EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0717

Návrh nařízení Rady o uplatňování režimu pro zboží pocházející ze států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), stanoveného v dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství.

/* KOM/2007/0717 konecném znení - ACC 2007/0250 */

52007PC0717

Návrh nařízení Rady o uplatňování režimu pro zboží pocházející ze států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), stanoveného v dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství. /* KOM/2007/0717 konecném znení - ACC 2007/0250 */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 13.11.2007

KOM(2007) 717 v konečném znění

2007/0250 (ACC)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

o uplatňování režimu pro zboží pocházející ze států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), stanoveného v dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství.

(předložená Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Tento návrh nařízení Rady o uplatňování režimu pro zboží pocházející ze států, které jsou součástí afrických, karibských a tichomořských států (AKT), stanoveného v dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství, vyplývá ze sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o dohodách o hospodářském partnerství (dále jen „dohody EPA“), které Komise přijala dne 23. října 2007 (KOM(2007) 635).

Uvedené sdělení stanoví, jak mohou být dosaženy základní cíle úplných, souhrnných dohod EPA se všemi regiony AKT při minimalizaci rizik narušení obchodu, pokud to je možné, pro ty africké, karibské a tichomořské (AKT) regiony nebo subregiony, které uzavřely jednání o dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství před uplynutím stávajícího obchodního režimu dne 31. prosince 2007, způsobem, který je v souladu s mezinárodními závazky Společenství. Nařízení tak činí vytvořením právního základu pro uplatňování režimu pro zboží stanoveného v dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství.

Toto nařízení je založeno na ustanoveních takových dohod, které umožňují v nejvyšší možné míře uplatňování dohod před prozatímním vzájemným uplatňováním dohod. Takto zůstane v platnosti, jakmile jsou dohody prozatímně uplatňovány a vstoupily platnost, a pozmění se nebo nahradí, aby bylo uvedeno do souladu s těmi aspekty dohod, které nebylo možné do tohoto nařízení zahrnout. V důsledku toho nejsou tímto nařízením dotčeny příslušné postupy pro uzavření dohod a jejich vstup v platnost.

2007/0250 (ACC)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

o uplatňování režimu pro zboží pocházející ze států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), stanoveného v dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství.

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ustanovení čl. 37 odst. 1 Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím (ES) a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000[2] (dále jen „dohoda o partnerství AKT-ES“) stanoví, že dohody o hospodářském partnerství (EPA) vstoupí v platnost nejpozději do 1. ledna 2008.

(2) Ustanovení čl. 36 odst. 3 dohody z Cotonou stanoví zachování obchodních dohod obsažených v příloze V uvedené dohody do 31. prosince 2007.

(3) Společenství od roku 2002 jedná o dohodách o hospodářském partnerství se státy AKT ve formě šesti regionů zahrnujících státy karibské oblasti, střední Afriky, východní a jižní Afriky, tichomořské ostrovní státy, Jihoafrické společenství pro rozvoj a státy západní Afriky.

(4) Ty dohody zakládající nebo vedoucí k založení dohod o hospodářském partnerství, pro něž byla jednání uzavřena, stanoví, že strany mohou učinit kroky k uplatňování dohody před prozatímním vzájemným uplatňováním v proveditelném rozsahu. Je vhodné přijmout opatření k uplatňování dohod na základě těchto ustanovení.

(5) Režim stanovený v tomto nařízení se má podle potřeby změnit v souladu s dohodami zakládajícími nebo vedoucími k založení dohod o hospodářském partnerství, v případě, že jsou takové dohody podepsány a uzavřeny podle článku 300 Smlouvy a jsou platné. Režim se má ukončit zcela nebo částečně, pokud dotyčné dohody nevstoupí v platnost v přiměřené lhůtě, v souladu s Vídeňskou úmluvou o smluvním právu.

(6) Pro Společenství stanoví režim v dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství bezcelní přístup a žádné celní kvóty pro všechny produkty s výjimkou zbraní, na něž se vztahují přechodná období a režim pro některé citlivé produkty a zvláštní režim pro francouzské zámořské departementy. S ohledem na zvláštnosti postavení Jihoafrické republiky, produkty pocházející z Jihoafrické republiky nadále využívají příslušná ustanovení Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé[3], dokud nevstoupí v platnost dohoda zakládající nebo vedoucí k založení dohod o hospodářském partnerství mezi Společenstvím a Jihoafrickou republikou.

(7) Spíše než se dovolávat zvláštního režimu pro nejméně rozvinuté země, který je stanoven v nařízení (ES) č. 980/2005 ze dne 27. června 2005 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí[4], je výhodnější, aby ty nejméně rozvinuté země, které jsou rovněž státy AKT, založily své budoucí obchodní vztahy se Společenstvím na dohodách o hospodářském partnerství. Pro usnadnění takového vývoje je vhodné stanovit, aby země, které uzavřely jednání o dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství, a které mohou využívat režim podle tohoto nařízení, mohly na omezenou dobu využívat zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země podle nařízení (ES) č. 980/2005[5] v případě těch produktů, u nichž přechodná opatření stanovená v tomto nařízení jsou méně příznivá.

(8) Pravidla původu použitelná na dovozy uskutečněné v rámci tohoto nařízení by měla na přechodné období být ta, která jsou stanovená v příloze II tohoto nařízení. Tato pravidla původu budou postupně nahrazena na základě příslušné dohody o hospodářském partnerství.

