Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0714(02)

Souhrnné informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1/2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

OJ C 162, 14.7.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/6


Souhrnné informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (ES) č. 1/2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

(2007/C 162/04)

Podpora č.: XA 120/06

Členský stát: Itálie

Region: Regione Piemonte.

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Právní základ: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: 250 000 EUR

Maximální míra podpory: V souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2092/9 (1) pokrývá podpora udělená podniku maximálně 80 % nákladů v dvouletém kontrolním režimu a nepřesáhne částku 800 EUR pro jednotlivé podniky v letech 2005–2006

Datum uskutečnění: 15. prosince 2006; v každém případě bude první platba poskytnuta v okamžiku, kdy bude sděleno identifikační číslo, které přidělí Komise po obdržení souhrnných informací

Doba trvání režimu: Do 30. června 2007

Cíl podpory: Podpořit zemědělce a chovatele při přechodu od konvenční k ekologické výrobě formou příspěvku na výdaje vynaložené za kontrolu metod ekologické výroby ve smyslu nařízení (EHS) č. 2092/91.

Podpora se vztahuje na výdaje vzniklé zemědělským družstvům v letech 2005 a 2006 při kontrole provedené v souladu s nařízením (EHS) č. 2092/91.

Použité články nařízení Komise (ES) č. 1/2004 (2) čl. 13 pododstavec 2 písm. g)

Dotčená odvětví: Zemědělská hospodářství zaměřená na živočišnou a rostlinnou výrobu

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Internetová stránka: www.regione.piemonte.it/agri

Další informace: Podpora se vztahuje na zemědělská družstva, která jsou v době podání žádosti o příspěvek zapojena do kontrolního systému v souladu s nařízením (ES) č. 2092/1991, jejichž sídlo se stejně jako většina jejich pozemků nachází v regionu Piemonte a která začala přecházet z konvenčního systému výroby na výrobu ekologickou v období mezi 1. lednem 2005 a 31. prosincem 2006.

Podpora se poskytuje v tomto pořadí důležitosti:

Podpora č.: XA 121/06

Členský stát: Itálie

Region: Marche

Název režimu podpory: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Právní základ:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Maximální výše výdajů plánovaných na rok 2006 je 150 000 EUR. V dalších letech fungování režimu bude maximální výše podpory upravena dle platných zákonů o rozpočtu, nicméně roční výdaj nepřesáhne částku 1 000 000 EUR

Maximální míra podpory: Hrubá míra podpory nepřesáhne 30 % způsobilých nákladů (40 % ve znevýhodněných oblastech).

Způsobilá investice nemůže přesáhnout maximální stanovenou částku 60 000 EUR.

Podpora je poskytnuta za účelem snížení výrobních nákladů, zlepšení a rozšíření výrobních aktivit, dále pak na zlepšení kvality výrobků, na ochranu a zlepšení životního prostředí a hygienických a životních podmínek zvířat.

Způsobilé aktivity musí typologicky spadat do jedné z následujících kategorií:

Datum uskutečnění: Nejméně 10 pracovních dní po dni odeslání tohoto formuláře, jak je stanoveno v čl. 19 pododstavci 1 nařízení (ES) č. 1/2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Doba trvání režimu podpory není časově omezena, závisí na prostředcích ročního rozpočtu regionu Marche a na době účinnosti nařízení (ES) č. 1/2004

Cíl podpory: Zvýšit příjmy, zlepšit životní a pracovní podmínky zemědělských a sociálních družstev činných v zemědělství a lesnictví za účelem snížení výrobních nákladů, zlepšení a rozšíření výrobních aktivit a zlepšení kvality výrobků. Cílem je i ochrana a zlepšení životního prostředí a hygienických a životních podmínek zvířat

Příjemci:

1.

Sociální družstva typu B, která jsou činná v zemědělství a lesnictví a která jsou zapsána v rejstříku sociálních družstev zřízeném v rámci ustanovení regionálního zákona č. 34 ze dne 18. prosince 2001;

2.

Zemědělská družstva a jejich konsorcia s kvalifikací „profesionální zemědělec“ (Imprenditore agricolo professionale – IAP)

Dotčené odvětví: Zemědělská výroba

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Adresa internetových stránek:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Další informace: Příspěvky jsou poskytovány pouze na investice do zemědělství, příjemci budou vybráni ve veřejné soutěži

Podpora č.: XA 122/06

Členský stát: Itálie

Region: Marche

Název režimu podpory: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali

Právní základ:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Maximální výše výdajů určených na rok 2006 je 350 000 EUR. V dalších letech fungování režimu bude maximální výše podpory stanovena dle platných zákonů o rozpočtu, nicméně roční výdaj nepřesáhne částku 1 000 000 EUR

Maximální míra podpory: Podpora se vztahuje na výdaje, které jsou vyšší než 30 000 EUR včetně.

Podpora pokryje maximálně 75 % výdajů, ale nebude vyšší než 100 000 EUR na období tří let na příjemce v souladu s čl. 14 nařízení (ES) č. 1/2004

Datum uskutečnění: Nejméně 10 pracovních dní po dni odeslání tohoto formuláře, jak je stanoveno v 1. pododstavci čl.19 nařízení (ES) č. 1/2004

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Doba trvání režimu podpory není časově omezena, závisí na prostředcích ročního rozpočtu regionu Marky a na době účinnosti nařízení (ES) č. 1/2004

Cíl podpory: Podpořit proces slučování stávajících družstev, rozšiřování sociální základny, sdružování nových podniků do družstev s cílem zvýšit konkurenceschopnost družstevních struktur, umožnit družstevním podnikům nalezení nových odbytišť a napomoci koncentraci a reorganizaci nabídky zemědělských a lesních produktů

Příjemci: Družstva či jejich konsorcia působící v zemědělství a lesnictví, v zemědělsko-výrobním a zemědělsko-potravinářském odvětví se sídlem v regionu a zapsané v národním registru družstevních podniků zřízeném Ministerstvem výrobních aktivit dne 23. června 2004

Dotčená odvětví: Žádná specifická

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Adresa internetových stránek:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Další informace: Podpora bude poskytnuta pouze projektům zaměřeným na zemědělství, příjemci budou vybráni ve veřejné soutěži.

