Help Print this page 

Document 52008PC0809

Title and reference
Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (přepracování) {SEK(2008) 2930} {SEK(2008) 2931}

/* KOM/2008/0809 konecném znení - COD 2008/0240 */
  • No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2011
Multilingual display
Text

52008PC0809
[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 3.12.2008

KOM(2008) 809 v konečném znění

2008/0240 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

(přepracování)

{SEK(2008) 2930}{SEK(2008) 2931}

⎢ .

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Souvislosti návrhu |

110 | Odůvodnění a cíle návrhu Cílem směrnice 2002/95/ES (směrnice o nebezpečných látkách) je omezit nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních a přispět tak k ochraně lidského zdraví a k využití a zneškodnění odpadních elektrických a elektronických zařízení způsobem šetrným k životnímu prostředí. Přezkum směrnice má dva hlavní důvody: 1. Komise je odhodlána rozvíjet lepší právní prostředí, které bude jednoduché, srozumitelné, účinné a vymahatelné. Právní prostředí, ve kterém podniky fungují, ovlivňuje jejich konkurenceschopnost a jejich schopnost růst a vytvářet pracovní příležitosti. Lepší právní úprava je jedním z důležitých prvků (Lisabonské) strategie EU Partnerství pro růst a zaměstnanost. V oblasti provádění, prosazování a soudržnosti směrnice existuje prostor pro zlepšení. 2. Směrnice o nebezpečných látkách představuje výzvu pro Komisi, aby přezkoumala její opatření zejména s ohledem na začlenění dvou dodatečných kategorií do její působnosti (kategorie 8 a 9: zdravotnické prostředky a monitorovací a kontrolní přístroje) a přizpůsobení seznamu zakázaných látek. Cílem návrhu je jasnější směrnice, jejíž používání bude jednodušší, lepší prosazování na vnitrostátní úrovni, přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku a soudržnost s ostatními právními předpisy Společenství. |

120 | Obecné souvislosti Nejistota týkající se působnosti směrnice, nedostatečná jasnost právních ustanovení a definic, jakož i rozdíly v přístupu členských států k prokazování souladu výrobků a případná duplicita postupů prováděných současně podle jiných právních předpisů EU, jako je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, vedou ke zbytečným administrativním nákladům. Nebude-li směrnice o nebezpečných látkách přezkoumána, nebude možné dosáhnout optimálních přínosů pro životní prostředí, které předpis umožňuje; nejistota výrobců ohledně požadavků na prokazování souladu se směrnicí o nebezpečných látkách a metod jejich prosazování ve 27 členských státech bude přetrvávat a administrativní zátěž zůstane stejná nebo se zvýší. |

130 | Platné předpisy vztahující se na oblast návrhu Aktem vztahujícím se k tomuto návrhu je směrnice o nebezpečných látkách sama. |

140 | Soulad s ostatními politikami a cíli Unie Přezkum směrnice o nebezpečných látkách zlepší její komplementaritu a soudržnost s ostatními příslušnými právními předpisy Společenství, jako jsou předpisy „balíčku opatření k uvádění výrobků na trh“[1] (týkající se definic a prosazování), REACH[2] (týkající se používání látek), směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů[3] (týkající se designu elektrických a elektronických zařízení (EEZ)) a předpisy týkající se nakládání s odpady z EEZ. Cílem je snížit administrativní zátěž a dosáhnout nákladově efektivnějšího používání směrnice o nebezpečných látkách. |

Konzultace zúčastněných stran a posouzení dopadů |

Konzultace zúčastněných stran |

211 | Metody konzultací, hlavní cílová odvětví a obecný profil respondentů Prostřednictvím internetových stránek EUROPA byly zahájeny dvě konzultace zúčastněných stran. První konzultace zúčastněných stran (od 22. března do 22. května 2007) žádala zúčastněné strany o připomínky a informace o případných námětech na přezkum směrnice o nebezpečných látkách. Hlavním smyslem druhé konzultace zúčastněných stran (od 13. prosince 2007 do 13. února 2008) bylo získat zpětnou vazbu a informace k navrhovaným politickým možnostem, které vyplynuly z první konzultace zúčastněných stran. |

212 | Shrnutí odpovědí a způsob, jakým byly vzaty v úvahu Odpovědi na konzultace přišly od širokého spektra zúčastněných stran s velkým geografickým zastoupením a rozsah a kvalita příspěvků se velmi lišily. Při první konzultaci (49 respondentů) se zúčastněné strany z řad průmyslu zaměřily na svou potřebu racionalizovaného a harmonizovaného provádění (zejména s ohledem na rozsah a prokazování souladu) a urychlení mechanismu povolování výjimek. Nevládní organizace volaly po zlepšení přínosů směrnice pro životní prostředí a zdraví. Při druhé konzultaci (62 respondentů) poskytly zúčastněné strany podrobnější a jasnější představu o svých preferencích v případě jednotlivých možností a budoucího zaměření směrnice o nebezpečných látkách obecně. Některé navrhovaly postupné zrušení směrnice o nebezpečných látkách s tím, že by nakládání s nebezpečnými látkami přešlo do působnosti REACH, ale převážná většina zúčastněných stran tento názor nesdílela. Celkově poskytly zúčastněné strany nápady, jak ujasnit koncepce a snížit nejistotu. |

213 | Výsledky konzultací jsou k dispozici na internetové stránce http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Sběr a využití výsledků odborných konzultací |

221 | Příslušné vědecké/odborné oblasti V roce 2006 byla provedena studie ohledně možnosti začlenění zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů[4], jak požaduje článek 6 směrnice o nebezpečných látkách. Další studie, která zkoumala potřebu a proveditelnost regulace dalších nebezpečných látek v rámci směrnice o nebezpečných látkách, jak požaduje čl. 4 odst. 3 a článek 6 směrnice o nebezpečných látkách, byla dokončena v červnu 2008. Smlouva o pomoci útvarům Komise s technickými aspekty posouzení dopadů byla dokončena v červenci 2008. Studie zaměřená na aspekty inovace a hospodářské soutěže související s přezkumem směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a směrnice o nebezpečných látkách byla dokončena v dubnu 2008[5]. Jedinou látkou, u níž aktuální vědecké poznání ospravedlňuje případné zrušení zákazu, je polybromovaný difenylether (DekaBDE). Použití DekaBDE v EEZ bylo směrnicí o nebezpečných látkách omezeno od roku 2002. V roce 2005 byla rozhodnutím Komise 2005/717/ES[6] povolena pro použití DekaBDE výjimka. Evropský soudní dvůr dne 1. dubna 2008 rozhodnutí o povolení této výjimky zrušil, její účinky však zachoval do dne 30. června 2008 včetně[7]. Ode dne 1. července 2008 opět platí původní omezení používání DekaBDE v EEZ. V tomto návrhu je DekaBDE do seznamu zakázaných látek začleněn (příloha V). Přetrvává nejistota týkající se jeho toxicity a rozkladu na jiné zakázané látky (debrominace na látky PBT/ vPvB). Posouzením rizik se dospělo k závěru, že není třeba zavádět opatření ke snížení rizik kromě těch, která se již uplatňují s ohledem na rizika pro spotřebitele a lidské zdraví (fyzikálně-chemické vlastnosti), rizika pro ovzduší a rizika pro mikroorganismy v čistících stanicích odpadních vod, a že pro přiměřené charakterizování obav týkajících se perzistentních, bioakumulativních a toxických vlastností látky je třeba získat další informace a uskutečnit zkoušky s ohledem na rizika pro zaměstnance, osoby exponované prostřednictvím životního prostředí a rizika pro vodní a suchozemský ekosystém[8]. Nařízení Komise č. 565/2006 požadovalo, aby byly provedeny další studie k posouzení rizik, včetně programů vývojové neurotoxicity, biologického monitorování člověka a monitorování životního prostředí[9]. Rizika působená používáním DekaBDE v EEZ se zhoršují vzhledem k nedávným zjištěním[10] ohledně neregulovaného ukládání odpadů v EU, a zejména nezákonného obchodu s odpadními EEZ se zeměmi s nedostatečnými podmínkami pro nakládání s odpady. Uživatelské výrobní odvětví může požádat o dočasné výjimky ze zákazu na základě kritérií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. b) tohoto návrhu. V souladu s tím, co předpokládá 7. bod odůvodnění tohoto návrhu, bude stávající omezení používání pravidelně přezkoumáváno a v případě potřeby přizpůsobeno tak, aby zohlednilo nové technické a vědecké poznatky. |

222 | Použitá metodika Metodika použitá v případě výše uvedených studií zahrnovala průzkumy, hledání informací v literatuře, rozhovory s průmyslem a donucovacími orgány členských států a se zástupci průmyslu. Dále se konaly technické workshopy se zúčastněnými stranami. |

223 | Hlavní konzultované organizace/odborníci Průmyslová sdružení a jednotlivé společnosti, nevládní organizace a členské státy. |

2249 | Shrnutí obdržených a použitých stanovisek |

225 | Ústředním motivem obdržených a použitých stanovisek je harmonizace požadavků, vyjasnění a zjednodušení směrnice, zlepšení mechanismu udělování výjimek a začlenění zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů do působnosti směrnice. |

226 | Prostředky zveřejnění odborných stanovisek Zveřejnění závěrečných zpráv na internetových stránkách EUROPA. |