(9) Je potřebné poskytnout možnost dočasně pozastavit uplatňování režimů stanovených v tomto nařízení v případě neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalostí či podvodu. Pokud členský stát poskytne Komisi informace o možném podvodu nebo neplnění povinnosti týkající se poskytování nezbytné správní spolupráce, použijí se příslušné právní předpisy Společenství, zejména nařízení (ES) č. 515/97 ze dne 13. března 1997 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských právních předpisů[6].

(10) Je vhodné, aby toto nařízení stanovilo přechodnou úpravu pro cukr a rýži, spolu se zvláštními ochrannými a kontrolními mechanismy použitelnými po ukončení přechodné úpravy.

(11) Protokol 3, který je připojen k příloze V dohody z Cotonou (obsahující text protokolu 3 o cukru ze států AKT), pozbývá v rámci přechodné úpravy pro cukr platnosti dnem 1. října 2009[7].

(12) Po ukončení platnosti protokolu 3 a vzhledem k určité citlivosti trhu s cukrem je vhodné přijmout přechodná opatření pro tento produkt. Zároveň je vhodné přijmout zvláštní přechodná kontrolní a ochranná opatření pro určité zpracované zemědělské produkty s potenciálně vysokým obsahem cukru, které by mohly být obchodovatelné, aby se obešla přechodná zvláštní ochranná opatření pro dovoz cukru do ES.

(13) Je rovněž vhodné přijmout obecná ochranná opatření pro produkty, na které se vztahuje toto nařízení.

(14) Vzhledem ke zvláštní citlivosti zemědělských produktů je vhodné, aby dvoustranná ochranná opatření byla přijata, pokud dovoz způsobuje nebo hrozí, že způsobí poruchy na trzích s takovými produkty, nebo poruchy v mechanismech, které tyto trhy regulují.

(15) V souladu s čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES je třeba náležitě zohlednit ve všech politikách Společenství zvláštní strukturální sociální a hospodářskou situaci nejvzdálenějších regionů Společenství, především s odkazem na celní a obchodní politiku.

(16) Při efektivním stanovení pravidel o dvoustranných ochranných opatřeních by proto měla být zvláštní pozornost věnována citlivosti zemědělských produktů, zejména cukru, i zvláštní zranitelnosti a zájmům nejvzdálenějších oblastí Společenství..

(17) Opatření nutná k provádění tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi[8].

(18) Toto nařízení vyžaduje zrušení stávajícího souboru nařízení přijatých v rámci přílohy V dohody o partnerství AKT-ES, zejména nařízení (ES) č. 2285/2002 o ochranných opatřeních stanovených v dohodě o partnerství AKT-ES a zrušení nařízení (EHS) č. 3705/90[9], nařízení (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002 o opatřeních vztahujících se na zemědělské produkty a některé zboží vyrobené zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských států (státy AKT) a zrušení nařízení (ES) č. 1706/98 a čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1964/2005 ze dne 29. listopadu 2005 o celních sazbách pro banány[10]. V důsledku toho jsou neplatná všechna prováděcí opatření založená na těch ustanoveních, která se zrušují.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola 1 Předmět, oblast působnosti a přístup na trh

Článek 1

Předmět

Toto nařízení uplatňuje režim pro zboží pocházející ze států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) uvedený v dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Toto nařízení se vztahuje na zboží pocházející z regionů a států uvedených v příloze I.

2. Rada na návrh Komise změní přílohu I přidáním regionů nebo států ze států AKT, které uzavřely jednání o dohodě mezi Společenstvím a tím regionem nebo státem, který přinejmenším splňuje požadavky článku XXIV GATT 1994.

3. Tento stát nebo region zůstane v příloze I, pokud Rada na návrh Komise změní přílohu I, aby vyřadila region nebo stát z přílohy, zejména když:

(a) region nebo stát dá najevo svůj úmysl neratifikovat dohodu, která mu povolila, aby byl zařazen do přílohy I;

(b) ratifikace dohody, která umožnila, aby region nebo stát byl zařazen do přílohy I, se neuskutečnila v přiměřené lhůtě, a vstup této dohody v platnost je nepřiměřeně oddalován; nebo

(c) dohoda je ukončena, nebo region nebo dotčený stát ukončí svá práva a povinnosti podle této dohody, ale dohoda jinak zůstává v platnosti.

Článek 3

Přístup na trh pro zboží pocházející z regionů nebo států uvedených v příloze I

1. S výhradou článků 6, 7 a 8 se dovozní cla odstraní u všech produktů uvedených v kapitolách 1 až 97, s výjimkou kapitoly 93, harmonizovaného systému a pocházejících z regionu nebo státu uvedeného v příloze I. Toto odstranění podléhá přechodným ochranným a kontrolním mechanismům stanoveným v článcích 9 a 10 a obecnému ochrannému mechanismu, který je stanoven v článcích 11 až 22.

2. Pro produkty kapitoly 93 harmonizovaného systému pocházející z regionů nebo států uvedených v příloze I zůstává uplatňování cel s doložkou nejvyšších výhod použitelné i nadále.

3. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 980/2005, na zboží pocházející z nejméně rozvinutých zemí uvedených v příloze I uvedeného nařízení a zahrnutých v příloze I tohoto nařízení se kromě režimu stanoveného v tomto nařízení nadále vztahují preference stanovené podle nařízení (ES) č. 980/2005 ve vztahu k produktům:

(a) položky 1006 celního sazebníku, kromě podpoložky 10061010, do 31. prosince 2009; a

(b) položky 1701 celního sazebníku do 30. září 2009.

4. Odstavec 1 a články 6, 7 a 8 se nevztahují na produkty pocházející z Jihoafrické republiky. Takové produkty podléhají příslušným ustanovením Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé[11]. V souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 3 se doplní příloha k tomuto nařízení stanovující režim použitelný na výrobky pocházející z Jihoafrické republiky, jakmile se příslušná obchodní ustanovení dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci nahradí příslušnými ustanoveními dohody zakládající nebo vedoucí k založení dohody o hospodářském partnerství.

5. Odstavec 1 a článek 7 se nevztahují na produkty položky 1701 celního sazebníku, nebo položce 0803 0019 celního sazebníku, pocházející z regionu nebo státu uvedeného v příloze I a které jsou propuštěny do volného oběhu ve francouzských zámořských departementech do 1. ledna 2018. Toto období se prodlouží do 1. ledna 2023, pokud se regiony nebo státy uvedené v příloze I na základě příslušných dohod nedohodnou jinak. Toto období se prodlouží do 1. ledna 2023, pokud se regiony nebo státy uvedené v příloze I na základě příslušných dohod nedohodnou jinak. Komise zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie , kterým sdělí zainteresovaným stranám ukončení tohoto ustanovení.

Kapitola IIPravidla původu a správní spolupráce

Článek 4

Pravidla původu

1. Pravidla původu stanovená v příloze II se použijí, aby se určilo, zda produkty pocházejí z regionů nebo států uvedených v příloze I.

2. Pravidla původu stanovená v příloze II jsou nahrazena pravidly uvedenými v příloze jakékoli dohody se zeměmi uvedenými v příloze I, pokud se tato dohoda prozatímně provádí, nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve. Komise zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie , aby informovala hospodářské subjekty. Oznámení stanoví datum prozatímního provádění nebo vstupu v platnost, kterým je den, od něhož se pravidla původu v dohodě uplatňují na produkty, na které se vztahuje toto nařízení.

3. Komise, jíž je nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený nařízením (EHS) 2913/92, sleduje provádění a uplatňování ustanovení přílohy II. Technické změny a rozhodnutí o řízení přílohy II se mohou přijmout v souladu s postupem stanoveným v čl. 247 a 247A nařízení (ES) č. 2913/92.

Článek 5

Správní spolupráce

1. Pokud Komise dojde na základě objektivních informací k závěru o nedostatcích v poskytování správní spolupráce a/nebo nesrovnalosti či podvodu, může dočasně pozastavit odstraňování cel v článcích 3, 6 a 7 (dále jen „příslušné zacházení“) v souladu s tímto článkem.

2. Pro účely tohoto článku se za nedostatky v poskytování správní spolupráce, mimo jiné, považuje:

(a) opakované porušování příslušných povinností, které vyžadují ověření původu dotčeného produktu;

(b) opakované odmítnutí nebo nepřípustné zpoždění ve vyřizování a/nebo ve sdělování výsledků následného ověření dokladu původu;

(c) opakované odmítnutí nebo nepřípustné zpoždění při získávání povolení k provedení misí zaměřených na správní spolupráci, jejichž cílem je prověření pravosti dokumentů nebo přesnosti informací souvisejících s udělením příslušného zacházení stanoveného v tomto nařízení.

Pro účely tohoto článku se může jednat o nesrovnalosti nebo podvod mimo jiné v případě, že bez uspokojivého vysvětlení dojde k rychlému nárůstu dovozu zboží, který převyšuje obvyklou úroveň výrobní a vývozní kapacity dotčeného regionu nebo státu.

3. Pokud Komise na základě informací poskytnutých členským státem nebo z vlastního podnětu zjistí, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 uvedených výše, může v souladu s postupem stanoveným v čl. 24 odst. 2 tohoto nařízení pozastavit příslušné zacházení za předpokladu, že nejdříve:

(a) informuje výbor stanovený v článku 24;

(b) uvědomí dotčený region nebo stát v souladu s příslušnými postupy použitelnými mezi Společenstvím a daným státem nebo regionem; a

(c) zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie o zjištění neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalosti či podvodu.

4. Období pozastavení podle tohoto článku se omezí na nezbytně nutné k ochraně peněžních zájmů Společenství. Jeho délka nepřesáhne dobu šesti měsíců, kterou lze obnovit. Na konci této doby Komise rozhodne buď ukončit pozastavení poté, co informovala výbor podle článku 24, nebo prodloužit dobu pozastavení v souladu s postupem uvedeným v odstavci 3.

5. Postupy dočasného pozastavení stanovené v odstavcích 2 až 4 tohoto článku se nahradí postupy stanovenými v jakékoli dohodě se zeměmi uvedenými v příloze I, pokud se daná dohoda buď provádí prozatímně, nebo vstoupí v platnost, podle toho, co nastane dříve. Komise zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie , aby informovala hospodářské subjekty. Oznámení určí datum prozatímního provádění nebo vstupu v platnost, což je den, od kterého se postupy dočasného pozastavení v dohodě uplatňují na produkty, na které se vztahuje toto nařízení.

