EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 3. března 2008 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 70/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 3. března 2008

na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Úvod a právní základ

Dne 7. února 2008 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena čl. 105 odst. 4 první odrážkou Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné poznámky

1.

Navrhované nařízení, které má vést ke zvýšení kvality, srovnatelnosti a včasnosti evropské statistiky obchodu a zajištění jejího lepšího propojení s podnikovými statistikami, ECB vítá. V členských státech slouží statistika zahraničního obchodu také jako zdroj informací pro sestavování statistiky platební bilance a statistiky národních účtů, jakož i pro národní příspěvky do platební bilance eurozóny a účtů eurozóny, za jejichž sestavování nese odpovědnost ECB.

2.

ECB si všímá, že podle navrhovaného nařízení budou členské státy povinny sbírat a předávat Komisi Evropských společenství údaje o i) členském státu konečného určení v případě dovozů; ii) členském státu skutečného vývozu v případě vývozů; a iii) povaze transakce (2) pouze v případě, že tyto údaje budou k dispozici v celním prohlášení podaném u jejich vnitrostátního celního orgánu. Obdobně bude mít členský stát povinnost předávat záznamy o dovozech a vývozech jinému členskému státu teprve tehdy, až celní orgány v obou těchto zemích zřídí mechanismus vzájemné výměny příslušných údajů elektronickou cestou (3). K tomu ECB podotýká, že výše uvedené údaje jsou důležité pro zajištění vysoké kvality statistik eurozóny zmíněných v odstavci 1, a doporučuje, aby byla bezodkladně přijata opatření k provedení odpovídajících změn v celním kodexu Společenství (4) a v mechanismu výměny údajů mezi celními orgány v rámci celé EU tak, aby nedošlo ke snížení kvality údajů.

3.

Jak ECB uvedla již ve svém dřívějším stanovisku (5), sdílí zájem Evropského parlamentu na monitorování mezinárodní role eura. V tomto kontextu ECB obzvláště vítá čl. 6 odst. 3 navrhovaného nařízení, který ukládá, aby byly sestavovány statistiky obchodu na základě fakturační měny pro vývoz zboží do třetích zemí a dovoz z nich. ECB monitoruje používání eura mimo eurozónu a zveřejňuje roční přehled o mezinárodní roli eura, v němž je samostatný oddíl věnován používání eura v mezinárodním obchodě. Mezinárodní role eura má výraznou regionální dimenzi a je nejmarkantnější v EU. Údaje o fakturační měně zahraničního obchodu také představují klíčový zdroj pro makroekonomické prognózy ECB, které slouží k analýze cenové stability, neboť tyto údaje poskytují informaci o tom, do jaké míry ovlivňují změny směnných kurzů pohyb cen dovozů i domácího zboží.

4.

ECB vítá předpokládané omezení zátěže hospodářských subjektů při vykazování statistických informací i lepší využití administrativních údajů, které by navrhovaného nařízení mělo přinést.

5.

ECB vychází z toho, že navrhované nařízení si může vyžádat změny v úpravě vykazování údajů do systému Intrastat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení (EHS) č. 3330/91 (6), a doporučuje, aby byly takové změny bezodkladně zváženy.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 3. března 2008.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2007) 653 v konečném znění.

(2)  Viz čl. 6 odst. 5 navrhovaného nařízení.

(3)  Viz čl. 7 odst. 3 navrhovaného nařízení.

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  Stanovisko ECB CON/2003/26 ze dne 1. prosince 2003 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (KOM(2003) 507 v konečném znění) (Úř. věst. C 296, 6.12.2003, s. 5).

(6)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.


Top