230 | Posouzení dopadů Byly zváženy tyto možnosti: nerealizovat žádné upřesnění ani rozšíření působnosti ani definic; zrušit celou směrnici; vyjmout látku (DekaBDE) ze zákazu a rozšířit seznam zakázaných látek. Tyto možnosti byly zavrženy, buď protože posouzení dopadu ukázalo, že by nevedly z hlediska přezkumu směrnice k optimálním přínosům, nebo protože případné náklady převážily nad přínosy. Doporučuje se přijmout nová ustanovení týkající se vyjasnění a prosazování, propojit ustanovení směrnice s ostatními právními předpisy Společenství, jako je REACH, kdykoli to bude možné, přijmout mechanismus udělování výjimek a začlenit do směrnice dvě nové kategorie zařízení. Očekává se přínos pro životní prostředí (snížení množství nebezpečných látek uvolňovaných do životního prostředí ze zdravotnických prostředků a kontrolních a monitorovacích přístrojů, snížení počtu výrobků na trhu, které nejsou v souladu s právními předpisy) a pro hospodářství (snížení administrativní zátěže, zabránění duplicitě postupů a zvýšení právní jistoty). |

231 | Návrh byl podroben posouzení dopadů uvedenému v legislativním a pracovním programu Komise. |

Právní stránka návrhu |

305 | Shrnutí navrhovaných opatření Je třeba uvést, že základní cíle a mechanismy této směrnice se nezměnily. Konečným cílem je vyloučení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; tam, kde to dočasně není možné, se povolují výjimky. Nenavrhuje se zákaz žádné nové látky. Hlavní navrhované změny jsou: Článek 2 (působnost): Byly doplněny dvě nové přílohy popisující oblast působnosti směrnice, první popisuje široké kategorie výrobků a druhá, kterou může Komise měnit, uvádí závazné seznamy výrobků v rámci každé kategorie. Harmonizovaná oblast působnosti zlepší provádění směrnice a sníží administrativní zátěž. V zájmu přínosu pro životní prostředí a zdraví plynoucího ze snížení používání nebezpečných látek ve zdravotnických prostředcích a kontrolních a monitorovacích přístrojích byla tato zařízení začleněna do působnosti směrnice, začlenění však bude postupné, aby se zabránilo nepříznivým sociálním a hospodářským dopadům. Článek 3 (definice): Definice týkající se hospodářských subjektů byly propojeny s balíčkem opatření k „uvádění výrobků na trh“ a byly doplněny nové definice, např. pro „zdravotnické prostředky“ a „homogenní materiál“. Harmonizované definice, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství, zlepší právní jasnost a sníží administrativní náklady. Článek 4 (zákaz látek): Byly stanoveny maximální hodnoty koncentrací pro zakázané látky (zahrnutí rozhodnutí Komise do směrnice) a povolení k používání náhradních dílů, které nejsou v souladu se směrnicí, se rozšiřuje na zařízení využívající výjimky v době, kdy byla uvedena na trh, aby se zabránilo předčasnému stažení takových zařízení z používání; byla doplněna nová příloha uvádějící výjimky specifické pro nové kategorie výrobků (zdravotnické prostředky a kontrolní a monitorovací přístroje) pro případy, kdy náhrada není v současné době proveditelná; byl doplněn mechanismus pro zákaz nových lýtek v souladu s metodikou REACH, aby se zajistila soudržnost a maximalizovaly synergie práce prováděné podle právních předpisů týkajících se chemických látek. Podrobná pravidla tohoto procesu budou vytvořena postupem projednávání ve výborech. Při přípravě těchto podrobných pravidel bude klást Komise důraz na využívání odborných znalostí poskytnutých Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA). Komise vyzve ECHA, aby příslušné látky posuzovala přednostně. Článek 5 (mechanismus povolování výjimek): V souladu s REACH byla stanovena maximální lhůta platnosti výjimek v délce 4 let s cílem podpořit snahy o náhradu, zajistit právní bezpečnost a přesunout důkazní břemeno na žadatele. Pro povolování výjimek byla zavedena nová kritéria, jako je dostupnost a spolehlivost, která berou v úvahu širší sociální a hospodářské-ekonomické aspekty; Komise byla pověřena vypracováním podrobných pravidel pro žadatele žádající o povolení výjimky, která jim usnadní práci a urychlí kontrolní proces. Články 6–8 jsou nové a zavádějí požadavky na posuzování shody a mechanismy dozoru nad trhem v souladu s balíčkem opatření k „uvádění výrobků na trh“. Snížení počtu nevyhovujících výrobků prostřednictvím posíleného a harmonizovaného dozoru nad trhem je nákladově efektivním způsobem ke zvýšení přínosu této směrnice pro životní prostředí; harmonizované požadavky na posuzování shody zvýší právní jistotu a sníží administrativní náklady členských států i výrobců. |

310 | Právní základ Článek 95 Smlouvy |

320 | Zásada subsidiarity Zásada subsidiarity se použije, nespadá-li návrh do výlučné pravomoci Společenství. |

Členské státy nemohou dostatečným způsobem dosáhnout cílů návrhu z následujících důvodů: |

321 | Dopad elektrických a elektronických zařízení na životní prostředí a jejich volný pohyb na vnitřním trhu představují pravomoci sdílené Společenstvím a členskými státy. |

323 | V důsledku samostatné iniciativy členských států by mohla dojít ke snížené ochraně životního prostředí a problémům na vnitřním trhu. |

Cílů návrhu bude lépe dosaženo prostřednictvím opatření na úrovni Společenství z těchto důvodů: |

324 | Díky nadnárodní povaze je vhodné regulovat problémy na úrovni Společenství; harmonizace požadavků kladených na výrobce a orgány v celém Společenství zvýší efektivnost nákladů a podpoří zjednodušení. |

325 | Potřebu pokročilejší harmonizace požadavků směrnice o nebezpečných látkách lze řešit pouze prostřednictvím přepracování směrnice; zjednodušení právních předpisů EU lze provést pouze na úrovni Společenství. |

326 | Nejednotné vnitrostátní administrativní požadavky týkající se směrnice o nebezpečných látkách by zvyšovaly náklady výrobců na uvádění výrobků do souladu se směrnicí. |

327 | Přepracování je nedílnou součástí vývoje lepšího právního prostředí na úrovni Společenství. |

Návrh je proto v souladu se zásadou subsidiarity. |

Zásada proporcionality Návrh je v souladu se zásadou proporcionality z těchto důvodů: |

331 | Navrhovaným opatřením je přepracování stávající směrnice v bodech označených Radou a Evropským parlamentem. Je rovněž v souladu se snahami o zjednodušení a zvýšení soudržnosti a synergií s ostatními právními předpisy Společenství týkajícími se stejných výrobků. |

332 | Vyjasnění oblasti působnosti a definic, zavedení harmonizovaných ustanovení týkajících se prosazování a zlepšení mechanismu pro povolování výjimek z omezení zvýší právní jistotu a sníží administrativní zátěž. |

Volba nástrojů |

341 | Navrhované nástroje: směrnice |

342 | Jiné prostředky by nebyly přiměřené z těchto důvodů: Navrhovaným opatřením je přepracování stávající směrnice; zahrnuje dle potřeby prvky dokumentů s pokyny, jejichž harmonizační účinek se považuje za nedostatečný. Pouhé samoregulační činnosti by pro dosažení politických cílů nebyly dostatečné; možnost zrušení směrnice byla při posouzení dopadů přezkoumána a zavržena. |

Rozpočtové důsledky |

409 | Návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet Společenství. |

Další informace |

510 | Zjednodušení |

511 | Návrh na přepracování přináší zjednodušení právního předpisu: zjednodušení administrativních postupů veřejných orgánů (EU i vnitrostátních); zjednodušení administrativních postupů soukromých subjektů. |

512 | Vyjasňuje definice a oblast působnosti; harmonizuje posuzování shody výrobků a činnosti dozoru nad trhem; upravuje a zlepšuje účinnost mechanismu povolování výjimek v závislosti na technickém a vědeckém pokroku. |

513 | Strukturovaná koordinace orgánů a činností dozoru nad trhem (včetně výměny informací), vyjasnění oblasti působnosti a definic a racionalizace mechanismu povolování výjimek usnadní práci orgánů při provádění a prosazování směrnice. |

514 | Vyjasnění oblasti působnosti a definic usnadní rozhodování o tom, zda výrobek spadá do působnosti směrnice a jaká opatření je třeba přijmout pro dosažení souladu; harmonizace postupů posuzování shody poskytne výrobcům právní jistotu z hlediska toho, co musí předložit orgánům Společenství jako důkaz souladu. |

515 | Návrh je součástí klouzavého programu Komise na aktualizaci a zjednodušení acquis communautaire a jejího pracovního a legislativního programu pod značkou 2008/ENV/001. |

520 | Přepracování stávajících právních předpisů Přijetí návrhu povede k přepracování stávajících právních předpisů, jmenovitě směrnice 2002/95/ES. Vzhledem k tomu, že se příloha V směrnice o nebezpečných látkách, která uvádí seznam výjimek pro látky zakázané podle čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice, musí pravidelně aktualizovat v souladu s technickým a vědeckým pokrokem, a to postupem projednávání ve výborech, není tato příloha součástí tohoto návrhu. |

Přezkum/revize/ustanovení o skončení platnosti |

531 | Návrh neobsahuje žádná ustanovení o přezkumu. Vzhledem k výsledkům přezkumu provedeného podle čl. 138 odst. 6 nařízení (ES) č. 1907/2006 však bude Komise pozorně sledovat potřebu revize. |

550 | Srovnávací tabulka Členské státy se vyzývají, aby sdělily Komisi znění vnitrostátních ustanovení, jimiž se směrnice provádí do vnitrostátního práva, spolu s tabulkou znázorňující srovnání mezi těmito ustanoveními a směrnicí. |

560 | Evropský hospodářský prostor Navrhovaný akt se týká záležitosti EHP, a proto by měl být rozšířen i na Evropský hospodářský prostor. |

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

2008/0240 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

(přepracování) (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[11],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru[12],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů[13],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 8. listopadu 2002[14],

vzhledem k těmto důvodům:

ò nový

1. Ve směrnici Komise 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních by mělo být provedeno několik podstatných změn[15]. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedená směrnice měla být přepracována.