6. S cílem provedení dočasného pozastavení, které je stanovené v jakékoli dohodě se zeměmi uvedenými v příloze I, Komise bez zbytečného prodlení:

(a) informuje výbor stanovený v článku 24, že bylo zjištěno neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalostí či podvodu; a

(b) zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie o zjištění takového neposkytnutí správní spolupráce, nesrovnalosti či podvodu;

Komise přijme rozhodnutí o pozastavení příslušného zacházení postupem podle čl. 24 odst. 2 tohoto nařízení.

Kapitola IIIPřechodná ustanovení

Oddíl 1Rýže

ČLÁNEK 6

Celní kvóty s nulovým clem a případné odstraňování cel

1. Dovozní cla na produkty odpovídající položce 1006 celního sazebníku se odstraňují od 1. ledna 2010, s výjimkou dovozních cel na produkty podpoložky 1006 10 10, která se odstraní od 1. ledna 2008.

2. Tyto celní kvóty s nulovým clem jsou otevřeny pro produkty odpovídající celní položce 1006, s výjimkou podpoložky 1006 10 10 pocházející ze států uvedených v příloze I, které jsou součástí regionální integrace CARIFORUM:

(a) 187 000 tun vyjádřených ekvivalentem loupané rýže pro období mezi 1. lednem 2008 a 31. prosincem 2008;

(b) 250 000 tun vyjádřených ekvivalentem loupané rýže pro období mezi 1. lednem 2009 a 31. prosincem 2009.

3. Prováděcí pravidla pro provádění celních kvót uvedených v odstavci 2 se určí postupy podle článku 13 a čl. 26 odst. 2 nařízení (ES) č. 1785/2003[12].

Oddíl 2Cukr

ČLÁNEK 7

Celní kvóty s nulovým clem a případné odstraňování cel

1. Dovozní cla na produkty položky 1701 celního sazebníku se odstraňují od 1. října 2009.

2. Kromě celních kvót otevřených a spravovaných podle článku 28 nařízení (ES) č. 318/2006[13], se pro produkty podpoložky 1701 11 10 celního sazebníku na období mezi 1. říjnem 2008 a 30. zářím 2009 otevřou tyto celní kvóty:

(a) 150 000 tun vyjádřených ekvivalentem bílého cukru při nulovém clu vyhrazeném pro produkty pocházející z nejméně rozvinutých zemí, jak jsou uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 980/2005, a které jsou uvedené v příloze I. Tato celní kvóta se rozdělí mezi regiony podle množství, které se určí v souladu s dohodami, které určují způsobilost regionů nebo států pro zařazení do přílohy I; a

(b) 80 000 tun vyjádřených ekvivalentem bílého cukru při nulovém clu vyhrazeném pro produkty nepocházející z nejméně rozvinutých zemí, a které jsou uvedené v příloze I. Tato celní kvóta se rozdělí mezi regiony podle množství, které se určí v souladu s dohodami, které určují způsobilost regionů nebo států pro zařazení do přílohy I.

3. Článek 30 nařízení (ES) č. 318/2006 se vztahuje na dovozy podle celních kvót uvedených v předcházejícím odstavci.

4. Prováděcí pravidla pro rozdělení podle regionu a provádění celních kvót uvedených v tomto článku 2 určí Komise postupy podle čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006.

Článek 8

Přechodné ujednání

V období mezi 1. říjnem 2009 a 30. zářím 2012 se čl. 7 odst. 1 nevztahuje na dovozy produktů položky 1701 celního sazebníku, pokud se dovozce nezaváže nakoupit takové produkty za cenu nižší než 90% referenční ceny (na základě CIF) podle článku 3 nařízení (ES) č. 318/2006 pro příslušný hospodářský rok.

Článek 9

Přechodný ochranný mechanismus pro cukr

1. V období od 1. října 2009 do 30. září 2015 může být zacházení udělené podle čl. 7 odst. 1 u dovozu produktů položky 1701 celního sazebníku, které pocházejí z regionů nebo států uvedených v příloze I, které nejsou nejméně rozvinutými zeměmi uvedenými v příloze I nařízení (ES) č. 980/2005, pozastaveno, pokud:

(a) dovozy pocházející z regionů nebo států, které jsou státy AKT a které nejsou nejméně rozvinutými zeměmi uvedenými v příloze I nařízení (ES) č. 980/2005, převyšují tato množství:

(i) 1,38 milionu tun v hospodářském roce 2009/2010;

(ii) 1,45 milionu tun v hospodářském roce 2010/2011;

(iii) 1,6 milionu tun v hospodářských letech 2011/2012 až 2014/2015; a

(b) dovozy pocházející ze všech států AKT převyšují 3,5 milionu tun.

2. Množství stanovená v odst. 1 písm. a) se mohou dále rozdělit podle regionů.

3. V období uplatňování tohoto článku se u dovozů produktů celní položky 1701 celního sazebníku, které pocházejí z regionů nebo států uvedených v příloze I, vyžaduje dovozní licence.

