Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0065(02)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

/* KOM/2008/0065 konecném znení - AVC 2008/0027 */

52008PC0065(02)

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii /* KOM/2008/0065 konecném znení - AVC 2008/0027 */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 11.2.2008

KOM(2008) 65 v konečném znění

2008/0027 (AVC)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(předložené Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Podle čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii z roku 2005 bude přistoupení nových členských států k evropsko-středomořské dohodě o přidružení s Libanonskou republikou upraveno protokolem k této dohodě. Ve stejném článku je stanoven zjednodušený postup, podle kterého protokol uzavírá Rada, jednající jednomyslně za členské státy, a dotčená třetí země. Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Společenství.

Rada dne 23. října 2006 zmocnila Komisi ke sjednání takového protokolu s Libanonem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska dne 1. ledna 2007. Vyjednávání bylo pozdrženo kvůli omezením, s nimiž se setkala libanonská vláda, a z důvodu dalších objasnění, o než žádala i nad rámec daného protokolu, dříve než poskytla souhlas s jeho zněním. Během těchto jednání došly strany k závěru, že ke stávající dohodě o přidružení není třeba dodávat žádné další obchodní koncese týkající se zemědělství, zpracovaných zemědělských produktů a produktů rybolovu.

Připojenými návrhy jsou 1) rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování protokolu a 2) rozhodnutí Rady o uzavření protokolu.

Dále je připojeno znění protokolu sjednaného s Libanonem. Nejdůležitější ustanovení tohoto protokolu se týkají přistoupení nových členských států k dohodě o přidružení mezi EU a Libanonem a zařazení nových úředních jazyků EU.

Komise si dovoluje požádat Radu, aby předložené návrhy rozhodnutí Rady o podpisu a o uzavření protokolu přijala.

Evropský parlament bude požádán o souhlas s uzavřením protokolu.

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada dne 23. října 2006 zmocnila Komisi, aby jménem Evropského společenství a jeho členských států sjednala protokoly o změně dohod uzavřených mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a třetími zeměmi, jako je např. Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé[?] s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

(2) Jednání s Libanonem byla následně uzavřena.

(3) V čl. 8 odst. 2 protokolu sjednaného s Libanonem se stanoví jeho prozatímní uplatňování před vstupem protokolu v platnost.

(4) Uvedený protokol by měl být podepsán jménem Společenství a prozatímně uplatňován s výhradou možného pozdějšího uzavření protokolu,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné jménem Evropského společenství a jeho členských států podepsat Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii. Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Protokol je prozatímně uplatňován ode dne 1. ledna 2007, s výhradou jeho možného pozdějšího uzavření.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda/předsedkyně

2008/0027 (AVC)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem druhou větou a s čl. 300 odst. 3 druhým pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii, a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne […] byl jménem Evropského společenství a jeho členských států podepsán Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé.

(2) Uvedený protokol by měl být schválen,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé se schvaluje jménem Evropského společenství a jeho členských států s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda/předsedkyně

PROTOKOL

k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy ES“ zastoupené Radou Evropské unie, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

dále jen „Společenství“ zastoupené Radou Evropské unie a Evropskou komisí, na jedné straně

a LIBANONSKOU REPUBLIKOU

dále jen „Libanon“,

na straně druhé

VZHLEDEM K TOMU, že Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé[?] (dále jen „evropsko-středomořská dohoda“) byla podepsána v Bruselu dne 1. dubna 2002 a vstoupila v platnost dne 1. dubna 2006;

VZHLEDEM K TOMU, že smlouva o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii a akt k této smlouvě byly podepsány v Lucemburku dne 25. dubna 2005 a vstoupily v platnost dne 1. ledna 2007;

VZHLEDEM K TOMU, že prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím a Libanonskou republikou[?] vstoupila v platnost dne 1. března 2003;

VZHLEDEM K TOMU, že v souladu s čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení se přístup nových smluvních stran k evropsko-středomořské dohodě schvaluje uzavřením protokolu k evropsko-středomořské dohodě;

VZHLEDEM K TOMU, že se konaly konzultace podle článku 22 evropsko-středomořské dohody, aby se zajistilo zohlednění zájmů jak Společenství, tak Libanonu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají smluvními stranami Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé a přijmou a vezmou na vědomí, stejně jako ostatní členské státy ES, znění této dohody i společných prohlášení, jednostranných prohlášení a výměn dopisů.

HLAVA PRVNÍ: ZMĚNY ZNĚNÍ EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÉ DOHODY VČETNĚ PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

Článek 2 (Pravidla původu)

Protokol 4 se mění takto:

1. V článku 18 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

Průvodní osvědčení EUR.1 vydaná dodatečně musí být označena jedním z těchto výrazů:

BG „ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“

ES „EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS „VYSTAVENO DODATEČNĔ“

DA „UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET „VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“

EL „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN „ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR „DÉLIVRÉ Ŕ POSTERIORI“

IT „RILASCIATO A POSTERIORI“

LV „IZSNIEGTS RETROSPEKTÎVI“

LT „RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU „KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT „MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL „AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL „WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT „EMITIDO A POSTERIORI“

RO „EMIS A POSTERIORI“

SL „IZDANO NAKNADNO“

SK „VYDANÉ DODATOČNE“

FI „ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV „UTFÄRDAT I EFTERHAND“

AR [pic]"

2. V článku 19 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

(…)

Duplikát vydaný tímto způsobem musí být označen jedním z těchto slov:

BG „ДУБЛИКАТ“

ES „DUPLICADO“

CS „DUPLIKÁT“

DA „DUPLIKAT“

DE „DUPLIKAT“

ET „DUPLIKAAT“

EL „ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN „DUPLICATE“

FR „DUPLICATA“

IT „DUPLICATO“

LV „DUBLIKĀTS“

LT „DUBLIKATAS“

HU „MÁSODLAT“

MT „DUPLIKAT“

NL „DUPLICAAT“

PL „DUPLIKAT“

PT „SEGUNDA VIA“

RO „DUPLICAT“

SL „DVOJNIK“

SK „DUPLIKÁT“

FI „KAKSOISKAPPALE“

SV „DUPLIKAT“

AR [pic]"

3. Příloha V se nahrazuje tímto:

Bulharské znění

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с преференциален произход (2).