ê 2002/95/ES

(21) Rozdíly mezi právními nebo správními opatřeními přijatými členskými státy, pokud jde o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, by mohly vytvářet překážky obchodu a narušovat hospodářskou soutěž ve Společenství, a mohly by tím přímo ovlivňovat vytváření a fungování vnitřního trhu. Proto se jeví nutné sblížit právní předpisy členských států v této oblasti a přispět k ochraně lidského zdraví a k environmentálně šetrnému využití a zneškodnění odpadních elektrických a elektronických zařízení.

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

ð nový

(3)(2) Na svém zasedání v Nice ve dnech 7., 8. a 9. prosince 2000 ð Směrnice 2002/95/ES stanoví, že Komise přezkoumá ustanovení uvedené směrnice, zejména aby do její působnosti zahrnula zařízení, která spadají do určitých kategorií, a aby přezkoumala nutnost přizpůsobení seznamu látek na základě vědeckých poznatků a při zohlednění zásady předběžné opatrnosti, jak bylo schváleno ï schválila Evropská rada usnesením Rady ze dne 4. prosince 2000 o zásadě předběžné opatrnosti.

(3) Sdělení Komise ze dne 30. července 1996 o přezkoumání strategie pro nakládání s odpady ve Společenství zdůrazňuje potřebu snížit obsah nebezpečných látek v odpadech a upozorňuje, že předpisy na úrovni Společenství, které by omezovaly výskyt těchto látek ve výrobcích a ve výrobních procesech, by k tomu mohly přispět.

(4) Usnesení Rady ze dne 25. ledna 1988 o Akčním programu Společenství pro boj proti znečištění životního prostředí kadmiem[16] vyzývá Komisi k neprodlenému vypracování zvláštních opatření pro takový program. Rovněž má být chráněno lidské zdraví, a proto by měla být zavedena celková strategie, která zejména omezí používání kadmia a bude stimulovat výzkum náhrad. Uvedené usnesení zdůrazňuje, že používání kadmia by mělo být omezeno jen na případy, kdy vhodné a bezpečné náhrady neexistují.

(4)(5) Dostupné důkazy svědčí o tom, že opatření týkající se sběru, zpracování, recyklace a zneškodnění odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních[17], jsou nezbytná ke zmírnění problémů v nakládání s odpady spojenými s dotyčnými těžkými kovy a s dotyčnými retardéry hoření. Navzdory těmto opatřením se však bude i nadále při současných postupech zneškodňování objevovat významný podíl OEEZ. I kdyby byla OEEZ sbírána odděleně a byla předávána k recyklaci, jejich obsah rtuti, kadmia, olova, šestimocného chrómu, PBB a PBDE by pravděpodobně nadále představoval riziko pro zdraví a životní prostředí.

(5)(6) Při zohlednění technické a ekonomické proveditelnosti ð i pro malé a střední podniky ï je nejúčinnějším způsobem, jakým lze zajistit významné snížení rizik pro zdraví a životní prostředí spojených s těmito látkami potřebné k dosažení zvolené úrovně ochrany ve Společenství, náhrada těchto látek v elektrických a elektronických zařízeních bezpečnými nebo bezpečnějšími materiály. Je pravděpodobné, že omezení používání těchto látek zvýší možnosti a ekonomickou prospěšnost recyklace OEEZ a sníží negativní zdravotní dopady na pracovníky v recyklačních zařízeních.

(6)(7) Látky v oblasti působnosti této směrnice jsou vědecky dobře prozkoumány a zhodnoceny a byly předmětem různých opatření jak na úrovni Společenství, tak na vnitrostátní úrovni.

(7)(8) Opatření této směrnice zohledňují stávající mezinárodní pokyny a doporučení a jsou založena na posouzení dostupných vědeckých a technických znalostí. Tato opatření jsou nutná k dosažení zvolené úrovně ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to s ohledem na rizika, která by pravděpodobně ve Společenství vznikla v důsledku neexistence těchto opatření. Tato opatření by měla být pravidelně přezkoumávána a v případě nutnosti přizpůsobena tak, aby byly vzaty v úvahu dostupné technické a vědecké informace.

ò nový

(8) Tato směrnice doplňuje obecné právní předpisy Společenství týkající se nakládání s odpady, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/[…]/ES o odpadech.

(9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů[18] umožňuje schválení specifických požadavků na ekodesign energetických spotřebičů, které lze rovněž zahrnout do působnosti této směrnice. Směrnicí 2005/32/ES a prováděcími opatřeními přijatými podle ní nejsou dotčeny právní předpisy Společenství týkající se nakládání s odpady.

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

ð nový

(10)(9) Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství o požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost a také zvláštní právní předpisy Společenství týkající se nakládání s odpady, zejména √ směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech Õ směrnice 91/157/EHS ze dne 18. března 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky obsahujících určité nebezpečné látky[19] ð a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách[20]. ï

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

ð nový

(11)(10)Je třeba vzít v úvahu technický vývoj elektrických a elektronických zařízení bez těžkých kovů, PBB a PBDE.

(12) Jakmile budou dostupné vědecké údaje, měl by být při zohlednění zásady předběžné opatrnosti prozkoumán zákaz dalších nebezpečných látek a jejich nahrazení náhradami šetrnějšími k životnímu prostředí, které by zajistily přinejmenším stejnou úroveň ochrany spotřebitelů ð , a přitom by se mělo dbát na soudržnost s dalšími právními předpisy Společenství, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek[21]. Je nutno zohlednit zejména možný dopad na malé a střední podniky. ï

(13)(11) Měly by být povoleny výjimky z požadavků na náhradu, jestliže není náhrada z vědeckého nebo technického hlediska možná ð – se zvláštním zřetelem na situaci malých a středních podniků – ï nebo jestliže negativní dopady na životní prostředí, nebo zdraví, nebo sociální a hospodářské dopady způsobené touto náhradou pravděpodobně převáží její přínosy pro člověka a pro zdraví, životní prostředí ð a sociální a hospodářské přínosy nebo jestliže není zajištěna dostupnost a spolehlivost náhrady. ï Náhrada nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních by také měla být provedena způsobem, který je slučitelný se zdravím a bezpečností uživatelů elektrických a elektronických zařízení. ð K uvedení zdravotnických prostředků na trh je třeba postupu posuzování shody podle směrnic 93/42/ES a 98/79/ES, což by mohlo vyžadovat zapojení oznámených subjektů určených příslušnými orgány členských států. Pokud oznámený subjekt potvrdí, že bezpečnost případné náhradní látky k zamýšlenému použití ve zdravotnických prostředcích nebo zdravotnických prostředcích in vitro není prokázána, bude to považováno za jednoznačný nepříznivý sociální a hospodářský dopad, dopad na zdraví a bezpečnost spotřebitelů. ï (EEZ). ð Mělo by být možné požádat o výjimky pro zařízení, která mají být zahrnuta do působnosti této směrnice, od data jejího vstupu v platnost, i kdyby to bylo před zahrnutím daného zařízení do působnosti směrnice. ï

ò nový

(14) Rozsah výjimek ze zákazu by se měl pro některé zvláštní materiály nebo součásti omezit za účelem dosažení postupného odstraňování nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních vzhledem k tomu, že bude třeba se používání těchto látek v uvedených zařízeních vyhnout.

ê 2002/95/ES

(15)(12) Pokud mají být opětovné použití, renovace a prodloužení životnosti prospěšné, je nutné, aby byly dostupné náhradní díly.

ò nový

(16) Postupy posuzování shody elektrických a elektronických zařízení, na která se tato směrnice vztahuje, by měly být v souladu s příslušnými právními předpisy Společenství, a zejména s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS[22]. Harmonizace postupů posuzování shody by měla dát výrobcům právní jistotu z hlediska toho, co musí předložit orgánům Společenství jako důkaz shody.

(17) Označení shody platné pro výrobky na úrovni Společenství – označení CE – by se mělo používat i pro elektrická a elektronická zařízení, na které se vztahuje tato směrnice.

(18) Mechanismy dozoru nad trhem stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93[23], by zajistili ochranné mechanismy pro kontrolu shody s touto směrnicí.

ò nový

(13) Přizpůsobení výjimek z požadavků týkajících se postupného vyloučení a zákazu nebezpečných látek vědeckému a technickému pokroku by mělo být uskutečněno Komisí podle postupu výboru.