4. Pozastavení zacházení uděleného podle čl. 7 odst. 1 se ukončí na konci hospodářského roku, v němž bylo zavedeno.

5. Prováděcí pravidla pro další rozdělení množství uvedených v odstavci 1 pro řízení systému uvedeného v odstavcích 1, 3 a 4 se přijmou postupem podle čl. 39 odst. 2 nařízení (ES) č. 318/2006.

Článek 10

Přechodný mechanismus dohledu

1. V období od 1. ledna 2008 do 30. září 2015 podléhají dovozy produktů položek 17049099, 18061030, 18061090, 21069059, 21069098 celního sazebníku, které pocházejí z regionů nebo států uvedených v příloze I, mechanismu dohledu stanoveném v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství[14].

2. Na základě tohoto dohledu Komise ověří, zda se jedná o celkový nárůst dovozů o více než 20% objemu jednoho nebo více z těchto produktů pocházejících z určitého regionu v průběhu období dvanácti po sobě následujících měsíců ve srovnání s průměrem ročních dovozů v průběhu předcházejících tří dvanáctiměsíčních období.

3. Pokud je dosažena úroveň uvedená v odstavci 2, Komise provede analýzu charakteru obchodních vztahů, hospodářského odůvodnění a obsahu cukru v těchto dovozech. Jestliže Komise dospěje k závěru, že takové dovozy se používají s cílem obejít celní kvóty, přechodná opatření a zvláštní ochranný mechanismus, které jsou stanovené v článcích 7, 8 a 9, může až do konce dotčeného hospodářského roku pozastavit používání čl. 3 odst. 1 na dovozy produktů položek 17049099, 18061030, 18061090, 21069059, 21069098 celního sazebníku pocházejících z regionů nebo států uvedených v příloze I, které nejsou nejméně rozvinutými zeměmi uvedenými v příloze I nařízení (ES) č. 980/2005.

4. Prováděcí pravidla pro správu daného systému a rozhodnutí o pozastavení se přijme v souladu s postupem uvedeným v článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93[15].

Kapitola IV Obecná ochranná ustanovení

Článek 11

Definice

Pro účely této kapitoly:

(a) "výrobci Společenství" se rozumějí výrobci obdobných nebo přímo soutěžících produktů jako celek, kteří působí na území Společenství, nebo ti výrobci ve Společenství, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo soutěžících produktů tvoří větší podíl celkové výroby Společenství těchto produktů;

(b) "vážnou újmou" se rozumí jasné obecné poškození postavení výrobců Společenství;

(c) "hrozbou vážné újmy" se rozumí vážná újma, která jednoznačně bezprostředně hrozí;

(d) „narušeními “ se rozumí poruchy ve výrobním odvětví;

(e) „hrozbou narušení “ se rozumí narušení, která jednoznačně bezprostředně hrozí.

Článek 12

Zásady

1. Ochranné opatření může být zavedeno v souladu s ustanoveními stanovenými v této kapitole, pokud produkty pocházející ze států uvedených v příloze I jsou dováženy do Společenství v takových zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí:

(a) vážná újma výrobnímu odvětví Společenství;

(b) narušení v hospodářském odvětví, zejména pokud tato narušení působí velké sociální problémy nebo obtíže, jež by mohly způsobit vážné zhoršení hospodářské situace Společenství; nebo

(c) narušení na trzích se zemědělskými produkty[16] nebo mechanismů organizace těchto trhů.

2. Pokud produkty pocházející ze států uvedených v příloze I jsou dováženy do Společenství v takových zvýšených množstvích a za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí narušení v hospodářské situaci v jednom nebo několika nejvzdálenějších regionech Společenství, může být uloženo ochranné opatření v souladu s ustanoveními stanovenými v této kapitole.

Článek 13

Určení podmínek pro uložení ochranných opatření

1. Určení vážné újmy nebo hrozby se vztahuje mimo jiné na tyto faktory:

(a) objem dovozu, zejména při podstatném zvýšení v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě nebo spotřebě ve Společenství;

(b) cenu dovážených produktů, zejména pokud je významně nižší v porovnání s cenou obdobného produktu ve Společenství;

(c) následný dopad na výrobce Společenství, jak jej naznačuje vývoj některých ekonomických ukazatelů, jako například výroba, využití kapacity, skladové zásoby, odbyt, podíl na trhu, pokles cen nebo zamezení růstu cen, který by za běžných okolností nastal, zisky, návratnost vloženého kapitálu, peněžní tok, zaměstnanost;

(d) jiné činitele než vývoj dovozu, jimiž vznikají nebo mohou vzniknout dotyčným výrobcům Společenství újmy.

2. Určení narušení nebo hrozby se zakládá na objektivních faktorech, včetně těchto prvků:

(a) zvýšení objemu dovozu v absolutních číslech nebo v poměru k výrobě Společenství a dovozu z dalších zdrojů; a

(b) vlivu takových dovozů na ceny; nebo

(c) vlivu takových dovozů na situaci výrobních odvětví Společenství nebo dotčeného hospodářského odvětví, včetně mimo jiné na úrovně prodeje, výroby, finanční situace a zaměstnanosti.

