem, který Evropský systém centrálních bank používá pro své analýzy související s rozhodováním o měnové politice podle čl. 105 odst. 2 Smlouvy.“

Odůvodnění – viz odstavec 2.4 stanoviska


(1)  Tučným písmem je označen text, který ECB navrhuje vložit.


Top