ê 2002/95/ES

(19)(14) Opatření nutná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi[24].

ò nový

(20) Komise by zejména měla být zmocněna přizpůsobit přílohy II, III, IV, V a VI technickému a vědeckému pokroku a přijmout další nezbytná prováděcí opatření. Vzhledem k tomu, že tato opatření mají obecnou působnost a mají za účel změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/95/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou, stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(21) Povinnost provést tuto směrnici do vnitrostátního práva by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání s předchozí směrnicí představují podstatnou změnu. Povinnost provést do vnitrostátního práva nezměněná ustanovení totiž vyplývá z předchozí směrnice.

(22) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v příloze VIII části B ve vnitrostátním právu.

(23) Jelikož cílů opatření, která je třeba podniknout, konkrétně stanovit omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, nelze dostatečně dosáhnout na úrovni členských států, a lze jich proto lépe dosáhnout na úrovni Společenství, a to z důvodu rozsahu problémů a jejich dopadů na jiné právní předpisy Společenství v oblasti využití a zneškodnění odpadů a na oblasti společného zájmu, např. ochrany lidského zdraví, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné,

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

ð nový

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

√ Předmět Õ Cíle

Účelem této směrnice je sblížit právní předpisy členských států o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a

ð Tato směrnice stanoví pravidla omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních s cílem ï přispět k ochraně lidského zdraví a k environmentálně šetrnému využití a zneškodnění odpadních elektrických a elektronických zařízení.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Aniž je dotčen článek 6, Ttato směrnice se použije pro elektrická a elektronická zařízení spadající do kategorií 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 10 uvedených v příloze IA ð , jak je uvedeno v příloze II ï směrnice 2002/96/ES (OEEZ) a pro elektrické žárovky a svítidla v domácnostech.

ê 2002/95/ES

ð nový

2. Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčeny ð požadavky ï právních předpisůy Společenství týkajících se požadavků na ochranyu zdraví a bezpečnosti, ð chemických látek, zejména nařízení (ES) č. 1907/2006, ï a zvláštních právních předpisůy Společenství týkajících se nakládání s odpady.

3. Tato směrnice se nepoužije pro: náhradní díly pro opravy nebo pro opětovné použití elektrických a elektronických zařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006.

2. ð zařízení nezbytná pro ochranu podstatných bezpečnostních zájmů členských států, zbraně, střelivo a válečný materiál určený výlučně k vojenským účelům; ï

3. ð zařízení zvláště navržená jako část jiného typu zařízení, která nespadají do oblasti působnosti této směrnice a která mohou fungovat pouze jako část daných zařízení; ï

4. ð zařízení, která nejsou určena k uvedení na trh jako samostatný funkční nebo obchodní celek. ï

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice platí následující definice:

a) „elektrickým a elektronickým zařízením“, ð dále jen ï nabo „EEZ“, se rozumí zařízení, jehož správná funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli, a zařízení k výrobě, přenosu a měření tohoto proudu a pole, které spadá do kategorií uvedených v příloze IA směrnice 2002/96/ES (OEEZ) a je určeno pro použití s napětím nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud;

b) „výrobcem“ se rozumí jakákoli osoba, která, bez ohledu na způsob prodeje, včetně komunikačních prostředků na dálku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku[25]:

i) vyrábí a prodává pod svou vlastní značkou elektrická a elektronická zařízení;

ii) dále prodává pod svou vlastní značkou elektrická a elektronická zařízení vyrobená jinými dodavateli; prodejce přitom není považován za výrobce, jestliže se značka výrobce objevuje na zařízení, jak je uvedeno v pododstavci i), nebo

iii) dováží nebo vyváží elektrická a elektronická zařízení na profesionální bázi do členského státu.

Ten, kdo zajišťuje výlučně financování na základě jakékoli finanční dohody, se nepovažuje za výrobce, pokud nepůsobí zároveň jako výrobce ve smyslu pododstavců i) až iii).

ò nový

b) „výrobcem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí EEZ nebo která si nechala EEZ navrhnout nebo vyrobit pod svým vlastním jménem nebo obchodní značkou;

c) „distributorem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, kromě výrobce či dovozce, která EEZ dodává na trh;

d) „dovozcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, jež uvede EEZ ze třetí země na trh Společenství;

e) „dodáváním na trh“ se rozumí dodání EEZ k distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Společenství v průběhu obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo zdarma;

f) „uvedením na trh“ se rozumí první dodání EEZ na trh Společenství;

g) „harmonizovanou normou“ se rozumí norma přijatá jedním z evropských normalizačních orgánů uvedených v příloze I směrnice 98/34/ES na základě žádosti podané Komisí v souladu s článkem 6 uvedené směrnice;

h) „zplnomocněným zástupcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, která byla písemně zplnomocněna výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů;

i) „označením CE“ se rozumí označení, kterým výrobce vyjadřuje, že výrobek je v souladu s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Společenství, které upravují jeho připojování;

j) „posouzením shody“ se rozumí postup prokazující, že byly splněny požadavky této směrnice týkající se EEZ;

k) „dozorem nad trhem“ se rozumí činnosti a opatření orgánů veřejné správy, které mají zajistit, že EEZ jsou v souladu s požadavky stanovenými touto směrnicí a že neohrožují zdraví, bezpečnost ani jiné oblasti ochrany veřejného zájmu;

l) „homogenním materiálem“ se rozumí materiál jednotného složení, který nelze mechanicky rozložit na jiné materiály, což v zásadě znamená, že materiál nelze rozložit mechanickou činností, jako je šroubování, řezání, drcení, mletí a broušení;

m) „zdravotnickým prostředkem“ se rozumí zdravotnický prostředek ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 93/42/ES;

n) „diagnostickým zdravotnickým prostředkem in vitro“ se rozumí diagnostický zdravotnický prostředek in vitro ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice 98/79/ES;

o) „aktivním implantabilním zdravotnickým prostředkem“ se rozumí aktivní implantabilní zdravotnický prostředek ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. c) směrnice 90/385/EHS;

p) „průmyslovými monitorovacími a kontrolními přístroji“ se rozumí monitorovací a kontrolní přístroje určené výlučně k průmyslovému nebo profesionálnímu použití.

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

ð nový

Článek 4

Prevence

1. Členské státy zajistí, že od 1. července 2006 nebudou nová elektrická a elektronická zařízení √ EEZ Õ uváděná na trh ð včetně náhradních dílů pro opravy nebo pro opětovné použití nebudou obsahovat látky uvedené v příloze IV ï olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE). Vnitrostátní opatření, která omezují nebo zakazují používání těchto látek v elektrických a elektronických zařízeních, jež byla přijata v souladu s právními předpisy Společenství před přijetím této směrnice, mohou být zachována do 1. července 2006.

ê 2002/95/ES, příloha, bod 29

ð nový

2. Pro účely čl. 5 odst. 1 písm. a) ð této směrnice ï se pro olovo, rtuť, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE) ð homogenní materiály uvedené v příloze IV toleruje ï maximální hodnota hmotnostní koncentrace ve výši 0,1 % v homogenních materiálech a pro kadmium ve výši 0,01 % hmotnosti v homogenních materiálech.

ò nový

3. Odstavec 1 se použije na zdravotnické prostředky a na monitorovací a kontrolní přístroje uvedené na trh po 1. lednu 2014, zdravotnické prostředky in vitro uvedené na trh po 1. lednu 2016 a na průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje uvedené na trh po 1. lednu 2017.

4. Odstavec 1 se nepoužije na náhradní díly pro opravy nebo pro opětovné použití u:

a) EEZ uvedených na trh před 1. červencem 2006,

b) zdravotnických prostředků uvedených na trh před 1. lednem 2014,

c) diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 1. lednem 2016,

d) monitorovacích a kontrolních přístrojů uvedených na trh před 1. lednem 2014,

e) průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů uvedených na trh před 1. lednem 2017,

f) EEZ, která využívají výjimku a byla uvedena na trh před jejím vypršením.

5. Odstavec 1 se nepoužije na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky. Komise do roku 2020 přezkoumá vynětí aktivních implantabilních zdravotnických prostředků za účelem jejich začlenění.

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

ð nový

26. Odstavec 1 se nepoužije pro použití uvedená v přílohách příloze II ð V a VI ï.

3. Jakmile budou dostupné vědecké údaje, Evropský parlament a Rada na základě návrhu Komise v souladu se zásadami politiky chemických látek, jak je uvedeno v Šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí, rozhodne o zákazu dalších nebezpečných látek a jejich nahrazení náhradami šetrnějšími k životnímu prostředí, které zajistí přinejmenším stejnou úroveň ochrany spotřebitelů.

ò nový

7. V případech, kdy z použití látek, a zejména látek uvedených v příloze III, vyplyne nepřijatelné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí, které vyžaduje kroky na úrovni Společenství, bude seznam zakázaných látek v příloze IV přezkoumán metodou založenou na postupu stanoveném v článcích 69 až 72 nařízení (ES) č. 1907/2006. Uvedená opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice, se přijmou regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 odst. 2.