3. Při určení, zda se dovoz uskuteční za takových podmínek, že vzniká nebo hrozí narušení na trzích se zemědělskými produkty nebo mechanismů organizace těchto trhů, včetně nařízení vytvářejících společné organizace trhu, je třeba přihlížet ke všem příslušným objektivním faktorům, včetně jednoho nebo více z těchto prvků:

(a) objem dovozů ve srovnání s úrovněmi předcházejících kalendářních nebo hospodářských let, domácí produkce a spotřeba, plánované budoucí úrovně podle reformy společných organizací trhu;

(b) úroveň domácích cen ve srovnání s referenčními nebo směrnými cenami, přicházejí-li v úvahu, a pokud ne, ve srovnání s průměrnými cenami na vnitřním trhu ve stejném období předchozích hospodářských let;

(c) od 1. října 2015 na trzích s produkty celní položky 1701 celního sazebníku: situace, kdy průměrná tržní cena ve Společenství bílého cukru klesne v průběhu dvou po sobě následujících měsíců pod 80% průměrné tržní ceny bílého cukru ve Společenství převládající v předchozím hospodářském roce.

4. Při určení, zda jsou podmínky uvedené výše v případě nejvzdálenějších regionů Společenství splněny, jsou analýzy omezené na území dotčených nejvzdálenějších regionů. Zvláštní pozornost se má věnovat velikosti místního průmyslu, jeho finanční situaci a stavu zaměstnanosti.

Článek 14

Zahájení řízení

1. Šetření se zahajuje na žádost členského státu nebo z podnětu Komise, pokud je zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení šetření.

2. Pokud by vývoj dovozu z jakýchkoli států uvedených v příloze I vyžadoval zavedení ochranných opatření, sdělí to členské státy Komisi. Toto sdělení musí obsahovat dostupné důkazy podle kritérií článku 13. Komise toto sdělení neprodleně předá do tří pracovních dnů všem členským státům.

3. Konzultace s členskými státy se uskuteční do osmi pracovních dnů ode dne, kdy Komise zaslala informaci členským státům podle odstavce 2. Pokud je po konzultaci zřejmé, že existují dostatečné důkazy opravňující zahájení řízení, Komise zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie . Zahájení se uskuteční do jednoho měsíce od obdržení informace od členského státu.

4. Pokud Komise po konzultaci s členskými státy má za to, že okolnosti stanovené v článku 12 existují, okamžitě uvědomí dotčený region nebo státy uvedené v příloze I o svém úmyslu zahájit šetření. K oznámení může přiložit výzvu ke konzultacím, aby se vyjasnila situace a aby bylo dosaženo oboustranně uspokojivého řešení.

Článek 15

Šetření

1. Po zahájení řízení započne Komise šetření.

2. Komise může požádat členské státy, aby jí předaly informace, a členské státy podniknou všechna potřebná opatření, aby její žádosti vyhověly. Pokud je předání informací ve všeobecném zájmu nebo pokud bylo jejich předání vyžádáno členským státem, sdělí je Komise členským státům za předpokladu, že nejsou důvěrné; v opačném případě jim předá shrnutí, jež není důvěrné povahy.

3. V případě šetření omezeného na nejvzdálenější region může Komise požádat příslušné místní orgány, aby poskytly informace uvedené v odstavci 2 výše prostřednictvím dotčeného členského státu.

4. Šetření bude, kdykoli je to možné, uzavřeno do šesti měsíců od jeho zahájení. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o další dobu nejvýše tří měsíců.

Článek 16

Uložení prozatímních ochranných opatření

1. Prozatímní ochranná opatření se použijí za naléhavých okolností, kdy by odklad způsobil těžko napravitelnou škodu, na základě předchozího určení, že podmínky stanovené v článku 12 existují. Komise přijme tato prozatímní opatření po konzultaci s členskými státy nebo v případě mimořádné naléhavosti po informování členských států. V tomto druhém případě se konzultace konají do deseti dnů ode dne, kdy se členské státy seznámí s opatřeními, která přijala Komise.

2. Vzhledem ke zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů a jejich zranitelnosti k nárůstu dovozů, použijí se prozatímní ochranná opatření v řízení, které se jich dotýká, kde předběžné určení ukázalo, že se dovozy zvýšily. V tomto případě Komise informuje členské státy o opatřeních a konzultace se uskuteční do deseti dnů ode dne, kdy Komise oznámila členským státům přijetí opatření.

3. Pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 tohoto článku, rozhodne Komise do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.

4. Komise uvědomí neprodleně Radu a členské státy o každém rozhodnutí přijatém podle odstavců 1, 2 a 3. Rada může kvalifikovanou většinou přijmout jiné rozhodnutí ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy ji Komise uvědomila podle tohoto odstavce.

5. Prozatímní opatření mohou mít formu zvýšení cla u dotčeného produktu na úroveň, která nepřevýší celní sazbu použitou u ostatních členských států WTO nebo u celních kvót.

6. Doba platnosti prozatímních opatření nesmí přesahovat 180 dnů. Pokud jsou prozatímní opatření omezená na nejvzdálenější regiony, jejich doba platnosti nesmí přesahovat 200 dnů.

7. Pokud jsou prozatímní ochranná opatření zrušena, protože šetření prokáže, že nebyly splněny podmínky uvedené v článcích 12 a 13, všechna cla vybraná v důsledku těchto prozatímních opatření se automaticky vrací.