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Francouzské znění

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Italské znění

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).

Lotyšské znění

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Litevské znění

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra(2) preferencinès kilmés prekés.

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znění

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Rumunské znění

Exportatorul produselor ce fac ojiectul acestui document (autorizaţia vamalâ nr. …(1)) declará cá, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială …(2).

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

Arabské znění

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(místo a datum)

…………………………………………………………..(4)

(Podpis vývozce; dále musí být čitelně uvedeno jméno osoby, která prohlášení podepisuje)

(1) Pokud prohlášení na faktuře vyplňuje schválený vývozce, je třeba na tomto místě uvést číslo oprávnění schváleného vývozce. Pokud prohlášení na faktuře nevyplňuje schválený vývozce, slova v závorkách se vypustí, nebo se pole nevyplní.

(2) Je třeba uvést původ výrobků. Pokud se prohlášení na faktuře vztahuje zcela či zčásti na výrobky pocházející z Ceuty a Melilly ve smyslu článku 37 protokolu, musí je vývozce v dokladu, v němž se prohlášení vyplňuje, jasně označit symbolem „CM“.

(3) Tyto údaje lze vypustit, je-li tato informace uvedena ve vlastním dokladu.

(4) Viz čl. 21 odst. 5 protokolu. V případě, že se nevyžaduje podpis vývozce, osvobození od podpisu znamená i osvobození od povinnosti uvádět jméno osoby, která se podepisuje.“

HLAVA DRUHÁ: PřECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 3 (Prokazování původu a správní spolupráce)

1. V rámci tohoto protokolu budou doklady o původu řádně vydané Libanonem nebo novým členským státem v rámci preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných mezi nimi přijímány v příslušných zemích za těchto podmínek:

a) získáním takového původu se uděluje preferenční celní zacházení buď na základě preferenčních celních opatření podle této dohody, nebo podle systému všeobecných preferencí Společenství;

b) dokumenty prokazující původ a dopravní dokumenty byly vystaveny nejpozději den přede dnem přistoupení;

c) doklad o původu je předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Pokud bylo zboží procleno k dovozu v Libanonu nebo v novém členském státě přede dnem přistoupení podle preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných v té době mezi Libanonem a novým členským státem, může být přijat i doklad o původu vydaný dodatečně v rámci těchto dohod nebo režimů, je-li předložen celním orgánům ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přistoupení.

2. Libanon a nové členské státy jsou oprávněny zachovat povolení, kterými bylo podle preferenčních dohod nebo autonomních režimů uplatňovaných mezi nimi uděleno postavení ,,schváleného vývozce“, za těchto podmínek:

a) takové ustanovení je rovněž obsaženo v dohodě uzavřené mezi Libanonem a Společenstvím přede dnem přistoupení; a

b) schválený vývozce uplatňuje pravidla původu podle této dohody.

Taková povolení budou do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními, vydanými podle této dohody.

3. Žádosti o následné ověření dokladu o původu vydaného v rámci preferenčních dohod nebo autonomních režimů uvedených v odstavcích 1 a 2 výše mohou být předkládány příslušným celním orgánům Libanonu nebo celním orgánům nových členských států a budou jimi přijímány po dobu tří let od vydání dotčeného dokladu o původu.

Článek 4 (Zboží na cestě)

1. Ustanovení této dohody mohou být použita na zboží vyvážené z Libanonu do jednoho z nových členských států nebo z jednoho z nových členských států do Libanonu, které splňuje ustanovení protokolu 4 a které bylo ke dni přistoupení převáženo nebo dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Libanonu nebo v novém členském státě.

2. V takových případech lze přiznat preferenční zacházení, bude-li celním orgánům dovážejícího státu do čtyř měsíců ode dne přistoupení předložen doklad o původu vydaný dodatečně celními orgány vyvážejícího státu.

Obecná a závěrečná ustanovení

Článek 5

Libanonská republika se zavazuje, že v souvislosti s tímto rozšířením Společenství nevznese žádný nárok, požadavek či žalobu, ani nezmění či nestáhne žádnou koncesi podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII GATT 1994.

Článek 6

Tento protokol je nedílnou součástí evropsko-středomořské dohody.

Článek 7

1. Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Libanonská republika podle svých vlastních postupů.

2. Strany si navzájem oznámí, že příslušné postupy uvedené v předchozím odstavci byly provedeny. Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 8

1. Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení.

2. Tento protokol se prozatímně uplatňuje ode dne 1. ledna 2007.

Článek 9

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních ve všech úředních jazycích smluvních stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 10

Znění evropsko-středomořské dohody, včetně příloh a protokolů, které jsou její nedílnou součástí, a závěrečného aktu s přiloženými prohlášeními budou sepsány v bulharštině a rumunštině, přičemž obě tato znění budou mít stejnou platnost jako původní znění. Uvedená znění schválí Rada přidružení.

ZA ČLENSKÉ STÁTY …

ZA EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ …

ZA LIBANONSKOU REPUBLIKU

[1] Úř. věst. L 143, 30.5.2006, s. 2.

[2] Úř. věst. L 143, 30.5.2006, s. 2.

[3] Úř. věst. L 262, 30.9.2002, s. 2.

Top