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

ð nový

Článek 5

Přizpůsobování √ příloh Õ vědeckému a technickému pokroku

ê 2008/35/ES čl. 1 odst. 1 písm. a) (přizpůsobený)

ð nový

ð 1. Za účelem přizpůsobení příloh vědeckému a technickému pokroku Komise přijme tato opatření: ï

1. a) veškeré √ nezbytné Õ změny, které jsou nutné k přizpůsobení přílohy ð II. ï vědeckému a technickému pokroku pro tyto účely:.

a) v případě nutnosti stanovení maximálních hodnot koncentrací ve zvláštních materiálech a v součástech elektrických a elektronických zařízení, v nichž je přítomnost látek uvedených v čl. 4 odst. 1 tolerována;

b) vyjmutí ð zahrnutí ï materiálů a součástí elektrických a elektronických zařízení √ EEZ Õ z ustanovení čl. 4 odst. 1 ð do příloh V a VI, je-li splněna jedna z následujících podmínek: ï

- jejich eliminace nebo náhrada pomocí změn návrhu nebo materiálů a součástí, které nevyžadují materiály a látky uvedené v čl. 4 odst. 1, √ vědecky nebo technicky Õ neproveditelná;

- ðdostupnost a spolehlivost náhrady není zajištěna, ï

- negativní dopady na životní prostředí, zdraví, bezpečnost spotřebitelů nebo ð sociální a hospodářské dopady ï způsobené náhradou pravděpodobně převáží nad jejímijejí přínosy pro životní prostředí, zdraví, bezpečnost spotřebitelů ð a/nebo sociálními a hospodářskými ï přínosy;

c) přezkoumání každé z výjimek z přílohy alespoň každé čtyři roky nebo čtyři roky po zařazení položky do seznamu, s cílem zvážit při vyjmutí materiálů a součástí elektrických a elektronických zařízení z přílohy, zda jejich eliminace nebo náhrada pomocí změn návrhu nebo materiálů a součástí, které nevyžadují materiály a látky uvedené v čl. 4 odst. 1, jsou technicky nebo vědecky možné, za předpokladu, že jejich negativní dopady na životní prostředí, zdraví a/nebo bezpečnost spotřebitelů způsobené náhradou nepřeváží jejich možné přínosy pro životní prostředí, zdraví a/nebo bezpečnost spotřebitelů.

ê 2008/35/ES čl. 1 odst. 1 písm. b)

Opatření uvedená v prvním pododstavci písm. a), b) a c), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 2.

ò nový

c) vyjmutí materiálů a součástí EEZ z příloh V a VI v případech, kdy podmínky stanovené v bodu b) již nejsou splněny.

Uvedená opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice, se přijmou regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 odst. 2.

2. Doba platnosti opatření přijatých v souladu s odst. 1 písm. b) je nejdéle čtyři roky a může být obnovena. Komise včas rozhodne o každé žádosti o obnovení předložené nejpozději 18 měsíců před vypršením výjimky.

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

ð nový

32. Před provedením změn přílohy ð příloh ï podle odstavce 1 Komise mimo jiné vede konzultace s výrobci elektrických a elektronických zařízení, provozovateli recyklace a zpracovateli, organizacemi zaměřenými na ochranu životního prostředí a sdruženími zaměstnanců a spotřebitelů. Připomínky musí být postoupeny výboru uvedenému v čl. 7 odst. 1. Komise vezme v úvahu informace, které obdrží.

ð 4. Pokud jsou materiály nebo součásti zahrnuty do příloh V a VI této směrnice na základě čl. 5 odst. 1 bodu b) této směrnice, uvedená použití lze rovněž považovat za osvobozená od požadavků povolení stanovených v čl. 58 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006. ï

ò nový

Článek 6 Prováděcí opatření

Komise přijme podrobná pravidla pro:

- žádosti o vynětí včetně formátu a druhu informací, které je třeba při podání těchto žádostí předložit, včetně analýzy alternativ, a pokud jsou k dispozici vhodné alternativy, včetně plánů náhrady podle nařízení (ES) č. 1907/2006;

- soulad s maximálními hodnotami koncentrací uvedenými v čl. 4 odst. 2;

- provádění čl. 5 odst. 2 vzhledem k potřebě právní jistoty pro hospodářské subjekty do doby, než Komise přijme rozhodnutí o obnovení výjimek.

Uvedená opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků této směrnice, se přijmou regulativním postupem s kontrolou uvedeným v čl. 18 odst. 2.

ê 2002/95/ES

Článek 6

Přezkum

Nejpozději do 13. února 2005 Komise přezkoumá opatření stanovená touto směrnicí, aby mohly být v případě potřeby vzaty v úvahu nové vědecké poznatky.

Komise k tomuto datu předloží zejména návrhy na zahrnutí zařízení spadajících do kategorií 8 a 9 uvedených v příloze IA směrnice 2002/96/ES (OEEZ) do oblasti působnosti této směrnice.

Komise musí také zkoumat nutnost přizpůsobení seznamu látek uvedených v čl. 4 odst. 1 na základě vědeckých poznatků a při zohlednění zásady předběžné opatrnosti a v případě potřeby předložit Evropskému parlamentu a Radě návrhy na tato přizpůsobení.

Zvláštní pozornost musí být během přezkoumání věnována dopadu dalších nebezpečných látek používaných v elektrických a elektronických zařízeních na životní prostředí a lidské zdraví. Komise přezkoumá proveditelnost náhrady těchto látek a materiálů a v případě potřeby předloží Evropskému parlamentu a Radě návrhy s cílem rozšířit oblast působnosti článku 4.

ò nový

Článek 7

Povinnosti výrobců

1. Při uvádění výrobků na trh výrobci zajistí, aby tyto výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky stanovenými v článku 4.

2. Výrobci vyhotoví požadovanou technickou dokumentaci a provedou nebo nechají provést interní kontrolu výroby stanovenou v modulu A přílohy II rozhodnutí č. 768/2008/ES.

Byl-li soulad EEZ s platnými požadavky uvedeným postupem prokázán, vypracují výrobci prohlášení ES o shodě a připojí označení CE.

3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a ES prohlášení o shodě po dobu deseti let po uvedení EEZ na trh.

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy, díky kterým sériová výroba zůstane v souladu s požadavky. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám konstrukce nebo parametrů výrobku a změnám harmonizovaných norem nebo technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda EEZ.

5. Výrobci ve všech případech, kdy je to považováno za vhodné vzhledem k rizikům, která výrobek představuje pro ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, provádějí zkoušky vzorků EEZ uváděných na trh, provádějí šetření a případně vedou knihy stížností, nevyhovujících EEZ a jejich stažení z oběhu a průběžně o těchto kontrolách informují distributory.

6. Výrobci zaručí, že je na jejich EEZ uveden typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to rozměr nebo povaha EEZ neumožňuje, zaručují, že je požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k EEZ.

7. Výrobci uvádějí své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat, na EEZ, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k EEZ. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že EEZ, které uvedli na trh, není v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Společenství, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení EEZ do souladu, nebo je případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc EEZ představuje riziko, výrobci o tom neprodleně informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž EEZ dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

9. Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody EEZ v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná EEZ, která dodali na trh.

Článek 8 Zplnomocnění zástupci

1. Výrobce může písemně jmenovat svého zplnomocněného zástupce.

Povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 1 a vypracování technické dokumentace nesmí být součástí povinností zplnomocněného zástupce.

2. Zplnomocněný zástupce vykonává úkoly stanovené v plné moci, kterou obdržel od výrobce. Plná moc musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň:

a) uchovávat ES prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřeby vnitrostátních orgánů dozoru po dobu deseti let;

b) podávat příslušným vnitrostátním orgánům na základě jejich odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody EEZ;

c) spolupracovat s příslušným vnitrostátním orgánem, pokud o to požádá, na činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná EEZ, na která se vztahuje jeho plná moc.

Článek 9

Povinnosti dovozců

1. Dovozci uvádí na trh Společenství pouze výrobky, které jsou v souladu s právními předpisy.

2. Před uvedením EEZ na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posouzení shody. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby EEZ neslo požadované označení CE, aby k němu byly přiloženy požadované doklady a aby výrobce dodržel požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6.

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že EEZ není v souladu s článkem 4, nesmí je uvést na trh, dokud nebude uvedeno do souladu s požadavky. Pokud EEZ představuje riziko, informuje o tom dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou ochrannou známku a adresu, na níž je lze kontaktovat, na EEZ, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k EEZ.

4. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za EEZ odpovědnost, neohrožovaly skladovací a přepravní podmínky jeho soulad s požadavky stanovenými v článku 4.

5. Dovozci ve všech případech, kdy je to považováno za vhodné vzhledem k rizikům, která EEZ představuje pro ochranu zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, provádějí zkoušky vzorků EEZ uváděných na trh, provádějí šetření a případně vedou knihy stížností, nevyhovujících EEZ a jejich stažení z oběhu a průběžně o těchto kontrolách informují distributory.

6. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že EEZ, které uvedli na trh, není v souladu s touto směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení EEZ do souladu, nebo je případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc EEZ představuje riziko, dovozci o tom neprodleně informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž EEZ dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

7. Dovozci po dobu deseti let uchovávají kopii EC prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zaručují, že technická dokumentace může být těmto orgánům na požádání předložena.

8. Dovozci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody EEZ v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná EEZ, která dodali na trh.