Článek 17

Zastavení šetření a řízení bez opatření

Pokud jsou dvoustranná ochranná opatření považována za zbytečná a v poradním výboru podle článku 21 nejsou vzneseny žádné námitky, Komise rozhodne o zastavení šetření nebo řízení. Ve všech ostatních případech předloží Komise Radě neprodleně zprávu o výsledcích konzultací a návrh na nařízení Rady o zastavení řízení. Řízení se považuje za zastavené, pokud Rada ve lhůtě jednoho měsíce nepřijme kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

Článek 18

Uložení konečných opatření

1. Pokud se nakonec prokáže, že podmínky stanovené v článku 12 jsou splněny, Komise požádá o konzultace dotčený region nebo stát v rámci vhodného institucionálního uspořádání stanoveného v příslušných dohodách, umožňující regionu nebo státu, aby byl zařazen do přílohy I, s cílem najít vzájemně přijatelné řešení.

2. Pokud konzultace uvedené v odstavci 1 nevedou ke vzájemně uspokojivému řešení do třiceti dnů ode dne, kdy věc byla předložena dotčenému regionu nebo státu, přijme Komise po konzultaci s členskými státy rozhodnutí o zavedení konečných dvoustranných ochranných opatření do dvaceti pracovních dnů po ukončení konzultačního období.

3. Rozhodnutí Komise přijatá podle tohoto článku se sdělují Radě a členským státům. Každý členský stát může do deseti pracovních dnů ode dne sdělení předložit rozhodnutí Radě.

4. Pokud členský stát předloží Radě rozhodnutí Komise, může Rada rozhodnutí Komise kvalifikovanou většinou potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada do jednoho měsíce poté, co jí byla záležitost předložena, nepřijme rozhodnutí, považuje se rozhodnutí Komise za potvrzené.

5. Konečná opatření mohou mít jednu z těchto forem:

- pozastavení dalšího snižování sazby dovozního cla na dotčený produkt pocházející z dotčeného regionu nebo státu,

- zvýšení cla na dotčený produkt na úroveň, která nepřevýší celní sazbu použitou u ostatních členů WTO,

- celní kvóty.

6. Žádné dvoustranné ochranné opatření se nepoužije u téhož produktu z téhož regionu nebo státu, dokud neuplyne alespoň jeden rok poté, co se předchozí opatření ukázala jako neúčinná nebo byla odstraněna.

Článek 19

Trvání a přezkoumání ochranných opatření

1. Ochranné opatření zůstává v platnosti pouze po takovou dobu, která je nezbytná k zabránění nebo nápravě vážné újmy nebo narušení trhu. Období nepřesáhne dva roky, ledaže se prodlouží podle odstavce 2. Pokud je opatření omezeno na jeden nebo několik nejvzdálenějších regionů Společenství, doba jeho platnosti nesmí přesáhnout čtyři roky.

2. Původní doba trvání ochranného opatření může být výjimečně prodloužena, pokud se zjistí, že ochranné opatření je nadále nezbytné k zabránění nebo nápravě vážné újmy nebo narušení trhu.

3. Rozhodnutí o prodloužení se přijímají postupy podle tohoto nařízení uplatňovanými při šetření a stejnými postupy jako v případě původních opatření.

Celková doba trvání ochranného opatření nesmí přesáhnout čtyři roky, včetně prozatímního opatření. Pokud jde o opatření omezené na nejvzdálenější regiony, tato doba je prodloužena na osm let.

4. Pokud trvání ochranného opatření přesáhne jeden rok, toto opatření se postupně v pravidelných intervalech během období jeho uplatňování liberalizuje, a to včetně jakéhokoli prodloužení.

Konzultace s dotčeným regionem nebo státem se konají pravidelně v příslušných institucionálních orgánech podle dohod, aby se stanovil harmonogram pro jejich zrušení, jakmile to okolnosti dovolí.

Článek 20

Kontrolní opatření

1. Pokud by vývoj dovozu produktu pocházejícího ze státu AKT mohl způsobit jednu ze situací uvedených v článku 12, dovoz tohoto produktu může být podroben předchozí kontrole Společenství.

2. Komise přijme rozhodnutí o zavedení kontroly.

Rozhodnutí Komise přijatá podle tohoto článku se sdělují Radě a členským státům. Každý členský stát může do deseti pracovních dnů ode dne sdělení předložit rozhodnutí Radě.

Pokud členský stát předloží Radě rozhodnutí Komise, může Rada rozhodnutí Komise kvalifikovanou většinou potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada do jednoho měsíce poté, co jí byla záležitost předložena, nepřijme rozhodnutí, považuje se rozhodnutí Komise za potvrzené.

3. Doba platnosti kontrolních opatření je omezená. Pokud není stanoveno jinak, končí jejich platnost na konci druhého pololetí, které následuje po prvním pololetí poté, co byla opatření zavedena.

4. Kontrolní opatření mohou být omezena na území jednoho nebo více nejvzdálenějších regionů společenství, pokud je to nezbytné.

5. Rozhodnutí zavést kontrolní opatření je neprodleně sděleno příslušnému institucionálnímu orgánu zřízenému v příslušných dohodách, které povolují regionu nebo státu, aby byl zařazen do přílohy I.

Článek 21

Konzultace

Příslušným poradním výborem pro účely této kapitoly je poradní výbor stanovený v článku 4 nařízení Rady (ES) č. 3285/94. V případě produktů položky 1701 celního sazebníku je příslušnému výboru nápomocen výbor zřízený podle článku 39 nařízení (ES) č. 318/2006.

