EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0309

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, jménem Evropského společenství a jeho členských států, s ohledem na účast Bulharské republiky a Rumunska, jakožto smluvních stran, v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii

/* KOM/2007/0309 konecném znení - CNS 2007/0105 */

52007PC0309
[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 8.6.2007

KOM(2007) 309 v konečném znění

2007/0105 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Protokolu k dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, jménem Evropského společenství a jeho členských států, s ohledem na účast Bulharské republiky a Rumunska, jakožto smluvních stran, v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii

(předložená Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dohoda o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino vstoupila v platnost dne 1. dubna 2002.

Dohodu je třeba doplnit tak, aby zahrnovala nové členské státy jakožto smluvní strany.

Po zmocnění, jež Komise získala dne 25 dubna 2006, byla jednání s Republikou San Marino týkající se změn dohody dokončena.

Právní základ pro navrhované rozhodnutí Rady o uzavření protokolu je stejný jako právní základ pro dohodu.

V souladu s čl. 6 odst. 2 Protokolu o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie má Komise předložit Radě návrh protokolu, který je třeba uzavřít.

Navrhuje se, aby Rada v důsledku rozšíření EU přijala přiložené rozhodnutí o uzavření protokolu k Dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino s ohledem na rozšíření EU.

2007/0105 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o uzavření Protokolu k dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, jménem Evropského společenství a jeho členských států, s ohledem na účast Bulharské republiky a Rumunska, jakožto smluvních stran, v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 113 a 308 ve spojení s čl. 300 odst. 2 druhou větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na Protokol o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie a zejména čl. 6 odst. 2 tohoto protokolu,

s ohledem na návrh Komise[1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu[2],

vzhledem k těmto důvodům:

1. Po zmocnění, jež bylo Komisi uděleno dne 25. dubna 2006, byla dokončena jednání s Republikou San Marino o protokolu k dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, s ohledem na účast Bulharské republiky a Rumunska, jakožto smluvních stran, v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii.

2. V souladu s čl. 6 odst. 2 Protokolu o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie má Komise předložit Radě návrh protokolu, který je třeba uzavřít.

3. Tento protokol je třeba uzavřít,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Protokol k dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, s ohledem na účast Bulharské republiky a Rumunska, jakožto smluvních stran, v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii (dále jen „protokol“) se tímto schvaluje jménem Evropského společenství a jeho členských států.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je tímto oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat tento protokol jménem Společenství a jeho členských států.

Článek 3

Předseda Rady jménem Společenství a jeho členských států předá listinu o schválení podle článku 3 protokolu.

V Bruselu dne […]

Za Radu

předseda / předsedkyně

[…]

PŘÍLOHA

FINANČNÍ VÝKAZ | […] |

DATUM: […] |

1. | ROZPOČTOVÝ OKRUH: Neuvedeno | POLOŽKY: […] |

2. | NÁZEV: Protokol k dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, s ohledem na účast Bulharské republiky a Rumunska, jakožto smluvních stran, v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii |

3. | PRÁVNÍ ZÁKLAD Článek 133 a článek 308, ve spojení s čl. 300 odst. 2 druhou větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem Smlouvy o ES Čl. 6 odst. 2 protokolu o podmínkách a pravidlech přijetí Bulharské republiky a Rumunska do Evropské unie |

4. | CÍLE: […] |

5. | FINANČNÍ DOPADY Žádné. | OBDOBÍ 12 MĚSÍCŮ (v milionech EUR) | BĚŽNÝ FINANČNÍ ROK [n] (v milionech EUR) | NÁSLEDUJÍCÍ FINANČNÍ ROK [n+1] (v milionech EUR) |

5.0 | VÝDAJE - FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU ES (NÁHRADY / INTERVENCE) - VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY - JINÉ | […] Žádné. | […] Žádné. | […] Žádné. |

5.1 | PŘÍJMY - VLASTNÍ ZDROJE ES (DÁVKY / CLA) - VNITROSTÁTNÍ | […] Žádné. | […] Žádné. | […] Žádné. |