Článek 10 Povinnosti distributorů

1. Při dodávání EEZ na trh distributoři jednají s řádnou péčí, pokud jde o příslušné požadavky.

2. Distributoři před dodáním EEZ na trh ověří, zda nese označení CE a zda jsou k němu přiloženy doklady v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé v členském státě, v němž je výrobek dodáván na trh, snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 7 odst. 5 a 6 a čl. 9 odst. 3.

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že EEZ není v souladu s.článkem 4, může dodávat EEZ na trh pouze po jeho uvedení do souladu s požadavky. Pokud EEZ představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za EEZ odpovědnost, neohrožovaly skladovací a přepravní podmínky jeho soulad s požadavky stanovenými v článku 4.

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že EEZ, které dodali na trh, není v souladu s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení EEZ do souladu nebo jejich případnému stažení z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc EEZ představuje riziko, distributoři o tom neprodleně informují příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž EEZ dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.

5. Distributoři předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a doklady nezbytné k prokázání shody EEZ. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná EEZ, která dodali na trh.

Článek 11

Případy, kdy se povinnosti výrobce vztahují na dovozce a distributory

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za výrobce, na kterého se vztahují povinnosti výrobce podle článku 7, pokud uvede EEZ na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví EEZ, jež bylo na trh již uvedeno, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho shodu s příslušnými požadavky.

Článek 12

Identifikace hospodářských subjektů

Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem a po dobu deseti let identifikovat:

a) všechny hospodářské subjekty, které jim dodaly EEZ;

b) všechny hospodářské subjekty, kterým dodaly EEZ.

Článek 13

Prohlášení ES o shodě

1. Prohlášení ES o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění požadavků uvedených v článku 4.

2. Prohlášení ES o shodě je vypracováno podle vzoru a obsahuje prvky stanovené v příloze VII a je stále aktualizováno.

3. Vypracováním ES prohlášení o shodě výrobce přebírá odpovědnost za soulad EEZ.

Článek 14

Obecné zásady označení CE

Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008.

Článek 15

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE

1. Označení CE je viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno k EEZ nebo k jeho výrobnímu štítku. Pokud to vzhledem k povaze EEZ není možné nebo to nelze zaručit, musí být připojeno k obalu a průvodním dokumentům, jestliže příslušné právní předpisy tyto dokumenty stanoví.

2. Označení CE se připojí před uvedením EEZ na trh. Může k němu být připojen piktogram nebo jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití.

3. Označení CE je doplněno identifikačním číslem oznámeného subjektu v případě jeho účasti ve fázi kontroly výroby.

Identifikační číslo oznámeného subjektu připojuje sám subjekt, nebo je připojeno podle jeho pokynů výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

4. Členské státy vycházejí ze stávajících mechanismů, aby zajistily řádné uplatňování režimu označení CE a přijmou vhodná opatření v případě nesprávného použití. Členské státy stanoví rovněž sankce za porušení, včetně trestních sankcí za závažná porušení. Tyto sankce musí být přiměřené závažnosti porušení a musí účinně odrazovat od nesprávného použití.

Článek 16

Předpoklad shody

Členské státy předpokládají, že elektrická a elektronická zařízení opatřená označením CE jsou v souladu s touto směrnicí.

V případě elektrických a elektronických zařízení, u nichž byly provedeny zkoušky a měření podle harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie , se předpokládá, že splňují všechny příslušné požadavky této směrnice, ke kterým se normy vztahují.

ò nový

Článek 17

Dozor nad trhem a kontrola EEZ, která vstupují na trh Společenství

Členské státy provádějí dozor nad trhem v souladu s články 15–29 nařízení (ES) č. 765/2008.

ê 2008/35/ES čl. 1 odst. 2 (přizpůsobený)

Článek 18 7

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 √ 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 Õ o odpadech[26].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

Článek 19 8

Sankce

Členské státy určí sankce použitelné při porušení vnitrostátních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí. Takto stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

√Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato pravidla Komisi nejpozději ve lhůtě stanovené v článku 12 a oznámí jí neprodleně každou jejich případnou změnu. Õ

Článek 209

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 13. srpna 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

⎢ .

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [18 měsíců po vyhlášení této směrnice v Úředním věstníku Evropské unie]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tyto předpisy použijí ode dne […].

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

Tato opatření √ Tyto předpisy Õ přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy √ Členské státy určí způsob, jakým odkaz uvedou Õ.

2. Členské státy sdělí Komisi znění √ hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů Õ všech právních a správních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

⎢ .

Článek 21

Zrušení

Směrnice 2002/95/ES ve znění aktů uvedených v příloze VIII části A se zrušuje s účinkem ode dne následujícího po dni uvedeném v čl. 20 odst. 1 prvním pododstavci, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení do vnitrostátního práva a použití směrnice, uvedených v příloze VIII části B.

Odkazy na zrušené akty se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IX.

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

ð nový

Článek 2210

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost √ dvacátým Õ dnem √ po Õ vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Článek 23 11

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

ò nový

PŘÍLOHA I

Kategorie elektrických a elektronických zařízení spadajících do oblasti působnosti této směrnice

1. Velké spotřebiče pro domácnost

2. Malé spotřebiče pro domácnost

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

4. Spotřební elektronika

5. Osvětlovací zařízení

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

8. Zdravotnické prostředky

9. Monitorovací a kontrolní přístroje včetně průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů

10. Automaty

PŘÍLOHA II

Závazný seznam výrobků, které spadají do kategorií uvedených v příloze I:

1. Velké spotřebiče pro domácnost zahrnující

pračky

sušičky

myčky nádobí

velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, např.:

velká chladicí zařízení, chladničky, mrazničky

velká zařízení pro domácnost používaná k vaření a jinému zpracování potravin, např.:

vařiče a pece, elektrické sporáky, elektrické varné desky,

mikrovlnné trouby

velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku, např.:

elektrické přístroje pro vytápění, elektrické radiátory

ventilační, odsávací a klimatizační zařízení, např.:

elektrické ventilátory

klimatizační zařízení

2. Malé spotřebiče pro domácnost zahrnující

zařízení pro čištění, např. vysavače, stroje na čištění koberců

zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilií

žehličky a jiná zařízení používaná k žehlení, mandlování a další péči o oděvy

opékače topinek

fritézy

mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů

elektrické nože

střihačky na vlasy, vysoušeče vlasů, elektrické kartáčky na zuby, holicí strojky, zařízení na masáže a jiná zařízení pro péči o tělo

hodiny, hodinky a zařízení pro účely měření, zobrazování nebo zaznamenávání času

váhy

3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení zahrnující

výrobky a zařízení pro elektronický sběr, uchovávání, zpracování, prezentaci nebo sdělování informací, např.: centrální zpracování údajů (velké sálové počítače, servery, minipočítače, tiskárny) a osobní výpočetní technika (včetně osobního počítače, CPU, myši, monitoru a klávesnice), laptopy (včetně CPU, myši, monitoru a klávesnice), notebooky, elektronické diáře, tiskárny, kopírovací zařízení, elektrické a elektronické psací stroje, kapesní a stolní kalkulačky

výrobky nebo zařízení pro přenos zvuku, obrazu a jiných informací telekomunikačními prostředky, jako jsou uživatelská koncová zařízení a systémy, faxové, dálnopisné, telefonní přístroje, telefonní automaty, bezdrátové telefonní přístroje, mobilní telefony, telefonní záznamníky

4. Spotřební elektronika zahrnující výrobky nebo zařízení pro účely záznamu nebo reprodukce zvuku nebo obrazu, včetně signálů nebo technologie pro šíření zvuku nebo obrazu jinými než telekomunikačními prostředky, jako jsou rozhlasové přijímače, televizní přijímače, videokamery, videorekordéry, hi-fi rekordéry, zesilovače zvuku, hudební nástroje (kromě kostelních píšťalových varhan)

5. Osvětlovací zařízení zahrnující

osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření nebo řízení osvětlení, jako jsou svítidla se zářivkami, trubicové zářivky, kompaktní zářivky, vysoce intenzivní výbojky včetně vysokotlakých sodíkových výbojek a halogenidových výbojek, nízkotlaké sodíkové výbojky

6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) zahrnující

vrtačky

pily

šicí stroje

zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné opracování dřeva, kovu a dalších materiálů

nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely

nástroje pro pájení, svařování nebo pro podobné účely

zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo jiné zpracování kapalných nebo plynných látek jinými způsoby

nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty zahrnující

elektrické vláčky nebo sady elektrických závodních autíček

ruční ovladače videoher

videohry

počítače pro cyklistiku, potápění, běh, veslování atd.

sportovní vybavení s elektrickými nebo elektronickými součástmi

výherní mincovní automaty

8. Zdravotnické prostředky:

– elektrická zařízení spadající do oblasti působnosti směrnice 93/42/EHS

– elektrická zařízení spadající do oblasti působnosti směrnice 98/79/ES

9. Monitorovací a kontrolní přístroje zahrnující

detektory kouře

regulační ventily topení

termostaty

přístroje pro měření, vážení nebo seřizování pro domácnosti nebo užívané jako laboratorní zařízení

průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje

10. Automaty zahrnující veškerá zařízení, která vydávají automaticky všechny druhy výrobků, jako jsou automaty na horké nápoje, automaty na horké nebo chlazené lahve nebo plechovky, automaty na pevné výrobky, automaty na peníze

