EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. května 2008 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 117/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 5. května 2008

na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Úvod a právní základ

Dne 17. března 2008 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (dále jen „navrhované nařízení“) (1).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko k navrhovanému nařízení je založena na čl. 105 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

Navrhované nařízení povede k zavedení nového „regulativního postupu s kontrolou“, mimo jiné, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi ohledně určitých aktů Společenství v oblasti statistiky. ECB nemá žádné zvláštní připomínky k ustanovením navrhovaného nařízení, neboť jsou v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise o zavedení nového „regulativního postupu s kontrolou“ do úpravy postupů projednávání ve výborech (2).

S ohledem na to, jak důležitá jsou prováděcí opatření k právním předpisům EU v oblasti statistiky, by ECB v této souvislosti ráda zdůraznila význam své poradní úlohy podle čl. 105 odst. 4 Smlouvy, podle něhož je ECB konzultována „ke všem návrhům aktů Společenství v oblasti její působnosti“. V souladu s přístupem, který ECB zaujala ve svých předchozích stanoviscích ohledně prováděcích opatření v oblasti finančních služeb (3), se ECB domnívá, že navrhovaná prováděcí opatření v oblasti statistiky mají povahu právních předpisů a představují „návrhy aktů Společenství“ ve smyslu čl. 105 odst. 4 Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, které vyžaduje, aby ECB byla konzultována ke všem návrhům aktů Společenství v oblasti její působnosti, proto zahrnuje povinnost konzultovat ECB k uvedeným prováděcím opatřením (4).

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. května 2008.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2007) 741 v konečném znění a KOM(2008) 71 v konečném znění. Stanovisko ECB bylo vyžádáno k první a čtvrté části navrhovaného nařízení.

(2)  Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise týkající se rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (2006/512/ES) (Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1).

(3)  Viz úvodní odstavec stanoviska ECB CON/2006/57 ze dne 12. prosince 2006 k návrhu směrnice Komise, kterou se provádí směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých definic (Úř. věst. C 31, 13.2.2007, s. 1); viz rovněž odstavec 1.2 stanoviska ECB CON/2007/4 ze dne 15. února 2007 na žádost Rady Evropské unie k osmi návrhům, kterými se mění směrnice 2006/49/ES, 2006/48/ES, 2005/60/ES, 2004/109/ES, 2004/39/ES, 2003/71/ES, 2003/6/ES a 2002/87/ES, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Úř. věst. C 39, 23.2.2007, s. 1).

(4)  Nesplnění povinnosti konzultovat mezi institucemi Společenství je předmětem několika rozsudků Soudního dvora. K povinnosti konzultovat Evropský parlament, viz rozsudek ve věci Roquette Frères v. Rada Evropských společenství, 138/79, Sb. rozh. 1980, s. 3333 a rozsudek ve věci Parlament v. Rada, C-21/94, Sb. rozh. 1995, s. I-1827, bod 17. K povinnosti Vysokého úřadu konzultovat Radu a Poradní výbor podle Smlouvy o ESUO, viz rozsudek ve věci Francouzská republika v. Vysoký úřad Evropského společenství uhlí a oceli, 1/54, Sb. rozh. 1954-56, s. 1, resp. s. 15, a rozsudek ve věci Italská republika v. Vysoký úřad Evropského společenství uhlí a oceli, 2/54, Sb. rozh. 1954-56, s. 37, resp. s. 52, což bylo potvrzeno rozsudkem ve věci Nizozemské království v. Vysoký úřad Evropského společenství uhlí a oceli, 6/54, Sb. rozh. 1954-56, s. 103, resp. s. 112. Pokud se týká čl. 105 odst. 4 Smlouvy, generální advokát Jacobs ve věci C-11/00 Komise v. Evropská centrální banka, Sb. rozh. 2003, s. I-7147, zdůraznil, že: „Konzultace ECB k navrhovaným opatřením, která spadají do působnosti ECB, je procesním krokem, jehož provedení ukládá ustanovení Smlouvy a který může jednoznačně ovlivnit obsah přijímaných opatření. Nesplnění této povinnosti musí dle mého názoru vést ke zrušení přijatého opatření“, stanovisko generálního advokáta Jacobse ze dne 3. října 2002, bod 131.


Top