[n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

5.0.1 | ODHADOVANÉ VÝDAJE | […] | […] | […] | […] |

5.1.1 | ODHADOVANÉ PŘÍJMY | […] | […] | […] | […] |

5.2 | METODA VÝPOČTU: […] |

6.0 | MŮŽE BÝT PROJEKT FINANCOVÁN Z POLOŽEK ZAČLENĚNÝCH V PŘÍSLUŠNÉ KAPITOLE STÁVAJÍCÍHO ROZPOČTU? | ANO |

6.1 | MŮŽE BÝT PROJEKT FINANCOVÁN PŘEVODEM MEZI KAPITOLAMI STÁVAJÍCÍHO ROZPOČTU? | NE |

6.2 | BUDE NUTNÝ DODATEČNÝ ROZPOČET? | NE |

6.3 | BUDE POTŘEBA ZAČLENIT POLOŽKY DO BUDOUCÍCH ROZPOČTŮ? | NE |

POZNÁMKY: […] |

Protokol k dohodě o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino, s ohledem na účast Bulharské republiky a Rumunska, jakožto smluvních stran, v důsledku jejich přistoupení k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA, DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, ESTONSKÁ REPUBLIKA, ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA, IRSKO, ITALSKÁ REPUBLIKA, KYPERSKÁ REPUBLIKA, LOTYŠSKÁ REPUBLIKA, LITEVSKÁ REPUBLIKA, LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ, MAĎARSKÁ REPUBLIKA, REPUBLIKA MALTA, NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ, RAKOUSKÁ REPUBLIKA, POLSKÁ REPUBLIKA, PORTUGALSKÁ REPUBLIKA, RUMUNSKO, REPUBLIKA SLOVINSKO, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, FINSKÁ REPUBLIKA, ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA (DÁLE JEN „ČLENSKÉ STÁTY“),

zastoupené Radou Evropské unie,

a

EVROPSKÉ SPOLEčENSTVÍ,

rovněž zastoupené Radou Evropské unie,

na jedné straně,aREPUBLIKA SAN MARINO

na straně druhé

S OHLEDEM NA Dohodu o spolupráci a celní unii mezi Evropským hospodářským společenstvím a Republikou San Marino ze dne 16. prosince 1991 (dále jen „dohoda“), jež vstoupila v platnost dne 1. dubna 2002,

S OHLEDEM NA přistoupení Bulharské republiky a Rumunska (dále jen „nové členské státy“) k Evropské unii dne 1. ledna 2007,

VZHLEDEM K TOMU, že se nové členské státy mají stát smluvními stranami dohody,

DOMNÍVAJÍCE SE, že podle Smlouvy o přistoupení má Rada Evropské unie pravomoc uzavřít za stávající členské státy i za nové členské státy protokol o přistoupení nových členských států k dohodě,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Nové členské státy se tímto stávají smluvními stranami dohody. Stejným způsobem jako stávající členské státy přijmou a vezmou na vědomí dohodu a prohlášení k ní připojená.

Článek 2

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 3

1. Tento protokol schválí, v souladu se svými vlastními postupy, Rada Evropské unie jménem členských států a jménem Evropského společenství a Republika San Marino.

2. Strany si navzájem oznámí dokončení těchto postupů. Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 4

Tento protokol vstoupí v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po uložení poslední listiny o schválení.

Článek 5

Znění dohody a prohlášení k ní připojených jsou vypracována v jazyce bulharském a rumunském.

Tato znění jsou připojena k tomuto protokolu a mají stejnou platnost jako znění v jiných jazycích, v nichž jsou dohoda a prohlášení k ní připojená vyhotoveny.

Článek 6

Tento protokol je vyhotoven ve dvou prvopisech v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V … dne … … roku dvoutisícího sedmého.

Za Radu Evropské unie

[ ... ]

Za Republiku San Marino

[ ...

[1] Úř. věst. C […], […], s. […].

[2] stanovisko Evropského parlamentu

Top