PŘÍLOHA III: Látky uvedené v čl. 4 odst. 7

1. hexabromcyklododekan (HBCDD)

2. bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

3. benzylbutylftalát (BBP)

4. dibutylftalát (DBP)

PŘÍLOHA IV Zakázané látky uvedené v čl. 4 odst. 7 a maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech

Olovo (0,1 %)

Rtuť (0,1 %)

Kadmium (0,01 %)

Šestimocný chrom (0,1 %)

Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)

Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)

ê 2005/717/ES jediný článek a příloha 1 (přizpůsobený)

PŘÍLOHA VII

Použití √ vyňatá ze zákazu uvedeného v čl. 4 odst. 1 Õ olova, rtuti, kadmia, šestimocného chrómu, polybromovaných bifenylů (PBB) nebo polybromovaného difenyletheru (PBDE), která jsou vyňata z požadavků čl. 4 odst. 1

ê 2002/95/ES

1. Rtuť v kompaktních zářivkách, jejíž obsah nepřevyšuje 5 mg na zářivku.

2. Rtuť v trubicových zářivkách pro obecné účely, jejíž obsah nepřevyšuje:

– u halofosfátových zářivek | 10 mg |

– u trifosfátových zářivek s běžnou dobou životnosti | 5 mg |

– u trifosfátových zářivek s běžnou dobou životnosti | 8 mg |

3. Rtuť v trubicových zářivkách pro zvláštní účely.

4. Rtuť v jiných svítidlech konkrétně neuvedených v této příloze.

5. Olovo ve skle obrazovek, elektronických součástech a zářivkách.

6. Olovo jako prvek slitin s ocelí obsahujících až 0,35 % hmot. olova, slitin s hliníkem obsahujících až 0,4 % hmot. olova a slitin s mědí obsahujících až 4 % hmot. olova.

ê 2005/747/ES článek 1 a příloha 1

- 7. -Olovo v pájkách s vysokým bodem tání (např. slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více),

- -olovo v pájkách pro zásobování, skladování a systémy skladování, pro zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě pro telekomunikace,

- -olovo v keramických elektronických dílech (např. piezoelektrické přístroje).

ê 2005/747/ES článek 1 a příloha 2

8. Kadmium a jeho sloučeniny v elektrických kontaktech a pokovování kadmiem s výjimkou použití zakázaných směrnicí 91/338/EHS[27], kterou se mění směrnice 76/769/EHS[28] týkající se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků.

ê 2002/95/ES

9. Šestimocný chrom jako antikorozivní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách.

ê 2005/717/ES jediný článek a příloha 2, rozsudek ESD (spojené věci C-14/06 a C-295/06) (přizpůsobený)

9a DecaBDE v polymerních aplikacích.

ê 2005/717/ES Art. jediný článek a příloha 3

109b. Olovo v olověných/bronzových ložiskových pánvích a pouzdrech.

ê 2002/95/ES (přizpůsobený)

10. V rámci postupu uvedeného v čl. 7 odst. 2 Komise přednostně vyhodnotí použití:

- DekaBDE,

- rtuti v trubicových zářivkách pro zvláštní účely,

- olova v pájkách pro počítačové servery, paměti počítačů a systémy pro počítačové ukládání dat, zařízení síťové infrastruktury pro přepínání, signalizaci, přenos a správu sítě pro telekomunikace (vzhledem ke stanovení zvláštního časového omezení pro tuto výjimku) a

- žárovek,

aby bylo možné co nejdříve stanovit, zda mají být tyto položky odpovídajícím způsobem pozměněny.

ê 2005/747/ES článek 1 a příloha 3

11. Olovo používané ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů.

12. Olovo používané jako povrchový materiál u modulu typu c-ring pro vedení tepla.

13. Olovo a kadmium v optickém a filtračním skle.

14. Olovo v pájkách obsahující více než dva prvky pro spojení mezi kolíky a sadou mikroprocesorů o obsahu olova vyšším než 80 % a nižším než 85 % hmotnostních.

15. Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým tvarovacím nástrojem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“.

ê 2006/310/ES článek. 1 a příloha

16. Olovo v lineárních žárovkách s trubicemi potaženými silikátem.

17. Halid olova jako zdroj záření ve výbojkách s vysokou intenzitou výboje (HID) používaných v profesionálních reprografických aplikacích.

18. Olovo jako aktivátor ve fluorescenčním prášku (nejvýše 1 % hmot. olova) výbojek, jsou-li používány jako zářiče v soláriích obsahující luminofory, například BSP (BaSi2O5:Pb), jakož i jsou-li používány jako speciální zdroje světla v diazografické reprografii, litografii, lapačích hmyzu, fotochemických a konzervovacích postupech a obsahující luminofory jako například SMS ((Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb).

19. Olovo obsahující PbBiSn-Hg a PbInSn-Hg v určitých směsích jako hlavní amalgám a PbSn-Hg jako vedlejší amalgám v kompaktních, energeticky velmi úsporných výbojkách.

20. Oxid olovnatý ve skle používaném ke spojení předních a zadních podkladů v plochých zářivkách používaných v displejích na bázi tekutých krystalů (LCD).

ê 2006/691/ES článek 1 a příloha

21. Olovo a kadmium v tiskových barvách pro smaltování borosilikátového skla.

22. Olovo jako příměs ve Faradayově rotátoru na bázi železitého granátu (vzácné zeminy – RIG) používaném v komunikačních systémech s optickými vlákny.

23. Olovo v ukončeních součástek s malou roztečí, jiných než konektorů s roztečí 0,65 mm nebo menší, s olověnými NiFe rámečky a olovo v ukončeních součástek s malou roztečí, jiných než konektorů s roztečí 0,65 mm nebo menší, s PbCu rámečky.

24. Olovo v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech.

25. Oxid olova v panelech s plazmovými displeji (PDP) a displeji s povrchovým vedením emitorů elektronů (SED) používaných zejména v přední a zadní skleněné dielektrické vrstvě, sběrnicové elektrodě, černém pruhu, adresové elektrodě, hradicích žebrech, těsnicí fritě, fritovém kroužku, jakož i v pájecí pastě pro tištění.

26. Oxid olova ve skleněné baňce černých světlomodrých žárovek (BLB).

27. Slitiny olova jako pájky pro měniče používané ve vysokovýkonových reproduktorech (určených pro několikahodinový provoz při hladině akustického výkonu 125 dB SPL a vyšších).

ê 2006/692/ES článek 1 (přizpůsobený)

28. Šestimocný chróm v protikorozních ochranných vrstvách nenatřených kovových plechů a upínání používaných pro ochranu před korozí a pro stínění proti elektromagnetickému rušení v zařízení spadajícím do třetí skupiny směrnice 2002/96/ES (zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení). Výjimka povolena do 1. července 2007.

ê 2006/690/ES článek 1

29. Olovo v křišťálovém skle podle přílohy I (kategorie 1, 2, 3 a 4) směrnice Rady 69/493/EHS[29].

ê 2005/618/ES článek 1 (přizpůsobený)

Pro účely čl. 5 odst. 1 písm. a) se pro olovo, rtuť, šestimocný chróm, polybromované bifenyly (PBB) a polybromovaný difenylether (PBDE) toleruje maximální hodnota koncentrace ve výši 0,1 % hmotnosti v homogenních materiálech a pro kadmium ve výši 0,01 % hmotnosti v homogenních materiálech.

ê 2008/385/ES článek 1 a příloha

30. Kadmiové slitiny jako elektrické/mechanické pájené spoje elektrických vodičů umístěných přímo na kmitacích cívkách měničů používaných ve vysokovýkonových reproduktorech s hladinou zvukového tlaku ve výši 100 dB (A) a vyšší.

31. Olovo v pájecích materiálech v plochých zářivkách bez obsahu rtuti (které se používají například v displejích na bázi tekutých krystalů, v designovém či průmyslovém osvětlení).