Článek 22

Výjimečná opatření s omezeným územním uplatněním

Pokud se zjistí, že podmínky stanovené pro přijetí dvoustranných ochranných opatření jsou splněny v jednom nebo některých členských státech Společenství, může Komise po posouzení alternativních řešení výjimečně a v souladu s článkem 134 Smlouvy povolit uplatňování kontrolních nebo ochranných opatření omezených na daný členský stát nebo členské státy, pokud má za to, že uplatňování těchto opatření je vhodnější na této úrovni než na úrovni Společenství. Tato opatření musí být časově přísně omezená a musí co nejméně narušovat fungování vnitřního trhu.

KAPITOLA V Procesní ustanovení

Článek 23

Přizpůsobení technickému pokroku

Toto nařízení se pozmění postupem podle článku 24 odst. 3, aby se zohlednily všechny technické změny, které mohou být potřebné na základě dohod uzavřených s regiony nebo státy, které jsou uvedené v příloze I.

Článek 24

Výbor

1. Komisi je nápomocen výbor pro provádění DHP (dále jen „výbor“).

2. Odkazuje-li se případě na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

4. Doba stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Kapitola VIZávěrečná ustanovení

Článek 25

Změny

Ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1964/2005 se zrušuje.

Článek 26

Zrušení stávajících aktů

Zrušují se tato nařízení:

(a) nařízení (ES) č. 2285/2002.

(b) nařízení (ES) č. 2286/2002.

Článek 27

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie a je použitelné ode dne 1. ledna 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne […].

Za Radu

předseda / předsedkyně

PŘÍLOHA 1

Seznam regionů nebo států, které uzavřely jednání

PŘÍLOHA 2

Pravidla původu

Tato příloha tvoří samostatný dokument.

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ PRO NÁVRHY S VÝLUČNÝM DOPADEM NA PŘÍJMOVOU STRÁNKU ROZPOČTU

1. NÁZEV NÁVRHU:

Nařízení Rady o uplatňování režimu pro zboží pocházející ze států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT), stanoveného v dohodách zakládajících nebo vedoucích k založení dohod o hospodářském partnerství.

2. ROZPOČTOVÉ LINIE

Kapitola a článek: 12/120

Částka zahrnutá do rozpočtu na dotčený rok: 16 431 900 000 (PDB 2008)

3. FINANČNÍ DOPAD

( Návrh nemá žádné finanční dopady.

( Návrh nemá finanční dopady na výdaje, má však finanční dopady na příjmy s následujícím účinkem:

Návrh odstraňuje všechny zbývající celní sazby na produkty pocházející z těch regionů nebo států AKT, které uzavřou jednání o dohodách o hospodářském partnerství nebo dohodách včetně obchodních dohod v souladu s WTO. V roce 2006 byla teoretická maximální cla splatná na produkty pocházející ze států AKT 17,3 milionu EUR, což se rovná 13 milionům čistých příjmů.

Jedinou výjimkou je Jihoafrická republika, která je smluvní stranou v jednáních o dohodě o hospodářském partnerství, ale nabídne se jí zvláštní obchodní režim, který zachová cla na některé produkty dovezené do Společenství. Tento obchodní režim a finanční hodnocení bude součástí návrhu Radě na rozhodnutí o oprávnění k podpisu je předmětem jednání příslušné dohody o hospodářském partnerství.

Podle ustanovení dohody z Cotonou a režimu „Vše kromě zbraní“ všeobecného systému preferencí více než 99% zboží pocházejícího ze států AKT vstupuje do Společenství bez cel. Je vhodné poznamenat, že 95% zboží pocházejícího z Jihoafrické republiky rovněž vstupuje do Společenství bez celních poplatků podle ustanovení Dohody o obchodu, rozvoji a spolupráci.

Žádné dodatečné výdaje nejsou stanoveny.

(v milionech EUR zaokrouhleno na 1 desetinné místo)

Rozpočtová linie | Příjem | 12měsíční období ode dne 1.1.2008 | 2008 |

Článek 3, Kapitola 1, Hlava I | Dopad na vlastní zdroje | 13,0 | 13,0 |

Situace po akci |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Článek 3, Kapitola 1, Hlava I | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |

4. OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM

Za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství zaměřených proti podvodům a jiným nesrovnalostem může Komise provádět kontroly na místě a inspekce v souladu s článkem 5, Kapitoly II tohoto nařízení. V případě potřeby provádí vyšetřování Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999. Útvary Komise budou pravidelně provádět kontroly dokumentů na místě.

[1] Úř. věst., s.

[2] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3. Dohoda ve znění opravy v Úř. věst. L 385, 29.12.2004, s. 88.

[3] Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 1.

[4] Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1.

[5] Úř. věst. L 169, 30.6.2005, s. 1.

[6] Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

[7] Rozhodnutí Rady 2007/627/ES ze dne 28. září 2007 (Úř. věst. L 255, 29.9.2007, s. 38).

[8] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11).

[9] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 3.

[10] Úř. věst. L 316, 2.12.2005, s. 1.

[11] Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 1.

[12] Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

[13] Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 1.

[14] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[15] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.

[16] Pro účely tohoto článku se zemědělskými produkty rozumí produkty, na které se vztahuje příloha I dohody o zemědělství WTO.

Top