Podpory pro lesnická družstva jsou udělovány za stejných podmínek v souladu s pravidlem „de minimis“ uplatňovaným na nezemědělské výrobky podle nařízení Komise (ES) č. 69/2001 (3)

Podpora č.: XA 123/06

Členský stát: Nizozemsko

Region: Provincie Limburg

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (přemístění hospodářství „Snijders“ s chovem mléčného skotu v oblasti Zuid-Limburg)

Právní základ: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celkový jednorázový příspěvek provincie na přemístění hospodářství činí 100 000 EUR

Maximální míra podpory: Maximální podpora chovateli mléčného skotu představuje 40 % nákladů na přemístění hospodářství v maximální výši 100 000 EUR. Výše uvedená částka podpory se rovná povolené podpoře zemědělci, pokud z přemístění ve veřejném zájmu vyplyne vybavení zemědělce modernějšími zařízeními a vede ke zvýšení produkční kapacity. Pokud jde o zvýšení hodnoty dotyčných zařízení a zvýšení produkční kapacity, musí zemědělec na zvýšení hodnoty dotyčných zařízení přispět přinejmenším 60 % nebo nejméně 60 % na výdaje související se zvýšením produkční kapacity. Vyplývá to z čl. 6 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1/2004. Chovatel mléčného skotu přispěje nejméně 60 %. Hospodářství „Snijders“ s chovem mléčného skotu: odhadované náklady – 1 524 792 EUR

Datum uskutečnění: Rozhodnutí o poskytnutí subvence bude vydáno poté, co EU potvrdí příjem tohoto oznámení

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Od prosince 2006 do 31. prosince 2008

Cíl podpory: Podpora se týká přemístění ve veřejném zájmu perspektivních podniků s chovem mléčného skotu z oblastí s omezeními, která jsou dána především územním plánováním, v nichž však má existence hospodářství s chovem mléčného skotu zásadní význam pro zachování kvality životního prostředí a udržení krajiny. V souladu s cíli provincie je při přemístění hospodářství s chovem mléčného skotu nutno klást důraz na kvalitu krajiny a životního prostředí a na udržitelnost

Dotčená hospodářská odvětví: Podpora může být poskytnuta hospodářstvím s intenzivním chovem mléčného skotu (malé a střední podniky) o objemu 75 NGE (Nederlandse grootte eenheden, nizozemských jednotek hospodářské činnosti zemědělského podniku) nebo více, která se nacházejí v jižní části provincie Limburg v oblastech se sklonem vyšším než 2 %.

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Internetová adresa: www.limburg.nl

Podpora č.: XA 124/06

Členský stát: Nizozemsko

Region: Provincie Limburg

Název režimu podpory nebo název podniku, který je příjemcem jednotlivé podpory: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (přemístění hospodářství „Mingels“ s chovem mléčného skotu v oblasti Zuid-Limburg)

Právní základ: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku: Celkový jednorázový příspěvek provincie na přemístění hospodářství činí 100 000 EUR

Maximální míra podpory: Maximální podpora chovateli mléčného skotu představuje 40 % nákladů na přemístění hospodářství v maximální výši 100 000 EUR. Výše uvedená částka podpory se rovná povolené podpoře zemědělci, pokud z přemístění ve veřejném zájmu vyplyne vybavení zemědělce modernějšími zařízeními a vede ke zvýšení produkční kapacity. Pokud jde o zvýšení hodnoty dotyčných zařízení a zvýšení produkční kapacity, musí zemědělec na zvýšení hodnoty dotyčných zařízení přispět přinejmenším 60 % nebo nejméně 60 % na výdaje související se zvýšením produkční kapacity. Vyplývá to z čl. 6 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1/2004. Chovatel mléčného skotu přispěje nejméně 60 %. Hospodářství „Mingels“ s chovem mléčného skotu: odhadované náklady – 1 874 970 EUR

Datum uskutečnění: Rozhodnutí o poskytnutí subvence bude vydáno poté, co EU potvrdí příjem tohoto oznámení

Doba trvání režimu podpory nebo poskytování jednotlivé podpory: Od prosince 2006 do 31. prosince 2008

Cíl podpory: Podpora se týká přemístění ve veřejném zájmu perspektivních podniků s chovem mléčného skotu z oblastí s omezeními, která jsou dána především územním plánováním, v nichž však má existence hospodářství s chovem mléčného skotu zásadní význam pro zachování kvality životního prostředí a udržení krajiny. V souladu s cíli provincie je při přemístění hospodářství s chovem mléčného skotu nutno klást důraz na kvalitu krajiny a životního prostředí a na udržitelnost

Dotčená hospodářská odvětví: Podpora může být poskytnuta hospodářstvím s intenzivním chovem mléčného skotu (malé a střední podniky) o objemu 75 NGE (Nederlandse grootte eenheden, nizozemských jednotek hospodářské činnosti zemědělského podniku) nebo více, která se nacházejí v jižní části provincie Limburg v oblastech se sklonem vyšším než 2 %

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Internetová adresa: www.limburg.nl


(1)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 1, 3.1.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 30.


Top