EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0626

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice

/* KOM/2007/0626 konecném znení */

52007PC0626

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice /* KOM/2007/0626 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 17.10.2007

KOM(2007) 626 v konečném znění

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice

(předložený Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Nařízením Rady (ES) č. 889/2005 byla zavedena některá omezující opatření vůči Konžské demokratické republice (KDR), a to v souladu se společným postojem 2005/440/SZBP, rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1596 (2005) a dalšími příslušnými rezolucemi.

2. Rezolucí 1771 (2007) ze dne 10. srpna 2007 Rada bezpečnosti OSN mimo jiné rozhodla, že omezující opatření týkající se určité technické pomoci by se neměla uplatňovat na poskytnutí příslušné technické pomoci, jež byla oznámena předem výboru zřízenému podle odstavce 8 rezoluce 1533 (2004) a odsouhlasena vládou KDR v případech, kdy je tato pomoc určena výlučně na podporu vojenských a policejních jednotek KDR, které jsou v procesu integrace v provinciích Severní a Jižní Kivu a v oblasti Ituri. Je proto třeba v tomto smyslu změnit nařízení (ES) č. 889/2005.

3. Je rovněž vhodné uvést nařízení (ES) č. 889/2005 do souladu s posledním vývojem uplatňování sankcí, pokud jde o určení kompetentních orgánů, odpovědnost za porušování zákazů a jurisdikci.

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 889/2005 o některých omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj 2005/654/SZBP ze dne 9. října 2007 o omezujících opatřeních vůči Konžské demokratické republice[1],

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízením Rady (ES) č. 889/2005[2] byla zavedena některá omezující opatření vůči Konžské demokratické republice (KDR), a to v souladu se společným postojem 2005/440/SZBP, rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1596 (2005) a dalšími příslušnými rezolucemi.

(2) Rezolucí 1771 (2007) ze dne 10. srpna 2007 Rada bezpečnosti OSN mimo jiné rozhodla, že omezující opatření týkající se technické pomoci by se neměla uplatňovat na poskytnutí příslušné technické pomoci, jež byla oznámena předem výboru zřízenému podle odstavce 8 rezoluce 1533 (2004) a odsouhlasena vládou KDR v případech, kdy je tato pomoc určena výlučně na podporu vojenských a policejních jednotek KDR, které jsou v procesu integrace v provinciích Severní a Jižní Kivu a v oblasti Ituri. Je proto třeba v tomto smyslu změnit nařízení (ES) č. 889/2005.

(3) Je rovněž vhodné uvést nařízení (ES) č. 889/2005 do souladu s posledním vývojem uplatňování sankcí, pokud jde o určení kompetentních orgánů, odpovědnost za porušování zákazů a jurisdikci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2005 se mění takto:

4. Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány uvedené na internetových stránkách zmíněných v příloze v členském státě, ve kterém je poskytovatel služeb usazený, povolit:

a) poskytování technické pomoci, financování a finanční pomoci související se zbraněmi a souvisejícím materiálem určeným výhradně na podporu mise Organizace spojených národů v KDR (MONUC) nebo pro její použití;

b) poskytování technické pomoci, financování a finanční pomoci související se zbraněmi a souvisejícím materiálem určeným výhradně na podporu vojenských a policejních jednotek KDR nebo pro jejich použití, pokud tyto jednotky:

i) dokončily proces své integrace nebo

ii) působí pod velením „integrovaného štábu“ ozbrojených sil nebo národní policie KDR nebo

ii) jsou v procesu integrace na území KDR mimo provincie Severní a Jižní Kivu a oblast Ituri;

c) poskytování technické pomoci odsouhlasené vládnou Konžské demokratické republiky a určené výlučně na podporu vojenských a policejních jednotek KDR, jež jsou v procesu integrace v provinciích Severní a Jižní Kivu a oblasti Ituri, pokud poskytnutí takové pomoci nebo služeb bylo Výboru pro sankce předem oznámeno a

d) poskytování technické pomoci, financování a finanční pomoci související s nesmrtonosným vojenským vybavením určeným výhradně k humanitárním nebo ochranným účelům, pokud poskytnutí takové pomoci nebo služeb bylo Výboru pro sankce předem oznámeno.

2. Na činnosti, které již proběhly, se povolení nevydávají.“

5. Vkládá se nový článek 2a, který zní:

„ Článek 2a

Zákaz uvedený v čl. 2 písm. b) nezakládá jakoukoli odpovědnost dotčených fyzických nebo právnických osob či subjektů, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod předpokládat, že by svým jednáním mohly tento zákaz porušit.“

6. Vkládá se nový článek 6a, který zní:

„ Článek 6a

1. Členské státy jmenují příslušné orgány uvedené v čl. 3 odst. 1 a označí je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze.

2. Členské státy oznámí Komisi příslušné orgány neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a vyrozumí ji o veškerých pozdějších změnách.“

7. Článek 7 se nahrazuje tímto:

„ Článek 7

Toto nařízení se použije:

a) na území Společenství;

b) na palubě všech letadel nebo plavidel pod jurisdikcí některého členského státu;

c) na všechny osoby uvnitř či vně Společenství, které jsou státními příslušníky členského státu;

d) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány založené nebo zřízené podle práva členského státu;

e) na všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli obchodní činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Společenství.“

8. Příloha nařízení (ES) č. 889/2005 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne […].

Za Radu

předseda/předsedkyně

„PŘÍLOHA

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech uvedených v článcích 3 a 6a a adresa Evropské komise pro účely oznámení

(vyplní členské státy)

BELGIE

BULHARSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

DÁNSKO

ESTONSKO

FINSKO

FRANCIE

IRSKO

ITÁLIE

KYPR

LITVA

LOTYŠSKO

LUCEMBURSKO

MAĎARSKO

MALTA

NĚMECKO

NIZOZEMSKO

POLSKO

PORTUGALSKO

RAKOUSKO

RUMUNSKO

SLOVENSKO

SLOVINSKO

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

ŘECKO

ŠPANĚLSKO

ŠVÉDSKO

Adresa pro oznámení Evropské komisi:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgie)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873 “

[1] Úř. věst. L 264, 10.10.2007, s. 11.

[2] Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 1 . Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).

Top