32. Oxid olovnatý v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro argonové a kryptonové laserové trubice.

ò nový

PŘÍLOHA VI

Použití vyňatá ze zákazu uvedeného v čl. 4 odst. 1 týkající se kategorií 8 a 9

Zařízení používající nebo zjišťující ionizující záření

1 Olovo, kadmium a rtuť v detektorech ionizujícího záření

2 Olověná ložiska v rentgenových trubicích

3 Olovo v zařízeních zesilujících elektromagnetické záření: mikrokanálové desky a kapilární desky

4 Olovo ve skleněné fritě rentgenových trubic a optických zesilovačích a olovo v pojivu skleněné frity pro skládání plynových laserů a vakuové trubice, které přeměňují elektromagnetické záření na elektrony

5 Olovo ve stínění ionizujícího záření

6 Olovo ve zkušebních rentgenových testovacích předmětech

7 Stearát olova rentgenových difrakčních krystalů

8 Zdroj radioaktivních izotopů kadmia pro přenosné rentgenové fluorescenční spektrometry

Snímače, detektory a elektrody (spolu s položkou 1)

1a Olovo a kadmium v iontových výběrových elektrodách včetně skla pH elektrod

1b Olověné anody v elektrochemických kyslíkových sondách

1c Olovo, kadmium a rtuť v detektorech infračerveného záření

1d Rtuť v referenčních elektrodách: chlorid rtuťný s nízkým obsahem chloridu, síran rtuťnatý a oxid rtuťnatý

Ostatní

9 Kadmium v helium-kadmiových laserech

10 Olovo a kadmium v atomických adsorpčních spektrálních výbojkách

11 Olovo ve slitinách jako supravodič a tepelný vodič v přístrojích magnetické rezonance

12 Olovo a kadmium v kovovém pojivu supravodivých materiálů v přístrojích magnetické rezonance a detektorech supravodivého kvantového interferenčního zařízení (SQUID)

13 Olovo v protizávaží

14 Olovo v monokrystalových piezoelektrických materiálech pro ultrazvukové měniče

15 Olovo v pájkách pro spojování s ultrazvukovými měniči

16 Rtuť ve vysoce přesných mostících pro kapacitní a ztrátové měření, ve vysokofrekvenčních přepínačích RF a v relé v monitorovacích a kontrolních přístrojích, nepřekračující 20 mg rtuti na přepínač, popř. relé

17 Olovo v pájkách v přenosných pohotovostních defibrilátorech

18 Olovo v pájkách vysokovýkonných infračervených zobrazovacích modulů k detekci pásma 8–14 µm

19 Olovo v displejích z tekutých krystalů na křemíkové vrstvě (LCoS)

20 Kadmium v rentgenových měřících filtrech

PŘÍLOHA VII

PROHLÁŠENÍ ES O SHODĚ

1. Č. … (jedinečná identifikace EEZ):

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

3. Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce (nebo osoba odpovědná za instalaci):

4. Předmět prohlášení (identifikace EEZ umožňující zpětně je vysledovat; může případně obsahovat fotografii):

5. Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě se směrnicí … omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

6. Případné odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

7. Případně oznámený subjekt … (název, číslo)… provedl … (popis zásahu)… a vydal osvědčení: …

8. Další informace:

Podepsáno za a jménem: …………………………………

(místo a datum vydání):

(jméno, funkce) (podpis):

PŘÍLOHA VIII

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 12)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES | (Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19) |

Rozhodnutí Komise 2005/618/ES | (Úř. věst. L 214, 19.8.2005, s. 65) |

Rozhodnutí Komise 2005/717/ES | (Úř. věst. L 271, 15.10.2005, s. 219) |

Rozhodnutí Komise 2005/747/ES | (Úř. věst. L 280, 25.10.2005, s. 18) |

Rozhodnutí Komise 2006/310/ES | (Úř. věst. L 115, 28.4.2006, s. 38) |

Rozhodnutí Komise 2006/690/ES | (Úř. věst. L 283, 14.10.2006, s. 47) |

Rozhodnutí Komise 2006/691/ES | (Úř. věst. L 283, 14.10.2006, s. 48) |

Rozhodnutí Komise 2006/692/ES | (Úř. věst. L 283, 14.10.2006, s. 50) |

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/35/ES | (Úř. věst. L 81, 20.3.2008, s. 67) |

Rozhodnutí Komise 2008/385/ES | (Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 9) |

Část B

Seznam lhůt pro provedení do vnitrostátního práva

(uvedený v článku 13)

Směrnice | Lhůta pro provedení do vnitrostátního práva |

2002/95/ES | 12. srpna 2004 |

2008/35/ES | - |

PŘÍLOHA IX

Srovnávací tabulka

Směrnice 2002/95/ES | Tato směrnice |

Článek 1 | Článek 1 |

Čl. 2 odst. 1 | Čl. 2 odst. 1 |

Čl. 2 odst. 2 | Čl. 2 odst. 2 |

Čl. 2 odst. 3 | Čl. 2 odst. 3 úvodní slova |

- | čl. 2 odst. 3 písm. a) a b) |

Čl. 3 písm. a) | Čl. 3 písm. a) |

Čl. 3 písm. b) | - |

- | Čl. 3 písm. b)–o) |

Čl. 4 odst. 1 | Čl. 4 odst. 1 |

- | Čl. 4 odst. 3–6 |

Čl. 4 odst. 2 | Čl. 4 odst. 7 |

Čl. 4 odst. 3 | - |

- | Čl. 4 odst. 8 |

- | Čl. 5 odst. 1 úvodní slova |

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec úvodní slova | Čl. 5 odst. 1 písm. a) |

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec písm. a) | - |

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec písm. b) | Čl. 5 odst. 1 písm. b) úvodní slova a první a třetí odrážka |

- | Čl. 5 odst. 1 písm. b) druhá odrážka |

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec písm. c) | - |

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec | - |

Čl. 5 odst. 2 | Čl. 5 odst. 2 |

- | Čl. 5 odst. 3 |

Článek 6 | - |

- | Články 6–17 |

Článek 7 | Článek 18 |

Článek 8 | Článek 19 |

Článek 9 | Článek 20 |

- | Článek 21 |

Článek 10 | Článek 22 |

Článek 11 | Článek 23 |

- | Přílohy I–IV |

Příloha, body 1–28 | Příloha V, body 1–28 |

Příloha, bod 29 první pododstavec | Příloha V, bod 29 první pododstavec |

Příloha, bod 29 druhý pododstavec | Čl. 4 odst. 2 |

Příloha, body 30–32 | Příloha, body 30–32 |

- | Přílohy VI–IX |

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ PRO NÁVRHY S VÝLUČNÝM DOPADEM NA PŘÍJMOVOU STRÁNKU ROZPOČTU

1. NÁZEV NÁVRHU:

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o zrušení směrnice 2002/95/ES

2. ROZPOČTOVÉ LINIE:

Kapitola a článek:

Částka vyčleněná v rozpočtu na příslušný rok:

3. FINANČNÍ DOPAD

(x Návrh nemá žádné finanční dopady

( Návrh nemá finanční dopad na výdaje, má však finanční dopad na příjmy s následujícím účinkem

v milionech EUR (zaokrouhleno na 1 desetinné místo)

Rozpočtová linie | Příjmy[30] | Období 12 měsíců ode dne dd/mm/rrrr | [rok n] |

Článek … | Dopad na vlastní zdroje |

Článek … | Dopad na vlastní zdroje |

Situace po akci |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Článek … |

Článek … |

4. OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM

5. DALŠÍ POZNÁMKY

[1] Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

[2] Úř. věst. L 396, 30.12. 2006, s. 1.

[3] Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29.

[4] Závěrečná zpráva je k dispozici na stránce http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Závěrečná zpráva je k dispozici na stránce http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] Úř. věst. L 271, 15.10.2005, s. 48.

[7] Spojené věci C-14/06 a C-295/06. Soud shledal, že rozhodnutí nesplňuje kritéria pro povolení výjimky (článek 5). Zaprvé nebylo rozhodnutí založeno na „technickém a vědeckém pokroku“, neboť návrh závěrů posouzení rizik, kterým byla výjimka odůvodněna, pocházel z roku 2002 a závěry se od té doby nezměnily; zadruhé Komise neposuzovala, zda jsou k dispozici náhradní látky a jaké by byly dopady jejich použití ve srovnání s DekaBDE; zatřetí byla výjimka příliš široká.

[8] Úř. věst. C 131, 29.5.2008, s 7.

[9] Úř. věst. L 99, 7.4.2006, s. 3.

[10] Viz pracovní dokument útvarů Komise k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), strana 99.

[11] Úř. věst. √ , , s. ∏ C 365 E, 19.12.2000, s. 195 a Úř. věst.č. C 240 E, 28.8.2001, s. 303.

[12] Úř. věst. C √ , , s Õ . 116, 20.4.2001, s. 38.

[13] Úř. věst. C √ , , s ; Õ 148, 18.5.2001, p. 1.

[14] √Úř. věst. C Õ , , s Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 15. května 2001 (Úř. věst. C 34 E, 7.2.2002, s. 109), společný postoj Rady ze dne 4. prosince 2001 (Úř. věst. C 90 E, 16.4.2002, s. 12) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2002 a rozhodnutí Rady ze dne 16. prosince 2002.

[15] Úř. věst. L 37, 13.2.2003, s. 19.

[16] Úř. věst. C 30, 4.2.1988, s. 1.

[17] Viz strana 24 Úředního věstníku.

[18] Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29-58.

[19] 7 Úř. věst. L √ 266, 26.9.2006, s. 1. Õ 78, 26.3.1991, s. 38. Směrnice ve znění směrnice Komise 98/101/ES (Úř. věst. L 1, 5.1.1999, s. 1.

[20] Úř. věst. L 229, 30.4.2004, s. 5, kterým se mění směrnice 79/117/EHS.

[21] Úř. věst. L 396, 30.12. 2006, s. 1–849.

[22] Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 82–128.

[23] Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30–47.

[24] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[25] Úř. věst. L 144, 4.6.1997, s. 19. Směrnice ve znění směrnice 2002/65/ES (Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16).

[26] Úř. věst. L √ 114, 27.4.2006, s. 9. Õ 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[27] Úř. věst. L 186, 12.7.1991, s. 59.

[28] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.

[29] Úř. věst. L 326, 29.12.1969, s. 36. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

[30] Pokud jde o tradiční vlastní zdroje (zemědělské poplatky, dávky z cukru, cla), je třeba uvést čisté částky, tj. hrubé částky po odečtení 25 % nákladů na výběr.

Top